Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 6086 | Rev 6169 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;Ž£à®¬­ ï ¡« £®¤ à­®áâì ¢á¥¬, ªâ® ¯®¬®£ «: ª®¤®¬/ᮢ¥â®¬/¤¨§ ©­®¬ ...
 2.  
 3. use32
 4.   org 0x0
 5.   db 'MENUET01' ;¨¤¥­â¨ä. ¨á¯®«­ï¥¬®£® ä ©«  ¢á¥£¤  8 ¡ ©â
 6.   dd 1, start, i_end, mem, stacktop
 7.   dd file_name ; command line
 8.   dd sys_path
 9.  
 10. MAX_COLOR_WORD_LEN equ 40
 11. maxChars equ 100002 ;(...+2)
 12. BUF_SIZE equ 4096 ;buffer for copy|paste
 13. maxSyntaxFileSize equ 410000
 14. TOOLBAR_ICONS_SIZE equ 1200*20
 15.  
 16. include '../../proc32.inc'
 17. ;include '../../config.inc'
 18. include '../../macros.inc'
 19. include '../../dll.inc'
 20. include '../../KOSfuncs.inc'
 21. include '../../develop/libraries/box_lib/load_lib.mac'
 22. include '../../develop/libraries/box_lib/trunk/box_lib.mac'
 23. include '../../system/desktop/trunk/kglobals.inc'
 24. include '../../system/desktop/trunk/unpacker.inc'
 25. include 'lang.inc'
 26.  
 27. include 't_data.inc'
 28. include 't_menu.inc'
 29. include 'strlen.inc'
 30. include 't_draw.inc' ;draw main window functions
 31. include 't_button.inc' ;text work functions
 32. include 'wnd_k_words.inc'
 33.  
 34. @use_library_mem mem.Alloc,mem.Free,mem.ReAlloc,dll.Load
 35.  
 36.  
 37. ;Œ ªà®á ¤«ï § £à㧪¨ ¨§®¡à ¦¥­¨© á ¨á¯®«ì§®¢ ­¨¥¬ ¡¨¡«¨®â¥ª¨ libimg.obj
 38. ;¤«ï ¨á¯®«ì§®¢ ­¨ï ¬ ªà®á  ­ã¦­ë ¯¥à¥¬¥­­ë¥:
 39. ; - run_file_70 FileInfoBlock
 40. ; - image_data dd 0
 41. macro load_image_file path,buf,size
 42. {
 43.         ;path - ¬®¦¥â ¡ëâì ¯¥à¥¬¥­­®© ¨«¨ áâப®¢ë¬ ¯ à ¬¥â஬
 44.         if path eqtype '' ;¯à®¢¥à塞 § ¤ ­ «¨ áâப®© ¯ à ¬¥âà path
 45.                 jmp @f
 46.                         local .path_str
 47.                         .path_str db path ;ä®à¬¨à㥬 «®ª «ì­ãî ¯¥à¥¬¥­­ãî
 48.                         db 0
 49.                 @@:
 50.                 ;32 - áâ ­¤ àâ­ë©  ¤à¥á ¯® ª®â®à®¬ã ¤®«¦¥­ ¡ëâì ¡ãä¥à á á¨á⥬­ë¬ ¯ã⥬
 51.                 copy_path .path_str,[32],file_name,0
 52.         else
 53.                 copy_path path,[32],file_name,0 ;ä®à¬¨à㥬 ¯®«­ë© ¯ãâì ª ä ©«ã ¨§®¡à ¦¥­¨ï, ¯®¤à §ã¬¥¢ ¥¬ çâ® ®­ ¢ ®¤­®© ¯ ¯ª¥ á ¯à®£à ¬¬®©
 54.         end if
 55.  
 56.         stdcall mem.Alloc, dword size ;¢ë¤¥«ï¥¬ ¯ ¬ïâì ¤«ï ¨§®¡à ¦¥­¨ï
 57.         mov [buf],eax
 58.  
 59.         mov [run_file_70.Function], SSF_READ_FILE
 60.         mov [run_file_70.Position], 0
 61.         mov [run_file_70.Flags], 0
 62.         mov [run_file_70.Count], dword size
 63.         m2m [run_file_70.Buffer], eax
 64.         mov byte[run_file_70+20], 0
 65.         mov [run_file_70.FileName], file_name
 66.         mcall SF_FILE,run_file_70 ;§ £à㦠¥¬ ä ©« ¨§®¡à ¦¥­¨ï
 67.         cmp ebx,0xffffffff
 68.         je @f
 69.                 ;®¯à¥¤¥«ï¥¬ ¢¨¤ ¨§®¡à ¦¥­¨ï ¨ ¯¥à¥¢®¤¨¬ ¥£® ¢® ¢à¥¬¥­­ë© ¡ãä¥à image_data
 70.                 stdcall dword[img_decode], dword[buf],ebx,0
 71.                 mov dword[image_data],eax
 72.                 ;¯à¥®¡à §ã¥¬ ¨§®¡à ¦¥­¨¥ ª ä®à¬ âã rgb
 73.                 stdcall dword[img_to_rgb2], dword[image_data],dword[buf]
 74.                 ;㤠«ï¥¬ ¢à¥¬¥­­ë© ¡ãä¥à image_data
 75.                 stdcall dword[img_destroy], dword[image_data]
 76.         @@:
 77. }
 78.  
 79. image_data dd 0 ;㪠§ â¥«ì ­  ¢à¥¬¥­­ãî ¯ ¬ïâì. ¤«ï ­ã¦¥­ ¯à¥®¡à §®¢ ­¨ï ¨§®¡à ¦¥­¨ï
 80. icon_tl_sys dd 0 ;㪠§ â¥«ì ­  ¯ ¬ïâì ¤«ï åà ­¥­¨ï á¨á⥬­ëå ¨ª®­®ª
 81.  
 82. align 4
 83. start:
 84.         mcall SF_STYLE_SETTINGS,SSF_GET_COLORS,sc,sizeof.system_colors
 85.  
 86.         mcall SF_SYS_MISC,SSF_HEAP_INIT
 87.         or eax,eax
 88.         jz button.exit
 89.  
 90.         mcall SF_KEYBOARD,SSF_SET_INPUT_MODE,1 ;scan code
 91.         mcall SF_SET_EVENTS_MASK,0xC0000027
 92.  
 93.         mov esi,file_name
 94.         call strlen
 95.         mov ecx,eax
 96.         mov edi,openfile_path
 97.         cld
 98.         rep movsb ;ª®¯¨à㥬 ¨¬ï ä ©«  ¢ ¡ãä¥à openfile_path
 99.  
 100. load_libraries l_libs_start,load_lib_end
 101.  
 102. ;¯à®¢¥àª  ­  ᪮«ìª® 㤠筮 § £ã§¨«¨áì ¡¨¡«¨®â¥ª¨
 103. mov     ebp,lib0
 104. .test_lib_open:
 105.         cmp     dword [ebp+ll_struc_size-4],0
 106.         jz      @f
 107.         mcall SF_TERMINATE_PROCESS ;exit not correct
 108. @@:
 109.         add ebp,ll_struc_size
 110.         cmp ebp,load_lib_end
 111.         jl .test_lib_open
 112.  
 113. ;---------------------------------------------------------------------
 114.         stdcall [ted_init], tedit0
 115.         stdcall dword[tl_data_init], tree1
 116.  
 117. ; OpenDialog initialisation
 118.         stdcall [OpenDialog_Init],OpenDialog_data
 119.  
 120. ; kmenu initialisation 
 121.         stdcall [kmenu_init], sc
 122.        
 123.         stdcall [ksubmenu_new]
 124.         mov [main_menu], eax
 125.        
 126.         stdcall [ksubmenu_new]
 127.         mov [main_menu_file], eax
 128.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_File_New, 3
 129.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_file], eax
 130.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_File_Open, 4
 131.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_file], eax
 132.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_File_Save, 5
 133.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_file], eax
 134.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_SEPARATOR, 0, 0
 135.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_file], eax
 136.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_File_Exit, 199
 137.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_file], eax  
 138.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_SUBMENU, sz_main_menu_File, [main_menu_file]
 139.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu], eax
 140.  
 141.         stdcall [ksubmenu_new]
 142.         mov [main_menu_changes], eax
 143.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_Changes_Undo, 16
 144.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_changes], eax
 145.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_Changes_Redo, 17
 146.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_changes], eax
 147.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_SUBMENU, sz_main_menu_Changes, [main_menu_changes]
 148.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu], eax
 149.        
 150.         stdcall [ksubmenu_new]
 151.         mov [main_menu_buf], eax
 152.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_Buf_Cut, 7
 153.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_buf], eax
 154.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_Buf_Copy, 8
 155.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_buf], eax
 156.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_Buf_Paste, 9
 157.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_buf], eax   
 158.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_SUBMENU, sz_main_menu_Buf, [main_menu_buf]
 159.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu], eax
 160.  
 161.         stdcall [ksubmenu_new]
 162.         mov [main_menu_search], eax
 163.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_Search_Text, 10
 164.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_search], eax
 165.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_Search_Keywords, 12
 166.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_search], eax
 167.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_SUBMENU, sz_main_menu_Search, [main_menu_search]
 168.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu], eax
 169.  
 170.         stdcall [ksubmenu_new]
 171.         mov [main_menu_view], eax
 172.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_Veiw_UseSyntax, 19
 173.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_view], eax
 174.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_Veiw_ChooseSyntax, 20
 175.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_view], eax
 176.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_SEPARATOR, 0, 0
 177.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_view], eax
 178.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_Veiw_LineBreak, 18
 179.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_view], eax  
 180.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_SUBMENU, sz_main_menu_View, [main_menu_view]
 181.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu], eax
 182.  
 183.         stdcall [ksubmenu_new]
 184.         mov [main_menu_encoding], eax
 185.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_Encoding_1251to866, 21
 186.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_encoding], eax
 187.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, sz_main_menu_Encoding_866to1251, 22
 188.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu_encoding], eax      
 189.         stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_SUBMENU, sz_main_menu_Encoding, [main_menu_encoding]
 190.         stdcall [ksubmenu_add], [main_menu], eax
 191.        
 192. ; init toolbar file
 193.         load_image_file 'te_icon.png', bmp_icon,TOOLBAR_ICONS_SIZE*2 ;㬭®¦¥­¨¥ ­  2 ¤«ï á¥àëå ª­®¯®ª
 194.         mov eax,[bmp_icon]
 195.         add eax,TOOLBAR_ICONS_SIZE
 196.         stdcall img_to_gray, [bmp_icon],eax,(TOOLBAR_ICONS_SIZE)/3
 197. ;---------------------------------------------------------------------
 198. ; ç¨â ¥¬ ä ©« á ªãàá®à ¬¨ ¨ «¨­¨ï¬¨
 199.         load_image_file 'tl_sys_16.png', icon_tl_sys,54+3*256*13
 200.         mov eax,dword[icon_tl_sys]
 201.         mov dword[tree1.data_img_sys],eax
 202. ;---------------------------------------------------------------------
 203. ; ç¨â ¥¬ ä ©« á ¨ª®­ª ¬¨ 㧫®¢
 204.         load_image_file 'tl_nod_16.png', icon_tl_sys,54+3*256*2
 205.         mov eax,dword[icon_tl_sys]
 206.         mov dword[tree1.data_img],eax
 207. ;------------------------------------------------------------------------------
 208.         copy_path fn_syntax_dir,sys_path,file_name,0 ;¡¥à¥¬ ¯ãâì ª ¯ ¯ª¥ á ä ©« ¬¨ ᨭ⠪á¨á 
 209.         mcall SF_FILE,tree_file_struct
 210.  
 211.         cmp ebx,-1
 212.         je .end_dir_init
 213.                 mov eax,dir_mem
 214.                 add eax,32+4+1+3+4*6+8
 215.                 mov ecx,ebx
 216.                 @@:
 217.                         cmp byte[eax],'.' ;䨫ìâà㥬 ä ©«ë á ¨¬¥­ ¬¨ '.' ¨ '..'
 218.                         je .filter
 219.                         ;0x10000 ;1*2^16 - £¤¥ 1 ­®¬¥à ¨ª®­ª¨ á ª­¨£®©
 220.                         stdcall dword[tl_node_add], tree1,0x10000,eax
 221.                         stdcall dword[tl_cur_next], tree1
 222.                         .filter:
 223.                         add eax,304
 224.                         loop @b
 225.                 stdcall dword[tl_cur_beg],tree1 ;áâ ¢¨¬ ªãàá®à ­  ­ ç «® ᯨ᪠
 226.         .end_dir_init:
 227.  
 228. ;--- load ini file ---
 229.         copy_path ini_name,sys_path,file_name,0
 230.         ;window startup pozition
 231.         stdcall dword[ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_window_l,ini_def_window_l
 232.         mov word[wnd_s_pos+2],ax
 233.         stdcall dword[ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_window_w,ini_def_window_w
 234.         mov word[wnd_s_pos],ax
 235.         stdcall dword[ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_window_t,ini_def_window_t
 236.         mov word[wnd_s_pos+6],ax
 237.         stdcall dword[ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_window_h,ini_def_window_h
 238.         mov word[wnd_s_pos+4],ax
 239.         ;scrool type
 240.         stdcall dword[ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_scroll_type,ini_def_scroll_type
 241.         mov [wScr.type],eax
 242.         mov [hScr.type],eax
 243.         mov [ws_dir_lbox.type],eax
 244.     mov [w_scr_t3.type],eax
 245.         ;symbol size
 246.         stdcall dword[ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_symbol_w,ini_def_symbol_w
 247.         mov dword[tedit0.rec.width],eax
 248.         stdcall dword[ini_get_int],file_name,ini_sec_window,key_symbol_h,ini_def_symbol_h
 249.         mov dword[tedit0.rec.height],eax
 250.         lea eax,[eax+eax*2]
 251.         mov dword[tedit0.rec.top],eax
 252.         ;ä ©«®¢ë¥ à áè¨à¥­¨ï
 253.         xor edx,edx
 254.         mov ebx,synt_auto_open
 255.         @@:
 256.                 ;¡¥à¥¬ ¨¬ï ä ©« 
 257.                 stdcall dword[ini_get_str],file_name,ini_sec_options,key_synt_file,ebx,32,ini_def_synt_f
 258.                 cmp byte[ebx],0
 259.                 je @f
 260.                 inc byte[key_synt_file.numb]
 261.                 add ebx,32
 262.                 ;¡¥à¥¬ à áè¨à¥­¨ï
 263.                 stdcall dword[ini_get_str],file_name,ini_sec_options,key_synt_ext,ebx,32,ini_def_synt_f
 264.                 inc byte[key_synt_ext.numb]
 265.                 add ebx,32
 266.                 inc edx
 267.                 cmp edx,max_synt_auto_open
 268.                 jl @b
 269.         @@:
 270.  
 271. ;--- load color option file ---
 272.         stdcall open_unpac_synt_file,[fn_col_option]
 273.  
 274. ;--- get cmd line ---
 275.         cmp byte[openfile_path+3],0 ;openfile_path
 276.         je @f ;if file names exist
 277.                 mov esi,openfile_path
 278.                 stdcall auto_open_syntax,esi
 279.                 call strlen ;eax=strlen
 280.                 call but_no_msg_OpenFile
 281.         @@:
 282.  
 283.  
 284.  
 285. align 4
 286. red_win:
 287.         call draw_window
 288.  
 289. align 4
 290. still:
 291.         mcall SF_WAIT_EVENT
 292.         cmp dword[exit_code],1
 293.         je button.exit
 294.  
 295.         cmp al,1 ;¨§¬¥­¨«®áì ¯®«®¦¥­¨¥ ®ª­ 
 296.         jz red_win
 297.         cmp al,2
 298.         jz key
 299.         cmp al,3
 300.         jz button
 301.         cmp al,6 ;¬ëèì
 302.         jne @f
 303.                 jmp mouse
 304.         @@:
 305.         jmp still
 306.  
 307. align 4
 308. draw_window:
 309.         mcall SF_REDRAW,SSF_BEGIN_DRAW
 310.  
 311.         mov edx,[sc.work]
 312.         or  edx,0x73000000
 313.         mcall SF_CREATE_WINDOW,dword[wnd_s_pos],dword[wnd_s_pos+4],,,hed
 314.  
 315.         mcall SF_THREAD_INFO,procinfo,-1
 316.         mov edi,tedit0 ;§­ ç¥­¨¥ edi ­ã¦­® ¤«ï EvSize ¨ ted_wnd_t
 317.         call EvSize
 318.  
 319.         movzx ebx,word[procinfo.client_box.width]
 320.         inc bx
 321.         mcall SF_DRAW_RECT,,ted_wnd_t ;¢¥àå­¨© ¯àאַ㣮«ì­¨ª, ¤«ï ®ç¨á⪨ ¢¥àå­¥© ¯ ­¥«¨
 322.         call draw_but_toolbar
 323.         stdcall [kmainmenu_draw], [main_menu]
 324.         stdcall [ted_draw], tedit0
 325.  
 326.         mcall SF_REDRAW,SSF_END_DRAW
 327.         ret
 328.  
 329. align 4
 330. mouse:
 331.         stdcall [kmainmenu_dispatch_cursorevent], [main_menu]
 332.         stdcall [ted_mouse], tedit0
 333.  
 334.         cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_FIND ;if not panel
 335.         jne @f
 336.                 stdcall [edit_box_mouse], dword edit2
 337.         @@:
 338.         cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_SYNTAX ;if not panel
 339.         jne .mouse_end
 340.         stdcall [tl_mouse], tree1
 341. .mouse_end:
 342.         jmp still
 343. ;---------------------------------------------------------------------
 344.  
 345. ;output:
 346. ; ah = symbol
 347. align 4
 348. proc KeyConvertToASCII uses ebx, table:dword
 349.         mov ebx,dword[table] ;convert scan to ascii
 350.         ror ax,8
 351.         xor ah,ah
 352.         add bx,ax
 353.         mov ah,byte[ebx]
 354.         ret
 355. endp
 356.  
 357. align 4
 358. key:
 359.   mcall SF_KEYBOARD,SSF_GET_CONTROL_KEYS ;66.3 ¯®«ãç¨âì á®áâ®ï­¨¥ ã¯à ¢«ïîé¨å ª« ¢¨è
 360.   xor esi,esi
 361.   mov ecx,1
 362.   test al,0x03 ;[Shift]
 363.   jz @f
 364.     mov cl,2
 365.     or esi,KM_SHIFT
 366.   @@:
 367.   test al,0x0c ;[Ctrl]
 368.   jz @f
 369.     or esi,KM_CTRL
 370.   @@:
 371.   test al,0x30 ;[Alt]
 372.   jz @f
 373.     mov cl,3
 374.     or esi,KM_ALT
 375.   @@:
 376.   test al,0x80 ;[NumLock]
 377.   jz @f
 378.     or esi,KM_NUMLOCK
 379.   @@:
 380.  
 381.   mcall SF_SYSTEM_GET,SSF_KEYBOARD_LAYOUT,,conv_tabl ;26.2 ¯®«ãç¨âì à áª« ¤ªã ª« ¢¨ âãàë
 382.   mcall SF_GET_KEY
 383.   stdcall [tl_key], tree1
 384.  
 385.   test word [edit2.flags],10b;ed_focus ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 386.   je @f
 387.     cmp ah,0x80 ;if key up
 388.     ja still
 389.     cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 390.     je still
 391.     cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 392.     je still
 393.     cmp ah,56 ;[Alt]
 394.     je still
 395.     cmp ah,29 ;[Ctrl]
 396.     je still
 397.     cmp ah,69 ;[Pause Break]
 398.     je still
 399.  
 400.     stdcall KeyConvertToASCII, dword conv_tabl
 401.     stdcall [edit_box_key], dword edit2
 402.     jmp still
 403.   @@:
 404.  
 405.   stdcall [ted_key], tedit0, conv_tabl,esi
 406.   jmp still
 407.  
 408. align 4
 409. button:
 410.  
 411.   mcall SF_GET_BUTTON
 412.   cmp ah,3
 413.   jne @f
 414.     call ted_but_new_file
 415.   @@:
 416.   cmp ah,4
 417.   jne @f
 418.     call ted_but_open_file
 419.   @@:
 420.   cmp ah,5
 421.   jne @f
 422.     call ted_but_save_file
 423.   @@:
 424.   cmp ah,6
 425.   jne @f
 426.     stdcall [ted_but_select_word], tedit0
 427.   @@:
 428.   cmp ah,7
 429.   jne @f
 430.     stdcall [ted_but_cut], tedit0
 431.   @@:
 432.   cmp ah,8
 433.   jne @f
 434.     stdcall [ted_but_copy], tedit0
 435.   @@:
 436.   cmp ah,9
 437.   jne @f
 438.     stdcall [ted_but_paste], tedit0
 439.   @@:
 440.   cmp ah,10
 441.   jne @f
 442.     call ted_but_find
 443.   @@:
 444.   cmp ah,11
 445.   jne @f
 446.     call but_replace
 447.   @@:
 448.   cmp ah,12
 449.   jne @f
 450.     call but_find_key_w
 451.   @@:
 452.   cmp ah,13
 453.   jne @f
 454.     stdcall [ted_but_sumb_upper], tedit0
 455.   @@:
 456.   cmp ah,14
 457.   jne @f
 458.     stdcall [ted_but_sumb_lover], tedit0
 459.   @@:
 460.   cmp ah,15
 461.   jne @f
 462.     stdcall [ted_but_reverse], tedit0
 463.   @@:
 464.   cmp ah,16
 465.   jne @f
 466.     stdcall [ted_but_undo], tedit0
 467.   @@:
 468.   cmp ah,17
 469.   jne @f
 470.     stdcall [ted_but_redo], tedit0
 471.   @@:
 472.   cmp ah,18
 473.   jne @f
 474.     stdcall but_sumb_invis, tedit0
 475.   @@:
 476.   cmp ah,19
 477.   jne @f
 478.     stdcall but_k_words_show, tedit0
 479.   @@:
 480.   cmp ah,20
 481.   jne @f
 482.     stdcall but_synt_show, tedit0
 483.   @@:
 484.   cmp ah,21
 485.   jne @f
 486.     stdcall [ted_but_convert_by_table],tedit0,tbl_1251_866
 487.   @@:
 488.   cmp ah,22
 489.   jne @f
 490.     stdcall [ted_but_convert_by_table],tedit0,tbl_866_1251
 491.   @@:
 492.  
 493.   cmp ah,200
 494.   jne @f
 495.     stdcall ted_but_open_syntax, tedit0
 496.   @@:
 497.   cmp ah,201
 498.   jne @f
 499.     stdcall [ted_but_find_next], tedit0
 500.   @@:
 501.  
 502.   cmp ah,1
 503.   je .exit
 504.  
 505.   cmp ah,199
 506.   je .exit
 507.  
 508.   jmp still
 509. .exit:
 510.         cmp dword[exit_code],1
 511.         je @f
 512.         stdcall [ted_can_save], tedit0
 513.         cmp al,1
 514.         jne @f
 515.                 stdcall [mb_create],msgbox_2,thread ;message: save buf in file?
 516.                 stdcall [mb_setfunctions],msgbox_2E_funct
 517.                 jmp still
 518.         @@:
 519.         stdcall mem.Free,[bmp_icon]
 520.         cmp dword[unpac_mem],0
 521.         je @f
 522.                 stdcall mem.Free,[unpac_mem]
 523.         @@:
 524.  
 525.         stdcall [ted_delete], tedit0
 526.         stdcall [tl_data_clear], tree1
 527.         mcall SF_TERMINATE_PROCESS ;¢ë室 ¨§ ¯à®£à ¬¬ë
 528.  
 529. edit2 edit_box TED_PANEL_WIDTH-1, 0, 20, 0xffffff, 0xff80, 0xff0000, 0xff, 0x4080, 300, buf_find, mouse_dd, 0
 530.  
 531. unpac_mem dd 0
 532.  
 533. if lang eq ru
 534.   head_f_i:
 535.   head_f_l db '‘¨á⥬­ ï ®è¨¡ª ',0
 536.   err_message_found_lib0 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'box_lib.obj',39,0
 537.   err_message_import0 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'box_lib.obj',39,0
 538.   err_message_found_lib1 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'msgbox.obj',39,0
 539.   err_message_import1 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'msgbox.obj',39,0
 540.   err_message_found_lib2 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'proc_lib.obj',39,0
 541.   err_message_import2 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'proc_lib.obj',39,0
 542.   err_message_found_lib_3 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'libimg.obj',39,0
 543.   err_message_import_3 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'libimg.obj',39,0
 544.   err_message_found_lib_4 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'libini.obj',39,0
 545.   err_message_import_4 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'libini.obj',39,0
 546.   err_message_found_lib_5 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'libkmenu.obj',39,0
 547.   err_message_import_5 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'libkmenu.obj',39,0
 548. else
 549.   head_f_i:
 550.   head_f_l db 'System error',0
 551.   err_message_found_lib0 db 'Sorry I cannot found library ',39,'box_lib.obj',39,0
 552.   err_message_import0 db 'Error on load import library ',39,'box_lib.obj',39,0
 553.   err_message_found_lib1 db 'Sorry I cannot found library ',39,'msgbox.obj',39,0
 554.   err_message_import1 db 'Error on load import library ',39,'msgbox.obj',39,0
 555.   err_message_found_lib2 db 'Sorry I cannot found library ',39,'proc_lib.obj',39,0
 556.   err_message_import2 db 'Error on load import library ',39,'proc_lib.obj',39,0
 557.   err_message_found_lib_3 db 'Sorry I cannot found library ',39,'libimg.obj',39,0
 558.   err_message_import_3 db 'Error on load import library ',39,'libimg.obj',39,0
 559.   err_message_found_lib_4 db 'Sorry I cannot found library ',39,'libini.obj',39,0
 560.   err_message_import_4 db 'Error on load import library ',39,'libini.obj',39,0
 561.   err_message_found_lib_5 db 'Sorry I cannot found library ',39,'libkmenu.obj',39,0
 562.   err_message_import_5 db 'Error on load import library ',39,'libkmenu.obj',39,0
 563. end if
 564.  
 565. ;library structures
 566. l_libs_start:
 567.         lib0 l_libs lib_name_0, sys_path, file_name, system_dir_0,\
 568.                 err_message_found_lib0, head_f_l, import_box_lib,err_message_import0, head_f_i
 569.         lib1 l_libs lib_name_1, sys_path, file_name, system_dir_1,\
 570.                 err_message_found_lib1, head_f_l, import_msgbox_lib, err_message_import1, head_f_i
 571.         lib2 l_libs lib_name_2, sys_path, file_name, system_dir_2,\
 572.                 err_message_found_lib2, head_f_l, import_proclib, err_message_import2, head_f_i
 573.         lib3 l_libs lib_name_3, sys_path, file_name, system_dir_3,\
 574.                 err_message_found_lib_3, head_f_l, import_libimg, err_message_import_3, head_f_i
 575.         lib4 l_libs lib_name_4, sys_path, file_name, system_dir_4,\
 576.                 err_message_found_lib_4, head_f_l, import_libini, err_message_import_4, head_f_i
 577.         lib5 l_libs lib_name_5, sys_path, file_name, system_dir_5,\
 578.                 err_message_found_lib_5, head_f_l, import_libkmenu, err_message_import_5, head_f_i
 579. load_lib_end:
 580.  
 581. IncludeIGlobals
 582. hed db 'TextEdit '
 583. i_end:
 584.         openfile_path: ;¯®«­ë© ¯ãâì ª ä ©«ã á ª®â®àë¬ ¨¤¥â à ¡®â 
 585.                 rb 4096
 586.         dir_mem rb 32+304*count_of_dir_list_files
 587.         wnd_s_pos: ;¬¥áâ® ¤«ï ­ áâ஥ª áâ à⮢®© ¯®§¨æ¨¨ ®ª­ 
 588.                 rq 1
 589.         last_open_synt_file rb 32 ;¨¬ï ¯®á«¥¤­¥£® ¯®¤ª«î祭­®£® ä ©«  ᨭ⠪á¨á 
 590.         buf rb BUF_SIZE ;¡ãä¥à ¤«ï ª®¯¨à®¢ ­¨ï ¨ ¢áâ ¢ª¨
 591.         buf_find rb 302 ;¡ãä¥à ¤«ï ¯®¨áª  ⥪áâ 
 592.         run_file_70 FileInfoBlock
 593.         sc system_colors
 594.                 rb sizeof.system_colors
 595. IncludeUGlobals
 596.         align 16
 597.         procinfo process_information
 598.                 rb 1024
 599.         thread:
 600.         rb 1024
 601.     thread_coords:
 602.         rb 4096
 603. stacktop:
 604.         sys_path: ;¯ãâì ®âªã¤  § ¯ãá⨫áï ¨á¯®«­ï¥¬ë© ä ©«
 605.                 rb 4096
 606.         file_name: ;¯ à ¬¥âàë § ¯ã᪠
 607.                 rb 4096
 608.         syntax_path: ;¨¬ï ¯®¤ª«îç ¥¬®£® ä ©«  ᨭ⠪á¨á 
 609.                 rb 4096
 610.         plugin_path:
 611.                 rb 4096
 612.         text_work_area: ;¯ãâì ª ä ©«ã, ª®â®àë© ¯®ª §ë¢ ¥âáï ¢ ®ª­¥
 613.                 rb 4096
 614.         filename_area: ;¨¬ï ä ©«  ¤«ï ¤¨ «®£  ®âªàëâ¨ï/§ ªàëâ¨ï
 615.                 rb 256
 616.         file_info:
 617.                 rb 40
 618. mem:
 619.