Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7579 | Rev 7877 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ; ¬ ªà®á ¤«ï á¨á⥬­®© ¡¨¡«¨®â¥ª¨ box_lib.obj
 2. ; í«¥¬¥­â TextEditor ¤«ï Kolibri OS
 3. ; ä ©« ¯®á«¥¤­¨© à § ¨§¬¥­ï«áï 29.01.2019 IgorA
 4. ; ­  ª®¤ ¯à¨¬¥­¥­  GPL2 «¨æ¥­§¨ï
 5.  
 6. ;input:
 7. ; edi = pointer to tedit struct
 8. ; reg = index
 9. ;output:
 10. ; reg = pointer to 'tex' struct
 11. macro ConvertIndexToPointer reg {
 12.         imul reg,sizeof.symbol
 13.         add reg,ted_tex
 14. }
 15.  
 16. ;--- out_reg = ted_key_words_data[ind_reg].Text[0] ---
 17. macro ColToIndexOffset ind_reg,out_reg {
 18.         mov out_reg,ind_reg
 19.         imul out_reg,sizeof.TexColViv
 20.         add out_reg,ted_key_words_data
 21. }
 22.  
 23. TED_LINES_IN_NEW_FILE equ 30 ;ç¨á«® áâப ¢ ­®¢®¬ ä ©«¥
 24. MAX_COLOR_WORD_LEN equ 40
 25. ;------------------------------------------------------------------------------
 26. struct TexSelect
 27.         x0 dd ?
 28.         y0 dd ?
 29.         x1 dd ?
 30.         y1 dd ?
 31. ends
 32.  
 33. struct TexColViv
 34.         Text  rb MAX_COLOR_WORD_LEN ; á«®¢® ¤«ï ¯®¤á¢¥âª¨
 35.         f1    dd 0 ; á¯à ¢ª  ¯® á«®¢ã
 36.         flags db ? ; f1+4 ä« £¨ ¨á¯®«ì§ã¥¬ë¥ ¯à¨ ¢ë¤¥«¥­¨¨
 37.         endc  db ? ; f1+5 ᨬ¢®« ª®­æ  ¢ë¤¥«¥­¨ï (¨á¯®«ì§ã¥âáï ¯à¨ flags&4)
 38.         escc  db ? ; f1+6 íªà ­¨àãî騩 ᨬ¢®« (¨á¯®«ì§ã¥âáï ¯à¨ flags&4)
 39.         color db ? ; f1+7 ­®¬¥à 梥â 
 40. ends
 41.  
 42. struct symbol
 43.         c db ?    ;  +0 ᨬ¢®«
 44.         col db ?  ;  +1 梥â
 45.         perv dd ? ;  +2
 46.         next dd ? ;  +6 㪠§ â¥«¨
 47.         tc dd ?   ; +10 ¢à¥¬. ᮧ¤ ­¨ï
 48.         td dd ?   ; +14 ¢à¥¬. 㤠«¥­¨ï
 49. ends
 50. ;------------------------------------------------------------------------------
 51.  
 52. ted_symbol_space db 32 ;ascii ª®¤ ¯à®¡¥« , ¨­®£¤  ¡ë¢ ¥â ­ã¦¥­ ¢ ª®¤¥
 53. ted_symbol_tab db 26 ;ascii ª®¤ áâ५ª¨ ¢¯à ¢®, ¨á¯®«ì§ã¥âáï ¤«ï à¨á®¢ ­¨ï â ¡ã«ï樨 ¢ ०¨¬¥ ¯®ª §  ­¥¢¨¤¨¬ëå ᨬ¢®«®¢
 54.  
 55. if lang eq ru
 56.  
 57. txtRow db '‘âப ',0
 58. txtCol db '‡­ ª',0
 59. txtOtm db 'Žâ¬¥­ë',0
 60. txtBuf db 'ãä¥à:',0
 61.  
 62. else
 63.  
 64. txtRow db 'Rows',0
 65. txtCol db 'Cols',0
 66. txtOtm db 'Undo',0
 67. txtBuf db 'Buffer:',0
 68.  
 69. end if
 70.  
 71. ;EvChar - â ¡«¨æ  ¤«ï 䨫ìâ஢ ­¨ï ¤®¡ ¢«ï¥¬ëå ᨬ¢®«®¢, çâ®-¡ë ­¥ ¯®¯ «¨ «¨è­¨¥ §­ ª¨
 72. align 16
 73. EvChar db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0
 74.     db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
 75.     db 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
 76.     db 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
 77.     db 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
 78.     db 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
 79.     db 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
 80.     db 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0
 81.     db 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
 82.     db 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
 83.     db 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
 84.     db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
 85.     db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
 86.     db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
 87.     db 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
 88.     db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
 89.  
 90. KM_SHIFT equ 0x00010000
 91. KM_CTRL equ 0x00020000
 92. KM_ALT equ 0x00040000
 93. KM_NUMLOCK equ 0x00080000
 94.  
 95. ; KEY CODES
 96. KEY_F1 equ 0x0000003B
 97. KEY_F2 equ 0x0000003C
 98. KEY_F3 equ 0x0000003D
 99.  
 100.  
 101.  
 102. align 16
 103. proc ted_init uses eax ecx edi, edit:dword
 104.         mov edi,[edit]
 105.  
 106.         mov ecx,sizeof.symbol
 107.         imul ecx,ted_max_chars
 108.         invoke mem.alloc,ecx ;¢ë¤¥«ï¥¬ ¯ ¬ïâì
 109.         mov ted_tex,eax
 110.         mov ted_tex_1,eax
 111.         add ted_tex_1,sizeof.symbol
 112.         add eax,ecx
 113.         mov ted_tex_end,eax
 114.  
 115.         stdcall ted_clear, edi,1
 116.  
 117. ;-------------------------------------------------
 118.         mov ecx,1024 ;1024 - ¤«ï ¬ áᨢ  ted_arr_key_pos
 119.         add ecx,ted_syntax_file_size
 120.         invoke mem.alloc,ecx
 121.         mov ted_arr_key_pos,eax
 122.         add eax,1024
 123.         mov ted_syntax_file,eax
 124.  
 125.         stdcall ted_init_scroll_bars,edi,3
 126.         ret
 127. endp
 128.  
 129. MIN_W_SCRL_ARE equ 3 ;¬¨­¨¬ «ì­ ï ®â®¡à ¦ ¥¬ ï ®¡« áâì ¤«ï ¢¥àâ. áªà®««¨­£ 
 130. MIN_H_SCRL_ARE equ 3 ;¬¨­¨¬ «ì­ ï ®â®¡à ¦ ¥¬ ï ®¡« áâì ¤«ï £®à¨§. áªà®««¨­£ 
 131. ;input:
 132. ; opt = 1 - ¬¥­ïâì 梥â áªà®««¨­£®¢, 2 - ¨§¬¥­¨«¨áì à §¬¥àë ®ª­ ,
 133. ;  4 - ¨§¬¥­¨«¨áì à §¬¥àë ¤®ªã¬¥­â 
 134. align 16
 135. proc ted_init_scroll_bars, edit:dword, opt:dword
 136.         pushad
 137.         mov edi,[edit]
 138.         mov esi,ted_scr_w
 139.         mov ebx,ted_scr_h
 140.         bt dword[opt],0
 141.         jae @f
 142.                 mov ecx,ted_color_wnd_work
 143.                 mov dword[esi+sb_offs_bckg_col],ecx
 144.                 mov dword[ebx+sb_offs_bckg_col],ecx
 145.                 mov ecx,ted_color_wnd_capt
 146.                 mov dword[esi+sb_offs_frnt_col],ecx
 147.                 mov dword[ebx+sb_offs_frnt_col],ecx
 148.                 mov ecx,ted_color_wnd_bord
 149.                 mov dword[esi+sb_offs_line_col],ecx
 150.                 mov dword[ebx+sb_offs_line_col],ecx
 151.         @@:
 152.         bt dword[opt],2 ; ¨§¬¥­¨«¨áì à §¬¥àë ¤®ªã¬¥­â  ?
 153.         jae .doc_resize
 154.                 call ted_get_num_lines
 155.                 cmp eax,TED_LINES_IN_NEW_FILE
 156.                 jge @f
 157.                         mov eax,TED_LINES_IN_NEW_FILE
 158.                 @@:
 159.                 mov dword[esi+sb_offs_max_area],eax
 160.         .doc_resize:
 161.         bt dword[opt],1 ; ¨§¬¥­¨«¨áì à §¬¥àë ®ª­  ?
 162.         jae .no_size
 163.                         mov edx,ted_wnd_l
 164.                         add edx,ted_rec_l
 165.                         mov word[ebx+sb_offs_start_x],dx ;¢ëáâ ¢«ï¥¬ «¥¢ë© ®âáâ㯠£®à¨§. áªà®««¨­£ 
 166.                         mov eax,ted_wnd_h ;calculate lines in page
 167.                         mov edx,ted_wnd_t
 168.                         add edx,eax
 169.                         mov word[ebx+sb_offs_start_y],dx ;¢ëáâ ¢«ï¥¬ ¢¥àå­¨© ®âáâ㯠£®à¨§. áªà®««¨­£ 
 170.                 sub eax,ted_rec_t
 171.                 xor edx,edx
 172.                 mov ecx,ted_rec_h
 173.                 div ecx
 174.                 cmp eax,MIN_W_SCRL_ARE
 175.                 jg @f
 176.                         mov eax,MIN_W_SCRL_ARE
 177.                 @@:
 178.                 mov dword[esi+sb_offs_cur_area],eax
 179.  
 180.                 mov eax,ted_wnd_w ;calculate cols in page
 181.                         mov edx,ted_wnd_l ;«¥¢ë© ®âáâ㯠®ª­ 
 182.                         add edx,eax ;¤®¡ ¢«ï¥¬ è¨à¨­ã ®ª­ 
 183.                         mov word[esi+sb_offs_start_x],dx ;¢ëáâ ¢«ï¥¬ «¥¢ë© ®âáâ㯠¢¥àâ. áªà®««¨­£ 
 184.                         mov edx,ted_wnd_t
 185.                         mov word[esi+sb_offs_start_y],dx ;¢ëáâ ¢«ï¥¬ ¢¥àå­¨© ®âáâ㯠¢¥àâ. áªà®««¨­£ 
 186.                         mov edx,ted_wnd_h
 187.                         mov word[esi+sb_offs_size_y],dx ;¢ëáâ ¢«ï¥¬ ¢ëá®âã ¢¥àâ. áªà®««¨­£ 
 188.                 sub eax,ted_rec_l
 189.                         mov word[ebx+sb_offs_size_x],ax ;¢ëáâ ¢«ï¥¬ è¨à¨­ã £®à¨§. áªà®««¨­£ 
 190.                 xor edx,edx
 191.                 mov ecx,ted_rec_w
 192.                 div ecx
 193.                 cmp eax,MIN_H_SCRL_ARE
 194.                 jg @f
 195.                         mov eax,MIN_H_SCRL_ARE
 196.                 @@:
 197.                 dec eax
 198.                 mov dword[ebx+sb_offs_cur_area],eax ;ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ ç¨á«® ᨬ¢®«®¢, ª®â®àë¥ ¢« §ïâ ¢ íªà ­ ¤«ï £®à¨§. áªà®««¨­£ 
 199.         .no_size:
 200.         popad
 201.         ret
 202. endp
 203.  
 204. align 16
 205. proc ted_delete uses edi, edit:dword
 206.         mov edi,[edit]
 207.         invoke mem.free,ted_tex
 208.         invoke mem.free,ted_arr_key_pos ;ted_syntax_file
 209.         ret
 210. endp
 211.  
 212.  
 213. ;input:
 214. ; eax = key kodes
 215. align 16
 216. proc ted_key, edit:dword, table:dword, control:dword
 217.         pushad
 218.         mov edi,[edit]
 219.         mov esi,ted_el_focus
 220.         cmp dword[esi],edi
 221.         jne .end_key_fun ;í«¥¬¥­â ­¥ ¢ 䮪ãᥠ¢ë室¨¬ ¨§ ä㭪樨
 222.         mov esi,dword[control]
 223.  
 224.         cmp ah,KEY_F1 ;[F1]
 225.         jne @f
 226.                 stdcall ted_show_help_f1,edi
 227.                 jmp .end_key_fun
 228.         @@:
 229.         cmp ah,KEY_F3 ;[F3]
 230.         jne @f
 231.                 stdcall ted_but_find,edi,0
 232.                 jmp .end_key_fun
 233.         @@:
 234.  
 235.         test esi,KM_CTRL ;Ctrl+...
 236.         jz .key_Ctrl
 237.                 ; *** ¢ë§®¢ ¢­¥è­¨å ä㭪権 ª®â®àë¥ âॡãîâ ®ª­  ®âªàëâ¨ï/á®åà ­¥­¨ï/¯®¨áª /...
 238.                 cmp ted_fun_on_key_ctrl_all,0
 239.                 je .end0
 240.                 xor al,al
 241.                 cmp ah,24 ;Ctrl+O
 242.                 jne @f
 243.                         mov al,'O'
 244.                 @@:
 245.                 cmp ah,31 ;Ctrl+S
 246.                 jne @f
 247.                         mov al,'S'
 248.                 @@:
 249.                 cmp ah,33 ;Ctrl+F
 250.                 jne @f
 251.                         mov al,'F'
 252.                 @@:
 253.                 cmp ah,34 ;Ctrl+G
 254.                 jne @f
 255.                         mov al,'G'
 256.                 @@:
 257.                 cmp ah,35 ;Ctrl+H
 258.                 jne @f
 259.                         mov al,'H'
 260.                 @@:
 261.                 cmp ah,49 ;Ctrl+N
 262.                 jne @f
 263.                         mov al,'N'
 264.                 @@:
 265.                 or al,al
 266.                 jz .end0
 267.                         and eax,0xff
 268.                         test esi,KM_SHIFT
 269.                         jz @f
 270.                                 or eax,0x100
 271.                         @@:
 272.                         stdcall ted_fun_on_key_ctrl_all, eax
 273.                         jmp .end_key_fun
 274.                 .end0:
 275.  
 276.                 ; *** ¢ë§®¢ ¢­ãâ७­¨å ä㭪権
 277.                 cmp ah,30 ;Ctrl+A
 278.                 jne @f
 279.                         call ted_sel_all
 280.                 @@:
 281.                 cmp ah,44 ;Ctrl+Z
 282.                 jne @f
 283.                         stdcall ted_but_undo,edi
 284.                 @@:
 285.                 cmp ah,45 ;Ctrl+X
 286.                 jne @f
 287.                         stdcall ted_but_cut,edi
 288.                 @@:
 289.                 cmp ah,46 ;Ctrl+C
 290.                 jne @f
 291.                         stdcall ted_but_copy,edi
 292.                 @@:
 293.                 cmp ah,47 ;Ctrl+V
 294.                 jne @f
 295.                         stdcall ted_but_paste,edi
 296.                 @@:
 297.                 cmp ah,199 ;Ctrl+Home
 298.                 jne @f
 299.                         call ted_key_ctrl_home
 300.                 @@:
 301.                 cmp ah,207 ;Ctrl+End
 302.                 jne @f
 303.                         call ted_key_ctrl_end
 304.                 @@:
 305.                 jmp .end_key_fun
 306.         .key_Ctrl:
 307.  
 308.         test esi,KM_SHIFT ;Shift+...
 309.         jz .key_Shift
 310.                 cmp ah,72 ;Shift+Up
 311.                 jne @f
 312.                         call ted_sel_key_up
 313.                 @@:
 314.                 cmp ah,75 ;Shift+Left
 315.                 jne @f
 316.                         call ted_sel_key_left
 317.                 @@:
 318.                 cmp ah,77 ;Shift+Right
 319.                 jne @f
 320.                         call ted_sel_key_right
 321.                 @@:
 322.                 cmp ah,80 ;Shift+Down
 323.                 jne @f
 324.                         call ted_sel_key_down
 325.                 @@:
 326.                 ;mov ted_drag_k,1 ;­ ç¨­ ¥¬ ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ª« ¢¨ âãàë
 327.                 jmp .key_MoveCur
 328.         .key_Shift:
 329. ;-------------------------------------------------
 330.         cmp ah,72 ;178 ;Up
 331.         jne @f
 332.                 call ted_draw_cursor_sumb
 333.                 call ted_cur_move_up
 334.                 cmp dl,8
 335.                 jne .no_red_0
 336.                         call ted_scroll_set_redraw
 337.                         stdcall ted_draw,edi
 338.                         jmp @f
 339.                 .no_red_0:
 340.                 call ted_draw_main_cursor
 341.                 mov ted_drag_k,0 ;§ ª ­ç¨¢ ¥¬ ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ª« ¢¨ âãàë
 342.         @@:
 343.         cmp ah,80 ;177 ;Down
 344.         jne @f
 345.                 call ted_draw_cursor_sumb
 346.                 call ted_cur_move_down
 347.                 cmp dl,8
 348.                 jne .no_red_1
 349.                         call ted_scroll_set_redraw
 350.                         stdcall ted_draw,edi
 351.                         jmp @f
 352.                 .no_red_1:
 353.                 call ted_draw_main_cursor
 354.                 mov ted_drag_k,0 ;§ ª ­ç¨¢ ¥¬ ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ª« ¢¨ âãàë
 355.         @@:
 356.         cmp ah,75 ;176 ;Left
 357.         jne @f
 358.                 call ted_draw_cursor_sumb
 359.                 call ted_cur_move_left
 360.                 cmp dl,8
 361.                 jne .no_red_2
 362.                         call ted_scroll_set_redraw
 363.                         stdcall ted_draw,edi
 364.                         jmp @f
 365.                 .no_red_2:
 366.                 call ted_draw_main_cursor
 367.                 mov ted_drag_k,0 ;§ ª ­ç¨¢ ¥¬ ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ª« ¢¨ âãàë
 368.         @@:
 369.         cmp ah,77 ;179 ;Right
 370.         jne @f
 371.                 call ted_draw_cursor_sumb
 372.                 call ted_cur_move_right
 373.                 cmp dl,8
 374.                 jne .no_red_3
 375.                         call ted_scroll_set_redraw
 376.                         stdcall ted_draw,edi
 377.                         jmp @f
 378.                 .no_red_3:
 379.                 call ted_draw_main_cursor
 380.                 mov ted_drag_k,0 ;§ ª ­ç¨¢ ¥¬ ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ª« ¢¨ âãàë
 381.         @@:
 382.         cmp ah,71 ;180 ;Home
 383.         jne @f
 384.                 call ted_draw_cursor_sumb
 385.                 call ted_cur_move_x_first_char
 386.                 cmp dl,8
 387.                 jne .no_red_4
 388.                         call ted_scroll_set_redraw
 389.                         stdcall ted_draw,edi
 390.                         jmp @f
 391.                 .no_red_4:
 392.                 call ted_draw_main_cursor
 393.                 mov ted_drag_k,0 ;§ ª ­ç¨¢ ¥¬ ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ª« ¢¨ âãàë
 394.         @@:
 395.         cmp ah,79 ;181 ;End
 396.         jne @f
 397.                 call ted_draw_cursor_sumb
 398.                 call ted_cur_move_x_last_char
 399.                 cmp dl,8
 400.                 jne .no_red_5
 401.                         call ted_scroll_set_redraw
 402.                         stdcall ted_draw,edi
 403.                         jmp @f
 404.                 .no_red_5:
 405.                 call ted_draw_main_cursor
 406.                 mov ted_drag_k,0 ;§ ª ­ç¨¢ ¥¬ ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ª« ¢¨ âãàë
 407.         @@:
 408.         cmp ah,73 ;184 ;PageUp
 409.         jne @f
 410.                 call ted_cur_move_page_up
 411.                 cmp dl,0
 412.                 je @f
 413.                 call ted_scroll_set_redraw
 414.                 stdcall ted_draw,edi
 415.         @@:
 416.         cmp ah,81 ;183 ;PageDown
 417.         jne @f
 418.                 call ted_cur_move_page_down
 419.                 cmp dl,0
 420.                 je @f
 421.                 call ted_scroll_set_redraw
 422.                 stdcall ted_draw,edi
 423.                 mov ted_drag_k,0 ;§ ª ­ç¨¢ ¥¬ ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ª« ¢¨ âãàë
 424.         @@:
 425. ;-------------------------------------------------
 426.         .key_MoveCur:
 427.  
 428.         ;­¨¦¥ ¯à®¯ã᪠îâáï á«ã¦¥¡­ë¥ ª« ¢¨è¨, ª®â®àë¥ ¬®£ãâ ¤ ¢ âì ¬ãá®à­ë¥ ᨬ¢®«ë ¢ ®ª­®
 429.         cmp ah,42 ;[L Shift] ª®£¤  ­ ¦ â ¡¥§ ¤àã£¨å ª­®¯®ª
 430.         je .end_key_fun
 431.         cmp ah,54 ;[R Shift] ª®£¤  ­ ¦ â ¡¥§ ¤àã£¨å ª­®¯®ª
 432.         je .end_key_fun
 433.         cmp ah,58 ;[Caps Lock]
 434.         je .end_key_fun
 435.         cmp ah,69 ;[Pause Break]
 436.         je .end_key_fun
 437.         cmp ah,120 ;[Fn]
 438.         je .end_key_fun
 439.         cmp ah,0x80 ;if key up
 440.         ja .end_key_fun
 441.  
 442.         cmp dword[table],0
 443.         je @f
 444.                 stdcall KeyConvertToASCII, [table]
 445.         @@:
 446.  
 447.         ;mov ted_drag_k,0 ;§ ª ­ç¨¢ ¥¬ ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ª« ¢¨ âãàë
 448.  
 449.         lea edx,[EvChar] ;¡¥à¥¬  ¤à¥á â ¡«¨æë á ¤®¯ãá⨬묨 ᨬ¢®« ¬¨
 450.         add dl,ah
 451.         jae @f
 452.                 add edx,0x100 ;¥á«¨ ¡ë«® ¯¥à¥¯®«­¥­¨¥ ¯à¨ ¤®¡ ¢«¥­¨¨ ª®¤  ᨬ¢®« 
 453.         @@:
 454.         cmp byte[edx],1
 455.         jne @f
 456.                 mov ted_key_new,ah
 457.                 call ted_set_undo
 458.                 mov edx,ted_opt_ed_change_time+ted_opt_ed_move_cursor
 459.                 stdcall ted_sel_text_del,edx
 460.                 cmp al,1
 461.                 jne .del
 462.                         mov edx,ted_opt_ed_move_cursor
 463.                 .del:
 464.                 cmp ted_cur_ins,1
 465.                 je .no_ins_mod
 466.                         stdcall ted_text_del,edi,ted_opt_ed_change_time
 467.                         mov edx,ted_opt_ed_move_cursor
 468.                 .no_ins_mod:
 469.                 mov ecx,edi
 470.                 add ecx,ted_offs_key_new
 471.                 stdcall ted_text_add,edi,ecx,1,edx ;¤®¡ ¢«ï¥¬ ᨬ¢®« ¢¢¥¤¥­­ë© á ª« ¢¨ âãàë
 472.                 cmp ted_key_new,13
 473.                 jne .dr_m_win
 474.                         ;¥á«¨ ¢áâ ¢¨«¨ ᨬ¢®« ­®¢®© áâப¨
 475.                         mov ecx,ted_scr_w
 476.                         inc dword[ecx+sb_offs_max_area] ;㢥«¨ç¨¢ ¥¬ à §¬¥à ¢¥à⨪ «ì­®£® áªà®««¨­£ 
 477.                         mov edx,ted_cur_y
 478.                         cmp edx,[ecx+sb_offs_cur_area]
 479.                         jl .no_change
 480.                                 dec ted_cur_y ;ªãàá®à ®áâ ¢«ï¥¬ ­  ¬¥áâ¥
 481.                                 inc dword[ecx+sb_offs_position] ;ᤢ¨£ ¥¬ ¯®«§ã­®ª
 482.                         .no_change:
 483.                         stdcall ted_draw,edi
 484.                         jmp .dr_cur_l
 485.                 .dr_m_win:
 486.                         stdcall ted_draw_cur_line,edi
 487.                 .dr_cur_l:
 488.                 cmp ted_fun_draw_panel_buttons,0
 489.                 je @f
 490.                         call ted_fun_draw_panel_buttons
 491.         @@:
 492.  
 493.         cmp ah,8 ;[<-]
 494.         jne @f
 495.                 call ted_set_undo
 496.                 stdcall ted_sel_text_del,ted_opt_ed_change_time
 497.                 cmp al,1
 498.                 je .del_one_b
 499.                         stdcall ted_text_del,edi,ted_opt_ed_change_time+ted_opt_ed_move_cursor
 500.                 .del_one_b:
 501.                 stdcall ted_draw,edi
 502.                 cmp ted_fun_draw_panel_buttons,0
 503.                 je .end_key_fun
 504.                         call ted_fun_draw_panel_buttons
 505.                 jmp .end_key_fun
 506. align 4
 507.         @@:
 508.  
 509.         cmp ah,182 ;Delete
 510.         jne @f
 511.                 call ted_set_undo
 512.                 stdcall ted_sel_text_del,ted_opt_ed_change_time
 513.                 cmp al,1
 514.                 je .del_one_d
 515.                         stdcall ted_text_del,edi,ted_opt_ed_change_time
 516.                 .del_one_d:
 517.                 stdcall ted_draw,edi
 518.                 cmp ted_fun_draw_panel_buttons,0
 519.                 je .end_key_fun
 520.                         call ted_fun_draw_panel_buttons
 521.                 jmp .end_key_fun
 522.         @@:
 523.  
 524.         cmp ah,185 ;Ins
 525.         jne @f
 526.                 call ted_draw_cursor_sumb
 527.                 xor ted_cur_ins,1
 528.                 call ted_draw_main_cursor
 529.         @@:
 530.  
 531.         .end_key_fun:
 532.         popad
 533.         ret
 534. endp
 535.  
 536. ;output:
 537. ; al = 1 - can save
 538. align 16
 539. proc ted_can_save uses ecx edi, edit:dword
 540.         mov edi,[edit]
 541.  
 542.         mov ecx,ted_tim_ch
 543.         sub ecx,ted_tim_undo
 544.         mov al,1
 545.         cmp ted_tim_ls,ecx
 546.         jne @f
 547.                 dec al
 548.         @@:
 549.         ret
 550. endp
 551.  
 552. ;input:
 553. ; edi = pointer to tedit struct
 554. ;output:
 555. ; al = 1 - selected
 556. align 16
 557. proc ted_is_select uses ebx
 558.         xor al,al
 559.         cmp ted_drag_m,1
 560.         je @f
 561.                 inc al
 562.                 mov ebx,ted_sel_x0
 563.                 cmp ebx,ted_sel_x1
 564.                 jne @f
 565.                 mov ebx,ted_sel_y0
 566.                 cmp ebx,ted_sel_y1
 567.                 jne @f
 568.                 xor al,al
 569.         @@:
 570.         ret
 571. endp
 572.  
 573. ;input:
 574. ; edi = pointer to tedit struct
 575. align 16
 576. proc ted_sel_normalize uses ecx esi
 577.         push edi
 578.                 mov esi,edi
 579.                 add esi,ted_offs_sel
 580.                 add edi,ted_offs_seln
 581.                 mov ecx,sizeof.TexSelect/4
 582.                 rep movsd
 583.         pop edi
 584.  
 585.         jmp @f
 586.                 .swp_f:
 587.                 mov ecx,ted_seln_x0
 588.                 m2m ted_seln_x0,ted_seln_x1
 589.                 mov ted_seln_x1,ecx
 590.  
 591.                 mov ecx,ted_seln_y0
 592.                 cmp ecx,ted_seln_y1 ;(sel_y0>sel_y1)
 593.                 jle .end_f
 594.                 m2m ted_seln_y0,ted_seln_y1
 595.                 mov ted_seln_y1,ecx
 596.  
 597.                 jmp .end_f
 598. align 4
 599.         @@:
 600.  
 601.         mov ecx,ted_seln_y0
 602.         cmp ecx,ted_seln_y1 ;(sel_y0>sel_y1)
 603.         jg .swp_f
 604.  
 605.         cmp ecx,ted_seln_y1 ;(sel_y0==sel_y1)
 606.         jne .end_f
 607.                 mov ecx,ted_seln_x0
 608.                 cmp ecx,ted_seln_x1 ;(sel_x0>sel_x1)
 609.                 jg .swp_f
 610.  
 611.         .end_f:
 612.         ret
 613. endp
 614.  
 615. ;input:
 616. ; edi = pointer to tedit struct
 617. ;description:
 618. ; ”ã­ªæ¨ï ¢ë§ë¢ ¥¬ ï ¯à¨ ­ ç «¥ ¢ë¤¥«¥­¨ï
 619. align 16
 620. proc ted_sel_start uses eax ecx
 621.         mov eax,ted_scr_h
 622.         mov ecx,ted_cur_x
 623.         add ecx,[eax+sb_offs_position]
 624.         mov ted_sel_x0,ecx
 625.         mov ted_sel_x1,ecx
 626.  
 627.         mov eax,ted_scr_w
 628.         mov ecx,ted_cur_y
 629.         add ecx,[eax+sb_offs_position]
 630.         mov ted_sel_y0,ecx
 631.         mov ted_sel_y1,ecx
 632.         ret
 633. endp
 634.  
 635. ;input:
 636. ; edi = pointer to tedit struct
 637. ;description:
 638. ; ”ã­ªæ¨ï ¢ë§ë¢ ¥¬ ï ¯à¨ ¯¥à¥¬¥é¥­¨¨ ¢ë¤¥«¥­¨ï
 639. align 16
 640. proc ted_sel_move
 641.         push eax ecx
 642.                 mov ecx,ted_cur_x
 643.                 mov eax,ted_scr_h
 644.                 add ecx,[eax+sb_offs_position]
 645.                 mov ted_sel_x1,ecx
 646.  
 647.                 mov eax,ted_scr_w
 648.                 mov ecx,ted_cur_y
 649.                 add ecx,[eax+sb_offs_position]
 650.                 mov ted_sel_y1,ecx
 651.         pop ecx eax
 652.         cmp ted_fun_draw_panel_buttons,0 ;redraw toolbar (need to button Copy)
 653.         je @f
 654.                 call ted_fun_draw_panel_buttons
 655.         @@:
 656.         ret
 657. endp
 658.  
 659. ;input:
 660. ; edi = pointer to tedit struct
 661. ;description:
 662. ; ”ã­ªæ¨ï ¢ë§ë¢ ¥¬ ï ¯à¨ ¢ë¤¥«¥­¨¨ ¢á¥£® ¤®ªã¬¥­â 
 663. align 16
 664. proc ted_sel_all
 665.         push eax
 666.                 xor eax,eax
 667.                 mov ted_sel_x0,eax
 668.                 mov ted_sel_y0,eax
 669.  
 670.                 mov ted_sel_x1,eax ;???
 671.                 call ted_get_num_lines
 672.                 mov ted_sel_y1,eax
 673.         pop eax
 674.         stdcall ted_draw,edi
 675.         cmp ted_fun_draw_panel_buttons,0 ;redraw toolbar (need to button Copy)
 676.         je @f
 677.                 call ted_fun_draw_panel_buttons
 678.         @@:
 679.         ret
 680. endp
 681.  
 682. ;input:
 683. ; cl_al_mem = 1 - clear all memory
 684. align 16
 685. proc ted_clear uses ecx edi, edit:dword, cl_al_mem:dword
 686.         mov edi,[edit]
 687.  
 688.         mov ted_cur_x,0
 689.         mov ted_cur_y,0
 690.         mov ted_tim_ch,0
 691.         mov ted_tim_ls,0
 692.         mov ted_tim_co,0
 693.         mov ted_tim_undo,0
 694.         mov ted_help_id,-1
 695.         mov ecx,sizeof.symbol
 696.         shl ecx,1
 697.         add ecx,ted_tex
 698.         mov ted_ptr_free_symb,ecx
 699.  
 700.         mov ecx,ted_scr_w
 701.         mov dword[ecx+sb_offs_position],0
 702.         mov dword[ecx+sb_offs_max_area],100 ;ç¨á«® áâப ¢¨¤¨¬ëå ¢ ­®¢®¬ ¤®ªã¬¥­â¥
 703.         mov dword[ecx+sb_offs_redraw],1
 704.         mov ecx,ted_scr_h
 705.         mov dword[ecx+sb_offs_position],0
 706.         mov dword[ecx+sb_offs_max_area],100 ;ç¨á«® ᨬ¢®«®¢ ¢¨¤¨¬ëå ¢ ­®¢®¬ ¤®ªã¬¥­â¥
 707.  
 708.         mov ted_sel_x0,0
 709.         mov ted_sel_y0,0
 710.         mov ted_sel_x1,0
 711.         mov ted_sel_y1,0
 712.  
 713.         cmp dword[cl_al_mem],0
 714.         je .exit
 715.  
 716.         push edx
 717.         mov ecx,sizeof.symbol
 718.         imul ecx,ted_max_chars
 719.         mov edx,ted_tex
 720.         @@:
 721.                 mov byte [edx],0
 722.                 inc edx
 723.         loop @b
 724.         mov edx,ted_tex
 725.         mov dword [edx+symbol.next],1
 726.         pop edx
 727.  
 728.         .exit:
 729.         ret
 730. endp
 731.  
 732.  
 733. align 16
 734. proc ted_init_syntax_file, edit:dword
 735.         pushad
 736.         mov edi,[edit]
 737.  
 738.         mov ecx,0x100
 739.         mov edx,ted_arr_key_pos
 740.         @@:
 741.                 mov dword[edx],-1
 742.                 add edx,4
 743.         loop @b
 744.  
 745.         ;init: ted_colors_text_count, ted_key_words_count, ...
 746.         mov ted_colors_text_count,1
 747.         mov ted_key_words_count,0
 748.         mov ted_help_text_f1,0
 749.         mov ted_help_id,-1 ;¨¤¥­â¨ä¨ª â®à á«®¢  ¤«ï á¯à ¢ª¨
 750.  
 751.         mov eax,edi ;á®å࠭塞 §­ ç¥­¨¥ edi
 752.         mov esi,ted_syntax_file
 753.         add edi,ted_offs_count_colors
 754.         mov ecx,9
 755.         rep movsd
 756.         mov edi,eax ;¢®áâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ §­ ç¥­¨¥ edi
 757.  
 758.         mov eax,ted_syntax_file
 759.         add eax,32
 760.         mov ted_text_colors,eax
 761.  
 762.         mov eax,ted_colors_text_count ;init: count_colors_text (offset to key words)
 763.         lea eax,[4*eax+32]
 764.         add eax,ted_syntax_file
 765.         mov ted_key_words_data,eax
 766.  
 767.         mov ecx,ted_key_words_count ;init: ted_arr_key_pos (first key positions)
 768.         xor eax,eax
 769.         @@:
 770.                 ColToIndexOffset eax,edx
 771.                 movzx ebx,byte[edx]
 772.                 mov esi,ted_arr_key_pos
 773.                 lea esi,[esi+4*ebx]
 774.                 cmp dword[esi],-1
 775.                 jne .no_ch_key
 776.                         mov [esi],eax
 777.                 .no_ch_key:
 778.                 inc eax
 779.         loop @b
 780.  
 781.         ;init: ted_help_text_f1
 782.         mov ecx,ted_key_words_count ;ª®«¨ç¥á⢮ ª«î祢ëå á«®¢
 783.         imul ecx,sizeof.TexColViv   ;à §¬¥à áâàãªâãàë á 1-¬ ª«. á«.
 784.         add ecx,ted_key_words_data  ;­ ç «® ä ©«  á ª«. á«.
 785.         mov ted_help_text_f1,ecx    ;¬¥âª  ¢ ¯ ¬ïâ¨, £¤¥ ­ ç¨­¥âáï ⥪áâ á® á¯à ¢ª®©
 786.  
 787.         stdcall ted_init_scroll_bars,edi,1 ;¬¥­ï¥¬ æ¢¥â  áªà®««¨­£®¢
 788.         .no_colors:
 789.         popad
 790.         ret
 791. endp
 792.  
 793. ;input:
 794. ; ebx = file size
 795. ; edi = pointer to tedit struct
 796. ;description:
 797. ; ”ã­ªæ¨ï ¢ë§ë¢ ¥âáï ¯à¨ ®âªàë⨨ ä ©« 
 798. align 16
 799. proc ted_on_open_file
 800.         push eax ;destination
 801.         push ecx ;for cycle
 802.         push edx ;source
 803.         push esi
 804.  
 805.         stdcall ted_clear,edi,0 ;ç¨á⨬ ­¥ ¢áî ¯ ¬ïâì, ¯®â®¬ã çâ® ­¨¦¥ ¡ã¤¥¬ ¥¥ § ¯®«­ïâì ­®¢ë¬¨ ¤ ­ë¬¨
 806.  
 807.         ;ª®£¤  ᨬ¢®« § ¢¥à襭¨ï áâப¨ ⮫쪮 10 (¡¥§ 13)
 808.         mov edx,ted_tex
 809.         mov ecx,ebx
 810.         @@:
 811.                 cmp byte[edx],13
 812.                 je .no_10 ;¥á«¨ ­ ©¤¥­ ᨬ¢®« 13, â® 10-¥ ¨£­®à¨à㥬
 813.                 inc edx
 814.                 loop @b
 815.         mov edx,ted_tex
 816.         mov ecx,ebx
 817.         .s_10:
 818.                 cmp byte[edx],10
 819.                 jne @f
 820.                         mov byte[edx],13 ;¬¥­ï¥¬ 10-© ᨬ¢®« ª®­æ  áâப¨
 821.                 @@:
 822.                 inc edx
 823.                 loop .s_10
 824.         .no_10:
 825.  
 826.         ;¯¥à¥¢®¤¨¬ ®âªàëâë© ä ©« ¢­ãâàì í«¥¬¥­â  t_edit
 827.         mov eax,ebx
 828.         mov ecx,ebx
 829.         add eax,2
 830.         ConvertIndexToPointer eax
 831.         mov edx,ted_tex
 832.         add edx,ebx
 833.         push ebx
 834.         @@:
 835.                 mov ebx,[edx]
 836.                 mov byte[eax],bl
 837.                 mov dword[eax+symbol.perv],ecx
 838.                 inc dword[eax+symbol.perv]
 839.                 mov dword[eax+symbol.next],ecx
 840.                 add dword[eax+symbol.next],3
 841.                 ;mov byte[eax+1],0 ;col=0
 842.                 mov dword[eax+symbol.tc],-1
 843.                 mov dword[eax+symbol.td],0
 844.  
 845.                 cmp ecx,0
 846.                 je @f
 847.                 dec ecx
 848.                 dec edx
 849.                 sub eax,sizeof.symbol
 850.                 jmp @b
 851.         @@:
 852.         pop ebx
 853.         mov dword[eax+symbol.perv],0 ; first sumbol 'perv=0'
 854.  
 855.         mov edx,ted_tex ; ­ áâனª¨ ­ ç «ì­®£® á«ã¦¥¡­®£® ᨬ¢®« 
 856.         ; begining sumbol 'perv=0' 'next=2'
 857.         mov dword[edx+symbol.perv],0
 858.         mov dword[edx+symbol.next],2
 859.  
 860.         add edx,sizeof.symbol ; ­ áâனª¨ ª®­¥ç­®£® á«ã¦¥¡­®£® ᨬ¢®« 
 861.         mov dword[edx+symbol.next],0 ; last sumbol 'next=0'
 862.         mov dword[edx+symbol.perv],ebx ; last sumbol 'perv=last'
 863.         inc dword[edx+symbol.perv]
 864.         mov dword[edx+symbol.tc],0 ; áâ ¢¨¬ ¢à¥¬ï ᮧ¤ ­¨ï à ¢­®¥ 0, çâ® ¡ë ᨬ¢®« ¯à ¢¨«ì­® ®¡à ¡ â뢠«áï ¯à¨ ®âªàë⨨ ä ©«®¢ ¡®«ìè¨å 28 ¡ ©â
 865.  
 866.         mov edx,ebx
 867.         inc edx ;2 = rezerv sumbols
 868.         imul edx,sizeof.symbol
 869.         add edx,ted_tex
 870.         mov dword[edx+symbol.next],1 ; last sumbol 'next=1'
 871.  
 872.         @@: ;clear memory, need if before was open big file
 873.                 add edx,sizeof.symbol
 874.                 cmp edx,ted_tex_end
 875.                 jge @f
 876.                         mov dword[edx+symbol.tc],0
 877.                         mov dword[edx+symbol.td],0
 878.                 jmp @b
 879.         @@:
 880.  
 881.         call ted_get_num_lines
 882.         cmp eax,TED_LINES_IN_NEW_FILE
 883.         jge @f
 884.                 mov eax,TED_LINES_IN_NEW_FILE
 885.         @@:
 886.         mov esi,ted_scr_w
 887.         mov dword[esi+sb_offs_max_area],eax
 888.         pop esi edx ecx eax
 889.  
 890.         call ted_text_colored
 891.         stdcall ted_draw,edi
 892.         cmp ted_fun_draw_panel_buttons,0
 893.         je @f
 894.                 call ted_fun_draw_panel_buttons
 895.         @@:
 896.         ret
 897. endp
 898.  
 899. ;input:
 900. ; edx = pointer to symbol struct
 901. ; edi = pointer to tedit struct
 902. ;output:
 903. ; edx = pointer to 'perv' visible symbol struct
 904. align 16
 905. ted_iterat_perv:
 906.         cmp ted_tim_undo,0
 907.         je .else
 908.         push ebx
 909.         @@:
 910.                 mov edx,[edx+symbol.perv]
 911.                 or edx,edx
 912.                 jz @f
 913.                 imul edx,sizeof.symbol
 914.                 add edx,ted_tex
 915.                 call ted_symbol_not_vis
 916.                 cmp bl,1
 917.                 je @b
 918.                 cmp byte[edx],10 ;¯à®¯ã᪠ᨬ¢®«  á ª®¤®¬ 10
 919.                 je @b
 920.         pop ebx
 921.         ret
 922.         @@:
 923.         mov edx,ted_tex ;­ ç «® ä ©« 
 924.         pop ebx
 925.         ret
 926.         .else:
 927.                 mov edx,[edx+symbol.perv]
 928.                 or edx,edx
 929.                 jz @f
 930.                 imul edx,sizeof.symbol
 931.                 add edx,ted_tex
 932.                 cmp dword[edx+symbol.td],0
 933.                 jne .else
 934.                 cmp byte[edx],10 ;¯à®¯ã᪠ᨬ¢®«  á ª®¤®¬ 10
 935.                 je .else
 936.         ret
 937.         @@:
 938.         mov edx,ted_tex ;­ ç «® ä ©« 
 939.         ret
 940.  
 941.  
 942. ;input:
 943. ; edx = pointer to symbol struct
 944. ; edi = pointer to tedit struct
 945. ;output:
 946. ; edx = pointer to 'next' visible symbol struct
 947. align 16
 948. ted_iterat_next:
 949.         cmp ted_tim_undo,0
 950.         je .else
 951.         push ebx
 952.         @@:
 953.                 mov edx,[edx+symbol.next]
 954.                 cmp edx,1
 955.                 jle @f
 956.                 imul edx,sizeof.symbol
 957.                 add edx,ted_tex
 958.  
 959.                 call ted_symbol_not_vis
 960.                 cmp bl,1
 961.                 je @b
 962.                 cmp byte[edx],10 ;¯à®¯ã᪠ᨬ¢®«  á ª®¤®¬ 10
 963.                 je @b
 964.         pop ebx
 965.         ret
 966.         @@:
 967.         mov edx,ted_tex_1 ;ª®­¥æ ä ©« 
 968.         pop ebx
 969.         ret
 970.         .else:
 971.                 mov edx,[edx+symbol.next]
 972.                 cmp edx,1
 973.                 jle @f
 974.                 imul edx,sizeof.symbol
 975.                 add edx,ted_tex
 976.  
 977.                 cmp dword[edx+symbol.td],0
 978.                 jne .else
 979.                 cmp byte[edx],10 ;¯à®¯ã᪠ᨬ¢®«  á ª®¤®¬ 10
 980.                 je .else
 981.         ret
 982.         @@:
 983.         mov edx,ted_tex_1 ;ª®­¥æ ä ©« 
 984.         ret
 985.  
 986. ;input:
 987. ; bl = symbol end of select
 988. ; bh = íªà ­¨àãî騩 ᨬ¢®« (= 0 ¥á«¨ ­¥â ¯à®¢¥àª¨ ­  ­¨å)
 989. ; edx = pointer to symbol struct
 990. ; edi = pointer to tedit struct
 991. ;description:
 992. ; ­ ©â¨ á«¥¤ãîéãî ¯®§¨æ¨î 㪠§ ­­®£® ᨬ¢®« 
 993. align 16
 994. ted_iterat_next_pos_char:
 995.         push ax
 996.         mov al,1 ;¯à¥¤ë¤ã騩 ᨬ¢®«, á«ã¦¨â ¤«ï áà ¢­¥­¨ï á ᨬ¢®«®¬ bh
 997.         @@:
 998.                 cmp bl,byte[edx]
 999.                 je .found
 1000.                 .no_found:
 1001.                 cmp edx,ted_tex_1
 1002.                 jle @f
 1003.                         mov al,byte[edx]
 1004.                         call ted_iterat_next
 1005.                         jmp @b
 1006.         .found:
 1007.                 cmp bh,al
 1008.                 je .no_found
 1009.         @@:
 1010.         call ted_iterat_next
 1011.         pop ax
 1012.         ret
 1013.  
 1014. ;input:
 1015. ; edx = pointer to symbol struct
 1016. ; edi = pointer to tedit struct
 1017. align 16
 1018. ted_iterat_perv_color_tag:
 1019.         @@:
 1020.                 cmp byte[edx+1],0
 1021.                 jne @f
 1022.                 call ted_iterat_perv
 1023.                 cmp edx,ted_tex_1
 1024.                 jle @f
 1025.                 jmp @b
 1026. align 4
 1027.         @@:
 1028.         ret
 1029.  
 1030. ;input:
 1031. ; edx = pointer to symbol struct
 1032. ; edi = pointer to tedit struct
 1033. align 16
 1034. ted_iterat_next_color_tag:
 1035.         @@:
 1036.                 call ted_iterat_next
 1037.                 cmp byte[edx+1],0
 1038.                 jne @f
 1039.                 cmp edx,ted_tex_1
 1040.                 jle @f
 1041.                 jmp @b
 1042. align 4
 1043.         @@:
 1044.         ret
 1045.  
 1046. ;input:
 1047. ; edx = pointer to symbol struct
 1048. ; edi = pointer to tedit struct
 1049. ;output:
 1050. ; bl = 1 if sumbol not visible
 1051. ; (tex[i].td+ted_tim_undo<=ted_tim_ch && tex[i].td) || (tex[i].tc>ted_tim_ch-ted_tim_undo)
 1052. align 16
 1053. ted_symbol_not_vis:
 1054.         push eax
 1055.  
 1056.         xor bl,bl
 1057.         cmp dword[edx+symbol.td],0
 1058.         je @f
 1059.         mov eax,[edx+symbol.td] ;eax=tex[i].td
 1060.         add eax,ted_tim_undo
 1061.         cmp eax,ted_tim_ch
 1062.         jg @f
 1063.                 mov bl,1
 1064.                 pop eax
 1065.                 ret
 1066.         @@:
 1067.  
 1068.         mov eax,ted_tim_ch
 1069.         sub eax,ted_tim_undo
 1070.         cmp [edx+symbol.tc],eax
 1071.         jle @f
 1072.                 or bl,1
 1073.         @@:
 1074.  
 1075.         pop eax
 1076.         ret
 1077.  
 1078. ;input:
 1079. ; text - pointer to text string
 1080. ; add_opt - options
 1081. align 16
 1082. proc ted_text_add, edit:dword, text:dword, t_len:dword, add_opt:dword
 1083.         locals
 1084.                 new_spc dd ? ;count new spaces
 1085.                 new_lin dd ? ;count new lines
 1086.         endl
 1087. ;¨á¯®«ì§®¢ ­¨¥ ॣ¨áâ஢ ¢­ãâਠä㭪樨:
 1088. ;eax - ¯®§¨æ¨ï ¤«ï ¢áâ ¢ª¨ ⥪áâ 
 1089. ;ebx - ¤«ï ¢à¥¬¥­­ëå ­ã¦¤, ¤«¨­­  ¢áâ ¢«ï¥¬®£® ⥪áâ 
 1090. ;ecx - ¤«ï ¢à¥¬¥­­ëå ­ã¦¤
 1091. ;edx - 㪠§ â¥«ì ­  áâàãªâãàã ᨬ¢®« 
 1092.         pushad
 1093.         cmp dword[t_len],1 ;¯à®¢¥à塞 ¤«¨­­ã ¤®¡¢«ï¥¬®£® ⥪áâ 
 1094.         jl .no_add ;ª®£¤  ¤«¨­­  <1 ¯à룠¥¬ ­  ª®­¥æ ä㭪樨, ¢® ¨§¡¥¦ ­¨¥ £«îª®¢
 1095.  
 1096.         mov edi,[edit]
 1097.         mov esi,[text]
 1098.  
 1099.         call ted_get_pos_by_cursor
 1100.         call ted_get_text_perv_pos
 1101.         call ted_get_text_arr_index ;eax=po_t
 1102.  
 1103.         mov dword[new_spc],0
 1104.         cmp ted_gp_opt,2
 1105.         je @f
 1106.                 push eax ;c_sp=cur[cn].x+Scroller->XPos-StrLen(cur[cn].y+Scroller->YPos);
 1107.                         mov eax,ted_scr_h
 1108.                         mov eax,[eax+sb_offs_position]
 1109.                         add eax,ted_cur_x ;eax - ­®¬¥à ᨬ¢®« 
 1110.                         mov [new_spc],eax
 1111.  
 1112.                         mov eax,ted_scr_w
 1113.                         mov eax,[eax+sb_offs_position]
 1114.                         add eax,ted_cur_y ;eax - ­®¬¥à áâப¨
 1115.                         call ted_strlen ;ebx = line len
 1116.                         sub [new_spc],ebx ;®â ¯®§¨æ¨¨ ªãàá®à  ®â­¨¬ ¥¬ ¤«¨­­ã áâப¨, 㧭 ¥¬ ª®««¨ç¥á⢮ ¤®¡ ¢«ï¥¬ëå ¯à®¡¥«®¢
 1117.                 pop eax
 1118.         @@:
 1119.  
 1120.         mov ebx,[t_len]
 1121.  
 1122.         mov dword[new_lin],0
 1123.         cmp ted_gp_opt,0
 1124.         jne @f
 1125.                 push eax
 1126.                         mov eax,ted_scr_w
 1127.                         mov eax,[eax+sb_offs_position]
 1128.                         add eax,ted_cur_y
 1129.                         inc eax
 1130.                         mov [new_lin],eax
 1131.  
 1132.                         call ted_get_num_lines
 1133.                         sub [new_lin],eax
 1134.                         ;㢥«¨ç¨¢ ¥¬ «¨­¨¨ ¢ áªà®««¨­£¥ ­  ç¨á«® ¤®¡ ¢«¥­­ëå ¤®¯®«­¨â¥«ì­ëå áâப
 1135.                         mov ecx,ted_scr_w
 1136.                         add [ecx+sb_offs_max_area],eax ;㢥«¨ç¨¢ ¥¬ à §¬¥à ¢¥à⨪ «ì­®£® áªà®««¨­£ 
 1137.                 pop eax
 1138.         @@:
 1139.  
 1140.         mov edx,ted_ptr_free_symb
 1141.         .beg_cycle: ;for(i=...;i<ted_max_chars;i++)
 1142.                 cmp dword[edx+symbol.tc],0 ;if(!tex[i].tc && !tex[i].td)
 1143.                 jne .u1f
 1144.                 cmp dword[edx+symbol.td],0
 1145.                 jne .u1f
 1146.                         test dword[add_opt],ted_opt_ed_change_time ;if(n_tim) ted_tim_ch++;
 1147.                         jz .no_tim
 1148.                                 inc ted_tim_ch
 1149.                         .no_tim:
 1150.                         test dword[add_opt],ted_opt_ed_move_cursor
 1151.                         jz .no_cur_mov
 1152.                         cmp dword[new_lin],0 ;¥á«¨ ¥áâì ¤®¡ ¢®ç­ë¥ áâப¨, â® ªãàá®à ¥é¥ ­¥ ¤¢¨£ ¥¬
 1153.                         jg .no_cur_mov
 1154.                         cmp dword[new_spc],0 ;¥á«¨ ­¥â ¤®¡ ¢®ç­ëå ¯à®¡¥«®¢, â® ªãàá®à ⮦¥ ­¥ ¤¢¨£ ¥¬
 1155.                         jg .no_cur_mov
 1156.                                 inc ted_cur_x ;move cursor
 1157.                                 ;call ted_go_to_pos
 1158.                                 cmp byte[esi],13
 1159.                                 jne .no_cur_mov
 1160.                                         mov ted_cur_x,0
 1161.                                         inc ted_cur_y
 1162.                                         ;㢥«¨ç¨¢ ¥¬ «¨­¨¨ ¢ áªà®««¨­£¥ ­  ç¨á«® ¤®¡ ¢«¥­­ëå ¢ ⥪á⥠áâப
 1163.                                         mov ecx,ted_scr_w
 1164.                                         inc dword[ecx+sb_offs_max_area] ;㢥«¨ç¨¢ ¥¬ à §¬¥à ¢¥à⨪ «ì­®£® áªà®««¨­£ 
 1165.                         .no_cur_mov:
 1166.  
 1167.                         ; *** ¢áâ ¢ª  ⥪ã饣® ᨬ¢®«  ¨§ áâப¨ ***
 1168.                         mov ecx,ted_opt_ed_change_time
 1169.                         not ecx
 1170.                         and [add_opt],ecx ;n_tim=false;
 1171.  
 1172.                         mov cl,byte[esi] ;tex[i].c=ta[ns];
 1173.                         mov byte[edx],cl
 1174.                         m2m dword[edx+symbol.tc],ted_tim_ch ;tex[i].tc=ted_tim_ch;
 1175.                         mov [edx+symbol.perv],eax ;tex[i].perv=po_t;
 1176.  
 1177.                         mov ecx,eax
 1178.                         imul ecx,sizeof.symbol
 1179.                         add ecx,ted_tex ; *** ecx = tex[po_t] ***
 1180.                         add ecx,symbol.next ; *** ecx = tex[po_t].next ***
 1181.                         m2m dword[edx+symbol.next],dword[ecx] ;tex[i].next=tex[po_t].next;
 1182.  
 1183.                         call ted_get_text_arr_index ;*** eax = i ***
 1184.                         mov [ecx],eax ;tex[po_t].next=i; // áá뫪¨ ¯¥à¥­ ¯à ¢«ï¥¬
 1185.                         mov ecx,[edx+symbol.next] ; *** ecx = tex[i].next ***
 1186.                         imul ecx,sizeof.symbol
 1187.                         add ecx,ted_tex ; *** ecx = tex[tex[i].next] ***
 1188.                         mov [ecx+symbol.perv],eax ;tex[tex[i].next].perv=i;
 1189.  
 1190.                         ; *** ¢áâ ¢ª  ¤®¯®«­¨â¥«ì­ëå áâப ¨ ¯à®¡¥«®¢
 1191.                         ; ¥á«¨ ªãàá®à ¢® ¢à¥¬ï ¢áâ ¢ª¨ ­ å®¤¨«áï §  ⥪á⮬ ***
 1192.                         cmp dword[new_lin],0 ;add lines or text
 1193.                         jle .spc_add
 1194.                                 dec dword[new_lin]
 1195.                                 mov byte [edx],13
 1196.                                 jmp .u1f
 1197.                         .spc_add:
 1198.                         cmp dword[new_spc],0 ;add spaces or text
 1199.                         jle .tex_add
 1200.                                 dec dword[new_spc]
 1201.                                 mov byte [edx],' '
 1202.                                 jmp .u1f
 1203.                         .tex_add:
 1204.                         inc esi ; ¯¥à¥å®¤ ª á«¥¤ãî饬㠢áâ ¢«ï¥¬®¬ã ᨬ¢®«ã
 1205.                         dec ebx
 1206.                 .u1f:
 1207.                 add edx,sizeof.symbol
 1208.                 cmp edx,ted_tex_end
 1209.                 jge @f ;out of memory
 1210.                 cmp ebx,0
 1211.                 jne .beg_cycle
 1212.                 mov ted_ptr_free_symb,edx ;¬¥­ï¥¬ 㪠§ â¥«ì ­  ᢮¡®¤­ë© ᨬ¢®«, ¤«ï ¡®«¥¥ ¡ëáâண® ¯®¨áª  ¯ ¬ïâ¨
 1213.                 jmp .add_all
 1214.         @@:
 1215.         cmp ted_increase_size,0
 1216.         je .add_all
 1217.                 call ted_memory_increase
 1218.                 cmp ebx,0
 1219.                 jne .beg_cycle
 1220.         .add_all: ;¢á¥ ᨬ¢®«ë ¤®¡ ¢«¥­ë
 1221.  
 1222.         call ted_text_colored
 1223.         .no_add:
 1224.         popad
 1225.         ret
 1226. endp
 1227.  
 1228. ;input:
 1229. ;  edx = pointer to sumbol, when insert
 1230. ;  edi = pointer to tedit struct
 1231. ;output:
 1232. ;  edx = new pointer to sumbol, when insert
 1233. align 16
 1234. proc ted_memory_increase
 1235.         cmp ted_increase_size,0
 1236.         je @f
 1237.                 push eax ebx ecx
 1238.                 mov ecx,ted_increase_size
 1239.                 add ecx,ted_max_chars
 1240.                 mov ted_max_chars,ecx
 1241.                 imul ecx,sizeof.symbol
 1242.                 invoke mem.realloc, ted_tex,ecx
 1243.                 mov ebx,ted_tex
 1244.                 mov ted_tex,eax
 1245.                 mov ted_tex_1,eax
 1246.                 add ted_tex_1,sizeof.symbol
 1247.                         sub edx,ebx
 1248.                         add edx,eax
 1249.                         mov ted_ptr_free_symb,edx
 1250.                 add eax,ecx
 1251.                 mov ted_tex_end,eax
 1252.                 pop ecx ebx eax
 1253.         @@:
 1254.         ret
 1255. endp
 1256.  
 1257. ;input:
 1258. ;  ecx = position to free insert cell
 1259. ;  edx = pointer to sumbol, when insert
 1260. ;  esi = added symbol
 1261. ;  edi = pointer to tedit struct
 1262. ;output:
 1263. ;  ecx = position to inserted cell
 1264. align 16
 1265. ted_char_add:
 1266.         .loop_b:
 1267.                 cmp ecx,ted_tex_end
 1268.                 jge .end_f
 1269.                 cmp dword[ecx+symbol.tc],0
 1270.                 jne @f
 1271.                         cmp dword[ecx+symbol.td],0
 1272.                         je .loop_e
 1273.                 @@:
 1274.                 add ecx,sizeof.symbol
 1275.                 jmp .loop_b
 1276. align 4
 1277.         .loop_e:
 1278.  
 1279.         push eax ebx
 1280.         mov eax,ted_tim_ch
 1281.         mov [ecx+symbol.tc],eax
 1282.         mov ax,si
 1283.         mov byte[ecx],al
 1284.  
 1285.         call ted_get_text_arr_index ; *** eax=pos ***
 1286.         mov [ecx+symbol.perv],eax ;tex[i].perv=pos;
 1287.         m2m dword[ecx+symbol.next],dword[edx+symbol.next] ;tex[i].next=tex[pos].next;
 1288.  
 1289.         push edx
 1290.                 mov edx,ecx
 1291.                 call ted_get_text_arr_index ; *** eax=i ***
 1292.         pop edx
 1293.  
 1294.         mov [edx+symbol.next],eax ;tex[pos].next=i; // áá뫪¨ ¯¥à¥­ ¯à ¢«ï¥¬
 1295.         mov ebx,[ecx+symbol.next]
 1296.         ConvertIndexToPointer ebx
 1297.         mov [ebx+symbol.perv],eax ;tex[tex[i].next].perv=i; // ...
 1298.         pop ebx eax
 1299.  
 1300.         .end_f:
 1301.         call ted_text_colored
 1302.         ret
 1303.  
 1304. ;description:
 1305. ; äã­ªæ¨ï ¤«ï ᬥ­ë ª®¤¨à®¢®ª
 1306. ;input:
 1307. ; table - â ¡«¨æ  ¤«ï ¯¥à¥ª®¤¨à®¢ª¨
 1308. align 16
 1309. proc ted_but_convert_by_table uses eax edx edi esi, edit:dword, table:dword
 1310.         mov edi,[edit]
 1311.         mov esi,[table]
 1312.         mov edx,ted_tex
 1313.         .cycle:
 1314.                 ;¯¥à¥å®¤¨¬ ­  á«¥¤ãî騩 ᨬ¢®«
 1315.                 mov edx,[edx+symbol.next]
 1316.                 cmp edx,1
 1317.                 jle .end_text
 1318.                 imul edx,sizeof.symbol
 1319.                 add edx,ted_tex
 1320.  
 1321.                 movzx eax,byte[edx]
 1322.                 add eax,esi
 1323.                 mov al,byte[eax]
 1324.                 cmp al,0
 1325.                 je @f
 1326.                         mov byte[edx],al ;¬¥­ï¥¬ ª®¤¨à®¢ªã ᨬ¢®« 
 1327.                 @@:
 1328.                 jmp .cycle
 1329.         .end_text:
 1330.         ;cmp esi,0
 1331.         ;je @f
 1332.                 stdcall ted_draw,edi ;®¡­®¢«ï¥¬ ®ª­®
 1333.         ;@@:
 1334.         ret
 1335. endp
 1336.  
 1337. ;input:
 1338. ; edi = pointer to tedit struct
 1339. ;output:
 1340. ; esi = count converted symbols
 1341. ;description:
 1342. ; ”ã­ªæ¨ï ¨á¯®«ì§ã¥âáï ¤«ï ᬥ­ë ॣ¨áâà  ¢ë¡à ­­ëå ᨬ¢®«®¢
 1343. align 16
 1344. proc ted_convert_sel_text, conv_fun:dword
 1345.         locals
 1346.                 conv_cou dd ?
 1347.         endl
 1348.         mov dword[conv_cou],0
 1349.         pushad
 1350.  
 1351.         call ted_is_select
 1352.         or al,al
 1353.         jz .end_f
 1354.                 call ted_set_undo
 1355.                 call ted_sel_normalize
 1356.  
 1357.                 mov esi,ted_seln_x0
 1358.                 mov ecx,ted_seln_y0
 1359.                 call ted_get_pos_by_coords
 1360.                 mov eax,edx
 1361.                 mov esi,ted_seln_x1
 1362.                 mov ecx,ted_seln_y1
 1363.                 call ted_get_pos_by_coords
 1364.                 ;call ted_get_text_perv_pos
 1365.                 mov ebx,edx
 1366.  
 1367.                 cmp eax,ebx
 1368.                 je .end_f
 1369.  
 1370.                 inc ted_tim_ch
 1371.                 mov edx,eax ;i=p0;
 1372.                 mov ecx,ted_ptr_free_symb
 1373.                 @@:
 1374.                 push eax
 1375.                 mov al,byte[edx]
 1376.                 call dword[conv_fun] ;¯à¥®¡à §®¢ ­¨¥ ᨬ¢®« 
 1377.                 mov esi,eax
 1378.                 cmp byte[edx],al
 1379.                 pop eax
 1380.                 je .no_change
 1381.                         m2m dword[edx+symbol.td],ted_tim_ch
 1382.                         call ted_char_add ;b_pos=ted_char_add(tex[i].c^32,i,false,b_pos);
 1383.                         call ted_get_text_next_pos ;go to added symbol
 1384.                         inc dword[conv_cou]
 1385.                 .no_change:
 1386.  
 1387.                 call ted_iterat_next
 1388.                 cmp edx,ted_tex
 1389.                 je @f
 1390.                 cmp edx,ebx
 1391.                 jne @b
 1392.                 @@:
 1393.                 cmp dword[conv_cou],0
 1394.                 jne @f
 1395.                         dec ted_tim_ch
 1396.                 @@:
 1397.         .end_f:
 1398.         popad
 1399.         mov esi,dword[conv_cou]
 1400.         ret
 1401. endp
 1402.  
 1403. ;output:
 1404. ; bl = 0 - no delete
 1405. ; bl = 1 - delete
 1406. align 16
 1407. proc ted_text_del uses ecx edx edi, edit:dword, del_opt:dword
 1408.         mov edi,[edit]
 1409.         mov ebx,[del_opt]
 1410.  
 1411.         xor cl,cl
 1412.         test ebx,ted_opt_ed_move_cursor
 1413.         jz @f
 1414.                 call ted_cur_move_left
 1415.                 cmp dl,0
 1416.                 je .no_del
 1417.         @@:
 1418.         call ted_get_pos_by_cursor
 1419.         cmp ted_gp_opt,1
 1420.         je .no_del
 1421.                 test ebx,ted_opt_ed_change_time
 1422.                 jz @f
 1423.                         inc ted_tim_ch
 1424.                 @@:
 1425.                 m2m dword[edx+symbol.td], ted_tim_ch
 1426.                 mov cl,1
 1427.         .no_del:
 1428.         mov bl,cl
 1429.         ret
 1430. endp
 1431.  
 1432. ;input:
 1433. ; edi = pointer to tedit struct
 1434. ;output:
 1435. ; al = 1 if delete
 1436. ;description:
 1437. ; ”ã­ªæ¨ï 㤠«ï¥â ¢ë¤¥«¥­­ë© ⥪áâ
 1438. align 16
 1439. proc ted_sel_text_del uses ebx ecx edx esi, del_opt:dword
 1440.         call ted_is_select
 1441.         or al,al
 1442.         jz .end_f
 1443.                 call ted_sel_normalize
 1444.  
 1445.                 mov esi,ted_seln_x1
 1446.                 mov ecx,ted_seln_y1
 1447.                 call ted_get_pos_by_coords
 1448.                 mov ebx,edx
 1449.  
 1450.                 mov esi,ted_seln_x0
 1451.                 mov ecx,ted_seln_y0
 1452.                 call ted_get_pos_by_coords
 1453.  
 1454.                 test dword[del_opt],ted_opt_ed_change_time
 1455.                 jz @f
 1456.                         inc ted_tim_ch
 1457.                 @@:
 1458.                 cmp edx,ted_tex
 1459.                 je @f
 1460.                 cmp edx,ebx ;if(i==te)break;
 1461.                 je @f
 1462.                         m2m dword[edx+symbol.td],ted_tim_ch
 1463.                         mov esi,ted_opt_ed_change_time
 1464.                         not esi
 1465.                         and dword[del_opt],esi ;n_tim=false;
 1466.                         call ted_iterat_next
 1467.                         jmp @b
 1468. align 4
 1469.                 @@:
 1470.                 test dword[del_opt],ted_opt_ed_change_time
 1471.                 jz @f
 1472.                         dec ted_tim_ch
 1473.                         xor al,al
 1474.                 @@:
 1475.                 test dword[del_opt],ted_opt_ed_change_time
 1476.                 jnz @f
 1477.                         mov ecx,ted_seln_x0
 1478.                         mov edx,ted_seln_y0
 1479.                         call ted_go_to_pos
 1480.                         mov ted_sel_x0,0
 1481.                         mov ted_sel_y0,0
 1482.                         mov ted_sel_x1,0
 1483.                         mov ted_sel_y1,0
 1484.                 @@:
 1485.         .end_f:
 1486.         ret
 1487. endp
 1488.  
 1489.  
 1490. ;input:
 1491. ; eax = pointer to begin select
 1492. ; ebx = pointer to end select
 1493. ; edi = pointer to tedit struct
 1494. align 16
 1495. ted_revers:
 1496.         cmp eax,ebx
 1497.         jne @f
 1498.                 ret
 1499.         @@:
 1500.  
 1501.         push ecx edx
 1502.  
 1503.         mov edx,ted_tex_1
 1504.         cmp edx,ebx ;if(p1==1)p1=tex[1].perv;
 1505.         jne @f
 1506.                 call ted_get_text_perv_pos
 1507.                 mov ebx,edx
 1508.         @@:
 1509.  
 1510.         push esi
 1511.                 mov edx,[eax+symbol.perv] ; *** edx = tex[p0].perv ***
 1512.                 ConvertIndexToPointer edx
 1513.                 add edx,symbol.next
 1514.                 mov ecx,[edx] ;ecx = tex[tex[p0].perv].next
 1515.  
 1516.                 mov esi,[ebx+symbol.next] ; *** esi = tex[p1].next ***
 1517.                 ConvertIndexToPointer esi
 1518.                 add esi,symbol.perv
 1519.                 m2m dword[edx],dword[esi] ;tex[tex[p0].perv].next = tex[tex[p1].next].perv
 1520.  
 1521.                 mov [esi],ecx ;tex[tex[p1].next].perv = ecx
 1522.         pop esi
 1523.  
 1524.         mov ecx,[eax+symbol.perv] ;ecx = tex[p0].perv
 1525.         m2m dword[eax+symbol.perv],dword[ebx+symbol.next] ;tex[p0].perv = tex[p1].next
 1526.         mov [ebx+symbol.next],ecx ;tex[p1].next = ecx
 1527.  
 1528.         mov edx,eax ;i=p0;
 1529.         @@:
 1530.                 mov ecx,[edx+symbol.next] ;ecx = tex[i].next
 1531.                 m2m dword[edx+symbol.next],dword[edx+symbol.perv] ;tex[i].next = tex[i].perv
 1532.                 mov [edx+symbol.perv],ecx ;tex[i].perv = ecx
 1533.                 cmp edx,ebx ;if(i==p1)break;
 1534.                 je @f
 1535. ; ---
 1536. ;cmp edx,ted_tex
 1537. ;je @f
 1538. ; ---
 1539.                 mov edx,ecx ;i = ecx
 1540.                 ConvertIndexToPointer edx
 1541.                 jmp @b
 1542.         @@:
 1543.         pop edx ecx
 1544.         call ted_text_colored
 1545.         ret
 1546.  
 1547.  
 1548. ;input:
 1549. ; edi = pointer to tedit struct
 1550. ;output:
 1551. ; dl = 0 not move
 1552. ; dl = 2 if move up
 1553. ; dl = 8 if scroll move up
 1554. align 16
 1555. ted_cur_move_up:
 1556.   cmp ted_cur_y,0
 1557.   je @f
 1558.     dec ted_cur_y
 1559.     mov dl,2
 1560.     ret
 1561.   @@:
 1562.   push eax
 1563.   mov eax,ted_scr_w
 1564.   cmp dword[eax+sb_offs_position],0
 1565.   je @f
 1566.     dec dword[eax+sb_offs_position]
 1567.     mov dl,8
 1568.     jmp .ret_f
 1569.   @@:
 1570.   mov dl,0
 1571.   .ret_f:
 1572.   pop eax
 1573.   ret
 1574.  
 1575. ;input:
 1576. ; edi = pointer to tedit struct
 1577. ;output:
 1578. ; dl = 0 not move
 1579. ; dl = 2 if move down
 1580. ; dl = 8 if scroll move down
 1581. align 16
 1582. ted_cur_move_down:
 1583.   push eax ebx
 1584.   mov ebx,ted_scr_w
 1585.   xor dl,dl
 1586.   mov eax,[ebx+sb_offs_cur_area]
 1587.   dec eax
 1588.   cmp ted_cur_y,eax
 1589.   jge @f
 1590.     inc ted_cur_y
 1591.     mov dl,2
 1592.     jmp .ret_f
 1593.   @@:
 1594.   mov eax,ted_cur_y
 1595.   add eax,[ebx+sb_offs_position]
 1596.   inc eax
 1597.   cmp [ebx+sb_offs_max_area],eax
 1598.   jle @f
 1599.     inc dword[ebx+sb_offs_position]
 1600.     mov dl,8
 1601.   @@:
 1602.   .ret_f:
 1603.   pop ebx eax
 1604.   ret
 1605.  
 1606.  
 1607. ;input:
 1608. ; edi = pointer to tedit struct
 1609. ;output:
 1610. ; dl = 0 not move
 1611. ; dl = 1 if move up
 1612. align 16
 1613. ted_cur_move_page_up:
 1614.         push eax ebx
 1615.         mov ebx,ted_scr_w
 1616.         mov eax,[ebx+sb_offs_cur_area]
 1617.         xor dl,dl
 1618.         cmp eax,[ebx+sb_offs_position]
 1619.         jg @f
 1620.                 sub [ebx+sb_offs_position],eax
 1621.                 mov dl,1
 1622.         @@:
 1623.         cmp dword[ebx+sb_offs_position],0
 1624.         je @f
 1625.         cmp dl,1
 1626.         je @f
 1627.                 mov dword[ebx+sb_offs_position],0
 1628.                 mov dl,1
 1629.         @@:
 1630.         pop ebx eax
 1631.         ret
 1632.  
 1633. ;input:
 1634. ; edi = pointer to tedit struct
 1635. align 16
 1636. ted_cur_move_page_down:
 1637.         push eax ebx ecx
 1638.         mov ecx,ted_scr_w
 1639.  
 1640.         xor dl,dl
 1641.         mov eax,[ecx+sb_offs_max_area]
 1642.         sub eax,[ecx+sb_offs_cur_area]
 1643.         cmp [ecx+sb_offs_position],eax
 1644.         jge @f
 1645.                 mov ebx,[ecx+sb_offs_cur_area]
 1646.                 add [ecx+sb_offs_position],ebx
 1647.                 mov dl,1
 1648.                 mov dword[ecx+sb_offs_redraw],1
 1649.                 cmp [ecx+sb_offs_position],eax
 1650.                 jle @f
 1651.                         mov [ecx+sb_offs_position],eax
 1652.         @@:
 1653.         pop ecx ebx eax
 1654.         ret
 1655.  
 1656. ;input:
 1657. ; edi = pointer to tedit struct
 1658. ;output:
 1659. ; dl = 0 not move
 1660. ; dl = 1 if move left
 1661. ; dl = 3 if move left and up
 1662. ; dl = 8 if scroll move up
 1663. align 16
 1664. ted_cur_move_left:
 1665.         cmp ted_cur_x,0
 1666.         je @f
 1667.                 dec ted_cur_x
 1668.                 mov dl,1
 1669.                 ret
 1670.         @@:
 1671.         push eax
 1672.         mov eax,ted_scr_h
 1673.         cmp dword[eax+sb_offs_position],0
 1674.         je @f
 1675.                 dec dword[eax+sb_offs_position]
 1676.                 mov dl,8
 1677.                 jmp .ret_f
 1678.         @@:
 1679.         cmp ted_cur_y,0
 1680.         jne @f
 1681.                 mov eax,ted_scr_w
 1682.                 mov dl,0
 1683.                 cmp dword[eax+sb_offs_position],0
 1684.                 je .ret_f
 1685.                         dec dword[eax+sb_offs_position]
 1686.                         call ted_scroll_set_redraw
 1687.                         call ted_cur_move_x_last_char
 1688.                         mov dl,8
 1689.                         jmp .ret_f
 1690.         @@:
 1691.         cmp ted_cur_y,0
 1692.         je @f
 1693.                 dec ted_cur_y
 1694.                 call ted_cur_move_x_last_char
 1695.                 cmp dl,8
 1696.                 je .ret_f
 1697.                 mov dl,3
 1698.                 jmp .ret_f
 1699.         @@:
 1700.         mov dl,0
 1701.         .ret_f:
 1702.         pop eax
 1703.         ret
 1704.  
 1705. ;input:
 1706. ; edi = pointer to tedit struct
 1707. align 16
 1708. ted_cur_move_right:
 1709.         push eax ebx
 1710.         mov eax,ted_scr_h
 1711.         xor dl,dl
 1712.         mov ebx,[eax+sb_offs_cur_area]
 1713.         cmp ted_cur_x,ebx
 1714.         jge @f
 1715.                 inc ted_cur_x
 1716.                 mov dl,1
 1717.                 jmp .ret_f
 1718.         @@:
 1719.                 inc dword[eax+sb_offs_position]
 1720.                 mov dl,8
 1721.         .ret_f:
 1722.         pop ebx eax
 1723.         ret
 1724.  
 1725. ;input:
 1726. ; edi = pointer to tedit struct
 1727. align 16
 1728. ted_cur_move_x_last_char:
 1729. ;[hScr.position]
 1730. ;[hScr.cur_area]
 1731. ;dl-???
 1732.   push eax ebx ecx
 1733.   mov eax,ted_cur_y
 1734.   mov ecx,ted_scr_w
 1735.   add eax,[ecx+sb_offs_position]
 1736.   call ted_strlen
 1737.   xor dl,dl
 1738.  
 1739.   mov ecx,ted_scr_h
 1740.   cmp ebx,[ecx+sb_offs_position]
 1741.   jge @f
 1742.     mov dl,8
 1743.     mov [ecx+sb_offs_position],ebx
 1744.   @@:
 1745.   sub ebx,[ecx+sb_offs_position]
 1746.  
 1747.   cmp ebx,[ecx+sb_offs_cur_area]
 1748.   jle @f ; b---[---]---e
 1749.     add [ecx+sb_offs_position],ebx
 1750.     mov ebx,[ecx+sb_offs_cur_area]
 1751.     sub [ecx+sb_offs_position],ebx
 1752.     mov dl,8
 1753.   @@:
 1754.   mov ted_cur_x,ebx
 1755.   pop ecx ebx eax
 1756.   ret
 1757.  
 1758. ;input:
 1759. ; edi = pointer to tedit struct
 1760. ;output:
 1761. ; dl = 0 not move
 1762. ; dl = 1 move cursor
 1763. ; dl = 8 move cursor and scroll
 1764. align 16
 1765. ted_cur_move_x_first_char:
 1766.         xor dl,dl
 1767.         cmp ted_cur_x,0
 1768.         je @f
 1769.                 mov ted_cur_x,0
 1770.                 mov dl,1
 1771.         @@:
 1772.         push eax
 1773.         mov eax,ted_scr_h
 1774.         cmp dword[eax+sb_offs_position],0
 1775.         je @f
 1776.                 mov dword[eax+sb_offs_position],0
 1777.                 mov dl,8
 1778.         @@:
 1779.         pop eax
 1780.         ret
 1781.  
 1782. ;input:
 1783. ; edx = pointer to symbol struct
 1784. ; edi = pointer to tedit struct
 1785. ;output:
 1786. ; eax = array index
 1787. align 16
 1788. ted_get_text_arr_index:
 1789.         push ecx edx
 1790.                 mov eax,edx
 1791.                 sub eax,ted_tex
 1792.                 xor edx,edx
 1793.                 mov ecx,sizeof.symbol
 1794.                 div ecx
 1795.         pop edx ecx
 1796.         ret
 1797.  
 1798. ;input:
 1799. ; edx = pointer to symbol struct
 1800. ; edi = pointer to tedit struct
 1801. ;output:
 1802. ; edx = pointer to 'perv' struct
 1803. align 16
 1804. ted_get_text_perv_pos:
 1805.         mov edx,[edx+symbol.perv]
 1806.         imul edx,sizeof.symbol
 1807.         add edx,ted_tex
 1808.         ret
 1809.  
 1810. ;input:
 1811. ; edx = pointer to symbol struct
 1812. ;output:
 1813. ; edx = pointer to 'next' symbol struct
 1814. align 16
 1815. ted_get_text_next_pos:
 1816.         mov edx,[edx+symbol.next]
 1817.         imul edx,sizeof.symbol
 1818.         add edx,ted_tex
 1819.         ret
 1820.  
 1821. ;input:
 1822. ; edi = pointer to tedit struct
 1823. ;output:
 1824. ; edx = symbol under cursor
 1825. ; ted_gp_opt = 1,2
 1826. ; edx = tex[1].perv if error
 1827. ; ted_gp_opt = 0
 1828. align 16
 1829. ted_get_pos_by_cursor:
 1830.         push eax ecx esi
 1831.                 mov esi,ted_cur_x
 1832.                 mov eax,ted_scr_h
 1833.                 add esi,[eax+sb_offs_position]
 1834.                 mov ecx,ted_cur_y
 1835.                 mov eax,ted_scr_w
 1836.                 add ecx,[eax+sb_offs_position]
 1837.                 call ted_get_pos_by_coords
 1838.         pop esi ecx eax
 1839.         ret
 1840.  
 1841. ;input:
 1842. ; esi = XPos
 1843. ; ecx = YPos
 1844. ; edi = pointer to tedit struct
 1845. ;output:
 1846. ; edx = symbol under cursor
 1847. ; ted_gp_opt = 1 if found text line
 1848. ; ted_gp_opt = 2 if found text line and column
 1849. ; edx = tex[1] if error
 1850. ; ted_gp_opt = 0 if text no found
 1851. align 16
 1852. proc ted_get_pos_by_coords uses eax ebx
 1853.         xor eax,eax ;Row
 1854.         xor ebx,ebx ;Col
 1855.   mov ted_gp_opt,0
 1856.   mov edx,ted_tex
 1857.   @@:
 1858.     call ted_iterat_next
 1859.     cmp edx,ted_tex_1
 1860.     jle @f
 1861.     cmp ebx,esi
 1862.     jne .u1_0 ;Col <> ted_cur_x
 1863.       mov ted_gp_opt,1
 1864.       cmp eax,ecx
 1865.       jge @f ; Row >= ted_cur_y
 1866.     .u1_0:
 1867.     mov ted_gp_opt,0
 1868.     inc ebx
 1869.     cmp byte [edx],13
 1870.     jne @b
 1871.     cmp eax,ecx
 1872.     jge @f ; Row >= ted_cur_y
 1873.     inc eax
 1874.     xor ebx,ebx
 1875.     jmp @b
 1876.   @@:
 1877.   cmp eax,ecx
 1878.   jne @f ; Row = ted_cur_y
 1879.     inc ted_gp_opt
 1880.   @@:
 1881.   cmp ted_gp_opt,0
 1882.   jne @f
 1883.     mov edx,ted_tex_1
 1884.     ;call ted_get_text_perv_pos
 1885.   @@:
 1886.   ret
 1887. endp
 1888.  
 1889. ;input:
 1890. ; eax = Row
 1891. ; edi = pointer to tedit struct
 1892. ;output:
 1893. ; ebx = str len
 1894. align 16
 1895. ted_strlen:
 1896.   push edx ecx
 1897.   ;ecx = Row, from cycle
 1898.  
 1899.   xor ebx,ebx
 1900.   xor ecx,ecx
 1901.   mov edx,ted_tex
 1902.   @@:
 1903.     call ted_iterat_next
 1904.     cmp edx,ted_tex_1
 1905.     jle @f
 1906.     inc ebx
 1907.     cmp byte [edx],13
 1908.     jne @b
 1909.     dec ebx ;lenght minus 1 sumbol to paragraph
 1910.     cmp eax,ecx
 1911.     je @f
 1912.     xor ebx,ebx
 1913.     inc ecx
 1914.     jmp @b
 1915.   @@:
 1916.  
 1917.   cmp eax,ecx
 1918.   je @f
 1919.     xor ebx,ebx
 1920.   @@:
 1921.  
 1922.   pop ecx edx
 1923.   ret
 1924.  
 1925.  
 1926. ;input:
 1927. ; edx = symbol position
 1928. ; edi = pointer to tedit struct
 1929. ;output:
 1930. ; eax = number of line
 1931. ; ebx = symbol position in line
 1932. align 16
 1933. ted_get_text_coords:
 1934.   push edx
 1935.   xor eax,eax
 1936.   xor ebx,ebx
 1937.   @@:
 1938.     call ted_iterat_perv
 1939.  
 1940.     cmp eax,0
 1941.     jne .no_col_mov
 1942.     inc ebx
 1943.     .no_col_mov:
 1944.  
 1945.     cmp edx,ted_tex_1
 1946.     jle @f
 1947.     cmp byte [edx],13
 1948.     jne @b
 1949.     inc eax
 1950.     jmp @b
 1951.   @@:
 1952.   dec ebx
 1953.   pop edx
 1954.   ret
 1955.  
 1956. ;input:
 1957. ; edi = pointer to tedit struct
 1958. ;output:
 1959. ; eax = num lines
 1960. align 16
 1961. ted_get_num_lines:
 1962.         push edx
 1963.         mov eax,1
 1964.         mov edx,ted_tex
 1965.         @@:
 1966.                 call ted_iterat_next
 1967.                 cmp edx,ted_tex_1
 1968.                 jle @f
 1969.                 cmp byte[edx],13
 1970.                 jne @b
 1971.                 inc eax
 1972.                 jmp @b
 1973.         @@:
 1974. ;...
 1975. ;dec eax
 1976.         pop edx
 1977.         ret
 1978.  
 1979.  
 1980. ;input:
 1981. ; edi = pointer to tedit struct
 1982. ;description:
 1983. ; ®â¬¥­ï¥â ®â¬¥­¥­­ë¥ ¤¥©á⢨ï, ¯¥à¥¤ ¨§¬¥­¥­¨¥¬ ¤®ªã¬¥­â 
 1984. align 16
 1985. proc ted_set_undo
 1986.         mov ted_drag_k,0 ;§ ª ­ç¨¢ ¥¬ ¢ë¤¥«¥­¨¥ ®â ª« ¢¨ âãàë
 1987.         cmp ted_tim_undo,1
 1988.         jl .no_work
 1989.  
 1990.         push eax ebx edx
 1991.         mov edx,ted_tex
 1992.         call ted_get_text_next_pos ;long i=tex[0].next;
 1993.         mov eax,ted_tim_undo
 1994.         sub ted_tim_ch,eax ;ted_tim_ch-=ted_tim_undo;
 1995.         mov eax,ted_tim_ch
 1996.         cmp ted_tim_ls,eax ;if(ted_tim_ls>ted_tim_ch)
 1997.         jle @f
 1998.                 mov ted_tim_ls,0
 1999.         @@:
 2000.                 cmp edx,ted_tex_1
 2001.                 jle @f
 2002.  
 2003.                 ;if(tex[i].tc>ted_tim_ch){ // ¥á«¨ ᮧ¤ ­¨¥ ᨬ¢®«  ¡ë«® ®â¬¥­¥­®
 2004.                 cmp [edx+symbol.tc],eax
 2005.                 jle .no_u1
 2006.                         mov dword[edx+symbol.tc],0
 2007.                         mov dword[edx+symbol.td],0
 2008.  
 2009.                         mov ebx,[edx+symbol.perv]
 2010.                         imul ebx,sizeof.symbol
 2011.                         add ebx,ted_tex ;ebx=tex[i].perv
 2012.                         m2m dword [ebx+symbol.next],dword [edx+symbol.next] ;tex[tex[i].perv].next=tex[i].next;
 2013.  
 2014.                         mov ebx,[edx+symbol.next]
 2015.                         imul ebx,sizeof.symbol
 2016.                         add ebx,ted_tex ;ebx=tex[i].next
 2017.                         m2m dword [ebx+symbol.perv],dword [edx+symbol.perv] ;tex[tex[i].next].perv=tex[i].perv;
 2018.  
 2019.                         cmp ted_ptr_free_symb,edx
 2020.                         jle .no_cor_free
 2021.                                 mov ted_ptr_free_symb,edx ;¬¥­ï¥¬ 㪠§ â¥«ì ­  ᢮¡®¤­ë© ᨬ¢®«, ¤«ï ¡®«¥¥ ¡ëáâண® ¯®¨áª  ¯ ¬ïâ¨
 2022.                         .no_cor_free:
 2023.                         mov edx,ebx ;®¯â¨¬¨§¨à㥬 ¯® ᪮à®á⨠(edx ¯®á«¥ ¢ë§®¢  ted_get_text_next_pos ¡ã¤¥â à ¢¥­ ebx)
 2024.                         jmp @b
 2025.                 .no_u1:
 2026.  
 2027.                 ;else if(tex[i].td>ted_tim_ch) tex[i].td=0; // ¥á«¨ 㤠«¥­¨¥ ᨬ¢®«  ¡ë«® ®â¬¥­¥­®
 2028.                 cmp [edx+symbol.td],eax
 2029.                 jle .no_u2
 2030.                         mov dword[edx+symbol.td],0
 2031.                 .no_u2:
 2032.  
 2033.                 call ted_get_text_next_pos
 2034.                 jmp @b
 2035.         @@:
 2036.         mov ted_tim_undo,0
 2037.         mov eax,ted_tim_co
 2038.         cmp ted_tim_ch,eax
 2039.         jge @f
 2040.                 mov ted_tim_co,0
 2041.         @@:
 2042.         pop edx ebx eax
 2043.         .no_work:
 2044.         ret
 2045. endp
 2046.  
 2047. ;description:
 2048. ; ¯¥à¥å®¤ ­  㪠§ ­­ãî ¯®§¨æ¨î
 2049. ;input:
 2050. ; row = ­®¬¥à áâப¨
 2051. ; col = ᨬ¢®«
 2052. align 16
 2053. proc ted_go_to_position uses ecx edx edi, edit:dword, row:dword, col:dword
 2054.         mov edi,[edit]
 2055.         ; ¯®¤£®â®¢ª  áâப¨
 2056.         mov edx,[row]
 2057.         call ted_get_num_lines
 2058.         cmp edx,eax
 2059.         jle @f
 2060.                 mov edx,eax ;®£à ­¨ç¥­¨¥ ¯® áâப¥ max
 2061.         @@:
 2062.         dec edx
 2063.         cmp edx,0
 2064.         jge @f
 2065.                 xor edx,edx ;®£à ­¨ç¥­¨¥ ¯® áâப¥ min
 2066.         @@:
 2067.         ; ¯®¤£®â®¢ª  ᨬ¢®« 
 2068.         mov ecx,[col]
 2069.         dec ecx
 2070.         cmp ecx,0
 2071.         jge @f
 2072.                 xor ecx,ecx
 2073.         @@:
 2074.         call ted_go_to_pos
 2075.         stdcall ted_draw,edi
 2076.         ret
 2077. endp
 2078.  
 2079. ;input:
 2080. ; ecx = Col
 2081. ; edx = Row
 2082. ; edi = pointer to tedit struct
 2083. ;output:
 2084. ; ecx = cursor x
 2085. ; edx = cursor y
 2086. align 16
 2087. ted_go_to_pos:
 2088.         push eax ebx
 2089.         mov eax,ted_scr_h
 2090.         sub ecx,[eax+sb_offs_position]
 2091.         cmp ecx,0 ;ted_cur_x < 0
 2092.         jge @f
 2093.                 add [eax+sb_offs_position],ecx ;¯à®ªàã⪠ áªà®««¨­£  ¢«¥¢®
 2094.                 xor ecx,ecx
 2095.         @@:
 2096.         mov ebx,5 ;5 - ¦¥« ¥¬ë© ®âáâ㯠᫥¢ 
 2097.         cmp ecx,ebx
 2098.         jge .end0
 2099.                 sub ebx,ecx ;ebx - ­  ᪮«ìª® ᨬ¢®«®¢ ­ã¦­® ᤢ¨­ãâì ªãàá®à
 2100.                 cmp [eax+sb_offs_position],ebx
 2101.                 jge @f
 2102.                         add ecx,[eax+sb_offs_position]
 2103.                         mov dword[eax+sb_offs_position],0
 2104.                         jmp .end0
 2105.                 @@:
 2106.                         sub [eax+sb_offs_position],ebx
 2107.                         add ecx,ebx
 2108.         .end0:
 2109.         cmp ecx,[eax+sb_offs_cur_area] ;ted_cur_x > [.cur_area]
 2110.         jl .end1
 2111.                 mov ebx,ecx
 2112.                 sub ebx,[eax+sb_offs_cur_area]
 2113.                 inc ebx
 2114.                 add [eax+sb_offs_position],ebx ;¯à®ªàã⪠ áªà®««¨­£  ¢¯à ¢®
 2115.                 sub ecx,ebx
 2116.         .end1:
 2117.         mov ted_cur_x,ecx
 2118.  
 2119.         mov eax,ted_scr_w
 2120.         sub edx,[eax+sb_offs_position]
 2121.         cmp edx,0 ;ted_cur_y < 0
 2122.         jge @f
 2123.                 add [eax+sb_offs_position],edx ;¯à®ªàã⪠ áªà®««¨­£  ¢¢¥àå
 2124.                 xor edx,edx
 2125.                 jmp .end2
 2126.         @@:
 2127.         cmp edx,[eax+sb_offs_cur_area] ;ted_cur_y > [.cur_area]
 2128.         jl .end2
 2129.                 mov ebx,edx
 2130.                 sub ebx,[eax+sb_offs_cur_area]
 2131.                 inc ebx
 2132.                 add [eax+sb_offs_position],ebx ;¯à®ªàã⪠ áªà®««¨­£  ¢­¨§
 2133.                 sub edx,ebx
 2134.         .end2:
 2135.         mov ted_cur_y,edx
 2136.         pop ebx eax
 2137.         ret
 2138.  
 2139. ;input:
 2140. ; edi = pointer to tedit struct
 2141. align 16
 2142. ted_text_colored:
 2143.   push eax edx
 2144.   mov eax,ted_tim_ch
 2145.   sub eax,ted_tim_undo
 2146.   mov ted_tim_co,eax
 2147.   mov edx,ted_tex
 2148.   @@:
 2149.     call ted_iterat_next
 2150.     cmp edx,ted_tex_1
 2151.     jle @f
 2152.     mov byte[edx+1],0
 2153.     jmp @b
 2154.   @@:
 2155.  
 2156.   cmp ted_key_words_count,1
 2157.   jl .no_colors
 2158.   mov edx,ted_tex
 2159.   @@:
 2160.     call ted_text_find_sel_color
 2161.     cmp edx,ted_tex_1
 2162.     jle .no_colors
 2163.     jmp @b
 2164.   .no_colors:
 2165.   pop edx eax
 2166.   ret
 2167.  
 2168.  
 2169. ;input:
 2170. ; edx = pointer to start symbol
 2171. ; edi = pointer to tedit struct
 2172. ;output:
 2173. ; edx = pointer to next symbol
 2174. ;description:
 2175. ; ”ã­ªæ¨ï ¤«ï ¯®¨áª  ¨ ¢ë¤¥«¥­¨ï ¯®¤á¢¥ç¥­ëå á«®¢
 2176. align 16
 2177. proc ted_text_find_sel_color uses eax ebx ecx esi
 2178. locals
 2179.         begPos dd ? ;­ ç «ì­ ï ¯®§¨æ¨ï
 2180.         endPos dd ? ;ª®­¥ç­ ï ¯®§¨æ¨ï
 2181.         find db ? ;­ ©¤¥­® / ­¥ ­ ©¤¥­®
 2182.         f_color db ? ;¨­¤¥ªá æ¢¥â  ­ ©¤¥­®£® á«®¢ 
 2183. endl
 2184. ;eax = word_n ⥪ã騩 ­®¬¥à (¯®§¨æ¨ï) ¯à®¢¥à塞®£® á«®¢  ¢ ᯨ᪥
 2185. ;ebx = ¤«ï à §­ëå 楫¥©
 2186. ;ecx = l_pos ¯®á«¥¤­¨© ­®¬¥à (¯®§¨æ¨ï) ¯®¤å®¤ï饣® á«®¢  ¢ ᯨ᪥
 2187. ;esi = ¤«ï à §­ëå 楫¥©, ­®¬¥à ¯à®¢¥à塞®£® ᨬ¢®«  ¢ á«®¢¥
 2188.         mov dword[begPos],1
 2189.         mov dword[endPos],1
 2190.         mov byte[find],0
 2191.         mov byte[f_color],1
 2192.         @@:
 2193.                 call ted_iterat_next
 2194.                 cmp edx,ted_tex_1
 2195.                 jle @f
 2196.  
 2197.                 xor eax,eax
 2198.                 mov al,byte[edx]
 2199.                 shl ax,2 ;eax*=4
 2200.                 add eax,ted_arr_key_pos
 2201.                 mov eax,[eax]
 2202.                 cmp eax,0
 2203.                 jl @b ;if( (word_n=ted_arr_key_pos[(unsigned char)tex[i].c])>-1 ){
 2204.  
 2205.                 mov ecx,eax
 2206.                 ;while(l_pos<ted_key_words_count && Col[l_pos].Text[0]==Col[word_n].Text[0])
 2207.                 .wh_1b:
 2208.                         cmp ecx,ted_key_words_count
 2209.                         jge .wh_1e
 2210.                         ColToIndexOffset ecx,esi
 2211.                         mov bl,byte[esi]
 2212.                         ColToIndexOffset eax,esi
 2213.                         cmp bl,byte[esi]
 2214.                         jne .wh_1e
 2215.                                 inc ecx
 2216.                         jmp .wh_1b
 2217.                 .wh_1e:
 2218.  
 2219.                 mov [begPos],edx ;bP=i;
 2220.                 mov esi,1
 2221. align 4
 2222.                 .wh_2b: ;while(1){
 2223.                 call ted_iterat_next
 2224.  
 2225.                 ;while(l_pos>word_n && Col[l_pos-1].Text[pos]!=tex[i].c)
 2226.                 .wh_3b:
 2227.                         cmp ecx,eax
 2228.                         jle .wh_3e
 2229.                         dec ecx
 2230.                         ColToIndexOffset ecx,ebx
 2231.                         inc ecx
 2232.                         ;cmp byte[ebx+esi],byte[edx]
 2233.                         mov bl,byte[ebx+esi]
 2234.                         cmp bl,byte[edx]
 2235.                         je .wh_3e
 2236.                                 dec ecx
 2237.                         jmp .wh_3b
 2238.                 .wh_3e:
 2239.  
 2240.                 ColToIndexOffset eax,ebx
 2241.                 cmp byte[ebx+esi],0
 2242.                 jne .if_0 ;if(Col[word_n].Text[pos]==0){
 2243.                 mov [endPos],edx ;eP=i;
 2244.                 ColToIndexOffset eax,ebx
 2245.                 mov bl,[ebx+MAX_COLOR_WORD_LEN+7]
 2246.                 mov [f_color],bl ;f_color=Col[word_n].color;
 2247.  
 2248.                 mov byte[find],1
 2249.                 ColToIndexOffset eax,ebx ;... ebx = Col[word_n]
 2250.                 mov bl,[ebx+MAX_COLOR_WORD_LEN+4]
 2251.                 cmp bl,0 ;if(Col[word_n].wwo)
 2252.                 je .if_2n
 2253.                         push edx
 2254.                         mov edx,[begPos]
 2255.                         call ted_iterat_perv
 2256.  
 2257.                         btr bx,0 ;1-1
 2258.                         jae .if_3e ;if(Col[word_n].wwo&1)
 2259.                                 ;u1= !(isalnum(cont_s)||cont_s=='_')
 2260.                                 call isalnum
 2261.                                 jae .if_3e
 2262.                                         mov byte[find],0
 2263.                                         jmp .if_4e
 2264.                         .if_3e:
 2265.  
 2266.                         btr bx,3 ;4-1
 2267.                         jae .if_4e ;if(Col[word_n].wwo&8)
 2268.                                 ;u1= !isalpha(cont_s);
 2269.                                 call isalpha
 2270.                                 jae .if_4e
 2271.                                         mov byte[find],0
 2272.                         .if_4e:
 2273.  
 2274.                         mov edx,[endPos]
 2275.                         ;call ted_iterat_next
 2276.  
 2277.                         btr bx,1 ;2-1
 2278.                         jae .if_5e ;if(Col[word_n].wwo&2)
 2279.                                 ;u1= !(isalnum(cont_s)||cont_s=='_')
 2280.                                 call isalnum
 2281.                                 jae .if_5e
 2282.                                         mov byte[find],0
 2283.                                         jmp .if_6e
 2284.                         .if_5e:
 2285.  
 2286.                         btr bx,4 ;5-1
 2287.                         jae .if_6e ;if(Col[word_n].wwo&16)
 2288.                                 ;u1= !isalpha(cont_s);
 2289.                                 call isalpha
 2290.                                 jae .if_6e
 2291.                                         mov byte[find],0
 2292.                         .if_6e:
 2293.  
 2294.                         btr bx,2 ;3-1
 2295.                         jae .if_7e ;if(Col[word_n].wwo&4)
 2296.                                 ColToIndexOffset eax,ebx
 2297.                                 mov bx,word[ebx+MAX_COLOR_WORD_LEN+5]
 2298.                                 call ted_iterat_next_pos_char
 2299.                                 cmp edx,ted_tex_1
 2300.                                 jle .if_7e
 2301.                                         mov dword[endPos],edx
 2302.                         .if_7e:
 2303.  
 2304.                         pop edx
 2305.                 .if_2n:
 2306. ;if(i!=1){ // ­¥ ª®­¥æ ¤®ªã¬¥­â 
 2307. ;  cont_s=tex[eP].c;
 2308. ;  if(Col[word_n].wwo&2) u2= !(isalnum(cont_s)||cont_s=='_');  // ­¥ ¡ãª¢.-ç¨á«. ᨬ¢®«
 2309. ;  if(u2 && Col[word_n].wwo&16) u2= !isalpha(cont_s); // ­¥ ç¨á«. ᨬ¢®«
 2310. ;  if(Col[word_n].wwo&4) eP=ted_iterat_next_pos_char(eP,Col[word_n].endc);
 2311.  
 2312.                         cmp eax,ecx
 2313.                         je .wh_2e ;if(word_n==l_pos) break; // do double - ¥á«¨ á«®¢® â®ç­® ¯®á«¥¤­¥¥
 2314.                 .if_0:
 2315.  
 2316.                 cmp edx,ted_tex_1
 2317.                 jle .wh_2e ;if(i==1) break;
 2318.  
 2319.                 ;while(l_pos>word_n && Col[word_n].Text[pos]!=tex[i].c)
 2320.                 .wh_4b:
 2321.                 cmp ecx,eax
 2322.                 jle .wh_4e
 2323.                         ColToIndexOffset eax,ebx
 2324.                         ;cmp byte[ebx+esi],byte[edx]
 2325.                         mov bl,byte[ebx+esi]
 2326.                         cmp bl,byte[edx]
 2327.                         je .wh_4e
 2328.                                 inc eax
 2329.                         jmp .wh_4b
 2330.                 .wh_4e:
 2331.  
 2332.                 cmp eax,ecx
 2333.                 je .wh_2e;if(word_n==l_pos) break;
 2334.                         inc esi ;pos++;
 2335.                         jmp .wh_2b
 2336.                 .wh_2e:
 2337.  
 2338.                 cmp byte[find],1 ;if(fnd)break;
 2339.                 je @f
 2340.                         mov edx,[begPos];i=bP;
 2341.                 jmp @b
 2342.         @@:
 2343.  
 2344.         cmp byte[find],1
 2345.         jne .if_1e ;if(fnd){ // ¢ë¤¥«¥­¨¥ ­ ©¤¥­®£® ⥪áâ 
 2346.                 ;if(!mode_sf1 || (mode_sf1 && strlen(Col[word_n].f1->c_str())>0)){
 2347.                 mov eax,[begPos]
 2348.                 mov bl,[f_color]
 2349.                 mov [eax+1],bl ;tex[bP].col=f_color;
 2350.                 mov eax,[endPos]
 2351.                 mov byte[eax+1],0xff ;tex[eP].col=255;
 2352.                 ;return ItPoPerv(eP); // ¢®§¢à é ¥¬ ¯®§¨æ¨î ª®­æ  ¢å®¦¤¥­¨ï
 2353.                 mov edx,[endPos]
 2354.                 call ted_get_text_perv_pos
 2355.                 jmp @f
 2356.         .if_1e:
 2357.                 mov edx,ted_tex
 2358.         @@:
 2359.  
 2360.         ret
 2361. endp
 2362.  
 2363. ;input:
 2364. ; edx = pointer to char (byte)
 2365. ;output:
 2366. ; cf=1 if symbol is...
 2367. align 16
 2368. tab_all_num db 0,0,0,0,0,0,0xff,11b,11111110b,0xff,0xff,10000111b,11111110b,0xff,0xff,111b,0,0,0,0,0,0,0,0;,0,0,0,0,0,0,0,0 - tab_alpha_0,0,0,0,0,0,0,0
 2369. tab_alpha db 0,0,0,0,0,0,0,0,11111110b,0xff,0xff,10000111b,11111110b,0xff,0xff,111b,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
 2370.  
 2371. ;output:
 2372. ; cf=1 ¥á«¨ ¢ [edx] ¡ãª¢ , æ¨äà  ¨«¨ '_'
 2373. align 16
 2374. isalnum:
 2375.         push eax ebx
 2376.         movzx eax,byte[edx] ;al=offset
 2377.         shr eax,3
 2378.         lea ebx,[tab_all_num]
 2379.         add ebx,eax
 2380.         movzx ax,byte[edx] ;al=bit
 2381.         and ax,111b
 2382.         bt word[ebx],ax
 2383.         pop ebx eax
 2384.         ret
 2385.  
 2386. ;output:
 2387. ; cf=1 ¥á«¨ ¢ [edx] ¡ãª¢  ¨«¨ '_'
 2388. align 16
 2389. isalpha:
 2390.         push eax ebx
 2391.         movzx eax,byte[edx] ;al=offset
 2392.         shr eax,3
 2393.         lea ebx,[tab_alpha]
 2394.         add ebx,eax
 2395.         movzx ax,byte[edx] ;al=bit
 2396.         and ax,111b
 2397.         bt word[ebx],ax
 2398.         pop ebx eax
 2399.         ret
 2400.  
 2401. align 16
 2402. proc ted_show_help_f1 uses eax edx edi, edit:dword
 2403.         mov edi,[edit]
 2404.  
 2405.         call ted_get_pos_by_cursor
 2406.         push edx
 2407.                 call ted_iterat_next_color_tag
 2408.                 mov eax,edx
 2409.         pop edx
 2410.         call ted_iterat_perv_color_tag
 2411.  
 2412.         cmp eax,ted_tex
 2413.         jle @f
 2414.         cmp edx,ted_tex_1
 2415.         jle @f
 2416.                 stdcall ted_find_help_id,eax
 2417.         @@:
 2418.         ;call ted_draw_main_cursor
 2419.         call ted_draw_help_f1
 2420.         ret
 2421. endp
 2422.  
 2423. ;input:
 2424. ; edx = position begin 'symbol' struct
 2425. ; edi = pointer to tedit struct
 2426. ; end_pos = position end 'symbol' struct
 2427. align 16
 2428. proc ted_find_help_id, end_pos:dword
 2429. ; ecx = word_n
 2430. ; ebx = l_pos
 2431.   mov ted_help_id,-1
 2432.  
 2433.   push ebx ecx
 2434.     xor ebx,ebx
 2435.     mov bl,[edx]
 2436.     shl bx,2 ;ebx*=4
 2437.     add ebx,ted_arr_key_pos
 2438.     mov ecx,[ebx]
 2439.     cmp ecx,0
 2440.     jl .if_0e ;if( (word_n=ted_arr_key_pos[(unsigned char)tf[0]])>-1 ){
 2441.       push esi eax
 2442.       mov ebx,ecx ;l_pos=word_n;
 2443.       ColToIndexOffset ecx,esi
 2444.       push cx
 2445.       mov cl,[esi]
 2446.       @@:
 2447.         cmp ebx,ted_key_words_count ;while(l_pos<ted_key_words_count)
 2448.         jge @f
 2449.         ;ColToIndexOffset ecx,esi
 2450.         ColToIndexOffset ebx,eax
 2451.         cmp cl,[eax] ;&& Col[l_pos].Text[0]==Col[word_n].Text[0])
 2452.         jne @f
 2453.           inc ebx ;l_pos++;
 2454.           jmp @b
 2455.       @@:
 2456.       pop cx
 2457.       call ted_iterat_next ;pos=1;
 2458.       mov esi,1
 2459.       @@:
 2460.         push dx
 2461.         push word[edx]
 2462.         pop dx
 2463.           .wh_0b:
 2464.             cmp ebx,ecx ;while(l_pos>word_n
 2465.             jle .wh_0e
 2466.             dec ebx
 2467.             ColToIndexOffset ebx,eax
 2468.             inc ebx
 2469.             cmp byte[eax+esi],dl ;&& Col[l_pos-1].Text[pos]!=tf[i])
 2470.             je .wh_0e
 2471.               dec ebx ;l_pos--;
 2472.             jmp .wh_0b
 2473.           .wh_0e:
 2474.  
 2475.           .wh_1b:
 2476.             cmp ebx,ecx ;while(l_pos>word_n
 2477.             jle .wh_1e
 2478.             ColToIndexOffset ecx,eax
 2479.             cmp byte[eax+esi],dl
 2480.             je .wh_1e
 2481.               inc ecx ;word_n++;
 2482.             jmp .wh_1b
 2483.           .wh_1e:
 2484.         pop dx
 2485.  
 2486.         cmp ecx,ebx ;if(word_n==l_pos) break;
 2487.         je @f
 2488.         call ted_iterat_next ;pos++;
 2489.         cmp edx,[end_pos] ;for(...;i<strlen;...)
 2490.         je @f ;jge
 2491.         inc esi
 2492.         jmp @b
 2493.       @@:
 2494.       pop eax esi
 2495.  
 2496.       mov ted_help_id,ecx
 2497.       ;return word_n;
 2498.  
 2499.     .if_0e:
 2500.   pop ecx ebx
 2501.   ret
 2502. endp
 2503.  
 2504. ;output:
 2505. ; eax = ª®¤ ®è¨¡ª¨
 2506. ; ebx = ª®««¨ç¥á⢮ ¯à®ç¨â ­­ëå ¡ ©â
 2507. align 16
 2508. proc ted_open_file uses ecx edx edi, edit:dword, file:dword, f_name:dword ;äã­ªæ¨ï ®âªàëâ¨ï ä ©« 
 2509.         mov edi,[edit]
 2510.  
 2511.         ; *** ¯à®¢¥à塞 à §¬¥à ¯ ¬ï⨠¨ ¥á«¨ ­¥ 墠⠥â ⮠㢥«¨ç¨¢ ¥¬ ***
 2512.         ;¯à®¡ã¥¬ ¯®«ãç¨âì ¨­ä®à¬ æ¨î ® ä ©«¥
 2513.         mov ebx,[file]
 2514.         mov dword[ebx], SSF_GET_INFO
 2515.         mov dword[ebx+4], 0
 2516.         mov dword[ebx+8], 0
 2517.         mov dword[ebx+12], 0
 2518.         m2m dword[ebx+16], ted_tex
 2519.         mov  byte[ebx+20], 0
 2520.         push dword[f_name]
 2521.         pop dword[ebx+21]
 2522.         mcall SF_FILE
 2523.         or eax,eax
 2524.         jz .end_0
 2525.                 mov edx,ted_max_chars
 2526.                 cmp eax,2 ;äã­ªæ¨ï ­¥ ¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥âáï ¤«ï ¤ ­­®© ä ©«®¢®© á¨á⥬ë
 2527.                 je @f
 2528.                 jmp .ret_f
 2529. align 4
 2530.         .end_0:
 2531.         ;¯à®¢¥à塞 墠â¨â «¨ ¯ ¬ï⨠¤«ï § £à㧪¨ ä ©« 
 2532.         mov ecx,ted_max_chars
 2533.         sub ecx,2 ;ecx = ¬ ªá¨¬ «ì­®¥ ç¨á«® ¡ ©â, ¤«ï ª®â®àëå ¡ë«  ¢ë¤¥«¥­  ¯ ¬ïâì
 2534.         mov edx,ted_tex
 2535.         mov edx,[edx+32] ;+32 = +0x20: qword: à §¬¥à ä ©«  ¢ ¡ ©â å
 2536.         cmp edx,ecx
 2537.         jl @f
 2538.                 ;㢥«¨ç¨¢ ¥¬ ¯ ¬ïâì ¥á«¨ ­¥ 墠⨫®
 2539.                 mov ecx,edx ;¯ ¬ïâì ­¥®¡å®¤¨¬ ï ¤«ï ®âªàëâ¨ï ä ©« 
 2540.                 add ecx,2  ;¯ ¬ïâì ¤«ï á«ã¦¥¡­ëå ­ ç «ì­®£® ¨ ª®­¥ç­®£® ᨬ¢®«®¢
 2541.                 add ecx,ted_increase_size ;¯ ¬ïâì ¤«ï । ªâ¨à®¢ ­¨ï ä ©« 
 2542.                 mov ted_max_chars,ecx
 2543.                 imul ecx,sizeof.symbol
 2544.                 invoke mem.realloc, ted_tex,ecx
 2545.                 mov ted_tex,eax
 2546.                 mov ted_tex_1,eax
 2547.                 add ted_tex_1,sizeof.symbol
 2548.                 add eax,ecx
 2549.                 mov ted_tex_end,eax
 2550.                 mov ecx,ted_tex_1
 2551.                 add ecx,sizeof.symbol
 2552.                 mov ted_ptr_free_symb,ecx
 2553.         @@:
 2554.  
 2555.         ; *** ¯à®¡ã¥¬ ®âªàëâì ä ©« ***
 2556.         mov ebx,[file]
 2557.         mov dword[ebx], SSF_READ_FILE
 2558.         mov dword[ebx+4], 0
 2559.         mov dword[ebx+8], 0
 2560.         m2m dword[ebx+12], edx ;ç¨á«® ¡ ©â, ª®â®àë¥ ¬®£ãâ ¡ëâì áç¨â ­ë á ä ©«  (­¥ ¡®«ìè¥ ç¥¬ ted_max_chars)
 2561.         m2m dword[ebx+16], ted_tex
 2562.         mov  byte[ebx+20], 0
 2563.         push dword[f_name]
 2564.         pop dword[ebx+21]
 2565.         mcall SF_FILE
 2566.  
 2567.         or eax,eax
 2568.         jz @f
 2569.         cmp eax,6
 2570.         je @f
 2571.                 jmp .ret_f
 2572.         @@:
 2573.         cmp ebx,-1
 2574.         je .ret_f
 2575.                 ;if open file
 2576.                 call ted_on_open_file
 2577.         .ret_f:
 2578.         ret
 2579. endp
 2580.  
 2581. align 16
 2582. proc ted_but_select_word, edit:dword
 2583.         pushad
 2584.         mov edi,[edit]
 2585.  
 2586.         call ted_get_pos_by_cursor
 2587.         push edx
 2588.                 call ted_iterat_perv_color_tag
 2589.                 cmp edx,ted_tex_1
 2590.                 jle @f
 2591.                         call ted_get_text_coords
 2592.                         mov ted_sel_x0,ebx
 2593.                         mov ted_sel_y0,eax
 2594.                 @@:
 2595.         pop edx
 2596.         call ted_iterat_next_color_tag
 2597.         cmp edx,ted_tex_1
 2598.         jle @f
 2599.                 call ted_get_text_coords
 2600.                 mov ted_sel_x1,ebx
 2601.                 mov ted_sel_y1,eax
 2602.         @@:
 2603.  
 2604.         cmp ted_fun_draw_panel_buttons,0
 2605.         je @f
 2606.                 call ted_fun_draw_panel_buttons
 2607.         @@:
 2608.         stdcall ted_draw,edi
 2609.         popad
 2610.         ret
 2611. endp
 2612.  
 2613. ;output:
 2614. ; al = 1 if delete
 2615. align 16
 2616. proc ted_but_cut uses edi, edit:dword
 2617.         mov edi,[edit]
 2618.  
 2619.         stdcall ted_but_copy,edi
 2620.         call ted_set_undo
 2621.         stdcall ted_sel_text_del,ted_opt_ed_change_time
 2622.  
 2623.         cmp al,1
 2624.         jne @f
 2625.                 stdcall ted_draw,edi
 2626.                 cmp ted_fun_draw_panel_buttons,0
 2627.                 je @f
 2628.                         call ted_fun_draw_panel_buttons
 2629.         @@:
 2630.         ret
 2631. endp
 2632.  
 2633. align 16
 2634. proc ted_but_copy, edit:dword
 2635.         pushad
 2636.         mov edi,[edit]
 2637.  
 2638.         call ted_is_select
 2639.         or al,al
 2640.         jz .end_f ;if not selected text
 2641.         call ted_sel_normalize
 2642.  
 2643.         mov esi,ted_seln_x1
 2644.         mov ecx,ted_seln_y1
 2645.         call ted_get_pos_by_coords
 2646.         mov ebx,edx
 2647.         mov esi,ted_seln_x0
 2648.         mov ecx,ted_seln_y0
 2649.         call ted_get_pos_by_coords
 2650.         mov esi,ebx
 2651.  
 2652.         mov ecx,12 ;system buffer header size
 2653.         mov ebx,ted_buffer
 2654.         mov dword[ebx+4],0 ;text data
 2655.         mov dword[ebx+8],1 ;code 866
 2656.         add ebx,ecx
 2657.         @@:
 2658.                 cmp edx,ted_tex_1 ;end of file
 2659.                 jle @f
 2660.                 cmp edx,esi ;end of select
 2661.                 je @f
 2662.                 inc ecx
 2663.                 cmp ecx,ted_buffer_size ;owerflow bufer
 2664.                 je @f
 2665.  
 2666.                 mov al,byte[edx]
 2667.                 mov byte[ebx],al
 2668.                 inc ebx
 2669.                 cmp al,13
 2670.                 jne .no_13
 2671.                         mov byte[ebx],10 ;¤¥« ¥¬ ª®­¥æ áâப¨ ¢ ¡ãä¥à¥ 13,10 ¤«ï ᮢ¬¥á⨬®áâ¨ á ¤à㣨¬¨ ¯à®£à ¬¬ ¬¨
 2672.                         inc ebx
 2673.                         inc ecx
 2674.                 .no_13:
 2675.                
 2676.                 call ted_iterat_next
 2677.                 jmp @b
 2678.         @@:
 2679.         mov byte[ebx],0
 2680.  
 2681.         cmp ecx,12
 2682.         je .end_f
 2683.                 mov ebx,ted_buffer
 2684.                 mov [ebx],ecx
 2685.                 mcall SF_CLIPBOARD,SSF_WRITE_CB,ecx,ted_buffer
 2686.                 call ted_draw_buffer
 2687.                 cmp ted_fun_draw_panel_buttons,0
 2688.                 je .end_f
 2689.                         call ted_fun_draw_panel_buttons
 2690.         .end_f:
 2691.         popad
 2692.         ret
 2693. endp
 2694.  
 2695.  
 2696. align 16
 2697. proc ted_but_paste, edit:dword
 2698.         pushad
 2699.         mov edi,[edit]
 2700.  
 2701.         mcall SF_CLIPBOARD,SSF_GET_SLOT_COUNT
 2702.         cmp eax,1
 2703.         jl .no_buf_r
 2704.  
 2705.         mov esi,eax
 2706.         .cycle: ;®¡à â­ë© 横« ¯® ᫮⠬
 2707.         dec esi ;­®¬¥à ⥪ã饣®, ¯à®¢¥à塞®£® á«®â 
 2708.         mcall SF_CLIPBOARD,SSF_READ_CB,esi
 2709.         cmp eax,1
 2710.         je .no_buf_r
 2711.         cmp eax,-1
 2712.         je .no_buf_r
 2713.                 mov ecx,[eax]
 2714.                 cmp ecx,1 ;size
 2715.                 jl .no_buf_r
 2716.                 cmp dword[eax+4],0 ;text
 2717.                 je @f
 2718.                         cmp esi,1
 2719.                         jge .cycle ;¥á«¨ ¢ ¡ãä¥à¥ ­¥ ⥪áâ,   ᫮⮢ ¢ ¡ãä¥à¥ ­¥áª®