Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1456 | Rev 1458 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;Ž£à®¬­ ï ¡« £®¤ à­®áâì Maxxxx32, Diamond, Heavyiron
 2. ;¨ ¤à㣨¬ ¯à®£à ¬¬¨áâ ¬,   â ª¦¥
 3. ;’¥¯«®¢ã €«¥ªá¥î (<Lrz> www.lrz.land.ru)
 4.  
 5.  
 6. use32
 7.   org 0x0
 8.   db 'MENUET01' ;¨¤¥­â¨ä. ¨á¯®«­ï¥¬®£® ä ©«  ¢á¥£¤  8 ¡ ©â
 9.   dd 0x01
 10.   dd start
 11.   dd i_end ; à §¬¥à ¯à¨«®¦¥­¨ï
 12.   dd mem
 13.   dd stacktop
 14.   dd file_name ; command line
 15.   dd sys_path
 16.  
 17. MAX_COLOR_WORD_LEN equ 40
 18. maxChars equ 100002 ;(...+2)
 19. BUF_SIZE equ 1000 ;buffer for copy|paste
 20. maxSyntaxFileSize equ 410000
 21.  
 22. include '../../proc32.inc'
 23. include '../../macros.inc'
 24. include '../../develop/libraries/box_lib/load_lib.mac'
 25. include '../../develop/libraries/box_lib/trunk/box_lib.mac'
 26.  
 27. include 'lang.inc'
 28. include 't_data.inc'
 29. include 'strlen.inc'
 30. include 't_draw.inc' ;draw main window functions
 31. include 't_button.inc' ;text work functions
 32.  
 33. @use_library
 34.  
 35. align 4
 36. start:
 37.   mcall 48,3,sc,sizeof.system_colors
 38.  
 39.   mov eax,[sc.work]
 40.   mov [wScr.bckg_col],eax
 41.   mov [hScr.bckg_col],eax
 42.   mov eax,[sc.work_button]
 43.   mov [wScr.frnt_col],eax
 44.   mov [hScr.frnt_col],eax
 45.   mov eax,[sc.work_button_text]
 46.   mov [wScr.line_col],eax
 47.   mov [hScr.line_col],eax
 48.  
 49.   mcall 68,11
 50.   or eax,eax
 51.   jz button.exit
 52.  
 53.   mcall 66,1,1 ;scan code
 54.   ;mcall 26,2,1,conv_tabl
 55.   mcall 40,0x27
 56.  
 57.   mov esi,file_name
 58.   call strlen
 59.   mov ecx,eax
 60.   mov edi,buf_cmd_lin
 61.   rep movsb ;ª®¯¨à㥬 ¨¬ï ä ©«  ¢ ¡ãä¥à edit1
 62.  
 63. load_libraries l_libs_start,load_lib_end
 64.  
 65. ;¯à®¢¥àª  ­  ᪮«ìª® 㤠筮 § £ã§¨« áì ­ è  «¨¡ 
 66.         mov     ebp,lib0
 67.         cmp     dword [ebp+ll_struc_size-4],0
 68.         jz      @f
 69.         mcall -1 ;exit not correct
 70. @@:
 71.         mov     ebp,lib1 ;
 72.         cmp     dword [ebp+ll_struc_size-4],0
 73.         jz      @f
 74.         mcall -1 ;exit not correct
 75. @@:
 76.  
 77. ;---------------------------------------------------------------------
 78.   stdcall [ted_init], tedit0
 79.   stdcall dword[tl_data_init], tree1
 80. ;---------------------------------------------------------------------
 81.  
 82. ; init bmp file
 83.   mov ecx,1200*18
 84.   call mem_Alloc
 85.   mov [bmp_icon],eax
 86.  
 87.   copy_path fn_icon,sys_path,file_name,0x0
 88.  
 89.   mov eax,70 ;load icon file
 90.   mov [run_file_70.func_n], 0
 91.   mov [run_file_70.param1], 54
 92.   mov [run_file_70.param2], 0
 93.   mov [run_file_70.param3], 1200*18
 94.   m2m [run_file_70.param4], [bmp_icon]
 95.   mov [run_file_70.rezerv], 0
 96.   mov [run_file_70.name], file_name
 97.   mov ebx,run_file_70
 98.   int 0x40
 99.  
 100.   cmp ebx,-1
 101.   mov [err_ini0],1
 102.   je @f ;if open file
 103.     mov [err_ini0],0
 104.   @@:
 105.  
 106. ;---------------------------------------------------------------------
 107. ; ç¨â ¥¬ bmp ä ©« á ªãàá®à ¬¨ ¨ «¨­¨ï¬¨
 108.   copy_path fn_icon_tl_sys,sys_path,file_name,0x0
 109.  
 110.   mov ecx,3*256*13
 111.   call mem_Alloc
 112.   mov dword[tree1.data_img_sys],eax
 113.  
 114.   ;mov [run_file_70.func_n], 0
 115.   ;mov [run_file_70.param1], 54
 116.   ;mov [run_file_70.param2], 0
 117.   mov [run_file_70.param3], 3*256*13
 118.   mov [run_file_70.param4], eax
 119.   ;mov [run_file_70.rezerv], 0
 120.   ;mov [run_file_70.name], file_name
 121.  
 122.   mov eax,70 ;load icon file
 123.   mov ebx,run_file_70
 124.   int 0x40
 125.   cmp ebx,0
 126.   jg @f
 127.     mov dword[tree1.data_img_sys],0
 128.   @@:
 129. ;---------------------------------------------------------------------
 130. ; ç¨â ¥¬ bmp ä ©« á ¨ª®­ª ¬¨ 㧫®¢
 131.   copy_path fn_icon_tl_nod,sys_path,file_name,0x0
 132.  
 133.   mov ecx,3*256*2
 134.   call mem_Alloc
 135.   mov dword[tree1.data_img],eax
 136.  
 137. ;  mov [run_file_70.func_n], 0
 138. ;  mov [run_file_70.param1], 54
 139. ;  mov [run_file_70.param2], 0
 140.   mov [run_file_70.param3], 3*256*2
 141.   mov [run_file_70.param4], eax
 142. ;  mov [run_file_70.rezerv], 0
 143. ;  mov [run_file_70.name], file_name
 144.  
 145.   mov eax,70 ;load icon file
 146.   mov ebx,run_file_70
 147.   int 0x40
 148.   cmp ebx,0
 149.   jg @f
 150.     mov dword[tree1.data_img],0
 151.   @@:
 152. ;------------------------------------------------------------------------------
 153.   copy_path fn_syntax_dir,sys_path,file_name,0x0 ;¡¥à¥¬ ¯ãâì ª ¯ ¯ª¥ á ä ©« ¬¨ ᨭ⠪á¨á 
 154.   mov eax,70
 155.   mov ebx,tree_file_struct
 156.   int 0x40
 157.  
 158. cmp ebx,-1
 159. je .end_dir_init
 160.  
 161.   mov eax,dir_mem
 162.   add eax,32+4+1+3+4*6+8
 163. mov ecx,ebx
 164. @@:
 165.   cmp byte[eax],'.' ;䨫ìâà㥬 ä ©«ë á ¨¬¥­ ¬¨ '.' ¨ '..'
 166.   je .filter
 167.     ;0x10000 ;1*2^16 - £¤¥ 1 ­®¬¥à ¨ª®­ª¨ á ª­¨£®©
 168.     stdcall dword[tl_node_add], eax,0x10000, tree1
 169.  
 170.     stdcall dword[tl_cur_next], tree1
 171.   .filter:
 172.   add eax,304
 173.   loop @b
 174. .end_dir_init:
 175.  
 176. ;--- load color option file ---
 177.         mov ebx,dword[fn_col_option]
 178.         copy_path ebx,fn_syntax_dir,file_name_rez,0x0
 179.         copy_path file_name_rez,sys_path,file_name,0x0
 180.         stdcall [ted_init_syntax_file], tedit0,run_file_70,file_name
 181.  
 182. ;--- get cmd line ---
 183.   cmp byte[buf_cmd_lin+3],0 ;buf_cmd_lin
 184.   je @f ;if file names exist
 185.     mov esi,buf_cmd_lin
 186.     call strlen ;eax=strlen
 187.     mov [edit1.size],eax
 188.     call but_no_msg_OpenFile
 189.   @@:
 190.  
 191. align 4
 192. red_win:
 193.   mcall 12,1
 194.  
 195.   xor eax,eax
 196.   mov ebx,10*65536+485
 197.   mov ecx,10*65536+280
 198.   mov edx,[sc.work]
 199.   or  edx,0x73000000
 200.   mov edi,hed
 201.   int 0x40
 202.  
 203.   mov edi,tedit0
 204.  
 205.   mcall 9,procinfo,-1
 206.   stdcall EvSize,edi
 207.  
 208.   mov eax,13 ;¢¥àå­¨© ¯àאַ㣮«ì­¨ª, ¤«ï ®ç¨á⪨ ¢¥àå­¥© ¯ ­¥«¨
 209.   xor ebx,ebx
 210.   mov ecx,ted_wnd_t
 211.   mov bx,word [procinfo.client_box.width]
 212.   inc bx
 213.   int 0x40
 214.  
 215.   stdcall [edit_box_draw], dword edit1
 216.   stdcall [menu_bar_draw], dword menu_data_1
 217.  
 218.   call draw_but_toolbar
 219.  
 220.   cmp [err_ini0],1
 221.   jne @f
 222.     mov eax,4
 223.     mov ebx,ted_wnd_l
 224.     add ebx,ted_rec_l
 225.     shl ebx,16
 226.     add ebx,ted_wnd_t
 227.     add ebx,ted_rec_t
 228.     mov ecx,0x80ff0000
 229.     mov edx,txtErrIni0
 230.     int 0x40
 231.  
 232.     add ebx,10 ;move <--y-->
 233.     mov ecx,0x80ff0080
 234.     mov edx,file_name
 235.     int 0x40
 236.   @@:
 237.  
 238.   cmp [err_ini0],1
 239.   je @f
 240.     stdcall [ted_draw], tedit0
 241.   @@:
 242.  
 243.   mcall 12,2
 244.  
 245. align 4
 246. still:
 247.   mov eax,10
 248.   mcall
 249.  
 250.   cmp al,1 ;¨§¬. ¯®«®¦¥­¨¥ ®ª­ 
 251.   jz red_win
 252.   cmp al,2
 253.   jz key
 254.   cmp al,3
 255.   jz button
 256.   cmp al,6
 257.   jz mouse
 258.  
 259.   jmp still
 260.  
 261.  
 262. align 4
 263. mouse:
 264.   stdcall [edit_box_mouse], dword edit1
 265.  
 266.   test word [edit1.flags],10b;ed_focus ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 267.   jne still
 268.  
 269.   stdcall [ted_mouse], tedit0
 270.  
 271.   cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_FIND ;if not panel
 272.   jne @f
 273.     stdcall [edit_box_mouse], dword edit2
 274.   @@:
 275.   cmp byte[tedit0.panel_id],TED_PANEL_SYNTAX ;if not panel
 276.   jne .menu_bar_1 ;@f
 277.   stdcall [tl_mouse], tree1
 278. ;-----------------------------------------------
 279. .menu_bar_1:
 280.   mov [menu_data_1.get_mouse_flag],1
 281. ; mouse event for Menu 1
 282.   push  dword menu_data_1
 283.   call  [menu_bar_mouse]
 284.   cmp   [menu_data_1.click],dword 1
 285.   jne   .mnu_1
 286.   cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 4
 287.   je    button.exit    
 288.   cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 3
 289.   jne   @f
 290.     stdcall [ted_but_save_file], tedit0,run_file_70,[edit1.text]
 291.   @@:
 292.   cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 2
 293.   jne   @f
 294.     call ted_but_open_file
 295.   @@:
 296.   cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 1
 297.   jne   @f
 298.     call ted_but_new_file
 299.   @@:
 300.   ;cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 0
 301.   ;jne @f
 302. .mnu_1:
 303.   jmp still
 304. ;---------------------------------------------------------------------
 305.  
 306. ;output:
 307. ; ah = symbol
 308. align 4
 309. proc KeyConvertToASCII, table:dword
 310.   push ebx
 311.   mov ebx,dword[table] ;convert scan to ascii
 312.   ror ax,8
 313.   xor ah,ah
 314.   add bx,ax
 315.   mov ah,byte[ebx]
 316.   pop ebx
 317.   ret
 318. endp
 319.  
 320. align 4
 321. key:
 322.   mcall 66,3 ;66.3 ¯®«ãç¨âì á®áâ®ï­¨¥ ã¯à ¢«ïîé¨å ª« ¢¨è
 323.   xor esi,esi
 324.   mov ecx,1
 325.   test al,0x03 ;[Shift]
 326.   jz @f
 327.     mov cl,2
 328.     or esi,KM_SHIFT
 329.   @@:
 330.   test al,0x0c ;[Ctrl]
 331.   jz @f
 332.     or esi,KM_CTRL
 333.   @@:
 334.   test al,0x30 ;[Alt]
 335.   jz @f
 336.     mov cl,3
 337.     or esi,KM_ALT
 338.   @@:
 339.   test al,0x80 ;[NumLock]
 340.   jz @f
 341.     or esi,KM_NUMLOCK
 342.   @@:
 343.  
 344.   mcall 26,2,,conv_tabl ;26.2 ¯®«ãç¨âì à áª« ¤ªã ª« ¢¨ âãàë
 345.   mcall 2 ;¯®«ãç ¥¬ ª®¤ ­ ¦ â®© ª« ¢¨è¨
 346.   ;stdcall [tl_key], tree1
 347.  
 348.   test word [edit1.flags],10b;ed_focus ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 349.   je @f
 350.     cmp ah,0x80 ;if key up
 351.     ja still
 352.     cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 353.     je still
 354.     cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 355.     je still
 356.     cmp ah,56 ;[Alt]
 357.     je still
 358.     cmp ah,29 ;[Ctrl]
 359.     je still
 360.     cmp ah,69 ;[Pause Break]
 361.     je still
 362.  
 363.     stdcall KeyConvertToASCII, dword conv_tabl
 364.     stdcall [edit_box_key], dword edit1
 365.     jmp still
 366.   @@:
 367.  
 368.   test word [edit2.flags],10b;ed_focus ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 369.   je @f
 370.     cmp ah,0x80 ;if key up
 371.     ja still
 372.     cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 373.     je still
 374.     cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 375.     je still
 376.     cmp ah,56 ;[Alt]
 377.     je still
 378.     cmp ah,29 ;[Ctrl]
 379.     je still
 380.     cmp ah,69 ;[Pause Break]
 381.     je still
 382.  
 383.     stdcall KeyConvertToASCII, dword conv_tabl
 384.     stdcall [edit_box_key], dword edit2
 385.     jmp still
 386.   @@:
 387.  
 388.   stdcall [ted_key], tedit0, conv_tabl,esi
 389.   jmp still
 390.  
 391. align 4
 392. button:
 393. ;  cmp [menu_active],1 ;¥á«¨ ­ ¦ «¨ ¬¥­î, â® á­ ç «  ॠªæ¨ï ­  ¬¥­î
 394. ;  jne @f ;mouse.menu_bar_1
 395. ;    mov [menu_active],0
 396. ;    jmp still
 397. ;  @@:
 398.  
 399.   mcall 17 ;¯®«ãç¨âì ª®¤ ­ ¦ â®© ª­®¯ª¨
 400.   cmp ah,3
 401.   jne @f
 402.     call ted_but_new_file
 403.   @@:
 404.   cmp ah,4
 405.   jne @f
 406.     call ted_but_open_file
 407.   @@:
 408.   cmp ah,5
 409.   jne @f
 410.     stdcall [ted_but_save_file], tedit0,run_file_70,[edit1.text]
 411.   @@:
 412.   cmp ah,6
 413.   jne @f
 414.     stdcall [ted_but_select_word], tedit0
 415.   @@:
 416.   cmp ah,7
 417.   jne @f
 418.     stdcall [ted_but_cut], tedit0
 419.   @@:
 420.   cmp ah,8
 421.   jne @f
 422.     stdcall [ted_but_copy], tedit0
 423.   @@:
 424.   cmp ah,9
 425.   jne @f
 426.     stdcall [ted_but_paste], tedit0
 427.   @@:
 428.   cmp ah,10
 429.   jne @f
 430.     call ted_but_find
 431.   @@:
 432.   cmp ah,11
 433.   jne @f
 434.     call but_replace
 435.   @@:
 436.   cmp ah,12
 437.   jne @f
 438.     call but_find_key_w
 439.   @@:
 440.   cmp ah,13
 441.   jne @f
 442.     stdcall [ted_but_sumb_upper], tedit0
 443.   @@:
 444.   cmp ah,14
 445.   jne @f
 446.     stdcall [ted_but_sumb_lover], tedit0
 447.   @@:
 448.   cmp ah,15
 449.   jne @f
 450.     stdcall [ted_but_reverse], tedit0
 451.   @@:
 452.   cmp ah,16
 453.   jne @f
 454.     stdcall [ted_but_undo], tedit0
 455.   @@:
 456.   cmp ah,17
 457.   jne @f
 458.     stdcall [ted_but_redo], tedit0
 459.   @@:
 460.   cmp ah,18
 461.   jne @f
 462.     stdcall but_sumb_invis, tedit0
 463.   @@:
 464.   cmp ah,19
 465.   jne @f
 466.     stdcall but_k_words_show, tedit0
 467.   @@:
 468.   cmp ah,20
 469.   jne @f
 470.     stdcall but_synt_show, tedit0
 471.   @@:
 472.  
 473.   cmp ah,200
 474.   jne @f
 475.     stdcall ted_but_open_syntax, tedit0
 476.   @@:
 477.   cmp ah,201
 478.   jne @f
 479.     stdcall [ted_but_find_next], tedit0
 480.   @@:
 481.  
 482.   cmp ah,1
 483.   jne still
 484. .exit:
 485.   stdcall [ted_can_save], tedit0
 486.   cmp al,1
 487.   jne @f
 488.     stdcall [mb_create],msgbox_8,thread ;message: save changes in file?
 489.     jmp still
 490.   @@:
 491.   mov ecx,[bmp_icon]
 492.   call mem_Free
 493.  
 494.   stdcall [ted_delete], tedit0
 495.   stdcall dword[tl_data_clear], tree1
 496.   mcall -1 ;¢ë室 ¨§ ¯à®£à ¬¬ë
 497.  
 498.  
 499.  
 500. txtErrIni0 db '¥ ®âªàë«áï ä ©« á ¨ª®­ª ¬¨',0
 501. err_ini0 db 0
 502.  
 503. edit1 edit_box 250, 220, 5, 0xffffff, 0xff80, 0xff0000, 0xff, 0x4080, 300, buf_cmd_lin, mouse_dd, 0
 504. edit2 edit_box TED_PANEL_WIDTH-1, 0, 20, 0xffffff, 0xff80, 0xff0000, 0xff, 0x4080, 300, buf_find, mouse_dd, 0
 505.  
 506. buf_cmd_lin db 302 dup(0)
 507. buf_find db 302 dup(0)
 508.  
 509. if lang eq ru
 510.   err_message_found_lib0 db 'ˆ§¢¨­¨â¥ ­¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ¡¨¡«¨®â¥ªã box_lib.obj',0
 511.   head_f_i0:
 512.   head_f_l0  db '‘¨á⥬­ ï ®è¨¡ª ',0
 513.   err_message_import0 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ box_lib.obj',0
 514.   err_message_found_lib1 db 'ˆ§¢¨­¨â¥ ­¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ¡¨¡«¨®â¥ªã msgbox.obj',0
 515.   err_message_import1 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ msgbox.obj',0
 516. else
 517.   err_message_found_lib0 db 'Sorry I cannot found library box_lib.obj',0
 518.   head_f_i0:
 519.   head_f_l0  db 'System error',0
 520.   err_message_import0 db 'Error on load import library box_lib.obj',0
 521.   err_message_found_lib1 db 'Sorry I cannot found library msgbox.obj',0
 522.   ;head_f_i1:
 523.   ;head_f_l1 db 'System error',0
 524.   err_message_import1 db 'Error on load import library msgbox.obj',0
 525. end if
 526.  
 527. ;library structures
 528. l_libs_start:
 529.   lib0 l_libs boxlib_name, sys_path, file_name, system_dir0, err_message_found_lib0, head_f_l0, myimport,err_message_import0, head_f_i0
 530.   lib1 l_libs msgbox_name, sys_path, file_name, system_dir1, err_message_found_lib1, head_f_l0, msgbox_lib_import, err_message_import1, head_f_i0
 531. load_lib_end:
 532.  
 533.  
 534. i_end:
 535.   align 16
 536.   procinfo process_information
 537.   thread:
 538.     rb 1024
 539. stacktop:
 540.   sys_path:
 541.     rb 4096
 542.   file_name:
 543.     rb 4096
 544.   file_name_rez:
 545.     rb 4096
 546.   file_info:
 547.     rb 40
 548. mem:
 549.