Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1343 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. mouse_wnd_main:
 2.   push eax ebx ecx
 3.   mcall 37,2 ;get mouse buttons
 4.  
 5.   cmp al,1
 6.   jne @f
 7.     mcall 37,1 ;get mouse coords
 8.     mov ebx,[wndMain.top]
 9.     add ebx,[recMain.top]
 10.     cmp ax,bx
 11.     jl @f ;y_mouse<y_wnd
 12.  
 13.     sub ebx,[recMain.top]
 14.     add ebx,[wndMain.height]
 15.     cmp bx,ax
 16.     jl @f ;y_mouse>y_wnd
 17.  
 18.     mov ebx,[wndMain.left]
 19.     add ebx,[recMain.left]
 20.     mov ecx,eax
 21.     shr ecx,16
 22.     cmp cx,bx
 23.     jl @f ;x_mouse<x_wnd
 24.  
 25.     sub ebx,[recMain.left]
 26.     add ebx,[wndMain.width]
 27.     cmp bx,cx
 28.     jl @f ;x_mouse>x_wnd
 29.  
 30.     call draw_cursor_sumb
 31.     call wnd_main_click
 32.     ;call draw_main_cursor ;???
 33.     jmp .no_in_wnd
 34.   @@:
 35.     call wnd_main_mouse_scroll
 36.     cmp [dragm],0
 37.     je .no_in_wnd
 38.       mov [dragm],0
 39.       call draw_but_toolbar
 40.       call draw_main_win
 41.   .no_in_wnd:
 42.   pop ecx ebx eax
 43.   ret
 44.  
 45. ; input:
 46. ;  eax->(x,y)
 47. wnd_main_click:
 48.   push ecx edx
 49.  
 50.   push eax
 51.     shr eax,16
 52.     and eax,0xffff
 53.     sub eax,[wndMain.left]
 54.     sub eax,[recMain.left]
 55.  
 56.     xor edx,edx
 57.     mov ecx,[recMain.width]
 58.     div cx
 59.     ;inc eax
 60.     cmp eax,[hScr.cur_area]
 61.     jle @f
 62.       mov eax,[hScr.cur_area]
 63.     @@:
 64.     ;dec eax
 65.     mov [cur_x],eax
 66.   pop eax
 67.  
 68.   push eax
 69.     and eax,0xffff
 70.     sub eax,[wndMain.top]
 71.     sub eax,[recMain.top]
 72.  
 73.     xor edx,edx
 74.     mov ecx,[recMain.height]
 75.     div cx
 76.     inc eax
 77.     cmp eax,[wScr.cur_area]
 78.     jle @f
 79.       mov eax,[wScr.cur_area]
 80.     @@:
 81.     dec eax
 82.     mov [cur_y],eax
 83.   pop eax
 84.  
 85.   cmp [dragm],0
 86.   je @f
 87.     call SelMove
 88.     jmp .sel_move
 89.   @@:
 90.     mov [dragm],1
 91.     call SelStart
 92.   .sel_move:
 93.   pop edx ecx
 94.   ret
 95.  
 96. wnd_main_mouse_scroll:
 97.   push eax ebx
 98.   mcall 37,7
 99.   cmp ax,0
 100.   je .no_scroll
 101.     mov ebx,dword[wScr.position] ;copy old scroll position
 102.     and eax,0xffff
 103.     btr ax,15
 104.     jae @f
 105.       or eax,0xffff8000
 106.     @@:
 107.     add dword[wScr.position],eax
 108.  
 109.     mov eax,[wScr.position]
 110.     cmp eax,[wScr.max_area]
 111.     jb @f
 112.       mov dword[wScr.position],ebx ;if scroll position out of range
 113.       jmp .no_scroll
 114.     @@:
 115.     call draw_main_win
 116.   .no_scroll:
 117.   pop ebx eax
 118.   ret
 119.  
 120. draw_but_toolbar:
 121.  
 122.   push ebx ecx edx
 123.   mov ecx,0x40000000
 124. ;  mov edx,5*65536+25
 125.   mov edx,85*65536+2
 126.   call draw_but_icon
 127.  
 128.   inc cx
 129. ;  mov edx,30*65536+25
 130.   mov edx,110*65536+2
 131.   call draw_but_icon
 132.  
 133. call CanSave
 134. cmp al,1
 135. je @f
 136. and ecx,0xffff
 137. @@:
 138.   inc cx
 139. ;  mov edx,55*65536+25
 140.   mov edx,135*65536+2
 141.   call draw_but_icon
 142. or ecx,0x40000000
 143.  
 144.   inc cx
 145.   mov edx,85*65536+25
 146.   call draw_but_icon
 147.  
 148. call IsSel
 149. cmp al,0
 150. jne @f
 151. and ecx,0xffff
 152. @@:
 153.   inc cx ; Cut
 154.   mov edx,110*65536+25
 155.   call draw_but_icon
 156.  
 157.   inc cx ; Copy
 158.   mov edx,135*65536+25
 159.   call draw_but_icon
 160.  
 161.   mov cx,10 ; Upper
 162.   mov edx,265*65536+25
 163.   call draw_but_icon
 164.  
 165.   inc cx ; Lower
 166.   mov edx,290*65536+25
 167.   call draw_but_icon
 168.  
 169.   inc cx ; Reverse
 170.   mov edx,315*65536+25
 171.   call draw_but_icon
 172. or ecx,0x40000000
 173.  
 174. cmp byte[buf],0
 175. jne @f
 176. and ecx,0xffff
 177. @@:
 178.   mov cx,6 ; Paste
 179.   mov edx,160*65536+25
 180.   call draw_but_icon
 181. or ecx,0x40000000
 182.  
 183.   inc cx
 184.   mov edx,185*65536+25
 185.   call draw_but_icon
 186.  
 187.   inc cx
 188.   mov edx,210*65536+25
 189.   call draw_but_icon
 190.  
 191.   inc cx
 192.   mov edx,235*65536+25
 193.   call draw_but_icon
 194.  
 195. mov ebx,[tim_Undo]
 196. cmp [ch_tim],ebx
 197. jg @f
 198. and ecx,0xffff
 199. @@:
 200.   mov cx,13
 201.   mov edx,345*65536+25
 202.   call draw_but_icon
 203. or ecx,0x40000000
 204.  
 205. cmp [tim_Undo],1
 206. jge @f
 207. and ecx,0xffff
 208. @@:
 209.   inc cx
 210.   mov edx,370*65536+25
 211.   call draw_but_icon
 212. or ecx,0x40000000
 213.  
 214.   inc cx
 215.   mov edx,400*65536+25
 216.   call draw_but_icon
 217.  
 218.   inc cx
 219.   mov edx,425*65536+25
 220.   call draw_but_icon
 221.  
 222.   mov cx,17
 223.   mov edx,450*65536+25
 224.   call draw_but_icon
 225.  
 226.   pop edx ecx ebx
 227.   ret
 228.  
 229.  
 230. ;input:
 231. ; ebx = x*2^16+y coords to left up point clear line
 232. ; esi = 0 clear all rows
 233. ; edi - number text line
 234. clear_line_before_draw:
 235.   push eax ebx ecx edx
 236.     sub ebx,0x10001 ;îòíèìàåì îòñòóïû äëÿ âûðàâíèâàíèÿ áóêâû ïî öåíòðó
 237.     cmp esi,0
 238.     jne @f
 239.       add bx,word[recMain.height]
 240.       inc edi ; ???
 241.       ror ebx,16
 242.       mov bx,word[wndMain.left]
 243.       add bx,word[recMain.left]
 244.       ror ebx,16
 245.     @@:
 246.  
 247.     mov ax,word[wndMain.height]
 248.     add ax,word[wndMain.top]
 249.     cmp ax,bx
 250.     jl .no_clear
 251.     sub ax,bx
 252.  
 253.     mov cx,bx
 254.     shl ecx,16
 255.  
 256.     mov bx,word[wndMain.width]
 257.     sub bx,word[recMain.left]
 258.     mov cx,word[recMain.height]
 259.     mov edx,[WND_WORK_COLOR]
 260.  
 261.     cmp esi,0
 262.     je .pusto
 263.     cmp ax,cx
 264.     jge @f
 265.       .pusto:
 266.       mov cx,ax
 267.     @@:
 268.  
 269.     call IsSel
 270.     cmp al,0
 271.     je @f
 272.     cmp [seln.y0],edi
 273.     jg @f
 274.     cmp [seln.y1],edi
 275.     jl @f
 276.       mov edx,[SELECT_COLOR] ;draw selected line
 277.     @@:
 278.  
 279.     mov eax,13 ;rect
 280.     int 0x40
 281.  
 282.     call IsSel
 283.     cmp al,0
 284.     je .no_clear
 285.  
 286.     mov al,13 ;rect
 287.     mov cx,word[recMain.height]
 288.     cmp [seln.y0],edi
 289.     jne @f
 290.       push bx
 291.       mov edx,[seln.x0] ; âåðõíÿÿ ïîëîñà (çàòèðàåò ñëåâà)
 292.       cmp edx,[hScr.position]
 293.       jle .in_wnd
 294.         sub edx,[hScr.position]
 295.         imul edx,[recMain.width]
 296.         mov bx,dx
 297.         jmp .no_wnd
 298.       .in_wnd:
 299.         mov bx,0
 300.       .no_wnd:
 301.       mov edx,[WND_WORK_COLOR]
 302.       int 0x40
 303.       pop bx
 304.     @@:
 305.     cmp [seln.y1],edi
 306.     jne @f
 307.       mov edx,[seln.x1] ; íèæíÿÿ ïîëîñà (çàòèðàåò ñïðàâà)
 308.       cmp edx,[hScr.position]
 309.       jle .in_wnd2
 310.         sub edx,[hScr.position]
 311.         imul edx,[recMain.width]
 312.         sub bx,dx
 313.         shl edx,16
 314.         add ebx,edx
 315.       .in_wnd2:
 316.  
 317.       mov edx,[WND_WORK_COLOR]
 318.       int 0x40
 319.     @@:
 320.  
 321.   .no_clear:
 322.   pop edx ecx ebx eax
 323.   ret
 324.  
 325. ;include 't_debug.inc'
 326. draw_main_win:
 327.   push eax ebx ecx edx edi esi
 328. ;---debug---
 329. ;mov ecx,0
 330. ;@@:
 331. ;call DebugSymb
 332. ;inc ecx
 333. ;cmp ecx,10
 334. ;jge @f
 335. ;jmp @b
 336. ;@@:
 337. ;ret
 338. ;---debug---
 339.  
 340.   mov eax,4 ;draw text
 341.   mov esi,1
 342.   mov ecx,[tex_colors]
 343.   push dword[ecx]
 344.   pop ecx
 345.  
 346.   mov ebx,[wndMain.left]
 347.   add ebx,[recMain.left]
 348.   inc ebx
 349.   shl ebx,16
 350.   add ebx,[wndMain.top]
 351.   add ebx,[recMain.top]
 352.   inc ebx
 353.  
 354.   call SelNormalize ;need before draw select
 355.   mov edi,[wScr.position]
 356.  
 357.   call clear_line_before_draw
 358.   call GetFirstVisiblePos
 359.   cmp edx,0
 360.   je .no_draw_text
 361.   @@:
 362.     call IteratNext
 363.     cmp edx,[tex_1]
 364.     jle .no_draw_text
 365.  
 366. ;--- debug
 367. ;cmp dword[edx+6],maxChars
 368. ;jge .no_draw_text
 369. ;--- debug
 370.  
 371.     ; *** öâåòîâàÿ ðàçìåòêà
 372.     cmp byte[mode_colored],0
 373.     je .no_col_change
 374.     cmp byte[edx+1],0
 375.     je .no_col_change
 376.       call GetSymbColor
 377.     .no_col_change:
 378.  
 379.     cmp byte [edx],13
 380.     jne .no_13
 381.       cmp [invis],1
 382.       jne .no_invis
 383.         push edx
 384.         mov edx,symbol_new_line
 385.         int 0x40
 386.         pop edx
 387.       .no_invis:
 388.       add bx,word [recMain.height]
 389.       ;optimized output \/
 390.       mov ax,word [wndMain.height]
 391.       add ax,word [wndMain.top]
 392.       cmp bx,ax
 393.       jg .no_draw_text
 394.       mov ax,4
 395.       ;optimized output /\
 396.       ror ebx,16
 397.       mov bx,word [wndMain.left]
 398.       add bx,word [recMain.left]
 399.       inc ebx
 400.       ror ebx,16
 401.       inc edi ;increment line number
 402.       call clear_line_before_draw
 403.       call OptDrawLineLeft
 404.       jmp @b
 405.     .no_13:
 406.  
 407.     int 0x40
 408.     ror ebx,16
 409.     add bx,word [recMain.width]
 410.     mov si,word [wndMain.left]
 411.     add si,word [wndMain.width]
 412.     cmp bx,si
 413.     jl .no_opt
 414.       call OptDrawLineRight
 415.     .no_opt:
 416.     mov si,1
 417.     ror ebx,16
 418.     jmp @b
 419.   .no_draw_text:
 420.   xor esi,esi
 421.   call clear_line_before_draw
 422.  
 423.  
 424.   mov eax,13
 425.   ;top panel with caption
 426.   mov ebx,[wndMain.left]
 427. ;  add ebx,[recMain.left]
 428.   shl ebx,16
 429.   add ebx,[wndMain.width]
 430. ;  sub ebx,[recMain.left]
 431.   mov edx,[WND_WORK_COLOR]
 432.   mov ecx,[wndMain.top] ;draw caption
 433.   shl ecx,16
 434.   add ecx,[recMain.top]
 435.   mov edx,[WND_CAPT_COLOR]
 436.   int 0x40
 437.   ;left panel with numbers
 438. ;  mov ebx,[wndMain.left]
 439. ;  shl ebx,16
 440. ;  add ebx,[recMain.left]
 441.   ;mov cx,word[wndMain.height]
 442. ;  mov cx,word[recMain.top]
 443. ;  int 0x40
 444.  
 445.   call draw_line_numbers
 446.   call draw_main_cursor
 447.  
 448. ;---------------------------------------------
 449. ; set all_redraw flag for draw all ScrollBar
 450. ; In some cases it is necessity to draw only the area
 451. ; of moving of a "runner", for acceleration of output -
 452. ; in this case the flag needs to be reset to 0 (zero).
 453.         xor     eax,eax
 454.         inc     eax
 455.         mov     [wScr.all_redraw],eax
 456.         mov     [hScr.all_redraw],eax  
 457.  
 458. ; draw for Vertical ScrollBar
 459.         push     dword wScr
 460.         call     [scrollbar_ver_draw]
 461.         push     dword hScr
 462.         call     [scrollbar_hor_draw]
 463. ; reset all_redraw flag
 464.         xor     eax,eax
 465.         mov     [wScr.all_redraw],eax
 466.         mov     [hScr.all_redraw],eax
 467. ;---------------------------------------------
 468.  
 469.   mov eax,13
 470.   ;left-bottom square
 471.   mov bx,word[wndMain.left]
 472.   shl ebx,16
 473.   mov bx,word[recMain.left]
 474.   mov ecx,[wndMain.top]
 475.   add ecx,[wndMain.height]
 476.   shl ecx,16
 477.   mov cx,word[hScr.size_y]
 478.   inc cx
 479.   mov edx,[sc.work]
 480.   int 0x40
 481.  
 482.   ;right-bottom square
 483.   mov ebx,[wndMain.left]
 484.   add ebx,[wndMain.width]
 485.   shl ebx,16
 486.   mov bx,word[wScr.size_x]
 487.   inc bx
 488.   int 0x40
 489.  
 490.   pop esi edi edx ecx ebx eax
 491.   call draw_panel_find
 492.   call draw_panel_syntax
 493.   ret
 494.  
 495. ;txtBUp db 24
 496. ;txtBDn db 25
 497. ;txtBRi db 26
 498. ;txtBLe db 27
 499. draw_panel_find:
 500.   cmp byte[panel_id],TE_PANEL_FIND ;if not panel
 501.   jne @f
 502.   push eax ebx ecx edx
 503.  
 504.   mov eax,13 ;ðèñîâàíèå ïðÿìîóãîëüíèêà
 505.   mov ebx,TE_PANEL_WIDTH
 506.   mov cx,word[wndMain.top]
 507.   shl ecx,16
 508.   mov cx,20
 509.   mov edx,[sc.work]
 510.   int 0x40
 511.  
 512.   mov eax,4 ;ðèñîâàíèå òåêñòà
 513.   mov ebx,30*65536+5
 514.   add bx,word[wndMain.top]
 515.   mov ecx,[sc.work_text]
 516.   or ecx,0x80000000
 517.   mov edx,txtFindCapt
 518.   int 0x40
 519.  
 520.   push dword edit2
 521.   call [edit_box_draw]
 522.  
 523.   mov eax,13 ;ðèñîâàíèå ïðÿìîóãîëüíèêà
 524.   mov ebx,TE_PANEL_WIDTH
 525.   mov cx,word[wndMain.top]
 526.   add cx,20+15 ; 15 - height text box
 527.   shl ecx,16
 528.   mov cx,word[wndMain.height]
 529.   add cx,word[hScr.size_y]
 530.   sub cx,20+15-1 ; 15 - height text box
 531.   mov edx,[sc.work]
 532.   int 0x40
 533.  
 534.   mov eax,8 ;êíîïêà
 535.   mov ebx,5*65536+85
 536.   mov cx,word[wndMain.top]
 537.   add cx,20+15+5
 538.   shl ecx,16
 539.   mov cx,20
 540.   mov edx,201 ;button id
 541.   mov esi,[sc.work_button]
 542.   int 0x40
 543.  
 544.   mov eax,4 ;ðèñîâàíèå òåêñòà
 545.   mov ebx,15*65536+(20+15+10)
 546.   add bx,word[wndMain.top]
 547.   mov ecx,[sc.work_text]
 548.   or ecx,0x80000000
 549.   mov edx,txtFindNext
 550.   int 0x40
 551.  
 552.   pop edx ecx ebx eax
 553.   ret
 554.   @@:
 555.   push eax edx
 556.     mov eax,8
 557.     mov edx,201
 558.     or edx,0x80000000
 559.     int 0x40
 560.   pop edx eax
 561.   ret
 562.  
 563. draw_panel_syntax:
 564.   cmp byte[panel_id],TE_PANEL_SYNTAX ;if not panel
 565.   jne @f
 566.   push eax ebx ecx edx
 567.  
 568.   mov eax,13 ;ðèñîâàíèå ïðÿìîóãîëüíèêà
 569.   mov ebx,TE_PANEL_WIDTH
 570.   mov cx,word[wndMain.top]
 571.   shl ecx,16
 572.   mov cx,20
 573.   mov edx,[sc.work]
 574.   int 0x40
 575.  
 576.   push dword tree1
 577.   call dword[tl_draw]
 578.  
 579.   mov   [ws_dir_lbox.all_redraw],1
 580.   push dword ws_dir_lbox
 581.   call dword[scrollbar_ver_draw]
 582.  
 583.   ror ecx,16
 584.   add ecx,dword[tree1.box_height]
 585.   add ecx,20
 586.   ror ecx,16
 587.   mov cx,word[wndMain.height]
 588.   add cx,word[hScr.size_y]
 589.   sub cx,20
 590.   sub ecx,dword[tree1.box_height]
 591.   inc cx
 592.   int 0x40
 593.  
 594.   mov eax,8 ;êíîïêà
 595.   mov ebx,5*65536+65
 596.   mov cx,word[wndMain.top]
 597.   add cx,25
 598.   add ecx,dword[tree1.box_height]
 599.   shl ecx,16
 600.   mov cx,20
 601.   mov edx,200 ;button id
 602.   mov esi,[sc.work_button]
 603.   int 0x40
 604.  
 605.   mov eax,4 ;ðèñîâàíèå òåêñòà
 606.   mov ebx,30*65536+5
 607.   add bx,word[wndMain.top]
 608.   mov ecx,[sc.work_text]
 609.   or ecx,0x80000000
 610.   mov edx,txtFormatCapt
 611.   int 0x40
 612.  
 613.   mov ebx,10*65536+30
 614.   add ebx,dword[tree1.box_height]
 615.   add bx,word[wndMain.top]
 616.   mov edx,txtFormatApply
 617.   int 0x40
 618.  
 619.   pop edx ecx ebx eax
 620.   ret
 621.   @@:
 622.   push eax edx
 623.     mov eax,8
 624.     mov edx,200
 625.     or edx,0x80000000
 626.     int 0x40
 627.   pop edx eax
 628.   ret
 629.  
 630. draw_cur_line:
 631.   push eax ebx ecx edx esi edi
 632.  
 633.     mov edi,[cur_y]
 634.  
 635.     mov ebx,[wndMain.left]
 636.     add ebx,[recMain.left]
 637.     inc ebx
 638.     shl ebx,16
 639.     add ebx,edi
 640.     imul bx,word[recMain.height]
 641.     add ebx,[wndMain.top]
 642.     add ebx,[recMain.top]
 643.     inc ebx
 644.  
 645.     add edi,[wScr.position]
 646.     mov esi,1
 647.     call SelNormalize ;need before draw select
 648.     call clear_line_before_draw
 649.  
 650.     mov esi,[hScr.position]
 651.     mov ecx,edi
 652.     call GetPosByParam
 653.  
 654.   cmp [gpOpt],2
 655.   jne .no_draw_text
 656. ;  mov eax,4 ;draw text
 657.   call GetSymbColor
 658.   mov esi,1 ;draw 1 symbol
 659.   @@:
 660.     ;call IteratNext
 661.     cmp edx,[tex_1]
 662.     jle .no_draw_text
 663.  
 664.     ; *** öâåòîâàÿ ðàçìåòêà
 665.     cmp byte[mode_colored],0
 666.     je .no_col_change
 667.     cmp byte[edx+1],0
 668.     je .no_col_change
 669.       call GetSymbColor
 670.     .no_col_change:
 671.  
 672.     mov eax,4 ;draw text
 673.     cmp byte [edx],13
 674.     jne .no_13
 675.       cmp [invis],1
 676.       jne .no_draw_text
 677.  push edx
 678.  mov edx,symbol_new_line
 679.  int 0x40
 680.  pop edx
 681.       jmp .no_draw_text
 682.     .no_13:
 683.  
 684.     int 0x40
 685.     ror ebx,16
 686.     add bx,word[recMain.width]
 687. ;    cmp bx,word[wndMain.width]
 688.     mov ax,word[wndMain.width]
 689.     add ax,word[wndMain.left] ;ax = îòñòóï ïî îñè x
 690.     cmp bx,ax
 691.     jge .no_draw_text ;Opt
 692.     ror ebx,16
 693.     call IteratNext
 694.     jmp @b
 695.   .no_draw_text:
 696.  
 697.   pop edi esi edx ecx ebx eax
 698.   call draw_main_cursor
 699.   ret
 700.  
 701. MIN_M_WND_H equ 100
 702. MIN_W_SCRL_ARE equ 3
 703. MIN_H_SCRL_ARE equ 3
 704. EvSize:
 705.   push eax ecx edx edi
 706.   m2m [wndMain.width],[procinfo.client_box.width]
 707.   mov ax,word[wndMain.left]
 708.   sub word[wndMain.width],ax
 709.   mov eax,[wScr] ;+0 size_x
 710.   sub word[wndMain.width],ax
 711.  
 712.   m2m [wndMain.height],[procinfo.client_box.height]
 713.   cmp [wndMain.height],MIN_M_WND_H
 714.   jg @f
 715.     mov [wndMain.height],MIN_M_WND_H
 716.   @@:
 717.  
 718.   mov ax,word[hScr.size_y]
 719.   sub word[wndMain.height],ax
 720.     mov eax,[wndMain.height] ;.height = .top+.height
 721.     mov word[hScr.start_y],ax
 722.   mov eax,[wndMain.top]
 723.   sub word[wndMain.height],ax
 724.  
 725.   m2m word[wScr.start_x],word[wndMain.width]
 726.   mov ax,word[wndMain.left]
 727.   add [wScr.start_x],ax
 728.   m2m word[wScr.size_y],word[wndMain.height]
 729.  
 730.   m2m word[hScr.start_x],word[recMain.left]
 731.   add [hScr.start_x],ax ;ax=[wndMain.left]
 732.   mov eax,[wndMain.width]
 733.   sub ax,word[recMain.left]
 734.   mov word[hScr.size_x],ax
 735.  
 736.   mov eax,[wndMain.height] ;calculate lines in page
 737.   sub eax,[recMain.top]
 738.   xor edx,edx
 739.   mov ecx,[recMain.height]
 740.   div ecx
 741.   cmp eax,MIN_W_SCRL_ARE
 742.   jg @f
 743.     mov eax,MIN_W_SCRL_ARE
 744.   @@:
 745.   mov [wScr.cur_area],eax
 746.  
 747.   mov eax,[wndMain.width] ;calculate cols in page
 748.   sub eax,[recMain.left]
 749.   xor edx,edx
 750.   mov ecx,[recMain.width]
 751.   div ecx
 752.   cmp eax,MIN_H_SCRL_ARE
 753.   jg @f
 754.     mov eax,MIN_H_SCRL_ARE
 755.   @@:
 756.   dec eax ; ???
 757.   mov [hScr.cur_area],eax
 758.  
 759.   mov edi,dword tree1
 760.   m2m tl_box_top,dword[wndMain.top]
 761.   add tl_box_top,20
 762.  
 763.   m2m dword[edit2.top],dword[wndMain.top]
 764.   add dword[edit2.top],20
 765.  
 766.   pop edi edx ecx eax
 767.   call OnInitialUpdate
 768.   ret
 769.  
 770. OnInitialUpdate:
 771.   mov [wScr.redraw],1
 772.   mov [hScr.redraw],1
 773.   ret
 774.  
 775. ;output:
 776. ; edx = pointer to symbol
 777. ; edx = 0 if text not in screen
 778. GetFirstVisiblePos:
 779.   push ecx
 780.   mov edx,[tex]
 781.   xor ecx,ecx
 782.   @@:
 783.     cmp ecx,[wScr.position]
 784.     je @f
 785.     call IteratNext
 786.     cmp edx,[tex_1]
 787.     jle @f
 788.     cmp byte [edx],13
 789.     jne @b
 790.     inc ecx
 791.     jmp @b
 792.   @@:
 793.  
 794.   cmp ecx,[wScr.position]
 795.   je @f
 796.     xor edx,edx
 797.   @@:
 798.   cmp ecx,[wScr.max_area]
 799.   jle @f
 800.     mov [wScr.max_area],ecx
 801.   @@:
 802.   pop ecx
 803.   call OptDrawLineLeft
 804.   ret
 805.  
 806.  
 807.  
 808. ;input:
 809. ; edx = pointer to symbol
 810. ;output:
 811. ; edx = pointer to first left symbol
 812. OptDrawLineLeft:
 813.   push ecx
 814.   mov ecx,[hScr.position]
 815.   cmp ecx,0
 816.   je .ret_f
 817.   push eax
 818.   mov eax,edx
 819.  
 820.   cmp edx,[tex]
 821.   jne @f
 822.     call IteratNext
 823.     jmp .beg_cycle
 824.   @@:
 825.  
 826.   cmp ecx,0
 827.   je @f
 828.  
 829.   cmp byte[edx],13
 830.   jne @f
 831.     call IteratNext
 832.     .beg_cycle:
 833.   @@:
 834.     cmp edx,[tex_1]
 835.     jle @f
 836.     cmp byte[edx],13
 837.     je @f
 838.     cmp ecx,0
 839.     je @f
 840.     mov eax,edx
 841.     call IteratNext
 842.     dec ecx
 843.     jmp @b
 844.   @@:
 845.     mov edx,eax
 846.   pop eax
 847.   .ret_f:
 848.   pop ecx
 849.   call GetSymbColor
 850.   ret
 851.  
 852. ;input:
 853. ; edx = pointer to symbol
 854. ;output:
 855. ; edx = pointer to 13 symbol
 856. OptDrawLineRight:
 857.   push eax
 858.   mov eax,edx
 859.   @@:
 860.     cmp edx,[tex_1]
 861.     jle @f
 862.     cmp byte[edx],13
 863.     je @f
 864.     mov eax,edx
 865.     call IteratNext
 866.     jmp @b
 867.   @@:
 868.   mov edx,eax ;perv sumbol
 869.   pop eax
 870.   call GetSymbColor
 871.   ret
 872.  
 873. txtRow db '‘âப ',0
 874. txtCol db '‡­ ª',0
 875. txtOtm db 'Žâ¬¥­ë',0
 876.  
 877. draw_main_cursor:
 878.   push eax ebx ecx edx edi esi
 879.  
 880.   mov eax,13 ;draw cursor
 881.   mov ecx,[wndMain.top] ;calc rect -> y0,y1
 882.   add ecx,[recMain.top]
 883.   mov edx,[cur_y]
 884.   imul edx,[recMain.height]
 885.   add ecx,edx
 886.  
 887.   cmp [curMod],1
 888.   jne @f
 889.     mov edx,[recMain.height]
 890.     inc edx ; 1->1, 3->2, 5->3, ...
 891.     shr edx,1
 892.     add ecx,edx
 893.   @@:
 894.   shl ecx,16
 895.   add ecx,[recMain.height]
 896.   cmp [curMod],1
 897.   jne @f
 898.     shr cx,1
 899.   @@:
 900.  
 901.   mov ebx,[wndMain.left] ;calc rect -> x0,x1
 902.   add ebx,[recMain.left]
 903.   mov edx,[cur_x]
 904.   imul edx,[recMain.width]
 905.   add ebx,edx
 906.   shl ebx,16
 907.   add ebx,[recMain.width]
 908.  
 909.   mov edx,[CURSOR_COLOR]
 910.   int 0x40
 911.  
 912.   call GetPos
 913.   cmp [gpOpt],2
 914.   jne @f
 915.     mov eax,4 ;draw text
 916.     mov esi,1
 917.     ror ecx,16
 918.     mov bx,cx
 919.     add ebx,0x10001
 920.     cmp [curMod],1
 921.     jne .no_up_tetx
 922.       mov cx,word[recMain.height]
 923.       inc cx ; 1->1, 3->2, 5->3, ...
 924.       shr cx,1
 925.       sub bx,cx
 926.     .no_up_tetx:
 927.     mov ecx,[CUR_TEXT_COLOR]
 928.     call ConvertInvisSymb
 929.     int 0x40
 930.   @@:
 931.  
 932.  
 933.  
 934.   mov eax,4
 935.   mov ebx,[wndMain.left]
 936.   add ebx,[recMain.left]
 937.   shl ebx,16
 938.   add ebx,[wndMain.top]
 939.   add ebx,3
 940.   mov ecx,[WND_BORD_COLOR]
 941.   or  ecx,0x80000000
 942.   mov edx,txtRow
 943.   int 0x40
 944.  
 945.   add ebx,0x500000
 946.   mov edx,txtCol
 947.   int 0x40
 948.  
 949.   cmp [tim_Undo],0
 950.   je @f
 951.     add ebx,0x500000
 952.     mov edx,txtOtm
 953.     int 0x40
 954.     sub ebx,0x500000
 955.   @@:
 956.  
 957.   call draw_bufer
 958.   call draw_help_f1
 959.  
 960.   mov eax,47 ;draw cursor coords
 961.   mov esi,[WND_BORD_COLOR]
 962.   or  esi,0x40000000
 963.   mov edi,[WND_WORK_COLOR]
 964.  
 965.   mov edx,ebx
 966.   ror edx,16
 967.   sub edx,35
 968.   ror edx,16
 969.   ;add edx,3
 970.   mov ebx,0x40000 ;Row=...
 971.   mov ecx,[cur_y]
 972.   inc ecx
 973.   add ecx,[wScr.position]
 974.   int 0x40
 975.  
 976.   ;mov ebx,0x40000 ;Col=...
 977.   mov ecx,[cur_x]
 978.   inc ecx
 979.   add ecx,[hScr.position]
 980.   add edx,0x500000
 981.   int 0x40
 982.  
 983.   cmp [tim_Undo],0
 984.   je @f
 985.     mov ecx,[tim_Undo]
 986.     add edx,0x500000
 987.     int 0x40
 988.   @@:
 989.  
 990.   pop esi edi edx ecx ebx eax
 991.   ret
 992.  
 993.  
 994. draw_bufer:
 995.   push eax ebx ecx edx esi edi
 996.   cmp byte[buf],0
 997.   je @f
 998.     mov ebx,[wndMain.left]
 999.     add ebx,[recMain.left]
 1000.   add bx,250
 1001.     shl ebx,16
 1002.     add ebx,[wndMain.top]
 1003.     add ebx,3
 1004.     mov ecx,[WND_BORD_COLOR]
 1005.     or  ecx,0x40000000
 1006.     mov edi,[WND_WORK_COLOR]
 1007.    
 1008.     mov edx,txtBuf
 1009.     mov esi,buf
 1010.     call strlen
 1011.     cmp eax,15
 1012.     jle .crop_buf
 1013.       mov eax,15
 1014.     .crop_buf:
 1015.     mov esi,7
 1016.     add esi,eax
 1017.  
 1018.     mov eax,4
 1019.     int 0x40
 1020.   @@:
 1021.   pop edi esi edx ecx ebx eax
 1022.   ret
 1023.  
 1024. draw_help_f1:
 1025.   push eax ebx ecx edx edi
 1026.   mov eax,13 ;clear place before draw help
 1027.   mov ebx,[wndMain.left]
 1028.   add ebx,[recMain.left]
 1029.   shl ebx,16
 1030.   add ebx,[wndMain.width]
 1031.   sub ebx,[recMain.left]
 1032.   mov ecx,[wndMain.top]
 1033.   add ecx,13
 1034.   shl ecx,16
 1035.   add ecx,[recMain.height]
 1036.   mov edx,[WND_CAPT_COLOR]
 1037.   int 0x40
 1038.  
 1039.   cmp [help_id],-1
 1040.   je @f;.no_help
 1041.     mov eax,[help_id]
 1042.     ColToIndexOffset eax,edx
 1043.  
 1044.     ;SetCoordinates
 1045.     mov ebx,[wndMain.left]
 1046.     add ebx,[recMain.left]
 1047.     shl ebx,16
 1048.     add ebx,[wndMain.top]
 1049.     add ebx,13 ;=3+10
 1050.  
 1051.     ;SetTextColor
 1052.     xor eax,eax
 1053.     mov al,byte[edx+MAX_COLOR_WORD_LEN+6]
 1054.     shl ax,2
 1055.     mov ecx,[tex_colors]
 1056.     add ecx,eax
 1057.     push dword[ecx]
 1058.     pop ecx
 1059.     or  ecx,0xc0000000 ;SetTextStyles
 1060.     mov edi,[WND_WORK_COLOR]
 1061.  
 1062.     mov eax,4
 1063.     int 0x40
 1064.  
 1065.     ;*** draw help string ***
 1066.     mov ecx,[WND_BORD_COLOR]
 1067.     or ecx,0x80000000
 1068.     mov edi,dword[edx+MAX_COLOR_WORD_LEN]
 1069.     cmp edi,0
 1070.     je @f
 1071.       add edi,dword[tex_help_f1]
 1072.       mov edx,edi
 1073.       add ebx,0x500000
 1074.       int 0x40
 1075.     @@:
 1076.   ;.no_help:
 1077.   pop edi edx ecx ebx eax
 1078.   ret
 1079.  
 1080. draw_line_numbers:
 1081.   push eax ebx ecx edx esi ;edi
 1082.   ;line numbers
 1083.   mov eax,47
 1084.   mov esi,[WND_BORD_COLOR]
 1085.   ;or esi,0x40000000
 1086.   ;mov edi,[WND_WORK_COLOR]
 1087.   mov ebx,0x40000 ;format
 1088.  
 1089.   mov ecx,[wScr.position]
 1090.   inc ecx
 1091.   mov dx,3
 1092.   add dx,word[wndMain.left]
 1093.   shl edx,16
 1094.   mov dx,word[wndMain.top]
 1095.   add dx,word[recMain.top]
 1096.   @@:
 1097.  
 1098. push eax ebx ecx edx
 1099.   mov eax,13
 1100.   ;left panel with numbers
 1101.   mov ebx,[wndMain.left]
 1102.   shl ebx,16
 1103.   add ebx,[recMain.left]
 1104.   mov cx,dx
 1105. ;  mov ecx,[wndMain.top] ;draw caption
 1106. ;  add ecx,[recMain.top]
 1107.   shl ecx,16
 1108.   mov cx,word [recMain.height]
 1109.   mov edx,[WND_CAPT_COLOR]
 1110.   int 0x40
 1111. pop edx ecx ebx eax
 1112.  
 1113.     int 0x40
 1114.     inc ecx
 1115.     add dx,word[recMain.height]
 1116.     sub dx,word[wndMain.top]
 1117.     cmp dx,word[wndMain.height]
 1118.     jge @f
 1119.     add dx,word[wndMain.top]
 1120.     jmp @b
 1121.   @@:
 1122.  
 1123.   pop esi edx ecx ebx eax
 1124.   ret
 1125.  
 1126.  
 1127. draw_cursor_sumb: ;this function need to optimize output
 1128.   push eax ecx edx
 1129.   mov eax,13 ;rect
 1130.   mov ebx,[wndMain.left]
 1131.   add ebx,[recMain.left]
 1132.   mov edx,[cur_x]
 1133.   imul edx,[recMain.width]
 1134.   add ebx,edx
 1135.   shl ebx,16
 1136.   add ebx,[recMain.width]
 1137.  
 1138.   mov ecx,[wndMain.top] ;calc rect -> y0,y1
 1139.   add ecx,[recMain.top]
 1140.   mov edx,[cur_y]
 1141.   imul edx,[recMain.height]
 1142.   add ecx,edx
 1143.   shl ecx,16
 1144.   add ecx,[recMain.height]
 1145.  
 1146.   mov edx,[WND_WORK_COLOR]
 1147.   push ecx
 1148.     call SelNormalize
 1149.  
 1150.     mov ecx,[wScr.position]
 1151.     sub [seln.y0],ecx
 1152.     sub [seln.y1],ecx
 1153.  
 1154.     mov ecx,[cur_y]
 1155.     cmp ecx,[seln.y0]
 1156.     jl .no_cur_sel
 1157.     cmp ecx,[seln.y1]
 1158.     jg .no_cur_sel
 1159.     mov edx,[SELECT_COLOR]
 1160.    
 1161.     cmp ecx,[seln.y0]
 1162.     jne @f
 1163.       mov ecx,[cur_x]
 1164.       add ecx,[hScr.position]
 1165.       cmp ecx,[seln.x0]
 1166.       jge @f
 1167.         mov edx,[WND_WORK_COLOR]
 1168.     @@:
 1169.  
 1170.     mov ecx,[cur_y]
 1171.     cmp ecx,[seln.y1]
 1172.     jne .no_cur_sel
 1173.       mov ecx,[cur_x]
 1174.       add ecx,[hScr.position]
 1175.       cmp ecx,[seln.x1]
 1176.       jl .no_cur_sel
 1177.       mov edx,[WND_WORK_COLOR]
 1178.  
 1179.     .no_cur_sel:
 1180.   pop ecx
 1181.   int 0x40
 1182.  
 1183.   call GetPos
 1184.   cmp [gpOpt],2
 1185.   jne @f
 1186.     push esi
 1187.     mov eax,4 ;draw text
 1188.     mov esi,1
 1189.     ror ecx,16
 1190.     mov bx,cx
 1191.     add ebx,0x10001
 1192.     ;mov ecx,[WND_TEXT_COLOR]
 1193.     call GetSymbColor
 1194.     call ConvertInvisSymb
 1195.     int 0x40
 1196.     pop esi
 1197.   @@:
 1198.  
 1199.   pop edx ecx eax
 1200.   ret
 1201.  
 1202.  
 1203.  
 1204. ;input:
 1205. ; edx = pointer to text
 1206. ;output:
 1207. ; ecx = color
 1208. ; if mode_colored=0 then ecx=WND_TEXT_COLOR
 1209. GetSymbColor:
 1210.   mov ecx,[WND_TEXT_COLOR]
 1211.  
 1212.   push eax edx
 1213.   cmp byte[mode_colored],0
 1214.   je .exit
 1215.     jmp .on_first
 1216.     @@:
 1217.       call IteratPerv
 1218.       cmp edx,[tex_1]
 1219.       jle .exit
 1220.     .on_first:
 1221.       xor eax,eax
 1222.       mov al,byte[edx+1]
 1223.       cmp al,0
 1224.     je @b
 1225.  
 1226.     ;cmp al,0xff
 1227.     ;je .exit
 1228.     cmp eax,[ColColor]
 1229.     jge .exit
 1230.  
 1231.     shl ax,2 ;*4
 1232.     mov ecx,[tex_colors]
 1233.     add ecx,eax
 1234.     push dword[ecx]
 1235.     pop ecx
 1236.   .exit:
 1237.   pop edx eax
 1238.   ret
 1239.  
 1240. ;input:
 1241. ; edx = pointer to text
 1242. ConvertInvisSymb:
 1243.   cmp [invis],1
 1244.   jne @f
 1245.   cmp byte [edx],13
 1246.   jne @f
 1247.     mov edx,symbol_new_line
 1248.   @@:
 1249.   ret
 1250.  
 1251. ;input:
 1252. ;  ecx = 0x4000____
 1253. ;   cx = icon index
 1254. ;  edx = x*2^16+y
 1255. draw_but_icon:
 1256.   push eax ebx
 1257.  
 1258.   mov eax,8 ;êíîïêà
 1259.   push ecx edx esi
 1260.   mov ebx,edx
 1261.   mov edx,ecx
 1262.   add edx,3
 1263.   mov cx,bx
 1264.   shl ecx,16
 1265.   mov cx,19 ;=20-1
 1266.   mov bx,19 ;=20-1
 1267.   mov esi,[sc.work_button]
 1268.   int 0x40
 1269.   pop esi edx ecx
 1270.  
 1271.   mov ebx,ecx
 1272.   ror ebx,16
 1273.   cmp bx,0x4000
 1274.   jne @f
 1275.  
 1276.   mov eax,7 ;bmp
 1277.   mov ebx,[bmp_icon]
 1278.   push ecx
 1279.   and ecx,0xffff
 1280.   imul ecx,1200
 1281.   add ebx,ecx
 1282.   mov ecx,20
 1283.   shl ecx,16
 1284.   add ecx,20
 1285.   int 0x40
 1286.   pop ecx
 1287.  
 1288.   @@:
 1289.   pop ebx eax
 1290.   ret
 1291.  
 1292.