Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7579 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. use32
 2.   org 0
 3.   db 'MENUET01' ;¨¤¥­â¨ä. ¨á¯®«­ï¥¬®£® ä ©«  ¢á¥£¤  8 ¡ ©â
 4.   dd 1, start, i_end, mem, stacktop, file_name, sys_path
 5.  
 6. MAX_COLOR_WORD_LEN equ 40
 7. BUF_SIZE equ 4096 ;buffer for copy|paste
 8. CAPT_PATH_WIDTH equ 50 ;è¨à¨­  ¯®¤¯¨á¨ ¯¥à¥¤ ⥪áâ®¢ë¬ ¯®«¥¬
 9.  
 10. include '../../macros.inc'
 11. include '../../proc32.inc'
 12. include '../../KOSfuncs.inc'
 13. include '../../load_img.inc'
 14. include '../../develop/libraries/box_lib/trunk/box_lib.mac'
 15. include '../../system/skincfg/trunk/kglobals.inc'
 16. include '../../system/skincfg/trunk/unpacker.inc'
 17. include 'te_data.inc'
 18. include 'te_work.inc' ;text work functions
 19.  
 20. @use_library_mem mem.Alloc,mem.Free,mem.ReAlloc,dll.Load
 21.  
 22. icon_tl_sys dd 0 ;㪠§ â¥«ì ­  ¯ ¬ïâì ¤«ï åà ­¥­¨ï á¨á⥬­ëå ¨ª®­®ª
 23.  
 24. align 4
 25. start:
 26.         mcall SF_STYLE_SETTINGS,SSF_GET_COLORS,sc,sizeof.system_colors
 27.  
 28.         mcall SF_SYS_MISC,SSF_HEAP_INIT
 29.         or eax,eax
 30.         jz button.exit
 31.  
 32.         mcall SF_KEYBOARD,SSF_SET_INPUT_MODE,1 ;scan code
 33.         mcall SF_SET_EVENTS_MASK,0xC0000027
 34.  
 35.         load_libraries l_libs_start,load_lib_end
 36.  
 37.         ;¯à®¢¥àª  ­  ᪮«ìª® 㤠筮 § £ã§¨« áì ¡¨¡«¨®â¥ª 
 38.         cmp dword[lib0+ll_struc_size-4],0
 39.         jz @f
 40.                 mcall -1 ;exit not correct
 41.         @@:
 42.  
 43. ;---------------------------------------------------------------------
 44.         stdcall [tl_data_init], tree1
 45.  
 46. ; ç¨â ¥¬ ä ©« á ªãàá®à ¬¨ ¨ «¨­¨ï¬¨
 47.         include_image_file '..\..\media\log_el\trunk\tl_sys_16.png', icon_tl_sys
 48.         mov eax,[icon_tl_sys]
 49.         mov [tree1.data_img_sys],eax
 50. ;---------------------------------------------------------------------
 51. ; ç¨â ¥¬ bmp ä ©« á ¨ª®­ª ¬¨ 㧫®¢
 52.         include_image_file '..\t_edit\tl_nod_16.png', icon_tl_sys
 53.         mov eax,[icon_tl_sys]
 54.         mov [tree1.data_img],eax
 55. ;------------------------------------------------------------------------------
 56.         copy_path fn_syntax_dir,sys_path,file_name,0 ;¡¥à¥¬ ¯ãâì ª ¯ ¯ª¥ á ä ©« ¬¨ ᨭ⠪á¨á 
 57.         mcall SF_FILE,tree_file_struct
 58.  
 59.         cmp ebx,2
 60.         jg @f
 61.                 notify_window_run file_name ;á®®¡é¥­¨¥ ¥á«¨ ­¥ 㤠«®áì ®âªàëâì ä ©«ë
 62.                 jmp .end_dir_init
 63.         @@:
 64.         ;cmp ebx,0
 65.         ;jle .end_dir_init
 66.                 mov eax,dir_mem+32+40
 67.                 mov ecx,ebx
 68.                 @@:
 69.                         cmp byte[eax],'.' ;䨫ìâà㥬 ä ©«ë á ¨¬¥­ ¬¨ '.' ¨ '..'
 70.                         je .filter
 71.                         stdcall [tl_node_add],tree1,0x10000,eax ;1*2^16 - £¤¥ 1 ­®¬¥à ¨ª®­ª¨ á ª­¨£®©
 72.                         stdcall [tl_cur_next],tree1
 73.                 .filter:
 74.                         add eax,304
 75.                 loop @b
 76.                 stdcall [tl_cur_beg],tree1 ;áâ ¢¨¬ ªãàá®à ­  ­ ç «® ᯨ᪠
 77.                 or dword[tree1.style], tl_cursor_pos_limited ;®£à ­¨ç¨¢ ¥¬ ¤¢¨¦¥­¨¥ ªãàá®à  ¢ ¯à¥¤¥« å ᯨ᪠
 78.         .end_dir_init:
 79.  
 80.         xor eax,eax
 81.         inc eax
 82.         mov [scrol_w1.type],eax
 83.         mov [scrol_h1.type],eax
 84.         mov [ws_dir_lbox.type],eax
 85.  
 86. ;--- load color option file ---
 87. stdcall [ted_init], tedit0
 88. mov byte[file_name],0
 89.  
 90. align 4
 91. red_win:
 92.         call draw_window
 93.  
 94. align 4
 95. still:
 96.   mcall SF_WAIT_EVENT
 97.  
 98.   cmp al,1 ;¨§¬. ¯®«®¦¥­¨¥ ®ª­ 
 99.   jz red_win
 100.   cmp al,2
 101.   jz key
 102.   cmp al,3
 103.   jz button
 104.   cmp al,6
 105.   jz mouse
 106.  
 107.   jmp still
 108.  
 109.  
 110. align 4
 111. draw_window:
 112.         pushad
 113.         mcall SF_REDRAW,SSF_BEGIN_DRAW
 114.  
 115.         mov edx,[sc.work]
 116.         or  edx,0x33000000
 117.         mov edi,hed
 118.         mcall SF_CREATE_WINDOW,<10,555>,<10,333>
 119.  
 120.         mcall SF_THREAD_INFO,procinfo,-1
 121.         mov edi,tedit0 ;§­ ç¥­¨¥ edi ­ã¦­® ¤«ï EvSize ¨ ted_wnd_t
 122.         call EvSize
 123.  
 124.         mov esi,[sc.work_button];0xd0
 125.         mcall SF_DEFINE_BUTTON,5*65536+90,195*65536+20,200
 126.  
 127.         mov ebx,100*65536+85
 128.         mov ecx,195*65536+20
 129.         mov edx,201
 130.         mov esi,0xd00000
 131.         mcall
 132.  
 133.         mov ecx,[sc.work_button_text]
 134.         or  ecx,0x80000000
 135.         mcall SF_DRAW_TEXT,10*65536+200,,txt_load_f
 136.  
 137.         mov ecx,0xffff00
 138.         or  ecx,0x80000000
 139.         mcall ,105*65536+200,,txt_save_f
 140.  
 141.         mov ecx,[sc.work_text]
 142.         or  ecx,0x80000000
 143.         mcall ,195*65536+10,,txt_inp_file
 144.  
 145.         add ebx,20
 146.         mov edx,txt_out_file
 147.         int 0x40
 148.  
 149.         stdcall [PathShow_draw], PathShow_data_1
 150.        
 151.         stdcall [edit_box_draw], edit1
 152.         stdcall [tl_draw], tree1
 153.  
 154.         ;scroll 1
 155.         mov [ws_dir_lbox.all_redraw],1
 156.         stdcall [scrollbar_ver_draw],ws_dir_lbox
 157.         stdcall [ted_draw], tedit0
 158.  
 159.         mcall SF_REDRAW,SSF_END_DRAW
 160.         popad
 161.         ret
 162.  
 163. MIN_M_WND_H equ 100 ;¬¨­¨¬ «ì­ ï ¢ëá®â  £« ¢­®£® ®ª­ 
 164. ;input:
 165. ; edi = pointer to tedit struct
 166. align 4
 167. EvSize:
 168.         pushad
 169.         mov ebx,ted_scr_h
 170.         mov esi,ted_scr_w
 171.  
 172.         m2m ted_wnd_w,[procinfo.client_box.width] ;áâ ¢¨¬ è¨à¨­ã ®ª­  । ªâ®à  à ¢­®© è¨à¨­¥ ¢á¥£® ®ª­ 
 173.         mov eax,ted_wnd_l
 174.         sub ted_wnd_w,eax ;®â­¨¬ ¥¬ ®âáâ㯠᫥¢ 
 175.         movzx eax,word[esi+sb_offs_size_x]
 176.         sub ted_wnd_w,eax ;®â­¨¬ ¥¬ è¨à¨­ã ¢¥àâ. áªà®««¨­£ 
 177.  
 178.         m2m ted_wnd_h,[procinfo.client_box.height] ;áâ ¢¨¬ ¢ëá®âã ®ª­  । ªâ®à  à ¢­®© ¢ëá®â¥ ¢á¥£® ®ª­ 
 179.         cmp ted_wnd_h,MIN_M_WND_H
 180.         jg @f
 181.                 mov ted_wnd_h,MIN_M_WND_H
 182.         @@:
 183.  
 184.         movzx eax,word[ebx+sb_offs_size_y]
 185.         sub ted_wnd_h,eax             ;®â­¨¬ ¥¬ ¢ëá®âã £®à¨§. áªà®««¨­£ 
 186.         mov eax,ted_wnd_t
 187.         sub ted_wnd_h,eax             ;®â­¨¬ ¥¬ ®âáâ㯠ᢥàåã
 188.  
 189.         stdcall [ted_init_scroll_bars], tedit0,2
 190.         popad
 191.         ret
 192.  
 193. align 4
 194. mouse:
 195.         stdcall [tl_mouse],tree1
 196.         stdcall [edit_box_mouse],edit1
 197.         stdcall [ted_mouse], tedit0
 198.         jmp still
 199.  
 200. ;output:
 201. ; ah = symbol
 202. align 4
 203. proc KeyConvertToASCII, table:dword
 204.         push ebx
 205.         mov ebx,dword[table] ;convert scan to ascii
 206.         shr ax,8
 207.         add bx,ax
 208.         mov ah,byte[ebx]
 209.         pop ebx
 210.         ret
 211. endp
 212.  
 213. align 4
 214. key:
 215.         mcall SF_KEYBOARD,SSF_GET_CONTROL_KEYS ;66.3 ¯®«ãç¨âì á®áâ®ï­¨¥ ã¯à ¢«ïîé¨å ª« ¢¨è
 216.         xor esi,esi
 217.         mov ecx,1
 218.         test al,3 ;[Shift]
 219.         jz @f
 220.                 mov cl,2
 221.                 or esi,KM_SHIFT
 222.         @@:
 223.         test al,0x0c ;[Ctrl]
 224.         jz @f
 225.                 or esi,KM_CTRL
 226.         @@:
 227.         test al,0x30 ;[Alt]
 228.         jz @f
 229.                 mov cl,3
 230.                 or esi,KM_ALT
 231.         @@:
 232.         test al,0x80 ;[NumLock]
 233.         jz @f
 234.                 or esi,KM_NUMLOCK
 235.         @@:
 236.  
 237.         mcall SF_SYSTEM_GET,SSF_KEYBOARD_LAYOUT,,conv_tabl ;26.2 ¯®«ãç¨âì à áª« ¤ªã ª« ¢¨ âãàë
 238.         mcall SF_GET_KEY
 239.         stdcall [tl_key],tree1
 240.  
 241.         test word [edit1.flags],10b;ed_focus ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 242.         je @f
 243.                 cmp ah,0x80 ;if key up
 244.                 ja still
 245.                 cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 246.                 je still
 247.                 cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 248.                 je still
 249.                 cmp ah,56 ;[Alt]
 250.                 je still
 251.                 cmp ah,29 ;[Ctrl]
 252.                 je still
 253.                 cmp ah,69 ;[Pause Break]
 254.                 je still
 255.  
 256.                 stdcall KeyConvertToASCII, conv_tabl
 257.                 stdcall [edit_box_key],edit1
 258.                 jmp still
 259.         @@:
 260.  
 261.         stdcall [ted_key], tedit0, conv_tabl,esi
 262.         jmp still
 263.  
 264. align 4
 265. button:
 266.         mcall SF_GET_BUTTON
 267.  
 268.         cmp ah,200
 269.         jne @f
 270.                 call but_OpenSyntax
 271.         @@:
 272.         cmp ah,201
 273.         jne @f
 274.                 call but_SaveSyntax
 275.         @@:
 276.  
 277.         cmp ah,1
 278.         jne still
 279. .exit:
 280.         stdcall mem.Free,[options_file]
 281.         stdcall mem.Free,[unpac_mem]
 282.  
 283.         stdcall [tl_data_clear], tree1
 284.         stdcall [ted_delete], tedit0
 285.         mcall SF_TERMINATE_PROCESS ;¢ë室 ¨§ ¯à®£à ¬¬ë
 286.  
 287. align 4
 288. but_OpenSyntax:
 289. push eax
 290.         stdcall [tl_node_get_data],tree1
 291.         mov [fn_col_option],eax
 292.         call InitColText
 293. pop eax
 294.         ret
 295.  
 296. align 4
 297. but_SaveSyntax:
 298.         stdcall [ted_save_file], tedit0,run_file_70,[edit1.text]
 299.         ret
 300.  
 301. ;description:
 302. ; äã­ªæ¨ï ¢ë§ë¢ ¥¬ãî ¯à¨ ­ ¦ â¨¨ Ctrl+N,O,F,S,H,G
 303. align 4
 304. proc ted_but_ctrl_all uses eax, opt_key:dword
 305.         mov eax,[opt_key]
 306.         cmp al,'N' ;Ctrl+N
 307.         jne @f
 308.                 call but_ctrl_n
 309.                 jmp .end0
 310.         @@:
 311.         cmp al,'O' ;Ctrl+O
 312.         jne @f
 313.                 call but_ctrl_o
 314.         @@:
 315.         ;cmp al,'S' ;Ctrl+S
 316.         ;cmp al,'F' ;Ctrl+F
 317.         ;cmp al,'G' ;Ctrl+G
 318.         ;cmp al,'H' ;Ctrl+H
 319.         .end0:
 320.         ret
 321. endp
 322.  
 323. align 4
 324. but_ctrl_o:
 325.         push eax
 326.         call get_wnd_in_focus
 327.         cmp eax,0
 328.         je @f
 329.                 stdcall [ted_open_file], eax,str_file_70,[edit1.text]
 330.         @@:
 331.         pop eax
 332.         ret
 333.  
 334. ;ᮧ¤ ­¨¥ ­®¢®£® ä ©« 
 335. align 4
 336. but_ctrl_n:
 337.         push eax
 338.         call get_wnd_in_focus
 339.         cmp eax,0
 340.         je @f
 341.                 stdcall [ted_clear], eax,1
 342.                 stdcall [ted_draw], eax
 343.         @@:
 344.         pop eax
 345.         ret
 346.  
 347. ;®¯à¥¤¥«ï¥¬ ª ª®¥ ¨§ ®ª®­ । ªâ®à  ¢ 䮪ãá¥
 348. align 4
 349. get_wnd_in_focus:
 350.         xor eax,eax
 351.         cmp dword[el_focus],tedit0
 352.         jne @f
 353.                 mov eax,tedit0
 354.         @@:
 355.         ;cmp dword[el_focus],tedit1
 356.         ;jne @f
 357.         ;       mov eax,tedit1
 358.         ;@@:
 359.         ret
 360.  
 361. hed db 'TextEditor syntax file converter 06.02.20',0 ;¯®¤¯¨áì ®ª­ 
 362. conv_tabl rb 128 ; â ¡«¨æ  ¤«ï ª®­¢¥àâ¨à®¢ ­¨ï scan-ª®¤  ¢ ascii-ª®¤
 363.  
 364. txt_load_f db '‡ £à. ä ©«',0
 365. txt_save_f db '‘®åà. ä ©«',0
 366. txt_inp_file db 'ˆáå. ä ©«:',0
 367. txt_out_file db '‚ëå. ä ©«:',0
 368.  
 369. head_f_i:
 370. head_f_l db '"System error',0
 371. err_message_found_lib_0 db 'Sorry I cannot found library ',39,'box_lib.obj',39,'" -tE',0
 372. err_message_import_0 db 'Error on load import library ',39,'box_lib.obj',39,'" -tW',0
 373. err_message_found_lib_1 db 'Sorry I cannot found library ',39,'libimg.obj',39,'" -tE',0
 374. err_message_import_1 db 'Error on load import library ',39,'libimg.obj',39,'" -tW',0
 375.  
 376. ;library structures
 377. l_libs_start:
 378.         lib0 l_libs lib_name_0, sys_path, file_name, system_dir_0, err_message_found_lib_0, head_f_l, import_box_lib,err_message_import_0, head_f_i
 379.         lib1 l_libs lib_name_1, sys_path, file_name, system_dir_1, err_message_found_lib_1, head_f_l, import_libimg,err_message_import_1, head_f_i
 380. load_lib_end:
 381.  
 382. IncludeIGlobals
 383.  
 384. align 16
 385. i_end:
 386. IncludeUGlobals
 387.         procinfo process_information
 388.                 rb 1024
 389.         thread:
 390.                 rb 1024
 391. stacktop:
 392.   sys_path:
 393.     rb 4096
 394.   file_name:
 395.     rb 4096
 396.   file_name_rez:
 397.     rb 4096
 398. mem:
 399.