Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 990 | Rev 7495 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1.  
 2.  
 3. #include "func.h"
 4. #include "parser.h"
 5. //#include <math.h>
 6. //#include <stdlib.h>
 7. //#include <stdio.h>
 8.  
 9. // token types
 10. #define DELIMITER 1
 11. #define VARIABLE 2
 12. #define NUMBER 3
 13. #define FUNCTION 4
 14. #define FINISHED 10
 15.  
 16. //#define allocmem(x) malloc(x)
 17. //#define freemem(x) free(x)
 18.  
 19. double epsilon = 1e-6;
 20.  
 21. // structure for most parser functions
 22.  
 23.         char token[80];
 24.         int token_type;
 25.         char *prog;
 26.  
 27.         int code;    // error code
 28.  
 29.  
 30. variable_callback *find_var;
 31.  
 32. struct double_list  
 33. {
 34.         double val;
 35.         int code;                       // êîä îøèáêè
 36.         double_list *next;
 37. };
 38.  
 39. double tg(double d)
 40. {
 41.         double cosd = cos(d);
 42.         if (fabs(cosd) < epsilon)
 43.         {
 44.                 serror(ERR_OVERFLOW);
 45.                 return 0.0;
 46.         }
 47.         return sin(d) / cosd;
 48. }
 49.  
 50. double ctg(double d)
 51. {
 52.         double sind = sin(d);
 53.         if (fabs(sind) < epsilon)
 54.         {
 55.                 serror(ERR_OVERFLOW);
 56.                 return 0.0;
 57.         }
 58.         return cos(d) / sind;
 59. }
 60.  
 61. double exp(double x)
 62. {
 63.         __asm {
 64.                 fld     x
 65.                 FLDL2E
 66.                 FMUL
 67.  
 68.                 FLD st(0)
 69.  
 70.                 FLD1
 71.  
 72.                 FXCH
 73.                 FPREM
 74.                 F2XM1
 75.                 fadd
 76.                 FSCALE
 77.                 FSTP st(1)
 78.         }
 79.        
 80. }
 81.  
 82. double log(double x)
 83. {
 84.         //return 0.0;
 85.         if (x <= 0)
 86.         {
 87.                 serror(ERR_OVERFLOW);
 88.                 //return 0.0;
 89.                 __asm {
 90.                         fldz
 91.                 }
 92.         }
 93.         __asm {
 94.                 FLD1
 95.                 FLD     x
 96.                 FYL2X
 97.                 FLDLN2
 98.                 FMUL
 99.         }
 100. }
 101.  
 102. double sqrt(double x)
 103. {
 104.         if (x < 0)
 105.         {
 106.                 serror(ERR_BADPARAM);
 107.                 __asm {
 108.                         fldz
 109.                 }
 110.         }
 111.         __asm {
 112.                 fld x
 113.                 fsqrt
 114.         }
 115. }
 116.  
 117. double atan(double x)
 118. {
 119.         serror(ERR_GENERAL);
 120.         return 0.0; // â ëîì
 121. }
 122.  
 123. double pow(double x, double y)
 124. {
 125.         return exp(y * log(x)); //
 126. }
 127.  
 128. double func_pi()
 129. {
 130.         return 3.14159265358979;
 131. }
 132.  
 133. double func_eps()
 134. {
 135.         return epsilon;
 136. }
 137.  
 138. double func_if(double_list *p)
 139. {
 140.         double_list *a, *b, *c;
 141.         a = p;
 142.         b = a->next;
 143.         if (!b)
 144.         {
 145.                 serror(ERR_BADPARAM);
 146.                 return 0.0;
 147.         }
 148.         c = b->next;
 149.         if (!c || c->next)
 150.         {
 151.                 serror(ERR_BADPARAM);
 152.                 return 0.0;
 153.         }
 154.         if (a->val != 0.0)
 155.         {
 156.                 if (b->code)
 157.                         code = b->code;
 158.                 return b->val;
 159.         }
 160.         else
 161.         {
 162.                 if (c->code)
 163.                         code = c->code;
 164.                 return c->val;
 165.         }
 166. }
 167.  
 168. double sum(double_list *p)
 169. {
 170.         double res = 0.0;
 171.         while (p)
 172.         {
 173.                 res += p->val;
 174.                 if (p->code)
 175.                         code = p->code;
 176.                 p = p->next;
 177.         }
 178.         return res;
 179. }
 180.  
 181. double func_min(double_list *p)
 182. {
 183.         if (!p)
 184.                 serror(ERR_BADPARAM);
 185.         double res = p->val;
 186.         p = p->next;
 187.         while (p)
 188.         {
 189.                 if (p->code)
 190.                         code = p->code;
 191.                 if (p->val < res)
 192.                         res = p->val;
 193.                 p = p->next;
 194.         }
 195.         return res;
 196. }
 197.  
 198. double func_max(double_list *p)
 199. {
 200.         if (!p)
 201.                 serror(ERR_BADPARAM);
 202.         double res = p->val;
 203.         p = p->next;
 204.         while (p)
 205.         {
 206.                 if (p->code)
 207.                         code = p->code;
 208.                 if (p->val > res)
 209.                         res = p->val;
 210.                 p = p->next;
 211.         }
 212.         return res;
 213. }
 214.  
 215. double avg(double_list *p)
 216. {
 217.         double res = 0.0;
 218.         int count = 0;
 219.         while (p)
 220.         {
 221.                 if (p->code)
 222.                         code = p->code;
 223.                 res += p->val;
 224.                 count++;
 225.                 p = p->next;
 226.         }
 227.         return res / count;
 228. }
 229.  
 230. double func_isnull(char *str)
 231. {
 232.         if (code != 0)
 233.                 return 0.0;
 234.         double tmp = find_var(str);
 235.         int c = code;
 236.         code = 0;
 237.         if (c != 0)
 238.                 return 1.0;
 239.         return 0.0;
 240. }
 241.  
 242. const double HALF = 0.5;
 243. double func_ceil(double val)    // õîòåë round, à ïîëó÷èëñÿ ceil...
 244. {
 245.         int x;
 246.         __asm fld val
 247.         __asm fld HALF                          // äà, êðèâîðóêî ^_^
 248.         __asm fadd
 249.         __asm fistp x
 250.         __asm fild x
 251. }
 252.  
 253. double func_round(double val)
 254. {
 255.         int x;
 256.         __asm fld val
 257.         __asm fld epsilon
 258.         __asm fadd
 259.         __asm fistp x
 260.         __asm fild x
 261. }
 262.  
 263. //const double ALMOST_HALF = 0.5 - epsilon;
 264. double ALMOST_HALF;
 265. extern void ALMOST_HALF_init(void)
 266. { ALMOST_HALF = 0.5 - epsilon; }
 267. double func_floor(double val)
 268. {
 269.         int x;
 270.         __asm fld val
 271.         __asm fld ALMOST_HALF
 272.         __asm fsub
 273.         __asm fistp x
 274.         __asm fild x
 275. }
 276.  
 277. double logic_xor(double a, double b)
 278. {
 279.         if (a == 0.0)
 280.                 if (b == 0.0)
 281.                         return 0.0;
 282.                 else
 283.                         return 1.0;
 284.         else
 285.                 if (b == 0.0)
 286.                         return 1.0;
 287.                 else
 288.                         return 0.0;
 289. }
 290.  
 291. double logic_and(double a, double b)
 292. {
 293.         if (a == 0.0)
 294.                 return 0.0;
 295.         else
 296.                 if (b == 0.0)
 297.                         return 0.0;
 298.                 else
 299.                         return 1.0;
 300. }
 301.  
 302. double logic_or(double a, double b)
 303. {
 304.         if (a == 0.0)
 305.                 if (b == 0.0)
 306.                         return 0.0;
 307.                 else
 308.                         return 1.1;
 309.         else
 310.                 return 1.0;
 311. }
 312.  
 313. double rand_seed;
 314. double func_rand(double max)
 315. {
 316.         double q = (257.0 * rand_seed + 739.0); // ÷èñëà îò áàëäû. íàäî âñòàâèòü ïðàâèëüíûå.
 317.         rand_seed = q - 65536.0 * func_floor(q / 65536.0); // äëÿ õîðîøåãî ðàñïðåäåëåíèÿ
 318.         return q - max * func_floor(q / max);    // äëÿ ìîäóëÿ
 319. }
 320.  
 321. double func_case(double_list *p)
 322. {
 323.         if (!p || !p->next)
 324.         {
 325.                 serror(ERR_BADPARAM);
 326.                 return 0.0;
 327.         }
 328.         double x = p->val;
 329.         int count = (int)p->next->val;
 330.         int i, k;
 331.  
 332.         double_list *cur = p->next->next;
 333.         k = count;
 334.         for (i = 0; i < count; i++)
 335.         {
 336.                 if (!cur)
 337.                 {
 338.                         serror(ERR_BADPARAM);
 339.                         return 0.0;
 340.                 }
 341.                 if (fabs(x - cur->val) < epsilon)
 342.                 {
 343.                         if (k != count + 1)
 344.                         {
 345.                                 serror(ERR_GENERAL);
 346.                                 return 0.0;
 347.                         }
 348.                         k = i;
 349.                 }
 350.                 cur = cur->next;
 351.         }
 352.  
 353.         for (i = 0; i < k; i++)
 354.         {
 355.                 if (!cur)
 356.                 {
 357.                         serror(ERR_BADPARAM);
 358.                         return 0.0;
 359.                 }
 360.                 cur = cur->next;
 361.         }
 362.         if (!cur)                                       // ïðîâåðêè áèï. äîñòàëè áèï.
 363.         {
 364.                 serror(ERR_BADPARAM);
 365.                 return 0.0;
 366.         }
 367.         if (cur->code)
 368.                 code = cur->code;
 369.         return cur->val;
 370. }
 371.  
 372. #define INF_ARGS -1
 373. #define STR_ARG -2
 374.  
 375. // represents general mathematical function
 376. typedef double(*matfunc0)();
 377. typedef double(*matfunc)(double);
 378. typedef double(*matfunc2)(double,double);
 379. typedef double(*matfunc3)(double,double,double);
 380. typedef double(*matfunc_inf)(double_list*);
 381. typedef double(*matfunc_str)(char*);
 382.  
 383. // used to link function name to the function
 384. typedef struct  
 385. {
 386.         char name[10];
 387.         int args;
 388.         void * f;
 389. } func;
 390.  
 391. // the list of functions
 392. const int max_func = 29;
 393. func functions[max_func] =
 394. {
 395.         "", 1, NULL,                                                            // íå ïîìíþ, ñ êàêîé öåëüþ
 396.         "sin", 1, &sin,
 397.         "cos", 1, &cos,
 398.         "exp", 1, &exp,
 399.         "sqrt", 1, &sqrt,
 400.         "log", 1, &log,
 401.         "tg", 1, &tg,
 402.         "ctg", 1, &ctg,
 403.         "arcsin", 1, &asin,
 404.         "arccos", 1, &acos,
 405.         "arctg", 1, &atan,                                                      // íå ðåàëèçîâàíî. âîçâðàùàåò îøèáêó ERR_GENERAL
 406.         "abs", 1, &fabs,
 407.         "pow", 2, &pow,
 408.         "if", INF_ARGS, &func_if,
 409.         "sum",INF_ARGS,&sum,
 410.         "isnull",STR_ARG,&func_isnull,                          // ñëåãêà ÷/æ
 411.         "min",INF_ARGS,&func_min,
 412.         "max",INF_ARGS,&func_max,
 413.         "avg",INF_ARGS,&avg,
 414.         "ceil",1,&func_ceil,
 415.         "round",1,&func_round,
 416.         "floor",1,&func_floor,
 417.         "and",2,&logic_and,
 418.         "or",2,&logic_or,
 419.         "xor",2,&logic_xor,
 420.         "rand",1,&func_rand,
 421.         "case",INF_ARGS,&func_case,
 422.         "pi",0,&func_pi,
 423.         "eps",0,&func_eps
 424. };
 425.  
 426. // all delimiters
 427. #define MAXDELIM 17
 428. const char delim[MAXDELIM]="+-*^/%=;(),><#! ";          // not bad words
 429.  
 430.  
 431. int isdelim(char c)
 432. {
 433.         //return strchr(delim, c) != 0;
 434.         for (int i = 0; i < MAXDELIM; i++)
 435.                 if (c == delim[i])
 436.                         return 1;
 437.         return 0;
 438. }
 439.  
 440. int isdigit(char c)
 441. {
 442.         return (c >= '0' && c <= '9');
 443. }
 444.  
 445. int isalpha2(char c)
 446. {
 447.         return ((c >= 'a' && c <= 'z')
 448.                 || (c >= 'A' && c <= 'Z') || (c=='$'));
 449. }
 450.  
 451. int iswhite(char c)
 452. {
 453.         return (c==' ' || c=='\t');
 454. }
 455.  
 456.  
 457. void serror(int acode)
 458. {
 459.         if (acode != 0)
 460.                 code = acode;
 461. }
 462.  
 463. void set_exp(char *exp)
 464. {
 465.         prog = exp;
 466. }
 467.  
 468. int get_token()
 469. {
 470.         int tok;
 471.         char *temp;
 472.         (token_type) = 0;
 473.         tok = 0;
 474.         temp = (token);
 475.  
 476.         if (*(prog) == '\0')
 477.         {
 478.                 *(token) = 0;
 479.                 tok = FINISHED;
 480.                 return ((token_type) = DELIMITER);
 481.         }
 482.         while (iswhite(*(prog))) ++(prog);
 483.         if (isdelim(*(prog)))
 484.         {
 485.                 char t=*temp = *(prog);
 486.                 (prog)++;
 487.                 temp++;
 488.                 if ((t == '>' || t == '<' || t == '!') && (*prog) && (*prog == '='))
 489.                 {
 490.                         *temp = *(prog);
 491.                         (prog)++;
 492.                         temp++;
 493.                 }
 494.                 *temp = 0;
 495.                 return ((token_type) = DELIMITER);
 496.         }
 497.         if (isdigit(*(prog)))
 498.         {
 499.                 while (!isdelim(*(prog)))
 500.                         *temp++=*(prog)++;
 501.                 *temp = '\0';
 502.                 return ((token_type) = NUMBER);
 503.         }
 504.         if (isalpha2(*(prog)))
 505.         {
 506.                 while (!isdelim(*(prog)))
 507.                         *temp++=*(prog)++;
 508.                 (token_type) = VARIABLE;
 509.         }
 510.         *temp = '\0';
 511.         if ((token_type) == VARIABLE)
 512.         {
 513.                 tok = look_up((token));
 514.                 if (tok)
 515.                         (token_type) = FUNCTION;
 516.         }
 517.         return (token_type);
 518. }
 519.  
 520. double sign(double d)
 521. {
 522.   if (d > 0.0)
 523.     return 1.0;
 524.   if (d < 0.0)
 525.     return -1.0;
 526.   return 0.0;
 527. }
 528.  
 529. void putback()
 530. {
 531.         char *t;
 532.         t = (token);
 533.         for (;*t;t++)
 534.                 (prog)--;
 535. }
 536.  
 537. int get_exp(double *hold)
 538. {
 539.         code = 0;
 540.  
 541.         get_token();
 542.         if (!*(token))
 543.         {
 544.                 return 0;
 545.         }
 546.         level1( hold);
 547.         putback();
 548.   return code==0;
 549. }
 550.  
 551. void level1(double *hold)
 552. {
 553.         char op[2];
 554.         double h;
 555.  
 556.         level1_5( hold);
 557.         while (op[0] = *token, op[1] = (*(token+1)) ? *(token + 1) : 0,
 558.                 *op == '<' || *op == '>' || *op == '=' || *op == '#' || *op == '!')
 559.         {
 560.                 get_token();
 561.                 level1_5( &h);
 562.                 logic(op, hold, &h);
 563.         }
 564. }
 565.  
 566. void level1_5(double *hold)
 567. {
 568.         char op;
 569.  
 570.         op = 0;
 571.         if (((token_type) == DELIMITER) && *(token) == '!')
 572.         {
 573.                 op = *(token);
 574.                 get_token();
 575.         }
 576.         level2( hold);
 577.  
 578.         if (op)
 579.         {
 580.                 if (*hold == 0.0)
 581.                         *hold = 1.0;
 582.                 else
 583.                         *hold = 0.0;
 584.         }
 585. }
 586.  
 587. void level2(double *hold)
 588. {
 589.         char op;
 590.         double h;
 591.  
 592.         level3( hold);
 593.         while ((op=*(token)) == '+' || op == '-')
 594.         {
 595.                 get_token();
 596.                 level3( &h);
 597.                 arith(op, hold, &h);
 598.         }
 599. }
 600.  
 601. void level3(double *hold)
 602. {
 603.         char op;
 604.         double h;
 605.  
 606.         level4( hold);
 607.         while ((op=*(token)) == '*' || op == '/' || op == '%')
 608.         {
 609.                 get_token();
 610.                 level4( &h);
 611.                 arith( op, hold, &h);
 612.         }
 613. }
 614.  
 615. void level4(double *hold)
 616. {
 617.         double h;
 618.         level5( hold);
 619.  
 620.         if (*(token) == '^')
 621.         {
 622.                 get_token();
 623.                 level5( &h);
 624.                 arith( '^', hold, &h);
 625.         }
 626. }
 627.  
 628. void level5(double *hold)
 629. {
 630.         char op;
 631.  
 632.         op = 0;
 633.         if (((token_type) == DELIMITER) && *(token) == '+' || *(token) == '-')
 634.         {
 635.                 op = *(token);
 636.                 get_token();
 637.         }
 638.         level6( hold);
 639.  
 640.         if (op)
 641.                 unary(op, hold);
 642. }
 643.  
 644. void level6(double *hold)
 645. {
 646.         if ((*(token) == '(') && ((token_type) == DELIMITER))
 647.         {
 648.                 get_token();
 649.                 level1( hold);
 650.                 if (*(token) != ')')
 651.                           serror( ERR_NOBRACKET);
 652.                 get_token();
 653.         }
 654.         else
 655.                 primitive( hold);
 656. }
 657.  
 658. void calc_function(double *hold)
 659. {
 660.   double_list *args = NULL, *last = NULL, *t;          
 661.   double d;
 662.         int i,argc=0,save_code;
 663.  
 664.         save_code = code;
 665.         code = 0;
 666.         i = look_up(token);
 667.  
 668.         if (i == 0)
 669.                 serror(ERR_BADFUNCTION);        // error
 670.  
 671.         get_token();
 672.         if (*(token) != '(')
 673.                 serror(ERR_NOBRACKET);  // error
 674.         //get_token();
 675.         if (functions[i].args == STR_ARG)
 676.         {
 677.                 get_token();
 678.                 d = ((matfunc_str)(functions[i].f))(token);
 679.                 *hold = d;
 680.                 get_token();
 681.                 if (save_code)
 682.                         code = save_code;
 683.                 return;
 684.         }
 685.  
 686.         //last = args = (double_list*)malloc(sizeof(double_list));
 687.         //args->next = NULL;
 688.         //level1(&args->val);
 689.         //get_token();
 690.         argc=0;
 691.         do
 692.         {
 693.                 get_token();
 694.                 if (*token == ')')
 695.                         break;
 696.                 t = (double_list*)allocmem(sizeof(double_list));
 697.                 code = 0;
 698.                 level1(&t->val);
 699.                 t->code = code;
 700.                 t->next = NULL;
 701.                 if (last)
 702.                         last->next = t;
 703.                 else
 704.                         args = t;
 705.                 last = t;
 706.                 argc++;
 707.         } while (*token == ',');
 708.  
 709.         code = save_code;
 710.  
 711.         if (argc != functions[i].args && functions[i].args >= 0)
 712.         {
 713.                 serror(ERR_BADPARAM);
 714.         }
 715.         else
 716.         {
 717.                 switch (functions[i].args)
 718.                 {
 719.                         case 0:
 720.                                 d = ((matfunc0)(functions[i].f))();
 721.                                 break;
 722.                         case 1:
 723.                                 d = ((matfunc)(functions[i].f))(args->val);
 724.                                 break;                 
 725.                         case 2:
 726.                                 d = ((matfunc2)(functions[i].f))(args->val,args->next->val);
 727.                                 break;                 
 728.                         case 3:
 729.                                 d = ((matfunc3)(functions[i].f))(args->val,args->next->val,args->next->next->val);
 730.                                 break;         
 731.                         case INF_ARGS:
 732.                                 d = ((matfunc_inf)(functions[i].f))(args);
 733.                                 break;
 734.                 }
 735.         }
 736.  
 737.         t = args;
 738.         while (t)
 739.         {
 740.                 args = t->next;
 741.                 freemem(t);
 742.                 t = args;
 743.         }
 744.        
 745.   *hold = d;
 746. //  else
 747. //    serror( ERR_OVERFLOW);
 748.  
 749. }
 750.  
 751. void primitive(double *hold)
 752. {
 753.         switch (token_type)
 754.         {
 755.         case VARIABLE:
 756.                 *hold = find_var(token);
 757.                 get_token();
 758.                 return;
 759.         case NUMBER:
 760.     //
 761.                 *hold = atof((token));
 762.     //if (sscanf(token, "%lf", hold) != 1)
 763.         *hold = convert(token);
 764.         if (convert_error == ERROR)
 765.       serror( ERR_BADNUMER);
 766.                 get_token();
 767.                 return;
 768.         case FUNCTION:
 769.                 calc_function( hold);
 770.                 if (*token != ')')
 771.                         serror(ERR_NOBRACKET);
 772.                 get_token();
 773.                 return;
 774.         default:        // error
 775.                 return;
 776.         }
 777. }
 778.  
 779. void arith(char op, double *r, double *h)
 780. {
 781.         double t;
 782.         switch(op)
 783.         {
 784.         case '-':
 785.                 *r = *r - *h;
 786.                 break;
 787.         case '+':
 788.                 *r = *r + *h;
 789.                 break;
 790.         case '*':
 791.                 *r = *r * *h;
 792.                 break;
 793.         case '/':
 794.             if (fabs(*h) < epsilon)
 795.                         serror( ERR_OVERFLOW);
 796.                 else
 797.                   *r = (*r) / (*h);
 798.                 break;
 799.         case '%':
 800.             if (fabs(*h) < epsilon)
 801.                         serror( ERR_OVERFLOW);
 802.                 else
 803.                 {
 804.                         t = func_floor ((*r) / (*h));
 805.                         *r = *r - (t * (*h));
 806.                 }
 807.                 break;
 808.         case '^':
 809.                 *r = pow(*r, *h);
 810.                 break;
 811.         }
 812. }
 813.  
 814. void logic(char *op, double *r, double *h)
 815. {
 816.         double t;
 817.         switch (*op)
 818.         {
 819.         case '<':
 820.                 if (*(op+1) && *(op+1) == '=')
 821.                         t = *r <= *h + epsilon ? 1.0 : 0.0;
 822.                 else                           
 823.                         t = *r < *h - epsilon? 1.0 : 0.0;      
 824.                 break;
 825.         case '>':
 826.                 if (*(op+1) && *(op+1) == '=')
 827.                         t = *r >= *h - epsilon ? 1.0 : 0.0;
 828.                 else                           
 829.                         t = *r > *h + epsilon ? 1.0 : 0.0;
 830.                 break;
 831.         case '=':
 832.                 t = fabs(*r - *h) <= epsilon ? 1.0 : 0.0;
 833.                 break;
 834.         case '#':
 835.                 t = fabs(*r - *h) > epsilon ? 1.0 : 0.0;
 836.                 break;
 837.         case '!':
 838.                 if (*(op+1) && *(op+1) == '=')
 839.                         t = fabs(*r - *h) > epsilon ? 1.0 : 0.0;
 840.                 else
 841.                         serror(ERR_GENERAL);
 842.                 break;
 843.         }
 844.         *r = t;
 845. }
 846.  
 847.  
 848. void unary(char op, double *r)
 849. {
 850.         if (op == '-')
 851.                 *r = -(*r);
 852. }
 853.  
 854. bool strcmp(char *s1, char *s2)
 855. {
 856.         int i;
 857.  
 858.         if (s1 == NULL)
 859.                 if (s2 == NULL)
 860.                         return 0;
 861.                 else
 862.                         return 1;
 863.         else
 864.                 if (s2 == NULL)
 865.                         return 1;
 866.  
 867.         for (i = 0;;i++)
 868.         {
 869.                 if (s1[i] == '\0')
 870.                         if (s2[i] == '\0')
 871.                                 return 0;
 872.                         else
 873.                                 return 1;
 874.                 else
 875.                         if (s2[i] == '\0')
 876.                                 return 1;
 877.                         else
 878.                         {
 879.                                 if (s1[i] != s2[i])
 880.                                         return 1;
 881.                         }
 882.         }
 883.         return 0;
 884. }
 885.  
 886.  
 887. bool strncmp(char *s1, char *s2, int n)
 888. {
 889.         int i;
 890.  
 891.         if (s1 == NULL)
 892.                 if (s2 == NULL)
 893.                         return 0;
 894.                 else
 895.                         return 1;
 896.         else
 897.                 if (s2 == NULL)
 898.                         return 1;
 899.  
 900.         for (i = 0;i<n;i++)
 901.         {
 902.                 if (s1[i] == '\0')
 903.                         if (s2[i] == '\0')
 904.                                 return 0;
 905.                         else
 906.                                 return 1;
 907.                 else
 908.                         if (s2[i] == '\0')
 909.                                 return 1;
 910.                         else
 911.                         {
 912.                                 if (s1[i] != s2[i])
 913.                                         return 1;
 914.                         }
 915.         }
 916.         return 0;
 917. }
 918.  
 919. int look_up(char *s)
 920. {
 921.         int i;
 922.  
 923.         for (i = 0; i < max_func; i++)
 924.                 if (strcmp(s, functions[i].name) == 0)
 925.                         return i;
 926.         return 0;       // search command/function name
 927. }
 928.  
 929.