Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 3776 | Rev 4254 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //Leency 10.10.2011, JustClicks v2.0, GPL
 2.  
 3. #include "lib\kolibri.h"
 4. #include "lib\random.h"
 5. #include "lib\boxes.txt"
 6. system_colors sc;
 7.  
 8. //óðîâíè ñëîæíîñòè
 9. int DIFFICULTY_LEVEL=1; //ïî-óìîë÷àíèþ ñðåäíåå ïîëå
 10. char *BOARD_SIZES[]={ "S", "M", "L", 0 };
 11. int DIFFICULTY_LEV_PARAMS[]={ 9, 12, 16 };
 12.  
 13. int BLOCKS_NUM; //êîëè÷åñòâî êâàäðàòèêîâ ïî Õ è ïî Y
 14. int BLOCKS_LEFT; //áëîêîâ îñòàëîñü
 15. int blocks_matrix[28*28]; //öâåòà äëÿ ïîëÿ ñ êâàäðàòèêàìè
 16.  
 17. #define USER_PANEL_HEIGHT 35
 18. #define BLOCK_SIZE 21 //ðàçìåð êâàäðàòèêà
 19. #define MARKED 7
 20. #define DELETED_BLOCK 6
 21. #define HEADER "Just Clicks v2.1"
 22.  
 23. #ifndef AUTOBUILD
 24. #include "lang.h--"
 25. #endif
 26.  
 27. #ifdef LANG_RUS
 28.         char NEW_GAME_TEXT[]=" ‡ ­®¢® [F2]";
 29.         char REZULT_TEXT[]="¥§ã«ìâ â: ";
 30. #elif LANG_EST
 31.         char NEW_GAME_TEXT[]="Uus mäng [F2]";
 32.         char REZULT_TEXT[]="Tulemus: ";
 33. #else
 34.         char NEW_GAME_TEXT[]="New Game [F2]";
 35.         char REZULT_TEXT[]="Rezult: ";
 36. #endif
 37.  
 38.  
 39. void main()
 40. {
 41.         int key, id;
 42.  
 43.         BLOCKS_NUM=DIFFICULTY_LEV_PARAMS[DIFFICULTY_LEVEL];
 44.  
 45.         new_game();
 46.  
 47.         loop()
 48.                 switch(WaitEvent())
 49.                 {
 50.                         case evButton:
 51.                                 id = GetButtonID();
 52.                                 if (id==1) ExitProcess();
 53.                                 if (id==2) || (id==3) goto _NEW_GAME_MARK;
 54.                                 if (id>=100)
 55.                                 {
 56.                                         if (check_for_end()) break; //åñëè èãðà çàêîí÷åíà
 57.  
 58.                                         move_blocks(id-100);
 59.                                         draw_field();
 60.  
 61.                                         draw_clicks_num();
 62.  
 63.                                         break;
 64.                                 }
 65.                                 if (id==10) //èçìåíÿåì ðàçìåð ïîëÿ
 66.                                 {
 67.                                         if (DIFFICULTY_LEVEL<2) DIFFICULTY_LEVEL++; else DIFFICULTY_LEVEL=0;
 68.  
 69.                                         BLOCKS_NUM = DIFFICULTY_LEV_PARAMS[DIFFICULTY_LEVEL]; //êîëè÷åñòâî êâàäðàòèêîâ ïî Õ è ïî Y
 70.  
 71.                                         new_game();
 72.  
 73.                                         MoveSize(-1, -1, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM +9, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM +GetSkinWidth()+4+USER_PANEL_HEIGHT);
 74.                                         break;
 75.                                 }
 76.                                 break;
 77.                         case evKey:
 78.                                 key = GetKey();
 79.                                 if (key==027) //Escape
 80.                                          ExitProcess();
 81.                                 if (key==051) //F2
 82.                                 {
 83.                                         _NEW_GAME_MARK:
 84.                                                 new_game();
 85.                                                 draw_clicks_num();
 86.                                                 draw_field();
 87.                                 }
 88.                                 break;
 89.                         case evReDraw:
 90.                                 draw_window();
 91.                 }
 92. }
 93.  
 94.  
 95. void move_blocks(int button_id) //åñëè ôèøêà îäíà, òî íå óäàëÿåì
 96. {
 97.         int i, j,
 98.         marked_num=1,
 99.         old_marker=blocks_matrix[button_id],
 100.         restart;
 101.  
 102.         blocks_matrix[button_id]=MARKED;
 103.  
 104.         //âûäåëÿåì âñå ôèøêè òîãî æå ÷âåòà
 105.         _RESTART_MARK:
 106.         restart=0;
 107.         for (i=0;i<BLOCKS_NUM;i++)
 108.                 for (j=0;j<BLOCKS_NUM;j++)
 109.                 {
 110.                         if (blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]<>old_marker) continue; //åñëè ôèøêà íå íóæíîãî öâåòà èä¸ì äàëüøå
 111.                         if (blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]==MARKED) continue; //åñëè ôèøêà óæå îòìå÷åíà, èä¸ì äàëåå
 112.  
 113.                         if (j>0) && (blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j-1]==MARKED) blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]=MARKED; //ñìîòðèì ëåâûé
 114.                         if (i>0) && (blocks_matrix[i-1*BLOCKS_NUM+j]==MARKED) blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]=MARKED; //ñìîòðèì âåðõíèé
 115.                         if (j<BLOCKS_NUM-1) && (blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j+1]==MARKED) blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]=MARKED; //ñìîòðèì ïðàâûé
 116.                         if (i<BLOCKS_NUM-1) && (blocks_matrix[i+1*BLOCKS_NUM+j]==MARKED) blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]=MARKED; //ñìîòðèì íèæíèé
 117.  
 118.                         if (blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]==MARKED) //åñëè ôèøêó îòìåòèëè, òî ïîòîì öèêë íóæíî áóäåò ïðîêðóòèòü ñíà÷àëà - ìîæ åù¸ ÷¸ îòìåòèì
 119.                         {
 120.                                 restart=1;
 121.                                 marked_num++;
 122.                         }
 123.                 }
 124.         if (restart) goto _RESTART_MARK;
 125.  
 126.         if (marked_num==1) //åñëè áëîê òîëüêî îäèí, óõîäèì
 127.         {
 128.                 blocks_matrix[button_id]=old_marker;
 129.                 return;
 130.         }
 131.  
 132.         //äâèãàåì áëîêè ïî âåðòèêàëè
 133.         _2_RESTART_MARK:
 134.         restart=0;
 135.         for (i=BLOCKS_NUM;i>0;i--)
 136.                 for (j=BLOCKS_NUM;j>=0;j--)
 137.                 {
 138.                         if (blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]==MARKED) && (blocks_matrix[i-1*BLOCKS_NUM+j]<>blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j])
 139.                         {
 140.                                 blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]><blocks_matrix[i-1*BLOCKS_NUM+j];
 141.                                 restart=1;
 142.                         }
 143.                 }
 144.         if (restart) goto _2_RESTART_MARK;
 145.  
 146.         //îòìå÷àåì ôèøêè, êàê óäàë¸ííûå
 147.         for (i=0;i<BLOCKS_NUM*BLOCKS_NUM;i++)
 148.                         if (blocks_matrix[i]==MARKED)
 149.                                 blocks_matrix[i]=DELETED_BLOCK;
 150.  
 151.         //äâèãàåì áëîêè âëåâî, åñëè åñòü ïóñòîé ñòîëáåö
 152.         restart=BLOCKS_NUM; //íå ïðèäóìàë íè÷åãî ëó÷øå :(
 153.  
 154.         _3_RESTART_MARK:
 155.         for (j=0;j<BLOCKS_NUM-1;j++)
 156.                 if (blocks_matrix[BLOCKS_NUM-1*BLOCKS_NUM+j]==DELETED_BLOCK)
 157.                 {
 158.                         for (i=0;i<BLOCKS_NUM;i++)
 159.                                 blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]><blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j+1];
 160.                 }
 161.         restart--;
 162.         if (restart) goto _3_RESTART_MARK;
 163. }
 164.  
 165.  
 166. void draw_window()
 167. {
 168.         int j, PANEL_Y;
 169.         proc_info Form;
 170.  
 171.         sc.get();
 172.         DefineAndDrawWindow(300,176, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM +9, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM +GetSkinWidth()+4+USER_PANEL_HEIGHT,
 173.                 0x74,sc.work,0,0,HEADER);
 174.  
 175.         //ïðîâåðÿåì íå ñõëîïíóòî ëè îêíî â çàãîëîâîê
 176.         GetProcessInfo(#Form, SelfInfo);
 177.         if (Form.status_window>2) return;
 178.  
 179.  
 180.         PANEL_Y=BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM;
 181.  
 182.         DrawBar(0,PANEL_Y, PANEL_Y, USER_PANEL_HEIGHT, sc.work); //ïàíåëü ñíèçó
 183.  
 184.         //íîâàÿ èãðà
 185.         DefineButton(10,PANEL_Y+7, 13*6+6, 20, 2,sc.work_button);
 186.         WriteText(10+4,PANEL_Y+14,0x80,sc.work_button_text,#NEW_GAME_TEXT,0);
 187.  
 188.  
 189.         //êíîïî÷êa âûáîðà óðîâíÿ ñëîæíîñòè
 190.         DefineButton(95,PANEL_Y+7, 20,20, 10,sc.work_button);
 191.         WriteText(95+8,PANEL_Y+14,0x80,sc.work_button_text,BOARD_SIZES[DIFFICULTY_LEVEL],0);
 192.  
 193.         draw_field();
 194.  
 195.         draw_clicks_num();
 196. }
 197.  
 198.  
 199. int check_for_end()
 200. {
 201.         int i, j, button_id;
 202.  
 203.         if (!BLOCKS_LEFT) return 1; //epic win
 204.  
 205.         for (i=0;i<BLOCKS_NUM;i++)
 206.                 for (j=0;j<BLOCKS_NUM;j++)
 207.                 {
 208.                         button_id=blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j];
 209.  
 210.                         if (button_id==DELETED_BLOCK) continue;
 211.  
 212.                         if (j>0) && (blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j-1]==button_id) return 0;
 213.                         if (i>0) && (blocks_matrix[i-1*BLOCKS_NUM+j]==button_id) return 0;
 214.                         if (j<BLOCKS_NUM-1) && (blocks_matrix[i*BLOCKS_NUM+j+1]==button_id) return 0;
 215.                         if (i<BLOCKS_NUM-1) && (blocks_matrix[i+1*BLOCKS_NUM+j]==button_id) return 0;
 216.                 }
 217.         return 2;
 218. }
 219.  
 220.  
 221. void draw_clicks_num()
 222. {
 223.         char rezult[15];
 224.         int i;
 225.         int TEXT_Y=BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM+14;
 226.         int TEXT_X=TEXT_Y/2+48; //130;
 227.  
 228.         BLOCKS_LEFT=0;
 229.  
 230.         for (i=0;i<BLOCKS_NUM*BLOCKS_NUM;i++)
 231.                 if (blocks_matrix[i]<>DELETED_BLOCK) BLOCKS_LEFT++;
 232.  
 233.         DrawBar(TEXT_X, TEXT_Y, 18,9, sc.work);
 234.         WriteText(TEXT_X,TEXT_Y,0x80,sc.work_text,IntToStr(BLOCKS_LEFT),0);
 235.  
 236.         if (check_for_end())
 237.         {
 238.                 copystr(#REZULT_TEXT, #rezult);
 239.                 copystr(IntToStr(BLOCKS_LEFT), #rezult+strlen(#rezult));
 240.                 if (check_for_end()==1) copystr("Epic WIN!!1", #rezult);
 241.                 DrawFlatButton(BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM/2-70, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM/2-20, 140, 40, 3, #rezult);
 242.         }
 243. }
 244.  
 245.  
 246. void new_game()
 247. {
 248.         int i;
 249.  
 250.         //ïÿòü öâåòîâ èñïîëüçóåòñÿ â èãðå äëÿ êâàäðàòèêîâ, MARKED äëÿ òîãî,
 251.         //÷òîáû îòìåòèòü êâàäðàòèêè â ïðîöåññå çàëèâêè è DELETED_BLOCK  äëÿ èõ óäàëåíèÿ
 252.         for (i=0;i<BLOCKS_NUM*BLOCKS_NUM;i++)
 253.                 blocks_matrix[i] = random(5);
 254.         DeleteButton(3);
 255. }
 256.  
 257.  
 258. void draw_field()
 259. {
 260.         int i, j;
 261.         int current_id;
 262.  
 263.         for (i=0;i<BLOCKS_NUM;i++)
 264.                 for (j=0;j<BLOCKS_NUM;j++)
 265.                 {
 266.                         current_id = i*BLOCKS_NUM+j;
 267.                         DeleteButton(current_id+100);
 268.                         if (blocks_matrix[current_id]==DELETED_BLOCK)
 269.                         {
 270.                                 DrawBar(j*BLOCK_SIZE,i*BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE,BLOCK_SIZE, 0xB2B4BF);
 271.                         }
 272.                         else
 273.                         {
 274.                                 DefineButton(j*BLOCK_SIZE,i*BLOCK_SIZE,BLOCK_SIZE-1,BLOCK_SIZE-1, current_id+100+BT_HIDE,0);
 275.                                 PutImage(blocks_matrix[current_id]*1323+#img,21,21,j*BLOCK_SIZE,i*BLOCK_SIZE);
 276.                         }
 277.                 }
 278. }
 279.  
 280.  
 281. void DrawFlatButton(dword x,y,width,height,id,text)
 282. {
 283.         DrawRegion_3D(x,y,width,height,sc.work_graph,sc.work_graph);
 284.         DrawRegion_3D(x+1,y+1,width-2,height-2,0xFFFFFF,sc.work);
 285.         DrawBar(x+2,y+2,width-3,height-3,sc.work);
 286.         IF (id) DefineButton(x,y,width,height,id+BT_HIDE,sc.work);
 287.         WriteText(-strlen(text)*6+width/2+x+1,height/2-3+y,0x80,sc.work_text,text,0);
 288. }
 289.  
 290. stop:
 291.