Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 8255 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;Ž£à®¬­ ï ¡« £®¤ à­®áâì ¢á¥¬, ªâ® ¯®¬®£ «: ª®¤®¬/ᮢ¥â®¬/¤¨§ ©­®¬ ...
 2.  
 3. use32
 4.   org 0
 5.   db 'MENUET01' ;¨¤¥­â¨ä. ¨á¯®«­ï¥¬®£® ä ©«  ¢á¥£¤  8 ¡ ©â
 6.   dd 1, start, i_end, mem, stacktop, file_name, sys_path
 7.  
 8. MAX_COLOR_WORD_LEN equ 40
 9. maxChars equ 100002 ;(ª®««¨ç¥á⢮ ᨬ¢®«®¢ ¢ ­®¢®¬ ¤®ªã¬¥­â¥ + 2)
 10. BUF_SIZE equ 4096 ;buffer for copy|paste
 11. maxSyntaxFileSize equ 410000
 12. TOOLBAR_ICONS_SIZE equ 1200*21
 13.  
 14. include '../../proc32.inc'
 15. include '../../macros.inc'
 16. include '../../KOSfuncs.inc'
 17. include '../../load_img.inc'
 18. include '../../load_lib.mac'
 19. include '../../develop/libraries/box_lib/trunk/box_lib.mac'
 20. include '../../system/skincfg/trunk/kglobals.inc'
 21. include '../../system/skincfg/trunk/unpacker.inc'
 22. include 'lang.inc'
 23.  
 24. include 't_data.inc'
 25. include 't_button.inc'
 26. include 't_menu.inc'
 27. include 'strlen.inc'
 28. include 't_draw.inc' ;draw main window functions
 29. include 'wnd_k_words.inc'
 30.  
 31. @use_library mem.Alloc,mem.Free,mem.ReAlloc,dll.Load
 32.  
 33. align 4
 34. icon_tl_sys dd 0 ;㪠§ â¥«ì ­  ¯ ¬ïâì ¤«ï åà ­¥­¨ï á¨á⥬­ëå ¨ª®­®ª
 35. run_file_70 FileInfoBlock
 36.  
 37. align 4
 38. start:
 39.         mcall SF_STYLE_SETTINGS,SSF_GET_COLORS,sc,sizeof.system_colors
 40.  
 41.         mcall SF_SYS_MISC,SSF_HEAP_INIT
 42.         or eax,eax
 43.         jnz @f
 44.                 call ted_Exit
 45.         @@:
 46.  
 47.         mcall SF_KEYBOARD,SSF_SET_INPUT_MODE,1 ;scan code
 48.         mcall SF_SET_EVENTS_MASK,0xC0000027
 49.  
 50.         mov esi,file_name
 51.         stdcall str_len,esi
 52.         mov ecx,eax
 53.         mov edi,openfile_path
 54.         cld
 55.         rep movsb ;ª®¯¨à㥬 ¨¬ï ä ©«  ¢ ¡ãä¥à openfile_path
 56.  
 57. load_libraries l_libs_start,load_lib_end
 58.  
 59. ;¯à®¢¥àª  ­  ᪮«ìª® 㤠筮 § £ã§¨«¨áì ¡¨¡«¨®â¥ª¨
 60. mov     ebp,lib0
 61. .test_lib_open:
 62.         cmp     dword [ebp+ll_struc_size-4],0
 63.         jz      @f
 64.         mcall SF_TERMINATE_PROCESS ;exit not correct
 65. @@:
 66.         add ebp,ll_struc_size
 67.         cmp ebp,load_lib_end
 68.         jl .test_lib_open
 69.  
 70. ;---------------------------------------------------------------------
 71.         stdcall [ted_init], tedit0
 72.         stdcall [tl_data_init], tree1
 73.         option_boxes_set_sys_color sc,opt_grlist1
 74.         init_checkboxes2 check_boxes,check_boxes_end
 75.         check_boxes_set_sys_color2 check_boxes,check_boxes_end,sc
 76.  
 77. ; OpenDialog initialisation
 78.         stdcall [OpenDialog_Init],OpenDialog_data
 79.  
 80. ; kmenu initialisation
 81.         call tedit_menu_init
 82.  
 83. ; init toolbar file
 84.         include_image_file 'te_icon.png', bmp_icon,,,6 ;6 ¤«ï á¥àëå ª­®¯®ª
 85.         mov eax,[bmp_icon]
 86.         add eax,TOOLBAR_ICONS_SIZE
 87.         stdcall img_to_gray, [bmp_icon],eax,(TOOLBAR_ICONS_SIZE)/3
 88. ;---------------------------------------------------------------------
 89. ; ¢­¥¤à塞 ä ©« á ªãàá®à ¬¨ ¨ «¨­¨ï¬¨
 90.         include_image_file '..\..\media\log_el\trunk\tl_sys_16.png', icon_tl_sys
 91.         mov eax,dword[icon_tl_sys]
 92.         mov dword[tree1.data_img_sys],eax
 93. ; ¢­¥¤à塞 ä ©« á ¨ª®­ª ¬¨ 㧫®¢
 94.         include_image_file 'tl_nod_16.png', icon_tl_sys
 95.         mov eax,dword[icon_tl_sys]
 96.         mov dword[tree1.data_img],eax
 97. ;------------------------------------------------------------------------------
 98.         copy_path fn_syntax_dir,sys_path,file_name,0 ;¡¥à¥¬ ¯ãâì ª ¯ ¯ª¥ á ä ©« ¬¨ ᨭ⠪á¨á 
 99.         xor eax,eax
 100.         mov ecx,4096
 101.         mov edi,file_name
 102.         repnz scasb
 103.         mov byte[edi-2],al ;㡨ࠥ¬ '/' ¢ ª®­æ¥ ¨¬¥­¨ ¯ ¯ª¨ (­ã¦­® ¤«ï ç⥭¨ï á CD)
 104.         mcall SF_FILE,tree_file_struct
 105.  
 106.         or ebx,ebx
 107.         jz .end_dir_init
 108.                 mov eax,dir_mem+32+40
 109.                 mov ecx,ebx
 110.                 @@:
 111.                         cmp byte[eax],'.' ;䨫ìâà㥬 ä ©«ë á ¨¬¥­ ¬¨ '.' ¨ '..'
 112.                         je .filter
 113.                         ;0x10000 ;1*2^16 - £¤¥ 1 ­®¬¥à ¨ª®­ª¨ á ª­¨£®©
 114.                         stdcall [tl_node_add], tree1,0x10000,eax
 115.                         stdcall [tl_cur_next], tree1
 116.                         .filter:
 117.                         add eax,304
 118.                         loop @b
 119.                 stdcall [tl_cur_beg],tree1 ;áâ ¢¨¬ ªãàá®à ­  ­ ç «® ᯨ᪠
 120.                 or dword[tree1.style], tl_cursor_pos_limited ;®£à ­¨ç¨¢ ¥¬ ¤¢¨¦¥­¨¥ ªãàá®à  ¢ ¯à¥¤¥« å ᯨ᪠
 121.         .end_dir_init:
 122.  
 123. ;--- load ini file ---
 124.         copy_path ini_name,sys_path,file_name,0
 125.         ;window startup pozition
 126.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_window_l,ini_def_window_l
 127.         mov word[wnd_s_pos+2],ax
 128.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_window_w,ini_def_window_w
 129.         mov word[wnd_s_pos],ax
 130.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_window_t,ini_def_window_t
 131.         mov word[wnd_s_pos+6],ax
 132.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_window_h,ini_def_window_h
 133.         mov word[wnd_s_pos+4],ax
 134.         ;scrool type
 135.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_scroll_type,ini_def_scroll_type
 136.         mov [wScr.type],eax
 137.         mov [hScr.type],eax
 138.         mov [ws_dir_lbox.type],eax
 139.     mov [w_scr_t3.type],eax
 140.         ;symbol size
 141.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_symbol_w,ini_def_symbol_w
 142.         mov dword[tedit0.rec.width],eax
 143.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_symbol_h,ini_def_symbol_h
 144.         mov dword[tedit0.rec.height],eax
 145.         ;lea eax,[eax+eax*2]
 146.         ;mov dword[tedit0.rec.top],eax
 147.         ;font size
 148.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_font_s,ini_def_font_s
 149.         shl eax,24
 150.         mov dword[tedit0.font_size],eax
 151.         ;ª­®¯ª¨ ­  ¯ ­¥«¨
 152.         ini_panel key_but_new,    ID_BUT_NEW
 153.         ini_panel key_but_open,   ID_BUT_OPEN
 154.         ini_panel key_but_save,   ID_BUT_SAVE
 155.         ini_panel key_but_save_as,ID_BUT_SAVE_AS
 156.         ini_panel key_but_select, ID_BUT_SELECT
 157.         ini_panel key_but_cut,    ID_BUT_CUT
 158.         ini_panel key_but_copy,   ID_BUT_COPY
 159.         ini_panel key_but_paste,  ID_BUT_PASTE
 160.         ini_panel key_but_find,   ID_BUT_FIND
 161.         ini_panel key_but_replace,ID_BUT_REPLACE
 162.         ini_panel key_but_key_words,ID_BUT_KEY_WORDS
 163.         ini_panel key_but_upper,  ID_BUT_UPPER
 164.         ini_panel key_but_lower,  ID_BUT_LOWER
 165.         ini_panel key_but_reverse,ID_BUT_REVERSE
 166.         ini_panel key_but_undo,   ID_BUT_UNDO
 167.         ini_panel key_but_redo,   ID_BUT_REDO
 168.         ini_panel key_but_invisible,ID_BUT_INVISIBLE
 169.         ini_panel key_but_syntax_list,ID_BUT_SYNTAX_LIST
 170.         ini_panel key_but_syntax_mode,ID_BUT_SYNTAX_MODE
 171.         ini_panel key_but_convert_1251_866,ID_BUT_CONVERT_1251_866
 172.         ini_panel key_but_convert_866_1251,ID_BUT_CONVERT_866_1251
 173.         ;ä ©«®¢ë¥ à áè¨à¥­¨ï
 174.         xor edx,edx
 175.         mov ebx,synt_auto_open
 176.         @@:
 177.                 ;¡¥à¥¬ ¨¬ï ä ©« 
 178.                 stdcall [ini_get_str],file_name,ini_sec_options,key_synt_file,ebx,32,ini_def_synt_f
 179.                 cmp byte[ebx],0
 180.                 je @f
 181.                 inc byte[key_synt_file.numb]
 182.                 add ebx,32
 183.                 ;¡¥à¥¬ à áè¨à¥­¨ï
 184.                 stdcall [ini_get_str],file_name,ini_sec_options,key_synt_ext,ebx,32,ini_def_synt_f
 185.                 inc byte[key_synt_ext.numb]
 186.                 add ebx,32
 187.                 inc edx
 188.                 cmp edx,max_synt_auto_open
 189.                 jl @b
 190.         @@:
 191.  
 192. ;--- load color option file ---
 193.         stdcall open_unpac_synt_file,[fn_col_option]
 194.  
 195. ;--- get cmd line ---
 196.         cmp byte[openfile_path+3],0 ;openfile_path
 197.         je @f ;if file names exist
 198.                 mov esi,openfile_path
 199.                 stdcall auto_open_syntax,esi
 200.                 call but_no_msg_OpenFile
 201.         @@:
 202.  
 203.  
 204.  
 205. align 16
 206. red_win:
 207.         call draw_window
 208.  
 209. align 16
 210. still:
 211.         mcall SF_WAIT_EVENT
 212.         cmp dword[exit_code],1
 213.         jne @f
 214.                 call ted_Exit
 215.                 jmp still
 216.         @@:
 217.  
 218.         cmp al,1 ;¨§¬¥­¨«®áì ¯®«®¦¥­¨¥ ®ª­ 
 219.         jz red_win
 220.         cmp al,2
 221.         jz key
 222.         cmp al,3
 223.         jz button
 224.         cmp al,6 ;¬ëèì
 225.         jne @f
 226.                 call mouse
 227.         @@:
 228.         jmp still
 229.  
 230. align 16
 231. mouse:
 232.         stdcall [kmainmenu_dispatch_cursorevent], [main_menu]
 233.  
 234.         mcall SF_MOUSE_GET,SSF_WINDOW_POSITION
 235.         cmp word[tedit0.wnd.top],ax
 236.         jg .no_edit
 237.         shr eax,16
 238.         cmp word[tedit0.wnd.left],ax
 239.         jg .no_edit
 240.         mcall SF_MOUSE_GET,SSF_BUTTON_EXT
 241.         bt eax,24 ;¤¢®©­®© 饫çñª «¥¢®© ª­®¯ª®©
 242.         jnc @f
 243.                 stdcall [ted_but_select_word], tedit0
 244.                 ret
 245.         @@:
 246.                 stdcall [ted_mouse], tedit0
 247.         .no_edit:
 248.  
 249.         ;¯à®¢¥àª  ¡®ª®¢ëå ¯ ­¥«¥©
 250.         cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_FIND
 251.         jne @f
 252.                 stdcall [edit_box_mouse], edit_find
 253.                 stdcall [option_box_mouse], opt_grlist1
 254.                 stdcall [check_box_mouse], ch1
 255.         @@:
 256.         cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_REPLACE
 257.         jne @f
 258.                 stdcall [edit_box_mouse], edit_find
 259.                 stdcall [edit_box_mouse], edit_replace
 260.                 stdcall [option_box_mouse], opt_grlist1
 261.         @@:
 262.         cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_SYNTAX
 263.         jne @f
 264.                 stdcall [tl_mouse], tree1
 265.         @@:
 266.         cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_GOTO
 267.         jne @f
 268.                 stdcall [edit_box_mouse], edit_goto
 269.         @@:
 270.         ret
 271. ;---------------------------------------------------------------------
 272.  
 273. ;output:
 274. ; ah = symbol
 275. align 16
 276. proc KeyConvertToASCII uses ebx, table:dword
 277.         mov ebx,dword[table] ;convert scan to ascii
 278.         shr ax,8
 279.         add bx,ax
 280.         mov ah,byte[ebx]
 281.         ret
 282. endp
 283.  
 284. align 16
 285. key:
 286.         mcall SF_KEYBOARD,SSF_GET_CONTROL_KEYS ;66.3 ¯®«ãç¨âì á®áâ®ï­¨¥ ã¯à ¢«ïîé¨å ª« ¢¨è
 287.         xor esi,esi
 288.         mov ecx,1
 289.         test al,3 ;[Shift]
 290.         jz @f
 291.                 mov cl,2
 292.                 or esi,KM_SHIFT
 293.         @@:
 294.         test al,0x0c ;[Ctrl]
 295.         jz @f
 296.                 or esi,KM_CTRL
 297.         @@:
 298.         test al,0x30 ;[Alt]
 299.         jz @f
 300.                 mov cl,3
 301.                 or esi,KM_ALT
 302.         @@:
 303.         test al,0x80 ;[NumLock]
 304.         jz @f
 305.                 or esi,KM_NUMLOCK
 306.         @@:
 307.  
 308.         mcall SF_SYSTEM_GET,SSF_KEYBOARD_LAYOUT,,conv_tabl ;26.2 ¯®«ãç¨âì à áª« ¤ªã ª« ¢¨ âãàë
 309.         mcall SF_GET_KEY
 310.         stdcall [tl_key], tree1
 311.  
 312.         test word[edit_replace.flags],ed_focus ;¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 313.         je @f
 314.                 cmp ah,0x80 ;if key up
 315.                 ja still
 316.                 cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 317.                 je still
 318.                 cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 319.                 je still
 320.                 cmp ah,56 ;[Alt]
 321.                 je still
 322.                 cmp ah,29 ;[Ctrl]
 323.                 je still
 324.                 cmp ah,69 ;[Pause Break]
 325.                 je still
 326.  
 327.                 stdcall KeyConvertToASCII, conv_tabl
 328.                 stdcall [edit_box_key], edit_replace
 329.                 jmp still
 330.         @@:
 331.         test word[edit_find.flags],ed_focus ;¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 332.         je @f
 333.                 cmp ah,0x80 ;if key up
 334.                 ja still
 335.                 cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 336.                 je still
 337.                 cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 338.                 je still
 339.                 cmp ah,56 ;[Alt]
 340.                 je still
 341.                 cmp ah,29 ;[Ctrl]
 342.                 je still
 343.                 cmp ah,69 ;[Pause Break]
 344.                 je still
 345.  
 346.                 stdcall KeyConvertToASCII, conv_tabl
 347.                 stdcall [edit_box_key], edit_find
 348.                 jmp still
 349.         @@:
 350.         test word[edit_goto.flags],ed_focus ;¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 351.         je @f
 352.                 cmp ah,0x80 ;if key up
 353.                 ja still
 354.                 cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 355.                 je still
 356.                 cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 357.                 je still
 358.                 cmp ah,56 ;[Alt]
 359.                 je still
 360.                 cmp ah,29 ;[Ctrl]
 361.                 je still
 362.                 cmp ah,69 ;[Pause Break]
 363.                 je still
 364.  
 365.                 stdcall KeyConvertToASCII, conv_tabl
 366.                 stdcall [edit_box_key], edit_goto
 367.                 jmp still
 368.         @@:
 369.  
 370.         stdcall [ted_key], tedit0, conv_tabl,esi
 371.         jmp still
 372.  
 373. align 4
 374. edit_replace edit_box TED_PANEL_WIDTH-1, 0, 20, 0xffffff, 0xff80, 0xff0000, 0xff, 0x4080, 300, buf_replace, mouse_dd, 0
 375. edit_find edit_box TED_PANEL_WIDTH-1, 0, 20, 0xffffff, 0xff80, 0xff0000, 0xff, 0x4080, 300, buf_find, mouse_dd, 0
 376. edit_goto edit_box TED_PANEL_WIDTH-1, 0, 20, 0xffffff, 0xff80, 0xff0000, 0xff, 0x4080, 10, buf_goto, mouse_dd, 0
 377.  
 378. unpac_mem dd 0
 379.  
 380. ;library structures
 381. l_libs_start:
 382.         lib0 l_libs lib_name_0, file_name, system_dir_0, import_box_lib
 383.         lib1 l_libs lib_name_1, file_name, system_dir_1, import_msgbox_lib
 384.         lib2 l_libs lib_name_2, file_name, system_dir_2, import_proclib
 385.         lib3 l_libs lib_name_3, file_name, system_dir_3, import_libimg
 386.         lib4 l_libs lib_name_4, file_name, system_dir_4, import_libini
 387.         lib5 l_libs lib_name_5, file_name, system_dir_5, import_libkmenu
 388. load_lib_end:
 389.  
 390. IncludeIGlobals
 391. hed db 'TextEdit '
 392. i_end:
 393.         openfile_path: ;¯®«­ë© ¯ãâì ª ä ©«ã á ª®â®àë¬ ¨¤¥â à ¡®â 
 394.                 rb 4096
 395.         dir_mem rb 32+304*count_of_dir_list_files
 396.         wnd_s_pos: ;¬¥áâ® ¤«ï ­ áâ஥ª áâ à⮢®© ¯®§¨æ¨¨ ®ª­ 
 397.                 rq 1
 398.         last_open_synt_file rb 32 ;¨¬ï ¯®á«¥¤­¥£® ¯®¤ª«î祭­®£® ä ©«  ᨭ⠪á¨á 
 399.         buf rb BUF_SIZE ;¡ãä¥à ¤«ï ª®¯¨à®¢ ­¨ï ¨ ¢áâ ¢ª¨
 400.         buf_find rb 302 ;¡ãä¥à ¤«ï ¯®¨áª  ⥪áâ 
 401.         buf_replace rb 302 ;¡ãä¥à ¤«ï § ¬¥­ë ⥪áâ 
 402.         buf_goto rb 12 ;¡ãä¥à ¤«ï ¯¥à室  ­  áâபã
 403.         sc system_colors
 404. IncludeUGlobals
 405.         align 16
 406.         procinfo process_information
 407.                 rb 1024
 408.         thread:
 409.                 rb 4096
 410. align 16
 411.     thread_coords:
 412.         rb 4096
 413. align 16
 414. stacktop:
 415.         sys_path: ;¯ãâì ®âªã¤  § ¯ãá⨫áï ¨á¯®«­ï¥¬ë© ä ©«
 416.                 rb 4096
 417.         file_name: ;¯ à ¬¥âàë § ¯ã᪠
 418.                 rb 4096
 419.         syntax_path: ;¨¬ï ¯®¤ª«îç ¥¬®£® ä ©«  ᨭ⠪á¨á 
 420.                 rb 4096
 421.         plugin_path:
 422.                 rb 4096
 423.         text_work_area: ;¯ãâì ª ä ©«ã, ª®â®àë© ¯®ª §ë¢ ¥âáï ¢ ®ª­¥
 424.                 rb 4096
 425.         filename_area: ;¨¬ï ä ©«  ¤«ï ¤¨ «®£  ®âªàëâ¨ï/§ ªàëâ¨ï
 426.                 rb 256
 427.         file_info:
 428.                 rb 40
 429. mem:
 430.