Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;-----------------------------------------------------------------------------;
 2. ;                           =[        INIT        ]=                          ;
 3. ;-----------------------------------------------------------------------------;
 4. ;; START:
 5.     call    utils_init
 6.  
 7. ;-----------------------------------------------------------------------------;
 8. ;                           =[        USE        ]=                           ;
 9. ;-----------------------------------------------------------------------------;
 10.     push    fvalue                        ; value dt (XXXXX.XXXXX)
 11.     push    fstring                       ; ASCIIZ string (rb 64)
 12.     call    [_ftoa]                       ; convert
 13.  
 14.     push    fstring                       ; ASCIIZ string ('XXXX.XXXXXX',0)
 15.     push    fvalue                        ; value dt (?)
 16.     call    [_atof]                       ; EAX: 0 - error, 1 - convert
 17.  
 18.     call    [_random]                     ; EAX: random digit [0...99999]
 19.  
 20. ;-----------------------------------------------------------------------------;
 21. ;                           =[        LOAD        ]=                          ;
 22. ;-----------------------------------------------------------------------------;
 23. utils_init:
 24.     mov     eax, 68                       ; load DLL
 25.     mov     ebx, 19                       ;
 26.     mov     ecx, utils_lib
 27.     int     0x40
 28.     test    eax, eax
 29.     jz      utils_exit
 30.  
 31.     mov     edx, eax                      ; initialize import
 32.     mov     esi, utils_import             ; import list
 33. utils_loop:
 34.     lodsd
 35.     test    eax, eax
 36.     jz      utils_done
 37.     push    edx
 38. utils_find:
 39.     mov     ebx, [edx]
 40.     test    ebx, ebx
 41.     jz      utils_exit                     ;import_not_found
 42.     push    eax
 43. @@:
 44.     mov     cl, [eax]
 45.     cmp     cl, [ebx]
 46.     jnz     utils_next
 47.     test    cl, cl
 48.     jz      utils_found
 49.     inc     eax
 50.     inc     ebx
 51.     jmp     @b
 52. utils_next:
 53.     pop     eax
 54.     add     edx, 8
 55.     jmp     utils_find
 56. utils_found:
 57.     pop     eax
 58.     mov     eax, [edx+4]
 59.     mov     [esi-4], eax
 60.     pop     edx
 61.     jmp     utils_loop
 62. utils_done:
 63.     ret
 64. utils_exit:
 65.     mov    eax, -1
 66.     int    0x40
 67.  
 68. ;-----------------------------------------------------------------------------;
 69. ;                           =[        DATA        ]=                          ;
 70. ;-----------------------------------------------------------------------------;
 71.     fvalue      dt -502556.267e600 ; dt ?
 72.     fstring     db rb 100          ; '-15.246789',0
 73.  
 74.     utils_lib   db  '/sys/lib/utils.obj',0    ; path
 75.  
 76.   align 4
 77.   utils_import:
 78.     _ftoa       dd  ftoa
 79.     _atof       dd  atof
 80.     _random     dd  random
 81.                 dd  0
 82.  
 83.     ftoa        db  'ftoa',0
 84.     atof        db  'atof',0
 85.     random      db  'random',0
 86. ;-----------------------------------------------------------------------------;
 87.  
 88.  
 89.