Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7579 | Rev 8255 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;Ž£à®¬­ ï ¡« £®¤ à­®áâì ¢á¥¬, ªâ® ¯®¬®£ «: ª®¤®¬/ᮢ¥â®¬/¤¨§ ©­®¬ ...
 2.  
 3. use32
 4.   org 0
 5.   db 'MENUET01' ;¨¤¥­â¨ä. ¨á¯®«­ï¥¬®£® ä ©«  ¢á¥£¤  8 ¡ ©â
 6.   dd 1, start, i_end, mem, stacktop, file_name, sys_path
 7.  
 8. MAX_COLOR_WORD_LEN equ 40
 9. maxChars equ 100002 ;(ª®««¨ç¥á⢮ ᨬ¢®«®¢ ¢ ­®¢®¬ ¤®ªã¬¥­â¥ + 2)
 10. BUF_SIZE equ 4096 ;buffer for copy|paste
 11. maxSyntaxFileSize equ 410000
 12. TOOLBAR_ICONS_SIZE equ 1200*21
 13.  
 14. include '../../proc32.inc'
 15. include '../../macros.inc'
 16. include '../../KOSfuncs.inc'
 17. include '../../load_img.inc'
 18. include '../../develop/libraries/box_lib/trunk/box_lib.mac'
 19. include '../../system/skincfg/trunk/kglobals.inc'
 20. include '../../system/skincfg/trunk/unpacker.inc'
 21. include 'lang.inc'
 22.  
 23. include 't_data.inc'
 24. include 't_button.inc'
 25. include 't_menu.inc'
 26. include 'strlen.inc'
 27. include 't_draw.inc' ;draw main window functions
 28. include 'wnd_k_words.inc'
 29.  
 30. @use_library_mem mem.Alloc,mem.Free,mem.ReAlloc,dll.Load
 31.  
 32. align 4
 33. icon_tl_sys dd 0 ;㪠§ â¥«ì ­  ¯ ¬ïâì ¤«ï åà ­¥­¨ï á¨á⥬­ëå ¨ª®­®ª
 34. run_file_70 FileInfoBlock
 35.  
 36. align 4
 37. start:
 38.         mcall SF_STYLE_SETTINGS,SSF_GET_COLORS,sc,sizeof.system_colors
 39.  
 40.         mcall SF_SYS_MISC,SSF_HEAP_INIT
 41.         or eax,eax
 42.         jnz @f
 43.                 call ted_Exit
 44.         @@:
 45.  
 46.         mcall SF_KEYBOARD,SSF_SET_INPUT_MODE,1 ;scan code
 47.         mcall SF_SET_EVENTS_MASK,0xC0000027
 48.  
 49.         mov esi,file_name
 50.         stdcall str_len,esi
 51.         mov ecx,eax
 52.         mov edi,openfile_path
 53.         cld
 54.         rep movsb ;ª®¯¨à㥬 ¨¬ï ä ©«  ¢ ¡ãä¥à openfile_path
 55.  
 56. load_libraries l_libs_start,load_lib_end
 57.  
 58. ;¯à®¢¥àª  ­  ᪮«ìª® 㤠筮 § £ã§¨«¨áì ¡¨¡«¨®â¥ª¨
 59. mov     ebp,lib0
 60. .test_lib_open:
 61.         cmp     dword [ebp+ll_struc_size-4],0
 62.         jz      @f
 63.         mcall SF_TERMINATE_PROCESS ;exit not correct
 64. @@:
 65.         add ebp,ll_struc_size
 66.         cmp ebp,load_lib_end
 67.         jl .test_lib_open
 68.  
 69. ;---------------------------------------------------------------------
 70.         stdcall [ted_init], tedit0
 71.         stdcall [tl_data_init], tree1
 72.         option_boxes_set_sys_color sc,opt_grlist1
 73.         init_checkboxes2 check_boxes,check_boxes_end
 74.         check_boxes_set_sys_color2 check_boxes,check_boxes_end,sc
 75.  
 76. ; OpenDialog initialisation
 77.         stdcall [OpenDialog_Init],OpenDialog_data
 78.  
 79. ; kmenu initialisation
 80.         call tedit_menu_init
 81.  
 82. ; init toolbar file
 83.         include_image_file 'te_icon.png', bmp_icon,,,6 ;6 ¤«ï á¥àëå ª­®¯®ª
 84.         mov eax,[bmp_icon]
 85.         add eax,TOOLBAR_ICONS_SIZE
 86.         stdcall img_to_gray, [bmp_icon],eax,(TOOLBAR_ICONS_SIZE)/3
 87. ;---------------------------------------------------------------------
 88. ; ¢­¥¤à塞 ä ©« á ªãàá®à ¬¨ ¨ «¨­¨ï¬¨
 89.         include_image_file '..\..\media\log_el\trunk\tl_sys_16.png', icon_tl_sys
 90.         mov eax,dword[icon_tl_sys]
 91.         mov dword[tree1.data_img_sys],eax
 92. ; ¢­¥¤à塞 ä ©« á ¨ª®­ª ¬¨ 㧫®¢
 93.         include_image_file 'tl_nod_16.png', icon_tl_sys
 94.         mov eax,dword[icon_tl_sys]
 95.         mov dword[tree1.data_img],eax
 96. ;------------------------------------------------------------------------------
 97.         copy_path fn_syntax_dir,sys_path,file_name,0 ;¡¥à¥¬ ¯ãâì ª ¯ ¯ª¥ á ä ©« ¬¨ ᨭ⠪á¨á 
 98.         mcall SF_FILE,tree_file_struct
 99.  
 100.         cmp ebx,0
 101.         jle .end_dir_init
 102.                 mov eax,dir_mem+32+40
 103.                 mov ecx,ebx
 104.                 @@:
 105.                         cmp byte[eax],'.' ;䨫ìâà㥬 ä ©«ë á ¨¬¥­ ¬¨ '.' ¨ '..'
 106.                         je .filter
 107.                         ;0x10000 ;1*2^16 - £¤¥ 1 ­®¬¥à ¨ª®­ª¨ á ª­¨£®©
 108.                         stdcall [tl_node_add], tree1,0x10000,eax
 109.                         stdcall [tl_cur_next], tree1
 110.                         .filter:
 111.                         add eax,304
 112.                         loop @b
 113.                 stdcall [tl_cur_beg],tree1 ;áâ ¢¨¬ ªãàá®à ­  ­ ç «® ᯨ᪠
 114.                 or dword[tree1.style], tl_cursor_pos_limited ;®£à ­¨ç¨¢ ¥¬ ¤¢¨¦¥­¨¥ ªãàá®à  ¢ ¯à¥¤¥« å ᯨ᪠
 115.         .end_dir_init:
 116.  
 117. ;--- load ini file ---
 118.         copy_path ini_name,sys_path,file_name,0
 119.         ;window startup pozition
 120.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_window_l,ini_def_window_l
 121.         mov word[wnd_s_pos+2],ax
 122.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_window_w,ini_def_window_w
 123.         mov word[wnd_s_pos],ax
 124.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_window_t,ini_def_window_t
 125.         mov word[wnd_s_pos+6],ax
 126.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_window_h,ini_def_window_h
 127.         mov word[wnd_s_pos+4],ax
 128.         ;scrool type
 129.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_scroll_type,ini_def_scroll_type
 130.         mov [wScr.type],eax
 131.         mov [hScr.type],eax
 132.         mov [ws_dir_lbox.type],eax
 133.     mov [w_scr_t3.type],eax
 134.         ;symbol size
 135.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_symbol_w,ini_def_symbol_w
 136.         mov dword[tedit0.rec.width],eax
 137.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_symbol_h,ini_def_symbol_h
 138.         mov dword[tedit0.rec.height],eax
 139.         ;lea eax,[eax+eax*2]
 140.         ;mov dword[tedit0.rec.top],eax
 141.         ;font size
 142.         stdcall [ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_font_s,ini_def_font_s
 143.         shl eax,24
 144.         mov dword[tedit0.font_size],eax
 145.         ;ª­®¯ª¨ ­  ¯ ­¥«¨
 146.         ini_panel key_but_new,    ID_BUT_NEW
 147.         ini_panel key_but_open,   ID_BUT_OPEN
 148.         ini_panel key_but_save,   ID_BUT_SAVE
 149.         ini_panel key_but_save_as,ID_BUT_SAVE_AS
 150.         ini_panel key_but_select, ID_BUT_SELECT
 151.         ini_panel key_but_cut,    ID_BUT_CUT
 152.         ini_panel key_but_copy,   ID_BUT_COPY
 153.         ini_panel key_but_paste,  ID_BUT_PASTE
 154.         ini_panel key_but_find,   ID_BUT_FIND
 155.         ini_panel key_but_replace,ID_BUT_REPLACE
 156.         ini_panel key_but_key_words,ID_BUT_KEY_WORDS
 157.         ini_panel key_but_upper,  ID_BUT_UPPER
 158.         ini_panel key_but_lower,  ID_BUT_LOWER
 159.         ini_panel key_but_reverse,ID_BUT_REVERSE
 160.         ini_panel key_but_undo,   ID_BUT_UNDO
 161.         ini_panel key_but_redo,   ID_BUT_REDO
 162.         ini_panel key_but_invisible,ID_BUT_INVISIBLE
 163.         ini_panel key_but_syntax_list,ID_BUT_SYNTAX_LIST
 164.         ini_panel key_but_syntax_mode,ID_BUT_SYNTAX_MODE
 165.         ini_panel key_but_convert_1251_866,ID_BUT_CONVERT_1251_866
 166.         ini_panel key_but_convert_866_1251,ID_BUT_CONVERT_866_1251
 167.         ;ä ©«®¢ë¥ à áè¨à¥­¨ï
 168.         xor edx,edx
 169.         mov ebx,synt_auto_open
 170.         @@:
 171.                 ;¡¥à¥¬ ¨¬ï ä ©« 
 172.                 stdcall [ini_get_str],file_name,ini_sec_options,key_synt_file,ebx,32,ini_def_synt_f
 173.                 cmp byte[ebx],0
 174.                 je @f
 175.                 inc byte[key_synt_file.numb]
 176.                 add ebx,32
 177.                 ;¡¥à¥¬ à áè¨à¥­¨ï
 178.                 stdcall [ini_get_str],file_name,ini_sec_options,key_synt_ext,ebx,32,ini_def_synt_f
 179.                 inc byte[key_synt_ext.numb]
 180.                 add ebx,32
 181.                 inc edx
 182.                 cmp edx,max_synt_auto_open
 183.                 jl @b
 184.         @@:
 185.  
 186. ;--- load color option file ---
 187.         stdcall open_unpac_synt_file,[fn_col_option]
 188.  
 189. ;--- get cmd line ---
 190.         cmp byte[openfile_path+3],0 ;openfile_path
 191.         je @f ;if file names exist
 192.                 mov esi,openfile_path
 193.                 stdcall auto_open_syntax,esi
 194.                 call but_no_msg_OpenFile
 195.         @@:
 196.  
 197.  
 198.  
 199. align 16
 200. red_win:
 201.         call draw_window
 202.  
 203. align 16
 204. still:
 205.         mcall SF_WAIT_EVENT
 206.         cmp dword[exit_code],1
 207.         jne @f
 208.                 call ted_Exit
 209.                 jmp still
 210.         @@:
 211.  
 212.         cmp al,1 ;¨§¬¥­¨«®áì ¯®«®¦¥­¨¥ ®ª­ 
 213.         jz red_win
 214.         cmp al,2
 215.         jz key
 216.         cmp al,3
 217.         jz button
 218.         cmp al,6 ;¬ëèì
 219.         jne @f
 220.                 call mouse
 221.         @@:
 222.         jmp still
 223.  
 224. align 16
 225. mouse:
 226.         stdcall [kmainmenu_dispatch_cursorevent], [main_menu]
 227.  
 228.         mcall SF_MOUSE_GET,SSF_WINDOW_POSITION
 229.         cmp word[tedit0.wnd.top],ax
 230.         jg .no_edit
 231.         shr eax,16
 232.         cmp word[tedit0.wnd.left],ax
 233.         jg .no_edit
 234.         mcall SF_MOUSE_GET,SSF_BUTTON_EXT
 235.         bt eax,24 ;¤¢®©­®© 饫çñª «¥¢®© ª­®¯ª®©
 236.         jnc @f
 237.                 stdcall [ted_but_select_word], tedit0
 238.                 ret
 239.         @@:
 240.                 stdcall [ted_mouse], tedit0
 241.         .no_edit:
 242.  
 243.         ;¯à®¢¥àª  ¡®ª®¢ëå ¯ ­¥«¥©
 244.         cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_FIND
 245.         jne @f
 246.                 stdcall [edit_box_mouse], edit_find
 247.                 stdcall [option_box_mouse], opt_grlist1
 248.                 stdcall [check_box_mouse], ch1
 249.         @@:
 250.         cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_REPLACE
 251.         jne @f
 252.                 stdcall [edit_box_mouse], edit_find
 253.                 stdcall [edit_box_mouse], edit_replace
 254.                 stdcall [option_box_mouse], opt_grlist1
 255.         @@:
 256.         cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_SYNTAX
 257.         jne @f
 258.                 stdcall [tl_mouse], tree1
 259.         @@:
 260.         cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_GOTO
 261.         jne @f
 262.                 stdcall [edit_box_mouse], edit_goto
 263.         @@:
 264.         ret
 265. ;---------------------------------------------------------------------
 266.  
 267. ;output:
 268. ; ah = symbol
 269. align 16
 270. proc KeyConvertToASCII uses ebx, table:dword
 271.         mov ebx,dword[table] ;convert scan to ascii
 272.         shr ax,8
 273.         add bx,ax
 274.         mov ah,byte[ebx]
 275.         ret
 276. endp
 277.  
 278. align 16
 279. key:
 280.         mcall SF_KEYBOARD,SSF_GET_CONTROL_KEYS ;66.3 ¯®«ãç¨âì á®áâ®ï­¨¥ ã¯à ¢«ïîé¨å ª« ¢¨è
 281.         xor esi,esi
 282.         mov ecx,1
 283.         test al,3 ;[Shift]
 284.         jz @f
 285.                 mov cl,2
 286.                 or esi,KM_SHIFT
 287.         @@:
 288.         test al,0x0c ;[Ctrl]
 289.         jz @f
 290.                 or esi,KM_CTRL
 291.         @@:
 292.         test al,0x30 ;[Alt]
 293.         jz @f
 294.                 mov cl,3
 295.                 or esi,KM_ALT
 296.         @@:
 297.         test al,0x80 ;[NumLock]
 298.         jz @f
 299.                 or esi,KM_NUMLOCK
 300.         @@:
 301.  
 302.         mcall SF_SYSTEM_GET,SSF_KEYBOARD_LAYOUT,,conv_tabl ;26.2 ¯®«ãç¨âì à áª« ¤ªã ª« ¢¨ âãàë
 303.         mcall SF_GET_KEY
 304.         stdcall [tl_key], tree1
 305.  
 306.         test word[edit_replace.flags],ed_focus ;¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 307.         je @f
 308.                 cmp ah,0x80 ;if key up
 309.                 ja still
 310.                 cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 311.                 je still
 312.                 cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 313.                 je still
 314.                 cmp ah,56 ;[Alt]
 315.                 je still
 316.                 cmp ah,29 ;[Ctrl]
 317.                 je still
 318.                 cmp ah,69 ;[Pause Break]
 319.                 je still
 320.  
 321.                 stdcall KeyConvertToASCII, conv_tabl
 322.                 stdcall [edit_box_key], edit_replace
 323.                 jmp still
 324.         @@:
 325.         test word[edit_find.flags],ed_focus ;¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 326.         je @f
 327.                 cmp ah,0x80 ;if key up
 328.                 ja still
 329.                 cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 330.                 je still
 331.                 cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 332.                 je still
 333.                 cmp ah,56 ;[Alt]
 334.                 je still
 335.                 cmp ah,29 ;[Ctrl]
 336.                 je still
 337.                 cmp ah,69 ;[Pause Break]
 338.                 je still
 339.  
 340.                 stdcall KeyConvertToASCII, conv_tabl
 341.                 stdcall [edit_box_key], edit_find
 342.                 jmp still
 343.         @@:
 344.         test word[edit_goto.flags],ed_focus ;¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 345.         je @f
 346.                 cmp ah,0x80 ;if key up
 347.                 ja still
 348.                 cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 349.                 je still
 350.                 cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 351.                 je still
 352.                 cmp ah,56 ;[Alt]
 353.                 je still
 354.                 cmp ah,29 ;[Ctrl]
 355.                 je still
 356.                 cmp ah,69 ;[Pause Break]
 357.                 je still
 358.  
 359.                 stdcall KeyConvertToASCII, conv_tabl
 360.                 stdcall [edit_box_key], edit_goto
 361.                 jmp still
 362.         @@:
 363.  
 364.         stdcall [ted_key], tedit0, conv_tabl,esi
 365.         jmp still
 366.  
 367. align 4
 368. edit_replace edit_box TED_PANEL_WIDTH-1, 0, 20, 0xffffff, 0xff80, 0xff0000, 0xff, 0x4080, 300, buf_replace, mouse_dd, 0
 369. edit_find edit_box TED_PANEL_WIDTH-1, 0, 20, 0xffffff, 0xff80, 0xff0000, 0xff, 0x4080, 300, buf_find, mouse_dd, 0
 370. edit_goto edit_box TED_PANEL_WIDTH-1, 0, 20, 0xffffff, 0xff80, 0xff0000, 0xff, 0x4080, 10, buf_goto, mouse_dd, 0
 371.  
 372. unpac_mem dd 0
 373.  
 374. if lang eq ru
 375.   head_f_i:
 376.   head_f_l db '"‘¨á⥬­ ï ®è¨¡ª ',0
 377.   err_message_found_lib0 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'box_lib.obj',39,'" -tE',0
 378.   err_message_import0 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'box_lib.obj',39,'" -tW',0
 379.   err_message_found_lib1 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'msgbox.obj',39,'" -tE',0
 380.   err_message_import1 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'msgbox.obj',39,'" -tW',0
 381.   err_message_found_lib2 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'proc_lib.obj',39,'" -tE',0
 382.   err_message_import2 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'proc_lib.obj',39,'" -tW',0
 383.   err_message_found_lib_3 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'libimg.obj',39,'" -tE',0
 384.   err_message_import_3 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'libimg.obj',39,'" -tW',0
 385.   err_message_found_lib_4 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'libini.obj',39,'" -tE',0
 386.   err_message_import_4 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'libini.obj',39,'" -tW',0
 387.   err_message_found_lib_5 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'libkmenu.obj',39,'" -tE',0
 388.   err_message_import_5 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'libkmenu.obj',39,'" -tW',0
 389. else
 390.   head_f_i:
 391.   head_f_l db '"System error',0
 392.   err_message_found_lib0 db 'Sorry I cannot found library ',39,'box_lib.obj',39,'" -tE',0
 393.   err_message_import0 db 'Error on load import library ',39,'box_lib.obj',39,'" -tW',0
 394.   err_message_found_lib1 db 'Sorry I cannot found library ',39,'msgbox.obj',39,'" -tE',0
 395.   err_message_import1 db 'Error on load import library ',39,'msgbox.obj',39,'" -tW',0
 396.   err_message_found_lib2 db 'Sorry I cannot found library ',39,'proc_lib.obj',39,'" -tE',0
 397.   err_message_import2 db 'Error on load import library ',39,'proc_lib.obj',39,'" -tW',0
 398.   err_message_found_lib_3 db 'Sorry I cannot found library ',39,'libimg.obj',39,'" -tE',0
 399.   err_message_import_3 db 'Error on load import library ',39,'libimg.obj',39,'" -tW',0
 400.   err_message_found_lib_4 db 'Sorry I cannot found library ',39,'libini.obj',39,'" -tE',0
 401.   err_message_import_4 db 'Error on load import library ',39,'libini.obj',39,'" -tW',0
 402.   err_message_found_lib_5 db 'Sorry I cannot found library ',39,'libkmenu.obj',39,'" -tE',0
 403.   err_message_import_5 db 'Error on load import library ',39,'libkmenu.obj',39,'" -tW',0
 404. end if
 405.  
 406. ;library structures
 407. l_libs_start:
 408.         lib0 l_libs lib_name_0, sys_path, file_name, system_dir_0,\
 409.                 err_message_found_lib0, head_f_l, import_box_lib,err_message_import0, head_f_i
 410.         lib1 l_libs lib_name_1, sys_path, file_name, system_dir_1,\
 411.                 err_message_found_lib1, head_f_l, import_msgbox_lib, err_message_import1, head_f_i
 412.         lib2 l_libs lib_name_2, sys_path, file_name, system_dir_2,\
 413.                 err_message_found_lib2, head_f_l, import_proclib, err_message_import2, head_f_i
 414.         lib3 l_libs lib_name_3, sys_path, file_name, system_dir_3,\
 415.                 err_message_found_lib_3, head_f_l, import_libimg, err_message_import_3, head_f_i
 416.         lib4 l_libs lib_name_4, sys_path, file_name, system_dir_4,\
 417.                 err_message_found_lib_4, head_f_l, import_libini, err_message_import_4, head_f_i
 418.         lib5 l_libs lib_name_5, sys_path, file_name, system_dir_5,\
 419.                 err_message_found_lib_5, head_f_l, import_libkmenu, err_message_import_5, head_f_i
 420. load_lib_end:
 421.  
 422. IncludeIGlobals
 423. hed db 'TextEdit '
 424. i_end:
 425.         openfile_path: ;¯®«­ë© ¯ãâì ª ä ©«ã á ª®â®àë¬ ¨¤¥â à ¡®â 
 426.                 rb 4096
 427.         dir_mem rb 32+304*count_of_dir_list_files
 428.         wnd_s_pos: ;¬¥áâ® ¤«ï ­ áâ஥ª áâ à⮢®© ¯®§¨æ¨¨ ®ª­ 
 429.                 rq 1
 430.         last_open_synt_file rb 32 ;¨¬ï ¯®á«¥¤­¥£® ¯®¤ª«î祭­®£® ä ©«  ᨭ⠪á¨á 
 431.         buf rb BUF_SIZE ;¡ãä¥à ¤«ï ª®¯¨à®¢ ­¨ï ¨ ¢áâ ¢ª¨
 432.         buf_find rb 302 ;¡ãä¥à ¤«ï ¯®¨áª  ⥪áâ 
 433.         buf_replace rb 302 ;¡ãä¥à ¤«ï § ¬¥­ë ⥪áâ 
 434.         buf_goto rb 12 ;¡ãä¥à ¤«ï ¯¥à室  ­  áâபã
 435.         sc system_colors
 436. IncludeUGlobals
 437.         align 16
 438.         procinfo process_information
 439.                 rb 1024
 440.         thread:
 441.                 rb 4096
 442. align 16
 443.     thread_coords:
 444.         rb 4096
 445. align 16
 446. stacktop:
 447.         sys_path: ;¯ãâì ®âªã¤  § ¯ãá⨫áï ¨á¯®«­ï¥¬ë© ä ©«
 448.                 rb 4096
 449.         file_name: ;¯ à ¬¥âàë § ¯ã᪠
 450.                 rb 4096
 451.         syntax_path: ;¨¬ï ¯®¤ª«îç ¥¬®£® ä ©«  ᨭ⠪á¨á 
 452.                 rb 4096
 453.         plugin_path:
 454.                 rb 4096
 455.         text_work_area: ;¯ãâì ª ä ©«ã, ª®â®àë© ¯®ª §ë¢ ¥âáï ¢ ®ª­¥
 456.                 rb 4096
 457.         filename_area: ;¨¬ï ä ©«  ¤«ï ¤¨ «®£  ®âªàëâ¨ï/§ ªàëâ¨ï
 458.                 rb 256
 459.         file_info:
 460.                 rb 40
 461. mem:
 462.