Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1456 | Rev 1458 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. struct f70
 2.   func_n dd ?
 3.   param1 dd ?
 4.   param2 dd ?
 5.   param3 dd ?
 6.   param4 dd ?
 7.   rezerv db ?
 8.   name dd ?
 9. ends
 10.  
 11. struct TexColViv
 12.   Text rb MAX_COLOR_WORD_LEN ; á«®¢® ¤«ï ¯®¤á¢¥âª¨
 13.   f1 dd 0 ; á¯à ¢ª  ¯® á«®¢ã
 14.   wwo db ? ; whole words only
 15.   endc db ? ; ᨬ¢®« ª®­æ  ¢ë¤¥«¥­¨ï (wwo&4)
 16.   color db ? ; ­®¬¥à 梥â 
 17. ends
 18.  
 19. struct symbol
 20.   c db ?    ;  +0 ᨬ¢®«
 21.   col db ?  ;  +1 梥â
 22.   perv dd ? ;  +2
 23.   next dd ? ;  +6 㪠§ â¥«¨
 24.   tc dd ?   ; +10 ¢à¥¬. ᮧ¤ ­¨ï
 25.   td dd ?   ; +14 ¢à¥¬. 㤠«¥­¨ï
 26. ends
 27.  
 28.  
 29. hed db 'TextEditor 29.04.10',0 ;¯®¤¯¨áì ®ª­ 
 30. sc system_colors
 31.  
 32. fn_icon db 'te_icon.bmp',0
 33. bmp_icon dd 0
 34. run_file_70 f70          
 35.  
 36.  
 37. ;input:
 38. ; al = ª®¤ ®è¨¡ª¨
 39. align 4
 40. ted_on_init_synt_err:
 41.         mov byte[msgbox_3.err],al
 42.         stdcall [mb_create],msgbox_3,thread ;message: Can-t open color options file!
 43.         ret
 44.  
 45.  
 46. ;-----------------------------------------------------------------------------
 47. ;äã­ªæ¨ï ¤«ï ¢ë¤¥«¥­¨ï ¯ ¬ïâ¨
 48. ;input:
 49. ; ecx = size data
 50. ;otput:
 51. ; eax = pointer to memory
 52. align 4
 53. mem_Alloc:
 54.   push ebx
 55.   mov eax,68
 56.   mov ebx,12
 57.   int 0x40
 58.   pop ebx
 59.   ret
 60. ;-----------------------------------------------------------------------------
 61. ;äã­ªæ¨ï ¤«ï ®á¢®¡®¦¤¥­¨ï ¯ ¬ïâ¨
 62. ;input:
 63. ; ecx = pointer to memory
 64. align 4
 65. mem_Free:
 66.   push eax ebx
 67.   cmp ecx,0
 68.   jz @f
 69.     mov eax,68
 70.     mov ebx,13
 71.     int 0x40
 72.   @@:
 73.   pop ebx eax
 74.   ret
 75.  
 76.  
 77. align 4
 78. ted_but_new_file:
 79.   push eax ebx
 80.   stdcall [ted_can_save], tedit0
 81.   cmp al,1
 82.   jne @f
 83.     stdcall [mb_create],msgbox_2,thread ;message: save changes in file?
 84.     ;mov eax,5
 85.     ;mov ebx,50
 86.     ;int 0x40
 87.     stdcall [mb_setfunctions],msgbox_2_funct
 88.     jmp .ret_f
 89.   @@:
 90.   call On_NewFile
 91.   .ret_f:
 92.   pop ebx eax
 93.   ret
 94.  
 95. align 4
 96. On_NewFile:
 97.   stdcall [ted_clear], tedit0,1
 98.   call draw_but_toolbar
 99.   stdcall [ted_draw], tedit0
 100.   ret
 101.  
 102. align 4
 103. On_SaveAndNewFile:
 104.   push edi
 105.   mov edi, tedit0
 106.  
 107.   stdcall [ted_but_save_file],edi,run_file_70,[edit1.text]
 108.   cmp ted_err_save,0
 109.   jne @f
 110.     call On_NewFile
 111.   @@:
 112.   pop edi
 113.   ret
 114.  
 115. ;description:
 116. ; äã­ªæ¨ï ®âªàëâ¨ï ä ©«  ¡¥§ ®ª®­  á®®¡é¥­¨ï
 117. align 4
 118. but_no_msg_OpenFile:
 119.         push eax ebx
 120.         stdcall [ted_open_file], tedit0,run_file_70,[edit1.text]
 121.         call ted_messages_after_open_file
 122.         pop ebx eax
 123.         ret
 124.  
 125. ;description:
 126. ; äã­ªæ¨ï ®âªàëâ¨ï ä ©«  á ¢®§¬®¦­ë¬ ®ª­®¬ á®®¡é¥­¨ï (® ¢®§¬®¦­®á⨠®â¬¥­¨âì ®âªàë⨥)
 127. align 4
 128. ted_but_open_file:
 129.         push eax ebx
 130.         stdcall [ted_can_save], tedit0
 131.         cmp al,1
 132.         jne @f
 133.                 stdcall [mb_create],msgbox_5,thread ;message: save changes in file?
 134.                 stdcall [mb_setfunctions],msgbox_5_funct
 135.                 jmp .ret_f
 136.         @@:
 137.         stdcall [ted_open_file], tedit0,run_file_70,[edit1.text]
 138.         call ted_messages_after_open_file
 139.         .ret_f:
 140.         pop ebx eax
 141.         ret
 142.  
 143. ;input:
 144. ; eax = ª®¤ ®è¨¡ª¨
 145. ; ebx = ª®««¨ç¥á⢮ ¯à®ç¨â ­­ëå ¡ ©â
 146. ; edi = pointer to tedit struct
 147. align 4
 148. ted_messages_after_open_file:
 149.         push ecx
 150.         cmp eax,0
 151.         je @f
 152.         cmp eax,6
 153.         je @f
 154.                 cmp ax,10
 155.                 jl .zifra_0_9
 156.                         mov al,'?'
 157.                         sub ax,48
 158.                 .zifra_0_9:
 159.                 add ax,48
 160.  
 161.                 mov byte[msgbox_4.err],al
 162.                 stdcall [mb_create],msgbox_4,thread ;message: Can-t open text file!
 163.                 jmp .ret_f
 164.         @@:
 165.         cmp ebx,-1
 166.         je .ret_f
 167.                 ;if open file
 168.                 mov ecx,ted_max_chars
 169.                 sub ecx,2 ;ecx = ¬ ªá¨¬ «ì­®¥ ç¨á«® ¡ ©â, ¤«ï ª®â®àëå ¡ë«  ¢ë¤¥«¥­  ¯ ¬ïâì
 170.                 cmp ebx,ecx
 171.                 jl .ret_f
 172.                         stdcall [mb_create],msgbox_1,thread
 173.         .ret_f:
 174.         pop ecx
 175.         ret
 176.  
 177. align 4
 178. ted_save_err_msg:
 179.         mov byte[msgbox_6.err],al
 180.         stdcall [mb_create],msgbox_6,thread ;message: Can-t save text file!
 181.         ret
 182.  
 183. align 4
 184. proc ted_but_open_syntax, edit:dword
 185.   push ebx edi
 186.   mov edi,dword[edit]
 187.  
 188.   cmp ted_panel_id,TED_PANEL_SYNTAX
 189.   jne @f
 190.     stdcall dword[tl_node_get_data], tree1
 191.     pop dword[fn_col_option]
 192.         mov ebx,dword[fn_col_option]
 193.         copy_path ebx,fn_syntax_dir,file_name_rez,0x0
 194.         copy_path file_name_rez,sys_path,file_name,0x0
 195.     stdcall [ted_init_syntax_file],edi,run_file_70,file_name
 196.     call [ted_text_colored]
 197.     stdcall [ted_draw],edi
 198.   @@:
 199.   pop edi ebx
 200.   ret
 201. endp
 202.  
 203. align 4
 204. proc ted_but_find ;¢ë§®¢/áªàë⨥ ¯ ­¥«¨ ¯®¨áª 
 205.   push edi
 206.   mov edi,tedit0
 207.  
 208.   cmp ted_panel_id,TED_PANEL_NULL
 209.   je @f
 210.     mov ted_panel_id,TED_PANEL_NULL
 211.     mov ted_wnd_l,0
 212.     jmp .e_if
 213.   @@:
 214.     mov ted_panel_id,TED_PANEL_FIND
 215.     mov ted_wnd_l,TED_PANEL_WIDTH
 216.   .e_if:
 217.   stdcall EvSize,edi
 218.   stdcall [ted_draw],edi
 219.   pop edi
 220.   ret
 221. endp
 222.  
 223. align 4
 224. ted_on_find_err:
 225.         stdcall [mb_create],msgbox_7,thread ;message: Can not find text
 226.         ret
 227.  
 228. align 4
 229. but_replace:
 230.   ret
 231.  
 232. align 4
 233. but_find_key_w:
 234.   ret
 235.  
 236. align 4
 237. proc but_sumb_invis, edit:dword
 238.   push edi
 239.   mov edi,dword[edit]
 240.  
 241.   xor ted_mode_invis,1
 242.   call draw_but_toolbar
 243.   stdcall [ted_draw],edi
 244.   pop edi
 245.   ret
 246. endp
 247.  
 248. align 4
 249. proc but_k_words_show, edit:dword
 250.   push edi
 251.   mov edi,dword[edit]
 252.  
 253.   xor ted_mode_color,1
 254.   cmp ted_mode_color,0
 255.   je @f
 256.     call [ted_text_colored]
 257.   @@:
 258.   call draw_but_toolbar
 259.   stdcall [ted_draw],edi
 260.   pop edi
 261.   ret
 262. endp
 263.  
 264. align 4
 265. proc but_synt_show, edit:dword
 266.   push edi
 267.   mov edi,[edit]
 268.  
 269.   cmp ted_panel_id,TED_PANEL_NULL
 270.   je @f
 271.     mov ted_panel_id,TED_PANEL_NULL
 272.     mov ted_wnd_l,0
 273.     jmp .e_if
 274.   @@:
 275.     mov ted_panel_id,TED_PANEL_SYNTAX
 276.     mov ted_wnd_l,TED_PANEL_WIDTH
 277.   .e_if:
 278.   stdcall EvSize,edi
 279.   stdcall [ted_draw],edi
 280.   pop edi
 281.   ret
 282. endp
 283.