Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 299 | Rev 452 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ; CALENDAR FOR MENUET v1.0
 2. ; Written in pure assembler by Ivushkin Andrey aka Willow
 3. ;
 4. ;
 5. ; Created:      November 1, 2004
 6. ; Last changed: January 13, 2005
 7. ;
 8. ; COMPILE WITH FASM
 9.  
 10. WIN_X equ (150 shl 16+270)
 11. WIN_Y equ (100 shl 16+300)
 12.  
 13. LINE1     equ 27 shl 16+16
 14. B_MONTH_X equ 10 shl 16+158
 15. B_Y       equ LINE1
 16. B_MONTH   equ 63 shl 16+32
 17.  
 18. B_WBAR_X  equ 10 shl 16+250
 19. B_WBAR_Y  equ 64 shl 16+20
 20. B_WEEK    equ 30 shl 16+70
 21. B_WX_SHIFT equ 32 shl 16
 22.  
 23. B_DBAR_X  equ B_WBAR_X
 24. B_DBAR_Y  equ 85 shl 16+190
 25.  
 26. B_DROP    equ B_MONTH+16
 27. B_DAYS_Y  equ 100
 28. B_DAYS_SHIFT equ 30
 29.  
 30. B_YEAR_X  equ 173 shl 16+58
 31. B_YEAR    equ 188 shl 16+32
 32.  
 33. B_TODAY_X equ 25 shl 16
 34. B_TODAY_Y equ 48 shl 16+10
 35. B_TODAY   equ 30 shl 16+50
 36.  
 37. B_SPIN_WIDTH equ 13
 38. B_SPIN_X  equ 234 shl 16+B_SPIN_WIDTH
 39. B_SPIN    equ 238 shl 16+32
 40.  
 41. B_DATE_X  equ 26 shl 16+60
 42. B_DATE_Y  equ 275 shl 16+16
 43. B_DATE_BSHIFT equ 80 shl 16
 44. B_DATE    equ 32 shl 16+280
 45. B_DATE_SHIFT equ 80 shl 16
 46.  
 47. B_NS_X    equ 185 shl 16+75
 48. B_NS_Y    equ 48 shl 16+10
 49. B_NS      equ 190 shl 16+50
 50.  
 51. FOCUSABLE equ 5
 52. SKIP      equ 1
 53.  
 54. use32                ; ¢ª«îç¨âì 32-¡¨â­ë© ०¨¬  áᥬ¡«¥à 
 55.  
 56.   org    0x0         ;  ¤à¥á æ¨ï á ­ã«ï
 57.  
 58.   db     'MENUET01'  ; 8-¡ ©â­ë© ¨¤¥­â¨ä¨ª â®à MenuetOS
 59.   dd     0x01        ; ¢¥àá¨ï § £®«®¢ª  (¢á¥£¤  1)
 60.   dd     start       ;  ¤à¥á ¬¥âª¨, á ª®â®à®© ­ ç¨­ ¥âáï ¢ë¯®«­¥­¨¥ ¯à®£à ¬¬
 61.   dd     I_END       ; à §¬¥à ¯à®£à ¬¬ë
 62.   dd     0x1000      ; ª®«¨ç¥á⢮ ¯ ¬ïâ¨
 63.   dd     0x1000      ;  ¤à¥á ¢¥à設ë áâíª 
 64.   dd     0x0         ;  ¤à¥á ¡ãä¥à  ¤«ï áâப¨ ¯ à ¬¥â஢ (­¥ ¨á¯®«ì§ã¥âáï)
 65.   dd     0x0         ; § à¥§¥à¢¨à®¢ ­®
 66. include 'lang.inc'
 67. include 'macros.inc' ; 㬥­ìè ¥â à §¬¥à ¯à®£à ¬¬ë
 68. ;include 'debug.inc'
 69.  
 70.  
 71. macro  ShowFocus field,reg
 72. {
 73.    local  .nofocus, .exit
 74.      cmp  [focus],field
 75.      jne  .nofocus
 76.    if reg eq
 77.      mov  ecx,0x10e7c750;0x10ddeeff
 78.    else
 79.      mov  reg,0x10e7c750;0x10ddeeff
 80.    end if
 81.      jmp  .exit
 82.    .nofocus:
 83.    if reg eq
 84.      mov  ecx,0x10000000
 85.    else
 86.      mov  reg,0x10000000
 87.    end if
 88.    .exit:
 89. }
 90.  
 91. month_name:
 92. if lang eq ru
 93.      db   8
 94.      db   'Ÿ­¢ àì  '
 95.      db   '”¥¢à «ì '
 96.      db   'Œ àâ    '
 97.      db   '€¯à¥«ì  '
 98.      db   'Œ ©     '
 99.      db   'ˆî­ì    '
 100.      db   'ˆî«ì    '
 101.      db   '€¢£ãáâ  '
 102.      db   '‘¥­âï¡àì'
 103.      db   'Žªâï¡àì '
 104.      db   '®ï¡àì  '
 105.      db   '„¥ª ¡àì '
 106. else if lang eq de
 107.      db   9
 108.      db   'Januar   '
 109.      db   'Februar  '
 110.      db   'MÁrz     '
 111.      db   'April    '
 112.      db   'Mai      '
 113.      db   'Juni     '
 114.      db   'Juli     '
 115.      db   'August   '
 116.      db   'September'
 117.      db   'Oktober  '
 118.      db   'November '
 119.      db   'Dezember '
 120. else if lang eq fr
 121.      db   9
 122.      db   'Janvier  '
 123.      db   'Fevrier  '
 124.      db   'Mars     '
 125.      db   'Avril    '
 126.      db   'Mai      '
 127.      db   'Juin     '
 128.      db   'Juliet   '
 129.      db   'Aout     '
 130.      db   'Septembre'
 131.      db   'Octobre  '
 132.      db   'Novembre '
 133.      db   'Decembre '
 134. else if lang eq fi
 135.      db   9
 136.      db   'Tammikuu '
 137.      db   'Helmikuu '
 138.      db   'Maaliskuu'
 139.      db   'Huhtikuu '
 140.      db   'Toukokuu '
 141.      db   'KesÁkuu  '
 142.      db   'HeinÁkuu '
 143.      db   'Elokuu   '
 144.      db   'Syyskuu  '
 145.      db   'Lokakuu  '
 146.      db   'Marraskuu'
 147.      db   'Joulukuu '
 148. else if lang eq et
 149.      db   9
 150.      db   'Jaanuar  '
 151.      db   'Veebruar '
 152.      db   'Märts    '
 153.      db   'Aprill   '
 154.      db   'Mai      '
 155.      db   'Juuni    '
 156.      db   'Juuli    '
 157.      db   'August   '
 158.      db   'September'
 159.      db   'Oktoober '
 160.      db   'November '
 161.      db   'Detsember'
 162. else
 163.      db   9
 164.      db   'January  '
 165.      db   'February '
 166.      db   'March    '
 167.      db   'April    '
 168.      db   'May      '
 169.      db   'June     '
 170.      db   'July     '
 171.      db   'August   '
 172.      db   'September'
 173.      db   'October  '
 174.      db   'November '
 175.      db   'December '
 176. end if
 177. spinner db '< >'
 178. week_days:
 179. if lang eq ru
 180.      db   2
 181.      db   1
 182.      db   '­'
 183.      db   '‚â'
 184.      db   '‘à'
 185.      db   '—â'
 186.      db   'â'
 187.      db   '‘¡'
 188.      db   '‚á'
 189. else if lang eq de
 190.      db   2
 191.      db   7
 192.      db   'So'
 193.      db   'Mo'
 194.      db   'Di'
 195.      db   'Mi'
 196.      db   'Do'
 197.      db   'Fr'
 198.      db   'Sa'
 199. else if lang eq fr
 200.      db   3
 201.      db   7
 202.      db   'Dim'
 203.      db   'Lun'
 204.      db   'Mar'
 205.      db   'Mer'
 206.      db   'Jeu'
 207.      db   'Ven'
 208.      db   'Sam'
 209. else if lang eq fi
 210.      db   2
 211.      db   7
 212.      db   'Su'
 213.      db   'Ma'
 214.      db   'Ti'
 215.      db   'Ke'
 216.      db   'To'
 217.      db   'Pe'
 218.      db   'La'
 219. else if lang eq et
 220.      db   3
 221.      db   7
 222.      db   'Esm'
 223.      db   'Tei'
 224.      db   'Kol'
 225.      db   'Nel'
 226.      db   'Ree'
 227.      db   'Lau'
 228.      db   'Püh'
 229. else
 230.      db   3
 231.      db   7
 232.      db   'Sun'
 233.      db   'Mon'
 234.      db   'Tue'
 235.      db   'Wen'
 236.      db   'Thi'
 237.      db   'Fri'
 238.      db   'Sat'
 239. end if
 240.  
 241. str2int:
 242.     xor  eax,eax
 243.     lodsb
 244.     mov  ebx,eax
 245.     shr  ebx,4
 246.     and  eax,0xf
 247.     imul ebx,10
 248.     add  al,bl
 249.     ret
 250.  
 251. start:
 252.     mcall 29
 253.     mov  [datestr],eax
 254.     mov  esi,datestr
 255.     call str2int
 256.     add  eax,1900
 257.     mov  [Year],eax
 258.     call str2int
 259.     dec  eax
 260.     mov  [Month],eax
 261.     call str2int
 262.     mov  [day_sel],eax
 263.     test byte[esi],0
 264.     jnz  .no2000
 265.     add  [Year],100
 266.   .no2000:
 267.     jmp  upd            ; §¤¥áì ­ ç¨­ ¥âáï ¢ë¯®«­¥­¨¥ ¯à®£à ¬¬ë
 268. red:                    ; ¯¥à¥à¨á®¢ âì ®ª­®
 269.  
 270.     call draw_window    ; ¢ë§ë¢ ¥¬ ¯à®æ¥¤ãàã ®âà¨á®¢ª¨ ®ª­ 
 271.  
 272. still:                  ; ƒ‹€‚›‰ –ˆŠ‹ Žƒ€ŒŒ›
 273.  
 274.     mov  eax,10         ; äã­ªæ¨ï 10 - ¦¤ âì ᮡëâ¨ï
 275.     int  0x40           ; ¢ë§ë¢ ¥¬ á¨á⥬ã
 276.   .evt:
 277.     mov  ebp,[focus]
 278.     cmp  eax,1          ; ¯¥à¥à¨á®¢ âì ®ª­® ?
 279.     je   red            ; ¥á«¨ ¤  - ­  ¬¥âªã red
 280.     cmp  eax,2          ; ­ ¦ â  ª« ¢¨è  ?
 281.     je   key            ; ¥á«¨ ¤  - ­  key
 282.     cmp  eax,3          ; ­ ¦ â  ª­®¯ª  ?
 283.     je   button         ; ¥á«¨ ¤  - ­  button
 284.  
 285.     jmp  still          ; ¥á«¨ ¤à㣮¥ ᮡë⨥ - ¢ ­ ç «® 横« 
 286.  
 287.   key:                  ; ­ ¦ â  ª« ¢¨è  ­  ª« ¢¨ âãà¥
 288.     mov  eax,2          ; äã­ªæ¨ï 2 - áç¨â âì ª®¤ ᨬ¢®« 
 289.     int  0x40           ; ¢ë§®¢ á¨á⥬ë
 290.     cmp  ah,9
 291.     jne  no_tab
 292.   .tab:
 293.     cmp  ebp,FOCUSABLE
 294.     je   foc_cycle
 295.     inc  [focus]
 296.   upd:
 297.     call calculate
 298.     jmp  red
 299.   foc_cycle:
 300.     mov  [focus],2
 301.     jmp  upd
 302.   no_tab:
 303.     push eax
 304.     shr  eax,8
 305.     mov  ecx,12
 306.     mov  edi,Fkeys
 307.     repne scasb
 308.     pop  eax
 309.     jnz  .noFkey
 310.     sub  edi,Fkeys+1
 311.     mov  [Month],edi
 312.     jmp  upd
 313.   .noFkey:
 314.     cmp  ebp,4
 315.     jne  no_spinner
 316.     cmp  ah,176
 317.     je   year_dec
 318.     cmp  ah,179
 319.     je   year_inc
 320.   no_spinner:
 321.     cmp  ebp,2
 322.     jne  .nomonth
 323.     cmp  ah,177
 324.     je   noclose.drop
 325.     jmp  still
 326.   .nomonth:
 327.     cmp  ebp,3
 328.     je   noy_up.year_evt
 329.     cmp  ebp,5
 330.     jne  still
 331.     mov  ebx,[day_sel]
 332.     cmp  ah,176         ; left arrow
 333.     jb   still
 334.     cmp  ah,179
 335.     ja   still
 336.     shr  eax,8
 337.     sub  eax,176
 338.     movsx ecx,byte[day_bounds+eax*2]
 339.     movzx eax,byte[day_bounds+eax*2+1]
 340.     add  ecx,ebx
 341.     test eax,eax
 342.     jz   .chk0
 343.     cmp  ecx,eax
 344.     ja   still
 345.   .ok:
 346.     mov  [day_sel],ecx
 347.     call draw_days
 348.     jmp  still          ; ¢¥à­ãâìáï ª ­ ç «ã 横« 
 349.   .chk0:
 350.     cmp  ecx,eax
 351.     jle  still
 352.     jmp  .ok
 353.  
 354. day_bounds db -1,0,7,0,-7,0,1,0 ; left,down,up,right
 355.  
 356.   button:               ; ­ ¦ â  ª­®¯ª  ¢ ®ª­¥ ¯à®£à ¬¬ë
 357.     mov  eax,17         ; 17 - ¯®«ãç¨âì ¨¤¥­â¨ä¨ª â®à ­ ¦ â®© ª­®¯ª¨
 358.     int  0x40           ; ¢ë§®¢ á¨á⥬ë
 359.     movzx ebx,ah
 360.     cmp  ah,200
 361.     jbe  nodayselect
 362.     sub  ah,200
 363.     mov  byte[day_sel],ah
 364.     cmp  ebp,5
 365.     jne  .redraw
 366.     call draw_days
 367.     jmp  still
 368.   .redraw:
 369.     mov  [focus],5
 370.     jmp  red
 371.   nodayselect:
 372.     cmp  ah,100
 373.     jb   no_list
 374.     sub  ah,100
 375.     mov  byte[Month],ah
 376.     mov  [focus],2
 377.     jmp  upd
 378.   no_list:
 379.     cmp  ah,1           ; ¨¤¥­â¨ä¨ª â®à == 1 ?
 380.     jne  noclose        ; ¥á«¨ ­¥â - ¨¤¨ ¢¯¥àñ¤ ­  noclose
 381.   close:
 382.     or   eax,-1         ; ¢ë室 ¨§ ¯à®£à ¬¬ë
 383.     int  0x40           ; ¢ë§®¢ á¨á⥬ë
 384.  
 385.   noclose:
 386.     cmp  ah,2           ; drop down list
 387.     jne  no_dropdn
 388.   .drop:
 389.     mov  [focus],2
 390.     cmp  [dropped],al   ; ==0
 391.     jne  red
 392.     call draw_window
 393.     mov  edx,1 shl 31+231
 394.     mov  ecx,31
 395.     mov  eax,8
 396.   .bremove:
 397.     int  0x40
 398.     dec  edx
 399.     loop .bremove
 400.     call draw_dropdown
 401.     jmp  still
 402.   no_dropdn:
 403.     cmp  ah,3           ; year -1
 404.     jne  noy_dn
 405.   year_dec:
 406.     dec  [Year]
 407.     mov  [focus],4
 408.     jmp  upd
 409.   noy_dn:
 410.     cmp  ah,4           ; year+1
 411.     jne  noy_up
 412.   year_inc:
 413.     inc  [Year]
 414.     mov  [focus],4
 415.     jmp  upd
 416.   noy_up:
 417.     cmp  ah,5
 418.     jne  noy_click
 419.     mov  [focus],3
 420.     call draw_window
 421.   .still:
 422.     mcall 10
 423.     cmp  eax,2
 424.     jne  still.evt
 425.     mcall 2
 426.   .year_evt:
 427.     mov  ebx,10
 428.     cmp  ah,9
 429.     je   key.tab
 430.     cmp  ah,8           ; backspace
 431.     jne  .nobsp
 432.     mov  eax,[Year]
 433.     xor  edx,edx
 434.     div  ebx
 435.   .ch_year:
 436.     mov  [Year],eax
 437.     call draw_year
 438.     jmp  .still
 439.   .nobsp:
 440.     cmp  ah,13          ; enter
 441.     je   upd
 442.     cmp  ah,182
 443.     jne  .noclear       ; del
 444.     xor  eax,eax
 445.     jmp  .ch_year
 446.   .noclear:
 447.     cmp  ah,48
 448.     jb   .still
 449.     cmp  ah,57
 450.     ja   .still
 451.     cmp  [Year],1000
 452.     jae  .still
 453.     shr  eax,8
 454.     lea  ecx,[eax-48]
 455.     mov  eax,[Year]
 456.     imul eax,ebx
 457.     add  eax,ecx
 458.     jmp  .ch_year
 459.   noy_click:
 460.     cmp  ah,10
 461.     jne  start
 462.     xor  [new_style],1
 463.     jmp  upd
 464.  
 465.  
 466. ;   *********************************************
 467. ;   *******  Ž…„…‹…ˆ… ˆ Ž’ˆ‘Ž‚Š€ ŽŠ€ *******
 468. ;   *********************************************
 469.  
 470. draw_window:
 471.  
 472.     mov  eax,12                    ; äã­ªæ¨ï 12: á®®¡é¨âì Ž‘ ®¡ ®âà¨á®¢ª¥ ®ª­ 
 473.     mov  ebx,1                     ; 1 - ­ ç¨­ ¥¬ à¨á®¢ âì
 474.     int  0x40
 475.                                    ; ‘Ž‡„€ðŒ ŽŠŽ
 476.     xor  eax,eax                   ; äã­ªæ¨ï 0 : ®¯à¥¤¥«¨âì ¨ ®âà¨á®¢ âì ®ª­®
 477.     mov  ebx,WIN_X
 478.   if SKIP eq 0
 479.     mov  ecx,WIN_Y
 480.   else
 481.     mov  ecx,WIN_Y-15
 482.   end if
 483.     mov  edx,0x13aabbcc            ; 梥â à ¡®ç¥© ®¡« á⨠ RRGGBB,8->color gl
 484.     mov  edi,header              ; § £®«®¢®ª
 485.     int  0x40
 486.     call draw_week
 487.  
 488.     mov  eax,8
 489.     mov  esi,0x05080d0
 490.   if SKIP eq 0
 491.     mov  ebx,B_DATE_X
 492.     mov  ecx,B_DATE_Y
 493.     mov  edx,eax
 494.     int  0x40
 495.     inc  edx
 496.     add  ebx,B_DATE_BSHIFT
 497.     int  0x40
 498.     inc  edx
 499.   else
 500.     mov  edx,10
 501.   end if
 502.     or   edx,1 shl 29+1 shl 30
 503.     mov  ebx,B_NS_X
 504.     mov  ecx,B_NS_Y
 505.     int  0x40
 506.     add  edx,1-1 shl 29
 507.     mov  ebx,B_TODAY_X+8*(today_end-today_msg)
 508.     mov  ecx,B_TODAY_Y
 509.     int  0x40
 510.     mov  ecx,B_Y
 511.     mov  ebx,B_MONTH_X
 512.     mov  edx,2
 513.     int  0x40
 514.     mov  ebx,B_SPIN_X
 515.     inc  edx
 516.     int  0x40
 517.     add  ebx,B_SPIN_WIDTH shl 16
 518.     inc  edx
 519.     int  0x40
 520.     call draw_days
 521.  
 522.     mov  eax,4                     ; äã­ªæ¨ï 4 : ­ ¯¨á âì ¢ ®ª­¥ ⥪áâ
 523.     mov  ecx,0x10ddeeff            ; èà¨äâ 1 ¨ 梥â ( 0xF0RRGGBB )
 524.  
 525.  if SKIP eq 0
 526.     mov  ebx,B_DATE
 527.     mov  edx,datebut
 528.     mov  esi,9
 529.     btc  ecx,28
 530.     int  0x40
 531.     add  ebx,B_DATE_SHIFT
 532.     add  edx,esi
 533.     int  0x40
 534.  end if
 535.     mov  edx,n_style
 536.     mov  esi,ns_end-n_style
 537.     mov  ebx,B_NS
 538.     cmp  [new_style],1
 539.     je   .high
 540.     mov  ecx,0xa0a0a0
 541.     jmp  .int
 542.   .high:
 543.     mov  ecx,0xac0000;d048c8
 544.   .int:
 545.     int  0x40
 546.  
 547.     mov  ecx,0xd048c8
 548.     mov  edx,today_msg
 549.     mov  ebx,B_TODAY
 550.     mov  esi,today_end-today_msg
 551.     int  0x40
 552.  
 553.     mov  ebx,B_SPIN
 554.     mov  edx,spinner
 555.     mov  esi,3
 556.     ShowFocus 4
 557.     int  0x40
 558.  
 559.     mov  edx,[Month]
 560.     movzx  esi,byte[month_name]
 561.     imul edx,esi
 562.     add  edx,month_name+1
 563.     mov  ebx,B_MONTH
 564.     ShowFocus 2
 565.     int  0x40
 566.  
 567.     call draw_year
 568.     mov  [dropped],0
 569.     mov  eax,12                    ; äã­ªæ¨ï 12: á®®¡é¨âì Ž‘ ®¡ ®âà¨á®¢ª¥ ®ª­ 
 570.     mov  ebx,2                     ; 2, § ª®­ç¨«¨ à¨á®¢ âì
 571.     int  0x40
 572.     ret                            ; ¢ë室¨¬ ¨§ ¯à®æ¥¤ãàë
 573.  
 574. draw_year:
 575.     mcall 8,B_YEAR_X,B_Y,5,0x05080d0
 576.     ShowFocus 3,esi
 577.     mcall 47,0x40001,Year,B_YEAR
 578.     ret
 579.  
 580. draw_dropdown:
 581.     mov  [dropped],1
 582.     push [Month]
 583.     pop  [focus]
 584.     add  [focus],100
 585.     mov  ecx,12
 586.     mov  edx,100
 587.     push dword month_name+1
 588.     push dword B_DROP
 589.     push dword B_Y+16 shl 16
 590.   .ddd_loop:
 591.     mov  edi,edx
 592.     push ecx
 593.     mov  ebx,B_MONTH_X
 594.     mov  ecx,[esp+4]
 595.     mov  esi,0x6f9fef
 596.     mov  eax,8
 597.     int  0x40
 598.     shr  eax,1
 599.     mov  ebx,[esp+8]
 600.     xchg edx,[esp+12]
 601.     movzx esi,byte[month_name]
 602.     ShowFocus edi
 603.     int  0x40
 604.     add  edx,esi
 605.     xchg edx,[esp+12]
 606.     add  dword[esp+8],16
 607.     add  dword[esp+4],16 shl 16
 608.     inc  edx
 609.     pop  ecx
 610.     loop .ddd_loop
 611.     add  esp,12
 612.     ret
 613.  
 614. draw_week:
 615.     mov  eax,13
 616.     mov  ebx,B_WBAR_X
 617.     mov  ecx,B_WBAR_Y
 618.     mov  edx,0x90a0b0
 619.     int  0x40
 620.     movzx esi,byte[week_days]
 621.     movzx edi,byte[week_days+1]
 622.     mov  ebx,B_WEEK
 623.     mov  ecx,7
 624.     mov  edx,week_days+2
 625.     mov  eax,4
 626.   .week:
 627.     push ecx
 628.     cmp  ecx,edi
 629.     je   .holiday
 630.     mov  ecx,0x10000000
 631.     jmp  .noholiday
 632.   .holiday:
 633.     mov  ecx,0x10cc1010
 634.   .noholiday:
 635.     int  0x40
 636.     add  edx,esi
 637.     add  ebx,B_WX_SHIFT
 638.     pop  ecx
 639.     loop .week
 640.     ret
 641.  
 642. draw_days:
 643.     mov  eax,13
 644.     mov  ebx,B_DBAR_X
 645.     mov  ecx,B_DBAR_Y
 646.     mov  edx,0xe0e0e0
 647.     int  0x40
 648.     call count_days
 649.     cmp  ecx,[day_sel]
 650.     jae  .ok
 651.     mov  [day_sel],ecx
 652.   .ok:
 653.     mov  [number],0
 654.     mov  eax,47
 655.     mov  edx,B_DAYS_Y
 656.     mov  ebx,0x20001
 657.     mov  edi,[firstday]
 658.   .dayloop:
 659.     push ecx
 660.     movzx edx,dx
 661.     mov  esi,edi
 662.     shl  esi,21
 663.     lea  edx,[edx+esi+30 shl 16]
 664.     mov  ecx,edi
 665.     add  cl,[week_days+1]
 666.     cmp  ecx,7
 667.     je   .holiday
 668.     mov  esi,0x10000000
 669.     jmp  .noholiday
 670.   .holiday:
 671.     mov  esi,0x10cc1010
 672.   .noholiday:
 673.     mov  ecx,number
 674.     inc  dword[ecx]
 675.     pusha
 676.     mov  ebx,edx
 677.     mov  bx,20
 678.     sub  ebx,3 shl 16
 679.     shrd ecx,edx,16
 680.     mov  cx,20
 681.     sub  ecx,7 shl 16
 682.     mov  edx,[number]
 683.     cmp  edx,[day_sel]
 684.     je   .draw_sel
 685.     mov  esi,0xe0e0e0
 686.     jmp  .draw_but
 687.   .draw_sel:
 688.     mov  esi,0x5080d0
 689.     cmp  [focus],5
 690.     jne  .draw_but
 691.     mov  esi,0xef7840;0xe26830
 692.   .draw_but:
 693.     add  edx,200+1 shl 29
 694.     mov  eax,8
 695.     int  0x40
 696.     popa
 697.     int  0x40
 698.     pop  ecx
 699.     inc  edi
 700.     cmp  edi,7
 701.     jne  .nowrap
 702.     xor  edi,edi
 703.     add  dx,B_DAYS_SHIFT
 704.   .nowrap:
 705.     loop .eloop
 706.     jmp  .ex
 707.   .eloop:
 708.     jmp  .dayloop
 709.   .ex:
 710.     ret
 711.  
 712. count_days:    ; ecx -days in month
 713.     call is_leap_year
 714.     mov  ecx,[Month]
 715.     mov  eax,1
 716.     movzx ecx,byte[day_count+ecx]
 717.     add  ecx,28
 718.     cmp  eax,[leap_year]
 719.     jne  .noleap
 720.     cmp  eax,[Month]
 721.     jne  .noleap
 722.     inc  ecx
 723.   .noleap:
 724.     mov  [day_bounds+3],cl
 725.     mov  [day_bounds+7],cl
 726.     ret
 727.  
 728. is_leap_year:
 729.     mov  [leap_year],0
 730.     mov  eax,[Year]
 731.     mov  bl,100
 732.     div  bl          ; ah=Year mod 100, al=Year%100
 733.     test ah,ah
 734.     jz  .century
 735.     shr  ax,8        ; ax - last 2 digits
 736.   .century:
 737.     test al,11b
 738.     jnz  .noleap
 739.     inc  [leap_year]
 740.   .noleap:
 741.     ret
 742.  
 743. calculate:
 744.     mov  ebx,[Year]
 745.     mov  eax,[Month]
 746.     sub  eax,2
 747.     jge  .nojf
 748.     dec  ebx
 749.     add  eax,12
 750.   .nojf:
 751.     add  eax,4
 752.     xor  edx,edx
 753.     mov  ecx,153
 754.     imul cx
 755.     mov  ecx,5
 756.     div  cx
 757.     inc  eax
 758.     mov  ecx,365
 759.     imul ecx,ebx
 760.     add  eax,ecx
 761.     mov  ecx,ebx
 762.     shr  ecx,2
 763.     add  eax,ecx
 764.     dec  eax
 765.     cmp  [new_style],0
 766.     je   .nonew
 767.     add  eax,2
 768.     xchg eax,ebx
 769.     mov  ecx,100
 770.     xor  edx,edx
 771.     div  cx
 772.     sub  ebx,eax
 773.     shr  eax,2
 774.     add  ebx,eax
 775.   .nonew:
 776.     add  ebx,5
 777.     mov  eax,ebx
 778.     xor  edx,edx
 779.     movzx ebx,byte[week_days+1]
 780.     sub  eax,ebx
 781.     inc  eax
 782.     mov  ebx,7
 783.     div  bx
 784.     mov  [firstday],edx
 785.     ret
 786.  
 787. ; ‡¤¥áì ­ å®¤ïâáï ¤ ­­ë¥ ¯à®£à ¬¬ë:
 788.  
 789. ; ¨­â¥àä¥©á ¯à®£à ¬¬ë ¤¢ãï§ëç­ë© - § ¤ ©â¥ ï§ëª ¢ macros.inc
 790. day_count db 3,0,3,2,3,2,3,3,2,3,2,3
 791. Fkeys     db 210,211,212,213,214,215,216,217,208,209,228,159
 792.  
 793. header:          ; áâப  § £®«®¢ª 
 794. if lang eq ru
 795.      db   'Š€‹…„€œ',0
 796. else if lang eq ge
 797.      db   'KALENDER',0
 798. else if lang eq fr
 799.      db   'CALENDRIER',0
 800. else if lang eq et
 801.      db   'KALENDER',0
 802. else
 803.      db   'CALENDAR',0
 804. end if
 805.  
 806. if SKIP eq 0
 807. datebut:
 808. if lang eq ru
 809.      db   '1-ï ¤ â  '
 810.      db   '2-ï ¤ â  '
 811. else if lang eq fr
 812.      db   '1ere date'
 813.      db   '2eme date'
 814. else if lang eq ge
 815.      db   ' Datum 1 '
 816.      db   ' Datum 2 '
 817. else if lang eq et
 818.      db   'Kuupäev 1'
 819.      db   'Kuupäev 2'
 820. else
 821.      db   '1st date '
 822.      db   '2nd date '
 823. end if
 824. end if
 825. n_style:
 826. if lang eq ru
 827.      db   '®¢ë© á⨫ì'
 828. else if lang eq de
 829.      db   'Neuer Stil'
 830. else if lang eq fr
 831.      db   'Nouveau'
 832. else if lang eq et
 833.      db   'Uus stiil'
 834. else
 835.      db   'New style'
 836. end if
 837. ns_end:
 838. today_msg:
 839. if lang eq ru
 840.      db   '‘¥£®¤­ï'
 841. else if lang eq ge
 842.      db   'Heute'
 843. else if lang eq fr
 844.      db   "Aujourd'hui"
 845. else if lang eq et
 846.      db   'Täna'
 847. else
 848.      db   'Today'
 849. end if
 850. today_end:
 851. focus dd  3
 852. new_style dd 1
 853. dropped db 0
 854.  
 855. I_END:  ; ª®­¥æ ¯à®£à ¬¬ë
 856. firstday  dd ?
 857. Year dd   ?
 858. Month dd  ?
 859. day_sel   dd ?
 860. all_days  dd ?
 861.  
 862. datestr   dd  ?
 863. leap_year dd ?
 864. number    dd ?
 865. year_input dd ?
 866.