Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7786 | Rev 9531 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;   RDsave ¤«ï Kolibri (0.6.5.0 ¨ áâ àè¥)
 2. ;   Save RAM-disk to hard or floppy drive
 3. ;---------------------------------------------------------------------
 4. ;   Mario79 2005
 5. ;   Heavyiron 12.02.2007
 6. ;   <Lrz>     11.05.2009 - ¤«ï à ¡®âë ­ã¦­  á¨á⥬­ ï ¡¨¡«¨®â¥ª  box_lib.obj
 7. ;   Mario79   08.09.2010 - select path with OpenDialog,keys 1,2,3,4 for select options
 8. ;   Heavyiron 01.12.2013 - new logic
 9. ;---------------------------------------------------------------------
 10. appname equ 'RDsave '
 11. version equ '1.43'
 12. debug   equ no
 13.  
 14. use32        ; ¢ª«îç¨âì 32-¡¨â­ë© ०¨¬  áᥬ¡«¥à 
 15. org 0x0      ;  ¤à¥á æ¨ï á ­ã«ï
 16.  
 17. db 'MENUET01'    ; 8-¡ ©â­ë© ¨¤¥­â¨ä¨ª â®à MenuetOS
 18. dd 0x01          ; ¢¥àá¨ï § £®«®¢ª  (¢á¥£¤  1)
 19. dd START         ;  ¤à¥á ¯¥à¢®© ª®¬ ­¤ë
 20. dd IM_END        ; à §¬¥à ¯à®£à ¬¬ë
 21. dd I_END         ; ª®«¨ç¥á⢮ ¯ ¬ïâ¨
 22. dd stacktop      ;  ¤à¥á ¢¥à設ë á⥪ 
 23. dd PARAMS        ;  ¤à¥á ¡ãä¥à  ¤«ï ¯ à ¬¥â஢
 24. dd cur_dir_path
 25.  
 26.  
 27. include 'lang.inc'
 28. include '../../../macros.inc'
 29. if debug eq yes
 30. include '../../../debug.inc'
 31. end if
 32. include '../../../proc32.inc'
 33. include '../../../dll.inc'
 34. include '../../../develop/libraries/box_lib/load_lib.mac'
 35. include '../../../develop/libraries/box_lib/trunk/box_lib.mac'
 36. include 'str.inc'
 37.  
 38.         @use_library
 39. ;---------------------------------------------------------------------
 40. ;---  €—€‹Ž Žƒ€ŒŒ›  ----------------------------------------------
 41. ;---------------------------------------------------------------------
 42. align 4
 43. START:
 44. ;---------------------------------------------------------------------
 45.         mcall  68,11
 46.  
 47. load_libraries l_libs_start,end_l_libs
 48.         inc     eax
 49.         test    eax,eax
 50.         jz      close
 51.  
 52.         stdcall dll.Init,[init_lib]
 53.  
 54.         invoke  ini_get_int,ini_file,asettings,aautoclose,0
 55.         mov     [autoclose],eax
 56.         invoke  ini_get_str,ini_file,apath,apath,fname_buf,4096,path
 57.         stdcall _lstrcpy,ini_path,fname_buf
 58.         stdcall _lstrcpy,filename_area,start_temp_file_name
 59.  
 60.         mov   eax,PARAMS
 61.         cmp   byte[eax], 0
 62.         je    no_params
 63.         cmp   byte[eax], 'h'
 64.         je    @f
 65.         cmp   byte[eax], 'H'
 66.         jne   .no_h
 67. @@:
 68.         mov   [hidden],1
 69.         jmp   no_params
 70. .no_h:
 71.         mov   [param],1
 72.         stdcall _lstrcpy,fname_buf,eax
 73.         mov   ah,2
 74.         jmp   noclose
 75.  
 76. ;---------------------------------------------------------------------
 77. no_params:
 78.         stdcall _lstrcpy,check_dir,ini_path
 79.         call    check_path
 80.         test    eax,eax
 81.         jz      path_ok
 82.         cmp     eax,6
 83.         je      path_ok
 84. ;---------------------------------------------------------------------
 85. if debug eq yes
 86. dps 'read_folder_error'
 87. newline
 88. end if
 89. ;---------------------------------------------------------------------
 90. default_path:
 91.         stdcall _lstrcpy,fname_buf,communication_area_default_path
 92.         mov     [hidden],0
 93.  
 94. ;OpenDialog     initialisation
 95.         push    dword OpenDialog_data
 96.         call    [OpenDialog_Init]
 97.  
 98. ; prepare for PathShow
 99.         push    dword PathShow_data_1
 100.         call    [PathShow_prepare]
 101.  
 102.         mcall   40,0x00000027
 103.  
 104.         call    draw_window
 105.         mov     ah,3
 106.         jmp     noclose
 107. ;---------------------------------------------------------------------
 108. path_ok:
 109. ;OpenDialog     initialisation
 110.         push    dword OpenDialog_data
 111.         call    [OpenDialog_Init]
 112.  
 113. ; prepare for PathShow
 114.         push    dword PathShow_data_1
 115.         call    [PathShow_prepare]
 116.  
 117.         mcall   40,0x00000027
 118.  
 119.         cmp     [hidden],1
 120.         jne     red
 121.         mov     ah,2
 122.         jmp     noclose
 123. red:
 124.         call    draw_window
 125. ;---------------------------------------------------------------------
 126. still:
 127.         mcall 10
 128.  
 129.         dec     eax      ; ¯¥à¥à¨á®¢ âì ®ª­®?
 130.         jz      red      ; ¥á«¨ ¤  - ­  ¬¥âªã red
 131.         dec     eax
 132.         jz      key
 133.         dec     eax
 134.         jz      button
 135.         jmp     still
 136. ;---------------------------------------------------------------------
 137. button:
 138.         mcall   17      ; ¯®«ãç¨âì ¨¤¥­â¨ä¨ª â®à ­ ¦ â®© ª­®¯ª¨
 139.         cmp     ah,1             ; ª­®¯ª  á id=1("§ ªàëâì")?
 140.         jne     noclose
 141. close:
 142.         mcall   -1          ; äã­ªæ¨ï -1: § ¢¥àè¨âì ¯à®£à ¬¬ã
 143.  
 144. ;---------------------------------------------------------------------
 145. key:
 146.         mcall   2
 147.         cmp     ah,0x1b
 148.         je      close
 149.         cmp     ah,0x0D
 150.         jne     @f
 151.         mov     ah,2
 152.         jmp     noclose
 153. @@:
 154.         cmp     ah,9h
 155.         jne     still
 156. ;---------------------------------------------------------------------
 157. noclose:
 158.         mov     ecx,fname_buf
 159.         push  16
 160.         mov   ebx,1
 161.         cmp   byte[ecx+1],'f'
 162.         je    @f
 163.         cmp   byte[ecx+1],'F'
 164.         jne   not_fdd
 165. @@:
 166.         cmp   byte[ecx+4],'1'
 167.         jne   @f
 168.         cmp   ah,2
 169.         je    doit
 170. @@:
 171.         inc   ebx
 172.         cmp   ah,2
 173.         je    doit
 174. not_fdd:
 175.         push  18
 176.         mov   ebx,6     ; 18.6 = save to specified folder
 177.         cmp   ah,2
 178.         je    doit
 179.  
 180. ; invoke OpenDialog
 181.         push    dword OpenDialog_data
 182.         call    [OpenDialog_Start]
 183.         cmp     [OpenDialog_data.status],1
 184.         jne     still
 185.  
 186. ; prepare for PathShow
 187.         push    dword PathShow_data_1
 188.         call    [PathShow_prepare]
 189.         call    draw_window
 190.         mov     ah,2
 191.         jmp     noclose
 192.  
 193. doit:
 194.         cmp     [param],0
 195.         jne      @f
 196.         call    save_ini
 197. @@:
 198.         cmp     byte[ecx+1],'r'
 199.         je      @f
 200.         cmp     byte[ecx+1],'R'
 201.         je      @f
 202.         cmp     byte[ecx],'/'
 203.         je      not_rd
 204. @@:
 205.         mov     edx,rdError
 206.         call    print_err
 207.         jmp     still
 208. not_rd:
 209.         cmp      [hidden],0
 210.         jne      @f
 211.         pusha
 212.         stdcall  _lstrcpy,msg,label2
 213.         mov      eax,[sc.work_text]
 214.         or       eax,0xc0000088
 215.         mov      [color],eax
 216.         call    print_msg
 217.         popa
 218. @@:
 219.         pop     eax
 220.         mcall
 221.         call    check_for_error
 222.         jmp     still
 223.  
 224. ;---------------------------------------------------------------------
 225. check_for_error:                      ;Ž¡à ¡®â稪 ®è¨¡®ª
 226.         test    eax,eax
 227.         jz      print_ok
 228.         cmp     ebx,6
 229.         je      @f
 230.         mov     edx,error11
 231.         jmp     print_err
 232. @@:
 233.         cmp     eax, 11
 234.         ja      .unknown
 235.         mov     edx, [errors+eax*4]
 236.         stdcall _lstrcpy,msg,error
 237.         stdcall _lstrcat,msg,edx
 238.         mov     edx,msg
 239.         jmp     print_err
 240. .unknown:
 241.         mov     edx, aUnknownError
 242.  
 243. print_err:
 244.         stdcall _lstrlen,ini_path
 245.         pusha
 246.         invoke  ini_set_str,ini_file,apath,apath,ini_path,eax
 247.         popa
 248.         stdcall _lstrcpy,msg,edx
 249.         cmp     [hidden],1
 250.         je      @f
 251.         cmp     [param],1
 252.         je      @f
 253.         mov      ecx,[sc.work_text]
 254.         or       ecx,0xc0880000
 255.         mov      [color],ecx
 256.         call    print_msg
 257.         ret
 258. @@:
 259.         stdcall _lstrcpy, ntf_msg, ntf_start
 260.         stdcall _lstrcat, ntf_msg, edx
 261.         stdcall _lstrcat, ntf_msg, ntf_end_e
 262.         mov     dword [is_notify + 8], ntf_msg
 263.         mcall   70, is_notify
 264.         mov     [param],0
 265.         mov     [hidden],0
 266.         stdcall _lstrcpy,fname_buf,ini_path
 267.         jmp     no_params
 268.  
 269. print_ok:
 270.         cmp      [hidden],1
 271.         je       @f
 272.         cmp      [param],1
 273.         je       @f
 274.         stdcall  _lstrcpy,msg,ok
 275.         mov      ecx,[sc.work_text]
 276.         or       ecx,0xc0008800
 277.         mov      [color],ecx
 278.         call     print_msg
 279.         mcall    5,100
 280.         cmp      [autoclose],1
 281.         je       close
 282.         ret
 283. @@:
 284.         stdcall  _lstrcpy,msg,ok
 285.         stdcall  _lstrcat,msg,fname_buf
 286.         stdcall _lstrcpy, ntf_msg, ntf_start
 287.         stdcall _lstrcat, ntf_msg, msg
 288.         stdcall _lstrcat, ntf_msg, ntf_end_o
 289.         mov      edx,ntf_msg
 290.         mov      dword [is_notify + 8], edx
 291.         mcall    70, is_notify
 292.         mcall    5,100
 293.         jmp      close
 294. ;---------------------------------------------------------------------
 295. print_msg:
 296.         mcall   13,<5,380>,<96,10>,[sc.work]
 297.         stdcall _lstrlen,msg
 298.         lea     eax,[eax+eax*2]
 299.         add     eax,eax
 300.         mov     ebx,390
 301.         sub     ebx,eax
 302.         shl     ebx,15
 303.         add     ebx,96
 304.         mcall   4, ,[color],msg, ,[sc.work]
 305.         ret
 306. ;---------------------------------------------------------------------
 307. draw_PathShow:
 308.         pusha
 309.         mcall   13,<15,280>,<32,16>,0xffffff
 310.         push    dword PathShow_data_1
 311.         call    [PathShow_draw]
 312.         popa
 313.         ret
 314. ;---------------------------------------------------------------------
 315. save_ini:
 316.         pusha
 317.         stdcall _lstrlen,fname_buf
 318.         invoke  ini_set_str,ini_file,apath,apath,fname_buf,eax
 319.         invoke  ini_set_int,ini_file,asettings,aautoclose,[autoclose]
 320.         popa
 321.         ret
 322. ;---------------------------------------------------------------------
 323. check_path:
 324. stdcall _lstrlen,check_dir
 325.         add     eax,check_dir
 326. @@:
 327.         dec     eax
 328.         cmp     byte [eax],'/'
 329.         jne     @b
 330.         mov     byte [eax+1],0
 331.  
 332.         mcall   70,read_folder
 333.         ret
 334. ;---------------------------------------------------------------------
 335. ;---  Draw window  ---------------------------------------------------
 336. ;---------------------------------------------------------------------
 337. draw_window:
 338.         mcall  48,3,sc,sizeof.system_colors
 339.         mcall   12,1
 340.  
 341.         mcall  48,4
 342.         mov ecx,200*65536+111
 343.         add ecx,eax
 344.  
 345.         mov edx,[sc.work]
 346.         or  edx,0x34000000
 347.         mcall   0,<200,400>,, , ,title
 348.  
 349. ;buttons
 350.         mcall   8,<198,70>,<68,20>,1,[sc.work_button]
 351.         inc     edx
 352.         mcall    ,<125,70>,
 353.         inc     edx
 354.         mcall    ,<300,75>,<30,20>
 355.  
 356. ;labels
 357.         mov     ecx,[sc.work_button_text]
 358.         or      ecx,0x80000000
 359.         mcall   4,<134,75>, ,save
 360.         mcall    ,<215,75>, ,cancel
 361.         mcall    ,<315,36>, ,select
 362.  
 363.         m2m     dword [frame_data.font_backgr_color],[sc.work]
 364.         m2m dword [frame_data.font_color],[sc.work_text]
 365.         m2m dword [frame_data.ext_fr_col],[sc.work_graph]
 366.         m2m dword [frame_data.int_fr_col],[sc.work_light]
 367.        
 368.         push    dword frame_data
 369.         call    [Frame_draw]
 370.  
 371.         call    draw_PathShow
 372.         call    print_msg
 373.  
 374.         mcall   12,2
 375.         ret
 376.  
 377. ;---------------------------------------------------------------------
 378. ;---  Data  ----------------------------------------------------------
 379. ;---------------------------------------------------------------------
 380. if lang eq ru
 381. save            db '‘®åà ­¨âì',0
 382. cancel          db 'Žâ¬¥­ ',0
 383. select          db 'ˆ§¬¥­¨âì',0
 384. label1          db ' Ž¡à § ¡ã¤¥â á®åà ­¥­ ¢: ',0
 385. label2          db '‘®åà ­¥­¨¥ ®¡à § ...',0
 386. ok              db 'RAM-¤¨áª á®åà ­¥­ ãᯥ譮 ',0
 387. error1          db '­¥ ®¯à¥¤¥«¥­  ¡ §  ¨/¨«¨ à §¤¥« ¦ñá⪮£® ¤¨áª ',0
 388. error2          db 'äã­ªæ¨ï ­¥ ¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥âáï ¤«ï ¤ ­­®© ä ©«®¢®© á¨á⥬ë',0
 389. error3          db '­¥¨§¢¥áâ­ ï ä ©«®¢ ï á¨á⥬ ',0
 390. error4          db 'áâà ­­®... Žè¨¡ª  4',0
 391. error5          db '­¥áãé¥áâ¢ãî騩 ¯ãâì',0
 392. error6          db 'ä ©« § ª®­ç¨«áï',0
 393. error7          db '㪠§ â¥«ì ¢­¥ ¯ ¬ï⨠¯à¨«®¦¥­¨ï',0
 394. error8          db '¤¨áª § ¯®«­¥­',0
 395. error9          db 'ä ©«®¢ ï áâàãªâãà  à §àã襭 ',0
 396. error10         db '¤®áâ㯠§ ¯à¥éñ­',0
 397. error11         db 'Žè¨¡ª  ãáâனá⢠',0
 398. aUnknownError   db '¥¨§¢¥áâ­ ï ®è¨¡ª ',0
 399. rdError         db '¥«ì§ï á®åà ­ïâì ®¡à § ¢ á ¬®£® ᥡï',0
 400. error           db 'Žè¨¡ª : ',0
 401. ;---------------------------------------------------------------------
 402. else if lang eq et
 403. save            db 'Salvesta',0
 404. cancel          db 'Cancel',0
 405. select          db ' Valige',0
 406. label1          db ' RAM-drive will be saved as: ',0
 407. label2          db 'Saving in progress...',0
 408. ok              db 'RAM-ketas salvestatud edukalt ',0
 409. error1          db 'hard disk base and/or partition not defined',0
 410. error2          db 'the file system does not support this function',0
 411. error3          db 'tundmatu failisüsteem',0
 412. error4          db 'strange... Error 4',0
 413. error5          db 'vigane teekond',0
 414. error6          db 'end of file',0
 415. error7          db 'pointer is outside of application memory',0
 416. error8          db 'ketas täis',0
 417. error9          db 'FAT tabel vigane',0
 418. error10         db 'juurdepääs keelatud',0
 419. error11         db 'Seadme viga',0
 420. aUnknownError   db 'Tundmatu viga',0
 421. rdError         db "You can't save image on itself",0
 422. error           db 'Viga: ',0
 423. ;---------------------------------------------------------------------
 424. else if lang eq it
 425. save            db '  Salva',0
 426. cancel          db 'Cancel',0
 427. select          db 'Seleziona',0
 428. label1          db ' RAM-drive will be saved as: ',0
 429. label2          db 'Saving in progress...',0
 430. ok              db 'Il RAM-drivet e stato salvato ',0
 431. error1          db 'hard disk base and/or partition not defined',0
 432. error2          db 'the file system does not support this function',0
 433. error3          db 'filesystem sconosciuto',0
 434. error4          db 'strange... Error 4',0
 435. error5          db 'percorso non valido',0
 436. error6          db 'end of file',0
 437. error7          db 'pointer is outside of application memory',0
 438. error8          db 'disco pieno',0
 439. error9          db 'tabella FAT corrotta',0
 440. error10         db 'accesso negato',0
 441. error11         db 'Errore di device',0
 442. aUnknownError   db 'Errore sconosciuto',0
 443. rdError         db "You can't save image on itself",0
 444. error           db 'Errore: ',0
 445. ;---------------------------------------------------------------------
 446. else
 447. save            db '  Save',0
 448. cancel          db 'Cancel',0
 449. select          db ' Select',0
 450. label1          db ' RAM-drive will be saved as: ',0
 451. label2          db 'Saving in progress...',0
 452. ok              db 'RAM-drive was saved successfully ',0
 453. error1          db 'hard disk base and/or partition not defined',0
 454. error2          db 'the file system does not support this function',0
 455. error3          db 'unknown file system',0
 456. error4          db 'strange... Error 4',0
 457. error5          db 'incorrect path',0
 458. error6          db 'end of file',0
 459. error7          db 'pointer is outside of application memory',0
 460. error8          db 'disk is full',0
 461. error9          db 'file structure is destroyed',0
 462. error10         db 'access denied',0
 463. error11         db 'Device error',0
 464. aUnknownError   db 'Unknown error',0
 465. rdError         db "You can't save image on itself",0
 466. error           db 'Error: ',0
 467. end if
 468. ;---------------------------------------------------------------------
 469. ntf_start       db '"RDSave\n', 0
 470. ntf_end_o       db '" -tO', 0
 471. ntf_end_e       db '" -tE', 0
 472. ;---------------------------------------------------------------------
 473. errors:
 474.         dd      ok
 475.         dd      error1
 476.         dd      error2
 477.         dd      error3
 478.         dd      error4
 479.         dd      error5
 480.         dd      error6
 481.         dd      error7
 482.         dd      error8
 483.         dd      error9
 484.         dd      error10
 485.         dd      error11
 486. ;---------------------------------------------------------------------
 487.  
 488. title   db appname,version,0
 489.  
 490. ;Lib_DATA
 491. ;‚ᥣ¤  ᮡ«î¤ âì ¯®á«¥¤®¢ â¥«ì­®áâì ¢ ¨¬¥­¨.
 492. system_dir_Boxlib       db '/sys/lib/box_lib.obj',0
 493. system_dir_ProcLib      db '/sys/lib/proc_lib.obj',0
 494. system_dir_libini       db '/sys/lib/libini.obj',0
 495. ;---------------------------------------------------------------------
 496. head_f_i:
 497. head_f_l        db 'System error',0
 498.  
 499. err_message_found_lib1  db 'box_lib.obj - Not found!',0
 500. err_message_found_lib2  db 'proc_lib.obj - Not found!',0
 501. err_message_found_lib3  db 'libini.obj - Not found!',0
 502.  
 503. err_message_import1     db 'box_lib.obj - Wrong import!',0
 504. err_message_import2     db 'proc_lib.obj - Wrong import!',0
 505. err_message_import3     db 'libini.obj - Wrong import!',0
 506. ;---------------------------------------------------------------------
 507. l_libs_start:
 508.  
 509. library01  l_libs system_dir_Boxlib+9, cur_dir_path, library_path, system_dir_Boxlib, \
 510. err_message_found_lib1, head_f_l, Box_lib_import, err_message_import1, head_f_i
 511.  
 512. library02  l_libs system_dir_ProcLib+9, cur_dir_path, library_path, system_dir_ProcLib, \
 513. err_message_found_lib2, head_f_l, ProcLib_import, err_message_import2, head_f_i
 514.  
 515. library03  l_libs system_dir_libini+9, cur_dir_path, library_path, system_dir_libini, \
 516. err_message_found_lib3, head_f_l, libini_import, err_message_import3, head_f_i
 517.  
 518. end_l_libs:
 519. ;---------------------------------------------------------------------
 520. OpenDialog_data:
 521. .type                   dd 1    ; Save
 522. .procinfo               dd procinfo     ;+4
 523. .com_area_name          dd communication_area_name      ;+8
 524. .com_area               dd 0    ;+12
 525. .opendir_path           dd temp_dir_path        ;+16
 526. .dir_default_path       dd communication_area_default_path      ;+20
 527. .start_path             dd open_dialog_path     ;+24
 528. .draw_window            dd draw_window  ;+28
 529. .status                 dd 0    ;+32
 530. .openfile_pach          dd fname_buf    ;+36
 531. .filename_area          dd filename_area        ;+40
 532. .filter_area            dd Filter
 533. .x:
 534. .x_size                 dw 420 ;+48 ; Window X size
 535. .x_start                dw 200 ;+50 ; Window X position
 536. .y:
 537. .y_size                 dw 320 ;+52 ; Window y size
 538. .y_start                dw 120 ;+54 ; Window Y position
 539.  
 540. communication_area_name:
 541.         db 'FFFFFFFF_open_dialog',0
 542. open_dialog_path:
 543. if __nightbuild eq yes
 544.     db '/sys/MANAGERS/opendial',0
 545. else
 546.     db '/sys/File Managers/opendial',0
 547. end if
 548. communication_area_default_path:
 549.         db '/',0
 550.  
 551. Filter:
 552. dd      Filter.end - Filter
 553. .1:
 554. db      'IMG',0
 555. db      'IMA',0
 556. .end:
 557. db      0
 558.  
 559. start_temp_file_name:   db 'kolibri.img',0
 560.  
 561. ;---------------------------------------------------------------------
 562. align 4
 563. ProcLib_import:
 564. OpenDialog_Init         dd aOpenDialog_Init
 565. OpenDialog_Start        dd aOpenDialog_Start
 566.         dd      0
 567.         dd      0
 568. aOpenDialog_Init        db 'OpenDialog_init',0
 569. aOpenDialog_Start       db 'OpenDialog_start',0
 570. ;---------------------------------------------------------------------
 571. PathShow_data_1:
 572. .type                   dd 0    ;+0
 573. .start_y                dw 36   ;+4
 574. .start_x                dw 20   ;+6
 575. .font_size_x            dw 6    ;+8     ; 6 - for font 0, 8 - for font 1
 576. .area_size_x            dw 270  ;+10
 577. .font_number            dd 0    ;+12    ; 0 - monospace, 1 - variable
 578. .background_flag        dd 0    ;+16
 579. .font_color             dd 0    ;+20
 580. .background_color       dd 0    ;+24
 581. .text_pointer           dd fname_buf    ;+28
 582. .work_area_pointer      dd text_work_area       ;+32
 583. .temp_text_length       dd 0    ;+36
 584. ;---------------------------------------------------------------------
 585. align 4
 586. Box_lib_import:
 587. ;edit_box_draw           dd aEdit_box_draw
 588. ;edit_box_key            dd aEdit_box_key
 589. ;edit_box_mouse          dd aEdit_box_mouse
 590. ;version_ed              dd aVersion_ed
 591.  
 592. PathShow_prepare        dd sz_PathShow_prepare
 593. PathShow_draw           dd sz_PathShow_draw
 594. Frame_draw              dd sz_Frame_draw
 595.                         dd 0
 596.                         dd 0
 597.  
 598. ;aEdit_box_draw          db 'edit_box',0
 599. ;aEdit_box_key           db 'edit_box_key',0
 600. ;aEdit_box_mouse         db 'edit_box_mouse',0
 601. ;aVersion_ed             db 'version_ed',0
 602.  
 603. sz_PathShow_prepare     db 'PathShow_prepare',0
 604. sz_PathShow_draw        db 'PathShow_draw',0
 605.  
 606. sz_Frame_draw           db 'frame_draw',0
 607. ;szVersion_frame        db 'version_frame',0
 608. ;---------------------------------------------------------------------
 609. frame_data:
 610. .type                   dd 0 ;+0
 611. .x:
 612. .x_size                 dw 374 ;+4
 613. .x_start                dw 8 ;+6
 614. .y:
 615. .y_size                 dw 45 ;+8
 616. .y_start                dw 17 ;+10
 617. .ext_fr_col             dd 0x888888 ;+12
 618. .int_fr_col             dd 0xffffff ;+16
 619. .draw_text_flag         dd 1 ;+20
 620. .text_pointer           dd label1 ;+24
 621. .text_position          dd 0 ;+28
 622. .font_number            dd 0 ;+32
 623. .font_size_y            dd 9 ;+36
 624. .font_color             dd 0x0 ;+40
 625. .font_backgr_color      dd 0xdddddd ;+44
 626. ;---------------------------------------------------------------------
 627. align 4
 628. libini_import:
 629. init_lib     dd a_init
 630. ini_get_str  dd aini_get_str
 631. ini_get_int  dd aini_get_int
 632. ini_set_str  dd aini_set_str
 633. ini_set_int  dd aini_set_int
 634.              dd 0
 635.              dd 0
 636. a_init       db 'lib_init',0
 637. aini_get_str db 'ini_get_str',0
 638. aini_get_int db 'ini_get_int',0
 639. aini_set_str db 'ini_set_str',0
 640. aini_set_int db 'ini_set_int',0
 641. ;---------------------------------------------------------------------
 642.  
 643. apath db 'path',0
 644. asettings db 'settings',0
 645. aautoclose db 'autoclose',0
 646. path    db '/hd2/1/kolibri.img',0
 647. ini_file db  '/sys/settings/rdsave.ini',0
 648. ;ini_file db  '/sys/rdsave.ini',0
 649. ;---------------------------------------------------------------------
 650. is_notify:
 651.     dd    7, 0, ok, 0, 0
 652.     db    "/rd/1/@notify", 0
 653.  
 654. read_folder:
 655. .subfunction    dd 1
 656. .start          dd 0
 657. .flags          dd 0
 658. .size           dd 1
 659. .return         dd folder_data
 660.                 db 0
 661. .name:          dd check_dir
 662.  
 663. param dd 0
 664. hidden dd 0
 665. ;---------------------------------------------------------------------
 666. IM_END:
 667. ;---------------------------------------------------------------------
 668. align 4
 669. PARAMS:
 670.        rb 256
 671. ini_path:
 672.         rb 4096
 673. check_dir:
 674.         rb 4096
 675.  
 676. sc     system_colors
 677.  
 678. autoclose rd 1
 679.  
 680. color   rd 1
 681.  
 682. msg:
 683.         rb 1024
 684.  
 685. ntf_msg:
 686.         rb 1024
 687.  
 688. folder_data:
 689.         rb 304*32+32 ; 9 Kb
 690. ;---------------------------------------------------------------------
 691. cur_dir_path:
 692.         rb 4096
 693. ;---------------------------------------------------------------------
 694. library_path:
 695.         rb 4096
 696. ;---------------------------------------------------------------------
 697. temp_dir_path:
 698.         rb 4096
 699. ;---------------------------------------------------------------------
 700. fname_buf:
 701.         rb 4096
 702. ;---------------------------------------------------------------------
 703. procinfo:
 704.         rb 1024
 705. ;---------------------------------------------------------------------
 706. filename_area:
 707.         rb 256
 708. ;---------------------------------------------------------------------
 709. text_work_area:
 710.         rb 1024
 711. ;---------------------------------------------------------------------
 712. align 32
 713.         rb 4096
 714. stacktop:
 715. I_END: