Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1143 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. typedef unsigned __int32 Dword;
 2. typedef unsigned __int16 Word;
 3. typedef unsigned __int8 Byte;
 4. //typedef unsigned __int32 size_t;
 5.  
 6. #define NULL 0
 7.  
 8. #define MAX_PATH                                256
 9.  
 10. #define FO_READ                                 0
 11. #define FO_WRITE                                2
 12.  
 13. #define EM_WINDOW_REDRAW                1
 14. #define EM_KEY_PRESS                    2
 15. #define EM_BUTTON_CLICK                 4
 16. #define EM_APP_CLOSE                    8
 17. #define EM_DRAW_BACKGROUND              16
 18. #define EM_MOUSE_EVENT                  32
 19. #define EM_IPC                                  64
 20. #define EM_NETWORK                              256
 21.  
 22. #define KM_CHARS                                0
 23. #define KM_SCANS                                1
 24.  
 25. #define WRS_BEGIN                               1
 26. #define WRS_END                                 2
 27.  
 28. #define PROCESS_ID_SELF                 -1
 29.  
 30. #define abs(a) (a<0?0-a:a)
 31.  
 32. extern "C" double acos(double x);
 33. extern "C" double asin(double x);
 34. extern "C" double floor(double x);
 35. extern "C" double round(double x);
 36. #pragma function(acos,asin)
 37. #if _MSC_VER > 1200
 38. #pragma function(floor)
 39. #endif
 40.  
 41.  
 42. struct kosFileInfo
 43. {
 44.         Dword rwMode;
 45.         Dword OffsetLow;
 46.         Dword OffsetHigh;
 47.         Dword dataCount;
 48.         Byte *bufferPtr;
 49.         char fileURL[MAX_PATH];
 50. };
 51.  
 52.  
 53. struct RGB
 54. {
 55.         Byte b;
 56.         Byte g;
 57.         Byte r;
 58.         //
 59.         RGB() {};
 60.         //
 61.         RGB( Dword value )
 62.         {
 63.                 r = (Byte)(value >> 16);
 64.                 g = (Byte)(value >> 8);
 65.                 b = (Byte)value;
 66.         };
 67.         //
 68.         bool operator != ( RGB &another )
 69.         {
 70.                 return this->b != another.b || this->g != another.g || this->r != another.r;
 71.         };
 72.         //
 73.         bool operator == ( RGB &another )
 74.         {
 75.                 return this->b == another.b && this->g == another.g && this->r == another.r;
 76.         };
 77. };
 78.  
 79.  
 80. union sProcessInfo
 81. {
 82.         Byte rawData[1024];
 83.         struct
 84.         {
 85.                 Dword cpu_usage;
 86.                 Word window_stack_position;
 87.                 Word window_stack_value;
 88.                 Word reserved1;
 89.                 char process_name[12];
 90.                 Dword memory_start;
 91.                 Dword used_memory;
 92.                 Dword PID;
 93.                 Dword x_start;
 94.                 Dword y_start;
 95.                 Dword x_size;
 96.                 Dword y_size;
 97.                 Word slot_state;
 98.         } processInfo;
 99. };
 100.  
 101. //
 102. extern char kosExePath[];
 103.  
 104. //
 105. void crtStartUp();
 106. //
 107. int __cdecl _purecall();
 108. //
 109. int __cdecl atexit( void (__cdecl *func )( void ));
 110. //
 111. void rtlSrand( Dword seed );
 112. Dword rtlRand( void );
 113. //
 114. char * __cdecl strcpy( char *target, const char *source );
 115. int __cdecl strlen( const char *line );
 116. char * __cdecl strrchr( const char * string, int c );
 117.  
 118. #if _MSC_VER < 1400
 119. extern "C" void * __cdecl memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
 120. extern "C" void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
 121. #pragma intrinsic(memcpy,memset)
 122. #else
 123. void * __cdecl memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
 124. void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
 125. #endif
 126.  
 127. void sprintf( char *Str, char* Format, ... );
 128. //
 129. Dword rtlInterlockedExchange( Dword *target, Dword value );
 130. // ôóíêöèÿ -1 çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà
 131. void __declspec(noreturn) kos_ExitApp();
 132. // ôóíêöèÿ 0
 133. void __declspec(noinline) kos_DefineAndDrawWindow(
 134.         Word x, Word y,
 135.         Word sizeX, Word sizeY,
 136.         Byte mainAreaType, Dword mainAreaColour,
 137.         Byte headerType, Dword headerColour,
 138.         Dword borderColour
 139.         );
 140. // ôóíêöèÿ 1 ïîñòàâèòü òî÷êó
 141. void kos_PutPixel( Dword x, Dword y, Dword colour );
 142. // ôóíêöèÿ 2 ïîëó÷èòü êîä íàæàòîé êëàâèøè
 143. bool kos_GetKey( Byte &keyCode );
 144. // ôóíêöèÿ 3 ïîëó÷èòü âðåìÿ
 145. Dword __cdecl kos_GetSystemClock();
 146. #if 0
 147. // ôóíêöèÿ 4
 148. void kos_WriteTextToWindow(
 149.         Word x, Word y,
 150.         Byte fontType,
 151.         Dword textColour,
 152.         char *textPtr,
 153.         Dword textLen
 154.         );
 155. #else
 156. void kos_WriteTextToWindow_internal(Dword pos, Dword font, const char* textPtr, Dword textLen);
 157. #define kos_WriteTextToWindow(x, y, fontType, textColour, textPtr, textLen) \
 158.         kos_WriteTextToWindow_internal(((x)<<16)|(y), ((fontType)<<24)|(textColour), textPtr, textLen)
 159. #endif
 160. // ôóíêöèÿ 7 íàðèñîâàòü èçîáðàæåíèå
 161. void __declspec(noinline) kos_PutImage( RGB * imagePtr, Word sizeX, Word sizeY, Word x, Word y );
 162. // ôóíêöèÿ 8 îïðåäåëèòü êíîïêó
 163. void kos_DefineButton( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword buttonID, Dword colour );
 164. // ôóíêöèÿ 5 ïàóçà, â ñîòûõ äîëÿõ ñåêóíäû
 165. void __declspec(noinline) __cdecl kos_Pause( Dword value );
 166. // ôóíêöèÿ 9 - èíôîðìàöèÿ î ïðîöåññå
 167. Dword kos_ProcessInfo( sProcessInfo *targetPtr, Dword processID = PROCESS_ID_SELF );
 168. // ôóíêöèÿ 10
 169. Dword __cdecl kos_WaitForEvent();
 170. // ôóíêöèÿ 11
 171. Dword kos_CheckForEvent();
 172. // ôóíêöèÿ 12
 173. void __cdecl kos_WindowRedrawStatus( Dword status );
 174. // ôóíêöèÿ 13 íàðèñîâàòü ïîëîñó
 175. void __declspec(noinline) kos_DrawBar( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword colour );
 176. // ôóíêöèÿ 17
 177. bool kos_GetButtonID( Dword &buttonID );
 178. // ôóíêöèÿ 23
 179. Dword __cdecl kos_WaitForEvent( Dword timeOut );
 180. //
 181. enum eNumberBase
 182. {
 183.         nbDecimal = 0,
 184.         nbHex,
 185.         nbBin
 186. };
 187. // ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè "ìûøè" ôóíêöèÿ 37
 188. void kos_GetMouseState( Dword & buttons, int & cursorX, int & cursorY );
 189. // ôóíêöèÿ 40 óñòàíîâèòü ìàñêó ñîáûòèé
 190. void kos_SetMaskForEvents( Dword mask );
 191. // ôóíêöèÿ 47 âûâåñòè â îêíî ïðèëîæåíèÿ ÷èñëî
 192. void __declspec(noinline) kos_DisplayNumberToWindow(
 193.    Dword value,
 194.    Dword digitsNum,
 195.    Word x,
 196.    Word y,
 197.    Dword colour,
 198.    eNumberBase nBase = nbDecimal,
 199.    bool valueIsPointer = false
 200.    );
 201. // ôóíêöèÿ 48.4 ïîëó÷èòü âûñîòó ñêèíà
 202. Dword kos_GetSkinWidth();
 203. // ôóíêöèÿ 58 äîñòóï ê ôàéëîâîé ñèñòåìå
 204. Dword __fastcall kos_FileSystemAccess( kosFileInfo *fileInfo );
 205. // ôóíêöèÿ 63
 206. void __fastcall kos_DebugOutChar( char ccc );
 207. //
 208. void rtlDebugOutString( char *str );
 209. // ôóíêöèÿ 64 èçìåíèòü ïàðàìåòðû îêíà, ïàðàìåòð == -1 íå ìåíÿåòñÿ
 210. void kos_ChangeWindow( Dword x, Dword y, Dword sizeX, Dword sizeY );
 211. // ôóíêöèÿ 67 èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà ïàìÿòè, âûäåëåííîé äëÿ ïðîãðàììû
 212. bool kos_ApplicationMemoryResize( Dword targetSize );
 213. // ôóíêöèÿ 66 ðåæèì ïîëó÷åíèÿ äàííûõ îò êëàâèàòóðû
 214. void kos_SetKeyboardDataMode( Dword mode );
 215.  
 216. //
 217. void kos_Main();
 218.