Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 4308 | Rev 5385 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. fn_col_option dd def_col_file
 2. fn_syntax_dir db 'info/',0
 3. def_col_file db 'default.syn',0
 4.  
 5. exit_code dd 0 ;¯¥à¥¬¥­­ ï ¨á¯®«ì§ã¥¬ ï ¤«ï ¢ë室  ¨§ ¯à®£à ¬¬ë
 6.  
 7. ;§­ ç¥­¨ï § ¤ ¢ ¥¬ë¥ ¯® 㬮«ç ­¨î, ¡¥§ ini ä ©« 
 8. ini_def_window_t equ 10
 9. ini_def_window_l equ 10
 10. ini_def_window_w equ 485
 11. ini_def_window_h equ 320
 12. ini_def_symbol_w equ 7
 13. ini_def_symbol_h equ 10
 14. ini_def_scroll_type equ 0
 15. ;®¯¨á ­¨¥ ¯ à ¬ â஢ ¤«ï ini ä ©« 
 16. ini_name db 't_edit.ini',0
 17. ini_sec_window db 'Window',0
 18. key_window_t db 't',0
 19. key_window_l db 'l',0
 20. key_window_w db 'w',0
 21. key_window_h db 'h',0
 22. key_symbol_w db 'symbol_w',0
 23. key_symbol_h db 'symbol_h',0
 24. key_scroll_type db 'scroll_type',0
 25. ini_sec_options db 'Options',0
 26. key_synt_file:
 27.         db 'syntax_'
 28.         .numb: db '0',0
 29. key_synt_ext:
 30.         db 'ext_'
 31.         .numb: db '0',0
 32. ini_def_synt_f db 0
 33.  
 34. align 4
 35. max_synt_auto_open equ 10
 36. synt_auto_open:
 37.         rb 64*max_synt_auto_open
 38.         db 0
 39.  
 40. system_dir_0 db '/sys/lib/'
 41. lib_name_0 db 'box_lib.obj',0
 42.  
 43. system_dir_1 db '/sys/lib/'
 44. lib_name_1 db 'msgbox.obj',0
 45.  
 46. system_dir_2 db '/sys/lib/'
 47. lib_name_2 db 'proc_lib.obj',0
 48.  
 49. system_dir_3 db '/sys/lib/'
 50. lib_name_3 db 'libimg.obj',0
 51.  
 52. system_dir_4 db '/sys/lib/'
 53. lib_name_4 db 'libini.obj',0
 54.  
 55.  
 56. ;---------------------------------------------------------------------
 57. align 4
 58. import_box_lib:
 59.         dd alib_init0 ;äã­ªæ¨ï § ¯ã᪠¥âáï ¬ ªà®á®¬ 1 à § ¯à¨ ¯®¤ª«î祭¨¨ ¡¨¡¨«¨®â¥ª¨, ¯®â®¬ã ¢ ¯à®£à ¬¬¥ ¬¥âª  ­  ­¥¥ ­¥ ­ã¦­ 
 60.  
 61.         edit_box_draw  dd aEdit_box_draw
 62.         edit_box_key   dd aEdit_box_key
 63.         edit_box_mouse dd aEdit_box_mouse
 64.         ;edit_box_set_text dd aEdit_box_set_text
 65.         ;version_ed     dd aVersion_ed
 66.  
 67.         scrollbar_ver_draw  dd aScrollbar_ver_draw
 68.         scrollbar_ver_mouse dd aScrollbar_ver_mouse
 69.         scrollbar_hor_draw  dd aScrollbar_hor_draw
 70.         scrollbar_hor_mouse dd aScrollbar_hor_mouse
 71.         ;version_scrollbar   dd aVersion_scrollbar
 72.  
 73.         menu_bar_draw    dd aMenu_bar_draw
 74.         menu_bar_mouse   dd aMenu_bar_mouse
 75.         ;version_menu_bar dd aVersion_menu_bar
 76.  
 77.         tl_data_init dd sz_tl_data_init
 78.         tl_data_clear dd sz_tl_data_clear
 79.         tl_info_clear dd sz_tl_info_clear
 80.         tl_key dd sz_tl_key
 81.         tl_mouse dd sz_tl_mouse
 82.         tl_draw dd sz_tl_draw
 83.         tl_info_undo dd sz_tl_info_undo
 84.         tl_info_redo dd sz_tl_info_redo
 85.         tl_node_add dd sz_tl_node_add
 86.         tl_node_set_data dd sz_tl_node_set_data
 87.         tl_node_get_data dd sz_tl_node_get_data
 88.         tl_node_delete dd sz_tl_node_delete
 89.         tl_cur_beg dd sz_tl_cur_beg
 90.         tl_cur_next dd sz_tl_cur_next
 91.         tl_cur_perv dd sz_tl_cur_perv
 92.         ;tl_node_close_open dd sz_tl_node_close_open
 93.         tl_node_lev_inc dd sz_tl_node_lev_inc
 94.         tl_node_lev_dec dd sz_tl_node_lev_dec
 95.  
 96.         ted_but_sumb_upper dd sz_ted_but_sumb_upper
 97.         ted_but_sumb_lover dd sz_ted_but_sumb_lover
 98.         ted_but_convert_by_table dd sz_ted_but_convert_by_table
 99.         ted_can_save dd sz_ted_can_save
 100.         ted_clear dd sz_ted_clear
 101.         ted_delete dd sz_ted_delete
 102.         ted_draw dd sz_ted_draw
 103.         ted_init dd sz_ted_init
 104.         ted_init_scroll_bars dd sz_ted_init_scroll_bars
 105.         ted_init_syntax_file dd sz_ted_init_syntax_file
 106.         ted_is_select dd sz_ted_is_select
 107.         ted_key dd sz_ted_key
 108.         ted_mouse dd sz_ted_mouse
 109.         ted_open_file dd sz_ted_open_file
 110.         ted_save_file dd sz_ted_save_file
 111.         ted_text_add dd sz_ted_text_add
 112.         ted_but_select_word dd sz_ted_but_select_word
 113.         ted_but_cut dd sz_ted_but_cut
 114.         ted_but_copy dd sz_ted_but_copy
 115.         ted_but_paste dd sz_ted_but_paste
 116.         ted_but_undo dd sz_ted_but_undo
 117.         ted_but_redo dd sz_ted_but_redo
 118.         ted_but_reverse dd sz_ted_but_reverse
 119.         ted_but_find_next dd sz_ted_but_find_next
 120.         ted_text_colored dd sz_ted_text_colored
 121.         version_text_edit dd sz_ted_version
 122.  
 123.         PathShow_prepare        dd sz_PathShow_prepare
 124.         PathShow_draw           dd sz_PathShow_draw
 125.  
 126. dd 0,0
 127.         alib_init0 db 'lib_init',0
 128.  
 129.         aEdit_box_draw  db 'edit_box',0
 130.         aEdit_box_key   db 'edit_box_key',0
 131.         aEdit_box_mouse db 'edit_box_mouse',0
 132.         ;aEdit_box_set_text db 'edit_box_set_text',0
 133.         ;aVersion_ed    db 'version_ed',0
 134.  
 135.         aScrollbar_ver_draw  db 'scrollbar_v_draw',0
 136.         aScrollbar_ver_mouse db 'scrollbar_v_mouse',0
 137.         aScrollbar_hor_draw  db 'scrollbar_h_draw',0
 138.         aScrollbar_hor_mouse db 'scrollbar_h_mouse',0
 139.         ;aVersion_scrollbar   db 'version_scrollbar',0
 140.  
 141.         aMenu_bar_draw    db 'menu_bar_draw',0
 142.         aMenu_bar_mouse   db 'menu_bar_mouse',0
 143.         ;aVersion_menu_bar db 'version_menu_bar',0
 144.  
 145.         sz_tl_data_init db 'tl_data_init',0
 146.         sz_tl_data_clear db 'tl_data_clear',0
 147.         sz_tl_info_clear db 'tl_info_clear',0
 148.         sz_tl_key db 'tl_key',0
 149.         sz_tl_mouse db 'tl_mouse',0
 150.         sz_tl_draw db 'tl_draw',0
 151.         sz_tl_info_undo db 'tl_info_undo',0
 152.         sz_tl_info_redo db 'tl_info_redo',0
 153.         sz_tl_node_add db 'tl_node_add',0
 154.         sz_tl_node_set_data db 'tl_node_set_data',0
 155.         sz_tl_node_get_data db 'tl_node_get_data',0
 156.         sz_tl_node_delete db 'tl_node_delete',0
 157.         sz_tl_cur_beg db 'tl_cur_beg',0
 158.         sz_tl_cur_next db 'tl_cur_next',0
 159.         sz_tl_cur_perv db 'tl_cur_perv',0
 160.         ;sz_tl_node_close_open db 'tl_node_close_open',0
 161.         sz_tl_node_lev_inc db 'tl_node_lev_inc',0
 162.         sz_tl_node_lev_dec db 'tl_node_lev_dec',0
 163.  
 164.         sz_ted_but_sumb_upper   db 'ted_but_sumb_upper',0
 165.         sz_ted_but_sumb_lover   db 'ted_but_sumb_lover',0
 166.         sz_ted_but_convert_by_table db 'ted_but_convert_by_table',0
 167.         sz_ted_can_save                 db 'ted_can_save',0
 168.         sz_ted_clear                    db 'ted_clear',0
 169.         sz_ted_delete                   db 'ted_delete',0
 170.         sz_ted_draw                             db 'ted_draw',0
 171.         sz_ted_init                             db 'ted_init',0
 172.         sz_ted_init_scroll_bars db 'ted_init_scroll_bars',0
 173.         sz_ted_init_syntax_file db 'ted_init_syntax_file',0
 174.         sz_ted_is_select                db 'ted_is_select',0
 175.         sz_ted_key                              db 'ted_key',0
 176.         sz_ted_mouse                    db 'ted_mouse',0
 177.         sz_ted_open_file                db 'ted_open_file',0
 178.         sz_ted_save_file                db 'ted_save_file',0
 179.         sz_ted_text_add                 db 'ted_text_add',0
 180.         sz_ted_but_select_word  db 'ted_but_select_word',0
 181.         sz_ted_but_cut                  db 'ted_but_cut',0
 182.         sz_ted_but_copy                 db 'ted_but_copy',0
 183.         sz_ted_but_paste                db 'ted_but_paste',0
 184.         sz_ted_but_undo                 db 'ted_but_undo',0
 185.         sz_ted_but_redo                 db 'ted_but_redo',0
 186.         sz_ted_but_reverse              db 'ted_but_reverse',0
 187.         sz_ted_but_find_next    db 'ted_but_find_next',0
 188.         sz_ted_text_colored             db 'ted_text_colored',0
 189.         sz_ted_version db 'version_text_edit',0
 190.  
 191.         sz_PathShow_prepare     db 'PathShow_prepare',0
 192.         sz_PathShow_draw        db 'PathShow_draw',0
 193.  
 194. align 4
 195. import_proclib:
 196.         OpenDialog_Init dd aOpenDialog_Init
 197.         OpenDialog_Start dd aOpenDialog_Start
 198. dd 0,0
 199.         aOpenDialog_Init db 'OpenDialog_init',0
 200.         aOpenDialog_Start db 'OpenDialog_start',0
 201.  
 202. align 4
 203. import_msgbox_lib:
 204.         mb_create dd amb_create
 205.         mb_reinit dd amb_reinit
 206.         mb_setfunctions dd amb_setfunctions
 207. dd 0,0
 208.         amb_create db 'mb_create',0
 209.         amb_reinit db 'mb_reinit',0
 210.         amb_setfunctions db 'mb_setfunctions',0
 211.  
 212. align 4
 213. import_libimg:
 214.         dd alib_init1
 215.         img_to_rgb2 dd aimg_to_rgb2
 216.         img_decode  dd aimg_decode
 217.         img_destroy dd aimg_destroy
 218. dd 0,0
 219.         alib_init1   db 'lib_init',0
 220.         aimg_to_rgb2 db 'img_to_rgb2',0
 221.         aimg_decode  db 'img_decode',0 ; ¢â®¬ â¨ç¥áª¨ ®¯à¥¤¥«ï¥â ä®à¬ â £à ä¨ç¥áª¨å ¤ ­­ëå
 222.         aimg_destroy db 'img_destroy',0
 223.  
 224. align 4
 225. import_libini:
 226.         dd alib_init2
 227.         ini_get_str   dd aini_get_str
 228.         ini_get_int   dd aini_get_int
 229.         ini_get_color dd aini_get_color
 230. dd 0,0
 231.         alib_init2     db 'lib_init',0
 232.         aini_get_str   db 'ini_get_str',0
 233.         aini_get_int   db 'ini_get_int',0
 234.         aini_get_color db 'ini_get_color',0
 235.  
 236. ;---------------------------------------------------------------------
 237. align 4
 238. wScr:
 239. .x:
 240. .size_x   dw 16 ;+0
 241. .start_x  dw 50 ;+2
 242. .y:
 243. .size_y   dw 300 ; +4
 244. .start_y  dw  50 ; +6
 245. .btn_high dd  15 ; +8
 246. .type     dd ini_def_scroll_type ;+12
 247. .max_area dd 100 ;+16
 248. .cur_area dd  30 ;+20
 249. .position dd   0 ;+24
 250. .bckg_col dd   0 ;+28
 251. .frnt_col dd   0 ;+32
 252. .line_col dd   0 ;+36
 253. .redraw   dd   0 ;+40
 254. .delta    dw   0 ;+44
 255. .delta2   dw   0 ;+46
 256. .run_x:
 257. rb 2+2+2+2+4+4+4+4+4+4
 258. .all_redraw dd 0 ;+80
 259. .ar_offset  dd 1 ;+84
 260. ;---------------------------------------------------------------------
 261. align 4
 262. hScr:
 263. .x:
 264. .size_x     dw 150 ;+0
 265. .start_x    dw 0 ;+2
 266. .y:
 267. .size_y     dw 16 ;+4
 268. .start_y    dw 50 ;+6
 269. .btn_high   dd 15 ;+8
 270. .type       dd ini_def_scroll_type ;+12
 271. .max_area   dd 100 ;+16
 272. .cur_area   dd 30 ;+20
 273. .position   dd 0  ;+24
 274. .bckg_col   dd 0  ;+28
 275. .frnt_col   dd 0  ;+32
 276. .line_col   dd 0  ;+36
 277. .redraw     dd 0  ;+40
 278. .delta      dw 0  ;+44
 279. .delta2     dw 0  ;+46
 280. .run_x:
 281. rb 2+2+2+2+4+4+4+4+4+4
 282. .all_redraw dd 0 ;+80
 283. .ar_offset  dd 1 ;+84
 284. ;---------------------------------------------------------------------  
 285. align 4
 286. ws_dir_lbox: ;¤®ç¥à­¨© áªà®««¨­£ ¤«ï í«¥¬¥­â  ListBox
 287. .x:
 288. .size_x     dw 16 ;+0
 289. .start_x    dw 0 ;+2
 290. .y:
 291. .size_y     dw 30 ;+4
 292. .start_y    dw 70 ;+6
 293. .btn_high   dd 15 ;+8
 294. .type       dd ini_def_scroll_type ;+12
 295. .max_area   dd 100 ;+16
 296. .cur_area   dd 30 ;+20
 297. .position   dd 0  ;+24
 298. .bckg_col   dd 0  ;+28
 299. .frnt_col   dd 0  ;+32
 300. .line_col   dd 0  ;+36
 301. .redraw     dd 0  ;+40
 302. .delta      dw 0  ;+44
 303. .delta2     dw 0  ;+46
 304. .run_x:
 305. rb 2+2+2+2+4+4+4+4+4+4
 306. .all_redraw dd 0 ;+80
 307. .ar_offset  dd 1 ;+84
 308. ;---------------------------------------------------------------------
 309.  
 310. align 4
 311. menu_data_1:
 312. .type: dd 0   ;+0
 313. .x:
 314. .size_x  dw 35 ;+4
 315. .start_x dw  5 ;+6
 316. .y:
 317. .size_y  dw 15 ;+8
 318. .start_y dw  5 ;+10
 319. .text_pointer: dd menu_text_area   ;+12
 320. .pos_pointer:  dd menu_text_area.1 ;+16
 321. .text_end   dd menu_text_area.end  ;+20
 322. .mouse_pos  dd 0 ;+24
 323. .mouse_keys dd 0 ;+28
 324. .x1:
 325. .size_x1  dw 70  ;+32
 326. .start_x1 dw  5  ;+34
 327. .y1:
 328. .size_y1  dw 15  ;+36
 329. .start_y1 dw 20  ;+38
 330. .bckg_col dd 0xeeeeee ;+40
 331. .frnt_col dd 0xff ;+44
 332. .menu_col dd 0xffffff ;+48
 333. .select   dd 0 ;+52
 334. .out_select dd 0 ;+56
 335. .buf_adress dd 0 ;+60
 336. .procinfo dd procinfo ;0 ;+64
 337. .click   dd 0 ;+68
 338. .cursor  dd 0 ;+72
 339. .cursor_old dd 0 ;+76
 340. .interval   dd 16 ;+80
 341. .cursor_max  dd 0 ;+84
 342. .extended_key dd 0 ;+88
 343. .menu_sel_col dd 0x00cc00 ;+92
 344. .bckg_text_col dd 0 ;+96
 345. .frnt_text_col dd 0xffffff ;+100
 346. .mouse_keys_old dd 0 ;+104
 347. .font_height dd 8 ;+108
 348. .cursor_out  dd 0 ;+112
 349. .get_mouse_flag dd 0 ;+116
 350.  
 351. ;---------------------------------------------------------------------
 352. align 4
 353. OpenDialog_data:
 354. .type                   dd 0
 355. .procinfo               dd procinfo     ;+4
 356. .com_area_name  dd communication_area_name      ;+8
 357. .com_area               dd 0    ;+12
 358. .opendir_path           dd plugin_path ;+16
 359. .dir_default_path       dd default_dir ;+20
 360. .start_path             dd file_name ;+24 ¯ãâì ª ¤¨ «®£ã ®âªàëâ¨ï ä ©«®¢
 361. .draw_window    dd draw_window  ;+28
 362. .status                 dd 0    ;+32
 363. .openfile_path  dd openfile_path        ;+36 ¯ãâì ª ®âªà뢠¥¬®¬ã ä ©«ã
 364. .filename_area  dd filename_area        ;+40
 365. .filter_area    dd Filter
 366. .x:
 367. .x_size                 dw 420 ;+48 ; Window X size
 368. .x_start                dw 10 ;+50 ; Window X position
 369. .y:
 370. .y_size                 dw 320 ;+52 ; Window y size
 371. .y_start                dw 10 ;+54 ; Window Y position
 372.  
 373. default_dir db '/rd/1',0 ;¤¨à¥ªâ®à¨ï ¯® 㬮«ç ­¨î
 374.  
 375. communication_area_name:
 376.         db 'FFFFFFFF_open_dialog',0
 377. open_dialog_name:
 378.         db 'opendial',0
 379. communication_area_default_path:
 380.         db '/rd/1/File managers/',0
 381.  
 382. Filter:
 383. dd Filter.end - Filter.1
 384. .1:
 385. db 'ASM',0
 386. db 'CPP',0
 387. db 'INC',0
 388. db 'INI',0
 389. db 'TXT',0
 390. db 'H',0
 391. db 'HTM',0
 392. db 'HTML',0
 393. .end:
 394. db 0
 395.  
 396. TED_PANEL_NULL   equ 0 ;­¥â ®âªàë⮩ ¯ ­¥«¨
 397. TED_PANEL_FIND   equ 1 ;¯ ­¥«ì ¯®¨áª 
 398. TED_PANEL_SYNTAX equ 2 ;¯ ­¥«ì ¢ë¡®à  ä ©«®¢ ¯®¤á¢¥âª¨
 399. TED_PANEL_WIDTH  equ 150 ;è¨à¨­  ¯ ­¥«¨
 400.  
 401. count_of_dir_list_files equ 15 ;¬ ªá¨¬ «ì­®¥ ç¨á«® ä ©«®¢ ᨭ⠪á¨á  ¯®ª §ë¢ ¥¬ëå ¢ ®ª­¥ í«¥¬¥­â  tree1
 402.  
 403. ;------------------------------------------------------------------------------
 404. struct TexSelect
 405.   x0 dd ?
 406.   y0 dd ?
 407.   x1 dd ?
 408.   y1 dd ?
 409. ends
 410. ;------------------------------------------------------------------------------
 411. align 4
 412. tedit0: ;áâàãªâãà  â¥ªá⮢®£® । ªâ®à 
 413.         .wnd BOX 0,50,440,150 ;+ 0
 414.         .rec BOX 30,23,ini_def_symbol_w,ini_def_symbol_h ;+16
 415.         .drag_m db 0 ;+32 ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ¬ëè¨
 416.         .drag_k db 0 ;+33 ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ª« ¢¨ âãàë
 417.         .sel  TexSelect 0,0,0,0 ;+34 áâàãªâãà  ¢ë¤¥«¥­¨ï
 418.         .seln TexSelect ;+50 ¤®¯®«­¨â¥«ì­ ï áâàãªâãà  ¢ë¤¥«¥­¨ï
 419.         .tex      dd 0 ;+66 text memory pointer
 420.         .tex_1    dd 0 ;+70 text first symbol pointer
 421.         .tex_end  dd 0 ;+74 text end memory pointer
 422.         .cur_x    dd 0 ;+78 ª®®à¤¨­ â  x ªãàá®à 
 423.         .cur_y    dd 0 ;+82 ª®®à¤¨­ â  y ªãàá®à 
 424.         .max_chars dd maxChars ;+86 ¬ ªá¨¬ «ì­®¥ ç¨á«® ᨬ¢®«®¢ ¢ ®¤­®¬ ¤®ªã¬¥­â¥
 425.         .count_colors_text dd 1 ;+90 ª®««¨ç¥á⢮ 梥⮢ ⥪áâ 
 426.         .count_key_words   dd 0 ;+94 ª®««¨ç¥á⢮ ª«î祢ëå á«®¢
 427.         .color_cursor      dd 0x808080 ;+98 梥⠪ãàá®à 
 428.         .color_wnd_capt    dd     0x80 ;+102 梥⠯®«¥© ¢®ªà㣠®ª­ 
 429.         .color_wnd_work    dd      0x0 ;+106 梥â ä®­  ®ª­ 
 430.         .color_wnd_bord    dd 0xd0d0d0 ;+110 梥â ⥪áâ  ­  ¯®«ïå
 431.         .color_select      dd 0x208080 ;+114 梥⠢뤥«¥­¨ï
 432.         .color_cur_text    dd 0xff0000 ;+118 梥â ᨬ¢®«  ¯®¤ ªãàá®à®¬
 433.         .color_wnd_text    dd 0xffff00 ;+122 梥â ⥪áâ  ¢ ®ª­¥
 434.         .syntax_file       dd 0 ;+126 㪠§ â¥«ì ­  ­ ç «® ä ©«  ᨭ⠪á¨á 
 435.         .syntax_file_size  dd maxSyntaxFileSize ;+130 ¬ ªá¨¬ «ì­ë© à §¬¥à ä ©«  ᨭ⠪á¨á 
 436.         .text_colors       dd 0 ;+134 㪠§ â¥«ì ­  ¬ áᨢ 梥⮢ ⥪áâ 
 437.         .help_text_f1      dd 0 ;+138 㪠§ â¥«ì ­  ⥪áâ á¯à ¢ª¨ (¯® ­ ¦ â¨¨ F1)
 438.         .help_id           dd -1 ;+142 ¨¤¥­â¨ä¨ª â®à ¤«ï á¯à ¢ª¨
 439.         .key_words_data    dd 0 ;+146 㪠§ â¥«ì ­  áâàãªâãàë ª«î祢ëå á«®¢ TexColViv
 440.         .tim_ch      dd ? ;+150 ª®«¨ç¥á⢮ ¨§¬¥­¥­¨© ¢ ä ©«¥
 441.         .tim_undo    dd ? ;+154 ª®«¨ç¥á⢮ ®â¬¥­¥­­ëå ¤¥©á⢨©
 442.         .tim_ls      dd ? ;+158 ¢à¥¬ï ¯®á«¥¤­¥£® á®åà ­¥­¨ï
 443.         .tim_co      dd ? ;+162 ¢à¥¬ï ¯®á«¥¤­¥© 梥⮢®© à §¬¥âª¨
 444.         .el_focus    dd el_focus ;+166 㪠§ â¥«ì ­  ¯¥à¥¬¥­­ãî í«¥¬¥­â  ¢ 䮪ãá¥
 445.         .err_save    db 0 ;+170 ®è¨¡ª  á®åà ­¥­¨ï ä ©« 
 446.         .panel_id    db 0 ;+171 ­®¬¥à ®âªàë⮩ ¯ ­¥«¨
 447.         .key_new     db 0 ;+172 ᨬ¢®«, ª®â®àë© ¡ã¤¥â ¤®¡ ¢«ïâáï á ª« ¢¨ âãàë
 448.         .symbol_new_line db 20 ;+173 ᨬ¢®« § ¢¥à襭¨ï áâப¨
 449.         .scr_w       dd wScr ;+174 ¢¥à⨪ «ì­ë© áªà®««¨­£
 450.         .scr_h       dd hScr ;+178 £®à¨§®­â «ì­ë© áªà®««¨­£
 451.         .arr_key_pos dd 0 ;+182 㪠§ â¥«ì ­  ¬ áᨢ ¯®§¨æ¨© ª«î祢ëå á«®¢
 452.         .buffer      dd buf ;+186 㪠§ â¥«ì ­  ¡ãä¥à ª®¯¨à®¢ ­¨ï/¢áâ ¢ª¨
 453.         .buffer_find dd buf_find ;+190 㪠§ â¥«ì ­  ¡ãä¥à ¤«ï ¯®¨áª 
 454.         .cur_ins     db 1 ;+194 ०¨¬ à ¡®âë ªãàá®à  (®¡ëç­ë© ¨«¨ § ¬¥­ )
 455.         .mode_color  db 1 ;+195 ०¨¬ ¢ë¤¥«¥­¨ï á«®¢ 梥⮬ (0-¢ëª«. 1-¢ª«.)
 456.         .mode_invis  db 0 ;+196 ०¨¬ ¯®ª §  ­¥¯¥ç â ¥¬ëå ᨬ¢®«®¢
 457.         .gp_opt      db 0 ;+197 ®¯æ¨¨ ¢®§¢à é ¥¬ë¥ ä㭪樥© ted_get_pos_by_cursor
 458.         .fun_on_key_ctrl_o dd ted_but_open_file ;+198 㪠§ â¥«ì ­  äã­ªæ¨î ¢ë§ë¢ ¥¬ãî ¯à¨ ­ ¦ â¨¨ Ctrl+O (®âªàë⨥ ä ©« )
 459.         .fun_on_key_ctrl_f dd ted_but_find      ;+202 ... Ctrl+F (¢ë§®¢ /áªàëâ¨ï ¯ ­¥«¨ ¯®¨áª )
 460.         .fun_on_key_ctrl_n dd ted_but_new_file  ;+206 ... Ctrl+N (ᮧ¤ ­¨¥ ­®¢®£® ¤®ªã¬¥­â )
 461.         .fun_on_key_ctrl_s dd 0 ;+210 ... Ctrl+S
 462.         .buffer_size       dd BUF_SIZE ;+214 à §¬¥à ¡ãä¥à  ª®¯¨à®¢ ­¨ï/¢áâ ¢ª¨
 463.         .fun_find_err      dd ted_on_find_err ;+218 㪠§ â¥«ì ­  äã­ªæ¨î ¢ë§ë¢ ¥¬ãî ¥á«¨ ¯®¨áª § ª®­ç¨«áï ­¥ã¤ ç­®
 464.         .fun_init_synt_err dd 0   ;+222
 465.         .fun_draw_panel_buttons dd draw_but_toolbar  ;+226 㪠§ â¥«ì ­  äã­ªæ¨î à¨á®¢ ­¨ï ¯ ­¥«¨ á ª­®¯ª ¬¨
 466.         .fun_draw_panel_find    dd draw_panel_find   ;+230 㪠§ â¥«ì ­  äã­ªæ¨î à¨á®¢ ­¨ï ¯ ­¥«¨ ¯®¨áª 
 467.         .fun_draw_panel_syntax  dd draw_panel_syntax ;+234 㪠§ â¥«ì ­  äã­ªæ¨î à¨á®¢ ­¨ï ¯ ­¥«¨ ᨭ⠪á¨á 
 468.         .fun_save_err           dd ted_save_err_msg  ;+238 㪠§ â¥«ì ­  äã­ªæ¨î ¢ë§ë¢ ¥¬ãî ¥á«¨ á®åà ­¥­¨¥ ä ©«  § ª®­ç¨«®áì ­¥ã¤ ç­®
 469.         .increase_size dd 200 ;+242 ç¨á«® ᨬ¢®«®¢ ­  ª®â®àë¥ ¡ã¤¥â 㢥稢 âìáï ¯ ¬ïâì ¯à¨ ­¥å¢ âª¥
 470.         .ptr_free_symb dd ?   ;+246 ¨á¯®«ì§ã¥âáï ¢­ãâà¨ í«¥¬¥­â  ¤«ï ã᪮७¨ï ¢áâ ¢ª¨ ⥪áâ 
 471. ;------------------------------------------------------------------------------
 472.  
 473. conv_tabl rb 128 ; â ¡«¨æ  ¤«ï ª®­¢¥àâ¨à®¢ ­¨ï scan-ª®¤  ¢ ascii-ª®¤
 474.  
 475. el_focus dd 0
 476. mouse_dd dd 0
 477. tree1 tree_list 264,count_of_dir_list_files+2, tl_key_no_edit+tl_draw_par_line+tl_list_box_mode,\
 478.     16,16, 0x8080ff,0x0000ff,0xffffff, 0,70,TED_PANEL_WIDTH-17,120, 0,0,0, el_focus,\
 479.     ws_dir_lbox,0
 480.  
 481. ;dir_list memory
 482. tree_file_struct:
 483.   dd 1
 484.   dd 0,0,count_of_dir_list_files
 485.   dd dir_mem
 486.   db 0
 487.   dd file_name ;sys_path
 488.  
 489. if lang eq ru
 490.  
 491. hed db '’¥ªáâ®¢ë© à¥¤ ªâ®à 02.07.14',0 ;¯®¤¯¨áì ®ª­ 
 492.  
 493. menu_text_area:
 494. db '” ©«',0
 495. .1:
 496. db '‘®§¤ âì',0
 497. db 'Žâªàëâì',0
 498. db '‘®åà ­¨âì',0
 499. db '‚ë室',0
 500. .end:
 501. db 0
 502.  
 503. msgbox_1:
 504.   dw 0
 505.   db '‚­¨¬ ­¨¥',0 ;+2 = +MB_TEXT_OFFSET
 506.   db '” ©« ¡®«ì让, ¯®â®¬ã ®âªàëâ ­¥ ¢¥áì.',13
 507.   db '  1. à¨ ¥£® á®åà ­¥­¨¨ ¡ã¤ãâ ¯®â¥àï­ë "­¥ ®âªàë¢è¨¥áï" ᨬ¢®«ë.',13
 508.   db '  2. ‚ ¤®ªã¬¥­â ­¥«ì§ï ¤®¡ ¢«ïâì ⥪áâ, â. ª. ¯ ¬ïâì § ­ïâ .',0
 509.   db 'Ÿ ¯®­ï«( )',0 ;button1
 510.   db 0
 511. msgbox_2:
 512.   db 3,0
 513.   db '‚­¨¬ ­¨¥',0
 514.   db '‘®åà ­¨âì ¨§¬¥­¥­¨ï ¢ ä ©«¥?',0
 515.   db '‘®åà ­¨âì',0
 516.   db '¥ á®åà ­ïâì',0
 517.   db 'Žâ¬¥­ ',0
 518.   db 0
 519. msgbox_3:
 520.   db 1,0
 521.   db '‚­¨¬ ­¨¥',0
 522.   db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ®âªàë⨨ ä ©«  á 梥⮢묨 ­ áâனª ¬¨!',13,\
 523.      '®â®¬ã ¢ë¤¥«¥­¨¥ á«®¢ 梥⮬ ­¥ ¢®§¬®¦­®.',13,\
 524.      '  (ª®¤ ®è¨¡ª¨ ='
 525.   .err: db '?'
 526.   db ')',0
 527.   db '‡ ªàëâì',0
 528.   db 0
 529. msgbox_4:
 530.   db 1,0
 531.   db '‚­¨¬ ­¨¥',0
 532.   db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ®âªàë⨨ ä ©« !',13,\
 533.      '‚®§¬®¦­® ¨¬ï ä ©«  ¢¢¥¤¥­® ­¥ ¯à ¢¨«ì­®.',13,\
 534.      '  (ª®¤ ®è¨¡ª¨ ='
 535.   .err: db '?'
 536.   db ')',0
 537.   db '‡ ªàëâì',0
 538.   db 0
 539. msgbox_6:
 540.   db 1,0
 541.   db '‚­¨¬ ­¨¥',0
 542.   db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ á®åà ­¥­¨¨ ä ©« !',13,\
 543.      '‚®§¬®¦­® ¨¬ï ä ©«  ¢¢¥¤¥­® ­¥ ¯à ¢¨«ì­®.',13,\
 544.      '  (ª®¤ ®è¨¡ª¨ ='
 545.   .err: db '?'
 546.   db ')',0
 547.   db '‡ ªàëâì',0
 548.   db 0
 549. msgbox_7:
 550.   db 1,0
 551.   db '’¥ªáâ ­¥ ­ ©¤¥­',0
 552.   db '„®á⨣­ãâ ª®­¥æ ¤®ªã¬¥­â .',13,\
 553.      '®¯à®¡ã©â¥ ¯¥à¥©â¨ ¢ ­ ç «® ¤®ªã¬¥­â ',13,\
 554.      '¨«¨ ¨§¬¥­¨âì § ¯à®á ¨ ¯®¢â®à¨âì ¯®¨áª.',0
 555.   db '‡ ªàëâì',0
 556.   db 0
 557. msgbox_9:
 558.   db 3,0
 559.   db '‚­¨¬ ­¨¥',0
 560.   db '¥ ®âªàë«áï ',39,'¤¨ «®£ ®âªàëâ¨ï ä ©« ',39,'.',13
 561.   .fdp:
 562.   rb 100
 563.   db 0
 564.   db '‡ ªàëâì',0
 565.   db 0
 566.  
 567. txtFile db '” ©«:',0
 568. txtFindCapt db '®¨áª',0
 569. txtFindNext db ' ©â¨ ¤ «¥¥',0
 570. txtFormatCapt db '”®à¬ â',0
 571. txtFormatApply db 'à¨¬¥­¨âì',0
 572.  
 573. else
 574.  
 575. hed db 'Text editor 02.07.14',0
 576.  
 577. menu_text_area:
 578. db 'File',0
 579. .1:
 580. db 'New',0
 581. db 'Open',0
 582. db 'Save',0
 583. db 'Exit',0
 584. .end:
 585. db 0
 586.  
 587. msgbox_1:
 588.   dw 0
 589.   db 'Warning',0 ;+2 = +MB_TEXT_OFFSET
 590.   db 'File is large, because not all open.',13
 591.   db '  1. If you save it will lose "not opened" characters.',13
 592.   db '  2. The document can not add text, because the memory is busy.',0
 593.   db 'Ok',0 ;button1
 594.   db 0
 595. msgbox_2:
 596.   db 3,0
 597.   db 'Warning',0
 598.   db 'Save changes to the file?',0
 599.   db 'Save',0
 600.   db 'Discard',0
 601.   db 'Cancel',0
 602.   db 0
 603. msgbox_3:
 604.   db 1,0
 605.   db 'Warning',0
 606.   db 'Error opening the file with the color settings!',13,\
 607.      'Because color selection of words is not possible.',13,\
 608.      '  (error code ='
 609.   .err: db '?'
 610.   db ')',0
 611.   db 'Close',0
 612.   db 0
 613. msgbox_4:
 614.   db 1,0
 615.   db 'Warning',0
 616.   db 'Error opening file!',13,\
 617.      'Maybe the file name is not entered correctly.',13,\
 618.      '  (error code ='
 619.   .err: db '?'
 620.   db ')',0
 621.   db 'Close',0
 622.   db 0
 623. msgbox_6:
 624.   db 1,0
 625.   db 'Warning',0
 626.   db 'Error saving file!',13,\
 627.      'Maybe the file name is not entered correctly.',13,\
 628.      '  (error code ='
 629.   .err: db '?'
 630.   db ')',0
 631.   db 'Close',0
 632.   db 0
 633. msgbox_7:
 634.   db 1,0
 635.   db 'Text not found.',0
 636.   db 'Reached end of the document.',13,\
 637.      'Try to go to the beginning of the document',13,\
 638.      'or change the query and search again.',0
 639.   db 'Close',0
 640.   db 0
 641. msgbox_9:
 642.   db 3,0
 643.   db 'Warning',0
 644.   db 'Error run ',39,'open file dialog',39,'.',13
 645.   .fdp:
 646.   rb 100
 647.   db 0
 648.   db 'Close',0
 649.   db 0
 650.  
 651. txtFile db 'File:',0
 652. txtFindCapt db 'Search',0
 653. txtFindNext db 'Find next',0
 654. txtFormatCapt db 'Format',0
 655. txtFormatApply db 'Apply',0
 656.  
 657. end if
 658.  
 659. ;ä㭪樨 ¤«ï ª­®¯®ª ¢ á®®¡é¥­¨ïå
 660. msgbox_2N_funct:
 661.         dd On_SaveAndNewFile
 662.         dd On_NewFile
 663.         dd 0
 664. msgbox_2O_funct:
 665.         dd On_SaveAndOpenFile
 666.         dd ted_but_open_file.no_msg
 667.         dd 0
 668. msgbox_2E_funct:
 669.         dd On_SaveAndExit
 670.         dd On_Exit
 671.         dd 0
 672.  
 673. KM_SHIFT equ 0x00010000
 674. KM_CTRL equ 0x00020000
 675. KM_ALT equ 0x00040000
 676. KM_NUMLOCK equ 0x00080000
 677.  
 678. ; KEY CODES
 679. KEY_F1 equ 0x0000003B
 680. KEY_F2 equ 0x0000003C
 681. KEY_F3 equ 0x0000003D
 682.  
 683.