Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. #startaddress 0
 2. #code32 TRUE
 3.  
 4. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 5. dword  os_version   = 0x00000001;
 6. dword  start_addr   = #main;
 7. dword  final_addr   = #stop+32;
 8. dword  alloc_mem    = #stop+0x100;
 9. dword  x86esp_reg   = #stop+0x100;
 10. dword  I_Param      = 0x0;
 11. dword  I_Icon       = 0x0;
 12. dword    skin_width;
 13.  
 14. //Events
 15. #define evMouse 6
 16. #define evButton  3
 17. #define evKey     2
 18. #define evReDraw  1
 19. #define evNet   8
 20.  
 21. //Button options
 22. #define BT_DEL          0x80000000
 23. #define BT_HIDE         0x40000000
 24. #define BT_NOFRAME      0x20000000
 25.  
 26. #define OLD                     -1
 27. #define true            1
 28. #define false           0
 29.  
 30. struct FileInfo{
 31.  dword read, firstBlock, qnBlockRead, retPtr, Work;
 32.  byte  filedir;
 33. };
 34. //-------------------------------------------------------------------------
 35. struct system_colors{
 36.         dword frame,grab,grab_button,grab_button_text,grab_text,work,work_button,work_button_text,work_text,work_graph;
 37.         void get();
 38. };
 39. void system_colors::get()
 40. {
 41.         EAX = 48;
 42.         EBX = 3;
 43.         ECX = #frame;
 44.         EDX = 40;
 45.         $int    0x40
 46. }
 47.  
 48.  
 49. int vert;
 50. struct mouse{
 51.  dword x,y,lkm,pkm;
 52.  void get();
 53. };
 54.  
 55. void mouse::get()
 56. {
 57.         EAX = 37;
 58.         EBX = 1;
 59.         $int    0x40
 60.         $mov    ebx, eax
 61.         $shr    eax, 16
 62.         $and    ebx,0x0000FFFF
 63.         x = EAX;
 64.         y = EBX;
 65.         EAX = 37;
 66.         EBX = 2;
 67.         $int    0x40
 68.         $mov    ebx, eax
 69.         $and    eax, 0x00000001
 70.         $shr    ebx, 1
 71.         $and    ebx, 0x00000001
 72.         lkm = EAX;
 73.         pkm = EBX;
 74.         EAX = 37; //ª®«ñᨪ®
 75.         EBX = 7;
 76.         $int    0x40
 77.         $mov    ebx, eax
 78.         $shr    eax, 16
 79.         $and    ebx,0x0000FFFF
 80.         //hor = EAX;
 81.         vert = EBX;
 82. }
 83.  
 84.  
 85. //---------------------------------------------------------------------------
 86. struct f70{
 87.         dword   func;
 88.         dword   param1;
 89.         dword   param2;
 90.         dword   param3;
 91.         dword   param4;
 92.         char    rezerv;
 93.         dword   name;
 94. };
 95. //---------------------------------------------------------------------------
 96. struct BDVK{
 97.         dword   attr;
 98.         byte    type_name;
 99.         byte    rez1, rez2, rez3;
 100.         dword   timecreate;
 101.         dword   datecreate;
 102.         dword   timelastaccess;
 103.         dword   datelastaccess;
 104.         dword   timelastedit;
 105.         dword   datelastedit;
 106.         dword   sizelo;
 107.         dword   sizehi;
 108.         char    name[518];
 109. };
 110. //---------------------------------------------------------------------------
 111. struct proc_info{
 112.         dword   use_cpu;
 113.         word    pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
 114.         char    name[11];
 115.         char    rezerv2;
 116.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 117.         word    status_slot,rezerv3;
 118.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 119.         char    status_window;
 120.         void    getme();
 121. };
 122.  
 123. void proc_info::getme()
 124. {
 125.         EAX = 9;
 126.         EBX = #use_cpu;
 127.         ECX = -1;
 128.         $int    0x40
 129. }
 130. //-------------------------------------------------------------------------------
 131.  
 132. /*
 133.  Žâà¨á®¢ª  ®ª­ 
 134.   {x_start|y_start}, {x_size|y_size}, color_back, color_title, color_frames
 135.  
 136.  DrawWindow(
 137.              EBX = [x_start][x_size]
 138.              ECX = [y_start][y_size]
 139.              EDX, ESI, EDI = [00RRGGBB]
 140.            )
 141. */
 142.  
 143. inline fastcall void DrawWindow(dword EBX, ECX, EDX, ESI, EDI){
 144. #speed
 145.  EAX = 0;               // function 0 : define and draw window
 146.  $int 0x40
 147. #codesize
 148. }
 149.  
 150. inline fastcall void DrawButton(dword EBX, ECX, EDX, ESI){
 151.  EAX = 8;
 152.  $int 0x40
 153. }
 154.  
 155. inline fastcall dword WaitEvent(){
 156.  EAX = 10;              // wait here for event
 157.  $int 0x40
 158. }
 159.  
 160. inline fastcall void ExitProcess(){
 161.  EAX = -1;              // close this program
 162.  $int 0x40
 163. }
 164.  
 165. /*
 166. 02 = GET KEY
 167.  
 168.      ret: al 0 successful -> ah = key
 169.           al 1 no key in buffer
 170. */
 171. inline fastcall word GetKey(){
 172.  EAX = 2;              // just read this key from buffer
 173.  $int  0x40
 174. // EAX = EAX >> 8;
 175. }
 176.  
 177. /*
 178. 17 = GET PRESSED BUTTON ID
 179.  
 180.      ret: al 0 successful -> ah = id number
 181.           al 1 no key in buffer
 182. */
 183. inline fastcall word GetButtonID(){
 184.  EAX = 17;            // Get ID
 185.  $int  0x40
 186.  EAX = EAX >> 8;
 187. }
 188.  
 189. /*
 190. 04 = WRITE TEXT TO WINDOW
 191.  
 192.      ebx [x start]*65536 + [y start]
 193.      ecx text color 0x00RRGGBB
 194.      edx pointer to text beginning
 195.      esi text length
 196.      ret: nothing changed
 197. */
 198. inline fastcall void WriteTextXY(dword EBX, ECX, EDX, ESI){
 199. #speed
 200.  EAX = 4;
 201.  $int 0x40;
 202. #codesize
 203. }
 204.  
 205. /*
 206. 13 = DRAW BAR
 207.  
 208.      ebx [x start]*65536 + [x size]
 209.      ecx [y start]*65536 + [y size]
 210.      edx color 0x00RRGGBB
 211.      ret: nothing changed
 212. */
 213. inline fastcall void kos_DrawBar(dword EBX, ECX, EDX){
 214. #speed
 215.  EAX = 13;
 216.  $int 0x40
 217. #codesize
 218. }
 219.  
 220. /* function EBX=5 (GetBackgroun) ECX[]->EDX[], length ESI
 221. inline fastcall void GetBackground(dword ECX, EDX, ESI){
 222. #speed
 223.  EAX = 39;
 224.  EBX = 5;
 225.  $int 0x40
 226. #codesize
 227. }*/
 228.  
 229. //CODED by Veliant
 230. /*eax = 38 - íîìåð ôóíêöèè
 231. ebx = [êîîðäèíàòà íà÷àëà ïî îñè x]*65536 + [êîîðäèíàòà êîíöà ïî îñè x]
 232. ecx = [êîîðäèíàòà íà÷àëà ïî îñè y]*65536 + [êîîðäèíàòà êîíöà ïî îñè y]
 233. edx = 0x00RRGGBB - öâåò
 234. edx = 0x01xxxxxx - ðèñîâàòü èíâåðñívé îòðåçîê (ìëàäøèå 24 áèòà èãíîðèðó³òñÿ) */
 235. inline fastcall void DrawLine(dword EBX, ECX, EDX){
 236.  EAX = 38;
 237.  $int 0x40
 238. }
 239.  
 240. inline fastcall void DrawTitle(dword ECX)
 241. {
 242.         EAX = 71;
 243.         EBX = 1;
 244.         $int 0x40;
 245. }
 246.  
 247. inline fastcall dword GetSkinWidth()
 248. {
 249.         EAX = 48;
 250.         EBX = 4;
 251.         $int 0x40
 252. }
 253.  
 254. inline fastcall void ChangeSkin(){
 255.         EAX = 48;
 256.         EBX = 8;
 257.         ECX = #file_path;
 258.         $int 0x40
 259. }
 260.  
 261. inline fastcall dword GetScreenWidth()
 262. {
 263.         EAX = 14;
 264.         EBX = 4;
 265.         $int 0x40
 266.         $shr eax, 16
 267.         $and eax,0x0000FFFF
 268. }
 269.  
 270. inline fastcall void DeleteButton(dword EDX)
 271. {
 272.         EAX = 8;
 273.         EDX = EDX + BT_DEL;
 274.         $int 0x40;
 275. }
 276.  
 277. inline fastcall dword LoadLibrary(dword ECX)
 278. {
 279.         $mov eax, 68
 280.         $mov ebx, 19
 281.         $int  0x40
 282. }
 283.  
 284. inline fastcall dword strlen(dword EDI)
 285. {
 286. #speed
 287.         ECX=0;
 288.         EAX=0;
 289.         ECX--;
 290.         $REPNE $SCASB
 291.         EAX=EAX-2-ECX;
 292. #codesize
 293. }
 294.  
 295. //-1 - ­¥ à ¢­ë
 296. // 0 - ­¥ à ¢­ë
 297. inline fastcall dword strcmp(dword ESI,EDI)
 298. {
 299.         dword strcmp_i,ret=-1,len1,len2,sovpadenij=0,str1,str2;
 300.         str1=ESI;
 301.         str2=EDI;
 302.         len1=strlen(str1);
 303.         len2=strlen(str2);
 304.         IF (len1==len2)
 305.         {
 306.                 FOR (strcmp_i=0;strcmp_i<len1;strcmp_i++)
 307.                 {
 308.                         EAX = str1+strcmp_i;
 309.                         EAX = ESBYTE[EAX];
 310.                         EBX = str2+strcmp_i;
 311.                         EBX = ESBYTE[EBX];
 312.                         IF (EAX==EBX) sovpadenij++;
 313.                 }
 314.                 IF (sovpadenij==len1) ret=0;
 315.         } ELSE ret=-1;
 316.         EAX = ret;
 317. }
 318.  
 319. inline fastcall dword upcase(dword ESI)
 320. {
 321.         dword str, i;
 322.         str = ESI;
 323.         for (i=0;i<strlen(str);i++)
 324.         {
 325.                 EAX = str+i;
 326.                 EDX = ESBYTE[EAX];
 327.                 IF (EDX>=97) && (EDX<=122) ESBYTE[str+i] = DL - 32;     //a-z
 328.                 IF (EDX>=160) && (EDX<=175) ESBYTE[str+i] = DL - 32;    //à-ï
 329.                 IF (EDX>=224) && (EDX<=239) ESBYTE[str+i] = DL - 80;    //ð-ÿ
 330.                 IF (EDX == 241) ESBYTE[EAX] = 240;                                      //¿
 331.         }
 332.         EAX = str;
 333.         //EAX = ESDWORD[EAX];
 334.         //if (EAX != 0x5249443C) $int 3;
 335. }
 336.  
 337. inline fastcall dword lowcase(dword ESI)
 338. {
 339.         dword str=ESI, i;
 340.         FOR (i=0;i<strlen(str);i++)
 341.         {
 342.                 EAX = str+i;
 343.                 EDX = ESBYTE[EAX];
 344.                 IF (EDX>=65) && (EDX<=90) ESBYTE[str+i] = DL + 32;      //a-z
 345.                 IF (EDX>=128) && (EDX<=143) ESBYTE[str+i] = DL + 32;    //à-ï
 346.                 IF (EDX>=144) && (EDX<=159) ESBYTE[str+i] = DL + 80;    //ð-ÿ
 347.                 IF (EDX == 240) ESBYTE[EAX] = 241;                                      //¿
 348.         }
 349.         EAX = str;
 350.         //EAX = ESDWORD[EAX];
 351.         //if (EAX != 0x5249443C) $int 3;
 352. }
 353.  
 354. inline fastcall void dostowin (dword ESI)
 355. {
 356.         dword stroka,dlina;
 357.         stroka = ESI;
 358.         while (BL=ESBYTE[ESI])
 359.         {
 360.                 IF (BL>128)
 361.                         IF (BL>=240) ESBYTE[ESI] = BL - 16;
 362.                         ELSE ESBYTE[ESI] = BL - 64;
 363.                 ESI++;
 364.         }
 365. }
 366.  
 367. void WindowRedrawStatus(dword i)
 368. {
 369.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 370.         EBX = i;               // 1, start of draw
 371.         $int 0x40
 372. }
 373.  
 374. void DefineAndDrawWindow(dword x,y,sizeX,sizeY,byte mainAreaType,dword mainAreaColour,byte headerType,dword headerColour,borderColour)
 375. {
 376.         dword arg1, arg2, arg3, arg4;
 377.         //
 378.         arg1 = x << 16 + sizeX;
 379.         arg2 = y << 16 + sizeY;
 380.         arg3 = mainAreaType << 24 | mainAreaColour;
 381.         arg4 = headerType << 24 | headerColour;
 382.         //
 383.         $mov eax, 0
 384.         $mov ebx, arg1
 385.         $mov ecx, arg2
 386.         $mov edx, arg3
 387.         $mov esi, arg4
 388.         $mov edi, borderColour
 389.         $int 0x40
 390. }
 391.  
 392. void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 393. {
 394.         DrawButton(x<<16+w, skin_width+y<<16+h, id, color);
 395. }
 396.  
 397. void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, text, len)
 398. {
 399.         EBX = x<<16+skin_width+y;
 400.         ECX = fontType<<24+color;
 401.         EDX = text;
 402.         ESI = len;
 403.         EAX = 4;
 404.         $int 0x40;
 405. }
 406.  
 407. inline fastcall void PutPixel(dword EBX,ECX,EDX) //Coded by Leency :D
 408. {
 409.   EAX=1;
 410.   $int 0x40
 411. }
 412.  
 413. void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
 414. {
 415.         kos_DrawBar(x<<16+w,skin_width+y<<16+h,color);
 416. }
 417.  
 418. void DrawRegion(dword x,y,width,height,color1)
 419. {
 420.         DrawBar(x,y,width,1,color1); //ïîëîñà ãîð ñâåðõó
 421.         DrawBar(x,y+height,width,1,color1); //ïîëîñà ãîð ñíèçó
 422.         DrawBar(x,y,1,height,color1); //ïîëîñà âåðò ñëåâà
 423.         DrawBar(x+width,y,1,height+1,color1); //ïîëîñà âåðò ñïðàâà
 424. }
 425.  
 426. void DrawFlatButton(dword x,y,width,height,id,color,text)
 427. {
 428.         DrawRegion(x,y,width,height,0x94AECE);
 429.         DrawBar(x+1,y+1,width-1,1,0xFFFFFF); //ïîëîñà ãîð áåëàÿ
 430.         DrawBar(x+1,y+height-1,width-2,1,0xC7C7C7); //òåíü âåðò
 431.         DrawBar(x+1,y+1,1,height-1,0xFFFFFF); //ïîëîñà âåðò áåëàÿ
 432.         DrawBar(x+width-1,y+2,1,height-2,0xC7C7C7); //òåíü âåðò
 433.         DrawBar(x+2,y+2,width-3,height-3,color); //çàëèâêà
 434.         IF (id<>0)      DefineButton(x,y,width,height,id+BT_HIDE,0xEFEBEF); //îïðåäåëÿåì êíîïêó
 435.         WriteText(-strlen(text)*6+width/2+x+1,height/2-3+y,0x80,0,text,strlen(text));
 436. }
 437.  
 438.  
 439. void PutImage(dword buf,w,h,x,y)
 440. {
 441.         int i,r,g,b;
 442.         EDI=buf;
 443.         EAX = 7;
 444.         EBX = buf;
 445.         ECX = w<<16+h;
 446.         EDX = x<<16+y+skin_width;
 447.         $int 0x40
 448. }
 449.  
 450.  
 451. void copystr(dword s,d)
 452. {
 453.         $mov esi,s
 454.         $mov edi,d
 455.         $cld
 456. l1:
 457.         $lodsb
 458.         $stosb
 459.         $test al,al
 460.         $jnz l1
 461. }
 462.  
 463.  
 464. int     pos,razr,backup,j=0,chislo;
 465. char    buffer[11]="";
 466. inline fastcall dword IntToStr(dword ESI)
 467. {
 468.         chislo=ESI;
 469.         ECX=12;
 470.         $push edi
 471.         $mov edi,#buffer
 472.         $xor al,al
 473.         $cld
 474.         $rep $stosb
 475.         pos=razr=backup=j=0;
 476.         if (chislo<0)
 477.         {
 478.                 buffer[pos]='-';
 479.                 chislo=-1*chislo;
 480.                 pos++;
 481.         }
 482.         backup=chislo;
 483.         do
 484.         {
 485.                 backup=backup/10;
 486.                 razr++;
 487.         }
 488.         while (backup!=0);
 489.         razr--;
 490.         FOR (j=razr+pos;j>pos-1;j--)
 491.         {
 492.                 backup=chislo/10;
 493.                 backup=backup*10;
 494.                 buffer[j]=chislo-backup+48;
 495.                 chislo=chislo/10;
 496.         }
 497.         //return #buffer;
 498.         $pop edi;
 499.         EAX = #buffer;
 500. }
 501.  
 502.  
 503. inline fastcall dword MoveSize(dword EBX,ECX,EDX,ESI)
 504. {
 505.         EAX = 67;
 506.         $int 0x40
 507. }
 508.  
 509.  
 510. f70     CopyFile_f;
 511. BDVK CopyFile_atr;
 512. inline fastcall dword CopyFile(dword EBX,ECX)
 513. {
 514.         dword s, d, bufer=0;
 515.         s = EBX;
 516.         d = ECX;
 517.  
 518.         CopyFile_f.func = 5;
 519.         CopyFile_f.param1 = 0;
 520.         CopyFile_f.param2 = 0;
 521.         CopyFile_f.param3 = 0;
 522.         CopyFile_f.param4 = #CopyFile_atr;
 523.         CopyFile_f.rezerv = 0;
 524.         CopyFile_f.name = s;
 525.         $mov    eax, 70
 526.         $mov    ebx, #CopyFile_f
 527.         $int    0x40
 528.        
 529.         if (EAX == 0)
 530.         {      
 531.                 bufer = malloc(CopyFile_atr.sizelo);    
 532.                 CopyFile_f.func = 0;
 533.                 CopyFile_f.param1 = 0;
 534.                 CopyFile_f.param2 = 0;
 535.                 CopyFile_f.param3 = CopyFile_atr.sizelo;
 536.                 CopyFile_f.param4 = bufer;
 537.                 CopyFile_f.rezerv = 0;
 538.                 CopyFile_f.name = s;
 539.                 $mov    eax, 70
 540.                 $mov    ebx, #CopyFile_f
 541.                 $int    0x40
 542.        
 543.                 IF (EAX == 0)
 544.                 {
 545.                         CopyFile_f.func = 2;
 546.                         CopyFile_f.param1 = 0;
 547.                         CopyFile_f.param2 = 0;
 548.                         CopyFile_f.param3 = CopyFile_atr.sizelo;
 549.                         CopyFile_f.param4 = bufer;
 550.                         CopyFile_f.rezerv = 0;
 551.                         CopyFile_f.name = d;
 552.                         $mov    eax, 70
 553.                         $mov    ebx, #CopyFile_f
 554.                         $int    0x40
 555.                 }
 556.         }
 557.  
 558. }
 559.