Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1285 | Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ; ìàêðîñ äëÿ ñèñòåìíîé áèáëèîòåêè box_lib.obj
 2. ; ýëåìåíò TreeList äëÿ Kolibri OS
 3. ; ôàéë ïîñëåäíèé ðàç èçìåíÿëñÿ 2.12.2009 IgorA
 4. ; íà êîä ïðèìåíåíà GPL2 ëèöåíçèÿ
 5.  
 6.  
 7. sizeof.TreeList equ 20
 8. ;struct TreeList
 9. ;  type dw ? ;+ 0 òèï ýëåìåíòà, èëè èíäåêñ èêîíêè äëÿ óçëà
 10. ;  lev db ?  ;+ 2 óðîâåíü ýëåìåíòà
 11. ;  clo db ?  ;+ 3 ôëàã çàêðûòèÿ, èëè îòêðûòèÿ (èìååò ñìûñë äëÿ ðîäèòåëüñêîãî óçëà)
 12. ;  perv dd ? ;+ 4 èíäåêñ ïðåäûäóùåãî ýëåìåíòà
 13. ;  next dd ? ;+ 8 èíäåêñ ïîñëåäóþùåãî ýëåìåíòà
 14. ;  tc dd ?   ;+12 âðåì. ñîçäàíèÿ
 15. ;  td dd ?   ;+16 âðåì. óäàëåíèÿ
 16. ;ends
 17.  
 18. tl_info_size  equ  word[edi +4] ;ðàçìåð äàííûõ âûäåëÿåìûõ äëÿ êàæäîãî óçëà (ïîëüçîâàòåëüñüêèå äàííûå + òåêñò äëÿ ïîäïèñè)
 19. tl_style      equ dword[edi+10] ;ñòèëè ýëåìåíòà
 20. tl_data_nodes equ dword[edi+14] ;óêàçàòåëü íà ñòðóêòóðû óçëîâ
 21. tl_img_cx     equ  word[edi+22] ;øèðèíà èêîíîê
 22. tl_img_cy     equ  word[edi+24] ;âûñîòà èêîíîê
 23. tl_data_img_sys equ dword[edi+26] ;óêàçàòåëü íà ñèñòåìíûå èçîáðàæåíèÿ (ñòðåëêè, ïëþñèêè)
 24. tl_ch_tim     equ dword[edi+30] ;êîëè÷åñòâî èçìåíåíèé â ôàéëå
 25. tl_tim_undo   equ dword[edi+38] ;êîëè÷åñòâî îòìåíåííûõ äåéñòâèé
 26. tl_cur_pos    equ dword[edi+42] ;ïîçèöèÿ êóðñîðà
 27. tl_col_bkg    equ dword[edi+46] ;öâåò ôîíà
 28. tl_col_zag    equ dword[edi+50] ;öâåò çàãîëîâêà
 29. tl_col_txt    equ dword[edi+54] ;öâåò òåêñòà
 30. tl_box_left   equ dword[edi+58]
 31. tl_box_top    equ dword[edi+62]
 32. tl_box_width  equ dword[edi+66]
 33. tl_box_height equ dword[edi+70]
 34. tl_capt_cy    equ  word[edi+74] ;âûñîòà ïîäïèñè
 35. tl_info_capt_offs equ word[edi+76] ;ñäâèã äëÿ íà÷àëà òåêñòà (ïîäïèñè óçëà)
 36. tl_info_capt_len equ word[edi+78] ;äëèííà òåêñòà ïîäïèñè óçëà (åñëè = 0 òî äî êîíöà ñòðóêòóðû)
 37. tl_el_focus   equ dword[edi+80] ;óêàçàòåëü íà ñòðóêòóðó ýëåìåíòà â ôîêóñå
 38. tl_p_scrol    equ dword[edi+84] ;óêàçàòåëü íà ñòðóêòóðó ñêðîëëèíãà
 39. tl_sb_draw    equ dword[edi+88] ;óêàçàòåëü íà ôóíêöèþ ïåðåðèñîâûâàþùóþ ñêðîëëèíã
 40. tl_on_press   equ dword[edi+96] ;óêàçàòåëü íà ôóíêöèþ, êîòîðàÿ âûçûâàåòñÿ ïðè íàæàòèè Enter
 41.  
 42. ;êîíñòàíòû ñòèëÿ
 43. tl_key_no_edit   equ   1b ;ýëåìåíò íåëüçÿ ðåäàêòèðîâàòü íà êëàâèàòóðå (èçìåíÿòü óðîâíè, óäàëÿòü)
 44. tl_draw_par_line equ  10b ;ðèñîâàòü ëèíèè ê ðîäèòåëüñêîìó óçëó
 45. tl_list_box_mode equ 100b ;ñòèëü íå îòîáðàæàåò óðîâíè (êàê â ListBox âñå îäíîãî óðîâíÿ)
 46.  
 47. ;êîíñòàíòû äëÿ ôóíêöèé
 48. tl_err_save_memory_size equ  10b ;íå õâàòàåò ïàìÿòè äëÿ ñîõðàíåíèÿ ýëåìåíòà
 49. tl_err_load_caption     equ   1b ;â ïàìÿòè íåò çàãîëîâêà 'tree'
 50. tl_err_load_info_size   equ 100b ;íå ñîâïàäàåò ðàçìåð èíôîðìàöèîííîé ñòðóêòóðû ïðè îòêðûòèè
 51. tl_load_mode_add        equ 0x20000 ;îïöèÿ ñ÷èòûâàíèÿ â ðåæèìå äîáàâëåíèÿ èíôîðìàöèè
 52. tl_save_load_heder_size equ 26 ;ðàçìåð çàãîëîâêà äëÿ çàïèñè/÷òåíèÿ ýëåìåíòîâ
 53.  
 54. ;data_info       dd ? ;+ 0 óêàçàòåëü íà îñíîâíûå äàíûå
 55. ;info_max_count dd ? ;+ 6 ìàêñèìàëüíîå êîëëè÷åñòâî ñòðóêòóð
 56. ;data_img        dd ? ;+18 óêàçàòåëü íà èçîáðàæåíèÿ
 57. ;ls_tim         dd ? ;+34 âðåìÿ ïîñëåäíåãî ñîõðàíåíèÿ
 58. ;on_activate dd ? ;+92 óêàçàòåëü íà ôóíêöèþ ïðè àêòèâèðîâàíèè óçëà
 59.  
 60. struc tree_list info_size,info_max_count,style, img_cx,img_cy,\
 61.     col_bkg,col_zag,col_txt, box_l,box_t,box_w,box_h, capt_cy,info_capt_offs,\
 62.     info_capt_len,el_focus, p_scrol,p_sb_draw,on_press {
 63.   .data_info    dd 0
 64.   .info_size    dw info_size
 65.   .info_max_count dd info_max_count
 66.   .style            dd style
 67.   .data_nodes   dd 0
 68.   .data_img      dd 0
 69.   .img_cx          dw img_cx
 70.   .img_cy          dw img_cy
 71.   .data_img_sys  dd 0
 72.   .ch_tim                 dd 0
 73.   .ls_tim                 dd 0
 74.   .tim_undo      dd 0
 75.   .cur_pos        dd 0
 76.   .col_bkg        dd col_bkg
 77.   .col_zag        dd col_zag
 78.   .col_txt        dd col_txt
 79.   .box_left   dd box_l
 80.   .box_top    dd box_t
 81.   .box_width  dd box_w
 82.   .box_height dd box_h
 83.   .capt_cy         dw capt_cy
 84.   .info_capt_offs dw info_capt_offs
 85.   .info_capt_len dw info_capt_len
 86.   .el_focus dd el_focus
 87.   .p_scrol  dd p_scrol
 88.   .p_sb_draw dd p_sb_draw
 89.   .on_activate dd 0
 90.   .on_press dd on_press
 91. }
 92.  
 93. ;-----------------------------------------------------------------------------
 94. ;ôóíêöèÿ äëÿ âûäåëåíèÿ ïàìÿòè
 95. ;input:
 96. ; ecx = size data
 97. ;otput:
 98. ; eax = pointer to memory
 99. align 4
 100. mem_Alloc:
 101.   push ebx
 102.   mov eax,68
 103.   mov ebx,12
 104.   int 0x40
 105.   pop ebx
 106.   ret
 107. ;-----------------------------------------------------------------------------
 108. ;ôóíêöèÿ äëÿ îñâîáîæäåíèÿ ïàìÿòè
 109. ;input:
 110. ; ecx = pointer to memory
 111. align 4
 112. mem_Free:
 113.   push eax ebx
 114.   cmp ecx,0
 115.   jz @f
 116.     mov eax,68
 117.     mov ebx,13
 118.     int 0x40
 119.   @@:
 120.   pop ebx eax
 121.   ret
 122.  
 123. macro use_tree_list
 124. {
 125. align 4
 126. tl_data_init: ;âûäåëíèå ïàìÿòè äëÿ ñòðóêòóð ñïèñêà è îñíîâíîé èíôîðìàöèè (êîíñòðóêòîð)
 127.   push ebp
 128.   mov ebp,esp
 129.   push eax ecx edi
 130.     mov edi,dword[ebp+8]
 131.  
 132.     xor ecx,ecx
 133.     mov cx,tl_info_size
 134.     imul ecx,dword[edi+6]
 135.     call mem_Alloc
 136.     mov dword[edi],eax ;êîïèðóåì óêàçàòåëü íà ïîëó÷åíóþ ïàìÿòü â ñòðóêòóðó
 137.     mov dword[edi+18],0 ;îáíóëÿåì óêàçàòåëü 'data_img'
 138.     mov tl_data_img_sys,0 ;îáíóëÿåì óêàçàòåëü 'data_img_sys'
 139.  
 140.     mov ecx,sizeof.TreeList
 141.     imul ecx,dword[edi+6]
 142.     call mem_Alloc
 143.     mov tl_data_nodes,eax ;êîïèðóåì óêàçàòåëü íà ïîëó÷åíóþ ïàìÿòü â ñòðóêòóðó
 144.  
 145.     push dword edi
 146.     call tl_info_clear
 147.  
 148.     ;íàñòðîéêè äî÷åðíåãî ñêðîëëèíãà
 149.     cmp tl_p_scrol,0
 150.     je @f
 151.       mov eax,tl_p_scrol
 152.       ;*** öâåòîâûå íàñòðîéêè ***
 153.       mov ecx,tl_col_bkg
 154.       mov dword[eax+28],ecx ;+28 .bckg_col
 155.       mov ecx,tl_col_zag
 156.       mov dword[eax+32],ecx ;+32 .frnt_col
 157.       mov ecx,tl_col_txt
 158.       mov dword[eax+36],ecx ;+32 .line_col
 159.       ;*** íàñòðîéêè ðàçìåðîâ ***
 160.       mov ecx,tl_box_left
 161.       add ecx,tl_box_width
 162.       mov word[eax+2],cx
 163.       mov ecx,tl_box_height
 164.       mov word[eax+4],cx
 165.       mov ecx,tl_box_top
 166.       mov word[eax+6],cx
 167.     @@:
 168.   pop edi ecx eax
 169.   pop ebp
 170.   ret 4
 171.  
 172. align 4
 173. tl_data_clear: ;î÷èñòêà ïàìÿòè ýëåìåíòà (äåñòðóêòîð)
 174.   push ebp
 175.   mov ebp,esp
 176.     push ecx edi
 177.     mov edi,dword[ebp+8]
 178.     cmp dword[edi+18],0 ;data_img
 179.     je @f
 180.       mov ecx,dword[edi+18]
 181.       call mem_Free ;÷èñòêà ñèñòåìíûõ èêîíîê
 182.     @@:
 183.     cmp tl_data_img_sys,0
 184.     je @f
 185.       mov ecx,tl_data_img_sys
 186.       call mem_Free ;÷èñòêà ñèñòåìíûõ èêîíîê
 187.     @@:
 188.     mov ecx,dword[edi]
 189.     call mem_Free
 190.  
 191.     mov ecx,tl_data_nodes
 192.     call mem_Free
 193.     pop edi ecx
 194.   pop ebp
 195.   ret 4
 196.  
 197. align 4
 198. tl_info_clear: ;î÷èñòêà ñïèñêà (èíôîðìàöèè)
 199.   push ebp
 200.   mov ebp,esp
 201.     push eax ecx edi
 202.     mov edi,dword[ebp+8]
 203.     mov tl_ch_tim,0
 204.     mov dword[edi+34],0 ;ls_tim
 205.     mov tl_tim_undo,0
 206.     mov tl_cur_pos,0
 207.     ;xor ecx,ecx
 208.     mov ecx,sizeof.TreeList
 209.     imul ecx,dword[edi+6]
 210.     mov eax,tl_data_nodes
 211.     @@:
 212.       mov byte[eax],0 ;÷èñòèì óçëû 0-ìè
 213.       inc eax
 214.       loop @b
 215.     mov eax,tl_data_nodes ;óêàçàòåëü íà 0-é óçåë
 216.     mov dword[eax+8],1 ;óêàçàòåëü next â 0-ì óçëå ïðèðàâíèâàåì ê 1
 217.  
 218.     cmp tl_p_scrol,0 ;îáðàáîòêà ñêðîëëèíãà
 219.     je @f
 220.       mov eax,tl_p_scrol
 221.       mov dword[eax+24],0 ;+24 .position
 222.       call tb_scrol_resize
 223.     @@:
 224.     pop edi ecx eax
 225.   pop ebp
 226.   ret 4
 227.  
 228.  
 229. align 4
 230. tl_key: ;ðåàêöèÿ íà êëàâèàòóðó
 231.   push ebp
 232.   mov ebp,esp
 233.     push ebx ecx edi
 234.     mov edi,dword[ebp+8]
 235.  
 236.     mov ebx,tl_el_focus
 237.     cmp dword[ebx],edi
 238.     jne .no_focus ;ýëåìåíò íå â ôîêóñå
 239.  
 240.     push eax
 241.     mov eax,66
 242.     mov ebx,2
 243.     int 0x40  ;ïîëó÷èòü ðåæèì ââîäà ñ êëàâèàòóðû
 244.  
 245.     lea ecx,[tl_key_scan]
 246.     cmp eax,1 ;1 = ñêàíêîäû
 247.     je @f
 248.       lea ecx,[tl_key_ascii]
 249.     @@:
 250.     pop eax
 251.  
 252.     xor bx,bx
 253.     cmp ah,byte[ecx] ;Enter
 254.     jne @f
 255.       cmp tl_on_press,0
 256.       je @f
 257.         call tl_on_press
 258.     @@:
 259.     cmp ah,byte[ecx+1] ;Space
 260.     jne @f
 261.       push dword edi
 262.       call tl_node_close_open
 263.     @@:
 264.     cmp ah,byte[ecx+2] ;Up
 265.     jne @f
 266.       push dword edi
 267.       call tl_cur_perv
 268.     @@:
 269.     cmp ah,byte[ecx+3] ;Down
 270.     jne @f
 271.       push dword edi
 272.       call tl_cur_next
 273.     @@:
 274.     cmp ah,byte[ecx+7] ;Page Up
 275.     jne @f
 276.       push dword edi
 277.       call tl_cur_page_up
 278.     @@:
 279.     cmp ah,byte[ecx+8] ;Page Down
 280.     jne @f
 281.       push dword edi
 282.       call tl_cur_page_down
 283.     @@:
 284.  
 285.     bt tl_style,0 ;tl_key_no_edit
 286.     jc .no_edit
 287.       cmp ah,byte[ecx+4] ;Left
 288.       jne @f
 289.         push dword edi
 290.         call tl_node_lev_dec
 291.         mov bx,1
 292.       @@:
 293.       cmp ah,byte[ecx+5] ;Right
 294.       jne @f
 295.         push dword edi
 296.         call tl_node_lev_inc
 297.         mov bx,1
 298.       @@:
 299.       cmp ah,byte[ecx+6] ;Delete
 300.       jne @f
 301.         push dword edi
 302.         call tl_node_delete
 303.         mov bx,1
 304.       @@:
 305.     .no_edit:
 306.  
 307.     cmp bx,1
 308.     jne .no_focus
 309.       push dword edi
 310.       call tl_draw
 311.     .no_focus:
 312.  
 313.     pop edi ecx ebx
 314.   pop ebp
 315.   ret 4
 316.  
 317. align 4
 318. tl_mouse: ;ðåàêöèÿ íà ìûøü
 319.   push ebp
 320.   mov ebp,esp
 321.     push eax ebx ecx edx edi esi
 322.     mov edi,dword[ebp+8]
 323.  
 324.     mov eax,37
 325.     mov ebx,2
 326.     int 0x40
 327.  
 328.     bt eax,0 ;left mouse button press
 329.     jae .no_draw
 330.  
 331.     mov eax,37
 332.     mov ebx,1
 333.     int 0x40
 334.  
 335.     mov ebx,tl_box_left
 336.     shl ebx,16
 337.     cmp eax,ebx ;ëåâàÿ ãðàíèöà îêíà
 338.     jl .no_in_wnd
 339.  
 340.     mov ebx,tl_box_left
 341.     add ebx,tl_box_width
 342.     shl ebx,16
 343.     cmp eax,ebx ;ïðàâàÿ ãðàíèöà îêíà
 344.     jg .no_in_wnd
 345.  
 346.     mov ebx,tl_box_top
 347.     add ebx,tl_box_height
 348.     cmp ax,bx ;íèæíÿÿ ãðàíèöà îêíà
 349.     jg .no_in_wnd
 350.  
 351.     sub ebx,tl_box_height
 352.     add bx,tl_capt_cy
 353.     cmp ax,bx ;âåðõíÿÿ ãðàíèöà îêíà + âûñîòà ïîäïèñè
 354.     jl .no_in_wnd
 355.  
 356.     mov esi,tl_el_focus
 357.     mov dword[esi],edi ;set focus
 358.  
 359.     ; if '+' or '-' press
 360.     mov esi,eax
 361.     shr esi,16
 362.     sub esi,tl_box_left ;esi = mouse x coord in element window
 363.  
 364.     and eax,0xffff
 365.     sub ax,bx
 366.     xor edx,edx
 367.     xor ecx,ecx
 368.     mov cx,tl_img_cy
 369.     div ecx
 370.     cmp tl_p_scrol,0 ;ó÷èòûâàåì ñêðîëëèíã
 371.     je @f
 372.       mov edx,tl_p_scrol
 373.       add eax,dword[edx+24] ;äîáàâëÿåì ñêðîëëèíã íà âåðõó
 374.     @@:
 375.  
 376.     mov ecx,eax
 377.     call tl_get_node_count ;eax = node count
 378.     cmp eax,ecx
 379.     jl @f
 380.       mov eax,ecx ;åñëè êóðñîð íå âûøåë çà ïðåäåëû óçëîâ, âîññòàíàâëèâàåì ñòàðîå çíà÷åíèå eax
 381.     @@:
 382.  
 383.     cmp eax,tl_cur_pos ;åñëè íîâîå çíà÷åíèå êóðñîðà ñîâïàëî ñ ïðåäûäóùèì
 384.     je @f ;òî íå ñòèðàåì êóðñîð
 385.     push esi
 386.       mov esi,tl_box_top
 387.       add esi,tl_box_height ;esi = coord bottom border
 388.       call tl_draw_null_cursor ;ñòèðàåì êóðñîð
 389.     pop esi
 390.     @@:
 391.  
 392.     mov tl_cur_pos,eax
 393.  
 394.     ; if '+' or '-' press
 395.     call tl_get_cur_node_index ;eax = node index
 396.     cmp eax,2
 397.     jl .no_open_close ;êóðñîð ñòîèò íà ïóñòîì ìåñòå, áåç óçëîâ
 398.     imul eax,sizeof.TreeList
 399.     add eax,tl_data_nodes
 400.     xor bx,bx
 401.     mov bl,byte[eax+2] ;+2 lev ñîõðàíÿåì óðîâåíü òåêóùåãî óçëà
 402.     inc bx ;+ ïîëå äëÿ êóðñîðà
 403.  
 404.     cmp si,tl_img_cx
 405.     jl .no_open_close ;ìûøåé ïîïàëè íà ëåâîå ïîëå äëÿ êóðñîðà, ãäå òî÷íî íåò '+' è '-'
 406.       mov eax,esi
 407.       xor edx,edx
 408.       xor ecx,ecx
 409.       mov cx,tl_img_cx
 410.       div ecx
 411.  
 412.       cmp ax,bx
 413.       jne .no_open_close
 414.  
 415.       push dword edi
 416.       call tl_node_close_open
 417.     .no_open_close:
 418.  
 419.       mov esi,tl_box_top
 420.       add esi,tl_box_height ;esi = coord bottom border
 421.       call tl_draw_cursor ;ïåðåðèñîâêà êóðñîðà
 422.       call tl_draw_caption_cur_pos
 423.       jmp .no_draw
 424.     .no_in_wnd: ;íå ïîïàëè â îêíî - ïîòåðÿ ôîêóñà (ïðè óñëîâèè ÷òî ôîêóñ áûë íà äàííîì ýåëåìåíòå)
 425.       mov ebx,tl_el_focus
 426.       cmp dword[ebx],edi
 427.       jne .no_draw ;ýëåìåíò íå â ôîêóñå
 428.         mov dword[ebx],0 ;reset focus
 429.     .no_draw:
 430.  
 431.     pop esi edi edx ecx ebx eax
 432.   pop ebp
 433.   ret 4
 434.  
 435. align 4
 436. tl_info_undo: ;îòìåíà äåéñòâèÿ
 437.   push ebp
 438.   mov ebp,esp
 439.   push eax edi
 440.     mov edi,dword[ebp+8]
 441.     mov eax,tl_tim_undo
 442.     cmp tl_ch_tim,eax
 443.     jbe @f
 444.       inc tl_tim_undo
 445.       call tb_scrol_resize ;îáðàáîòêà ñêðîëëèíãà
 446.     @@:
 447.   pop edi eax
 448.   pop ebp
 449.   ret 4
 450.  
 451. align 4
 452. tl_info_redo: ;ïîâòîð äåéñòâèÿ
 453.   push ebp
 454.   mov ebp,esp
 455.   push edi
 456.     mov edi,dword[ebp+8]
 457.     cmp tl_tim_undo,1
 458.     jl @f
 459.       dec tl_tim_undo
 460.       call tb_scrol_resize ;îáðàáîòêà ñêðîëëèíãà
 461.     @@:
 462.   pop edi
 463.   pop ebp
 464.   ret 4
 465.  
 466. align 4
 467. tl_info_set_undo: ;óäàëåíèå îòìåíåííûõ äåéñòâèé
 468. ;  push ebp
 469. ;  mov ebp,esp
 470. ;  push edi
 471. ;    mov edi,dword[ebp+8]
 472.  
 473. ;  mov [dragk],0 ;çàêàí÷èâàåì âûäåëåíèå îò êëàâèàòóðû
 474.   cmp tl_tim_undo,1
 475.   jl .no_work
 476.  
 477.   push eax ebx ecx edx
 478.   mov edx,tl_data_nodes
 479.   mov ecx,edx
 480.   add ecx,sizeof.TreeList
 481.   call tl_move_next ;long i=node[0].next;
 482.   mov eax,tl_tim_undo
 483.   sub tl_ch_tim,eax ;ch_tim-=tim_undo;
 484.   mov eax,tl_ch_tim
 485.   cmp [edi+34],eax ;if(ls_tim>ch_tim)
 486.   jle @f
 487.     mov dword[edi+34],0 ;ls_tim=0
 488.   @@:
 489.     cmp edx,ecx
 490.     jle @f
 491.  
 492.     ;if(node[i].tc>ch_tim){ // åñëè ñîçäàíèå ñèìâîëà áûëî îòìåíåíî
 493.     cmp dword[edx+12],eax
 494.     jle .no_u1
 495.       mov dword[edx+12],0
 496.       mov dword[edx+16],0
 497.  
 498.       mov ebx, dword[edx+4]
 499.       imul ebx,sizeof.TreeList
 500.       add ebx, tl_data_nodes ;.next
 501.       push dword[edx+8] ;node[node[i].perv].next=node[i].next;
 502.       pop dword[ebx+8]
 503.  
 504.       mov ebx, dword[edx+8]
 505.       imul ebx,sizeof.TreeList
 506.       add ebx, tl_data_nodes ;.perv
 507.       push dword[edx+4] ;node[node[i].next].perv=node[i].perv;
 508.       pop dword[ebx+4]
 509.  
 510.     .no_u1:
 511.  
 512.     ;else if(node[i].td>ch_tim) node[i].td=0; // åñëè óäàëåíèå ñèìâîëà áûëî îòìåíåíî
 513.     cmp dword[edx+16],eax
 514.     jle .no_u2
 515.       mov dword[edx+16],0
 516.     .no_u2:
 517.  
 518.     call tl_move_next
 519.     jmp @b
 520.   @@:
 521.   mov tl_tim_undo,0
 522. ;  mov eax,[edi+?] ;co_tim
 523. ;  cmp tl_ch_tim,eax ;ch_tim
 524. ;  jge @f
 525. ;    mov [edi+?],0 ;co_tim
 526. ;  @@:
 527.   pop edx ecx ebx eax
 528.   .no_work:
 529.  
 530. ;  pop edi
 531. ;  pop ebp
 532. ;  ret 4
 533.   ret
 534.  
 535. align 4
 536. tl_draw: ;âûâîä ñïèñêà íà ýêðàí
 537.   push ebp
 538.   mov ebp,esp
 539.     push eax ebx ecx edx edi esi
 540.     ;draw dir_list main rect
 541.     mov edi,dword[ebp+8]
 542.     mov ebx,tl_box_left
 543.     shl ebx,16
 544.     add ebx,tl_box_width
 545.     mov ecx,tl_box_top
 546.     shl ecx,16
 547.     mov cx,tl_capt_cy
 548.     mov edx,tl_col_zag
 549.     mov eax,13
 550.     int 0x40 ;draw window caption
 551.  
 552.     add ecx,tl_box_top
 553.     shl ecx,16
 554.     add ecx,tl_box_height
 555.     sub cx,tl_capt_cy
 556.     mov edx,tl_col_bkg
 557.     int 0x40 ;draw window client rect
 558.  
 559.     cmp tl_capt_cy,9 ;9 - minimum caption height
 560.     jl @f
 561.     mov eax,4 ;draw text captions
 562.     mov ebx,tl_box_left
 563.     shl ebx,16
 564.     add ebx,5*65536+3
 565.     add ebx,tl_box_top
 566.     mov ecx,tl_col_txt
 567.     or  ecx,0x80000000
 568.     lea edx,[txt_capt_cur]
 569.     int 0x40
 570.  
 571.     mov ebx,tl_box_left
 572.     shl ebx,16
 573.     add ebx,100*65536+3
 574.     add ebx,tl_box_top
 575.     lea edx,[txt_capt_otm]
 576.     int 0x40
 577.  
 578.     mov eax,47 ;draw
 579.     mov ebx,0x40000
 580.     mov ecx,tl_cur_pos
 581.   inc ecx
 582.     mov edx,tl_box_left
 583.     shl edx,16
 584.     add edx,50*65536+3
 585.     add edx,tl_box_top
 586.     mov esi,tl_col_txt
 587.     int 0x40
 588.     mov ecx,tl_tim_undo
 589.     mov edx,tl_box_left
 590.     shl edx,16
 591.     add edx,140*65536+3
 592.     add edx,tl_box_top
 593.     mov esi,tl_col_txt
 594.     int 0x40
 595.     @@:
 596.  
 597. ;---debug---
 598. ;mov ecx,0
 599. ;@@:
 600. ;call DebugSymb
 601. ;inc ecx
 602. ;cmp ecx,10
 603. ;jge @f
 604. ;jmp @b
 605. ;@@:
 606. ;---debug---
 607.  
 608.     ;cycle to nodes
 609.     xor eax,eax
 610.     mov edx,tl_data_nodes
 611.     mov ecx,edx
 612.     add ecx,sizeof.TreeList
 613.  
 614.     ;*** ïðîïóñê óçëîâ, êîòîðûå ïðîìîòàíû ñêðîëëèíãîì ***
 615.     cmp tl_p_scrol,0 ;åñëè åñòü óêàçàòåëü íà ñêðîëëèíã
 616.     je .end_c1
 617.     mov esi,tl_p_scrol
 618.     cmp dword[esi+24],0 ;åñëè ñêðîëëèíã íà âåðõó, âûõîäèì
 619.     je .end_c1
 620.       @@:
 621.         call tl_iterat_next
 622.         cmp edx,ecx
 623.         jle .end_draw
 624.         inc eax
 625.         cmp eax,dword[esi+24]
 626.         jge .end_c1
 627.         jmp @b
 628.     .end_c1:
 629.  
 630.     xor eax,eax
 631.     mov esi,tl_box_top
 632.     add esi,tl_box_height ;esi = coord bottom border
 633.     @@:
 634.       call tl_iterat_next
 635.       cmp edx,ecx
 636.       jle @f
 637.       call tl_draw_node
 638.       inc eax
 639.       jmp @b
 640.     @@:
 641.  
 642.     call tl_draw_cursor
 643.     .end_draw:
 644.     pop esi edi edx ecx ebx eax
 645.   pop ebp
 646.   ret 4
 647.  
 648. ;input:
 649. ; ecx = pointer to 1 node struct
 650. ; edx = pointer to some node struct
 651. ; edi = pointer to 'TreeList' struct
 652. ;output:
 653. ; edx = pointer to next node struct
 654. align 4
 655. tl_iterat_next:
 656.   push bx
 657.   mov bl,0x7f
 658.   cmp byte[edx+3],1
 659.   jne @f
 660.     mov bl,byte[edx+2]
 661.   @@:
 662.  
 663.   cmp tl_tim_undo,0
 664.   je .else
 665.  
 666.   push eax
 667.   .beg0:
 668.     call tl_move_next
 669.     cmp edx,ecx
 670.     jle @f
 671.     call tl_node_not_vis ;ïðîïóñê óäàëåííûõ è îòìåíåííûõ
 672.     cmp al,1
 673.     je .beg0
 674.     cmp bl,byte[edx+2] ;ïðîïóñê çàêðûòûõ
 675.     jl .beg0
 676.   @@:
 677.   pop eax
 678.   pop bx
 679.   ret
 680.  
 681.   .else:
 682.     call tl_move_next
 683.     cmp edx,ecx
 684.     jle .endif
 685.     cmp dword[edx+16],0 ;td = 'time delete' -> ïðîïóñê óäàëåííûõ
 686.     jne .else
 687.     cmp bl,byte[edx+2] ;ïðîïóñê çàêðûòûõ
 688.     jl .else
 689.   .endif:
 690.   pop bx
 691.   ret
 692.  
 693. ;input:
 694. ; ecx = pointer to 1 node struct
 695. ; edx = pointer to some node struct
 696. ; edi = pointer to 'TreeList' struct
 697. align 4
 698. tl_iterat_next_all:
 699.   cmp tl_tim_undo,0
 700.   je .else
 701.  
 702.   push eax
 703.   @@:
 704.     call tl_move_next
 705.     cmp edx,ecx
 706.     jle @f
 707.     call tl_node_not_vis
 708.     cmp al,1
 709.     je @b
 710.   @@:
 711.   pop eax
 712.   ret
 713.   .else:
 714.     call tl_move_next
 715.     cmp edx,ecx
 716.     jle .endif
 717.     cmp dword[edx+16],0 ;td -> time delete
 718.     jne .else
 719.   .endif:
 720.   ret
 721.  
 722. ;input:
 723. ; ecx = pointer to 1 node struct
 724. ; edx = pointer to some node struct
 725. ; edi = pointer to 'TreeList' struct
 726. align 4
 727. tl_iterat_perv:
 728.   push bx
 729.   mov bl,0x7f
 730.   cmp byte[edx+3],1
 731.   jne @f
 732.     mov bl,byte[edx+2]
 733.   @@:
 734.  
 735.   cmp tl_tim_undo,0
 736.   je .else
 737.  
 738.   push eax
 739.   .beg0:
 740.     call tl_move_perv
 741.     cmp edx,ecx
 742.     jle @f
 743.     call tl_node_not_vis ;ïðîïóñê óäàëåííûõ è îòìåíåííûõ
 744.     cmp al,1
 745.     je .beg0
 746.     cmp bl,byte[edx+2] ;ïðîïóñê çàêðûòûõ
 747.     jl .beg0
 748.   @@:
 749.   pop eax
 750.   pop bx
 751.   ret
 752.  
 753.   .else:
 754.     call tl_move_perv
 755.     cmp edx,ecx
 756.     jle .endif
 757.     cmp dword[edx+16],0 ;td = 'time delete' -> ïðîïóñê óäàëåííûõ
 758.     jne .else
 759.     cmp bl,byte[edx+2] ;ïðîïóñê çàêðûòûõ
 760.     jl .else
 761.   .endif:
 762.   pop bx
 763.   ret
 764.  
 765. ;input:
 766. ; edx = pointer to some node struct
 767. ; edi = pointer to 'TreeList' struct
 768. ;output:
 769. ; edx = pointer to next node struct
 770. align 4
 771. tl_move_next:
 772.   mov edx,dword[edx+8]
 773.   imul edx,sizeof.TreeList
 774.   add edx,tl_data_nodes
 775.   ret
 776.  
 777. ;input:
 778. ; edx = pointer to some node struct
 779. ; edi = pointer to 'TreeList' struct
 780. ;output:
 781. ; edx = pointer to perv node struct
 782. align 4
 783. tl_move_perv:
 784.   mov edx,dword[edx+4]
 785.   imul edx,sizeof.TreeList
 786.   add edx,tl_data_nodes
 787.   ret
 788.  
 789. ;input:
 790. ; edx = pointer to symbol struct
 791. ; edi = pointer to 'TreeList' struct
 792. ;output:
 793. ; al = 1 if sumbol not visible
 794. ; (node[i].td+tim_Undo<=ch_tim && node[i].td) || (node[i].tc>ch_tim-tim_Undo)
 795. align 4
 796. tl_node_not_vis:
 797.   cmp dword[edx+16],0
 798.   je @f
 799.   mov eax,dword[edx+16] ;eax=node[i].td
 800.   add eax,tl_tim_undo
 801.   cmp eax,tl_ch_tim
 802.   jg @f
 803.     mov al,1
 804.     ret
 805.   @@:
 806.  
 807.   mov eax,tl_ch_tim
 808.   sub eax,tl_tim_undo
 809.   cmp dword[edx+12],eax ;tc -> time create
 810.   jle @f
 811.     mov al,1
 812.     ret
 813.   @@:
 814.   xor al,al
 815.   ret
 816.  
 817.  
 818. ;input:
 819. ; edi = pointer to TreeInfo struct
 820. ; esi = coord bottom border
 821. align 4
 822. tl_draw_cursor: ;ðèñóåì êóðñîð íà ýêðàíå
 823.   push eax ebx ecx edx esi
 824.     call tl_get_display_cur_pos ;eax = cursor pos in screen
 825.     cmp eax,0
 826.     jl .end_f ;êóðñîð íàõîäèòñÿ âûøå îêíà, â îáëàñòè ïðîêðó÷åííîé ñêðîëëèíãîì
 827.  
 828.     cmp tl_data_img_sys,0 ;ñìîòðèì åñòü ëè óêàçàòåëü íà êàðòèíêó ñèñòåìíûõ èêîíîê
 829.     jne @f
 830.       mov ebx,tl_box_left
 831.       shl ebx,16
 832.       mov bx,tl_img_cx
 833.       xor ecx,ecx
 834.       mov cx,tl_img_cy
 835.       imul ecx,eax
 836.       add ecx,tl_box_top
 837.       add cx,tl_capt_cy
 838.  
 839.       ;crop image if on the border
 840.       cmp esi,ecx ;åñëè êóðñîð âíèçó è åãî âîîáùå íå âèäíî
 841.       jl .end_f
 842.  
 843.       sub esi,ecx
 844.       shl ecx,16
 845.       mov cx,tl_img_cy
 846.       cmp si,tl_img_cy
 847.       jge .crop0
 848.         mov cx,si ;åñëè êóðñîð âèäåí ÷àñòè÷íî (ïîïàë íà íèæíþþ ãðàíèöó)
 849.       .crop0:
 850.  
 851.       mov edx,tl_col_txt
 852.       mov eax,13
 853.       int 0x40 ;ðèñóåì ïðîñòîé ïðÿìîóãîëüíèê, ò.ê. íåò ñèñòåìíûõ èêîíîê
 854.       jmp .end_f
 855.     @@:
 856.       mov ebx,tl_data_img_sys
 857.       imul ax,tl_img_cy
 858.       mov cx,tl_img_cx
 859.       shl ecx,16
 860.       mov cx,tl_img_cy
 861.       mov edx,tl_box_left
 862.       shl edx,16
 863.       mov dx,ax
 864.       add edx,tl_box_top
 865.       add dx,tl_capt_cy
 866.  
 867.       ;crop image if on the border
 868.       cmp si,dx ;åñëè êóðñîð âíèçó è åãî âîîáùå íå âèäíî
 869.       jl .end_f
 870.  
 871.       sub si,dx
 872.       cmp si,tl_img_cy
 873.       jge .crop1
 874.         mov cx,si ;åñëè êóðñîð âèäåí ÷àñòè÷íî (ïîïàë íà íèæíþþ ãðàíèöó)
 875.       .crop1:
 876.  
 877.       mov eax,7
 878.       int 0x40 ;ðèñóåì èêîíêó êóðñîðà
 879.     .end_f:
 880.   pop esi edx ecx ebx eax
 881.   ret
 882.  
 883. ;input:
 884. ; edi = pointer to TreeInfo struct
 885. ; esi = coord bottom border
 886. align 4
 887. tl_draw_null_cursor: ;ñòèðàåì êóðñîð íà ýêðàíå
 888.   push eax ebx ecx edx esi
 889.     call tl_get_display_cur_pos ;eax = cursor pos in screen
 890.     cmp eax,0
 891.     jl .end_f ;êóðñîð íàõîäèòñÿ âûøå îêíà, â îáëàñòè ïðîêðó÷åííîé ñêðîëëèíãîì
 892.  
 893.     mov ebx,tl_box_left
 894.     shl ebx,16
 895.     mov bx,tl_img_cx
 896.     xor ecx,ecx
 897.     mov cx,tl_img_cy
 898.     imul ecx,eax
 899.     add ecx,tl_box_top
 900.     add cx,tl_capt_cy
 901.  
 902.     ;crop image if on the border
 903.     cmp esi,ecx ;åñëè êóðñîð âíèçó è åãî âîîáùå íå âèäíî
 904.     jl .end_f
 905.  
 906.     sub esi,ecx
 907.     shl ecx,16
 908.     mov cx,tl_img_cy
 909.     cmp si,tl_img_cy
 910.     jge @f
 911.       mov cx,si ;åñëè êóðñîð âèäåí ÷àñòè÷íî (ïîïàë íà íèæíþþ ãðàíèöó)
 912.     @@:
 913.  
 914.     mov edx,tl_col_bkg
 915.     mov eax,13
 916.     int 0x40 ;ðèñóåì ïðîñòîé ïðÿìîóãîëüíèê ñ ôîíîâûì öâåòîì
 917.  
 918.     .end_f:
 919.   pop esi edx ecx ebx eax
 920.   ret
 921.  
 922. ;input:
 923. ; edi = pointer to TreeInfo struct
 924. ;output:
 925. ; eax = index
 926. align 4
 927. tl_get_display_cur_pos: ;áåðåò ïîçèöèþ êóðñîðà, îòíîñèòåëüíî ýêðàíà
 928.    mov eax,tl_cur_pos
 929.    cmp tl_p_scrol,0
 930.    je @f
 931.      push ebx
 932.        mov ebx,tl_p_scrol
 933.        mov ebx,dword[ebx+24]
 934.        sub eax,ebx ;îòíèìàåì ïîçèöèþ ñêðîëëèíãà
 935.      pop ebx
 936.   @@:
 937.   ret
 938.  
 939. ;input:
 940. ; eax = node position
 941. ; edx = pointer to some node struct
 942. ; edi = pointer to TreeInfo struct
 943. ; esi = coord of bottom border
 944. align 4
 945. tl_draw_node:
 946.   push eax ebx ecx edx esi
 947.  
 948.     mov ebx,1 ;1 - ìåñòî ïîä êóðñîð è ïîä çíàê +,-
 949.     bt tl_style,2 ;tl_list_box_mode
 950.     jc @f
 951.       inc ebx ;+1 - ìåñòî ïîä çíàê +,-
 952.     @@:
 953.     add bl,byte[edx+2];get level
 954.     imul bx,tl_img_cx
 955.     add ebx,tl_box_left
 956.  
 957.     shl ebx,16
 958.     mov bx,tl_img_cx
 959.     xor ecx,ecx
 960.     mov cx,tl_img_cy
 961.     imul ecx,eax
 962.     add ecx,tl_box_top
 963.     add cx,tl_capt_cy
 964.  
 965.     ;crop image if on the border
 966.     cmp esi,ecx ;åñëè óçåë âíèçó è åãî âîîáùå íå âèäíî
 967.     jl .end_draw
 968.  
 969.     sub esi,ecx
 970.     shl ecx,16
 971.     mov cx,tl_img_cy
 972.     cmp si,tl_img_cy
 973.     jge @f
 974.       mov cx,si ;åñëè óçåë âèäåí ÷àñòè÷íî (ïîïàë íà íèæíþþ ãðàíèöó)
 975.       jmp .crop ;ïðîïóñêàåì ðèñîâàíèå íàäïèñè, êîòîðàÿ ñêîðåå âñåãî òîæå âûëåçåò çà íèæíþþ ãðàíèöó
 976.     @@:
 977.       call tl_draw_node_caption
 978.     .crop:
 979.     mov esi,ecx ;save ecx
 980.  
 981.     cmp dword[edi+18],0 ;data_img
 982.     jne .draw_img_n
 983.     push edx
 984.       mov edx,tl_col_txt
 985.       mov eax,13
 986.       int 0x40 ;draw node rect
 987.     pop edx
 988.     jmp @f
 989.     .draw_img_n:
 990.     push ebx edx esi
 991.       xor esi,esi
 992.       mov si,word[edx] ;get icon type
 993.       mov edx,ebx
 994.       ror ecx,16
 995.       mov dx,cx
 996.       mov cx,bx
 997.       ror ecx,16
 998.       mov ebx,3 ;rgb = 3 bytes
 999.       imul bx,tl_img_cx
 1000.       imul bx,tl_img_cy
 1001.       imul ebx,esi ;esi = icon index
 1002.       add ebx,dword[edi+18] ;data_img
 1003.  
 1004.       mov eax,7
 1005.       int 0x40 ;draw node icon '-'
 1006.     pop esi edx ebx
 1007.     @@:
 1008.  
 1009.     mov al,byte[edx+2] ;draw minus '-'
 1010.     mov ecx,tl_data_nodes
 1011.     add ecx,sizeof.TreeList
 1012.  
 1013.     mov ah,10 ;get icon index '+' or '-' ?
 1014.     cmp byte[edx+3],1
 1015.     jne .close
 1016.       dec ah
 1017.     .close:
 1018.  
 1019.     call tl_draw_node_icon_opn_clo
 1020.     bt tl_style,1
 1021.     jae .end_draw
 1022.       call tl_draw_node_icon_par_lin
 1023.  
 1024.     .end_draw:
 1025.   pop esi edx ecx ebx eax
 1026.   ret
 1027.  
 1028. ;input:
 1029. ; ecx = pointer to 1 node struct
 1030. ;...
 1031. align 4
 1032. tl_draw_node_icon_opn_clo: ;ðèñóåò èêîíêè îòêðûòîãî èëè çàêðûòîãî óçëà (îáû÷íî + èëè -)
 1033.   push eax ebx ecx edx esi
 1034.     inc al
 1035.     call tl_iterat_next_all ;get next visible item
 1036.     cmp edx,ecx
 1037.     jle @f
 1038.       mov ecx,esi ;load ecx
 1039.       cmp al,byte[edx+2]
 1040.       jne @f
 1041.       ror ebx,16
 1042.       sub bx,tl_img_cx
 1043.       ror ebx,16
 1044.       cmp tl_data_img_sys,0
 1045.       jne .draw_img_s
 1046.         mov edx,tl_col_txt
 1047.         mov eax,13
 1048.         int 0x40 ;draw minus rect, if not system icons
 1049.         jmp @f
 1050.       .draw_img_s:
 1051.       mov ecx,esi ;load ecx
 1052.       mov edx,ebx
 1053.       ror ecx,16
 1054.       mov dx,cx
 1055.       mov cx,bx
 1056.       ror ecx,16
 1057.       mov ebx,3 ;rgb = 3 bytes
 1058.       imul bx,tl_img_cx
 1059.       imul bx,tl_img_cy
 1060.       shr eax,8
 1061.       and eax,0xff
 1062.       imul ebx,eax ;eax = icon index
 1063.       add ebx,tl_data_img_sys
 1064.       mov eax,7
 1065.       int 0x40 ;draw minus icon '-'
 1066.     @@:
 1067.   pop esi edx ecx ebx eax
 1068.   ret
 1069.  
 1070. ;input:
 1071. ;...
 1072. align 4
 1073. tl_draw_node_icon_par_lin:
 1074.   cmp byte[edx+3],1
 1075.   je .close
 1076.   push eax ebx ecx edx esi
 1077.     cmp al,0
 1078.     je @f
 1079. ;    dec al
 1080. ;    call tl_iterat_perv ;get perv visible item
 1081.  
 1082.     call tl_iterat_next_all ;get next visible item
 1083.     cmp edx,ecx
 1084.     jle .line3 ;if end of list
 1085.       cmp al,byte[edx+2]
 1086.       jne .line3 ;jg ???
 1087.       mov eax,3 ;line in middle element
 1088.       jmp .line2
 1089.     .line3:
 1090.       mov eax,6 ;line in end element
 1091.     .line2:
 1092.  
 1093.       mov ecx,esi ;load ecx
 1094.       ror ebx,16
 1095.       sub bx,tl_img_cx
 1096.       ror ebx,16
 1097.       cmp tl_data_img_sys,0
 1098.       jne .draw_img_s
 1099.         mov edx,tl_col_txt
 1100.         mov eax,13
 1101.         int 0x40 ;draw minus rect, if not system icons
 1102.         jmp @f
 1103.       .draw_img_s:
 1104.       mov ecx,esi ;load ecx
 1105.       mov edx,ebx
 1106.       ror ecx,16
 1107.       mov dx,cx
 1108.       mov cx,bx
 1109.       ror ecx,16
 1110.       mov ebx,3 ;rgb = 3 bytes
 1111.       imul bx,tl_img_cx
 1112.       imul bx,tl_img_cy
 1113.  
 1114. ;      shr eax,8
 1115. ;      and eax,0xff
 1116.       imul ebx,eax ;eax = icon index
 1117.       add ebx,tl_data_img_sys
 1118.       mov eax,7
 1119.       int 0x40 ;draw line icon
 1120.     @@:
 1121.   pop esi edx ecx ebx eax
 1122.   .close:
 1123.   ret
 1124.  
 1125. ;input:
 1126. ; edi = pointer to TreeInfo struct
 1127. ;output:
 1128. ; eax = rows
 1129. align 4
 1130. tl_get_rows_count:
 1131.   push ecx edx
 1132.     mov eax,tl_box_height
 1133.     sub ax,tl_capt_cy
 1134.     xor ecx,ecx
 1135.     mov cx,tl_img_cy
 1136.     xor edx,edx
 1137.     div ecx
 1138.   pop edx ecx
 1139.   ret
 1140.  
 1141. ;input:
 1142. ; eax = node position
 1143. ; ebx = [êîîðäèíàòà ïî îñè x]*65536 + [img_cx]
 1144. ; ecx = [êîîðäèíàòà ïî îñè y]*65536 + [img_cy]
 1145. ; edx = pointer to some node struct
 1146. ; edi = pointer to TreeInfo struct
 1147. align 4
 1148. tl_draw_node_caption:
 1149.     push ebx ecx edx esi
 1150.  
 1151.     xor esi,esi
 1152.     mov si,tl_info_size
 1153.     cmp si,tl_info_capt_offs
 1154.     jle @f ;if caption size <= 0
 1155.  
 1156.     push eax
 1157.       call tl_get_node_index ;eax = node index
 1158.       imul esi,eax
 1159.     pop eax
 1160.       add si,tl_info_capt_offs
 1161.       add esi,dword[edi]
 1162.       mov edx,esi
 1163.  
 1164.       shr ebx,16
 1165.       add bx,tl_img_cx ;ñäâèãàåì íàäïèñü ïî ãîðèçîíòàëè --->
 1166.       add bx,3 ;îòñòóï
 1167.       ;bx = coord. x
 1168.       call tl_strlen ;eax = strlen
 1169.       call tl_get_draw_text_len
 1170.       mov cx,bx
 1171.       ror ecx,16
 1172.       mov ebx,ecx
 1173.       add bx,tl_img_cy ;âûðàâíèâèíèå ïî íèæíåé ãðàíèöå èêîíêè
 1174.       sub bx,9 ;îòíèìàåì âûñîòó òåêñòà
 1175.       mov ecx,tl_col_txt
 1176.       and ecx,0xffffff
 1177. ;      or ecx,0x80000000 ;text is ASCIIZ
 1178.       mov eax,4
 1179.       int 0x40
 1180.     @@:
 1181.     pop esi edx ecx ebx
 1182.   ret
 1183.  
 1184. ;input:
 1185. ; eax = strlen
 1186. ; ebx = text coord x
 1187. ;output:
 1188. ; esi = text len
 1189. align 4
 1190. tl_get_draw_text_len:
 1191.   push eax ecx edx
 1192.     mov esi,eax ;áåðåì äëèííó ñòðîêè
 1193.  
 1194.     mov eax,tl_box_left
 1195.     add eax,tl_box_width
 1196.     cmp eax,ebx
 1197.     jle .text_null ;åñëè ïîäïèñü ïîëíîñòüþ âñÿ çà ýêðàíîì
 1198.     sub eax,ebx
 1199.     xor edx,edx
 1200.     mov ecx,6 ;øèðèíà ñèñòåìíîãî øðèôòà
 1201.     div ecx ;ñìîòðèì ñêîëüêî ñèìâîëîâ ìîæåò ïîìåñòèòüñÿ íà ýêðàíå
 1202.  
 1203.     cmp esi,eax
 1204.     jl @f
 1205.       mov esi,eax ;åñëè äëèííà òåêñòà ìåíüøå, ÷åì âñå ìåñòî ïîä ñòðîêó
 1206.     jmp @f
 1207.     .text_null:
 1208.       xor esi,esi
 1209.     @@:
 1210.   pop edx ecx eax
 1211.   ret
 1212.  
 1213. ;input:
 1214. ; esi = pointer to string
 1215. ;output:
 1216. ; eax = strlen
 1217. align 4
 1218. tl_strlen:
 1219.   mov eax,esi
 1220.   @@:
 1221.     cmp byte[eax],0
 1222.     je @f
 1223.     inc eax
 1224.     loop @b
 1225.   @@:
 1226.   sub eax,esi
 1227.   ret
 1228.  
 1229. ;input:
 1230. ;dword[ebp+ 8] - pointer to node info
 1231. ;dword[ebp+12] - options
 1232. ;dword[ebp+16] - pointer to 'TreeList' struct
 1233. align 4
 1234. tl_node_add: ;äîáàâèòü óçåë
 1235.   push ebp
 1236.   mov ebp,esp
 1237.   push eax ebx ecx edx edi
 1238.     mov edi,dword[ebp+16]
 1239.  
 1240.     call tl_info_set_undo
 1241.  
 1242.     mov ebx,sizeof.TreeList
 1243.     imul ebx,dword[edi+6] ;+6 ìàêñ. êîëè÷åñòâî óçëîâ
 1244.     add ebx,tl_data_nodes
 1245. ;--
 1246.     call tl_get_cur_node_index ;eax=po_t
 1247.     imul eax,sizeof.TreeList
 1248.     add eax,tl_data_nodes
 1249.     mov edx,eax
 1250.     call tl_move_perv
 1251.     call tl_get_node_index ;eax = index of pointer [edx]
 1252. ;--
 1253.     mov edx,sizeof.TreeList
 1254.     shl edx,1
 1255.     add edx,tl_data_nodes
 1256.     @@: ;for(i=2;i<nodeMax;i++)
 1257.       cmp dword [edx+12],0
 1258.       jne .u0
 1259.       cmp dword [edx+16],0
 1260.       jne .u0
 1261.  
 1262.         inc  tl_ch_tim
 1263.         mov cx,word[ebp+14] ;get type
 1264.         mov word[edx],cx
 1265.  mov cl,byte[ebp+13]
 1266.  mov byte[edx+3],cl  ;node[i].clo
 1267.         mov   byte[edx+2], 0 ;node[i].lev=0
 1268.   bt tl_style,2 ;tl_list_box_mode
 1269.   jc .l_box_m
 1270.     mov cl,byte[ebp+12]
 1271.     mov byte[edx+2],cl  ;node[i].lev
 1272.   .l_box_m:
 1273.         push tl_ch_tim       ;node[i].tc=ch_tim;
 1274.         pop  dword[edx+12]
 1275.         mov  dword[edx+4], eax ;node[i].perv=po_t;
 1276.         ;*** copy node data ***
 1277.         push esi
 1278.         xor ecx,ecx
 1279.         mov cx,tl_info_size
 1280.         mov esi,ecx
 1281.  
 1282.         push eax
 1283.           call tl_get_node_index ;eax = node index
 1284.           imul esi,eax
 1285.         pop eax
 1286.         add esi,dword[edi]
 1287.         mov edi,dword[ebp+8] ;pointer to node data
 1288.         xchg edi,esi
 1289.         rep movsb
 1290.  
 1291.         mov esi,edi
 1292.         mov edi,dword[ebp+16] ;restore edi
 1293.         mov cx,tl_info_capt_offs
 1294.         cmp cx,tl_info_size
 1295.         jge .no_text_data
 1296.  cmp tl_info_capt_len,0 ;ïðîâåðÿåì åñòü ëè îãðàíè÷åíèå íà äëèííó ñòðîêè
 1297.  je .no_len_ogran
 1298.    add cx,tl_info_capt_len
 1299.    and ecx,0xffff
 1300.    add esi,ecx
 1301.    mov cx,tl_info_size
 1302.    sub esi,ecx
 1303.  .no_len_ogran:
 1304.           dec esi
 1305.           mov byte[esi],0
 1306.         .no_text_data:
 1307.         pop esi ;restore esi
 1308.  
 1309.         mov ecx,eax
 1310.         imul ecx,sizeof.TreeList
 1311.         add ecx,tl_data_nodes ; *** ecx = node[po_t] ***
 1312.         add ecx,8   ; *** ecx = node[po_t].next ***
 1313.         push dword [ecx] ;node[i].next=node[po_t].next;
 1314.         pop dword [edx+8]
 1315.  
 1316.         call tl_get_node_index ;*** eax = i ***
 1317.         cmp eax,dword[edi+6] ;info_max_count
 1318.         jge .u0
 1319.  
 1320.         mov [ecx],eax ;node[po_t].next=i; // ññûëêè ïåðåíàïðàâëÿåì
 1321.         mov ecx,[edx+8] ; *** ecx = node[i].next ***
 1322.         imul ecx,sizeof.TreeList
 1323.         add ecx,tl_data_nodes ; *** ecx = node[node[i].next] ***
 1324.         mov [ecx+4],eax ;node[node[i].next].perv=i;
 1325.  
 1326.         call tb_scrol_resize ;îáðàáîòêà ñêðîëëèíãà
 1327.     jmp @f
 1328.       .u0:
 1329.       add edx,sizeof.TreeList
 1330.       cmp edx,ebx ;enf of node memory ?
 1331.       jle @b
 1332.     @@:
 1333.   pop edi edx ecx ebx eax
 1334.   pop ebp
 1335.   ret 12
 1336.  
 1337. ;input:
 1338. ; edi = pointer to TreeInfo struct
 1339. align 4
 1340. tb_scrol_resize:
 1341.   push eax ecx edx
 1342.   cmp tl_p_scrol,0 ;îáðàáîòêà ñêðîëëèíãà
 1343.   je @f
 1344.     call tl_get_node_count ;eax = node count
 1345.     mov ecx,eax
 1346.     call tl_get_rows_count
 1347.     cmp ecx,eax
 1348.     jg .ye_sb
 1349.       xor ecx,ecx
 1350.     .ye_sb:
 1351.  
 1352.     mov edx,tl_p_scrol
 1353.     mov dword[edx+20],eax ;+20 .cur_area
 1354.     mov dword[edx+16],ecx ;+16 .max_area
 1355.     push dword edx ;pointer to scroll struct
 1356.     mov edx,tl_sb_draw ;pointer to scroll draw function
 1357.     call dword[edx]
 1358.   @@:
 1359.   pop edx ecx eax
 1360. ret
 1361.  
 1362. ;input:
 1363. ;dword[ebp+ 8] - pointer to node info
 1364. ;dword[ebp+12] - pointer to 'TreeList' struct
 1365. align 4
 1366. tl_node_set_data:
 1367.   push ebp
 1368.   mov ebp,esp
 1369.   push eax ecx edx edi esi
 1370.     mov edi,dword[ebp+12]
 1371.     call tl_get_cur_node_index ;eax=po_t
 1372.     cmp eax,2
 1373.     jl @f
 1374.       xor ecx,ecx
 1375.       mov cx,tl_info_size
 1376.       imul eax,ecx
 1377.       add eax,dword[edi]
 1378.       mov edi,eax
 1379.       mov esi,dword[ebp+8] ;pointer to node data
 1380.       rep movsb
 1381.  
 1382.       mov esi,edi
 1383.       mov edi,dword[ebp+12] ;restore edi
 1384.       mov cx,tl_info_capt_offs
 1385.       cmp cx,tl_info_size
 1386.       jge .no_text_data
 1387.         mov ax,tl_info_capt_len ;ïðîâåðÿåì åñòü ëè îãðàíè÷åíèå íà äëèííó òåêñòà
 1388.         cmp ax,0
 1389.         je .no_limit
 1390.         add cx,ax ;cx = tl_info_capt_offs + tl_info_capt_len
 1391.         and ecx,0xffff
 1392.         xor eax,eax
 1393.         mov ax,tl_info_size
 1394.         cmp eax,ecx
 1395.         jl .no_limit ;ïîëüçîâàòåëü çàäàë ñëèøêîì áîëüøóþ äëèííó òåêñòà
 1396.         add esi,ecx
 1397.         sub esi,eax
 1398.         .no_limit:
 1399.           dec esi
 1400.           mov byte[esi],0 ;îáíóëÿåì ïîñëåäíèé ñèìâîë ïîäïèñè, ÷òî-áû íå ãëþ÷èëî åñëè ïîëüçîâàòåëü çàäàë íåïðàâèëüíóþ ñòðóêòóðó
 1401.       .no_text_data:
 1402.  
 1403.     @@:
 1404.   pop esi edi edx ecx eax
 1405.   pop ebp
 1406.   ret 8
 1407.  
 1408. ;input:
 1409. ;dword[ebp+ 8] - pointer to 'TreeList' struct
 1410. align 4
 1411. tl_node_get_data: ;âçÿòü óêàçàòåëü íà äàííûå óçëà ïîä êóðñîðîì
 1412.   push ebp
 1413.   mov ebp,esp
 1414.   push eax ecx edi
 1415.     mov edi,dword[ebp+8]
 1416.     call tl_get_cur_node_index ;eax=po_t
 1417.     mov dword[ebp+8],0 ;if return 0 pointer
 1418.     cmp eax,2
 1419.     jl @f
 1420.       xor ecx,ecx
 1421.       mov cx,tl_info_size
 1422.       imul eax,ecx
 1423.       add eax,dword[edi]
 1424.       mov dword[ebp+8],eax ;return node data pointer
 1425.     @@:
 1426.   pop edi ecx eax
 1427.   pop ebp
 1428.   ret
 1429.  
 1430. ;input:
 1431. ;dword[ebp+ 8] - node index
 1432. ;dword[ebp+12] - pointer to 'TreeList' struct
 1433. align 4
 1434. tl_node_poi_get_info: ;âçÿòü óêàçàòåëü íà ñòðóêòóðó óçëà â óêàçàííîé ïîçèöèè
 1435.   push ebp
 1436.   mov ebp,esp
 1437.   push eax ecx edx edi
 1438.     mov edi,dword[ebp+12]
 1439.     mov eax,dword[ebp+8]
 1440.  
 1441.     ;cycle to nodes
 1442.     mov edx,tl_data_nodes
 1443.     mov ecx,edx
 1444.     add ecx,sizeof.TreeList
 1445.     @@:
 1446.       call tl_iterat_next_all
 1447.       cmp edx,ecx
 1448.       jle @f
 1449.       dec eax
 1450.       cmp eax,0
 1451.       jg @b
 1452.       jmp .find
 1453.     @@:
 1454.       xor edx,edx
 1455.     .find:
 1456.     mov dword[ebp+12],edx
 1457.   pop edi edx ecx eax
 1458.   pop ebp
 1459.   ret 4
 1460.  
 1461. ;input:
 1462. ;dword[ebp+ 8] - node param struct
 1463. ;dword[ebp+12] - pointer to 'TreeList' struct
 1464. align 4
 1465. tl_node_poi_get_next_info: ;âçÿòü óêàçàòåëü íà ñëåäóùóþ ñòðóêòóðó óçëà
 1466.   push ebp
 1467.   mov ebp,esp
 1468.   push ecx edx edi
 1469.     mov edi,dword[ebp+12]
 1470.     mov edx,dword[ebp+8]
 1471.  
 1472.     mov ecx,tl_data_nodes
 1473.     add ecx,sizeof.TreeList
 1474.  
 1475.     call tl_iterat_next_all
 1476.     cmp edx,ecx
 1477.     jg @f
 1478.       xor edx,edx
 1479.     @@:
 1480.  
 1481.     mov dword[ebp+12],edx
 1482.   pop edi edx ecx
 1483.   pop ebp
 1484.   ret 4
 1485.  
 1486. ;input:
 1487. ;dword[ebp+ 8] - node param struct
 1488. ;dword[ebp+12] - pointer to 'TreeList' struct
 1489. align 4
 1490. tl_node_poi_get_data: ;âçÿòü óêàçàòåëü íà äàííûå óçëà
 1491.   push ebp
 1492.   mov ebp,esp
 1493.   push eax ecx edi
 1494.     mov edi,dword[ebp+12]
 1495.     mov edx,dword[ebp+8]
 1496.  
 1497.     mov dword[ebp+12],0
 1498.     call tl_get_node_index ;eax = node index
 1499.     cmp eax,2
 1500.     jl @f
 1501.       xor ecx,ecx
 1502.       mov cx,tl_info_size
 1503.       imul eax,ecx
 1504.       add eax,dword[edi]
 1505.       mov dword[ebp+12],eax ;return node data pointer
 1506.     @@:
 1507.   pop edi ecx eax
 1508.   pop ebp
 1509.   ret 4
 1510.  
 1511. ;input:
 1512. ; edi = pointer 'tl' struct
 1513. ;output:
 1514. ; eax = index of current node
 1515. align 4
 1516. tl_get_cur_node_index: ;áåðåò ïîçèöèþ ïîä êóðñîðîì
 1517.   push ecx edx
 1518.     ;cycle to nodes
 1519.     xor eax,eax
 1520.     mov edx,tl_data_nodes
 1521.     mov ecx,edx
 1522.     add ecx,sizeof.TreeList
 1523.     @@:
 1524.       call tl_iterat_next
 1525.       cmp edx,ecx
 1526.       jle @f
 1527.       cmp eax,tl_cur_pos
 1528.       je @f
 1529.       inc eax
 1530.       jmp @b
 1531.     @@:
 1532.   mov eax,edx
 1533.   sub eax,tl_data_nodes
 1534.   xor edx,edx
 1535.   mov ecx,sizeof.TreeList
 1536.   div ecx
 1537.   pop edx ecx
 1538.   ret
 1539.  
 1540. ;input:
 1541. ; edx = pointer node memory
 1542. ; edi = pointer 'tl' struct
 1543. ;output:
 1544. ; eax = struct index of current node
 1545. align 4
 1546. tl_get_node_index: ;áåðåò ïîçèöèþ óêàçàííîãî ñèìâîëà
 1547.   push ecx edx
 1548.   mov eax,edx
 1549.   sub eax,tl_data_nodes
 1550.   xor edx,edx
 1551.   mov ecx,sizeof.TreeList
 1552.   div ecx
 1553.   pop edx ecx
 1554.   ret
 1555.  
 1556. align 4
 1557. tl_node_delete: ;óäàëèòü óçåë
 1558.   push ebp
 1559.   mov ebp,esp
 1560.   push eax edx edi
 1561.     mov edi,dword[ebp+8]
 1562.     call tl_get_cur_node_index ;eax=po_t
 1563.     cmp eax,2
 1564.     jl @f
 1565.       imul eax,sizeof.TreeList
 1566.       add eax,tl_data_nodes
 1567.       mov edx,eax
 1568.       inc tl_ch_tim
 1569.       mov eax,tl_ch_tim
 1570.       mov dword[edx+16],eax
 1571.       call tb_scrol_resize ;îáðàáîòêà ñêðîëëèíãà
 1572.     @@:
 1573.   pop edi edx eax
 1574.   pop ebp
 1575.   ret 4
 1576.  
 1577. align 4
 1578. tl_cur_beg: ;ïîñòàâèòü êóðñîð íà ïåðâûé óçåë
 1579.   push ebp
 1580.   mov ebp,esp
 1581.   push edi
 1582.     mov edi,dword[ebp+8]
 1583.     mov tl_cur_pos,0
 1584.     cmp tl_p_scrol,0
 1585.     je @f
 1586.       mov edi,tl_p_scrol
 1587.       mov dword[edi+24],0
 1588.       push dword edi
 1589.       mov edi,dword[ebp+8]
 1590.       mov edi,tl_sb_draw
 1591.       call dword[edi]
 1592.     @@:
 1593.   pop edi
 1594.  
 1595.   pop ebp
 1596.   ret 4
 1597.  
 1598. align 4
 1599. tl_cur_next: ;ïåðåíåñòè êóðñîð íà 1 ïîçèöèþ íèæå
 1600.   push ebp
 1601.   mov ebp,esp
 1602.   push eax ebx edi esi
 1603.     mov edi,dword[ebp+8]
 1604.     call tl_get_node_count ;eax = node count
 1605.     ;inc eax
 1606.     cmp tl_cur_pos,eax
 1607.     jge .no_redraw
 1608.       mov esi,tl_box_top
 1609.       add esi,tl_box_height ;esi = coord bottom border
 1610.       call tl_draw_null_cursor ;ñòèðàåì êóðñîð
 1611.       inc tl_cur_pos
 1612.  
 1613.     cmp tl_p_scrol,0 ;if not scrol struct
 1614.     je @f
 1615.     call tl_get_rows_count ;eax = rows count
 1616.     mov ebx,tl_p_scrol
 1617.     add eax,dword[ebx+24] ;.position +24
 1618.     cmp tl_cur_pos,eax
 1619.     jl @f
 1620.       inc dword[ebx+24] ;.position +24
 1621.       push dword ebx
 1622.       mov edi,tl_sb_draw ;ïåðåðèñîâêà ñêðîëëèíãà
 1623.       call dword[edi]
 1624.  
 1625.       mov edi,dword[ebp+8] ;restore edi
 1626.       push dword edi
 1627.       call tl_draw ;ïîëíàÿ ïåðåðèñîâêà îêíà
 1628.       jmp .no_redraw
 1629.     @@:
 1630.       mov edi,dword[ebp+8] ;restore edi
 1631.       call tl_draw_cursor ;ïåðåðèñîâêà êóðñîðà
 1632.       call tl_draw_caption_cur_pos
 1633.     .no_redraw:
 1634.   pop esi edi ebx eax
 1635.   pop ebp
 1636.   ret 4
 1637.  
 1638.  
 1639. ;input:
 1640. ; edi = pointer 'tl' struct
 1641. ;output:
 1642. ; eax = struct index of current node
 1643. align 4
 1644. tl_get_node_count: ;áåðåò ÷èñëî âñåõ âèäèìûõ óçëîâ (íå ñ÷èòàÿ çàêðûòûõ äî÷åðíèõ)
 1645.   push ecx edx
 1646.     ;cycle to nodes
 1647.     xor eax,eax
 1648.     mov edx,tl_data_nodes
 1649.     mov ecx,edx
 1650.     add ecx,sizeof.TreeList
 1651.     @@:
 1652.       call tl_iterat_next
 1653.       cmp edx,ecx
 1654.       jle @f
 1655.       inc eax
 1656.       jmp @b
 1657.     @@:
 1658.   pop edx ecx
 1659.   ret
 1660.  
 1661. ;input:
 1662. ; edi = pointer 'tl' struct
 1663. ;output:
 1664. ; eax = struct index of current node
 1665. align 4
 1666. tl_get_node_count_all: ;áåðåò ÷èñëî âñåõ âèäèìûõ óçëîâ (ñ÷èòàÿ çàêðûòûå äî÷åðíèå)
 1667.   push ecx edx
 1668.     ;cycle to nodes
 1669.     xor eax,eax
 1670.     mov edx,tl_data_nodes
 1671.     mov ecx,edx
 1672.     add ecx,sizeof.TreeList
 1673.     @@:
 1674.       call tl_iterat_next_all
 1675.       cmp edx,ecx
 1676.       jle @f
 1677.       inc eax
 1678.       jmp @b
 1679.     @@:
 1680.   pop edx ecx
 1681.   ret
 1682.  
 1683. align 4
 1684. tl_cur_perv: ;ïåðåíåñòè êóðñîð íà 1 ïîçèöèþ âûøå
 1685.   push ebp
 1686.   mov ebp,esp
 1687.   push eax edi esi
 1688.     mov edi,dword[ebp+8]
 1689.     cmp tl_cur_pos,0
 1690.     je .no_redraw
 1691.       mov esi,tl_box_top
 1692.       add esi,tl_box_height ;esi = coord bottom border
 1693.       call tl_draw_null_cursor ;ñòèðàåì êóðñîð
 1694.       dec tl_cur_pos ;äâèãàåì êóðñîð ââåðõ
 1695.  
 1696.     cmp tl_p_scrol,0 ;åñëè åñòü óêàçàòåëü íà ñêðîëëèíã
 1697.     je @f
 1698.     mov eax,tl_p_scrol
 1699.     cmp dword[eax+24],0 ;åñëè ñêðîëëèíã íà âåðõó, âûõîäèì
 1700.     je @f
 1701.     mov edi,tl_cur_pos
 1702.     cmp edi,dword[eax+24] ;åñëè êóðñîð óøåë âûøå ñêðîëëèíãà, òîãäà îïóñêàåì ñêðîëëèíã
 1703.     jge @f
 1704.       dec dword[eax+24]
 1705.       push dword eax
 1706.       mov edi,dword[ebp+8]
 1707.       mov edi,tl_sb_draw ;.redraw
 1708.       call dword[edi]
 1709.       mov edi,dword[ebp+8] ;restore edi
 1710.       push dword edi
 1711.       call tl_draw ;ïîëíàÿ ïåðåðèñîâêà îêíà
 1712.       jmp .no_redraw
 1713.     @@:
 1714.       mov edi,dword[ebp+8] ;restore edi
 1715.       ;mov esi,tl_box_top
 1716.       ;add esi,tl_box_height ;esi = coord bottom border
 1717.       call tl_draw_cursor ;ïåðåðèñîâêà êóðñîðà
 1718.       call tl_draw_caption_cur_pos
 1719.     .no_redraw:
 1720.   pop esi edi eax
 1721.   pop ebp
 1722.   ret 4
 1723.  
 1724. align 4
 1725. tl_cur_page_up: ;ïåðåíåñòè êóðñîð íà 1 ñòðàíèöó âûøå
 1726.   push ebp
 1727.   mov ebp,esp
 1728.   push eax edi esi
 1729.     mov edi,dword[ebp+8]
 1730.  
 1731.     cmp tl_p_scrol,0 ;åñëè åñòü óêàçàòåëü íà ñêðîëëèíã
 1732.     je .no_redraw
 1733.  
 1734.     mov esi,tl_p_scrol
 1735.     call tl_get_rows_count ;eax = rows count
 1736.  
 1737.     cmp tl_cur_pos,0
 1738.     jne @f
 1739.     cmp dword[esi+24],0 ;åñëè ñêðîëëèíã íà âåðõó, âûõîäèì
 1740.     jne @f
 1741.       jmp .no_redraw
 1742.     @@:
 1743.       cmp tl_cur_pos,eax ;ïðîâåðÿåì ïîçèöèþ êóðñîðà è êîë-âî ñòîê íà ñòðàíèöå
 1744.       jl @f ;åñëè ìåíüøå, òî ïðèðàâíèâàåì ê 0, ÷òî-áû íå îòíÿòü áîëüøå ÷åì íàäî
 1745.         sub tl_cur_pos,eax
 1746.         jmp .cursor
 1747.       @@:
 1748.         mov tl_cur_pos,0
 1749.       .cursor:
 1750.       cmp dword[esi+24],eax
 1751.       jl @f
 1752.         sub dword[esi+24],eax
 1753.         jmp .scroll
 1754.       @@:
 1755.         mov dword[esi+24],0
 1756.       .scroll:
 1757.       ;ïåðåðèñîâêè îêíà è ñêðîëëèíãà
 1758.       push dword edi
 1759.       call tl_draw ;draw window
 1760.       push dword esi
 1761.       mov eax,dword[ebp+8]
 1762.       mov eax,tl_sb_draw ;.redraw
 1763.       call dword[eax]
 1764.     .no_redraw:
 1765.   pop esi edi eax
 1766.   pop ebp
 1767.   ret 4
 1768.  
 1769. align 4
 1770. tl_cur_page_down: ;ïåðåíåñòè êóðñîð íà 1 ñòðàíèöó íèæå
 1771.   push ebp
 1772.   mov ebp,esp
 1773.   push eax ebx ecx edi esi
 1774. ;eax - êîë-âî ñòðîê íà ñòðàíèöå
 1775. ;ebx - ìàêñ. ïîçèöèÿ êóðñîðà
 1776. ;ecx - ìàêñ. ïîçèöèÿ ñêðîëëèíãà
 1777.     mov edi,dword[ebp+8]
 1778.  
 1779.     cmp tl_p_scrol,0 ;åñëè åñòü óêàçàòåëü íà ñêðîëëèíã
 1780.     je .no_redraw
 1781.  
 1782.     mov esi,tl_p_scrol
 1783.     call tl_get_node_count ;eax = node count
 1784.     mov ebx,eax
 1785.     call tl_get_rows_count ;eax = rows count
 1786.  
 1787.     mov ecx,ebx
 1788.     inc ecx ;åñëè íèæíèé óçåë âèäåí íà ïîëîâèíó
 1789.     cmp ecx,eax ;if (ecx>eax) { ecx=ecx-eax } else { ecx=0 }
 1790.     jl @f
 1791.       sub ecx,eax ;óìåíüøàåì ìàêñèìàëüíóþ ïîçèöèþ ñêðîëëèíãà, òàê ÷òî-áû áûëè âèäíû ïîñëåäíèå óçëû
 1792.       jmp .control
 1793.     @@:
 1794.       xor ecx,ecx ;ecx=0 - âñå óçëû âëàçÿò â ýêðàí, ñêðîëëèíã íå íóæåí
 1795.     .control:
 1796.  
 1797.     cmp tl_cur_pos,ebx ;êóðñîð âíèçó ?
 1798.     jl @f
 1799.     cmp dword[esi+24],ecx ;ñêðîëëèíã âíèçó ?
 1800.     jl @f
 1801.       jmp .no_redraw
 1802.     @@:
 1803.  
 1804.       add tl_cur_pos,eax ;ïåðåìåùàåì êóðñîð
 1805.       cmp tl_cur_pos,ebx
 1806.       jl @f
 1807.         mov tl_cur_pos,ebx
 1808.       @@:
 1809.  
 1810.       add dword[esi+24],eax ;ïåðåìåùàåì ñêðîëëèíã
 1811.       cmp dword[esi+24],ecx
 1812.       jl @f
 1813.         mov dword[esi+24],ecx
 1814.       @@:
 1815.  
 1816.       ;ïåðåðèñîâêè îêíà è ñêðîëëèíãà
 1817.       push dword edi
 1818.       call tl_draw ;draw window
 1819.       push dword esi
 1820.       mov eax,dword[ebp+8]
 1821.       mov eax,tl_sb_draw ;.redraw
 1822.       call dword[eax]
 1823.     .no_redraw:
 1824.   pop esi edi ecx ebx eax
 1825.   pop ebp
 1826.   ret 4
 1827.  
 1828. align 4
 1829. tl_node_close_open: ;îòêðûòü/çàêðûòü óçåë (ðàáîòàåò ñ óçëàìè êîòîðûå èìåþò äî÷åðíèå óçëû)
 1830.   push ebp
 1831.   mov ebp,esp
 1832.   push eax edx edi
 1833.     mov edi,dword[ebp+8]
 1834.     call tl_get_cur_node_index ;eax = ïîçèöèÿ óçëà íà êîòîðîì ñòîèò êóðñîð
 1835.     cmp eax,2 ;êóðñîð ñòîèò íà óçëå ?
 1836.     jl @f
 1837.       imul eax,sizeof.TreeList
 1838.       add eax,tl_data_nodes
 1839.       ;eax = óêàçàòåëü íà ñòðóêòóðó óçëà âûáðàííîãî êóðñîðîì
 1840.       push dword edi
 1841.       push dword eax
 1842.       call tl_node_poi_get_next_info
 1843.       pop dword edx ;edx = óêàçàòåëü íà ñòðóêòóðó óçëà êîòîðûé èäåò ïîñëå óçëà eax
 1844.       cmp edx,0 ;åñòü ëè óçëû íèæå âûáðàííîãî íàìè ?
 1845.       je @f
 1846.         mov dl,byte[edx+2] ;áåðåì óðîâåíü íèæíåãî óçëà
 1847.         cmp byte[eax+2],dl ;+2 = .lev
 1848.         jge @f ;åñëè íèæíèå óçëû ìåíüøåãî óðîâíÿ, çíà÷èò îíè íå äî÷åðíèå, êîíåö ôóíêöèè
 1849.           xor byte[eax+3],1 ;+3 = .clo *** îòêðûòèå/çàêðûòèå óçëà ***
 1850.           call tb_scrol_resize ;îáðàáîòêà ñêðîëëèíãà
 1851.  
 1852.           push dword edi
 1853.           call tl_draw ;îáíîâëåíèå îêíà
 1854.     @@:
 1855.   pop edi edx eax
 1856.   pop ebp
 1857.   ret 4
 1858.  
 1859. align 4
 1860. tl_node_lev_inc: ;óâåëè÷èòü óðîâåíü
 1861.   push ebp
 1862.   mov ebp,esp
 1863.   push eax edx edi
 1864.     mov edi,dword[ebp+8]
 1865.     bt tl_style,2 ;tl_list_box_mode
 1866.     jc @f
 1867.     call tl_get_cur_node_index ;eax=po_t
 1868.     cmp eax,2
 1869.     jl @f
 1870.       imul eax,sizeof.TreeList
 1871.       add eax,tl_data_nodes
 1872.       mov edx,eax
 1873.       inc word[edx+2]
 1874.     @@:
 1875.   pop edi edx eax
 1876.   pop ebp
 1877.   ret 4
 1878.  
 1879. align 4
 1880. tl_node_lev_dec: ;óìåíüøèòü óðîâåíü
 1881.   push ebp
 1882.   mov ebp,esp
 1883.   push eax edx edi
 1884.     mov edi,dword[ebp+8]
 1885.     call tl_get_cur_node_index ;eax=po_t
 1886.     cmp eax,2
 1887.     jl @f
 1888.       imul eax,sizeof.TreeList
 1889.       add eax,tl_data_nodes
 1890.       mov edx,eax
 1891.       cmp word[edx+2],0
 1892.       je @f
 1893.       dec word[edx+2]
 1894.     @@:
 1895.   pop edi edx eax
 1896.   pop ebp
 1897.   ret 4
 1898.  
 1899. align 4
 1900. tl_node_move_up: ;ïåðåìåùàåì óçåë ââåðõ
 1901.   push ebp
 1902.   mov ebp,esp
 1903.   push eax ebx ecx edx edi esi
 1904.     mov edi,dword[ebp+8]
 1905.     call tl_get_cur_node_index ;eax=po_t
 1906.     cmp eax,2
 1907.     jl @f
 1908.       mov ebx,eax ;copy index of node struct
 1909.       mov edx,tl_data_nodes
 1910.       mov ecx,edx
 1911.       add ecx,sizeof.TreeList
 1912.       imul eax,sizeof.TreeList
 1913.       add eax,edx ;eax = pointer to 2 node struct
 1914.       mov edx,eax ;edx = pointer to 2 node struct
 1915.       mov esi,eax ;esi = pointer to 2 node struct
 1916.       call tl_iterat_perv ;edx = pointer to 1 node struct
 1917.       call tl_get_node_index ;eax = index of 1 node struct
 1918.       cmp edx,ecx
 1919.       jle @f
 1920.         cmp dword[edx+8],ebx ;+8 next
 1921.         jne .po8
 1922.           call tl_node_move_po6 ;óçëû èäóò ïîäðÿä ìåíÿåì 6 ññûëîê
 1923.           jmp .cur_mov
 1924.         .po8:
 1925.           call tl_node_move_po8 ;óçëû èäóò íå ïîäðÿä ìåíÿåì 8 ññûëîê
 1926.         .cur_mov:
 1927.           push dword edi
 1928.           call tl_cur_perv
 1929.           push dword edi
 1930.           call tl_draw
 1931.     @@:
 1932.   pop esi edi edx ecx ebx eax
 1933.   pop ebp
 1934.   ret 4
 1935.  
 1936. align 4
 1937. tl_node_move_down: ;ïåðåìåùàåì óçåë âíèç
 1938.   push ebp
 1939.   mov ebp,esp
 1940.   push eax ebx ecx edx edi esi
 1941.     mov edi,dword[ebp+8]
 1942.     call tl_get_cur_node_index ;eax=po_t
 1943.     cmp eax,2
 1944.     jl @f
 1945.       mov ebx,eax ;copy index of node struct
 1946.       mov edx,tl_data_nodes
 1947.       mov ecx,edx
 1948.       add ecx,sizeof.TreeList
 1949.       imul eax,sizeof.TreeList
 1950.       add eax,edx ;eax = pointer to 1 node struct
 1951.       mov edx,eax ;edx = pointer to 1 node struct
 1952.       mov esi,eax ;esi = pointer to 1 node struct
 1953.       call tl_iterat_next ;edx = pointer to 2 node struct
 1954.       call tl_get_node_index ;eax = index of 2 node struct
 1955.       cmp edx,ecx
 1956.       jle @f
 1957.         cmp dword[esi+8],eax ;+8 next
 1958.         jne .po8
 1959.           xchg eax,ebx ;ìåíÿå ïîðÿäîê ñëåäîâàíèÿ çàìåíÿåìûõ óçëîâ
 1960.           xchg edx,esi
 1961.           call tl_node_move_po6 ;óçëû èäóò ïîäðÿä ìåíÿåì 6 ññûëîê
 1962.           jmp .cur_mov
 1963.         .po8: ;à òóò ïîðÿäîê ñëåäîâàíèÿ óçëîâ íå ìåíÿåì
 1964.           call tl_node_move_po8 ;óçëû èäóò íå ïîäðÿä ìåíÿåì 8 ññûëîê
 1965.         .cur_mov:
 1966.           push dword edi
 1967.           call tl_cur_next
 1968.           push dword edi
 1969.           call tl_draw
 1970.     @@:
 1971.   pop esi edi edx ecx ebx eax
 1972.   pop ebp
 1973.   ret 4
 1974.  
 1975. align 4
 1976. tl_node_move_po6:
 1977.   mov ecx,edx ;save node pointer
 1978.   call tl_move_perv
 1979.   mov dword[edx+8],ebx
 1980.  
 1981.   mov edx,esi
 1982.   call tl_move_next
 1983.   mov dword[edx+4],eax
 1984.   mov edx,ecx ;restore node pointer
 1985.  
 1986.   ;+4 perv
 1987.   mov ecx,dword[edx+4]
 1988.   mov dword[esi+4],ecx
 1989.   ;+8 next
 1990.   mov ecx,dword[esi+8]
 1991.   mov dword[edx+8],ecx
 1992.  
 1993.   mov dword[edx+4],ebx
 1994.   mov dword[esi+8],eax
 1995.   ret
 1996.  
 1997. ;input
 1998. ;eax = index 1 node struct
 1999. ;ebx = index 2 node struct
 2000. ;edx = pointer 1 node struct
 2001. ;esi = pointer 2 node struct
 2002. ;edi = pointer to 'TreeList' struct
 2003. ;output:
 2004. ;eax = ?
 2005. ;ebx = ?
 2006. ;ecx = ?
 2007. align 4
 2008. tl_node_move_po8:
 2009. ;  push ecx
 2010.   mov ecx,edx ;save node pointer
 2011.   call tl_move_perv
 2012.   mov dword[edx+8],ebx
 2013.   mov edx,ecx
 2014.   call tl_move_next
 2015.   mov dword[edx+4],ebx
 2016.   mov edx,esi
 2017.   call tl_move_perv
 2018.   mov dword[edx+8],eax
 2019.   mov edx,esi
 2020.   call tl_move_next
 2021.   mov dword[edx+4],eax
 2022.   mov edx,ecx ;restore node pointer
 2023. ;  pop ecx
 2024.  
 2025.   ;+4 perv
 2026.   mov eax,dword[edx+4]
 2027.   mov ebx,dword[esi+4]
 2028.   xchg eax,ebx
 2029.   mov dword[edx+4],eax
 2030.   mov dword[esi+4],ebx
 2031.   ;+8 next
 2032.   mov eax,dword[edx+8]
 2033.   mov ebx,dword[esi+8]
 2034.   xchg eax,ebx
 2035.   mov dword[edx+8],eax
 2036.   mov dword[esi+8],ebx
 2037.   ret
 2038.  
 2039. ;input:
 2040. ; edi = pointer to 'TreeList' struct
 2041. align 4
 2042. tl_draw_caption_cur_pos:
 2043.   cmp tl_capt_cy,9 ;9 - minimum caption height
 2044.   jl @f
 2045.   push eax ebx ecx edx edi esi
 2046.     mov eax,47 ;draw
 2047.     mov ebx,0x40000
 2048.     mov ecx,tl_cur_pos
 2049.     inc ecx
 2050.     mov edx,tl_box_left
 2051.     shl edx,16
 2052.     add edx,50*65536+3
 2053.     add edx,tl_box_top
 2054.     mov esi,tl_col_txt
 2055.     or  esi,0x40000000 ;çàêðàøèâàòü ôîí öâåòîì edi
 2056.     mov edi,tl_col_zag
 2057.     int 0x40
 2058.   pop esi edi edx ecx ebx eax
 2059.   @@:
 2060.   ret
 2061.  
 2062. ;input:
 2063. ;dword[ebp+ 8] - memory size
 2064. ;dword[ebp+12] - pointer to memory
 2065. ;dword[ebp+16] - options: 0 - first element, 1 - add next element
 2066. ;dword[ebp+20] - pointer to 'TreeList' struct
 2067. ;output:
 2068. ;dword[ebp+ 8] - error code
 2069. align 4
 2070. tl_save_mem:
 2071.   push ebp
 2072.   mov ebp,esp
 2073.     push eax ebx ecx edx edi esi
 2074.     mov esi,dword[ebp+12]
 2075.     mov edi,dword[ebp+20]
 2076.  
 2077.     cmp dword[ebp+16],0 ;add mode
 2078.     je @f
 2079.       .beg_cycle:
 2080.       cmp dword[esi],0x65657274 ;0x65657274 = 'tree'
 2081.       jne @f
 2082.       xor ebx,ebx
 2083.       mov bx,word[esi+4]
 2084.       imul ebx,dword[esi+6]
 2085.       add ebx,tl_save_load_heder_size
 2086.       add esi,ebx
 2087.       jmp .beg_cycle
 2088.     @@:
 2089.  
 2090.     xor ebx,ebx
 2091.     mov bx,tl_info_size
 2092.  
 2093.     call tl_get_node_count_all ;eax = all node count
 2094.  
 2095.     mov ecx,eax  ;âû÷èñëÿåì ñêîëüêî ïàìÿòè äîëæíî áûòü çàïîëíåíî
 2096.     imul ecx,ebx ;óìíîæàåì íà ðàçìåð ñòðóêòóðû óçëà
 2097.     add ecx,tl_save_load_heder_size+1 ;element header +1 end element sumbol
 2098.     add ecx,esi  ;äîáàâëÿåì óêàçàòåëü íà íà÷àëî ïàìÿòè (ñ ó÷åòîì ðàíåå çàïèñàííûõ ñòðóêòóð)
 2099.     sub ecx,dword[ebp+12] ;îòíèìàåì óêàçàòåëü íà íà÷àëî ïàìÿòè (áåç ðàíåå çàïèñàííûõ ñòðóêòóð)
 2100.     cmp ecx,dword[ebp+8]  ;ecx = element memory size
 2101.     jg .err_mem_size
 2102.  
 2103.     ;save tree params
 2104.     mov dword[esi],0x65657274 ;0x65657274 = 'tree'
 2105.     mov word[esi+4],bx
 2106.     mov dword[esi+6],eax ;element count
 2107.     add esi,10
 2108.  
 2109.     mov eax,tl_style
 2110.     mov dword[esi],eax
 2111.     add esi,4
 2112.  
 2113.     mov eax,tl_cur_pos
 2114.     mov dword[esi],eax
 2115.     add esi,4
 2116.  
 2117.     mov ax,tl_info_capt_offs
 2118.     mov word[esi],ax
 2119.     add esi,2
 2120.  
 2121.     mov ax,tl_info_capt_len
 2122.     mov word[esi],ax
 2123.     add esi,2+4
 2124.  
 2125.     ;cycle to nodes
 2126.     mov edx,tl_data_nodes
 2127.     mov ecx,edx
 2128.     add ecx,sizeof.TreeList
 2129.     @@:
 2130.       call tl_iterat_next_all
 2131.       cmp edx,ecx
 2132.       jle @f
 2133. ;save node params
 2134. call tl_get_node_index ;eax = index of pointer [edx]
 2135. mov dword[esi],eax
 2136.  
 2137. add esi,4
 2138. mov eax,dword[edx] ;eax = (type; lev; clo)
 2139. mov dword[esi],eax
 2140. add esi,4
 2141.  
 2142. ;push dword edi
 2143. ;call tl_node_get_data
 2144. ;pop eax
 2145. push dword edi
 2146. push dword edx
 2147. call tl_node_poi_get_data
 2148. pop dword eax
 2149.  
 2150. ;call tl_node_copy_data
 2151. push ecx edi
 2152.   mov edi,eax
 2153.   mov ecx,ebx
 2154.   xchg esi,edi
 2155.   rep movsb
 2156.   mov esi,edi
 2157. pop edi ecx
 2158. ;add esi,ebx
 2159.       jmp @b
 2160.     @@:
 2161.     mov byte[esi],0 ;end of 'treelist'
 2162.     mov dword[ebp+20],0 ;return error code
 2163.     jmp @f
 2164.       .err_mem_size:
 2165.       or dword[ebp+20],tl_err_save_memory_size
 2166.     @@:
 2167.     pop esi edi edx ecx ebx eax
 2168.   pop ebp
 2169.   ret 12
 2170.  
 2171. ;input:
 2172. ;dword[ebp+ 8] - memory size
 2173. ;dword[ebp+12] - pointer to memory
 2174. ;word[ebp+16] - options: element index
 2175. ;word[ebp+18] - options: 2*(add mode)+(init mode)
 2176. ;dword[ebp+20] - pointer to 'TreeList' struct
 2177. ;output:
 2178. ;dword[ebp+ 8] - error code
 2179. align 4
 2180. tl_load_mem:
 2181.   push ebp
 2182.   mov ebp,esp
 2183.     push eax ebx ecx edx edi esi
 2184.     mov esi,dword[ebp+12]
 2185.     mov edi,dword[ebp+20]
 2186.  
 2187.     mov dword[ebp+20],0 ;return error code
 2188.  
 2189.     xor ecx,ecx
 2190.     mov cx,word[ebp+16]
 2191.     cmp cx,0 ;load in array mode
 2192.     je @f
 2193.       .beg_cycle:
 2194.       cmp dword[esi],0x65657274 ;0x65657274 = 'tree'
 2195.       jne .no_tree
 2196.       xor ebx,ebx
 2197.       mov bx,word[esi+4]
 2198.       imul ebx,dword[esi+6]
 2199.       add ebx,tl_save_load_heder_size
 2200.       add esi,ebx
 2201.       loop .beg_cycle
 2202.     @@:
 2203.  
 2204.     cmp dword[esi],0x65657274 ;0x65657274 = 'tree'
 2205.     jne .no_tree
 2206.       bt word[ebp+18],1 ;load in add mode
 2207.       jc @f
 2208.         push dword edi
 2209.         call tl_info_clear
 2210.       @@:
 2211.  
 2212.       xor ebx,ebx
 2213.       mov bx,word[esi+4] ;info_size
 2214.       cmp bx,tl_info_size
 2215.       je @f
 2216.         or dword[ebp+20],tl_err_load_info_size
 2217.       @@:
 2218.       mov ecx,dword[esi+6] ;count nodes
 2219.       cmp ecx,1
 2220.       jl .end_f
 2221.       add esi,tl_save_load_heder_size
 2222.  
 2223.       @@:
 2224. ;load node params
 2225. push dword edi
 2226. mov eax,dword[esi+4]
 2227. ror eax,16
 2228. push dword eax ;options (type; lev; clo)
 2229. add esi,8
 2230. push dword esi
 2231. call tl_node_add
 2232.  
 2233. push dword edi
 2234. call tl_cur_next
 2235. ;...
 2236. add esi,ebx
 2237.         loop @b
 2238.  
 2239.       jmp .end_f
 2240.     .no_tree:
 2241.       mov dword[ebp+20],tl_err_load_caption
 2242.     .end_f:
 2243.     pop esi edi edx ecx ebx eax
 2244.   pop ebp
 2245.   ret 12
 2246.  
 2247. ;ascii scan key
 2248. ;  13    28 Enter
 2249. ;  32    57 Space
 2250. ; 178    72 Up
 2251. ; 177    80 Down
 2252. ; 176    75 Left
 2253. ; 179    77 Right
 2254. ; 182    83 Delete
 2255. ; 184    73 Pg Up
 2256. ; 183    81 Pg Dn
 2257.  
 2258. tl_key_ascii db 13,32,178,177,176,179,182,184,183
 2259. tl_key_scan  db 28,57, 72, 80, 75, 77, 83, 73, 81
 2260.  
 2261. txt_capt_cur db '‘âப ',0
 2262. txt_capt_otm db 'Žâ¬¥­ë',0
 2263. }