Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1449 | Rev 1457 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;Ž£à®¬­ ï ¡« £®¤ à­®áâì Maxxxx32, Diamond, Heavyiron
 2. ;¨ ¤à㣨¬ ¯à®£à ¬¬¨áâ ¬,   â ª¦¥
 3. ;’¥¯«®¢ã €«¥ªá¥î (<Lrz> www.lrz.land.ru)
 4.  
 5.  
 6. use32
 7.   org 0x0
 8.   db 'MENUET01' ;¨¤¥­â¨ä. ¨á¯®«­ï¥¬®£® ä ©«  ¢á¥£¤  8 ¡ ©â
 9.   dd 0x01
 10.   dd start
 11.   dd i_end ; à §¬¥à ¯à¨«®¦¥­¨ï
 12.   dd mem
 13.   dd stacktop
 14.   dd file_name ; command line
 15.   dd sys_path
 16.  
 17. MAX_COLOR_WORD_LEN equ 40
 18. maxChars equ 100002 ;(...+2)
 19. BUF_SIZE equ 1000 ;bufer for copy|paste
 20. maxColWords equ 10000
 21.  
 22. include '../../proc32.inc'
 23. include '../../macros.inc'
 24. include '../../develop/libraries/box_lib/load_lib.mac'
 25. include '../../develop/libraries/box_lib/trunk/box_lib.mac'
 26.  
 27. include 'lang.inc'
 28. include 't_data.inc'
 29. include 'strlen.inc'
 30. include 't_work.inc' ;text work functions
 31. include 't_draw.inc' ;draw main window functions
 32. include 't_button.inc'
 33.  
 34. @use_library
 35.  
 36. align 4
 37. start:
 38.   mcall 48,3,sc,sizeof.system_colors
 39.  
 40.   m2m [wScr.bckg_col],[sc.work]
 41.   m2m [wScr.frnt_col],[sc.work_button]
 42.   m2m [wScr.line_col],[sc.work_button_text]
 43.  
 44.   m2m [hScr.bckg_col],[sc.work]
 45.   m2m [hScr.frnt_col],[sc.work_button]
 46.   m2m [hScr.line_col],[sc.work_button_text]
 47.  
 48.  
 49.   mcall 68,11
 50.   or eax,eax
 51.   jz button.exit
 52.  
 53.   mcall 66,1,1 ;scan code
 54.   ;mcall 26,2,1,conv_tabl
 55.   mcall 40,0x27
 56.  
 57.   mov esi,file_name
 58.   call strlen
 59.   mov ecx,eax
 60.   mov edi,buf_cmd_lin
 61.   rep movsb ;ª®¯¨à㥬 ¨¬ï ä ©«  ¢ ¡ãä¥à edit1
 62.  
 63. load_libraries l_libs_start,load_lib_end
 64.  
 65. ;¯à®¢¥àª  ­  ᪮«ìª® 㤠筮 § £ã§¨« áì ­ è  «¨¡ 
 66.         mov     ebp,lib0
 67.         cmp     dword [ebp+ll_struc_size-4],0
 68.         jz      @f
 69.         mcall -1 ;exit not correct
 70. @@:
 71.         mov     ebp,lib1 ;
 72.         cmp     dword [ebp+ll_struc_size-4],0
 73.         jz      @f
 74.         mcall -1 ;exit not correct
 75. @@:
 76.  
 77. ;---------------------------------------------------------------------
 78.   stdcall ted_init, tedit0
 79.   stdcall dword[tl_data_init], tree1
 80. ;---------------------------------------------------------------------
 81.  
 82. ; init bmp file
 83.   mov ecx,1200*18
 84.   call mem_Alloc
 85.   mov [bmp_icon],eax
 86.  
 87.   copy_path fn_icon,sys_path,file_name,0x0
 88.  
 89.   mov eax,70 ;load icon file
 90.   mov [run_file_70.func_n], 0
 91.   mov [run_file_70.param1], 54
 92.   mov [run_file_70.param2], 0
 93.   mov [run_file_70.param3], 1200*18
 94.   m2m [run_file_70.param4], [bmp_icon]
 95.   mov [run_file_70.rezerv], 0
 96.   mov [run_file_70.name], file_name
 97.   mov ebx,run_file_70
 98.   int 0x40
 99.  
 100.   cmp ebx,-1
 101.   mov [err_ini0],1
 102.   je @f ;if open file
 103.     mov [err_ini0],0
 104.   @@:
 105.  
 106. ;---------------------------------------------------------------------
 107. ; ç¨â ¥¬ bmp ä ©« á ªãàá®à ¬¨ ¨ «¨­¨ï¬¨
 108.   copy_path fn_icon_tl_sys,sys_path,file_name,0x0
 109.  
 110.   mov ecx,3*256*13
 111.   call mem_Alloc
 112.   mov dword[tree1.data_img_sys],eax
 113.  
 114.   ;mov [run_file_70.func_n], 0
 115.   ;mov [run_file_70.param1], 54
 116.   ;mov [run_file_70.param2], 0
 117.   mov [run_file_70.param3], 3*256*13
 118.   mov [run_file_70.param4], eax
 119.   ;mov [run_file_70.rezerv], 0
 120.   ;mov [run_file_70.name], file_name
 121.  
 122.   mov eax,70 ;load icon file
 123.   mov ebx,run_file_70
 124.   int 0x40
 125.   cmp ebx,0
 126.   jg @f
 127.     mov dword[tree1.data_img_sys],0
 128.   @@:
 129. ;---------------------------------------------------------------------
 130. ; ç¨â ¥¬ bmp ä ©« á ¨ª®­ª ¬¨ 㧫®¢
 131.   copy_path fn_icon_tl_nod,sys_path,file_name,0x0
 132.  
 133.   mov ecx,3*256*2
 134.   call mem_Alloc
 135.   mov dword[tree1.data_img],eax
 136.  
 137. ;  mov [run_file_70.func_n], 0
 138. ;  mov [run_file_70.param1], 54
 139. ;  mov [run_file_70.param2], 0
 140.   mov [run_file_70.param3], 3*256*2
 141.   mov [run_file_70.param4], eax
 142. ;  mov [run_file_70.rezerv], 0
 143. ;  mov [run_file_70.name], file_name
 144.  
 145.   mov eax,70 ;load icon file
 146.   mov ebx,run_file_70
 147.   int 0x40
 148.   cmp ebx,0
 149.   jg @f
 150.     mov dword[tree1.data_img],0
 151.   @@:
 152. ;------------------------------------------------------------------------------
 153.   copy_path fn_syntax_dir,sys_path,file_name,0x0 ;¡¥à¥¬ ¯ãâì ª ¯ ¯ª¥ á ä ©« ¬¨ ᨭ⠪á¨á 
 154.   mov eax,70
 155.   mov ebx,tree_file_struct
 156.   int 0x40
 157.  
 158. cmp ebx,-1
 159. je .end_dir_init
 160.  
 161.   mov eax,dir_mem
 162.   add eax,32+4+1+3+4*6+8
 163. mov ecx,ebx
 164. @@:
 165.   cmp byte[eax],'.' ;䨫ìâà㥬 ä ©«ë á ¨¬¥­ ¬¨ '.' ¨ '..'
 166.   je .filter
 167.     ;0x10000 ;1*2^16 - £¤¥ 1 ­®¬¥à ¨ª®­ª¨ á ª­¨£®©
 168.     stdcall dword[tl_node_add], eax,0x10000, tree1
 169.  
 170.     stdcall dword[tl_cur_next], tree1
 171.   .filter:
 172.   add eax,304
 173.   loop @b
 174. .end_dir_init:
 175.  
 176. ;--- load color option file ---
 177.   stdcall InitColText, tedit0
 178.  
 179. ;--- get cmd line ---
 180.   cmp byte[buf_cmd_lin+3],0 ;buf_cmd_lin
 181.   je @f ;if file names exist
 182.     mov esi,buf_cmd_lin
 183.     call strlen ;eax=strlen
 184.     mov [edit1.size],eax
 185.     call but_no_msg_OpenFile
 186.   @@:
 187.  
 188. align 4
 189. red_win:
 190.   mcall 12,1
 191.  
 192.   xor eax,eax
 193.   mov ebx,10*65536+485
 194.   mov ecx,10*65536+280
 195.   mov edx,[sc.work]
 196.   or  edx,0x73000000
 197.   mov edi,hed
 198.   int 0x40
 199.  
 200.   mov edi,tedit0
 201.  
 202.   mcall 9,procinfo,-1
 203.   stdcall EvSize,edi
 204.  
 205.   mov eax,13 ;âåðõíèé ïðÿìîóãîëüíèê, äëÿ î÷èñòêè âåðõíåé ïàíåëè
 206.   xor ebx,ebx
 207.   mov ecx,ted_wnd_t
 208.   mov bx,word [procinfo.client_box.width]
 209.   inc bx
 210.   int 0x40
 211.  
 212.   stdcall [edit_box_draw], dword edit1
 213.   stdcall [menu_bar_draw], dword menu_data_1
 214.  
 215.   call draw_but_toolbar
 216.  
 217.   cmp [err_ini0],1
 218.   jne @f
 219.     mov eax,4
 220.     mov ebx,ted_wnd_l
 221.     add ebx,ted_rec_l
 222.     shl ebx,16
 223.     add ebx,ted_wnd_t
 224.     add ebx,ted_rec_t
 225.     mov ecx,0x80ff0000
 226.     mov edx,txtErrIni0
 227.     int 0x40
 228.  
 229.     add ebx,10 ;move <--y-->
 230.     mov ecx,0x80ff0080
 231.     mov edx,file_name
 232.     int 0x40
 233.   @@:
 234.  
 235.   cmp [err_ini0],1
 236.   je @f
 237.     stdcall draw_main_win, tedit0
 238.   @@:
 239.  
 240.   mcall 12,2
 241.  
 242. align 4
 243. still:
 244.   mov eax,10
 245.   mcall
 246.  
 247.   cmp al,1 ;¨§¬. ¯®«®¦¥­¨¥ ®ª­ 
 248.   jz red_win
 249.   cmp al,2
 250.   jz key
 251.   cmp al,3
 252.   jz button
 253.   cmp al,6
 254.   jz mouse
 255.  
 256.   jmp still
 257.  
 258.  
 259. align 4
 260. mouse:
 261.   stdcall [edit_box_mouse], dword edit1
 262.  
 263.   test word [edit1.flags],10b;ed_focus ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 264.   jne still
 265.  
 266. ;-----------------------------------------------
 267.   cmp [hScr.delta2],0
 268.   jne .horizontal
 269. .vertical:
 270.   mov eax,[wScr.max_area]
 271.   cmp eax,[wScr.cur_area]
 272.   jbe .horizontal
 273. ; mouse event for Vertical ScrollBar
 274.   stdcall [scrollbar_ver_mouse], dword wScr
 275.   mov eax,wScr.redraw
 276.   xor ebx,ebx
 277.   cmp [eax],ebx
 278.   je @f
 279.   mov [eax],ebx
 280.  
 281.   stdcall draw_main_win, tedit0
 282.   jmp still
 283. @@:
 284.   cmp [wScr.delta2],0
 285.   jne still
 286. .horizontal:
 287.     mov   eax,[hScr.max_area]
 288.     cmp   eax,[hScr.cur_area]
 289.     jbe   .other
 290. ; mouse event for Horizontal ScrollBar
 291.         push dword hScr
 292.         call [scrollbar_hor_mouse]
 293.         mov eax,hScr.redraw
 294.         xor ebx,ebx
 295.         cmp [eax],ebx
 296.         je .other
 297.         mov [eax],ebx
 298.   stdcall draw_main_win, tedit0
 299.   jmp still
 300. .other:
 301.   cmp [wScr.delta2],0
 302.   jne still
 303.   cmp [hScr.delta2],0
 304.   jne still
 305.  
 306.   stdcall mouse_wnd_main, tedit0
 307.  
 308.   cmp byte[tedit0.panel_id],TE_PANEL_FIND ;if not panel
 309.   jne @f
 310.     stdcall [edit_box_mouse], dword edit2
 311.   @@:
 312.   cmp byte[tedit0.panel_id],TE_PANEL_SYNTAX ;if not panel
 313.   jne .menu_bar_1 ;@f
 314.   stdcall [tl_mouse], tree1
 315. ;-----------------------------------------------
 316. .menu_bar_1:
 317.   mov [menu_data_1.get_mouse_flag],1
 318. ; mouse event for Menu 1
 319.   push  dword menu_data_1
 320.   call  [menu_bar_mouse]
 321.   cmp   [menu_data_1.click],dword 1
 322.   jne   .mnu_1
 323.   cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 4
 324.   je    button.exit    
 325.   cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 3
 326.   jne   @f
 327.     stdcall but_SaveFile, tedit0
 328.   @@:
 329.   cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 2
 330.   jne   @f
 331.     call but_OpenFile
 332.   @@:
 333.   cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 1
 334.   jne   @f
 335.     call but_NewFile
 336.   @@:
 337.   ;cmp [menu_data_1.cursor_out],dword 0
 338.   ;jne @f
 339. .mnu_1:
 340.   jmp still
 341. ;---------------------------------------------------------------------
 342.  
 343. ;output:
 344. ; ah = symbol
 345. align 4
 346. proc KeyConvertToASCII, table:dword
 347.   push ebx
 348.   mov ebx,dword[table] ;convert scan to ascii
 349.   ror ax,8
 350.   xor ah,ah
 351.   add bx,ax
 352.   mov ah,byte[ebx]
 353.   pop ebx
 354.   ret
 355. endp
 356.  
 357. align 4
 358. key:
 359.   mcall 66,3 ;66.3 ¯®«ãç¨âì á®áâ®ï­¨¥ ã¯à ¢«ïîé¨å ª« ¢¨è
 360.   xor ebx,ebx
 361.   mov ecx,1
 362.   test al,0x03 ;[Shift]
 363.   jz @f
 364.     mov cl,2
 365.     or ebx,KM_SHIFT
 366.   @@:
 367.   test al,0x0c ;[Ctrl]
 368.   jz @f
 369.     or ebx,KM_CTRL
 370.   @@:
 371.   test al,0x30 ;[Alt]
 372.   jz @f
 373.     mov cl,3
 374.     or ebx,KM_ALT
 375.   @@:
 376.   test al,0x80 ;[NumLock]
 377.   jz @f
 378.     or ebx,KM_NUMLOCK
 379.   @@:
 380.   mcall 26,2,,conv_tabl ;26.2 ¯®«ãç¨âì à áª« ¤ªã ª« ¢¨ âãàë
 381.   mcall 2 ;¯®«ãç ¥¬ ª®¤ ­ ¦ â®© ª« ¢¨è¨
 382.   ;stdcall [tl_key], tree1 ;???
 383.  
 384.   test word [edit1.flags],10b;ed_focus ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 385.   je @f
 386.     cmp ah,0x80 ;if key up
 387.     ja still
 388.     cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 389.     je still
 390.     cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 391.     je still
 392.     cmp ah,56 ;[Alt]
 393.     je still
 394.     cmp ah,29 ;[Ctrl]
 395.     je still
 396.     cmp ah,69 ;[Pause Break]
 397.     je still
 398.  
 399.     stdcall KeyConvertToASCII, dword conv_tabl
 400.     stdcall [edit_box_key], dword edit1
 401.     jmp still
 402.   @@:
 403.  
 404.   test word [edit2.flags],10b;ed_focus ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 405.   je @f
 406.     cmp ah,0x80 ;if key up
 407.     ja still
 408.     cmp ah,42 ;[Shift] (left)
 409.     je still
 410.     cmp ah,54 ;[Shift] (right)
 411.     je still
 412.     cmp ah,56 ;[Alt]
 413.     je still
 414.     cmp ah,29 ;[Ctrl]
 415.     je still
 416.     cmp ah,69 ;[Pause Break]
 417.     je still
 418.  
 419.     stdcall KeyConvertToASCII, dword conv_tabl
 420.     stdcall [edit_box_key], dword edit2
 421.     jmp still
 422.   @@:
 423.  
 424.   stdcall ted_key, tedit0, conv_tabl
 425.   jmp still
 426.  
 427. button:
 428. ;  cmp [menu_active],1 ;¥á«¨ ­ ¦ «¨ ¬¥­î, â® á­ ç «  ॠªæ¨ï ­  ¬¥­î
 429. ;  jne @f ;mouse.menu_bar_1
 430. ;    mov [menu_active],0
 431. ;    jmp still
 432. ;  @@:
 433.  
 434.   mcall 17 ;¯®«ãç¨âì ª®¤ ­ ¦ â®© ª­®¯ª¨
 435.   cmp ah,3
 436.   jne @f
 437.     call but_NewFile
 438.   @@:
 439.   cmp ah,4
 440.   jne @f
 441.     call but_OpenFile
 442.   @@:
 443.   cmp ah,5
 444.   jne @f
 445.     stdcall but_SaveFile, tedit0
 446.   @@:
 447.   cmp ah,6
 448.   jne @f
 449.     stdcall ted_but_select_word, tedit0
 450.   @@:
 451.   cmp ah,7
 452.   jne @f
 453.     stdcall ted_but_cut, tedit0
 454.   @@:
 455.   cmp ah,8
 456.   jne @f
 457.     stdcall ted_but_copy, tedit0
 458.   @@:
 459.   cmp ah,9
 460.   jne @f
 461.     stdcall ted_but_paste, tedit0
 462.   @@:
 463.   cmp ah,10
 464.   jne @f
 465.     stdcall but_find, tedit0
 466.   @@:
 467.   cmp ah,11
 468.   jne @f
 469.     call but_replace
 470.   @@:
 471.   cmp ah,12
 472.   jne @f
 473.     call but_find_key_w
 474.   @@:
 475.   cmp ah,13
 476.   jne @f
 477.     stdcall but_sumb_upper, tedit0
 478.   @@:
 479.   cmp ah,14
 480.   jne @f
 481.     stdcall but_sumb_lover, tedit0
 482.   @@:
 483.   cmp ah,15
 484.   jne @f
 485.     stdcall but_reverse, tedit0
 486.   @@:
 487.   cmp ah,16
 488.   jne @f
 489.     stdcall ted_but_undo, tedit0
 490.   @@:
 491.   cmp ah,17
 492.   jne @f
 493.     stdcall ted_but_redo, tedit0
 494.   @@:
 495.   cmp ah,18
 496.   jne @f
 497.     stdcall but_sumb_invis, tedit0
 498.   @@:
 499.   cmp ah,19
 500.   jne @f
 501.     stdcall but_k_words_show, tedit0
 502.   @@:
 503.   cmp ah,20
 504.   jne @f
 505.     stdcall but_synt_show, tedit0
 506.   @@:
 507.  
 508.   cmp ah,200
 509.   jne @f
 510.     stdcall ted_but_open_syntax, tedit0
 511.   @@:
 512.   cmp ah,201
 513.   jne @f
 514.     stdcall but_FindText, tedit0
 515.   @@:
 516.  
 517.   cmp ah,1
 518.   jne still
 519. .exit:
 520.   stdcall ted_can_save, tedit0
 521.   cmp al,1
 522.   jne @f
 523.     stdcall [mb_create],msgbox_8,thread ;message: save changes in file?
 524.     jmp still
 525.   @@:
 526.   mov ecx,[bmp_icon]
 527.   call mem_Free
 528.  
 529.   stdcall ted_delete, tedit0
 530.   stdcall dword[tl_data_clear], tree1
 531.   mcall -1 ;¢ë室 ¨§ ¯à®£à ¬¬ë
 532.  
 533.  
 534.  
 535. txtErrIni0 db '¥ ®âªàë«áï ä ©« á ¨ª®­ª ¬¨',0
 536. err_ini0 db 0
 537.  
 538. edit1 edit_box 250, 220, 5, 0xffffff, 0xff80, 0xff0000, 0xff, 0x4080, 300, buf_cmd_lin, mouse_dd, 0
 539. edit2 edit_box TE_PANEL_WIDTH-1, 0, 20, 0xffffff, 0xff80, 0xff0000, 0xff, 0x4080, 300, buf_find, mouse_dd, 0
 540.  
 541. buf_cmd_lin db 302 dup(0)
 542. buf_find db 302 dup(0)
 543.  
 544. if lang eq ru
 545.   err_message_found_lib0 db 'ˆ§¢¨­¨â¥ ­¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ¡¨¡«¨®â¥ªã box_lib.obj',0
 546.   head_f_i0:
 547.   head_f_l0  db '‘¨á⥬­ ï ®è¨¡ª ',0
 548.   err_message_import0 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ box_lib.obj',0
 549.   err_message_found_lib1 db 'ˆ§¢¨­¨â¥ ­¥ 㤠«®áì ­ ©â¨ ¡¨¡«¨®â¥ªã msgbox.obj',0
 550.   err_message_import1 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ msgbox.obj',0
 551. else
 552.   err_message_found_lib0 db 'Sorry I cannot found library box_lib.obj',0
 553.   head_f_i0:
 554.   head_f_l0  db 'System error',0
 555.   err_message_import0 db 'Error on load import library box_lib.obj',0
 556.   err_message_found_lib1 db 'Sorry I cannot found library msgbox.obj',0
 557.   ;head_f_i1:
 558.   ;head_f_l1 db 'System error',0
 559.   err_message_import1 db 'Error on load import library msgbox.obj',0
 560. end if
 561.  
 562. ;library structures
 563. l_libs_start:
 564.   lib0 l_libs boxlib_name, sys_path, file_name, system_dir0, err_message_found_lib0, head_f_l0, myimport,err_message_import0, head_f_i0
 565.   lib1 l_libs msgbox_name, sys_path, file_name, system_dir1, err_message_found_lib1, head_f_l0, msgbox_lib_import, err_message_import1, head_f_i0
 566. load_lib_end:
 567.  
 568.  
 569. i_end:
 570.   align 16
 571.   procinfo process_information
 572.   thread:
 573.     rb 1024
 574. stacktop:
 575.   sys_path:
 576.     rb 4096
 577.   file_name:
 578.     rb 4096
 579.   file_name_rez:
 580.     rb 4096
 581.   file_info:
 582.     rb 40
 583. mem:
 584.