Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 990 | Rev 2750 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1.  
 2. #pragma once
 3.  
 4. typedef unsigned __int32 Dword;
 5. typedef unsigned __int16 Word;
 6. typedef unsigned __int8 Byte;
 7. //typedef unsigned __int32 size_t;
 8.  
 9. #define NULL 0
 10.  
 11. #define MAX_PATH                                256
 12.  
 13. #define FO_READ                                 0
 14. #define FO_WRITE                                2
 15.  
 16. #define EM_WINDOW_REDRAW                1
 17. #define EM_KEY_PRESS                    2
 18. #define EM_BUTTON_CLICK                 4
 19. #define EM_APP_CLOSE                    8
 20. #define EM_DRAW_BACKGROUND              16
 21. #define EM_MOUSE_EVENT                  32
 22. #define EM_IPC                                  64
 23. #define EM_NETWORK                              256
 24.  
 25. #define KM_CHARS                                0
 26. #define KM_SCANS                                1
 27.  
 28. #define WRS_BEGIN                               1
 29. #define WRS_END                                 2
 30.  
 31. #define PROCESS_ID_SELF                 -1
 32.  
 33. #define abs(a) (a<0?0-a:a)
 34.  
 35. extern "C" double __cdecl acos(double x);
 36. extern "C" double __cdecl asin(double x);
 37. extern "C" double __cdecl floor(double x);
 38. extern "C" double __cdecl round(double x);
 39. #pragma function(acos,asin)
 40. #if _MSC_VER > 1200
 41. #pragma function(floor)
 42. #endif
 43.  
 44.  
 45. struct kosFileInfo
 46. {
 47.         Dword rwMode;
 48.         Dword OffsetLow;
 49.         Dword OffsetHigh;
 50.         Dword dataCount;
 51.         Byte *bufferPtr;
 52.         char fileURL[MAX_PATH];
 53. };
 54.  
 55.  
 56. struct RGB
 57. {
 58.         Byte b;
 59.         Byte g;
 60.         Byte r;
 61.         //
 62.         RGB() {};
 63.         //
 64.         RGB( Dword value )
 65.         {
 66.                 r = (Byte)(value >> 16);
 67.                 g = (Byte)(value >> 8);
 68.                 b = (Byte)value;
 69.         };
 70.         //
 71.         bool operator != ( RGB &another )
 72.         {
 73.                 return this->b != another.b || this->g != another.g || this->r != another.r;
 74.         };
 75.         //
 76.         bool operator == ( RGB &another )
 77.         {
 78.                 return this->b == another.b && this->g == another.g && this->r == another.r;
 79.         };
 80. };
 81.  
 82.  
 83. union sProcessInfo
 84. {
 85.         Byte rawData[1024];
 86.         struct
 87.         {
 88.                 Dword cpu_usage;
 89.                 Word window_stack_position;
 90.                 Word window_stack_value;
 91.                 Word reserved1;
 92.                 char process_name[12];
 93.                 Dword memory_start;
 94.                 Dword used_memory;
 95.                 Dword PID;
 96.                 Dword x_start;
 97.                 Dword y_start;
 98.                 Dword x_size;
 99.                 Dword y_size;
 100.                 Word slot_state;
 101.         } processInfo;
 102. };
 103.  
 104. #ifndef AUTOBUILD
 105. //
 106. extern char *kosExePath;
 107. #endif
 108.  
 109. //
 110. void crtStartUp();
 111. //
 112. int __cdecl _purecall();
 113. //
 114. int __cdecl atexit( void (__cdecl *func )( void ));
 115. //
 116. void rtlSrand( Dword seed );
 117. Dword rtlRand( void );
 118. //
 119. char * __cdecl strcpy( char *target, const char *source );
 120. int __cdecl strlen( const char *line );
 121. char * __cdecl strrchr( const char * string, int c );
 122.  
 123. #if _MSC_VER < 1400
 124. extern "C" void * __cdecl memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
 125. extern "C" void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
 126. //#pragma intrinsic(memcpy,memset)
 127. #elif defined AUTOBUILD
 128. void memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
 129. void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
 130. #else
 131. void * __cdecl memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
 132. void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
 133. #endif
 134.  
 135. void sprintf( char *Str, char* Format, ... );
 136. //
 137. Dword rtlInterlockedExchange( Dword *target, Dword value );
 138. // ôóíêöèÿ -1 çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà
 139. void kos_ExitApp();
 140. // ôóíêöèÿ 0
 141. void kos_DefineAndDrawWindow(
 142.         Word x, Word y,
 143.         Word sizeX, Word sizeY,
 144.         Byte mainAreaType, Dword mainAreaColour,
 145.         Byte headerType, Dword headerColour,
 146.         Dword borderColour
 147.         );
 148. // ôóíêöèÿ 1 ïîñòàâèòü òî÷êó
 149. void kos_PutPixel( Dword x, Dword y, Dword colour );
 150. // ôóíêöèÿ 2 ïîëó÷èòü êîä íàæàòîé êëàâèøè
 151. bool kos_GetKey( Byte &keyCode );
 152. // ôóíêöèÿ 3 ïîëó÷èòü âðåìÿ
 153. Dword kos_GetSystemClock();
 154. // ôóíêöèÿ 4
 155. void __declspec(noinline) kos_WriteTextToWindow(
 156.         Word x, Word y,
 157.         Byte fontType,
 158.         Dword textColour,
 159.         char *textPtr,
 160.         Dword textLen
 161.         );
 162. // ôóíêöèÿ 7 íàðèñîâàòü èçîáðàæåíèå
 163. void kos_PutImage( RGB * imagePtr, Word sizeX, Word sizeY, Word x, Word y );
 164. // ôóíêöèÿ 8 îïðåäåëèòü êíîïêó
 165. void __declspec(noinline) kos_DefineButton( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword buttonID, Dword colour );
 166. // ôóíêöèÿ 5 ïàóçà, â ñîòûõ äîëÿõ ñåêóíäû
 167. void kos_Pause( Dword value );
 168. // ôóíêöèÿ 9 - èíôîðìàöèÿ î ïðîöåññå
 169. Dword kos_ProcessInfo( sProcessInfo *targetPtr, Dword processID = PROCESS_ID_SELF );
 170. // ôóíêöèÿ 10
 171. Dword kos_WaitForEvent();
 172. // ôóíêöèÿ 11
 173. Dword kos_CheckForEvent();
 174. // ôóíêöèÿ 12
 175. void kos_WindowRedrawStatus( Dword status );
 176. // ôóíêöèÿ 13 íàðèñîâàòü ïîëîñó
 177. void __declspec(noinline) kos_DrawBar( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword colour );
 178. // ôóíêöèÿ 17
 179. bool kos_GetButtonID( Dword &buttonID );
 180. // ôóíêöèÿ 23
 181. Dword kos_WaitForEvent( Dword timeOut );
 182. //
 183. enum eNumberBase
 184. {
 185.         nbDecimal = 0,
 186.         nbHex,
 187.         nbBin
 188. };
 189. // ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè "ìûøè" ôóíêöèÿ 37
 190. void kos_GetMouseState( Dword & buttons, int & cursorX, int & cursorY );
 191. // ôóíêöèÿ 40 óñòàíîâèòü ìàñêó ñîáûòèé
 192. void kos_SetMaskForEvents( Dword mask );
 193. // ôóíêöèÿ 47 âûâåñòè â îêíî ïðèëîæåíèÿ ÷èñëî
 194. void kos_DisplayNumberToWindow(
 195.    Dword value,
 196.    Dword digitsNum,
 197.    Word x,
 198.    Word y,
 199.    Dword colour,
 200.    eNumberBase nBase = nbDecimal,
 201.    bool valueIsPointer = false
 202.    );
 203. // ôóíêöèÿ 58 äîñòóï ê ôàéëîâîé ñèñòåìå
 204. Dword kos_FileSystemAccess( kosFileInfo *fileInfo );
 205. // ôóíêöèÿ 63
 206. void kos_DebugOutChar( char ccc );
 207. //
 208. void rtlDebugOutString( char *str );
 209. // ôóíêöèÿ 64 èçìåíèòü ïàðàìåòðû îêíà, ïàðàìåòð == -1 íå ìåíÿåòñÿ
 210. void kos_ChangeWindow( Dword x, Dword y, Dword sizeX, Dword sizeY );
 211. // ôóíêöèÿ 67 èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà ïàìÿòè, âûäåëåííîé äëÿ ïðîãðàììû
 212. bool kos_ApplicationMemoryResize( Dword targetSize );
 213. // ôóíêöèÿ 66 ðåæèì ïîëó÷åíèÿ äàííûõ îò êëàâèàòóðû
 214. void kos_SetKeyboardDataMode( Dword mode );
 215.  
 216. void kos_InitHeap();
 217.  
 218. //
 219. void kos_Main();
 220.