Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7577 | Rev 7861 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. use32
 2.   org 0
 3.   db 'MENUET01' ;¨¤¥­â¨ä. ¨á¯®«­ï¥¬®£® ä ©«  ¢á¥£¤  8 ¡ ©â
 4.   dd 1, start, i_end, mem, stacktop, file_name, sys_path
 5.  
 6. MAX_COLOR_WORD_LEN equ 40
 7. BUF_SIZE equ 4096 ;buffer for copy|paste
 8. CAPT_PATH_WIDTH equ 50 ;è¨à¨­  ¯®¤¯¨á¨ ¯¥à¥¤ ⥪áâ®¢ë¬ ¯®«¥¬
 9.  
 10. include '../../macros.inc'
 11. include '../../proc32.inc'
 12. include '../../KOSfuncs.inc'
 13. include '../../load_img.inc'
 14. include '../../develop/libraries/box_lib/trunk/box_lib.mac'
 15. include '../../system/skincfg/trunk/kglobals.inc'
 16. include '../../system/skincfg/trunk/unpacker.inc'
 17. include 'te_data.inc'
 18. include 'te_work.inc' ;text work functions
 19.  
 20. @use_library_mem mem.Alloc,mem.Free,mem.ReAlloc,dll.Load
 21.  
 22. icon_tl_sys dd 0 ;㪠§ â¥«ì ­  ¯ ¬ïâì ¤«ï åà ­¥­¨ï á¨á⥬­ëå ¨ª®­®ª
 23.  
 24. align 4
 25. start:
 26.         mcall SF_STYLE_SETTINGS,SSF_GET_COLORS,sc,sizeof.system_colors
 27.  
 28.         mcall SF_SYS_MISC,SSF_HEAP_INIT
 29.         or eax,eax
 30.         jz button.exit
 31.  
 32.         mcall SF_KEYBOARD,SSF_SET_INPUT_MODE,1 ;scan code
 33.         mcall SF_SET_EVENTS_MASK,0xC0000027
 34.  
 35.         load_libraries l_libs_start,load_lib_end
 36.  
 37.         ;¯à®¢¥àª  ­  ᪮«ìª® 㤠筮 § £ã§¨« áì ¡¨¡«¨®â¥ª 
 38.         cmp dword[lib0+ll_struc_size-4],0
 39.         jz @f
 40.                 mcall -1 ;exit not correct
 41.         @@:
 42.  
 43. ;---------------------------------------------------------------------
 44.         stdcall [tl_data_init], tree1
 45.  
 46. ; ç¨â ¥¬ ä ©« á ªãàá®à ¬¨ ¨ «¨­¨ï¬¨
 47.         include_image_file '..\..\media\log_el\trunk\tl_sys_16.png', icon_tl_sys
 48.         mov eax,[icon_tl_sys]
 49.         mov [tree1.data_img_sys],eax
 50. ;---------------------------------------------------------------------
 51. ; ç¨â ¥¬ bmp ä ©« á ¨ª®­ª ¬¨ 㧫®¢
 52.         include_image_file '..\t_edit\tl_nod_16.png', icon_tl_sys
 53.         mov eax,[icon_tl_sys]
 54.         mov [tree1.data_img],eax
 55. ;------------------------------------------------------------------------------
 56.         copy_path fn_syntax_dir,sys_path,file_name,0 ;¡¥à¥¬ ¯ãâì ª ¯ ¯ª¥ á ä ©« ¬¨ ᨭ⠪á¨á 
 57.         mcall SF_FILE,tree_file_struct
 58.  
 59.         cmp ebx,0
 60.         jle .end_dir_init
 61.                 mov eax,dir_mem+32+40
 62.                 mov ecx,ebx
 63.                 @@:
 64.                         cmp byte[eax],'.' ;䨫ìâà㥬 ä ©«ë á ¨¬¥­ ¬¨ '.' ¨ '..'
 65.                         je .filter
 66.                         stdcall [tl_node_add],tree1,0x10000,eax ;1*2^16 - £¤¥ 1 ­®¬¥à ¨ª®­ª¨ á ª­¨£®©
 67.                         stdcall [tl_cur_next],tree1
 68.                 .filter:
 69.                         add eax,304
 70.                 loop @b
 71.                 stdcall [tl_cur_beg],tree1 ;áâ ¢¨¬ ªãàá®à ­  ­ ç «® ᯨ᪠
 72.                 or dword[tree1.style], tl_cursor_pos_limited ;®£à ­¨ç¨¢ ¥¬ ¤¢¨¦¥­¨¥ ªãàá®à  ¢ ¯à¥¤¥« å ᯨ᪠
 73.         .end_dir_init:
 74.  
 75.         xor eax,eax
 76.         inc eax
 77.         mov [scrol_w1.type],eax
 78.         mov [scrol_h1.type],eax
 79.         mov [ws_dir_lbox.type],eax
 80.  
 81. ;--- load color option file ---
 82. stdcall [ted_init], tedit0
 83. mov byte[file_name],0
 84.  
 85. align 4
 86. red_win:
 87.         call draw_window
 88.  
 89. align 4
 90. still:
 91.   mcall SF_WAIT_EVENT
 92.  
 93.   cmp al,1 ;¨§¬. ¯®«®¦¥­¨¥ ®ª­ 
 94.   jz red_win
 95.   cmp al,2
 96.   jz key
 97.   cmp al,3
 98.   jz button
 99.   cmp al,6
 100.   jz mouse
 101.  
 102.   jmp still
 103.  
 104.  
 105. align 4
 106. draw_window:
 107.         pushad
 108.         mcall SF_REDRAW,SSF_BEGIN_DRAW
 109.  
 110.         mov edx,[sc.work]
 111.         or  edx,0x33000000
 112.         mov edi,hed
 113.         mcall SF_CREATE_WINDOW,<10,555>,<10,333>
 114.  
 115.         mcall SF_THREAD_INFO,procinfo,-1
 116.         mov edi,tedit0 ;§­ ç¥­¨¥ edi ­ã¦­® ¤«ï EvSize ¨ ted_wnd_t
 117.         call EvSize
 118.  
 119.         mov esi,[sc.work_button];0xd0
 120.         mcall SF_DEFINE_BUTTON,5*65536+90,195*65536+20,200
 121.  
 122.         mov ebx,100*65536+85
 123.         mov ecx,195*65536+20
 124.         mov edx,201
 125.         mov esi,0xd00000
 126.         mcall
 127.  
 128.         mov ecx,[sc.work_button_text]
 129.         or  ecx,0x80000000
 130.         mcall SF_DRAW_TEXT,10*65536+200,,txt_load_f
 131.  
 132.         mov ecx,0xffff00
 133.         or  ecx,0x80000000
 134.         mcall ,105*65536+200,,txt_save_f
 135.  
 136.         mov ecx,[sc.work_text]
 137.         or  ecx,0x80000000
 138.         mcall ,195*65536+10,,txt_inp_file
 139.  
 140.         add ebx,20
 141.         mov edx,txt_out_file
 142.         int 0x40
 143.  
 144.         stdcall [PathShow_draw], PathShow_data_1
 145.        
 146.         stdcall [edit_box_draw], edit1
 147.         stdcall [tl_draw], tree1
 148.  
 149.         ;scroll 1
 150.         mov [ws_dir_lbox.all_redraw],1
 151.         stdcall [scrollbar_ver_draw],ws_dir_lbox
 152.         stdcall [ted_draw], tedit0
 153.  
 154.         mcall SF_REDRAW,SSF_END_DRAW
 155.         popad
 156.         ret
 157.  
 158. MIN_M_WND_H equ 100 ;¬¨­¨¬ «ì­ ï ¢ëá®â  £« ¢­®£® ®ª­ 
 159. ;input:
 160. ; edi = pointer to tedit struct
 161. align 4
 162. EvSize:
 163.         pushad
 164.         mov ebx,ted_scr_h
 165.         mov esi,ted_scr_w
 166.  
 167.         m2m ted_wnd_w,[procinfo.client_box.width] ;áâ ¢¨¬ è¨à¨­ã ®ª­  । ªâ®à  à ¢­®© è¨à¨­¥ ¢á¥£® ®ª­ 
 168.         mov eax,ted_wnd_l
 169.         sub ted_wnd_w,eax ;®â­¨¬ ¥¬ ®âáâ㯠᫥¢ 
 170.         movzx eax,word[esi+sb_offs_size_x]
 171.         sub ted_wnd_w,eax ;®â­¨¬ ¥¬ è¨à¨­ã ¢¥àâ. áªà®««¨­£ 
 172.  
 173.         m2m ted_wnd_h,[procinfo.client_box.height] ;áâ ¢¨¬ ¢ëá®âã ®ª­  । ªâ®à  à ¢­®© ¢ëá®â¥ ¢á¥£® ®ª­ 
 174.         cmp ted_wnd_h,MIN_M_WND_H
 175.         jg @f
 176.                 mov ted_wnd_h,MIN_M_WND_H
 177.         @@:
 178.  
 179.         movzx eax,word[ebx+sb_offs_size_y]
 180.         sub ted_wnd_h,eax             ;®â­¨¬ ¥¬ ¢ëá®âã £®à¨§. áªà®««¨­£ 
 181.         mov eax,ted_wnd_t
 182.         sub ted_wnd_h,eax             ;®â­¨¬ ¥¬ ®âáâ㯠ᢥàåã
 183.  
 184.         stdcall [ted_init_scroll_bars], tedit0,2
 185.         popad
 186.         ret
 187.  
 188. align 4
 189. mouse:
 190.         stdcall [tl_mouse],tree1
 191.         stdcall [edit_box_mouse],edit1
 192.         stdcall [ted_mouse], tedit0
 193.         jmp still
 194.  
 195. ;output:
 196. ; ah = symbol
 197. align 4
 198. proc KeyConvertToASCII, table:dword
 199.         push ebx
 200.         mov ebx,dword[table] ;convert scan to ascii
 201.         shr ax,8
 202.         add bx,ax
 203.         mov ah,byte[ebx]
 204.         pop ebx
 205.         ret
 206. endp
 207.  
 208. align 4
 209. key:
 210.         mcall SF_KEYBOARD,SSF_GET_CONTROL_KEYS ;66.3 ¯®«ãç¨âì á®áâ®ï­¨¥ ã¯à ¢«ïîé¨å ª« ¢¨è
 211.         xor esi,esi
 212.         mov ecx,1
 213.         test al,3 ;[Shift]
 214.         jz @f
 215.                 mov cl,2
 216.                 or esi,KM_SHIFT
 217.         @@:
 218.         test al,0x0c ;[Ctrl]
 219.         jz @f
 220.                 or esi,KM_CTRL
 221.         @@:
 222.         test al,0x30 ;[Alt]
 223.         jz @f
 224.                 mov cl,3
 225.                 or esi,KM_ALT
 226.         @@:
 227.         test al,0x80 ;[NumLock]
 228.         jz @f
 229.                 or esi,KM_NUMLOCK
 230.         @@:
 231.  
 232.         mcall SF_SYSTEM_GET,SSF_KEYBOARD_LAYOUT,,conv_tabl ;26.2 ¯®«ãç¨âì à áª« ¤ªã ª« ¢¨ âãàë
 233.         mcall SF_GET_KEY
 234.         stdcall [tl_key],tree1
 235.  
 236.         test word [edit1.flags],10b;ed_focus ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 237.         je @f
 238.                 cmp ah,0x80 ;if key up
 239.                 ja still
 240.                 cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 241.                 je still
 242.                 cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 243.                 je still
 244.                 cmp ah,56 ;[Alt]
 245.                 je still
 246.                 cmp ah,29 ;[Ctrl]
 247.                 je still
 248.                 cmp ah,69 ;[Pause Break]
 249.                 je still
 250.  
 251.                 stdcall KeyConvertToASCII, conv_tabl
 252.                 stdcall [edit_box_key],edit1
 253.                 jmp still
 254.         @@:
 255.  
 256.         stdcall [ted_key], tedit0, conv_tabl,esi
 257.         jmp still
 258.  
 259. align 4
 260. button:
 261.         mcall SF_GET_BUTTON
 262.  
 263.         cmp ah,200
 264.         jne @f
 265.                 call but_OpenSyntax
 266.         @@:
 267.         cmp ah,201
 268.         jne @f
 269.                 call but_SaveSyntax
 270.         @@:
 271.  
 272.         cmp ah,1
 273.         jne still
 274. .exit:
 275.         stdcall mem.Free,[options_file]
 276.         stdcall mem.Free,[unpac_mem]
 277.  
 278.         stdcall [tl_data_clear], tree1
 279.         stdcall [ted_delete], tedit0
 280.         mcall SF_TERMINATE_PROCESS ;¢ë室 ¨§ ¯à®£à ¬¬ë
 281.  
 282. align 4
 283. but_OpenSyntax:
 284. push eax
 285.         stdcall [tl_node_get_data],tree1
 286.         mov [fn_col_option],eax
 287.         call InitColText
 288. pop eax
 289.         ret
 290.  
 291. align 4
 292. but_SaveSyntax:
 293.         stdcall [ted_save_file], tedit0,run_file_70,[edit1.text]
 294.         ret
 295.  
 296. ;description:
 297. ; äã­ªæ¨ï ¢ë§ë¢ ¥¬ãî ¯à¨ ­ ¦ â¨¨ Ctrl+N,O,F,S,H,G
 298. align 4
 299. proc ted_but_ctrl_all uses eax, opt_key:dword
 300.         mov eax,[opt_key]
 301.         cmp al,'N' ;Ctrl+N
 302.         jne @f
 303.                 call but_ctrl_n
 304.                 jmp .end0
 305.         @@:
 306.         cmp al,'O' ;Ctrl+O
 307.         jne @f
 308.                 call but_ctrl_o
 309.         @@:
 310.         ;cmp al,'S' ;Ctrl+S
 311.         ;cmp al,'F' ;Ctrl+F
 312.         ;cmp al,'G' ;Ctrl+G
 313.         ;cmp al,'H' ;Ctrl+H
 314.         .end0:
 315.         ret
 316. endp
 317.  
 318. align 4
 319. but_ctrl_o:
 320.         push eax
 321.         call get_wnd_in_focus
 322.         cmp eax,0
 323.         je @f
 324.                 stdcall [ted_open_file], eax,str_file_70,[edit1.text]
 325.         @@:
 326.         pop eax
 327.         ret
 328.  
 329. ;ᮧ¤ ­¨¥ ­®¢®£® ä ©« 
 330. align 4
 331. but_ctrl_n:
 332.         push eax
 333.         call get_wnd_in_focus
 334.         cmp eax,0
 335.         je @f
 336.                 stdcall [ted_clear], eax,1
 337.                 stdcall [ted_draw], eax
 338.         @@:
 339.         pop eax
 340.         ret
 341.  
 342. ;®¯à¥¤¥«ï¥¬ ª ª®¥ ¨§ ®ª®­ । ªâ®à  ¢ 䮪ãá¥
 343. align 4
 344. get_wnd_in_focus:
 345.         xor eax,eax
 346.         cmp dword[el_focus],tedit0
 347.         jne @f
 348.                 mov eax,tedit0
 349.         @@:
 350.         ;cmp dword[el_focus],tedit1
 351.         ;jne @f
 352.         ;       mov eax,tedit1
 353.         ;@@:
 354.         ret
 355.  
 356. hed db 'TextEditor syntax file converter 29.01.19',0 ;¯®¤¯¨áì ®ª­ 
 357. conv_tabl rb 128 ; â ¡«¨æ  ¤«ï ª®­¢¥àâ¨à®¢ ­¨ï scan-ª®¤  ¢ ascii-ª®¤
 358.  
 359. txt_load_f db '‡ £à. ä ©«',0
 360. txt_save_f db '‘®åà. ä ©«',0
 361. txt_inp_file db 'ˆáå. ä ©«:',0
 362. txt_out_file db '‚ëå. ä ©«:',0
 363.  
 364. head_f_i:
 365. head_f_l db '"System error',0
 366. err_message_found_lib_0 db 'Sorry I cannot found library ',39,'box_lib.obj',39,'" -tE',0
 367. err_message_import_0 db 'Error on load import library ',39,'box_lib.obj',39,'" -tW',0
 368. err_message_found_lib_1 db 'Sorry I cannot found library ',39,'libimg.obj',39,'" -tE',0
 369. err_message_import_1 db 'Error on load import library ',39,'libimg.obj',39,'" -tW',0
 370.  
 371. ;library structures
 372. l_libs_start:
 373.         lib0 l_libs lib_name_0, sys_path, file_name, system_dir_0, err_message_found_lib_0, head_f_l, import_box_lib,err_message_import_0, head_f_i
 374.         lib1 l_libs lib_name_1, sys_path, file_name, system_dir_1, err_message_found_lib_1, head_f_l, import_libimg,err_message_import_1, head_f_i
 375. load_lib_end:
 376.  
 377. IncludeIGlobals
 378.  
 379. align 16
 380. i_end:
 381. IncludeUGlobals
 382.         procinfo process_information
 383.                 rb 1024
 384.         thread:
 385.                 rb 1024
 386. stacktop:
 387.   sys_path:
 388.     rb 4096
 389.   file_name:
 390.     rb 4096
 391.   file_name_rez:
 392.     rb 4096
 393. mem:
 394.