Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. /*******************************************************************************
 2.  
 3.     MenuetOS MineSweeper
 4.     Copyright (C) 2003  Ivan Poddubny
 5.  
 6.     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 7.     it under the terms of the GNU General Public License as published by
 8.     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 9.     (at your option) any later version.
 10.  
 11.     This program is distributed in the hope that it will be useful,
 12.     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 13.     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 14.     GNU General Public License for more details.
 15.  
 16.     You should have received a copy of the GNU General Public License
 17.     along with this program; if not, write to the Free Software
 18.     Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
 19.  
 20. *******************************************************************************/
 21.  
 22. //? pragma option LST    // generate ASM listing file - ñîçäàòü àññåìáëåðíûé ëèñòèíã
 23. //? warning    TRUE      // âêëþ÷èòü ðåæèì âûâîäà ïðåäóïðåæäåíèé
 24. ? pragma option meos
 25. ? jumptomain NONE
 26. ? include "msys.h--"   // MenuetOS system functions - ñèñòåìíûå ôóíêöèè MenuetOS
 27.  
 28. ? print "\nÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿"
 29. ? print "\n³          MeOS MineSweeper v0.3          ³"
 30. ? print "\n³ (C) Ivan Poddubny (ivan-yar@bk.ru) 2003 ³"
 31. ? print "\nÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ\n\n"
 32.  
 33. /************************************** DATA **************************************/
 34.  
 35. ? define XPX 16      // X pixels by square - ðàçìåð êëåòêè â ïèêñåëÿõ
 36. ? define YPX 16      // Y pixels by square
 37. ? define MINE 255    // çíà÷åíèå äëÿ ìèíû â ïîëå value
 38.  
 39. struct
 40. {
 41.   byte value;        // number of mines   - êîëè÷åñòâî ìèí â îêðóæàþùèõ êëåòêàõ
 42.   byte open;         // square is open    - êëåòêà îòêðûòà
 43.   byte press;        // reserved          - çàðåçåðâèðîâàíî
 44.   byte mark;         // square is marked  - êëåòêà ïîìå÷åíà
 45. } massiv[30*30];
 46.  
 47. struct
 48. {
 49.   byte a_inc;
 50.   byte b_inc;
 51. } matrix[8] = {-1,-1,1,0,1,0,0,1,-2,0,0,1,1,0,1,0};
 52.  
 53. struct
 54. {
 55.   byte   x_size;
 56.   byte   y_size;
 57.   byte   nmines;
 58. } stdmodes[3] = {9,9,10, 16,16,40, 30,16,99}; // {x,y,m}
 59.  
 60. int XST,             // offset of first pixel X - ñìåùåíèå ïîëÿ îò ãðàíèöû îêíà
 61.     YST,
 62.     ncx,             // number of squares in X  - ðàçìåð ïîë
 63.     ncy,
 64.     cmines,          // mines discovered        - êîëè÷åñòâî íåîòêðûòûõ ìèí
 65.     initmines,       // number of initial mines - èçíà÷àëüíîå êîëè÷åñòâî ìèí
 66.     sqclosed;        // squares still closed    - êîëè÷åñòâî çàêðûòûõ êëåòîê
 67.  
 68. dword xpos = 100,    // window coordinates      - êîîðäèíàòû îêíà
 69.       ypos = 100,
 70.       xsize,         // window size
 71.       ysize;
 72.  
 73. byte stop_game = FALSE,   // game stopped - ïðèçíàê êîíöà èãðû
 74.      mouse_en = TRUE,     // mouse enabled   - ìûøü
 75.      mode = 3,            // ðåæèì èãðû 1-íîâè÷îê 2-ëþáèòåëü 3-ýêñïåðò (0 îñîáûé)
 76.      mouse_status,
 77.      firstmine;
 78.  
 79. ProcessInfo  procinfo;
 80. SystemColors colors;
 81.  
 82. /************************************** CODE **************************************/
 83.  
 84. inline void fastcall mouse_enable()
 85. {
 86.   $mov eax,40
 87.   $mov ebx,100111b
 88.   $int 0x40
 89. }
 90.  
 91. inline void fastcall mouse_disable()
 92. {
 93.   $mov eax,40
 94.   $mov ebx,000111b
 95.   $int 0x40
 96. }
 97.  
 98. ? include "timer.h--"  // timer functions
 99. ? include "draw.h--"   // drawing functions
 100. ? include "access.h--" // get & set functions
 101. ? include "random.h--" // random number generator
 102. //? include "uf.h--"     // user field window
 103.  
 104. void init()
 105. // Èíèöèàëèçàöè
 106. {
 107.   XST = 10; YST = 52;      // FIELD POSITION IN WINDOW
 108.  
 109.   ECX = mode;
 110.   IF (ECX != 0)
 111.   {
 112.     //ncx = stdmodes[ECX-1].x_size;
 113.     //ncy = stdmodes[ECX-1].y_size;
 114.     //cmines = initmines = stdmodes[ECX-1].nmines;
 115.  
 116.     EBX = #stdmodes;
 117.     ECX--; ECX *= 3;
 118.     EBX += ECX;
 119.  
 120.     ncx = DSBYTE[EBX]; EBX++;
 121.     ncy = DSBYTE[EBX]; EBX++;
 122.     cmines = initmines = DSBYTE[EBX];
 123.   }
 124.  
 125.   xsize = ncx * XPX + XST + XST;
 126.   ysize = ncy * YPX + YST + XST;
 127. } // init
 128.  
 129. void clear_all()
 130. // Î÷èñòèòü ïîëå
 131. {
 132.   EAX = 0;
 133.   EDI = #massiv;
 134.   ECX = ncx * ncy;
 135.   $REP $STOSD
 136. } // clear_all
 137.  
 138. void new_game()
 139. // Íîâàÿ èãðà
 140. {
 141.   init();            // èíèöèàëèçàöè
 142.   randomize();       // ãåíåðàòîð ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
 143.   clear_all();       // î÷èñòèòü ïîëå
 144.  
 145.   firstmine = TRUE;  // èãðà íå íà÷àòà
 146.   mouse_en = TRUE;   // ìûøü ðàçðåøåíà
 147.   stop_game = FALSE; // èãðà íå çàêîí÷åíà
 148.   stop_timer();
 149.   time = 0;          // âðåìÿ = 0
 150. } // new_game
 151.  
 152. void set_mines(int nminas, no_x, no_y)
 153. // Ðàññòàâèòü ìèíû
 154. {
 155.   int i, x, y, a, b;
 156.  
 157.   sqclosed = ncx * ncy - nminas;  // êîëè÷åñòâî ÍÅîòêðûòûõ êëåòîê = ïëîùàäü ïîëÿ - êîë-âî ìèí
 158.  
 159.   FOR (i = nminas; i > 0; i--)    // ðàññòàâèòü ìèíû
 160.   {
 161.     x = random(ncx); y = random(ncy);
 162.     WHILE ((get_value(x, y) == MINE) || ((x == no_x) && (y == no_y)))
 163.     {
 164.       x = random(ncx);
 165.       y = random(ncy);
 166.     }
 167.     set_value(x, y, MINE);
 168.   }
 169.  
 170.   for (x = ncx-1; x >= 0; x--)    // ðàññòàâèòü öèôðû
 171.   {
 172.     for (y = ncy-1; y >= 0; y--)
 173.     {
 174.       IF (get_value(x, y) == MINE)
 175.         continue;
 176.       EDX = x * ncy + y*4 + #massiv;
 177.       a = x; b = y;
 178.       FOR (i = 0; i < 8; i++)
 179.       {
 180.          AL = matrix[i].a_inc;
 181.          $movsx eax,al
 182.          a += EAX;
 183.          AL = matrix[i].b_inc;
 184.          $movsx eax,al
 185.          b += EAX;
 186.          IF ((a >= 0) && (b >= 0) && (a < ncx) && (b < ncy) && (get_value(a, b) == MINE))
 187.            DSBYTE[EDX]++;
 188.       }
 189.     }
 190.   }
 191. }  // set_mines
 192.  
 193. inline void do_mouse(void)
 194. // Îáðàáîò÷èê ìûøè
 195. {
 196.   int x,y;
 197.  
 198.   EAX = sys_read_mouse(2);            // ìûøü íå íàæàòà -> âûõîä
 199.   IF (EAX == 0) return;
 200.  
 201.   mouse_status = AL;
 202.  
 203.   EAX = sys_read_mouse(1);            // ìûøü âíå ïîëÿ  -> âûõîä
 204.   EBX = EAX; EAX >>= 16; EBX &= 0xffff;
 205.   ECX = ncx * XPX + XST - 1;
 206.   EDX = ncy * YPX + YST - 1;
 207.   IF ((EAX < XST) || (EBX < YST) || (EAX > ECX) || (EBX > EDX)) return;
 208.  
 209.   EAX -= XST; EAX /= XPX; x = EAX;    // âû÷èñëèòü x è y
 210.   EBX -= YST; EBX /= YPX; y = EBX;
 211.  
 212.   IF ((mouse_status == 1) && (!get_open(x, y)) && (get_mark(x, y) != 1))
 213.   {
 214.     // íà íåîòêðûòîé êëåòêå áåç ôëàæêà íàæàòà ëåâàÿ êíîïêà ìûøè
 215.     // left mouse button is pressed
 216.     IF (firstmine == TRUE)
 217.     {
 218.       firstmine = FALSE;
 219.       set_mines(cmines, x, y);
 220.       start_timer();
 221.     }
 222.     IF (get_value(x, y) == MINE)
 223.     {
 224.       end_game();
 225.       return;
 226.     }
 227.     open_square(x, y);
 228.   }
 229.   else IF ((mouse_status == 2) && (!get_open(x, y)))
 230.   {
 231.     // íà íåîòêðûòîé êëåòêå íàæàòà ïðàâàÿ êíîïêà ìûøè
 232.     // right mouse button is pressed
 233.     EBX = get_mark(x, y); EBX++;
 234.     EBX = EBX%3;
 235.     SWITCH (EBX)
 236.     {
 237.       CASE 2: cmines++; BREAK;
 238.       CASE 1: cmines--;
 239.     }
 240.  
 241.     set_mark(x, y, EBX);
 242.  
 243.     draw_minesi();
 244.     draw_square(x, y);
 245.     return;
 246.   }
 247.   ELSE IF ((mouse_status == 3) && (get_open(x, y)))
 248.   {
 249.     // íà îòêðûòîé êëåòêå íàæàòû îáå êíîïêè ìûøè
 250.     // both mouse buttons are pressed
 251.     IF (open_near_squares(x, y) == TRUE)
 252.       end_game();
 253.   }
 254.  
 255.   if (sqclosed == 0)
 256.   // îòêðûòû âñå êëåòêè
 257.   // all squares are opened
 258.   {
 259.     mouse_en   = FALSE;  // çàïðåòèòü ìûøü
 260.     stop_timer();
 261.     stop_game  = TRUE;   // èãðà çàâåðøåíà
 262.  
 263.     // ïîñòàâèòü íåðàññòàâëåííûå ìèíû
 264.     FOR (x = 0; x < ncx; x++)
 265.       FOR (y = 0; y < ncy; y++)
 266.         IF ((get_value(x, y) == MINE) && (get_mark(x, y) != 1))
 267.         {
 268.           set_mark(x, y, 1);
 269.           cmines--;
 270.           draw_square(x, y);
 271.         }
 272.     draw_minesi();
 273.   }
 274. }  // do_mouse
 275.  
 276. void open_square(int x, y)
 277. // Îòêðûòü êëåòêó
 278. {
 279.   int a, b, i;
 280.  
 281.   set_open(x, y, TRUE);
 282.   sqclosed--;
 283.  
 284.   IF (get_value(x, y) != 0)
 285.   {
 286.     draw_square(x, y);
 287.   }
 288.   else
 289.   {
 290.     draw_square(x, y);
 291.     a = x; b = y;
 292.     FOR (i = 0; i < 8; i++)
 293.     {
 294.       //a += matrix[i].a_inc;
 295.       //b += matrix[i].b_inc;
 296.       AL = matrix[i].a_inc;
 297.       $movsx eax,al
 298.       a += EAX;
 299.       AL = matrix[i].b_inc;
 300.       $movsx eax,al
 301.       b += EAX;
 302.       IF ((a >= 0) && (b >= 0) && (a < ncx) && (b < ncy) && (!get_open(a, b)) && (get_mark(a, b) != 1))
 303.         open_square(a, b);
 304.     }
 305.   }
 306. }  // open_square
 307.  
 308. int open_near_squares(int x, y)
 309. // Îòêðûòü áëèçëåæàùèå êëåòêè (îáå êíîïêè ìûøè âìåñòå)
 310. {
 311.   int a, b, i;
 312.   dword suma = 0;
 313.  
 314.   a = x;
 315.   b = y;
 316.   FOR (i = 0; i < 8; i++)
 317.   {
 318.     //a+=matrix[i].a_inc;
 319.     //b+=matrix[i].b_inc;
 320.     AL = matrix[i].a_inc;
 321.     $movsx eax,al
 322.     a += EAX;
 323.     AL = matrix[i].b_inc;
 324.     $movsx eax,al
 325.     b += EAX;
 326.     IF ((a >= 0) && (b >= 0) && (a < ncx) && (b < ncy) && (get_mark(a, b) == 1))
 327.       suma++;
 328.   }
 329.  
 330.   if (suma == get_value(x, y))
 331.   {
 332.     suma = 0;
 333.     a = x;
 334.     b = y;
 335.     for (i = 0; i < 8; i++)
 336.     {
 337.       //a+=matrix[i].a_inc;
 338.       //b+=matrix[i].b_inc;
 339.       AL = matrix[i].a_inc;
 340.       $movsx eax,al
 341.       a += EAX;
 342.       AL = matrix[i].b_inc;
 343.       $movsx eax,al
 344.       b += EAX;
 345.       IF ((a >= 0) && (b >= 0) && (a < ncx) && (b < ncy) && (!get_open(a, b)) && (get_mark(a, b) != 1))
 346.       {
 347.         IF (get_value(a, b) == MINE)
 348.           suma = 1;
 349.         open_square(a, b);
 350.       }
 351.     }
 352.     RETURN suma;
 353.   }
 354.   ELSE
 355.     RETURN 0;
 356. }  // open_near_squares
 357.  
 358. void end_game()
 359. {
 360.   int x,y;
 361.  
 362.   stop_game = TRUE;
 363.   stop_timer();
 364.   for (x=0; x<ncx; x++)
 365.   {
 366.     for (y=0; y<ncy; y++)
 367.     {
 368.       IF (get_value(x, y) == MINE)
 369.       {
 370.         set_mark(x, y, FALSE); // ñíÿòü ôëàã
 371.         open_square(x, y);
 372.       }
 373.       ELSE IF (get_mark(x, y) == 1)      // åñëè ìèíû íåò, à ôëàæîê åñòü
 374.       {
 375.         EBX = XPX * x + XST;      // x left
 376.         ECX = EBX + XPX - 1;      // x right
 377.         EBX <<= 16; EBX += ECX;
 378.         $PUSH EBX
 379.  
 380.         ECX = YPX * y + YST;      // y top
 381.         $PUSH ECX
 382.         EDX = ECX + YPX - 1;      // y bottom
 383.         ECX <<= 16; ECX += EDX;
 384.         sys_draw_line(EBX, ECX, clBlack);
 385.  
 386.         $POP EDX
 387.         ECX = EDX + YPX - 1;
 388.         ECX <<= 16; ECX += EDX;
 389.         $POP EBX
 390.         sys_draw_line(EBX, ECX, clBlack);
 391.         CONTINUE;
 392.       }
 393.     }
 394.   }
 395. }  // end_game
 396.  
 397.  
 398. void main()
 399. {
 400.   sys_delay(5);   // for old kernel only!
 401.   new_game();
 402.   draw_window();
 403.  
 404.   mouse_enable();
 405.   while()
 406.   {
 407.     switch (sys_wait_event_timeout(100))  // wait for 1 second
 408.     {
 409.       CASE evReDraw:
 410.         draw_window();
 411.         continue;
 412.  
 413.       CASE evKey:
 414.         IF (sys_get_key() == 27)
 415.           sys_exit_process();
 416.         continue;
 417.  
 418.       CASE evButton:
 419.         EAX = sys_get_button_id();
 420.         IF (EAX == 911)              // new game
 421.         {
 422.           new_game();
 423.           draw_squares();
 424.           draw_time();
 425.           draw_minesi();
 426.         }
 427.         ELSE IF (EAX == 1001)        // change mode
 428.         {
 429.           // mode++; mode%=3; mode++;
 430.           EAX = mode; EAX++; EAX = EAX%3; EAX++; mode = AL;
 431.  
 432.           // get window position - ïîëó÷èòü êîîðäèíàòû îêíà
 433.           sys_process_info(#procinfo, -1);
 434.           xpos = procinfo.xstart;
 435.           ypos = procinfo.ystart;
 436.  
 437.           // start a new process and terminate this one
 438.           sys_create_thread(#main, ESP);
 439.           sys_exit_process();
 440.         }
 441.         //ELSE IF (EAX == 1002)
 442.         //{
 443.         //  start_uf();
 444.         //}
 445.         ELSE IF (EAX == 1)           // close window
 446.           sys_exit_process();
 447.         CONTINUE;
 448.  
 449.       case evMouse:
 450.         IF (!mouse_en) // is mouse enabled ?
 451.           CONTINUE;
 452.         do_mouse();
 453.         // wait for mouse release - æäàòü îòïóñêàíèÿ êíîïêè
 454.         WHILE (sys_read_mouse(2) == mouse_status)
 455.         {
 456.           check_timer();
 457.           sys_delay(6);
 458.           CONTINUE;
 459.         }
 460.         check_timer();
 461.         IF (stop_game)      // disable mouse if game is stopped
 462.           mouse_en = FALSE;
 463.         CONTINUE;
 464.     }
 465.     check_timer();
 466.     sys_delay(2);
 467.   }
 468. }  // main
 469.