Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 2159 | Rev 7575 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. fn_col_option dd def_col_file
 2. fn_syntax_dir db 'info/',0
 3. def_col_file db 'default.syn',0
 4.  
 5. system_dir_0 db '/sys/lib/'
 6. lib_name_0 db 'box_lib.obj',0
 7.  
 8. system_dir_1 db '/sys/lib/'
 9. lib_name_1 db 'libimg.obj',0
 10. ;---------------------------------------------------------------------
 11.  
 12. align 4
 13. import_box_lib:
 14. dd alib_init2 ;äã­ªæ¨ï § ¯ã᪠¥âáï ¬ ªà®á®¬ 1 à § ¯à¨ ¯®¤ª«î祭¨¨ ¡¨¡¨«¨®â¥ª¨, ¯®â®¬ã ¢ ¯à®£à ¬¬¥ ¬¥âª  ­  ­¥¥ ­¥ ­ã¦­ 
 15.  
 16. edit_box_draw  dd aEdit_box_draw
 17. edit_box_key   dd aEdit_box_key
 18. edit_box_mouse dd aEdit_box_mouse
 19.  
 20. scrollbar_ver_draw  dd aScrollbar_ver_draw
 21. scrollbar_ver_mouse dd aScrollbar_ver_mouse
 22. scrollbar_hor_draw  dd aScrollbar_hor_draw
 23. scrollbar_hor_mouse dd aScrollbar_hor_mouse
 24.  
 25. tl_data_init dd sz_tl_data_init
 26. tl_data_clear dd sz_tl_data_clear
 27. tl_info_clear dd sz_tl_info_clear
 28. tl_key dd sz_tl_key
 29. tl_mouse dd sz_tl_mouse
 30. tl_draw dd sz_tl_draw
 31. tl_info_undo dd sz_tl_info_undo
 32. tl_info_redo dd sz_tl_info_redo
 33. tl_node_add dd sz_tl_node_add
 34. tl_node_set_data dd sz_tl_node_set_data
 35. tl_node_get_data dd sz_tl_node_get_data
 36. tl_node_delete dd sz_tl_node_delete
 37. tl_cur_beg dd sz_tl_cur_beg
 38. tl_cur_next dd sz_tl_cur_next
 39. tl_cur_perv dd sz_tl_cur_perv
 40. tl_node_close_open dd sz_tl_node_close_open
 41. tl_node_lev_inc dd sz_tl_node_lev_inc
 42. tl_node_lev_dec dd sz_tl_node_lev_dec
 43. tl_node_move_down dd sz_tl_node_move_down
 44. tl_save_mem dd sz_tl_save_mem
 45. tl_load_mem dd sz_tl_load_mem
 46.  
 47. ted_but_sumb_upper dd sz_ted_but_sumb_upper
 48. ted_but_sumb_lover dd sz_ted_but_sumb_lover
 49. ted_can_save dd sz_ted_can_save
 50. ted_clear dd sz_ted_clear
 51. ted_delete dd sz_ted_delete
 52. ted_draw dd sz_ted_draw
 53. ted_init dd sz_ted_init
 54. ted_init_scroll_bars dd sz_ted_init_scroll_bars
 55. ted_init_syntax_file dd sz_ted_init_syntax_file
 56. ted_is_select dd sz_ted_is_select
 57. ted_key dd sz_ted_key
 58. ted_mouse dd sz_ted_mouse
 59. ted_open_file dd sz_ted_open_file
 60. ted_save_file dd sz_ted_save_file
 61. ted_text_add dd sz_ted_text_add
 62. ted_but_select_word dd sz_ted_but_select_word
 63. ted_but_cut dd sz_ted_but_cut
 64. ted_but_copy dd sz_ted_but_copy
 65. ted_but_paste dd sz_ted_but_paste
 66. ted_but_undo dd sz_ted_but_undo
 67. ted_but_redo dd sz_ted_but_redo
 68. ted_but_reverse dd sz_ted_but_reverse
 69. ted_but_find_next dd sz_ted_but_find_next
 70. ted_text_colored dd sz_ted_text_colored
 71.  
 72. PathShow_prepare dd sz_PathShow_prepare
 73. PathShow_draw    dd sz_PathShow_draw
 74.  
 75. dd 0,0
 76. alib_init2 db 'lib_init',0
 77.  
 78. aEdit_box_draw  db 'edit_box',0
 79. aEdit_box_key   db 'edit_box_key',0
 80. aEdit_box_mouse db 'edit_box_mouse',0
 81.  
 82. aScrollbar_ver_draw  db 'scrollbar_v_draw',0
 83. aScrollbar_ver_mouse db 'scrollbar_v_mouse',0
 84. aScrollbar_hor_draw  db 'scrollbar_h_draw',0
 85. aScrollbar_hor_mouse db 'scrollbar_h_mouse',0
 86.  
 87. sz_tl_data_init db 'tl_data_init',0
 88. sz_tl_data_clear db 'tl_data_clear',0
 89. sz_tl_info_clear db 'tl_info_clear',0
 90. sz_tl_key db 'tl_key',0
 91. sz_tl_mouse db 'tl_mouse',0
 92. sz_tl_draw db 'tl_draw',0
 93. sz_tl_info_undo db 'tl_info_undo',0
 94. sz_tl_info_redo db 'tl_info_redo',0
 95. sz_tl_node_add db 'tl_node_add',0
 96. sz_tl_node_set_data db 'tl_node_set_data',0
 97. sz_tl_node_get_data db 'tl_node_get_data',0
 98. sz_tl_node_delete db 'tl_node_delete',0
 99. sz_tl_cur_beg db 'tl_cur_beg',0
 100. sz_tl_cur_next db 'tl_cur_next',0
 101. sz_tl_cur_perv db 'tl_cur_perv',0
 102. sz_tl_node_close_open db 'tl_node_close_open',0
 103. sz_tl_node_lev_inc db 'tl_node_lev_inc',0
 104. sz_tl_node_lev_dec db 'tl_node_lev_dec',0
 105. sz_tl_node_move_down db 'tl_node_move_down',0
 106. sz_tl_save_mem db 'tl_save_mem',0
 107. sz_tl_load_mem db 'tl_load_mem',0
 108.  
 109. sz_ted_but_sumb_upper   db 'ted_but_sumb_upper',0
 110. sz_ted_but_sumb_lover   db 'ted_but_sumb_lover',0
 111. sz_ted_can_save                 db 'ted_can_save',0
 112. sz_ted_clear                    db 'ted_clear',0
 113. sz_ted_delete                   db 'ted_delete',0
 114. sz_ted_draw                             db 'ted_draw',0
 115. sz_ted_init                             db 'ted_init',0
 116. sz_ted_init_scroll_bars db 'ted_init_scroll_bars',0
 117. sz_ted_init_syntax_file db 'ted_init_syntax_file',0
 118. sz_ted_is_select                db 'ted_is_select',0
 119. sz_ted_key                              db 'ted_key',0
 120. sz_ted_mouse                    db 'ted_mouse',0
 121. sz_ted_open_file                db 'ted_open_file',0
 122. sz_ted_save_file                db 'ted_save_file',0
 123. sz_ted_text_add                 db 'ted_text_add',0
 124. sz_ted_but_select_word  db 'ted_but_select_word',0
 125. sz_ted_but_cut                  db 'ted_but_cut',0
 126. sz_ted_but_copy                 db 'ted_but_copy',0
 127. sz_ted_but_paste                db 'ted_but_paste',0
 128. sz_ted_but_undo                 db 'ted_but_undo',0
 129. sz_ted_but_redo                 db 'ted_but_redo',0
 130. sz_ted_but_reverse              db 'ted_but_reverse',0
 131. sz_ted_but_find_next    db 'ted_but_find_next',0
 132. sz_ted_text_colored             db 'ted_text_colored',0
 133.  
 134. sz_PathShow_prepare db 'PathShow_prepare',0
 135. sz_PathShow_draw db 'PathShow_draw',0
 136.  
 137. align 4
 138. import_libimg:
 139.         dd alib_init1
 140.         img_to_rgb2 dd aimg_to_rgb2
 141.         img_decode  dd aimg_decode
 142.         img_destroy dd aimg_destroy
 143. dd 0,0
 144.         alib_init1   db 'lib_init',0
 145.         aimg_to_rgb2 db 'img_to_rgb2',0
 146.         aimg_decode  db 'img_decode',0 ; ¢â®¬ â¨ç¥áª¨ ®¯à¥¤¥«ï¥â ä®à¬ â £à ä¨ç¥áª¨å ¤ ­­ëå
 147.         aimg_destroy db 'img_destroy',0
 148.  ;---------------------------------------------------------------------
 149. align 4
 150. ws_dir_lbox: ;¤®ç¥à­¨© áªà®««¨­£ ¤«ï í«¥¬¥­â  ListBox
 151. .x:
 152. .size_x     dw 16 ;+0
 153. .start_x    dw 0 ;+2
 154. .y:
 155. .size_y     dw 30 ;+4
 156. .start_y    dw 70 ;+6
 157. .btn_high   dd 15 ;+8
 158. .type       dd 1  ;+12
 159. .max_area   dd 100  ;+16
 160. rb 4+4
 161. .bckg_col   dd 0xeeeeee ;+28
 162. .frnt_col   dd 0xbbddff ;+32
 163. .line_col   dd 0  ;+36
 164. .redraw     dd 0  ;+40
 165. .delta      dw 0  ;+44
 166. .delta2     dw 0  ;+46
 167. .run_x:
 168. rb 2*4+4*6
 169. .all_redraw dd 0 ;+80
 170. .ar_offset  dd 1 ;+84
 171. ;---------------------------------------------------------------------
 172.  
 173. count_of_dir_list_files equ 15
 174.  
 175. el_focus dd 0
 176. mouse_dd dd 0
 177.  
 178. tree1 tree_list 264,count_of_dir_list_files+2, tl_key_no_edit+tl_draw_par_line+tl_list_box_mode,\
 179.     16,16, 0x8080ff,0x0000ff,0xffffff, 5,5,180-17,185, 12,0,0, el_focus,\
 180.     ws_dir_lbox,0
 181.  
 182. ;dir_list memory
 183. tree_file_struct:
 184.         dd 1
 185.         dd 0,0,count_of_dir_list_files
 186.         dd dir_mem
 187.         db 0
 188.         dd file_name
 189.  
 190. dir_mem rb 32+304*count_of_dir_list_files
 191.  
 192. edit1 edit_box 310+16-CAPT_PATH_WIDTH, 210+CAPT_PATH_WIDTH, 25, 0xffffff, 0xff, 0xff0000, 0, 0x80, MAX_COLOR_WORD_LEN, ed_buffer.127, mouse_dd, 0
 193.  
 194. ed_buffer: ;⥪áâ ¤«ï edit
 195.   .127: rb MAX_COLOR_WORD_LEN+2
 196.  
 197. ;------------------------------------------------------------------------------
 198. align 4
 199. tedit0: ;áâàãªâãà  â¥ªá⮢®£® । ªâ®à 
 200.         .wnd BOX 195,5+40,325,240 ;+ 0
 201.         .rec BOX 30,13,7,10   ;+16
 202.         .drag_m db 0 ;+32 ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ¬ëè¨
 203.         .drag_k db 0 ;+33 ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ª« ¢¨ âãàë
 204.         .sel rb 16 ;+34 áâàãªâãà  ¢ë¤¥«¥­¨ï
 205.         .seln rb 16 ;+50 ¤®¯®«­¨â¥«ì­ ï áâàãªâãà  ¢ë¤¥«¥­¨ï
 206.         .tex      dd 0 ;+66 text memory pointer
 207.         .tex_1    dd 0 ;+70 text first symbol pointer
 208.         .tex_end  dd 0 ;+74 text end memory pointer
 209.         .cur_x    dd 0 ;+78 ª®®à¤¨­ â  x ªãàá®à 
 210.         .cur_y    dd 0 ;+82 ª®®à¤¨­ â  y ªãàá®à 
 211.         .max_chars dd 25002 ;+86 ¬ ªá¨¬ «ì­®¥ ç¨á«® ᨬ¢®«®¢ ¢ ®¤­®¬ ¤®ªã¬¥­â¥
 212.         .count_colors_text dd 1 ;+90 ª®««¨ç¥á⢮ 梥⮢ ⥪áâ 
 213.         .count_key_words   dd 0 ;+94 ª®««¨ç¥á⢮ ª«î祢ëå á«®¢
 214.         .color_cursor      dd 0xff0000 ;+98 梥⠪ãàá®à 
 215.         .color_wnd_capt    dd 0x0080c0 ;+102 梥⠯®«¥© ¢®ªà㣠®ª­ 
 216.         .color_wnd_work    dd      0x0 ;+106 梥â ä®­  ®ª­ 
 217.         .color_wnd_bord    dd 0xffffff ;+110 梥â ⥪áâ  ­  ¯®«ïå
 218.         .color_select      dd 0x0000ff ;+114 梥⠢뤥«¥­¨ï
 219.         .color_cur_text    dd 0xffff00 ;+118 梥â ᨬ¢®«  ¯®¤ ªãàá®à®¬
 220.         .color_wnd_text    dd 0x80ffff ;+122 梥â ⥪áâ  ¢ ®ª­¥
 221.         .syntax_file       dd 0 ;+126 㪠§ â¥«ì ­  ­ ç «® ä ©«  ᨭ⠪á¨á 
 222.         .syntax_file_size  dd 500 ;+130 ¬ ªá¨¬ «ì­ë© à §¬¥à ä ©«  ᨭ⠪á¨á 
 223.         .text_colors       dd 0 ;+134 㪠§ â¥«ì ­  ¬ áᨢ 梥⮢ ⥪áâ 
 224.         .help_text_f1      dd 0 ;+138 㪠§ â¥«ì ­  ⥪áâ á¯à ¢ª¨ (¯® ­ ¦ â¨¨ F1)
 225.         .help_id           dd -1 ;+142 ¨¤¥­â¨ä¨ª â®à ¤«ï á¯à ¢ª¨
 226.         .key_words_data    dd 0 ;+146 㪠§ â¥«ì ­  áâàãªâãàë ª«î祢ëå á«®¢ TexColViv
 227.         .tim_ch      dd ? ;+150 ª®«¨ç¥á⢮ ¨§¬¥­¥­¨© ¢ ä ©«¥
 228.         .tim_undo    dd ? ;+154 ª®«¨ç¥á⢮ ®â¬¥­¥­­ëå ¤¥©á⢨©
 229.         .tim_ls      dd ? ;+158 ¢à¥¬ï ¯®á«¥¤­¥£® á®åà ­¥­¨ï
 230.         .tim_co      dd ? ;+162 ¢à¥¬ï ¯®á«¥¤­¥© 梥⮢®© à §¬¥âª¨
 231.         .el_focus    dd el_focus ;+166 㪠§ â¥«ì ­  ¯¥à¥¬¥­­ãî í«¥¬¥­â  ¢ 䮪ãá¥
 232.         .err_save    db 0 ;+170 ®è¨¡ª  á®åà ­¥­¨ï ä ©« 
 233.         .panel_id    db 0 ;+171 ­®¬¥à ®âªàë⮩ ¯ ­¥«¨
 234.         .key_new     db 0 ;+172 ᨬ¢®«, ª®â®àë© ¡ã¤¥â ¤®¡ ¢«ïâáï á ª« ¢¨ âãàë
 235.         .symbol_new_line db 20 ;+173 ᨬ¢®« § ¢¥à襭¨ï áâப¨
 236.         .scr_w       dd scrol_w1 ;+174 ¢¥à⨪ «ì­ë© áªà®««¨­£
 237.         .scr_h       dd scrol_h1 ;+178 £®à¨§®­â «ì­ë© áªà®««¨­£
 238.         .arr_key_pos dd 0 ;+182 㪠§ â¥«ì ­  ¬ áᨢ ¯®§¨æ¨© ª«î祢ëå á«®¢
 239.         .buffer      dd buf ;+186 㪠§ â¥«ì ­  ¡ãä¥à ª®¯¨à®¢ ­¨ï/¢áâ ¢ª¨
 240.         .buffer_find dd 0 ;+190 㪠§ â¥«ì ­  ¡ãä¥à ¤«ï ¯®¨áª 
 241.         .cur_ins     db 1 ;+194 ०¨¬ à ¡®âë ªãàá®à  (®¡ëç­ë© ¨«¨ § ¬¥­ )
 242.         .mode_color  db 1 ;+195 ०¨¬ ¢ë¤¥«¥­¨ï á«®¢ 梥⮬ (0-¢ëª«. 1-¢ª«.)
 243.         .mode_invis  db 0 ;+196 ०¨¬ ¯®ª §  ­¥¯¥ç â ¥¬ëå ᨬ¢®«®¢
 244.         .gp_opt      db 0 ;+197 ®¯æ¨¨ ¢®§¢à é ¥¬ë¥ ä㭪樥© ted_get_pos_by_cursor
 245.         .fun_on_key_ctrl_o dd but_ctrl_o ;+198 㪠§ â¥«ì ­  äã­ªæ¨î ¢ë§ë¢ ¥¬ãî ¯à¨ ­ ¦ â¨¨ Ctrl+O (®âªàë⨥ ä ©« )
 246.         .fun_on_key_ctrl_f dd 0 ;+202 ... Ctrl+F (¢ë§®¢ /áªàëâ¨ï ¯ ­¥«¨ ¯®¨áª )
 247.         .fun_on_key_ctrl_n dd but_ctrl_n ;+206 ... Ctrl+N (ᮧ¤ ­¨¥ ­®¢®£® ¤®ªã¬¥­â )
 248.         .fun_on_key_ctrl_s dd 0 ;+210 ... Ctrl+S
 249.         .buffer_size       dd BUF_SIZE ;+214 à §¬¥à ¡ãä¥à  ª®¯¨à®¢ ­¨ï/¢áâ ¢ª¨
 250.         .fun_find_err      dd 0 ;+218 㪠§ â¥«ì ­  äã­ªæ¨î ¢ë§ë¢ ¥¬ãî ¥á«¨ ¯®¨áª § ª®­ç¨«áï ­¥ã¤ ç­®
 251.         .fun_init_synt_err dd 0 ;+222 㪠§ â¥«ì ­  äã­ªæ¨î ¢ë§ë¢ ¥¬ãî ¯à¨ ®è¨¡®ç­®¬ ®âªàë⨨ ä ©«  ᨭ⠪á¨á 
 252.         .fun_draw_panel_buttons dd 0 ;+226 㪠§ â¥«ì ­  äã­ªæ¨î à¨á®¢ ­¨ï ¯ ­¥«¨ á ª­®¯ª ¬¨
 253.         .fun_draw_panel_find    dd 0 ;+230 㪠§ â¥«ì ­  äã­ªæ¨î à¨á®¢ ­¨ï ¯ ­¥«¨ ¯®¨áª 
 254.         .fun_draw_panel_syntax  dd 0 ;+234 㪠§ â¥«ì ­  äã­ªæ¨î à¨á®¢ ­¨ï ¯ ­¥«¨ ᨭ⠪á¨á 
 255.         .fun_save_err           dd 0 ;+238 㪠§ â¥«ì ­  äã­ªæ¨î ¢ë§ë¢ ¥¬ãî ¥á«¨ á®åà ­¥­¨¥ ä ©«  § ª®­ç¨«®áì ­¥ã¤ ç­®
 256.         .increase_size dd 1000 ;+242 ç¨á«® ᨬ¢®«®¢ ­  ª®â®àë¥ ¡ã¤¥â 㢥稢 âìáï ¯ ¬ïâì ¯à¨ ­¥å¢ âª¥
 257.         .ptr_free_symb dd ? ;+246 㪠§ â¥«ì ­  ᢮¡®¤­ãî ¯ ¬ïâì, ¢ ª®â®àãî ¬®¦­® ¤®¡ ¢«ïâì ᨬ¢®« (¨á¯®«ì§ã¥âáï ¢­ãâà¨ í«¥¬¥­â  ¤«ï ã᪮७¨ï ¢áâ ¢ª¨ ⥪áâ )
 258. ;------------------------------------------------------------------------------
 259. align 4
 260. scrol_w1:
 261. .x:
 262. .size_x   dw 16 ;+0
 263. .start_x  dw 85 ;+2
 264. .y:
 265. .size_y   dw 100 ; +4
 266. .start_y  dw  15 ; +6
 267. .btn_high dd  15 ; +8
 268. .type     dd   1 ;+12
 269. .max_area dd 100 ;+16
 270. rb 4+4
 271. .bckg_col dd 0xeeeeee ;+28
 272. .frnt_col dd 0xbbddff ;+32
 273. .line_col dd 0x808080 ;+36
 274. .redraw   dd   0 ;+40
 275. .delta    dw   0 ;+44
 276. .delta2   dw   0 ;+46
 277. .run_x:
 278. rb 2*4+4*6
 279. .all_redraw dd 0 ;+80
 280. .ar_offset  dd 1 ;+84
 281. ;---------------------------------------------------------------------
 282. align 4
 283. scrol_h1:
 284. .x:
 285. .size_x     dw 85 ;+0
 286. .start_x    dw 30 ;+2
 287. .y:
 288. .size_y     dw 16 ;+4
 289. .start_y    dw 100 ;+6
 290. .btn_high   dd 15 ;+8
 291. .type       dd 1  ;+12
 292. .max_area   dd 100 ;+16
 293. rb 4+4
 294. .bckg_col   dd 0xeeeeee ;+28
 295. .frnt_col   dd 0xbbddff ;+32
 296. .line_col   dd 0x808080 ;+36
 297. .redraw     dd 0  ;+40
 298. .delta      dw 0  ;+44
 299. .delta2     dw 0  ;+46
 300. .run_x:
 301. rb 2*4+4*6
 302. .all_redraw dd 0 ;+80
 303. .ar_offset  dd 1 ;+84
 304. ;---------------------------------------------------------------------
 305. PathShow_data_1:
 306. .type                   dd 0 ;+0
 307. .start_y                dw 10 ;+4
 308. .start_x                dw 210+CAPT_PATH_WIDTH ;+6
 309. .font_size_x            dw 6    ;+8     ; 6 - for font 0, 8 - for font 1
 310. .area_size_x            dw 310+16-CAPT_PATH_WIDTH       ;+10
 311. .font_number            dd 0 ;+12       ; 0 - monospace, 1 - variable
 312. .background_flag        dd 1 ;+16
 313. .font_color             dd 0x0 ;+20
 314. .background_color       dd 0xffffff ;+24
 315. .text_pointer           dd file_name ;+28
 316. .work_area_pointer      dd file_name_rez ;+32
 317. .temp_text_length       dd 0 ;+36
 318.  
 319. align 4
 320. str_file_70:
 321.   rb (5*4+1+4) ;¬¥áâ® ¯®¤ áâàãªâãàã ¤«ï à ¡®âë á ä ©«®¬ (ä. 70)
 322.  
 323. text_buffer db 500 dup(0)
 324.  
 325. align 4
 326. ;conv_tabl rb 128 ;â ¡«¨æ  ¤«ï ª®­¢¥àâ¨à®¢ ­¨ï scan-ª®¤  ¢ ascii-ª®¤
 327. buf db BUF_SIZE dup(0) ;¡ãä¥à ¤«ï ª®¯¨à®¢ ­¨ï | ¢áâ ¢ª¨
 328.  
 329. capt_header db 'macro wo txt,f1,p1,p2,p3{',13
 330.         db '@@: db txt',13,'rb @b+40-$',13,'dd f1+0',13,'db p1',13,'dw p2+0',13,'db p3',13,'}',13
 331.         db 'count_colors_text dd (text-color_wnd_text)/4',13
 332.         db 'count_key_words dd (f1-text)/48',13,0
 333. col_1 db 'color_cursor dd ',0   ;+ 98 梥⠪ãàá®à 
 334. col_2 db 'color_wnd_capt dd ',0 ;+102 梥⠯®«¥© ¢®ªà㣠®ª­ 
 335. col_3 db 'color_wnd_work dd ',0 ;+106 梥â ä®­  ®ª­ 
 336. col_4 db 'color_wnd_bord dd ',0 ;+110 梥â ⥪áâ  ­  ¯®«ïå
 337. col_5 db 'color_select dd ',0   ;+114 梥⠢뤥«¥­¨ï
 338. col_6 db 'color_cur_text dd ',0 ;+118 梥â ᨬ¢®«  ¯®¤ ªãàá®à®¬
 339. col_7 db 'color_wnd_text:',13,0 ;+122 梥â ⥪áâ  ¢ ®ª­¥
 340.  
 341. capt_lbl_wo db 'text:',13,0
 342. capt_beg_word db 'wo<',39,0
 343. capt_beg_db db ':db ',39,0
 344. capt_end_word db 39,'>,',0
 345. capt_type_dd db 9,'dd ',0
 346. capt_lbl_f1 db 'f1: db 0',13,0
 347. capt_end_word_f1 db 39,',0',13,0
 348. capt_calc_f1 db 'f1'
 349. capt_point db '.',0
 350. capt_lbl_f1_use db '-f1',0
 351. capt_null db '0',0
 352.  
 353. KM_SHIFT equ 0x00010000
 354. KM_CTRL equ 0x00020000
 355. KM_ALT equ 0x00040000
 356. KM_NUMLOCK equ 0x00080000
 357.  
 358. ; KEY CODES
 359. KEY_F1 equ 0x0000003B
 360. KEY_F2 equ 0x0000003C
 361. KEY_F3 equ 0x0000003D
 362.  
 363.