Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;§ £®«®¢®ª ¯à¨«®¦¥­¨ï
 2. use32                ; âà ­á«ïâ®à, ¨á¯®«ì§ãî騩 32 à §à來ëå ª®¬ ­¤ë
 3.     org 0x0                ; ¡ §®¢ë©  ¤à¥á ª®¤ , ¢á¥£¤  0x0
 4.     db 'MENUET01'        ; ¨¤¥­â¨ä¨ª â®à ¨á¯®«­ï¥¬®£® ä ©«  (8 ¡ ©â)
 5.     dd 0x1                ; ¢¥àá¨ï ä®à¬ â  § £®«®¢ª  ¨á¯®«­ï¥¬®£® ä ©« 
 6.     dd start                ;  ¤à¥á, ­  ª®â®àë© á¨á⥬  ¯¥à¥¤ ñâ ã¯à ¢«¥­¨¥
 7.                         ; ¯®á«¥ § £à㧪¨ ¯à¨«®¦¥­¨ï ¢ ¯ ¬ïâì
 8.     dd i_end                ; à §¬¥à ¯à¨«®¦¥­¨ï
 9.     dd mem                  ; Ž¡ê¥¬ ¨á¯®«ì§ã¥¬®© ¯ ¬ïâ¨, ¤«ï á⥪  ®â¢¥¤¥¬ 0å100 ¡ ©â ¨ ¢ë஢­¨¬ ­  £à­¨æã 4 ¡ ©â 
 10.     dd mem                  ; à á¯®«®¦¨¬ ¯®§¨æ¨î á⥪  ¢ ®¡« á⨠¯ ¬ïâ¨, áࠧ㠧  ⥫®¬ ¯à®£à ¬¬ë. ‚¥à設  á⥪  ¢ ¤¨ ¯ §®­¥ ¯ ¬ïâ¨, 㪠§ ­­®¬ ¢ëè¥
 11.     dd 0x0              ; 㪠§ â¥«ì ­  áâபã á ¯ à ¬¥âà ¬¨.
 12.     dd way_of_ini
 13. include 'macros.inc'
 14. include 'editbox_ex.mac'
 15. start:
 16. ;Get way for ini file.
 17.         mov     edi,way_of_ini
 18.         mov     ecx,1024
 19.         xor     eax,eax
 20.         cld
 21.         repne   scasb
 22.         test    ecx,ecx
 23.         jz      @f
 24.  
 25.         mov     esi,1024
 26.         sub     esi,ecx
 27.         mov     ecx,esi
 28.         std
 29.         mov     al,'/'
 30.         repne   scasb
 31.         test    ecx,ecx
 32.         jz      next_way
 33.         add     edi,2
 34. @@:
 35.         mov     esi,ini_file
 36.         cld
 37.  
 38. @@:     lodsb
 39.         test    al,al
 40.         jz      @f
 41.         stosb
 42.         jmp     @b
 43.  
 44. @@:     xor     eax,eax
 45.         stosb
 46.  
 47. ; load DLL
 48.         mov     ecx,way_of_ini
 49.         mov     eax, 68
 50.         mov     ebx, 19
 51.         mcall
 52.         test    eax, eax
 53.         jz      next_way
 54.         jmp     import_init_
 55. next_way:
 56.         mov     ecx,ini_file
 57.         mov     eax, 68
 58.         mov     ebx, 19
 59.         mcall
 60.         test    eax, eax
 61.         jz      exit
 62.  
 63.  
 64.  
 65. import_init_:
 66. ; initialize import
 67.         mov     edx, eax
 68.         mov     esi,myimport
 69. import_loop:
 70.         lodsd
 71.         test    eax, eax
 72.         jz      import_done
 73.         push    edx
 74. import_find:
 75.         mov     ebx, [edx]
 76.         test    ebx, ebx
 77.         jz      exit;import_not_found
 78.         push    eax
 79. @@:
 80.         mov     cl, [eax]
 81.         cmp     cl, [ebx]
 82.         jnz     import_find_next
 83.         test    cl, cl
 84.         jz      import_found
 85.         inc     eax
 86.         inc     ebx
 87.         jmp     @b
 88. import_find_next:
 89.         pop     eax
 90.         add     edx, 8
 91.         jmp     import_find
 92. import_found:
 93.         pop     eax
 94.         mov     eax, [edx+4]
 95.         mov     [esi-4], eax
 96.         pop     edx
 97.         jmp     import_loop
 98. import_done:
 99.  
 100.         mcall   40,0x27         ;ãáâ ­®¢¨âì ¬ áªã ¤«ï ®¦¨¤ ¥¬ëå ᮡë⨩
 101. red_win:
 102.     call draw_window            ;¯¥à¢®­ ç «ì­® ­¥®¡å®¤¨¬® ­ à¨á®¢ âì ®ª­®
 103. align 4
 104. still:                          ;®á­®¢­®© ®¡à ¡®â稪
 105.         mcall   10              ;Ž¦¨¤ âì ᮡëâ¨ï
 106.         dec  eax
 107.         jz   red_win
 108.         dec  eax
 109.         jz   key
 110.         dec  eax
 111.         jz   button
 112.  
 113.         push    dword edit1
 114.         call    [edit_box_mouse]
 115.  
 116.         push    dword edit2
 117.         call    [edit_box_mouse]
 118.  
 119.         push    dword check1
 120.         call    [check_box_mouse]
 121.  
 122.         push    dword check2
 123.         call    [check_box_mouse]
 124.  
 125.         push    dword Option_boxs
 126.         call    [option_box_mouse]
 127.  
 128.         push    dword Option_boxs2
 129.         call    [option_box_mouse]
 130.  
 131.         jmp still    ;¥á«¨ ­¨ç¥£® ¨§ ¯¥à¥ç¨á«¥­­®£® â® á­®¢  ¢ 横«
 132. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 133. button:
 134.         mcall   17      ;¯®«ãç¨âì ¨¤¥­â¨ä¨ª â®à ­ ¦ â®© ª« ¢¨è¨
 135.         test ah,ah      ;¥á«¨ ¢ ah 0, â® ¯¥à¥©â¨ ­  ®¡à ¡®â稪 ᮡë⨩ still
 136.         jz  still
 137. exit:   mcall   -1
 138. key:
 139.         mcall   2       ;§ £à㧨¬ §­ ç¥­¨¥ 2 ¢ ॣ¨áâ®à eax ¨ ¯®«ã稬 ª®¤ ­ ¦ â®© ª« ¢¨è¨
 140.  
 141.         push    dword edit1
 142.         call    [edit_box_key]
 143.  
 144.         push    dword edit2
 145.         call    [edit_box_key]
 146.  
 147.         jmp still
 148.  
 149. ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 150. align 4
 151. draw_window:            ;à¨á®¢ ­¨¥ ®ª­  ¯à¨«®¦¥­¨ï
 152.         mcall   12,1
 153.         mcall   0,(50*65536+390),(30*65536+200),0xb3AABBCC,0x805080DD,hed
 154.  
 155.         push    dword edit1
 156.         call    [edit_box_draw]
 157.  
 158.         push    dword edit2
 159.         call    [edit_box_draw]
 160.  
 161.         push    dword check1
 162.         call    [check_box_draw]
 163.  
 164.         push    dword check2
 165.         call    [check_box_draw]
 166.  
 167.         push    dword Option_boxs
 168.         call    [option_box_draw]        
 169.  
 170.         push    dword Option_boxs2
 171.         call    [option_box_draw]
 172.  
 173.         mcall   12,2
 174.     ret
 175. ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 176. ;DATA ¤ ­­ë¥
 177. ini_file db '/sys/lib/box_lib.obj',0
 178. myimport:  
 179.  
 180. edit_box_draw   dd      aEdit_box_draw
 181. edit_box_key    dd      aEdit_box_key
 182. edit_box_mouse  dd      aEdit_box_mouse
 183. version_ed      dd      aVersion_ed
 184.  
 185. check_box_draw  dd      aCheck_box_draw
 186. check_box_mouse dd      aCheck_box_mouse
 187. version_ch      dd      aVersion_ch
 188.  
 189. option_box_draw  dd      aOption_box_draw
 190. option_box_mouse dd      aOption_box_mouse
 191. version_op       dd      aVersion_op
 192.  
 193.                 dd      0
 194.                 dd      0
 195.  
 196. aEdit_box_draw  db 'edit_box',0
 197. aEdit_box_key   db 'edit_box_key',0
 198. aEdit_box_mouse db 'edit_box_mouse',0
 199. aVersion_ed     db 'version_ed',0
 200.  
 201. aCheck_box_draw  db 'check_box_draw',0
 202. aCheck_box_mouse db 'check_box_mouse',0
 203. aVersion_ch      db 'version_ch',0
 204.  
 205. aOption_box_draw  db 'option_box_draw',0
 206. aOption_box_mouse db 'option_box_mouse',0
 207. aVersion_op       db 'version_op',0
 208.  
 209.  
 210.  
 211.  
 212. check1 check_box 10,45,6,12,0x80AABBCC,0,0,check_text,14,ch_flag_en
 213. check2 check_box 10,60,6,12,0x80AABBCC,0,0,check_text2,15
 214.  
 215. edit1 edit_box 350,3,5,0xffffff,0x6f9480,0,0xAABBCC,0,308,hed,ed_focus,hed_end-hed-1,hed_end-hed-1
 216. edit2 edit_box 350,3,25,0xffffff,0x6a9480,0,0,0,99,ed_buffer,ed_figure_only
 217.  
 218. op1 option_box option_group1,10,90,6,12,0xffffff,0,0,op_text.1,op_text.e1-op_text.1
 219. op2 option_box option_group1,10,105,6,12,0xFFFFFF,0,0,op_text.2,op_text.e2-op_text.2
 220. op3 option_box option_group1,10,120,6,12,0xffffff,0,0,op_text.3,op_text.e3-op_text.3
 221. op11 option_box option_group2,120,90,6,12,0xffffff,0,0,op_text.1,op_text.e1-op_text.1
 222. op12 option_box option_group2,120,105,6,12,0xffffff,0,0,op_text.2,op_text.e2-op_text.2
 223. op13 option_box option_group2,120,120,6,12,0xffffff,0,0,op_text.3,op_text.e3-op_text.3
 224.  
 225. option_group1   dd op1  ;㪠§ â¥«¨, ®­¨ ®â®¡à ¦ îâáï ¯® 㬮«ç ­¨î, ª®£¤  ¢ë¢®¤¨âáï
 226. option_group2   dd op12 ;¯à¨«®¦¥­¨¥
 227. Option_boxs     dd  op1,op2,op3,0
 228. Option_boxs2    dd  op11,op12,op13,0
 229. hed db   'BOXs load from lib <Lrz> date 27.09.2007',0
 230. hed_end:
 231. rb  256
 232. check_text db 'First checkbox'
 233. check_text2 db 'Second checkbox'
 234. op_text:                ; ‘®¯à®¢®¦¤ î騩 ⥪áâ ¤«ï 祪 ¡®ªá®¢
 235. .1 db 'Option_Box #1'
 236. .e1:
 237. .2 db 'Option_Box #2'
 238. .e2:
 239. .3 db 'Option_Box #3'
 240. .e3:
 241. ed_buffer       rb 100
 242. way_of_ini      rb 1024
 243. i_end:
 244. rb 1024
 245. mem: