Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1037 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;Libray from Editbox
 2. ; SEE YOU File FAQ.txt and HISTORY. Good Like!
 3. ;Last Change 13/02/2009
 4. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 5.  
 6. format MS COFF
 7.  
 8. public EXPORTS
 9.  
 10. section '.flat' code readable align 16
 11. include 'macros.inc'
 12. include 'editbox.mac'   ;¬ ªà®á ª®â®àë© ¤®«¦¥­ ®¡«¥£ç¨âì ¦¨§­ì :) ᯥ樠«ì­® ¤«ï editbox
 13. include 'checkbox.mac'  ;¬ ªà®á ᮤ¥à¦¨â ॠ«¨§ æ¨î checkbox
 14. include 'optionbox.mac' ;¬ ªà®á ᮤ¥à¦¨â ॠ«¨§ æ¨î optionbox
 15. ;----------------------------------------------------
 16. ;EditBox
 17. ;----------------------------------------------------
 18.  
 19. use_editbox_draw        ;¬ ªà®á à ááªà뢠¥â äã­ªæ¨î ®â®¡à ¦¥­¨ï ¡®ªá .
 20. use_editbox_key         ;¬ ªà®á à ááªà뢠¥â äã­ªæ¨î ®¡à ¡®âª¨ ª« ¢¨èì.
 21. use_editbox_mouse       ;¬ ªà®á à ááªà뢠¥â äã­ªæ¨î ®¡à ¡®âª¨ ¬ëè¨.
 22.  
 23. ;----------------------------------------------------
 24. ;CheckBox
 25. ;----------------------------------------------------
 26. use_checkbox_draw       ;¬ ªà®á à ááªà뢠¥â äã­ªæ¨î ®â®¡à ¦¥­¨ï ¡®ªá .
 27. use_checkbox_mouse      ;¬ ªà®á à ááªà뢠¥â äã­ªæ¨î ®¡à ¡®âª¨ ¬ëè¨.
 28.  
 29.  
 30. ;--------------------------------------------------
 31. ;radiobutton Group
 32. ;--------------------------------------------------
 33. use_optionbox_driver    ;¬ ªà®áë ª®â®àë¥ ã¯à ¢«ïîâ à ¡®â®© ¡®ªá  )
 34. use_optionbox_draw      ;¬ ªà®á à ááªà뢠¥â äã­ªæ¨î ®â®¡à ¦¥­¨ï ¡®ªá .
 35. use_optionbox_mouse     ;¬ ªà®á à ááªà뢠¥â äã­ªæ¨î ®¡à ¡®âª¨ ¬ëè¨.
 36.  
 37. align 16
 38. EXPORTS:
 39.  
 40.         dd      sz_edit_box,            edit_box
 41.         dd      sz_edit_box_key,        edit_box_key
 42.         dd      sz_edit_box_mouse,      edit_box_mouse
 43.         dd      szVersion_ed,           0x00000001
 44.         dd      sz_check_box_draw,      check_box_draw
 45.         dd      sz_check_box_mouse,     check_box_mouse
 46.         dd      szVersion_ch,           0x00000001
 47.         dd      sz_option_box_draw,     option_box_draw
 48.         dd      sz_option_box_mouse,    option_box_mouse
 49.         dd      szVersion_op,           0x00000001
 50.         dd      0,0
 51.  
 52. sz_edit_box            db 'edit_box',0
 53. sz_edit_box_key        db 'edit_box_key',0
 54. sz_edit_box_mouse      db 'edit_box_mouse',0
 55. szVersion_ed           db 'version_ed',0
 56. sz_check_box_draw      db 'check_box_draw',0
 57. sz_check_box_mouse     db 'check_box_mouse',0
 58. szVersion_ch           db 'version_ch',0
 59. sz_option_box_draw     db 'option_box_draw',0
 60. sz_option_box_mouse    db 'option_box_mouse',0
 61. szVersion_op           db 'version_op',0
 62.  
 63. ;;;;;;;;;;;
 64. ;;Data
 65. ;;;;;;;;;;;
 66. align 16
 67. mouse_flag dd 0x0
 68.