Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 2. ;Basic macros for use editbox                             ;
 3. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 4. macro use_editbox_draw
 5. {
 6. edit_box:
 7. ed_width        equ [edi]               ;è¨à¨­  ª®¬¯®­¥­â 
 8. ed_left         equ [edi+4]             ;¯®«®¦¥­¨¥ ¯® ®á¨ å
 9. ed_top          equ [edi+8]             ;¯®«®¦¥­¨¥ ¯® ®á¨ ã
 10. ed_color        equ [edi+12]            ;梥â ä®­  ª®¬¯®­¥­â 
 11. shift_color     equ [edi+16]            ;=0x6a9480 ¤«ï ¯à¨¬¥à  ¢®§ì¥¬ ¦¥«¥­ë© 梥⠡®ªá 
 12. ed_focus_border_color   equ [edi+20]    ;梥â à ¬ª¨ ª®¬¯®­¥­â 
 13. ed_blur_border_color    equ [edi+24]    ;梥⠭¥  ªâ¨¢­®£® ª®¬¯®­¥­â 
 14. ed_text_color   equ [edi+28]            ;梥â ⥪áâ 
 15. ed_max          equ [edi+32]                    ;ª®«-¢® ᨬ¢®«®¢ ª®â®àë¥ ¬®¦­® ¬ ªá¨¬ «ì­® ¢¢¥áâ¨
 16. ed_text         equ [edi+36]                    ;㪠§ â¥«ì ­  ¡ãä¥à
 17. ed_flags        equ [edi+40]            ;ä« £¨
 18. ed_size equ [edi+44]                    ;ª®«-¢® ᨬ¢®«®¢
 19. ed_pos  equ [edi+48]                    ;¯®§¨æ¨ï ªãàá®à 
 20. ed_offset       equ [edi+52]            ;ᬥ饭¨¥
 21. cl_curs_x       equ [edi+56]            ;¯à¥¤ë¤ã饥 ª®®à¤¨­ â  ªãàá®à  ¯® å
 22. cl_curs_y       equ [edi+60]            ;¯à¥¤ë¤ã饥 ª®®à¤¨­ â  ªãàá®à  ¯® ã
 23. ed_shift_pos    equ [edi+64]            ;¯®«®¦¥­¨¥ ªãàá®à 
 24. ed_shift_pos_old equ [edi+68]           ;áâ à®¥ ¯®«®¦¥­¨¥ ªãàá®à 
 25.  
 26. ed_figure_only= 1000000000000000b   ;®¤­¨ ᨬ¢®«ë
 27. ed_always_focus= 100000000000000b
 28. ed_focus=                     10b   ;䮪ãá ¯à¨«®¦¥­¨ï
 29. ed_shift_on=                1000b   ;¥á«¨ ­¥ ãáâ ­®¢«¥­ -§­ ç¨â ¢¯¥à¢ë¥ ­ ¦ â shift,¥á«¨ ¡ë« ãáâ ­®¢«¥­, §­ ç¨â ¬ë 㦥 çâ® - â® ¤¥« «¨ 㤥ন¢ ï shift
 30. ed_shift_on_off=1111111111110111b
 31. ed_shift=                    100b   ;¢ª«îç ¥âáï ¯à¨ ­ ¦ â¨¨ ­  shift â.¥. ¥á«¨ ­ ¦¨¬ î
 32. ed_shift_off=   1111111111111011b
 33. ed_shift_bac=              10000b   ;¡¨â ¤«ï ®ç¨á⪨ ¢ë¤¥«¥­®£® shift â.¥. ¯à¨ ãáâ ­®¢ª¥ £®¢®à¨â çâ® ¥áâì ¢ë¤¥«¥­¨¥
 34. ed_shift_bac_cl=1111111111101111b   ;®ç¨á⪠ ¯à¨ 㤠«¥­¨¨ ¢ë¤¥«¥­¨ï
 35. ed_shift_cl=    1111111111100011b
 36. ed_shift_mcl=   1111111111111011b
 37. ed_left_fl=               100000b
 38. ed_right_fl=    1111111111011111b
 39. ed_offset_fl=            1000000b
 40. ed_offset_cl=   1111111110111111b
 41. ed_insert=              10000000b
 42. ed_insert_cl=   1111111101111111b
 43. ed_mouse_on =          100000000b
 44. ed_mous_adn_b=         100011000b
 45. ed_mouse_on_off=1111111011111111b
 46. ed_height=14 ; ¢ëá®â 
 47.  
 48.  
 49. .draw:
 50.         pushad
 51. ;--- à¨á㥬 à ¬ªã ---
 52.         mov     edi,dword [esp+36]
 53.         call    .draw_border            ; ”ã­ªæ¨ï áâ ¡¨«ì­ 
 54. .draw_bg_cursor_text:
 55. ;--- ¨§¬¥­ï¥¬ ᬥ饭¨¥, ¥á«¨ ­ ¤® ---
 56.         call    .check_offset           ;¢ëç¨á«¥­¨¥ ¯®§¨æ¨¨ ªãàá®à  áâ ¡¨«ì­ 
 57. ;--- à¨á㥬 ¢­ãâ७­îî ®¡« áâì ---
 58.         call    .draw_bg                ;­ à¨á®¢ âì ¯àאַ㣮«ì­¨ª à ¡®ç¥© ®¡« áâ¨
 59. ;---- à¨á㥬 ¢ë¤¥«¥­¨¥, ¯® shift ¥á«¨ ¥áâì
 60.         call    .draw_shift
 61. .draw_cursor_text:
 62. ;--- à¨á㥬 ªãàá®à ---
 63.         ;--- ¬®¦¥â ¥£® ­¥ ­ ¤® à¨á®¢ âì ----
 64.         test    word ed_flags,ed_focus
 65.         je     @f
 66.         call    .draw_cursor
 67. @@:
 68.         call    .draw_text
 69. ;        ret
 70. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 71. ;Ž¡é¨© ¢ë室 ¨§ editbox ¤«ï ¢á¥å ä㭪権 ¨ ¯®áâ ®¡à ¡®â稪®¢;;
 72. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 73. .editbox_exit:
 74.         popad
 75.         ret 4
 76. }
 77.  
 78.  
 79. macro use_editbox_key
 80. {
 81. ;==========================================================
 82. ;=== ®¡à ¡®âª  ª« ¢¨ âãàë =================================
 83. ;==========================================================
 84. edit_box_key:
 85. pushad
 86.         mov     edi,dword [esp+36]
 87.         test    word ed_flags,ed_focus ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 88.         je      edit_box.editbox_exit
 89.         test    word ed_flags,ed_mouse_on
 90.         jne     edit_box.editbox_exit
 91.  
 92. ;à®¢¥àª  ­ ¦ â shift ?
 93.         call    edit_box_key.check_shift
 94. ;----------------------------------------------------------
 95. ;--- ¯à®¢¥à塞, çâ® ­ ¦ â® --------------------------------
 96. ;----------------------------------------------------------
 97. use_key_process  backspase,delete,left,right,home,end,insert
 98. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 99. ;‡ £«ã誠 ­  ®¡à ¡®âªã ª« ¢¨è ¢¢¥àå ¨ ¢­¨§ â.¥. ¯à¨ ®¡­ à㦥­¨¨ íâ¨å ª®¤®¢ ¯à®¨á室¨â ¢ë室 ¨§ ®¡à ¡®â稪 
 100. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 101. use_key_no_process   up,down,esc,enter,tab,numl,capsl,scrolll
 102. ;--- ­ ¦ â  ¤àã£ ï ª« ¢¨è  ---
 103. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 104. ;à®¢¥àª  ãáâ ­®¢«¥­ «¨ ä« £ ¯à¨ ª®â®à®¬ ­ã¦­® ¢ë¢®¤¨âì ⮫쪮 æ¨äàë ¢ ­ã¦­®¬ ¡®ªá¥ ¥á«¨ â ª®©­¥®¡å®¤¨¬®á⨠­¥â ­ã¦­® § ª®¬¥­â¨à®¢ âì ¬ ªà®á
 105. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 106. use_key_figures_only
 107. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 108. ;¯à®¢¥àª  ­  shift ¡ë« «¨ ­ ¦ â
 109. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 110. are_key_shift_press
 111. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 112. ; ¯à®¢¥à塞, ­ å®¤¨âáï «¨ ªãàá®à ¢ ª®­æ¥ + ¤ «ì­¥©è ï ®¡à ¡®âª 
 113. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 114. are_key_cur_end
 115. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 116. ;Ž¡à ¡®âª  ª« ¢¨è insert,delete.backspase,home,end,left,right
 117. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 118. use_work_key
 119. }
 120.  
 121. macro use_editbox_mouse
 122. {
 123. ;==========================================================
 124. ;=== ®¡à ¡®âª  ¬ëè¨ =======================================
 125. ;==========================================================
 126. ;save for stdcall ebx,esi,edi,ebp
 127. edit_box_mouse:
 128. pushad
 129.         mov     edi,dword [esp+36]
 130. ;debug
 131. ;----------------------------------------------------------
 132. ;--- ¯®«ãç ¥¬ á®áâ®ï­¨¥ ª­®¯®ª ¬ëè¨ -----------------------
 133. ;----------------------------------------------------------
 134.         mcall   37,2
 135. ;----------------------------------------------------------
 136. ;--- ¯à®¢¥à塞 á®áâ®ï­¨¥ ----------------------------------
 137. ;----------------------------------------------------------
 138.         test    eax,1
 139.         jnz     edit_box_mouse.mouse_left_button
 140.         and     word ed_flags,ed_mouse_on_off
 141.         xor     ebx,ebx
 142.         mov     dword [mouse_flag],ebx
 143.         jmp     edit_box.editbox_exit
 144. .mouse_left_button:
 145. ;----------------------------------------------------------
 146. ;--- ¡«®ª¨à®¢ª  ®â 䮪ãá¨à®¢ª¨ ¢ ¤àã£¨å ¡®ªá å ¯à¨ ¯®¯ ¤ ­¨¨ ­  ­¨å ªãàá®à 
 147. ;----------------------------------------------------------
 148.         mov     eax,dword [mouse_flag]
 149.         test    eax,eax
 150.         jz      @f
 151.         cmp     eax,edi
 152.         je      @f
 153.         jmp     edit_box_mouse._blur
 154. ;----------------------------------------------------------
 155. ;--- ¯®«ãç ¥¬ ª®®à¤¨­ âë ¬ëè¨ ®â­®á¨â¥«ì­® 0 â.¥ ¢á¥© ®¡« á⨠íªà ­ 
 156. ;----------------------------------------------------------
 157. @@:     mcall   37,1
 158. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 159. ;”ã­ªæ¨ï ®¡à ¡®âª¨  ¬ë誨 ¯®«ã祭¨¥ ª®®à¤¨­ â ¨ ¯à®¢¥àª  ¨å + ¢ë¤¥«¥­¨ï
 160. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 161. use_work_mouse
 162. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 163. ;Ž¡é¨¥ ä㭪樨 ®¡à ¡®âª¨
 164. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 165. use_general_func
 166. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 167. ;”㭪樨 ¤«ï à ¡®âë á key
 168. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 169. use_key_func
 170. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 171. ;”㭪樨 ¤«ï à ¡®âë á mouse
 172. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 173. use_mouse_func
 174. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 175. ;Bit mask from editbox
 176. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 177. }
 178.  
 179.  
 180.  
 181.  
 182.  
 183.  
 184.  
 185.  
 186.  
 187.  
 188.  
 189.  
 190.  
 191.  
 192.  
 193.  
 194.  
 195.  
 196.  
 197.  
 198.  
 199.  
 200.  
 201. ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 202. ;­¨¦¥ à á¯®«®¦¥­ë ä㭪樨 ª®â®à묨 ॠ«¨§ã¥âáï ¢¥áì  «£®à¨â¬
 203. ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 204. ;Œ ªà®á ¤«ï ¢ë¢®¤  ®á­®¢­ëå ä㭪権 ª®â®àë¥ ¨á¯«ì§ãîâáï ¡®ªá®¬
 205. macro use_general_func
 206. {
 207. ;debug_func
 208. ;----------------------------------------------------------
 209. ;--- ¯à®æ¥¤ãà  ¯à®à¨á®¢ª¨ ¢ë¤¥«¥­®© ç á⨠-----------------
 210. ;----------------------------------------------------------
 211. edit_box.draw_shift:
 212.         test    word ed_flags,ed_shift_bac ;ãáâ ­®¢ª  ä« £ , ¢ë¤¥«¥­­®© ®¡« áâ¨
 213.         jz      @f
 214.         mov     ebp,shift_color
 215.         mov     ebx,dword       ed_shift_pos
 216.         call    edit_box_key.sh_cl_
 217. @@:     ret
 218. ;----------------------------------------------------------
 219. ;--- ¯à®æ¥¤ãà  ¯à®à¨á®¢ª¨ ⥪áâ  --------------------------
 220. ;----------------------------------------------------------
 221. edit_box.draw_text:
 222. ;--- ¢ëç¨á«ï¥¬, ᪮«ìª® ¯®¬¥é ¥âáï ᨬ¢®«®¢ ---
 223. ;--- çâ®¡ë ¬ãá®à ­¥ à¨á®¢ âì ---
 224.         call    edit_box.get_n
 225.         mov     esi,ed_size
 226.         mov     ebx,ed_offset
 227.         sub     esi,ebx
 228.         cmp     eax,esi
 229.         jae     @F
 230.         mov     esi,eax         ;çâ®¡ë ­¥ ¢ë室¨âì §  ¯à¥¤¥«ë íªà ­ 
 231. ;--- à¨á㥬 ⥪áâ ---                                            
 232. @@:     mov     eax,4
 233.         mov     ebx,ed_left
 234.         mov     edx,ed_offset
 235.         add     ebx,2
 236.         shl     ebx,16
 237.         add     ebx,ed_top
 238.         mov     ecx,ed_text_color
 239.         add     ebx,4
 240.         add     edx,ed_text
 241.         mcall
 242. ret
 243. ;----------------------------------------------------------
 244. ;--- ¯à®æ¥¤ãà  ¯à®à¨á®¢ª¨ ä®­  ----------------------------
 245. ;¢å®¤­ë¥ ¤ ­­ë¥
 246. ;eax
 247. ;edx - color
 248. ;----------------------------------------------------------
 249. ;¢å®¤ ⮫쪮 梥â edx
 250. edit_box.draw_bg:
 251.         mov     ebx,ed_left
 252.         add     ebx,1
 253.         mov     edx,ed_color
 254.         shl     ebx,16
 255.         add     ebx,ed_width
 256.         sub     ebx,1
 257. edit_box.draw_bg_eax:
 258.         mov     ecx,ed_top
 259.         mov     eax,13
 260.         add     ecx,1
 261.         shl     ecx,16
 262.         add     ecx,ed_height
 263.         dec     ecx
 264.         mcall  
 265. ret
 266. ;----------------------------------------------------------
 267. ;--- ¯à®æ¥¤ãà  ¯®«ã祭¨ï ª®«¨ç¥á⢠ ᨬ¢®«®¢ ¢ ⥪ã饩 é¨à¨­¥ ª®¬¯®­¥­â 
 268. ;----------------------------------------------------------
 269. edit_box.get_n:
 270.         mov     eax,ed_width    ;¯®«ã祬 è¨à¨­ã ª®¬¯®­¥­â 
 271.         xor     edx,edx   ;१ã«ìâ â à á¯®«®£ ¥âáï ¢ ¯ à¥ edx:eax ¢ eax - ®áâ â®ª
 272.         sub     eax,4           ;¢ëç⨬ 4
 273.         mov     ebx,6           ;§ £à㧬¨ ¤¥«¨â¥«ì
 274.         div     ebx             ;à §¬¤¥«¨¬ ­  6
 275. ret
 276. ;----------------------------------------------------------
 277. ;--- ¯à®æ¥¤ãà  à¨á®¢ ­¨ï ªãàá®à  --------------------------
 278. ;----------------------------------------------------------
 279. ;¢å®¤­ë¥ ebp- 梥â
 280. edit_box.clear_cursor:
 281.         mov     edx,ebp
 282.         mov     ebx,cl_curs_x
 283.         mov     ecx,cl_curs_y
 284.         jmp     edit_box.draw_curs
 285. edit_box.draw_cursor:
 286.         mov     edx,ed_text_color
 287.         mov     ebx,ed_pos
 288.         mov     ecx,ed_offset
 289.         sub     ebx,ecx
 290.  
 291.         lea     ebx,[ebx*2+ebx]
 292.         shl     ebx,1
 293.         ;imul   ebx,6
 294.         add     ebx,ed_left
 295.         mov     ecx,ed_top
 296.         inc     ebx
 297.         add     ecx,2
 298.         mov     ebp,ebx
 299.         shl     ebx,16
 300.         mov     bx,bp
 301.         mov     ebp,ecx
 302.        
 303.         shl     ecx,16
 304.         mov     cx,bp
 305.         add     ecx,ed_height-4
 306.        
 307.         mov     cl_curs_x,ebx
 308.         mov     cl_curs_y,ecx
 309. edit_box.draw_curs:              
 310.         mcall   38
 311. ret
 312. ;----------------------------------------------------------
 313. ;--- ¯à®æ¥¤ãà  à¨á®¢ ­¨ï à ¬ª¨ ----------------------------
 314. ;----------------------------------------------------------
 315. edit_box.draw_border:
 316. ;--- 梥â à ¬ª¨ ---
 317.         test    word ed_flags,ed_focus
 318.         mov     edx,ed_focus_border_color
 319.         jne     @f
 320.         mov     edx,ed_blur_border_color
 321. @@:
 322. ;--- ᢥàåã ---
 323.         mov     eax,38
 324.         mov     ebx,ed_left
 325.         mov     ecx,ebx
 326.         shl     ebx,16
 327.         mov     bx,cx
 328.         add     ebx,ed_width
 329.         mov     ecx,ed_top
 330.         mov     esi,ecx
 331.         shl     ecx,16
 332.         mov     cx,si
 333.         mcall
 334. ;--- á­¨§ã ---
 335.         mov     esi,ecx
 336.         add     ecx,ed_height
 337.         mov     ebp,ecx
 338.         shl     ecx,16
 339.         mov     cx,bp
 340.         mcall
 341. ;--- á«¥¢  ---
 342.         mov     cx,si
 343.         mov     ebp,ebx
 344.         sub     ebx,ed_width
 345.         mcall
 346. ;--- á¯à ¢  ---
 347.         mov     ebx,ebp
 348.         shl     ebx,16
 349.         mov     bx,bp
 350.         mcall
 351. ret
 352. ;----------------------------------------------------------
 353. ;--- ¯à®¢¥àª , § è¥« «¨ ªãàá®à §  £à ­¨æë ¨, ¥á«¨ ­ ¤®, ---
 354. ;--- ¨§¬¥­ï¥¬ ᬥ饭¨¥ ------------------------------------
 355. ;--- ¥á«¨ ᬥ饭¨¥ ¡ë«® ãáâ ­®¢ª  ä« £  ed_offset_cl ¨­ ç¥
 356. ; ¥á«¨ ­¨ç¥£® ­¥ ¨§¬¥­¨«®áì â® ¢ëáâ ¢«¥­¨¥ ed_offset_fl
 357. ; ¢ ®¡é¥© ¡¨â®¢®© ¬ àà¨æ¥ á®áâ®ï­¨ï ª®¬¯®­¥­â®¢ word ed_flags
 358. ;----------------------------------------------------------
 359. edit_box.check_offset:
 360. pushad
 361.         mov     ecx,ed_pos
 362.         mov     ebx,ed_offset
 363.         cmp     ebx,ecx
 364.         ja      edit_box.sub_8
 365.  
 366.         push    ebx
 367.         call    edit_box.get_n                  ;¯®«ã稬 ª®«-¢® ᨬ¢®«®¢ ¢ ¯ à¥ ॣ¨áâ஢ edx:eax
 368.         pop     ebx
 369.         mov     edx,ebx
 370.         add     edx,eax         ;ed_offset+width editbox
 371.         inc     edx             ;­¥®¡å®¤¨¬® ¤«ï ­®¬ «ì­®£® ¯®«®¦¥­¨ï ªãàá®à  ¢ ªà ©­¥© «¥¢®© ¯®§¨æ¨¨
 372.         cmp     edx,ecx
 373.         ja      @f
 374.  
 375.         mov     edx,ed_size
 376.         cmp     edx,ecx
 377.         je      edit_box.add_end
 378.  
 379.         sub     edx,ecx
 380.         cmp     edx,8
 381.         jbe     edit_box.add_8
 382.         add     ebx,8
 383.         jmp     edit_box.chk_d
 384.  
 385. edit_box.sub_8: cmp     ecx,0
 386.         je      edit_box.sub_min
 387.         cmp     ebx,8
 388.         jbe     edit_box.sub_min
 389.         sub     ebx,8   ;ebx=ed_offset
 390.         jmp     edit_box.chk_d
 391. edit_box.sub_min:
 392.         xor     ebx,ebx
 393.         jmp     edit_box.chk_d
 394.  
 395. edit_box.add_end:sub    edx,eax
 396.         mov     ebx,edx
 397.         jmp     edit_box.chk_d
 398. edit_box.add_8: add     ebx,edx
 399. edit_box.chk_d: mov     ed_offset,ebx
 400.         call    edit_box.draw_bg
 401.         and     word ed_flags,ed_offset_cl
 402. edit_ex
 403. @@:
 404.         or      word ed_flags,ed_offset_fl
 405. edit_ex
 406. }
 407.  
 408. macro use_key_func
 409. {
 410. ;Ž¡à ¡®âª  Shift ¤«ï á­ïâ¨ï ¢ë¤¥«¥­¨ï ­¥¨§¢¥áâ­®© ®¡« áâ¨
 411. edit_box_key.shift: ;;;;;;;SHIFT
 412.         test    word ed_flags,ed_shift
 413.         je      edit_box_key.f_exit
 414.  
 415. @@:     mov     ebp,shift_color
 416.         or      word ed_flags,ed_shift_bac ;ãáâ ­®¢ª  ä« £ , ¢ë¤¥«¥­­®© ®¡« áâ¨
 417.         mov     ebx,dword       ed_shift_pos
 418.         call    edit_box_key.sh_cl_
 419.         jmp     edit_box.draw_cursor_text
 420. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 421. edit_box_key.f_exit:    call   edit_box.check_offset
 422.         and     word ed_flags,ed_shift_cl
 423.         call    edit_box_key.enable_null
 424.         jmp     edit_box.draw_cursor_text
 425. edit_box_key.sh_cl_:
 426. ;;;;;;SHIFT end
 427. ;®¡à ¡®âª  ®ç¨á⪨, ¯à¨ «¥¢®¬ - ¯à ¢®¬ ¤¢¨¦¥­¨¨ ¢ë¤¥«¥­¨ï
 428. ;¤«ï ®¡à ¡®âª¨ á­ïâ¨ï ¢ë¤¥«¥­¨ï
 429. ;¢å®¤­ë¥ ¯ à ¬¥âàë ebp=color ebx=ed_shift_pos
 430.         mov     eax,dword       ed_pos
 431.         cmp     eax,ebx
 432.  
 433.         jae     edit_box_key.sh_n
 434.         push    eax  ;¬¥­ì襥 ¢ eax
 435.         push    ebx  ;¡®«ì襥
 436.         jmp     edit_box_key.sh_n1
 437.                      ;¥á«¨ ¨­ ç¥
 438. edit_box_key.sh_n:  push    ebx  
 439.         push    eax
 440. edit_box_key.sh_n1:
 441.         call    edit_box.check_offset
 442.         call    edit_box.get_n
 443.         mov     edx,eax ;size of ed_box
 444.         mov     ecx,ed_offset
 445.         add     eax,ecx ;eax = w_off= ed_offset+width
 446.         mov     edx,eax ;save
 447.         pop     ebx     ;¡®«ì襥
 448.         pop     eax     ;¬¥­ì襥
 449.  
 450.         cmp     eax,ecx         ;áà ¢­¥­¨¥ á ¬¥­ì襣® á offset.
 451.         jae     edit_box_key.f_f            ;¥á«¨ ¡®«ìè¥
 452.         xor     eax,eax
 453.         cmp     edx,ebx         ;cà ¢­¨¬ à §¬¥à w_off á ¡®«ì訬
 454.         jb      @f
 455.         sub     ebx,ecx
 456.         jmp     edit_box_key.nxt_f
 457. @@:     mov     ebx,edx
 458.         sub     ebx,ecx
 459.         jmp     edit_box_key.nxt_f
 460. edit_box_key.f_f:  
 461.         sub     eax,ecx
 462.         cmp     edx,ebx         ;cà ¢­¨¬ à §¬¥à w_off á ¡®«ì訬
 463.         jle     @f
 464.         sub     ebx,ecx
 465.         sub     ebx,eax
 466.         jmp     edit_box_key.nxt_f
 467. @@:
 468.         mov     ebx,edx
 469.         sub     ebx,ecx
 470.         sub     ebx,eax
 471. edit_box_key.nxt_f:
 472.         mov     edx,ebx
 473.         lea     ebx,[eax*2+eax]
 474.         shl     ebx,1
 475.         add     ebx,ed_left
 476.         inc     ebx
 477.         shl     ebx,16
 478.         lea     ecx,[edx*2+edx]
 479.         shl     ecx,1  
 480.         mov     bx,cx
 481.         inc     ebx
 482.         mov     edx,ebp;shift_color
 483.  
 484.         call    edit_box.draw_bg_eax
 485. @@:     call    edit_box_key.enable_null
 486.         ret
 487. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 488. ;“áâ ­®¢ª - á­ï⨥ ¢ë¤¥«¥­¨ï ¢ ®¤¨­ ᨬ¢®«
 489. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 490. edit_box_key.drw_sim:
 491.         mov     eax,dword       ed_pos
 492.         call    edit_box_key.draw_rectangle   ;­ à¨á®¢ âì ¯àאַ㣮«ì­¨ª á § ¤ ­­ë¬ 梥⮬
 493.         jmp     @b
 494. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 495. ;”ãªæ¨ï ãáâ ­®¢ª¨ ¢ë¤¥«¥­¨ï ¯à¨ ¤¢¨¦¥­¨ï ¢«¥¢® ¨ ¢¯à ¢® ¨ ­ ¦ â¨¨ shift
 496. ;‹®£¨ª :
 497. ;;;;;;;;;;
 498. edit_box_key.draw_wigwag:
 499. ;äã­ªæ¨ï ãáâ ­®¢ª¨ ¯¥à¥¬¥­­ëå
 500.         mov     ebp,shift_color
 501.         call    edit_box.clear_cursor
 502.  
 503.         or      word ed_flags,ed_shift_bac ;ãáâ ­®¢ª  ä« £ , ¢ë¤¥«¥­­®© ®¡« áâ¨
 504.         mov     ebp,shift_color
 505.         mov     eax,dword       ed_pos
 506.         test    word ed_flags,ed_left_fl
 507.         jz      edit_box_key.low
 508.         jmp     @f
 509. ;;;;;;;;;;
 510. ;”ãªæ¨ï 㤠«¥­¨ï ¢ë¤¥«¥­¨ï ¯à¨ ¤¢¨¦¥­¨ï ¢«¥¢® ¨ ¢¯à ¢® ¨ ­ ¦ â¨¨ shift
 511. ;‹®£¨ª :
 512. ;;;;;;;;;;
 513. edit_box_key.draw_wigwag_cl:
 514. ;äã­ªæ¨ï ãáâ ­®¢ª¨ ¯¥à¥¬¥­­ëå
 515.         mov     ebp,ed_color
 516.         call    edit_box.clear_cursor
 517.  
 518.         mov     ebp,ed_color
 519.         mov     eax,dword       ed_pos
 520.         test    word ed_flags,ed_left_fl
 521.         jz      edit_box_key.low
 522. @@:     call    edit_box_key.draw_rectangle  ;­ à¨á®¢ âì ¯àאַ㣮«ì­¨ª § ªà è¨¢ ¥¬®© ®¡« áâ¨
 523.         ret
 524. edit_box_key.low:   dec     eax
 525.         jmp     @b
 526. ;¢å®¤­®© ¯ à ¬¥âà ebx - ed_pos
 527. edit_box_key.sh_first_sh:
 528.         test    word ed_flags,ed_shift
 529.         je      @f
 530.         mov     dword ed_shift_pos_old,ebx
 531.         test    word ed_flags,ed_shift_on
 532.         jne     @f
 533.         mov     dword ed_shift_pos,ebx
 534.         or      word ed_flags,ed_shift_on
 535. @@:     ret
 536. ;Ž¡à ¡®âª  ªà ©­¨å ¯®«®¦¥­¨© ¢ editbox ¯à¨ ­ ¦ â®¬ shift
 537. ;¯à®¨§¢®¤¨â á­ï⨥ ¢ë¤¥«¥­¨¥, ¥á«¨ ­¥â shift
 538. ;¨­ ç¥ ¢®®¡é¥ ¢ë室¨â
 539. edit_box_key.sh_st_of:
 540.         test    word ed_flags,ed_shift
 541.         jne     @f
 542.         test    word ed_flags,ed_shift_bac
 543.         je      @f
 544.         mov     ebp,ed_color
 545.         mov     ebx,dword       ed_shift_pos
 546.         call    edit_box_key.sh_cl_  ;®ç¨á⪠ ¢ë¤¥«¥­®£® äà £¬¥­â 
 547.         and     word ed_flags,ed_shift_cl ; ®ç¨á⪠ ®â ⮣® çâ® ã¡à «¨ ¢ë¤¥«¥­¨¥
 548.         jmp     edit_box.draw_cursor_text
 549. @@:
 550.         and     word ed_flags,ed_shift_off
 551. edit_ex
 552. ;¯à®¢¥àª  á®áâ®ï­¨ï shift ¡ë« «¨ ®­ ­ ¦ â à ­ìè¥?
 553. edit_box_key.sh_enable:
 554.         test    word ed_flags,ed_shift
 555.         jne     edit_box_key.sh_ext_en ;­ à¨á®¢ âì § ªà è¥­ë© ¯àאַ㣮«ì­¨ª
 556.  
 557.         test    word ed_flags,ed_shift_bac
 558.         je      @f
 559.         call    edit_box.check_offset
 560.  
 561.         mov     ebp,ed_color
 562.         mov     ebx,dword       ed_shift_pos
 563.         call    edit_box_key.sh_cl_  ;®ç¨á⪠ ¢ë¤¥«¥­®£® äà £¬¥­â 
 564.         call    edit_box_key.draw_wigwag_cl
 565.         and     word ed_flags,ed_shift_cl ; 1¢ à ­¥ ­ã¦­®
 566.         ret
 567.  
 568. @@:     mov     ebp,ed_color
 569.         call    edit_box.clear_cursor
 570.         call    edit_box.check_offset
 571.         ret
 572. edit_box_key.sh_ext_en:    
 573.         call    edit_box.check_offset
 574.         test    word ed_flags,ed_offset_fl
 575.         je      @f
 576. ;¨á®¢ ­¨¥ § ªà è¥­ëå ¯àאַ㣮«ì­¨ª®¢ ¨ ®ç¨á⪠ ¨å
 577.         mov     eax,dword       ed_shift_pos
 578.         mov     ebx,dword       ed_pos
 579.         mov     ecx,dword       ed_shift_pos_old
 580. ;¯à®¢¥àª  ¨ à¨á®¢ ­¨¥ § ªà è¥­ëå ®¡« á⥩
 581.         cmp     eax,ecx
 582.         je      edit_box_key.1_shem
 583.         jb      edit_box_key.smaller
 584.         cmp     ecx,ebx
 585.         ja      edit_box_key.1_shem
 586.         call    edit_box_key.draw_wigwag_cl ;clear
 587.         jmp     edit_box_key.sh_e_end
 588. edit_box_key.smaller:
 589.         cmp     ecx,ebx
 590.         jb      edit_box_key.1_shem
 591.         call    edit_box_key.draw_wigwag_cl ;clear
 592.         jmp     edit_box_key.sh_e_end
 593. ;alike  =
 594. edit_box_key.1_shem:        call   edit_box_key.draw_wigwag
 595. edit_box_key.sh_e_end:      and     word ed_flags,ed_shift_off
 596.         ret
 597. @@:     mov     ebp,shift_color
 598.         mov     ebx,dword       ed_shift_pos
 599.         call    edit_box_key.sh_cl_
 600.         jmp     edit_box_key.sh_e_end
 601. ;äã­ªæ¨ï ¤«ï ®¡à ¡®âª¨ shift ¯à¨ ­ ¦ â¨¨ home and end
 602. edit_box_key.sh_home_end:
 603.         mov     ebp,ed_color
 604.         call    edit_box.clear_cursor
 605.         test    word ed_flags,ed_shift_bac
 606.         je      @f
 607.         mov     ebp,ed_color
 608.         mov     ebx,dword       ed_shift_pos_old
 609.         call    edit_box_key.sh_cl_
 610.  
 611. @@:     test    word ed_flags,ed_shift
 612.         je      edit_box_key.sh_exit_ ;¢ë©â¨
 613.         mov     ebp,shift_color
 614.         mov     ebx,dword       ed_shift_pos
 615.         call    edit_box_key.sh_cl_
 616.         or      word ed_flags,ed_shift_bac ;ãáâ ­®¢ª  ä« £ , ¢ë¤¥«¥­­®© ®¡« áâ¨
 617.         jmp     edit_box_key.sh_e_end
 618. edit_box_key.sh_exit_:      call    edit_box.check_offset
 619.         ret
 620. ;äã­ªæ¨ï ¢­¥á¥­¨ï 0 ¯®  ¤à¥áã ed_size+1
 621. edit_box_key.enable_null:
 622.         pusha
 623.         mov     eax,ed_size
 624.         mov     ebx,ed_text
 625.         test    eax,eax
 626.         add     eax,ebx
 627.         jne     @f
 628.         inc     eax
 629. @@:     xor     ebx,ebx
 630.         mov     [eax],bl
 631. edit_ex
 632. ;- 㤠«¥­¨¥ ᨬ¢®« 
 633. ;‚室­ë¥ ¤ ­­ë¥ edx=ed_size;ecx=ed_pos
 634. edit_box_key.del_char:
 635.         mov     esi,ed_text
 636.         test    word ed_flags,ed_shift_on
 637.         je      @f
 638.         mov     eax,dword ed_shift_pos
 639.         mov     ebx,esi
 640.         cmp     eax,ecx
 641.         jae     edit_box_key.dh_n
 642.  
 643.         mov     ed_pos,eax      ;çâ® ¡ë ­¥ ¡ë«® ã¡¥£ ­¨ï ªãàá®à 
 644.         mov     ebp,ecx
 645.         sub     ebp,eax
 646.         add     ebx,eax  ;eax ¬¥­ìè¥
 647.         sub     edx,ecx
 648.         add     esi,ecx
 649.  
 650.         mov     dword ed_shift_pos,ebp
 651.         jmp     edit_box_key.del_ch_sh
 652.                      ;¥á«¨ ¨­ ç¥
 653. edit_box_key.dh_n:  
 654.         mov     ebp,eax
 655.         sub     ebp,ecx
 656.         add     ebx,ecx
 657.         sub     edx,eax
 658.         add     esi,eax
 659.         mov     dword ed_shift_pos,ebp
 660.         jmp     edit_box_key.del_ch_sh
 661.  
 662. @@:     add     esi,ecx ;㪠§ â¥«ì + ᬥ饭¨¥ ª ॠ«ì­®¬ã ¡ãää¥àã
 663.         mov     ebx,esi
 664.         inc     esi
 665.         cld
 666.  
 667.         sub     edx,ecx
 668. edit_box_key.del_ch_sh:
 669.  
 670.         push    edi
 671.         mov     edi,ebx
 672. @@:
 673.         lodsb
 674.         stosb
 675.         dec edx
 676.         jns @b
 677.        
 678.         pop edi
 679.         ret
 680. ;¢ëç¨á«¨âì § ªà è¨¢ ¥¬ãî ®¡« áâì
 681. ;ᮣ« è¥­¨¥ ¢ ebp - ¯¥à¥¤ ¥âáï ed_size
 682. edit_box_key.clear_bg:
 683.         call    edit_box.get_n  ;¯®«ãç¨âì à §¬¥à ¢ ᨬ¢®« å è¨à¨­ë ª®¬¯®­¥­â 
 684.         push    eax
 685.         mov     ebx,ed_offset
 686.         add     eax,ebx ;eax = w_off= ed_offset+width
 687.         mov     ebx,ebp ;ed_size
 688.        
 689.         cmp     eax,ebx
 690.         jb      @f
 691.         mov     eax,ed_pos
 692.         sub     ebx,eax
 693.         mov     ecx,ed_offset
 694.         sub     eax,ecx
 695.         jmp     edit_box_key.nxt
 696. @@:     mov     ebx,ed_pos
 697.         push    ebx
 698.         sub     eax,ebx
 699.         mov     ebx,eax ;It is don't optimal
 700.        
 701.         pop     eax     ;ed_pos
 702.         mov     ecx,ed_offset
 703.         sub     eax,ecx
 704. edit_box_key.nxt:
 705.         mov     ebp,eax  ;¯à®¢¥àª  ­  ¢ë室 § ªà è¨¢ ¥¬®© ®¡« á⨠§  ¯à¥¤¥«ë ¤«¨­ë
 706.         add     ebp,ebx
 707.         pop     edx
 708.         cmp     ebp,edx
 709.         je      @f
 710.         inc     ebx
 711.  
 712. @@:     mov     edx,ebx
 713.         lea     ebx,[eax*2+eax]
 714.         shl     ebx,1
 715.         add     ebx,ed_left
 716.         inc     ebx
 717.         shl     ebx,16
 718.         lea     ecx,[edx*2+edx]
 719.         shl     ecx,1  
 720.         mov     bx,cx
 721.         mov     edx,ed_color
 722.         call    edit_box.draw_bg_eax
 723.         ret
 724. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 725. ;;; Ž¡à ¡®âª  ¯à¨¬¨â¨¢®¢
 726. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 727. ; à¨á®¢ âì ¯àאַ㣮«ì­¨ª, 梥⠯¥à¥¤ ¥âáï ¢ ebp
 728. ;¢å®¤­ë¥ ¯ à ¬¥âàë:
 729. ;eax=dword ed_pos
 730. ;ebp=-梥â ed_color or shift_color
 731. edit_box_key.draw_rectangle:
 732.         mov     ecx,dword ed_offset
 733.         sub     eax,ecx
 734.         lea     ebx,[eax*2+eax]
 735.         shl     ebx,1
 736.         inc     ebx
 737.         add     ebx,ed_left
 738.         shl     ebx,16
 739.         add     ebx,6
 740.         mov     edx,ebp
 741.         call    edit_box.draw_bg_eax
 742.         ret
 743. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 744. ;;à®¢¥àª  ­ ¦ â «¨ shift
 745. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 746. edit_box_key.check_shift:
 747. pusha   ;á®åà ­¨¬ ¢á¥ ॣ¨áâàë
 748.         mcall   66,3,1
 749.         test    al,0x03
 750.         je      @f
 751.         or      word ed_flags,ed_shift   ;ãáâ ­®¢¨¬ ä« £
 752. @@:edit_ex
 753. }
 754. ;¬ ªà®á ª« ¢¨è ­  ª®â®àë¥ ¯à®¨á室¨â ॠªæ¨ï
 755. macro use_key_process backspase,delete,left,right,home,end,insert
 756. {
 757. if backspase eq
 758. else
 759.         cmp     ah,8
 760.         jz      edit_box_key.backspace
 761. end if
 762. if delete eq
 763. else
 764.         cmp     ah,0xb6
 765.         jz      edit_box_key.delete
 766. end if
 767. if left eq
 768. else
 769.         cmp     ah,176
 770.         jz      edit_box_key.left
 771. end if
 772. if right eq
 773. else
 774.         cmp     ah,179
 775.         jz      edit_box_key.right
 776. end if
 777. if home eq
 778. else
 779.         cmp     ah,180
 780.         jz      edit_box_key.home
 781. end if
 782. if home eq
 783. else
 784.         cmp     ah,181
 785.         jz      edit_box_key.end
 786. end if
 787. if insert eq
 788. else
 789.         cmp     ah,185  ;insert
 790.         jz      edit_box_key.insert
 791. end if
 792. }
 793.  
 794. macro use_key_no_process  up,down,esc,enter,tab,numl,capsl,scrolll
 795. {
 796. if up eq
 797. else
 798.         cmp     ah,177
 799.         jz      edit_box.editbox_exit
 800. end if
 801. if down eq
 802. else
 803.         cmp     ah,178
 804.         jz      edit_box.editbox_exit
 805. end if
 806. if esc eq
 807. else
 808.         cmp     ah,27   ;ESC - ª« ¢¨è  ))
 809.         jz      edit_box.editbox_exit
 810. end if
 811. if enter eq
 812. else
 813.         cmp     ah,13   ;ENTER - ª« ¢¨è  ))
 814.         jz      edit_box.editbox_exit
 815. end if
 816. if tab eq
 817. else
 818.         cmp     ah,9   ;TAB - ª« ¢¨è  ))
 819.         jz      edit_box.editbox_exit
 820. end if
 821.  
 822. if numl eq
 823. else
 824.         cmp     ah,4   ;Num Lock - ª« ¢¨è  ))
 825.         jz      edit_box.editbox_exit
 826. end if
 827.  
 828. if capsl eq
 829. else
 830.         cmp     ah,2   ;Caps Lock - ª« ¢¨è  ))
 831.         jz      edit_box.editbox_exit
 832. end if
 833.  
 834. if scrolll eq
 835. else
 836.         cmp     ah,1   ;Scroll Lock - ª« ¢¨è  ))
 837.         jz      edit_box.editbox_exit
 838. end if
 839.  
 840. }
 841.  
 842. macro use_key_figures_only
 843. {
 844.         test    word ed_flags,ed_figure_only  ; ⮫쪮 æ¨äàë ?
 845.         jz      @f
 846.         cmp     ah,'0'
 847.         jb      edit_box.editbox_exit
 848.         cmp     ah,'9'
 849.         ja      edit_box.editbox_exit
 850. @@:
 851. }
 852. macro are_key_shift_press
 853. {
 854.         test    word ed_flags,ed_shift_on
 855.         je      @f
 856.         ;‚室­ë¥ ¤ ­­ë¥ edx=ed_size;ecx=ed_pos
 857.         push    eax
 858.         mov     edx,ed_size
 859.         mov     ecx, ed_pos
 860.         pusha
 861. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 862. ;clear input arrea
 863.         mov     ebp,ed_color
 864.         mov     ebx,dword       ed_shift_pos
 865.         call    edit_box_key.sh_cl_
 866.         mov     ebp,ed_size
 867.         call    edit_box_key.clear_bg
 868. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 869.         popa
 870.         call    edit_box_key.del_char
 871. ;;;;
 872.         mov     eax,dword ed_shift_pos
 873.         mov     ebx,ed_size
 874.         sub     ebx,eax
 875.         mov     ed_size,ebx
 876.         pop     eax
 877. @@:
 878. }
 879. macro are_key_cur_end
 880. {
 881.         mov     ecx,ed_size
 882.         mov     edx, ed_max
 883.         test    word ed_flags,ed_insert
 884.         jne     @f
 885.         cmp     ecx,edx
 886.         jae     edit_box.editbox_exit
 887. @@:     mov     ebx, ed_pos
 888.         cmp     ebx,edx
 889.         jl      @f ; ¥á«¨ ¬¥­ìè¥ ¨«¨ à ¢­®
 890.         jmp     edit_box.editbox_exit
 891.  
 892. @@:     ; ᤢ¨£ ¥¬ ᨬ¢®«ë ¯®á«¥ ªãàá®à  ¢¯à ¢®
 893.         mov     ecx,ed_size
 894.         push    edi eax
 895.         mov     ebp,edi
 896.         mov     esi,ed_text     ; “ª § â¥«ì ­  ¡ãä¥à
 897.                                 ;ã¤¥¬ à ¡®â âì á® áâப®©
 898.         add     esi,ecx         ;add ed_size ¤®¡ ¢¨¬ max size
 899.         mov     edi,esi
 900.  
 901.         cmp     ecx,ebx         ;…᫨ ã ­ á ¯®§¨æ¨ï ªãàá®à  = ⥪ã饬ã à §¬¥àã ­ ¯¥ç â ­­ëå ᨬ¢®«®¢ â.¥. ªãàá®à á⮨⠢ ª®­æ¥
 902.         je      edit_box_key.In_k
 903.  
 904.         test    word [ebp+40],ed_insert ;IF insert is enable  â.ª. edi ¨§¬¥­¥­  ¤à¥á㥬 ç¥à¥§ ebp
 905.         jne     edit_box_key.ins_v
 906. ;clear
 907. pusha
 908.         mov     edi,ebp
 909.         mov     ebp,ed_size
 910.         call    edit_box_key.clear_bg
 911. popa
 912.         sub     ecx,ebx         ; ©¤¥¬ ª®«-¢® ᨬ¢®«®¢ ¤«ï ¯¥à¥¤¢¨¦¥­¨ï.
 913.         inc     edi             ;‘¬¥á⨬ ­ è¨ ᨬ¢®«ë ¢ ¯à ¢®
 914.         std
 915.         inc     ecx
 916.    @@:  
 917.         ;--------
 918.         lodsb
 919.         stosb
 920.         ;--------
 921.         loop    @b
 922. edit_box_key.In_k:  cld
 923.         pop eax
 924.         mov al,ah
 925.         stosb
 926.         pop edi
 927. ; ¢áâ ¢«ï¥¬ ª®¤ ª« ¢¨è¨ â㤠, £¤¥ ªãàá®à
 928.         ; 㢥«¨ç¨¢ ¥¬ §­ ç¥­¨¥ à §¬¥à  ¨ ¯®§¨æ¨¨
 929.         inc      dword ed_size
 930.         inc      dword ed_pos
 931.         call    edit_box_key.draw_all2
 932.         jmp     edit_box_key.shift
 933. }
 934. macro use_work_key
 935. {
 936. edit_box_key.insert: test   word ed_flags,ed_insert ;not    word ed_insert
 937.          je     @f
 938.          and    word ed_flags,ed_insert_cl
 939.  
 940.         jmp     edit_box.editbox_exit
 941. @@:
 942.         or      word ed_flags,ed_insert
 943.         jmp     edit_box.editbox_exit
 944. edit_box_key.ins_v:
 945.         dec     dword [ebp+42];ed_size    ;processing is insert
 946.         sub     esi,ecx
 947.         add     esi,ebx
 948.         mov     edi,esi
 949. ;clear
 950. pusha
 951.         mov     edi,ebp
 952.         mov     ebp,ed_pos
 953.         call    edit_box_key.clear_bg
 954. popa
 955.         jmp     edit_box_key.In_k
 956. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 957. edit_box_key.delete:        
 958.         mov     edx,ed_size
 959.         mov     ecx,ed_pos
 960.         cmp     edx,ecx
 961.         jg      edit_box_key.bac_del
 962.         test    word ed_flags,ed_shift_on
 963.         jne     edit_box_key.del_bac
 964. edit_ex
 965. edit_box_key.bac_del:      
 966.         call    edit_box_key.del_char
 967.         jmp     edit_box_key.draw_all
 968. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;        
 969. ;--- ­ ¦ â  ª« ¢¨è  backspace ---
 970. edit_box_key.backspace:
 971.         ; ¯à®¢¥à塞, ªãàá®à ã «¥¢®£® ªà ï ?
 972.         mov     ecx,ed_pos
 973.         test    ecx,ecx
 974.         jnz     edit_box_key.del_bac
 975.         test    word ed_flags,ed_shift_on
 976.         jne     edit_box_key.bac_del
 977.  
 978. edit_ex
 979. edit_box_key.del_bac:
 980.         mov     edx,ed_size
 981.         cmp     edx,ecx ;if ed_pos=ed_size
 982.         je      @f
 983.         dec     ecx
 984.         call    edit_box_key.del_char
 985. @@:     test    word ed_flags,ed_shift_on
 986.         jne     edit_box_key.bac_del
 987.         dec      dword ed_pos
 988. edit_box_key.draw_all:
 989.         push    edit_box_key.shift;.draw_cursor_text;eax
 990.  
 991.         test    word ed_flags,ed_shift_on
 992.         je      @f
 993.         mov     eax,dword ed_shift_pos
 994.         mov     ebx,ed_size
 995.         sub     ebx,eax
 996.         mov     ed_size,ebx
 997.  
 998.         mov     ebp,ed_color
 999.         call    edit_box.clear_cursor
 1000.         call    edit_box.check_offset
 1001.         call    edit_box.draw_bg
 1002.         ret
 1003. @@:     dec      dword ed_size
 1004.  
 1005. edit_box_key.draw_all2:
 1006.         and    word ed_flags,ed_shift_cl
 1007.         mov     ebp,ed_color
 1008.         call    edit_box.clear_cursor
 1009.         call    edit_box.check_offset
 1010.         mov     ebp,ed_size
 1011.         call    edit_box_key.clear_bg
 1012.         ret
 1013. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 1014. ;--- ­ ¦ â  ª« ¢¨è  left ---
 1015. edit_box_key.left:  mov     ebx,ed_pos
 1016.         test    ebx,ebx
 1017.         jz      edit_box_key.sh_st_of
 1018.         or      word ed_flags,ed_left_fl
 1019.         call    edit_box_key.sh_first_sh
 1020.         dec      dword ed_pos
 1021.         call    edit_box_key.sh_enable
 1022.         jmp     edit_box.draw_cursor_text
 1023. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 1024. ;--- ­ ¦ â  ª« ¢¨è  right ---
 1025. edit_box_key.right: mov     ebx,ed_pos
 1026.         cmp     ebx,ed_size
 1027.         je      edit_box_key.sh_st_of
 1028.         and     word ed_flags,ed_right_fl
 1029.         call    edit_box_key.sh_first_sh
 1030.         inc     dword  ed_pos
 1031.         call    edit_box_key.sh_enable
 1032.         jmp     edit_box.draw_cursor_text
 1033. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 1034. edit_box_key.home:  
 1035.         mov     ebx,ed_pos
 1036.         test    ebx,ebx
 1037.         jz      edit_box_key.sh_st_of
 1038.         call    edit_box_key.sh_first_sh
 1039.         xor     eax,eax
 1040.         mov     ed_pos,eax
 1041.         call    edit_box_key.sh_home_end
 1042.         jmp     edit_box.draw_cursor_text
 1043. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 1044. edit_box_key.end:  
 1045.         mov     ebx,ed_pos
 1046.         cmp     ebx,dword ed_size
 1047.         je      edit_box_key.sh_st_of
 1048.         call    edit_box_key.sh_first_sh
 1049.         mov     eax,ed_size
 1050.         mov     ed_pos,eax
 1051.         call    edit_box_key.sh_home_end
 1052.         jmp     edit_box.draw_cursor_text
 1053. }
 1054.  
 1055. macro use_mouse_func
 1056. {
 1057. ;----------------------------------------------------------
 1058. ;--- Ž¡à ¡®âª  .mouse_wigwag
 1059. ;----------------------------------------------------------
 1060. edit_box_mouse.mouse_wigwag:
 1061.         shr     eax,16
 1062.         or      word ed_flags,ed_shift_bac+ed_shift_on+ed_shift
 1063. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 1064. ;;¯à®æ¥¤ãà  ®¡à ¡®âª¨ ¯®«®¦¥­¨ï ¢ë¤¥«¥­­®£® ⥪áâ , ª®£¤  ¯à®¨á室¨â ¢ë室 §  ¯à¥¤¥«ë editbox
 1065. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 1066.         test    ax,0x8000
 1067.         jnz     edit_box_mouse.mleft
 1068.  
 1069.         mov     ebx,ed_left
 1070.         cmp     eax,ebx
 1071.         jb      edit_box_mouse.mleft
 1072.  
 1073.         add     ebx,ed_width
 1074.         cmp     eax,ebx
 1075.         ja      edit_box_mouse.mright
 1076.  
 1077.         sub     ebx,ed_width
 1078.  
 1079.         xor     edx,edx
 1080.         sub     eax,ebx ; ¢ëç⨬ ¨§ ª®®à¤¨­ â ¬ë誨 ¯® ®á¨ å ª®®à¤¨­ âë ¤® editbox ¯® ®á¨ å
 1081.         mov     ebx,6
 1082.         div     ebx
 1083. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 1084. ;;¯à®æ¥¤ãà  ®¡à ¡®âª¨ ¯®«®¦¥­¨ï ¢ë¤¥«¥­­®£® ⥪áâ , ¢ ¯à¥¤¥« å ®¡« á⨠editbox
 1085. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 1086. ;®«ã稫¨ ª®®à¤¨­ âë ¢ eax ¬ë誨, â.¥. ªã¤  ®­  ¯¥à¥¬¥á⨫ áì
 1087. ;¨á®¢ ­¨¥ § ªà è¥­ëå ¯àאַ㣮«ì­¨ª®¢ ¨ ®ç¨á⪠ ¨å
 1088.         add     eax,ed_offset   ;¤®¡ ¢¨¬ ᬥ饭¨¥
 1089.         cmp     eax,dword ed_size       ;¥á«¨ ¢ë諨 §  ¯à¥¤¥«ë, â® ­¨ç¥£® ­¥ ¤¥« âì
 1090.         ja      edit_box_mouse.mwigvag
 1091. edit_box_mouse.mdraw:
 1092.         mov     dword   ed_pos,eax ;á®åà ­¨¬ ­®¢®¥ §­ ç¥­¨¥
 1093. ;¨á®¢ ­¨¥ § ªà è¥­ëå ¯àאַ㣮«ì­¨ª®¢ ¨ ®ç¨á⪠ ¨å
 1094.         mov     ecx,dword       ed_shift_pos
 1095.         mov     ebx,dword       ed_shift_pos_old
 1096.         mov     dword   ed_shift_pos_old,eax    ;¢­¥á¥¬ ­®¢®¥ §­ ç¥­¨¥ áâ à®© ¯®§¨æ¨¨ ªãàá®à 
 1097. ;¯à®¢¥àª  ¨ à¨á®¢ ­¨¥ § ªà è¥­ëå ®¡« á⥩
 1098.         cmp     ecx,ebx         ;¢ëïá­ï¥¬ ªã¤  ¡ë«® ¤¢¨¦¥­¨¥ ­  ®¤¨­ è £ ­ § ¤
 1099.         je      edit_box_mouse.m1_shem        ;¤¢¨¦¥­¨ï ­¥ ¡ë«® à ­¥¥
 1100.         jb      edit_box_mouse.msmaller       ;¤¢¨¦¥­¨¥ ¡ë«® ->
 1101.         cmp     ebx,eax         ;¤¢¨¦¥­¨¥ ¡ë«® ¤® í⮣® <- ¨ âãâ ¬ë ¯à®¢¥à塞 ᥩç á ªã¤  ¤¢¨¦¥­¨¥ ¯à®¨á室¨â
 1102.         ja      edit_box_mouse.m1_shem        ;¥á«¨ ¡ë«® ¤¢¨¦¥­¨¥ <- â® ­ã¦­® § ªà á¨âì ®¡« áâì
 1103.         je      edit_box_mouse.mwigvag        ;¥á«¨ ¨§¬¥­¥­¨ï ­¥ ¡ë«®, â® ­¨ç¥£® ­¥ ¤¥« âì
 1104.         mov     ebp,ed_color    ;âã⠭㦭® ®ç¨áâ¨âì ®¡« áâì c ed_pos ed_shift_pos_old
 1105. ;¢å®¤­ë¥ ¯ à ¬¥âàë ebp=color ebx=ed_shift_pos
 1106.         call    edit_box_key.sh_cl_
 1107.         jmp     edit_box_mouse.mwigvag
 1108. edit_box_mouse.msmaller:
 1109.         cmp     ebx,eax
 1110.         jb      edit_box_mouse.m1_shem
 1111.         mov     ebp,ed_color
 1112. ;¢å®¤­ë¥ ¯ à ¬¥âàë ebp=color ebx=ed_shift_pos
 1113.         call    edit_box_key.sh_cl_
 1114.         jmp     edit_box_mouse.mwigvag
 1115. ;alike  =
 1116. edit_box_mouse.m1_shem:
 1117.         mov     ebp,shift_color
 1118. ;¢å®¤­ë¥ ¯ à ¬¥âàë ebp=color ebx=ed_shift_pos
 1119.         mov     ebx,ecx
 1120.         call    edit_box_key.sh_cl_
 1121.         jmp     edit_box_mouse.mwigvag
 1122. edit_box_mouse.mwigvag:
 1123.         and     word ed_flags,ed_shift_mcl
 1124.         jmp     edit_box.draw_cursor_text
 1125. ;       popa
 1126. ;       ret
 1127. edit_box_mouse.mleft:
 1128.         mov     eax,ed_pos
 1129.         cmp     eax,0                                        
 1130.         jbe      edit_box_mouse.mwigvag
 1131.         dec     eax
 1132.         call    edit_box.check_offset
 1133.         push    eax
 1134.         mov     ebx,ed_shift_pos
 1135.         mov     ebp,shift_color
 1136.         call    edit_box_key.sh_cl_
 1137.         pop     eax
 1138.         jmp     edit_box_mouse.mdraw
 1139. edit_box_mouse.mright:
 1140.         mov     eax,ed_pos
 1141.         mov     ebx,ed_size
 1142.         cmp     eax,ebx
 1143.         jae     edit_box_mouse.mwigvag
 1144.         inc     eax
 1145.         call    edit_box.check_offset
 1146.         mov     ebx,ed_shift_pos
 1147.         mov     ebp,shift_color
 1148.         push    eax
 1149.         call    edit_box_key.sh_cl_
 1150.         pop     eax
 1151.         jmp     edit_box_mouse.mdraw  
 1152. }
 1153.  
 1154. macro use_work_mouse
 1155. ;----------------------------------------------------------
 1156. ;--- € ­¥ 㤥ন¢ ¥¬ «¨ ¬ë ª« ¢¨èã ¬ë誨, ¯¥à¥¬¥é ï ªãàá®à, ¢® ¢á¥ à §­ë¥ áâ®à®­ë?
 1157. ;----------------------------------------------------------
 1158. {
 1159.         test    word ed_flags,ed_mouse_on
 1160.         jne     edit_box_mouse.mouse_wigwag
 1161. ;----------------------------------------------------------
 1162. ;--- ¯à®¢¥à塞, ¯®¯ ¤ ¥â «¨ ªãàá®à ¢ edit box -------------
 1163. ;----------------------------------------------------------
 1164.         mov     ebx,ed_top
 1165.         cmp     ax,bx
 1166.         jl      edit_box_mouse._blur;.mouse_end_no_focus
 1167.        
 1168.         add     ebx,ed_height
 1169.         cmp     ax,bx
 1170.         jg      edit_box_mouse._blur;.mouse_end_no_focus
 1171.  
 1172.         shr     eax,16
 1173.  
 1174.         mov     ebx,ed_left
 1175.         cmp     ax,bx
 1176.         jl      edit_box_mouse._blur;.mouse_end_no_focus
 1177.  
 1178.         add     ebx,ed_width
 1179.  
 1180.         cmp     ax,bx
 1181.         jg      edit_box_mouse._blur;.mouse_end_no_focus        
 1182.  
 1183. ;--- ¨§¬¥­ï¥¬ ¯®§¨æ¨î ªãàá®à  ---
 1184.         push    eax
 1185.         mov     ebp,ed_color
 1186.         call    edit_box.clear_cursor
 1187.         pop     eax
 1188. edit_box_mouse._mvpos:
 1189.         xor     edx,edx
 1190.         sub     eax,ed_left
 1191.  
 1192.         mov     ebx,6
 1193.         div     bx
 1194.         add     eax,ed_offset
 1195.         cmp     eax,ed_size
 1196.         jna     edit_box_mouse._mshift
 1197.         mov     eax,ed_size
 1198.  
 1199. edit_box_mouse._mshift:
 1200. ;;;;;;;
 1201. ;;‘¥ªæ¨ï ®¡à ¡®âª¨ shift ¨ ¢ë¤¥«¥­¨ï ¯® shift
 1202. ;;;;;;;
 1203.         test    word ed_flags,ed_shift_bac
 1204.         je      @f
 1205.         mov     ebp,dword       ed_color
 1206.         mov     ebx,dword ed_shift_pos
 1207.         push    eax
 1208.         call    edit_box_key.sh_cl_
 1209.         and     word ed_flags,ed_shift_bac_cl
 1210.         pop     eax
 1211. @@:    
 1212.         test    word ed_flags,ed_mouse_on
 1213.         jne     @f
 1214.        
 1215.         mov     dword ed_shift_pos,eax
 1216.         or      word  ed_flags,ed_mouse_on
 1217.         mov     dword ed_pos,eax
 1218.         mov     dword [mouse_flag],edi          ;ãáâ ­®¢¨¬ ¨¤¥­â¨ä¨ª â®à
 1219.         bts     word ed_flags,1                 ;ãáâ ­®¢ª  䮪ãá 
 1220.         jmp     edit_box_mouse.m_sh
 1221. @@:            
 1222.         cmp     eax,dword ed_shift_pos  ;¥á«¨ ¯®§¨æ¨¨ ­¥ ¨§¬¥­¨«¨áì
 1223.         je      edit_box.editbox_exit
 1224.         mov     ed_pos,eax
 1225.         mov     ebp,dword shift_color
 1226.         mov     ebx,dword ed_shift_pos
 1227.         call    edit_box_key.sh_cl_
 1228.         or      word ed_flags,ed_mous_adn_b     ;ãáâ ­®¢¨¬ ¡¨â çâ® ¬ë ¢ë¤¥«¨«¨ +shift_on +
 1229. edit_box_mouse.m_sh:  call    edit_box.draw_text
 1230.         call    edit_box.draw_cursor
 1231. ;----------------------------------------------------------
 1232. ;--- ¯à®æ¥¤ãà  ãáâ ­®¢ª¨ 䮪ãá  ---------------------------
 1233. ;----------------------------------------------------------
 1234.         jmp     edit_box_mouse.drc
 1235. edit_box_mouse._blur:
 1236.         test    word ed_flags,ed_always_focus
 1237.         jne     edit_box.editbox_exit
 1238.         btr     word ed_flags,1 ; ¥á«¨ ­¥ ¢ 䮪ãá¥, ¢ë室¨¬
 1239.         jnc     edit_box.editbox_exit
 1240.  
 1241.         mov     ebp,ed_color
 1242.         call    edit_box.clear_cursor
 1243. edit_box_mouse.drc:   call    edit_box.draw_border
 1244.         jmp     edit_box.editbox_exit
 1245. }
 1246.  
 1247.  
 1248. ; Œ ªà®á ¢ë室 
 1249. macro edit_ex
 1250. {
 1251. popad          
 1252. ret
 1253. }
 1254. macro debug
 1255. {
 1256.         ;-----------  ®â« ¤ª 
 1257.         pushad
 1258. ;        mov     dword [ed_buffer.2],0
 1259. ;        mov     eax,edi
 1260.         mov eax,dword [ed_buffer.2]
 1261.         mov edi,ed_buffer.3
 1262.         call .str
 1263.         ;à¨á®¢ ­¨¥ ä®­ 
 1264.         mov eax,13
 1265.         mov ebx,178*65536+70
 1266.         mov ecx,28*65536+10
 1267.         xor edx,edx
 1268.         int 0x40
 1269.         ;¢ë¢®¤ §­ ç¥­¨ï ­  íªà ­
 1270.         mov eax,4
 1271.         mov ebx,180*65536+30
 1272.         mov ecx,0x10DDBBCC
 1273.         mov edx,ed_buffer.3
 1274.         mov esi,8
 1275.         int 0x40
 1276.         popad
 1277.         ;----------- ®â« ¤ª 
 1278. }
 1279. macro   debug_func
 1280. {
 1281. .str:
 1282.         mov ecx,0x0a ;§ ¤ ¥âáï á¨á⥬  áç¨á«¥­¨ï ¨§¬¥­ïîâáï ॣ¨áâàë ebx,eax,ecx,edx ¢å®¤­ë¥ ¯ à ¬¥âàë eax - ç¨á«®
 1283.          ;¯à¥à¥¢®¤ ç¨á«  ¢ ASCII áâப㠢§®¤­ë¥ ¤ ­­ë¥ ecx=á¨á⥬  áç¨á«¥­ï edi  ¤à¥á ªã¤  § ¯¨á뢠âì, ¡ã¤¥¬ áâபã, ¯à¨ç¥¬ ª®­¥æ ¯¥à¥¬¥­­®©
 1284.         cmp eax,ecx  ;áà ¢­¨âì ¥á«¨ ¢ eax ¬¥­ìè¥ ç¥¬ ¢ ecx â® ¯¥à¥©â¨ ­  @@-1 â.¥. ­  pop eax
 1285.         jb @f
 1286.         xor edx,edx  ;®ç¨áâ¨âì edx
 1287.         div ecx      ;à §¤¥«¨âì - ®áâ â®ª ¢ edx
 1288.         push edx     ;¯®«®¦¨âì ¢ á⥪
 1289.         ;dec edi             ;ᬥ饭¨¥ ­¥®¡å®¤¨¬®¥ ¤«ï § ¯¨á¨ á ª®­æ  áâப¨
 1290.         call .str;¯¥à¥©â¨ ­  á ¬ã ᥡï â.¥. ¢ë§¢ âì á ¬ã á¥¡ï ¨ â ª ¤® ⮣® ¬®¬¥­â  ¯®ª  ¢ eax ­¥ áâ ­¥â ¬¥­ìè¥ ç¥¬ ¢ ecx
 1291.         pop eax
 1292.         @@: ;cmp al,10 ;¯à®¢¥à¨âì ­¥ ¬¥­ìè¥ «¨ §­ ç¥­¨¥ ¢ al 祬 10 (¤«ï á¨á⥬ë áç¨á«¥­ï 10 ¤ ­­ ï ª®¬ ­¤  - «¨è­ ï))
 1293.         ;sbb al,$69  ;- ç¥áâ­® ¤ ­­ ï ¨­áâàãªæ¨ï ¬¥­ï § áâ ¢«ï¥â § ¤ã¬ âìáï â.¥. ï ­¥ §­ î ª ª íâ® à ¡®â ¥â
 1294.         ;das        ;¯®á«¥ ¤ ­­®© ª®¬ ­¤ë ª ª ¡ë ¯à®¨á室¨â 㬥­ì襭¨¥ al ­  66h  (¢ ª­¨£¥ ­ ¯¨á ­® ¤à㣮¥)
 1295.         or al,0x30  ;¤ ­­ ï ª®¬ ­¤  ª®à®ç¥  ç¥¬ ¤¢¥ ¢ëè¥
 1296.         stosb       ;§ ¯¨á âì í«¥¬¥­â ¨§ ॣ¨áâà  al ¢ ï祪㠯 ¬ï⨠es:edi
 1297.  
 1298.         ret         ;¢¥à­ãâìáï ç¥­ì ¨­â¥à¥á­ë© 室 â.ª. ¯®ª  ¢ á⥪¥ åà ­¨âìáï ª®«-¢® ¢ë§®¢®¢ â® á⮫쪮 à § ¬ë ¨ ¡ã¤¥¬ ¢ë§ë¢ âìáï
 1299. }
 1300.  
 1301. ;;;;;;;;;;;;;;;
 1302. ;For LibGui
 1303. ;;;;;;;;;;;;;;;
 1304. macro srt_ed_libgui
 1305. {
 1306. ed_width        equ [EditBox.ed_width]            ;è¨à¨­  ª®¬¯®­¥­â 
 1307. ed_left         equ [EditBox.ed_left]             ;¯®«®¦¥­¨¥ ¯® ®á¨ å
 1308. ed_top          equ [EditBox.ed_top]              ;¯®«®¦¥­¨¥ ¯® ®á¨ ã
 1309. ed_color        equ [EditBox.ed_color]            ;梥â ä®­  ª®¬¯®­¥­â 
 1310. shift_color     equ [EditBox.shift_color]         ;=0x6a9480
 1311. ed_focus_border_color   equ [EditBox.ed_focus_border_color]   ;梥â à ¬ª¨ ª®¬¯®­¥­â 
 1312. ed_blur_border_color    equ [EditBox.ed_blur_border_color]    ;梥⠭¥  ªâ¨¢­®£® ª®¬¯®­¥­â 
 1313. ed_text_color   equ [EditBox.ed_text_color]       ;梥â ⥪áâ 
 1314. ed_max          equ [EditBox.ed_max]              ;ª®«-¢® ᨬ¢®«®¢ ª®â®àë¥ ¬®¦­® ¬ ªá¨¬ «ì­® ¢¢¥áâ¨
 1315. ed_text         equ [EditBox.ed_text]             ;㪠§ â¥«ì ­  ¡ãä¥à
 1316. ed_flags        equ [EditBox.ed_flags]            ;ä« £¨
 1317. ed_size equ [EditBox.ed_size]                     ;ª®«-¢® ᨬ¢®«®¢
 1318. ed_pos  equ [EditBox.ed_poz]                      ;¯®§¨æ¨ï ªãàá®à 
 1319. ed_offset       equ [EditBox.ed_offset]           ;ᬥ饭¨¥
 1320. cl_curs_x       equ [EditBox.cl_curs_x]           ;¯à¥¤ë¤ã饥 ª®®à¤¨­ â  ªãàá®à  ¯® å
 1321. cl_curs_y       equ [EditBox.cl_curs_y]           ;¯à¥¤ë¤ã饥 ª®®à¤¨­ â  ªãàá®à  ¯® ã
 1322. ed_shift_pos    equ [EditBox.ed_shift_pos]        ;¯®«®¦¥­¨¥ ªãàá®à 
 1323. ed_shift_pos_old equ [EditBox.ed_shift_pos_old]   ;áâ à®¥ ¯®«®¦¥­¨¥ ªãàá®à 
 1324. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 1325. ;Bit mask from editbox
 1326. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 1327. ed_figure_only= 1000000000000000b   ;®¤­¨ ᨬ¢®«ë
 1328. ed_always_focus= 100000000000000b
 1329. ed_focus=                     10b   ;䮪ãá ¯à¨«®¦¥­¨ï
 1330. ed_shift_on=                1000b   ;¥á«¨ ­¥ ãáâ ­®¢«¥­ -§­ ç¨â ¢¯¥à¢ë¥ ­ ¦ â shift,¥á«¨ ¡ë« ãáâ ­®¢«¥­, §­ ç¨â ¬ë 㦥 çâ® - â® ¤¥« «¨ 㤥ন¢ ï shift
 1331. ed_shift_on_off=1111111111110111b
 1332. ed_shift=                    100b   ;¢ª«îç ¥âáï ¯à¨ ­ ¦ â¨¨ ­  shift â.¥. ¥á«¨ ­ ¦¨¬ î
 1333. ed_shift_off=   1111111111111011b
 1334. ed_shift_bac=              10000b   ;¡¨â ¤«ï ®ç¨á⪨ ¢ë¤¥«¥­®£® shift â.¥. ¯à¨ ãáâ ­®¢ª¥ £®¢®à¨â çâ® ¥áâì ¢ë¤¥«¥­¨¥
 1335. ed_shift_bac_cl=1111111111101111b   ;®ç¨á⪠ ¯à¨ 㤠«¥­¨¨ ¢ë¤¥«¥­¨ï
 1336. ed_shift_cl=    1111111111100011b
 1337. ed_shift_mcl=   1111111111111011b
 1338. ed_left_fl=               100000b
 1339. ed_right_fl=    1111111111011111b
 1340. ed_offset_fl=            1000000b
 1341. ed_offset_cl=   1111111110111111b
 1342. ed_insert=              10000000b
 1343. ed_insert_cl=   1111111101111111b
 1344. ed_mouse_on =          100000000b
 1345. ed_mous_adn_b=         100011000b
 1346. ed_mouse_on_off=1111111011111111b
 1347. ed_height=24 ; ¢ëá®â 
 1348. }
 1349.  
 1350. ed_struc_size=72
 1351. struc  edit_box width,left,top,color,shift_color,focus_border_color,\
 1352.        blur_border_color,text_color,max,text,flags,size,pos
 1353. {
 1354. .width dd width
 1355. .left dd left
 1356. .top dd top
 1357. .color dd color
 1358. .shift_color dd shift_color
 1359. .focus_border_color dd focus_border_color
 1360. .blur_border_color dd blur_border_color
 1361. .text_color dd text_color
 1362. .max dd max
 1363. .text dd text
 1364. .flags dd flags+0
 1365. .size dd size+0
 1366. .pos dd pos+0
 1367. .offset dd 0
 1368. .cl_curs_x dd 0
 1369. .cl_curs_y dd 0
 1370. .shift   dd 0
 1371. .shift_old   dd 0
 1372. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 1373. ;Bit mask from editbox
 1374. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 1375. ed_figure_only= 1000000000000000b   ;®¤­¨ ᨬ¢®«ë
 1376. ed_always_focus= 100000000000000b
 1377. ed_focus=                     10b   ;䮪ãá ¯à¨«®¦¥­¨ï
 1378. ed_shift_on=                1000b   ;¥á«¨ ­¥ ãáâ ­®¢«¥­ -§­ ç¨â ¢¯¥à¢ë¥ ­ ¦ â shift,¥á«¨ ¡ë« ãáâ ­®¢«¥­, §­ ç¨â ¬ë 㦥 çâ® - â® ¤¥« «¨ 㤥ন¢ ï shift
 1379. ed_shift_on_off=1111111111110111b
 1380. ed_shift=                    100b   ;¢ª«îç ¥âáï ¯à¨ ­ ¦ â¨¨ ­  shift â.¥. ¥á«¨ ­ ¦¨¬ î
 1381. ed_shift_off=   1111111111111011b
 1382. ed_shift_bac=              10000b   ;¡¨â ¤«ï ®ç¨á⪨ ¢ë¤¥«¥­®£® shift â.¥. ¯à¨ ãáâ ­®¢ª¥ £®¢®à¨â çâ® ¥áâì ¢ë¤¥«¥­¨¥
 1383. ed_shift_bac_cl=1111111111101111b   ;®ç¨á⪠ ¯à¨ 㤠«¥­¨¨ ¢ë¤¥«¥­¨ï
 1384. ed_shift_cl=    1111111111100011b
 1385. ed_shift_mcl=   1111111111111011b
 1386. ed_left_fl=               100000b
 1387. ed_right_fl=    1111111111011111b
 1388. ed_offset_fl=            1000000b
 1389. ed_offset_cl=   1111111110111111b
 1390. ed_insert=              10000000b
 1391. ed_insert_cl=   1111111101111111b
 1392. ed_mouse_on =          100000000b
 1393. ed_mous_adn_b=         100011000b
 1394. ed_mouse_on_off=1111111011111111b
 1395. ed_height=14 ; ¢ëá®â 
 1396.  
 1397. }
 1398.