Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1457 | Rev 1464 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;Ž£à®¬­ ï ¡« £®¤ à­®áâì Maxxxx32, Diamond, Heavyiron
 2. ;¨ ¤à㣨¬ ¯à®£à ¬¬¨áâ ¬,   â ª¦¥
 3. ;’¥¯«®¢ã €«¥ªá¥î (<Lrz> www.lrz.land.ru)
 4.  
 5.  
 6. use32
 7.   org 0x0
 8.   db 'MENUET01' ;¨¤¥­â¨ä. ¨á¯®«­ï¥¬®£® ä ©«  ¢á¥£¤  8 ¡ ©â
 9.   dd 0x01
 10.   dd start
 11.   dd i_end ; à §¬¥à ¯à¨«®¦¥­¨ï
 12.   dd mem
 13.   dd stacktop
 14.   dd file_name ; command line
 15.   dd sys_path
 16.  
 17. MAX_COLOR_WORD_LEN equ 40
 18. maxChars equ 100002 ;(...+2)
 19. BUF_SIZE equ 1000 ;buffer for copy|paste
 20. maxSyntaxFileSize equ 410000
 21.  
 22. include '../../proc32.inc'
 23. include '../../macros.inc'
 24. include '../../develop/libraries/box_lib/load_lib.mac'
 25. include '../../develop/libraries/box_lib/trunk/box_lib.mac'
 26.  
 27. include 'lang.inc'
 28. include 't_data.inc'
 29. include 'strlen.inc'
 30. include 't_draw.inc' ;draw main window functions
 31. include 't_button.inc' ;text work functions
 32.  
 33. @use_library
 34.  
 35. align 4
 36. start:
 37.   mcall 48,3,sc,sizeof.system_colors
 38.  
 39.   mcall 68,11
 40.   or eax,eax
 41.   jz button.exit
 42.  
 43.   mcall 66,1,1 ;scan code
 44.   ;mcall 26,2,1,conv_tabl
 45.   mcall 40,0x27
 46.  
 47.   mov esi,file_name
 48.   call strlen
 49.   mov ecx,eax
 50.   mov edi,buf_cmd_lin
 51.   rep movsb ;ª®¯¨à㥬 ¨¬ï ä ©«  ¢ ¡ãä¥à edit1
 52.  
 53. load_libraries l_libs_start,load_lib_end
 54.  
 55. ;¯à®¢¥àª  ­  ᪮«ìª® 㤠筮 § £ã§¨« áì ­ è  «¨¡ 
 56.         mov     ebp,lib0
 57.         cmp     dword [ebp+ll_struc_size-4],0
 58.         jz      @f
 59.         mcall -1 ;exit not correct
 60. @@:
 61.         mov     ebp,lib1 ;
 62.         cmp     dword [ebp+ll_struc_size-4],0
 63.         jz      @f
 64.         mcall -1 ;exit not correct
 65. @@:
 66.  
 67. ;---------------------------------------------------------------------
 68.   stdcall [ted_init], tedit0
 69.   stdcall dword[tl_data_init], tree1
 70. ;---------------------------------------------------------------------
 71.  
 72. ; init bmp file
 73.   mov ecx,1200*18
 74.   call mem_Alloc
 75.   mov [bmp_icon],eax
 76.  
 77.   copy_path fn_icon,sys_path,file_name,0x0
 78.  
 79.   mov eax,70 ;load icon file
 80.   mov [run_file_70.func_n], 0
 81.   mov [run_file_70.param1], 54
 82.   mov [run_file_70.param2], 0
 83.   mov [run_file_70.param3], 1200*18
 84.   m2m [run_file_70.param4], [bmp_icon]
 85.   mov [run_file_70.rezerv], 0
 86.   mov [run_file_70.name], file_name
 87.   mov ebx,run_file_70
 88.   int 0x40
 89.  
 90.   cmp ebx,-1
 91.   mov [err_ini0],1
 92.   je @f ;if open file
 93.     mov [err_ini0],0
 94.   @@:
 95.  
 96. ;---------------------------------------------------------------------
 97. ; ç¨â ¥¬ bmp ä ©« á ªãàá®à ¬¨ ¨ «¨­¨ï¬¨
 98.   copy_path fn_icon_tl_sys,sys_path,file_name,0x0
 99.  
 100.   mov ecx,3*256*13
 101.   call mem_Alloc
 102.   mov dword[tree1.data_img_sys],eax
 103.  
 104.   ;mov [run_file_70.func_n], 0
 105.   ;mov [run_file_70.param1], 54
 106.   ;mov [run_file_70.param2], 0
 107.   mov [run_file_70.param3], 3*256*13
 108.   mov [run_file_70.param4], eax
 109.   ;mov [run_file_70.rezerv], 0
 110.   ;mov [run_file_70.name], file_name
 111.  
 112.   mov eax,70 ;load icon file
 113.   mov ebx,run_file_70
 114.   int 0x40
 115.   cmp ebx,0
 116.   jg @f
 117.     mov dword[tree1.data_img_sys],0
 118.   @@:
 119. ;---------------------------------------------------------------------
 120. ; ç¨â ¥¬ bmp ä ©« á ¨ª®­ª ¬¨ 㧫®¢
 121.   copy_path fn_icon_tl_nod,sys_path,file_name,0x0
 122.  
 123.   mov ecx,3*256*2
 124.   call mem_Alloc
 125.   mov dword[tree1.data_img],eax
 126.  
 127. ;  mov [run_file_70.func_n], 0
 128. ;  mov [run_file_70.param1], 54
 129. ;  mov [run_file_70.param2], 0
 130.   mov [run_file_70.param3], 3*256*2
 131.   mov [run_file_70.param4], eax
 132. ;  mov [run_file_70.rezerv], 0
 133. ;  mov [run_file_70.name], file_name
 134.  
 135.   mov eax,70 ;load icon file
 136.   mov ebx,run_file_70
 137.   int 0x40
 138.   cmp ebx,0
 139.   jg @f
 140.     mov dword[tree1.data_img],0
 141.   @@:
 142. ;------------------------------------------------------------------------------
 143.   copy_path fn_syntax_dir,sys_path,file_name,0x0 ;¡¥à¥¬ ¯ãâì ª ¯ ¯ª¥ á ä ©« ¬¨ ᨭ⠪á¨á 
 144.   mov eax,70
 145.   mov ebx,tree_file_struct
 146.   int 0x40
 147.  
 148. cmp ebx,-1
 149. je .end_dir_init
 150.  
 151.   mov eax,dir_mem
 152.   add eax,32+4+1+3+4*6+8
 153. mov ecx,ebx
 154. @@:
 155.   cmp byte[eax],'.' ;䨫ìâà㥬 ä ©«ë á ¨¬¥­ ¬¨ '.' ¨ '..'
 156.   je .filter
 157.     ;0x10000 ;1*2^16 - £¤¥ 1 ­®¬¥à ¨ª®­ª¨ á ª­¨£®©
 158.     stdcall dword[tl_node_add], eax,0x10000, tree1
 159.  
 160.     stdcall dword[tl_cur_next], tree1
 161.   .filter:
 162.   add eax,304
 163.   loop @b
 164. .end_dir_init:
 165.  
 166. ;--- load color option file ---
 167.         mov ebx,dword[fn_col_option]
 168.         copy_path ebx,fn_syntax_dir,file_name_rez,0x0
 169.         copy_path file_name_rez,sys_path,file_name,0x0
 170.         stdcall [ted_init_syntax_file], tedit0,run_file_70,file_name
 171.  
 172. ;--- get cmd line ---
 173.   cmp byte[buf_cmd_lin+3],0 ;buf_cmd_lin
 174.   je @f ;if file names exist
 175.     mov esi,buf_cmd_lin
 176.     call strlen ;eax=strlen
 177.     mov [edit1.size],eax
 178.     call but_no_msg_OpenFile
 179.   @@:
 180.  
 181. align 4
 182. red_win:
 183.   mcall 12,1
 184.  
 185.   xor eax,eax
 186.   mov ebx,10*65536+485
 187.   mov ecx,10*65536+280
 188.   mov edx,[sc.work]
 189.   or  edx,0x73000000
 190.   mov edi,hed
 191.   int 0x40
 192.  
 193.   mov edi,tedit0
 194.  
 195.   mcall 9,procinfo,-1
 196.   stdcall EvSize,edi
 197.  
 198.   mov eax,13 ;¢¥àå­¨© ¯àאַ㣮«ì­¨ª, ¤«ï ®ç¨á⪨ ¢¥àå­¥© ¯ ­¥«¨
 199.   xor ebx,ebx
 200.   mov ecx,ted_wnd_t
 201.   mov bx,word [procinfo.client_box.width]
 202.   inc bx
 203.   int 0x40
 204.  
 205.   stdcall [edit_box_draw], dword edit1
 206.   stdcall [menu_bar_draw], dword menu_data_1
 207.  
 208.   call draw_but_toolbar
 209.  
 210.   cmp [err_ini0],1
 211.   jne @f
 212.     mov eax,4
 213.     mov ebx,ted_wnd_l
 214.     add ebx,ted_rec_l
 215.     shl ebx,16
 216.     add ebx,ted_wnd_t
 217.     add ebx,ted_rec_t
 218.     mov ecx,0x80ff0000
 219.     mov edx,txtErrIni0
 220.     int 0x40
 221.  
 222.     add ebx,10 ;move <--y-->
 223.     mov ecx,0x80ff0080
 224.     mov edx,file_name
 225.     int 0x40
 226.   @@:
 227.  
 228.   cmp [err_ini0],1
 229.   je @f
 230.     stdcall [ted_draw], tedit0
 231.   @@:
 232.  
 233.   mcall 12,2
 234.  
 235. align 4
 236. still:
 237.   mov eax,10
 238.   mcall
 239.  
 240.   cmp al,1 ;¨§¬. ¯®«®¦¥­¨¥ ®ª­ 
 241.   jz red_win
 242.   cmp al,2
 243.   jz key
 244.   cmp al,3
 245.   jz button
 246.   cmp al,6
 247.   jz mouse
 248.  
 249.   jmp still
 250.  
 251.  
 252. align 4
 253. mouse:
 254.   stdcall [edit_box_mouse], dword edit1
 255.  
 256.   test word [edit1.flags],10b;ed_focus ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 257.   jne still
 258.  
 259.   stdcall [ted_mouse], tedit0
 260.  
 261.   cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_FIND ;if not panel
 262.   jne @f
 263.     stdcall [edit_box_mouse], dword edit2
 264.   @@:
 265.   cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_SYNTAX ;if not panel
 266.   jne .menu_bar_1 ;@f
 267.   stdcall [tl_mouse], tree1
 268. ;-----------------------------------------------
 269. .menu_bar_1:
 270.   mov [menu_data_1.get_mouse_flag],1
 271. ; mouse event for Menu 1
 272.   push  dword menu_data_1
 273.   call  [menu_bar_mouse]
 274.   cmp   [menu_data_1.click],dword 1
 275.   jne   .mnu_1
 276.   cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 4
 277.   je    button.exit    
 278.   cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 3
 279.   jne   @f
 280.     stdcall [ted_but_save_file], tedit0,run_file_70,[edit1.text]
 281.   @@:
 282.   cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 2
 283.   jne   @f
 284.     call ted_but_open_file
 285.   @@:
 286.   cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 1
 287.   jne   @f
 288.     call ted_but_new_file
 289.   @@:
 290.   ;cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 0
 291.   ;jne @f
 292. .mnu_1:
 293.   jmp still
 294. ;---------------------------------------------------------------------
 295.  
 296. ;output:
 297. ; ah = symbol
 298. align 4
 299. proc KeyConvertToASCII, table:dword
 300.   push ebx
 301.   mov ebx,dword[table] ;convert scan to ascii
 302.   ror ax,8
 303.   xor ah,ah
 304.   add bx,ax
 305.   mov ah,byte[ebx]
 306.   pop ebx
 307.   ret
 308. endp
 309.  
 310. align 4
 311. key:
 312.   mcall 66,3 ;66.3 ¯®«ãç¨âì á®áâ®ï­¨¥ ã¯à ¢«ïîé¨å ª« ¢¨è
 313.   xor esi,esi
 314.   mov ecx,1
 315.   test al,0x03 ;[Shift]
 316.   jz @f
 317.     mov cl,2
 318.     or esi,KM_SHIFT
 319.   @@:
 320.   test al,0x0c ;[Ctrl]
 321.   jz @f
 322.     or esi,KM_CTRL
 323.   @@:
 324.   test al,0x30 ;[Alt]
 325.   jz @f
 326.     mov cl,3
 327.     or esi,KM_ALT
 328.   @@:
 329.   test al,0x80 ;[NumLock]
 330.   jz @f
 331.     or esi,KM_NUMLOCK
 332.   @@:
 333.  
 334.   mcall 26,2,,conv_tabl ;26.2 ¯®«ãç¨âì à áª« ¤ªã ª« ¢¨ âãàë
 335.   mcall 2 ;¯®«ãç ¥¬ ª®¤ ­ ¦ â®© ª« ¢¨è¨
 336.   stdcall [tl_key], tree1
 337.  
 338.   test word [edit1.flags],10b;ed_focus ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 339.   je @f
 340.     cmp ah,0x80 ;if key up
 341.     ja still
 342.     cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 343.     je still
 344.     cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 345.     je still
 346.     cmp ah,56 ;[Alt]
 347.     je still
 348.     cmp ah,29 ;[Ctrl]
 349.     je still
 350.     cmp ah,69 ;[Pause Break]
 351.     je still
 352.  
 353.     stdcall KeyConvertToASCII, dword conv_tabl
 354.     stdcall [edit_box_key], dword edit1
 355.     jmp still
 356.   @@:
 357.  
 358.   test word [edit2.flags],10b;ed_focus ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 359.   je @f
 360.     cmp ah,0x80 ;if key up
 361.     ja still
 362.     cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 363.     je still
 364.     cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 365.     je still
 366.     cmp ah,56 ;[Alt]
 367.     je still
 368.     cmp ah,29 ;[Ctrl]
 369.     je still
 370.     cmp ah,69 ;[Pause Break]
 371.     je still
 372.  
 373.     stdcall KeyConvertToASCII, dword conv_tabl
 374.     stdcall [edit_box_key], dword edit2
 375.     jmp still
 376.   @@:
 377.  
 378.   stdcall [ted_key], tedit0, conv_tabl,esi
 379.   jmp still
 380.  
 381. align 4
 382. button:
 383. ;  cmp [menu_active],1 ;¥á«¨ ­ ¦ «¨ ¬¥­î, â® á­ ç «  ॠªæ¨ï ­  ¬¥­î
 384. ;  jne @f ;mouse.menu_bar_1
 385. ;    mov [menu_active],0
 386. ;    jmp still
 387. ;  @@:
 388.  
 389.   mcall 17 ;¯®«ãç¨âì ª®¤ ­ ¦ â®© ª­®¯ª¨
 390.   cmp ah,3
 391.   jne @f
 392.     call ted_but_new_file
 393.   @@:
 394.   cmp ah,4
 395.   jne @f
 396.     call ted_but_open_file
 397.   @@:
 398.   cmp ah,5
 399.   jne @f
 400.     stdcall [ted_but_save_file], tedit0,run_file_70,[edit1.text]
 401.   @@:
 402.   cmp ah,6
 403.   jne @f
 404.     stdcall [ted_but_select_word], tedit0
 405.   @@:
 406.   cmp ah,7
 407.   jne @f
 408.     stdcall [ted_but_cut], tedit0
 409.   @@:
 410.   cmp ah,8
 411.   jne @f
 412.     stdcall [ted_but_copy], tedit0
 413.   @@:
 414.   cmp ah,9
 415.   jne @f
 416.     stdcall [ted_but_paste], tedit0
 417.   @@:
 418.   cmp ah,10
 419.   jne @f
 420.     call ted_but_find
 421.   @@:
 422.   cmp ah,11
 423.   jne @f
 424.     call but_replace
 425.   @@:
 426.   cmp ah,12
 427.   jne @f
 428.     call but_find_key_w
 429.   @@:
 430.   cmp ah,13
 431.   jne @f
 432.     stdcall [ted_but_sumb_upper], tedit0
 433.   @@:
 434.   cmp ah,14
 435.   jne @f
 436.     stdcall [ted_but_sumb_lover], tedit0
 437.   @@:
 438.   cmp ah,15
 439.   jne @f
 440.     stdcall [ted_but_reverse], tedit0
 441.   @@:
 442.   cmp ah,16
 443.   jne @f
 444.     stdcall [ted_but_undo], tedit0
 445.   @@:
 446.   cmp ah,17
 447.   jne @f
 448.     stdcall [ted_but_redo], tedit0
 449.   @@:
 450.   cmp ah,18
 451.   jne @f
 452.     stdcall but_sumb_invis, tedit0
 453.   @@:
 454.   cmp ah,19
 455.   jne @f
 456.     stdcall but_k_words_show, tedit0
 457.   @@:
 458.   cmp ah,20
 459.   jne @f
 460.     stdcall but_synt_show, tedit0
 461.   @@:
 462.  
 463.   cmp ah,200
 464.   jne @f
 465.     stdcall ted_but_open_syntax, tedit0
 466.   @@:
 467.   cmp ah,201
 468.   jne @f
 469.     stdcall [ted_but_find_next], tedit0
 470.   @@:
 471.  
 472.   cmp ah,1
 473.   jne still
 474. .exit:
 475.   stdcall [ted_can_save], tedit0
 476.   cmp al,1
 477.   jne @f
 478.     stdcall [mb_create],msgbox_8,thread ;message: save changes in file?
 479.     jmp still
 480.   @@:
 481.   mov ecx,[bmp_icon]
 482.   call mem_Free
 483.  
 484.   stdcall [ted_delete], tedit0
 485.   stdcall dword[tl_data_clear], tree1
 486.   mcall -1 ;¢ë室 ¨§ ¯à®£à ¬¬ë
 487.  
 488.  
 489.  
 490. txtErrIni0 db '¥ ®âªàë«áï ä ©« á ¨ª®­ª ¬¨',0
 491. err_ini0 db 0
 492.  
 493. edit1 edit_box 250, 220, 5, 0xffffff, 0xff80, 0xff0000, 0xff, 0x4080, 300, buf_cmd_lin, mouse_dd, 0
 494. edit2 edit_box TED_PANEL_WIDTH-1, 0, 20, 0xffffff, 0xff80, 0xff0000, 0xff, 0x4080, 300, buf_find, mouse_dd, 0
 495.  
 496. buf_cmd_lin db 302 dup(0)
 497. buf_find db 302 dup(0)
 498.  
 499. if lang eq ru
 500.   err_message_found_lib0 db 'ˆ§¢¨­¨â¥ ­¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ¡¨¡«¨®â¥ªã box_lib.obj',0
 501.   head_f_i0:
 502.   head_f_l0  db '‘¨á⥬­ ï ®è¨¡ª ',0
 503.   err_message_import0 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ box_lib.obj',0
 504.   err_message_found_lib1 db 'ˆ§¢¨­¨â¥ ­¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ¡¨¡«¨®â¥ªã msgbox.obj',0
 505.   err_message_import1 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ msgbox.obj',0
 506. else
 507.   err_message_found_lib0 db 'Sorry I cannot found library box_lib.obj',0
 508.   head_f_i0:
 509.   head_f_l0  db 'System error',0
 510.   err_message_import0 db 'Error on load import library box_lib.obj',0
 511.   err_message_found_lib1 db 'Sorry I cannot found library msgbox.obj',0
 512.   ;head_f_i1:
 513.   ;head_f_l1 db 'System error',0
 514.   err_message_import1 db 'Error on load import library msgbox.obj',0
 515. end if
 516.  
 517. ;library structures
 518. l_libs_start:
 519.   lib0 l_libs boxlib_name, sys_path, file_name, system_dir0, err_message_found_lib0, head_f_l0, myimport,err_message_import0, head_f_i0
 520.   lib1 l_libs msgbox_name, sys_path, file_name, system_dir1, err_message_found_lib1, head_f_l0, msgbox_lib_import, err_message_import1, head_f_i0
 521. load_lib_end:
 522.  
 523.  
 524. i_end:
 525.   align 16
 526.   procinfo process_information
 527.   thread:
 528.     rb 1024
 529. stacktop:
 530.   sys_path:
 531.     rb 4096
 532.   file_name:
 533.     rb 4096
 534.   file_name_rez:
 535.     rb 4096
 536.   file_info:
 537.     rb 40
 538. mem:
 539.