Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1764 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1.  
 2. #pragma once
 3.  
 4. typedef unsigned __int32 Dword;
 5. typedef unsigned __int16 Word;
 6. typedef unsigned __int8 Byte;
 7. //typedef unsigned __int32 size_t;
 8.  
 9. #define NULL 0
 10.  
 11. #define MAX_PATH                                256
 12.  
 13. #define FO_READ                                 0
 14. #define FO_WRITE                                2
 15.  
 16. #define EM_WINDOW_REDRAW                1
 17. #define EM_KEY_PRESS                    2
 18. #define EM_BUTTON_CLICK                 4
 19. #define EM_APP_CLOSE                    8
 20. #define EM_DRAW_BACKGROUND              16
 21. #define EM_MOUSE_EVENT                  32
 22. #define EM_IPC                                  64
 23. #define EM_NETWORK                              256
 24.  
 25. #define KM_CHARS                                0
 26. #define KM_SCANS                                1
 27.  
 28. #define WRS_BEGIN                               1
 29. #define WRS_END                                 2
 30.  
 31. #define PROCESS_ID_SELF                 -1
 32.  
 33. #define abs(a) (a<0?0-a:a)
 34.  
 35. extern "C" double __cdecl acos(double x);
 36. extern "C" double __cdecl asin(double x);
 37. extern "C" double __cdecl floor(double x);
 38. extern "C" double __cdecl round(double x);
 39. #pragma function(acos,asin)
 40. #if _MSC_VER > 1200
 41. #pragma function(floor)
 42. #endif
 43.  
 44.  
 45. struct kosFileInfo
 46. {
 47.         Dword rwMode;
 48.         Dword OffsetLow;
 49.         Dword OffsetHigh;
 50.         Dword dataCount;
 51.         Byte *bufferPtr;
 52.         char fileURL[MAX_PATH];
 53. };
 54.  
 55.  
 56. struct RGB
 57. {
 58.         Byte b;
 59.         Byte g;
 60.         Byte r;
 61.         //
 62.         RGB() {};
 63.         //
 64.         RGB( Dword value )
 65.         {
 66.                 r = (Byte)(value >> 16);
 67.                 g = (Byte)(value >> 8);
 68.                 b = (Byte)value;
 69.         };
 70.         //
 71.         bool operator != ( RGB &another )
 72.         {
 73.                 return this->b != another.b || this->g != another.g || this->r != another.r;
 74.         };
 75.         //
 76.         bool operator == ( RGB &another )
 77.         {
 78.                 return this->b == another.b && this->g == another.g && this->r == another.r;
 79.         };
 80. };
 81.  
 82.  
 83. #pragma pack(push, 1)
 84. union sProcessInfo
 85. {
 86.         Byte rawData[1024];
 87.         struct
 88.         {
 89.                 Dword cpu_usage;
 90.                 Word window_stack_position;
 91.                 Word window_slot; //slot
 92.                 Word reserved1;
 93.                 char process_name[12];
 94.                 Dword memory_start;
 95.                 Dword used_memory;
 96.                 Dword PID;
 97.                 Dword x_start;
 98.                 Dword y_start;
 99.                 Dword width;
 100.                 Dword height;
 101.                 Word slot_state;
 102.                 Word reserved3;
 103.                 Dword work_left;
 104.                 Dword work_top;
 105.                 Dword work_width;
 106.                 Dword work_height;
 107.                 char status_window;
 108.                 Dword cwidth;
 109.                 Dword cheight;
 110.         } processInfo;
 111. };
 112. #pragma pack(pop)
 113.  
 114. #ifndef AUTOBUILD
 115. //
 116. extern char *kosExePath;
 117. #endif
 118.  
 119. //
 120. void crtStartUp();
 121. //
 122. int __cdecl _purecall();
 123. //
 124. int __cdecl atexit( void (__cdecl *func )( void ));
 125. //
 126. void rtlSrand( Dword seed );
 127. Dword rtlRand( void );
 128. //
 129. char * __cdecl strcpy( char *target, const char *source );
 130. int __cdecl strlen( const char *line );
 131. char * __cdecl strrchr( const char * string, int c );
 132.  
 133. #if _MSC_VER < 1400
 134. extern "C" void * __cdecl memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
 135. extern "C" void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
 136. //#pragma intrinsic(memcpy,memset)
 137. #elif defined AUTOBUILD
 138. void memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
 139. void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
 140. #else
 141. void * __cdecl memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
 142. void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
 143. #endif
 144.  
 145. void sprintf( char *Str, char* Format, ... );
 146. //
 147. Dword rtlInterlockedExchange( Dword *target, Dword value );
 148. // ôóíêöèÿ -1 çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà
 149. void kos_ExitApp();
 150. // ôóíêöèÿ 0
 151. void kos_DefineAndDrawWindow(
 152.         Word x, Word y,
 153.         Word sizeX, Word sizeY,
 154.         Byte mainAreaType, Dword mainAreaColour,
 155.         Byte headerType, Dword headerColour,
 156.         Dword borderColour
 157.         );
 158. // ôóíêöèÿ 1 ïîñòàâèòü òî÷êó
 159. void kos_PutPixel( Dword x, Dword y, Dword colour );
 160. // ôóíêöèÿ 2 ïîëó÷èòü êîä íàæàòîé êëàâèøè
 161. bool kos_GetKey( Byte &keyCode );
 162. // ôóíêöèÿ 3 ïîëó÷èòü âðåìÿ
 163. Dword kos_GetSystemClock();
 164. // ôóíêöèÿ 4
 165. void __declspec(noinline) kos_WriteTextToWindow(
 166.         Word x, Word y,
 167.         Byte fontType,
 168.         Dword textColour,
 169.         char *textPtr,
 170.         Dword textLen
 171.         );
 172. // ôóíêöèÿ 7 íàðèñîâàòü èçîáðàæåíèå
 173. void kos_PutImage( RGB * imagePtr, Word sizeX, Word sizeY, Word x, Word y );
 174. // ôóíêöèÿ 8 îïðåäåëèòü êíîïêó
 175. void __declspec(noinline) kos_DefineButton( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword buttonID, Dword colour );
 176. // ôóíêöèÿ 5 ïàóçà, â ñîòûõ äîëÿõ ñåêóíäû
 177. void kos_Pause( Dword value );
 178. // ôóíêöèÿ 9 - èíôîðìàöèÿ î ïðîöåññå
 179. Dword kos_ProcessInfo( sProcessInfo *targetPtr, Dword processID = PROCESS_ID_SELF );
 180. // ôóíêöèÿ 10
 181. Dword kos_WaitForEvent();
 182. // ôóíêöèÿ 11
 183. Dword kos_CheckForEvent();
 184. // ôóíêöèÿ 12
 185. void kos_WindowRedrawStatus( Dword status );
 186. // ôóíêöèÿ 13 íàðèñîâàòü ïîëîñó
 187. void __declspec(noinline) kos_DrawBar( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword colour );
 188. // ôóíêöèÿ 17
 189. bool kos_GetButtonID( Dword &buttonID );
 190. // ôóíêöèÿ 23
 191. Dword kos_WaitForEvent( Dword timeOut );
 192. //
 193. enum eNumberBase
 194. {
 195.         nbDecimal = 0,
 196.         nbHex,
 197.         nbBin
 198. };
 199. // ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè "ìûøè" ôóíêöèÿ 37
 200. void kos_GetMouseState( Dword & buttons, int & cursorX, int & cursorY );
 201. // ôóíêöèÿ 40 óñòàíîâèòü ìàñêó ñîáûòèé
 202. void kos_SetMaskForEvents( Dword mask );
 203. // ôóíêöèÿ 47 âûâåñòè â îêíî ïðèëîæåíèÿ ÷èñëî
 204. void kos_DisplayNumberToWindow(
 205.    Dword value,
 206.    Dword digitsNum,
 207.    Word x,
 208.    Word y,
 209.    Dword colour,
 210.    eNumberBase nBase = nbDecimal,
 211.    bool valueIsPointer = false
 212.    );
 213. // ôóíêöèÿ 58 äîñòóï ê ôàéëîâîé ñèñòåìå
 214. Dword kos_FileSystemAccess( kosFileInfo *fileInfo );
 215. // ôóíêöèÿ 63
 216. void kos_DebugOutChar( char ccc );
 217. //
 218. void rtlDebugOutString( char *str );
 219. // ôóíêöèÿ 64 èçìåíèòü ïàðàìåòðû îêíà, ïàðàìåòð == -1 íå ìåíÿåòñÿ
 220. void kos_ChangeWindow( Dword x, Dword y, Dword sizeX, Dword sizeY );
 221. // ôóíêöèÿ 67 èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà ïàìÿòè, âûäåëåííîé äëÿ ïðîãðàììû
 222. bool kos_ApplicationMemoryResize( Dword targetSize );
 223. // ôóíêöèÿ 66 ðåæèì ïîëó÷åíèÿ äàííûõ îò êëàâèàòóðû
 224. void kos_SetKeyboardDataMode( Dword mode );
 225.  
 226. void kos_InitHeap();
 227.  
 228. //
 229. void kos_Main();
 230.