Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 126 | Rev 551 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. /*******************************************************************************
 2.  
 3.     MenuetOS MineSweeper
 4.     Copyright (C) 2003, 2004  Ivan Poddubny
 5.  
 6.     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 7.     it under the terms of the GNU General Public License as published by
 8.     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 9.     (at your option) any later version.
 10.  
 11.     This program is distributed in the hope that it will be useful,
 12.     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 13.     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 14.     GNU General Public License for more details.
 15.  
 16.     You should have received a copy of the GNU General Public License
 17.     along with this program; if not, write to the Free Software
 18.     Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
 19.  
 20. *******************************************************************************/
 21.  
 22. void draw_window()
 23. // Ïðîöåäóðà îòðèñîâêè îêíà
 24. {
 25.  
 26.   sys_window_redraw(1);
 27.   sys_get_colors(#colors, 40);
 28.  
 29.   // WINDOW
 30.   EBX = xpos << 16 + xsize;
 31.   ECX = ypos << 16 + ysize;
 32.   sys_draw_window(EBX, ECX, 0x13CCCCCC, colors.w_grab | 0x80000000, "MineSweeper");
 33.  
 34.    // <NEW GAME> BUTTON (911)
 35.   EBX = xsize / 2 - 10;
 36.   EBX = EBX << 16 + 20;
 37.   sys_draw_button(EBX, 25<<16+20, 911, clLightGray);
 38.  
 39.   // <MAIN> BUTTON (1000)
 40. //  EBX = ncx * XPX; EBX += XST << 16;
 41. //  ECX = ncy * YPX; ECX += YST << 16;
 42. //  sys_draw_button(EBX, ECX, 1000, 0x60000000);
 43.  
 44.   // <CHANGE MODE> BUTTON (1001)
 45.   sys_draw_button(10<<16+7, 23<<16+7, 1001, 0x118811);
 46.  
 47.   // <USER FIELD> BUTTON (1002)
 48. //  sys_draw_button(20<<16+7, ECX, EDX+1, 0xddbb44);
 49.  
 50.   // <OPTIONS> BUTTON (1003)
 51.   // sys_draw_button();
 52.  
 53.   // <SCORES> BUTTON (1004)
 54.   // sys_draw_button();
 55.  
 56.   // <ABOUT> BUTTON (1005)
 57.   // sys_draw_button();
 58.  
 59.   sys_window_redraw(2);
 60.  
 61.   draw_time();     // draw timer
 62.   draw_minesi();   // draw mines
 63.   draw_squares();  // draw field
 64.  
 65. }
 66.  
 67. dword num_colors[8]=
 68. {
 69.   0x4444d0,  // 1
 70.   0x118811,  // 2
 71.   0xd04444,  // 3
 72.   0x111199,  // 4
 73.   0x991111,  // 5
 74.   0x117089,  // 6
 75.   0x000000,  // 7
 76.   0x808080   // 8
 77. };
 78.  
 79.  
 80. // Îòðèñîâêà îäíîé êëåòêè
 81. void draw_square(int x, y)
 82. {
 83.    int xl, xr, yt, yb;       // ñëåâà, ñïðàâà, ñâåðõó, ñíèçó
 84.    dword tcolor = clBlack;   // öâåò çíà÷åíèÿ êëåòêè ïî óìîë÷àíèþ ÷åðíûé
 85.    byte tchar, tval;
 86.  
 87.    xl = XPX * x + XST;
 88.    xr = xl + XPX - 1;
 89.    yt = YPX * y + YST;
 90.    yb = yt + YPX - 1;
 91.  
 92.    EBX = xl << 16 + xr - xl;
 93.    ECX = yt << 16 + yb - yt;
 94.    $inc ebx
 95.    $inc ecx
 96.    sys_draw_bar(EBX, ECX, clLightGray);  // ðèñóåò çàêðàøåííûé ïðÿìîóãîëüíèê
 97.  
 98.    if (!get_open(x, y))
 99.    {
 100.       // ðèñóåì ðàìêó
 101.       ECX = yt << 16 + yb - 1;
 102.       sys_draw_line(xl<<16+xl, ECX, clWhite);
 103.       EBX = xl << 16 + xr - 1;
 104.       sys_draw_line(EBX, yt << 16 + yt, EDX);
 105.       sys_draw_line(xr << 16 + xl, yb << 16 + yb, clDarkGray);
 106.       sys_draw_line(xr << 16 + xr, yb << 16 + yt, EDX);
 107.  
 108.       SWITCH (get_mark(x, y))
 109.       {
 110.         CASE 2: tcolor = 0x121288; tchar = '?'; BREAK;
 111.         CASE 1: tcolor = 0xd04444; tchar = 'P';
 112.       }
 113.  
 114.       IF (get_mark(x,y))
 115.       {
 116.         EBX = xl + 5; EBX <<= 16; EBX += yt + 4;
 117.         sys_write_text(EBX, tcolor, #tchar, 1);
 118.         EBX += 0x00010000;
 119.         /*  Âòîðîé ðàç - ðåãèñòðû ñîõðàíÿþòñÿ  */
 120.         sys_write_text(EBX, ECX, EDX, ESI);
 121.       }
 122.    }
 123.    else          // get_open(x,y)==TRUE
 124.    {
 125.       tval = get_value(x, y);
 126.       IF (tval != 0)
 127.       {
 128.         IF (tval == MINE)
 129.         {
 130.           tcolor = 0xee1111;
 131.           tchar = '*';
 132.         }
 133.         ELSE
 134.         {
 135.           tchar = tval + '0';
 136.           tcolor = num_colors[tval-1];
 137.         }
 138.         EBX = xl + 5; EBX <<= 16; EBX += yt + 5;
 139.         sys_write_text(EBX, tcolor, #tchar, 1);
 140.         EBX += 0x00010000;
 141.         sys_write_text(EBX, ECX, EDX, ESI);
 142.       }
 143.       sys_draw_line(xl << 16 + xl, yt << 16 + yb, clDarkGray);
 144.       sys_draw_line(xl << 16 + xr, yt << 16 + yt, EDX);
 145.    }
 146. }
 147.  
 148.  
 149. // Òàéìåð
 150. void draw_time()
 151. {
 152.   sys_draw_bar(XST<<16+25, 31<<16+10, 0xCCCCCC);
 153.   EBX = 0x00030000;
 154.   sys_write_number(EBX, time, XST<<16+32, 0x10ff0000);
 155. }
 156.  
 157.  
 158. // Èíäèêàòîð êîëè÷åñòâà íåðàññòàâëåííûõ ìèí
 159. void draw_minesi()
 160. {
 161.   EBX = xsize - XST - 25;
 162.   $PUSH EBX
 163.   EBX = EBX << 16 + 25;
 164.   sys_draw_bar(EBX, 31<<16+10, 0xCCCCCC);
 165.   $POP EDX
 166.   EDX <<= 16; EDX += 32;
 167.   EBX = 0x00030000;
 168.   sys_write_number(EBX, cmines, EDX, 0x10ff0000);
 169. }
 170.  
 171.  
 172. // Îòðèñîâêà ìèííîãî ïîëÿ
 173. void draw_squares()
 174. {
 175.   int x,y;
 176.  
 177.   FOR (x=0; x < ncx; x++)
 178.     FOR (y=0; y < ncy; y++)
 179.       draw_square(x, y);
 180. }