Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1702 | Rev 2033 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ;************************************************************************
 2. ; v.015 08.03.2010
 3. ; Support for OpenDialog - Open and Save
 4. ; Some optimization
 5. ;************************************************************************
 6. ; v.014 05.02.2010
 7. ;
 8. ; PageUp, PageDown      - áâà ­¨æ  ¢¢¥àå/¢­¨§
 9. ; Ctrl+UP, Ctrl+Down    - ¯à®ªàã⪠ áâà ­¨æë ­  áâப㠢¢¥àå/¢­¨§ ¡¥§ ᬥ饭¨ï ªãàá®à 
 10. ; Home,End              - ¢ ­ ç «®/ª®­¥æ áâப¨
 11. ; Ctrl+Home, Ctrl+End   - ª ¯¥à¢®¬ã/¯®á«¥¤­¥¬ã ¡ ©âã ä ©« 
 12. ; Left, Right           - ªãàá®à ¢«¥¢®/¢¯à ¢®
 13. ; Ctrl+O                - ®âªàëâì ä ©«
 14. ; Ctrl+S                - á®åà ­¨âì
 15. ; Ctrl+F                - ¯®¨áª (+Tab ¤«ï OptionBox)
 16. ; Ctrl+G                - ¯¥à¥å®¤ ­  ᬥ饭¨¥ (+Tab ¤«ï OptionBox)
 17. ; Ctrl+B                - ¢ë¤¥«¨âì ¡«®ª
 18. ; ESC                   - á­ïâì ¢ë¤¥«¥­¨¥
 19. ; Ctrl+C                - ª®¯¨à®¢ âì ¡«®ª
 20. ; Ctrl+V                - ¢áâ ¢¨âì ¢ ¢ë¤¥«¥­­ãî ®¡« áâì
 21. ; Ctrl+X                - ¢ë१ âì ¢ë¤¥«¥­­ãî ®¡« áâì (¢ ¡ãä¥à)
 22. ; n                     - ¨­¢¥àâ¨à®¢ âì ¡ ©â ¯®¤ ªãàá®à®¬
 23. ; Ins                   - ०¨¬ § ¬¥­ë/¢áâ ¢ª¨ (¯® 㬮«ç ­¨î)
 24. ;   Del                 - ¢ ०¨¬¥ ¢áâ ¢ª¨ - 㤠«¨âì ¡ ©â ¯®¤ ªãàá®à®¬
 25. ;   BackSpace           - ¢ ०¨¬¥ ¢áâ ¢ª¨ - 㤠«¨âì ¡ ©â ¯¥à¥¤ ªãàá®à®¬
 26. ; ~                     - ᬥ­  ª®¤¨à®¢ª¨ (cp866,cp1251)
 27. ; Shift+~               - ᬥ­  ª®¤¨à®¢ª¨ (cp866 ¨«¨ cp1251,koi8-r)
 28.  
 29. ;  ¬ïâì ¯¥à¥à á¯à¥¤¥«ï¥âáï ­  㢥«¨ç¥­¨¥ i umen'shenie.
 30. ; ” ©« § £à㦠¥âáï 楫¨ª®¬.
 31.  
 32. ; Œ ªà®áë load_lib.mac, editbox_ex ¨ ¡¨¡«¨®â¥ªã box_lib.obj ᮧ¤ «¨:
 33. ; <Lrz> - Alexey Teplov / €«¥ªá¥© ’¥¯«®¢
 34. ; Mario79, Mario - Marat Zakiyanov / Œ à â ‡ ª¨ï­®¢
 35. ; Diamondz - Evgeny Grechnikov / …¢£¥­¨© ƒà¥ç­¨ª®¢ ¨ ¤à.
 36. ;
 37. ; staper@inbox.ru
 38. ; babalbes@yandex.ru
 39.  
 40. use32
 41.         org     0x0
 42.         db      'MENUET01'
 43.         dd      0x1
 44.         dd      START   ;program start
 45.         dd      I_END   ;program image  size
 46.         dd      (D_END+0x600) and not 3 ;required amount of memory
 47.         dd      (D_END+0x600) and not 3 ;stack
 48.         dd      0x0     ;buf_cmd_lin
 49.         dd      cur_dir_path
 50.  
 51. _title  equ 'HeEd 0.15', 0
 52.  
 53. include 'lang.inc'
 54. include '../../../config.inc'           ;for nightbuild
 55. include '../../../macros.inc'
 56. include '../../libraries/box_lib/trunk/box_lib.mac'
 57. include '../../libraries/box_lib/load_lib.mac'
 58.  
 59. @use_library
 60.  
 61. times   16      dd      0
 62.  
 63. frgrd_color     equ     0xfefefe
 64. bkgrd_color     equ     0x000000
 65. kursred_color   equ     0x0039ff
 66. kurstxt_color   equ     0x708090
 67. text_color      equ     0xaaaaaa
 68.  
 69. panel_clr1      equ     0xe9e9e2
 70. panel_clr2      equ     0x8b8b89
 71. panel_clr3      equ     0x777777;eaeae3
 72.  
 73.  
 74. palitra:
 75. .1      dd      frgrd_color,bkgrd_color ;梥⠭¥¢ë¤¥«¥­­®£® ᨬ¢®« 
 76. .2      dd      frgrd_color,text_color  ;«¥¢ë©,¯à ¢ë© á⮫¡æë,ç áâì ­¨¦­¥© áâப¨
 77. .3      dd      kursred_color,frgrd_color       ;ªãàá®à 
 78. .4      dd      kurstxt_color,bkgrd_color       ;ªãàá®à  ¢ ⥪á⮢®© ®¡« áâ¨
 79. .5      dd      panel_clr1,not  text_color      ;­¨¦­ïï ¯ ­¥«ì
 80.  
 81. FIRST_HEX equ 0*65536+24
 82. scroll_width_size equ 15
 83.  
 84. struct  f70
 85.         func_n  rd 1
 86.         param1  rd 1
 87.         param2  rd 1
 88.         param3  rd 1
 89.         param4  rd 1
 90.         rezerv  rb 1
 91.         name    rd 1
 92. ends
 93.  
 94. START:
 95.         mcall   68,11
 96.  
 97. load_libraries l_libs_start,end_l_libs
 98.  
 99. ;OpenDialog     initialisation
 100.         push    dword OpenDialog_data
 101.         call    [OpenDialog_Init]
 102.  
 103.         mov     edi,filename_area
 104.         mov     esi,start_temp_file_name
 105.         xor     eax,eax
 106.         cld
 107. @@:
 108.         lodsb
 109.         stosb
 110.         test    eax,eax
 111.         jnz     @b
 112.  
 113.         mcall   40,0x27
 114.  
 115.         mcall   68,12,32*1024   ;áâà ­¨ç­ë© ¡ãä¥à
 116.         mov     [screen_table],eax
 117.         mcall   68,12,4*1024
 118. ;       mov     [blocks_table],eax
 119.         mov     [file_buffer],eax
 120. ;       mov     esi,eax
 121. ;       mcall   68,12,4*1024
 122. ;       mov     [esi],eax
 123. ;       mov     [blocks_counter],1
 124.  
 125. ;       mcall   68,12,1024      ;Procinfo area for function 9 in MenuBar
 126. ;       mov     [menu_data_1.procinfo],eax
 127. ;       mov     [menu_data_2.procinfo],eax
 128.         mcall   68,12,1024
 129.         mov     [copy_buf],eax
 130.  
 131.  
 132.         ;à §¬¥à ⥪ã饣® ¯ãâ¨
 133.         mov     esi,cur_dir_path
 134. @@:
 135.         cmp     byte [esi],0
 136.         je      @f
 137.         inc     esi
 138.         jmp     @b
 139. @@:
 140.         sub     esi,cur_dir_path
 141.         mov     [edit1.pos],esi
 142.         mov     [edit1.size],esi
 143.  
 144.         ;®¡é¥á¨á⥬­ë¥ ª« ¢¨è¨ ¤«ï Shift+ªãàá®àë
 145. ;       mcall   66,4,75,1
 146. ;       mcall   66,,77
 147. ;       mcall   66,,72
 148. ;       mcall   66,,80
 149.  
 150.         call    ready_screen_buffer
 151. ;       jmp     open_file
 152.         mcall   9,procinfo,-1
 153.         mov     ecx,[ebx+30]    ; PID
 154.         mcall   18,21
 155.         mov     [active_process],eax    ; WINDOW SLOT
 156.  
 157. redraw_all:
 158.         call    control_minimal_window_size
 159.         call    draw_window_1
 160. still:
 161.         mcall   10
 162.  
 163.         cmp     eax,6
 164.         je      mouse
 165.         dec     al
 166.         jz      redraw_all
 167.         dec     al
 168.         jz      key
 169.         dec     al
 170.         jz      button
 171.         jmp     still
 172. ;---------------------------------------------------------------------
 173. control_minimal_window_size:
 174.         pusha
 175.         mcall   9,procinfo,-1
 176.         mov             eax,[ebx+70]
 177.         test    eax,10b
 178.         jnz             .end
 179.         test    eax,100b
 180.         jnz             .end
 181.         test    eax,1b
 182.         jnz             .end
 183.         mov             esi,-1
 184.         mov             eax,procinfo
 185.         mov             eax,[eax+46]
 186.         cmp             eax,299
 187.         jae             @f
 188.         mov             esi,299
 189.         mcall   67,-1,ebx,ebx
 190. @@:
 191.         mov             edx,-1
 192.         mov             eax,procinfo
 193.         mov             eax,[eax+42]
 194.         cmp             eax,399
 195.         jae             @f
 196.         mov             edx,399
 197.         mcall   67,-1,ebx,,ebx
 198. @@:
 199. .end:
 200.         popa
 201.         ret
 202. ;---------------------------------------------------------------------
 203. red:
 204.         call    ready_screen_buffer
 205.         call    main_area
 206.         jmp     still
 207. ;---------------------------------------------------------------------
 208. draw_window_1:
 209.         call    start_draw
 210.         call    draw_window
 211.         call    show_file_size
 212.         call    show_codepage
 213.         call    show_insert
 214.         call    ready_screen_buffer
 215.         call    main_area
 216.         ret
 217. ;---------------------------------------------------------------------
 218. key:
 219.         mcall   2
 220.         dec     al
 221.         jz      still
 222.         dec     al
 223.         jz      key.syst
 224.         cmp     ah,2
 225.         je      Ctrl_B  ;¢ë¤¥«¨âì ¡«®ª
 226.         cmp     ah,3
 227.         je      Ctrl_C  ;copy
 228.         cmp     ah,6
 229.         je      Ctrl_F  ;find
 230.         cmp     ah,7
 231.         je      Ctrl_G  ;go to
 232.         cmp     ah,8
 233.         je      BackSpace
 234.         cmp     ah,15
 235.         je      open_dialog ;open_file ;Ctrl+O
 236.         cmp     ah,19
 237.         je      open_dialog_save ;save_file ;Ctrl+S
 238.         cmp     ah,22
 239.         je      Ctrl_V  ;paste
 240.         cmp     ah,24
 241.         je      Ctrl_X  ;cut
 242.         cmp     ah,27
 243.         je      ESC
 244.         cmp     ah,48
 245.         jb      still
 246.         cmp     ah,57
 247.         jbe     input_from_keyboard     ;0-9
 248.         cmp     ah,65
 249.         jb      still
 250.         cmp     ah,70
 251.         jbe     input_from_keyboard     ;A-F
 252.         cmp     ah,81
 253.         jne     @f
 254.         call    Ctrl_DOWN
 255.         jmp     red
 256. @@:
 257.         cmp     ah,82
 258.         jne     @f
 259.         call    Ctrl_UP
 260.         jmp     red
 261. @@:
 262.         cmp     ah,84
 263.         jne     @f
 264.         call    Ctrl_HOME
 265.         jmp     red
 266. @@:
 267.         cmp     ah,85
 268.         je      Ctrl_END
 269.         cmp     ah,96
 270.         je      change_codepage ;⨫줠, cp866 - cp1251
 271.         cmp     ah,97
 272.         jb      still
 273.         cmp     ah,102
 274.         jbe     input_from_keyboard ;a-f
 275.         cmp     ah,126
 276.         jne     @f
 277.         xor     ah,ah
 278.         jmp     change_codepage ;Shift+~, koi8-r
 279. @@:
 280.         cmp     ah,110
 281.         je      invert_byte ;n
 282.         cmp     ah,176
 283.         jne     @f
 284.         call    LEFT
 285.         jmp     red
 286. @@:
 287.         cmp     ah,177
 288.         jne     @f
 289.         call    DOWN
 290.         jmp     red
 291. @@:
 292.         cmp     ah,178
 293.         je      UP
 294.         cmp     ah,179
 295.         je      RIGHT
 296.         cmp     ah,180
 297.         jne     @f
 298.         call    HOME
 299.         jmp     red
 300. @@:
 301.         cmp     ah,181
 302.         je      END_
 303.         cmp     ah,182
 304.         je      DEL
 305.         cmp     ah,183
 306.         je      PGDN
 307.         cmp     ah,184
 308.         je      PGUP
 309.         cmp     ah,185
 310.         je      Insert
 311.         jmp     still
 312. .syst:
 313.         cmp     ah,72
 314.         cmp     ah,75
 315.         cmp     ah,77
 316.         cmp     ah,80
 317.         jmp     still
 318.  
 319. button:
 320.         mcall   17
 321.         dec     ah
 322.         jnz     still
 323.  
 324.         jmp     close_prog
 325.  
 326. align   4
 327. mouse:
 328.         mcall   18,7
 329.         cmp     [active_process],eax
 330.         jne     still
 331.  
 332.         mcall   37,7
 333.         test    eax,eax
 334.         jz      .menu_bar_1;.mouse
 335.         bt      eax,15
 336.         jc      @f      ;®¡à ¡®âª  ª®«ñᨪ  ¬ëè¨
 337.         mov     ecx,eax
 338.         shl     ecx,2
 339. .1:
 340.         call    Ctrl_DOWN
 341.         loop    .1
 342.         jmp     red
 343. @@:
 344.         xor     ecx,ecx
 345.         sub     cx,ax
 346.         shl     cx,2
 347. .2:
 348.         call    Ctrl_UP
 349.         loop    .2
 350.         jmp     red
 351.  
 352. .menu_bar_1:
 353.         call    .set_mouse_flag
 354. @@:
 355.         push    dword menu_data_1       ;mouse event for Menu 1
 356.         call    [menu_bar_mouse]
 357.         cmp     [menu_data_1.click],dword 1
 358.         jne     .menu_bar_2
 359.         cmp     [menu_data_1.cursor_out],dword 0
 360.         jne     .analyse_out_menu_1
 361.         jmp     .menu_bar_1
 362. .menu_bar_2:
 363.         push    dword menu_data_2
 364.         call    [menu_bar_mouse]
 365.         cmp     [menu_data_2.click],dword 1
 366.         jne     .menu_bar_3
 367.         cmp     [menu_data_2.cursor_out],dword 0
 368.         jne     .analyse_out_menu_2
 369.         jmp     .menu_bar_1
 370. .menu_bar_3:
 371.         push    dword menu_data_3
 372.         call    [menu_bar_mouse]
 373.         cmp     [menu_data_3.click],dword 1
 374.         jne     .scroll_bar
 375.         cmp     [menu_data_3.cursor_out],dword 0
 376.         jne     .analyse_out_menu_3
 377.         jmp     .menu_bar_1
 378.  
 379. .set_mouse_flag:
 380.         xor     eax,eax
 381.         inc     eax
 382.         mov     [menu_data_1.get_mouse_flag],eax
 383.         mov     [menu_data_2.get_mouse_flag],eax
 384.         mov     [menu_data_3.get_mouse_flag],eax
 385.         ret
 386.  
 387. .analyse_out_menu_1:
 388.         cmp     [menu_data_1.cursor_out],dword 1
 389.         je      open_dialog
 390.         cmp     [menu_data_1.cursor_out],dword 2
 391.         je      open_dialog_save        ;save_file
 392.         cmp     [menu_data_1.cursor_out],dword 3
 393.         je      close_prog
 394.         jmp     still
 395.  
 396. .analyse_out_menu_2:
 397.         cmp     [menu_data_2.cursor_out],dword 1
 398.         jne     @f
 399.         add     [bytes_per_line],4
 400.         jmp     redraw_all
 401. @@:
 402.         cmp     [menu_data_2.cursor_out],dword 2
 403.         jne     @f
 404.         add     [bytes_per_line],8
 405.         jmp     redraw_all
 406. @@:
 407.         cmp     [menu_data_2.cursor_out],dword 3
 408.         jne     @f
 409.         cmp     [bytes_per_line],4
 410.         je      still
 411.         sub     [bytes_per_line],4
 412.         jmp     redraw_all
 413. @@:
 414.         cmp     [menu_data_2.cursor_out],dword 4
 415.         jne     still
 416.         cmp     [bytes_per_line],8
 417.         jbe     still
 418.         sub     [bytes_per_line],8
 419.         jmp     redraw_all
 420.  
 421. .analyse_out_menu_3:    ;analyse result of Menu 2
 422.         cmp     [menu_data_3.cursor_out],dword 1
 423.         jne     still
 424.         call    create_help_window
 425.         jmp     still
 426.  
 427. .scroll_bar:
 428. ;       mcall   37,2
 429. ;       test    eax,eax
 430. ;       jnz     @f
 431. ;       btr     [flags],5
 432. ;       btr     [flags],7
 433. ;       jmp     still
 434.  
 435. .mouse:
 436. .vertical:
 437.         mcall   37,2
 438.         test    eax,eax
 439.         jnz     @f
 440.         btr     [flags],5
 441.         btr     [flags],7
 442.         jmp     still
 443. @@:
 444.         bt      [flags],5
 445.         jc      @f
 446.         bt      [flags],7
 447.         jc      .horizontal_0
 448.  
 449.         mcall   37,1
 450.         shr     eax,16
 451.         cmp     ax,[scroll_bar_data_vertical.start_x]
 452.         jb      .horizontal
 453.         sub     ax,[scroll_bar_data_vertical.start_x]
 454.         cmp     ax,[scroll_bar_data_vertical.size_x]
 455.         jge     still
 456.  
 457.  
 458. @@:
 459. ;       cmp     [scroll_bar_data_vertictal.delta2],0
 460.         ;       jne     .horizontal
 461.  
 462. ;       mov     eax,[scroll_bar_data_vertical.max_area]
 463. ;       cmp     eax,[scroll_bar_data_vertical.cur_area]
 464. ;       jbe     .horizontal
 465.  
 466.         ;       mouse event for Vertical ScrollBar
 467.         mov     edi,[screen_table]
 468.         mov     edi,[edi]
 469.         cmp     edi,[file_size]
 470.         jae     still
 471.         push    dword scroll_bar_data_vertical  ;draw for Vertical ScrollBar
 472.         call    [scrollbar_ver_mouse]
 473.  
 474.         xor     edx,edx
 475.         mov     ebx,[scroll_bar_data_vertical.max_area]
 476.         sub     ebx,[scroll_bar_data_vertical.cur_area]
 477.         mov     eax,[file_size]
 478.         mov     esi,[bytes_per_line]
 479.         mov     ecx,[scroll_bar_data_vertical.position]
 480.         div     esi
 481.         xor     edx,edx
 482.         mul     ecx
 483.         div     ebx
 484.         mul     esi
 485.         cmp     eax,[file_size]
 486.         jng     @f
 487.         sub     eax,esi;[bytes_per_line]
 488. @@:
 489.         mov     ecx,[cursor]
 490.         inc     ecx
 491.         shr     ecx,1
 492.         add     ecx,eax
 493. @@:
 494.         cmp     ecx,[file_size]
 495.         jle     @f
 496.         sub     ecx,esi;[bytes_per_line]
 497.         sub     eax,esi;[bytes_per_line]
 498.         jmp     @b
 499. @@:
 500.         mov     [begin_offset],eax
 501.         bts     [flags],5
 502.  
 503.         mov     eax,scroll_bar_data_vertical.redraw
 504.         xor     ebx,ebx
 505. ;       cmp     [eax],ebx
 506. ;       je      @f
 507.         mov     [eax],ebx
 508.         jmp     red
 509. ;@@:
 510. ;       cmp     [scroll_bar_data_vertical.delta2],0
 511. ;       jne     still
 512. .horizontal:
 513.         mov     eax,[scroll_bar_data_horizontal.max_area]
 514.         cmp     eax,[scroll_bar_data_horizontal.cur_area]
 515.         jbe     .other
 516.  
 517.         mcall   37,1
 518.         cmp     ax,[scroll_bar_data_horizontal.start_y]
 519.         jb      still
 520.         sub     ax,[scroll_bar_data_horizontal.start_y]
 521.         cmp     ax,[scroll_bar_data_horizontal.size_y]
 522.         jge     still
 523.  
 524.         ; mouse event for Horizontal ScrollBar
 525. .horizontal_0:
 526. ;       mcall   37,2
 527. ;       test    eax,eax
 528. ;       jnz     @f
 529. ;       btr     [flags],5
 530. ;       btr     [flags],7
 531. ;       jmp     still
 532. ;@@:;   bt      [flags],7
 533. ;       jc      @f
 534.  
 535. ;       mcall   37,1
 536. ;       shr     eax,16
 537. ;       cmp     ax,[scroll_bar_data_vertical.start_x]
 538. ;       jb      .horizontal
 539. ;       sub     ax,[scroll_bar_data_vertical.start_x]
 540. ;       cmp     ax,[scroll_bar_data_vertical.size_x]
 541. ;       jge     still
 542. ;@@:
 543.         ; mouse event for Vertical ScrollBar
 544.  
 545.         mov     eax,[ready_screen_buffer.string_size]
 546.         shr     eax,1
 547.         cmp     eax,[len_str_scr]
 548.         jle     still
 549.         push    dword scroll_bar_data_horizontal        ;draw for Horizontal ScrollBar
 550.         call    [scrollbar_hor_mouse]
 551.  
 552.         xor     edx,edx
 553.         mov     eax,[scroll_bar_data_horizontal.position]
 554.         mov     ebx,[ready_screen_buffer.string_size]
 555.         shr     ebx,1
 556.         mul     ebx
 557.         mov     ebx,[scroll_bar_data_horizontal.max_area]
 558.         sub     ebx,[scroll_bar_data_horizontal.cur_area]
 559.         div     ebx
 560.         mov     [beg_str_scr],eax
 561.         add     eax,[len_str_scr]
 562.         mov     ebx,[ready_screen_buffer.string_size]
 563.         shr     ebx,1
 564.         cmp     eax,ebx
 565.         jle     @f
 566.         mov     eax,[ready_screen_buffer.string_size]
 567.         shr     eax,1
 568.         sub     eax,[len_str_scr]
 569.         mov     [beg_str_scr],eax
 570. @@:
 571.         mov     eax,scroll_bar_data_horizontal.redraw
 572.         xor     ebx,ebx
 573.         cmp     [eax],ebx
 574.         je      .other
 575.         mov     [eax],ebx
 576. ;       call    draw_window
 577.         call    main_area
 578.         bts     [flags],7
 579.         jmp     still
 580. .other:
 581. ;       cmp     [scroll_bar_data_vertical.delta2],0
 582. ;       jne     still
 583. ;       cmp     [scroll_bar_data_horizontal.delta2],0
 584. ;       jne     still
 585.         jmp     still
 586.  
 587.  
 588.  
 589. ;------------------------------------------------
 590.  
 591. ;------------------------------------------------
 592.  
 593.  
 594. align   4
 595. ready_screen_buffer:
 596.         mov     [.fl],0
 597.         mov     esi,[screen_table]
 598.         add     esi,4
 599.         mov     ecx,[number_strings]
 600.         mov     [.number_strings],cx
 601.         push    [cursor]
 602.         pop     [.cursor]
 603.         push    [file_size]
 604.         pop     [.length_to_end]
 605.         mov     edi,[begin_offset]
 606.  
 607.         mov     [.shblock_end],0
 608.         mov     [.shblock_beg],0
 609.         bt      [flags],8
 610.         jnc     @f
 611.         mov     eax,[shblock_beg]
 612.         add     eax,[file_buffer]
 613.         mov     [.shblock_beg],eax
 614.         mov     eax,[shblock_end]
 615.         add     eax,[file_buffer]
 616.         mov     [.shblock_end],eax
 617. @@:
 618.         mov     [.offset],edi
 619.         sub     [.length_to_end],edi
 620.         jz      .pre_next_string
 621.         add     edi,[file_buffer]
 622.  
 623. .next_string:
 624.         mov     word [esi],0x2020
 625.         add     esi,2
 626.         mov     eax,0x20302030
 627.         mov     dword [esi],eax
 628.         mov     dword [esi+4],eax
 629.         mov     dword [esi+8],eax
 630.         mov     dword [esi+12],eax
 631.         push    edi
 632.         mov     ecx,8
 633.         mov     edi,[.offset]
 634. @@:
 635.         mov     eax,edi
 636.         and     eax,0xF
 637.         cmp     al,10
 638.         sbb     al,69h
 639.         das
 640.         mov     [esi+ecx*2-2],al
 641.         shr     edi,4
 642.         loop    @b
 643.         mov     word [esi+16],0x203a    ;¤¢®¥â®ç¨¥
 644.         mov     eax,[bytes_per_line]
 645.         add     [.offset],eax
 646.         mov     [.string_size],2+4*4+4+2
 647.         add     esi,4*4+4+2
 648.         pop     edi
 649.         mov     [.temp],edi
 650.         push    [.cursor]
 651.         pop     [.cursor_temp]
 652.  
 653.         ;hex    §­ ç¥­¨ï
 654.         mov     dword [esi-4],0x20202020
 655.  
 656.         mov     edx,[bytes_per_line]
 657. .next_group:
 658.         mov     ecx,[group_bytes]
 659.  
 660. .next_byte:
 661.         mov     al,[edi]
 662.         ror     ax,4
 663.         cmp     al,10
 664.         sbb     al,69h
 665.         das
 666.         mov     [esi],al
 667.         mov     byte [esi+1],0x20
 668.         cmp     edi,[.shblock_end]
 669.         ja      @f
 670.         cmp     edi,[.shblock_beg]
 671.         jl      @f
 672.         mov     byte [esi+1],(0x20+3*4)
 673. @@:
 674.         dec     [.cursor]
 675.         jnz     @f
 676.         mov     byte [esi+1],(0x20+2*4)
 677. @@:
 678.         shr     ax,16-4
 679.         cmp     al,10
 680.         sbb     al,69h
 681.         das
 682.         mov     [esi+2],al
 683.         mov     byte [esi+3],0x20
 684.         cmp     edi,[.shblock_end]
 685.         ja      @f
 686.         cmp     edi,[.shblock_beg]
 687.         jl      @f
 688.         mov     byte [esi+3],(0x20+3*4)
 689. @@:
 690.         dec     [.cursor]
 691.         jnz     @f
 692.         mov     byte [esi+3],(0x20+2*4)
 693. @@:
 694.         mov     word [esi+4],0x2020
 695.         add     [.string_size],6
 696.         add     esi,6
 697.         inc     edi
 698.         dec     [.length_to_end]
 699.         jz      .to_null
 700.         dec     ecx
 701.         jz      @f
 702.         dec     edx
 703.         jnz     .next_byte
 704.         jz      .ascii
 705. @@:
 706.         mov     word [esi],0x2020
 707.         add     esi,2
 708.         add     [.string_size],2
 709.         dec     edx
 710.         jnz     .next_group;byte
 711.         sub     esi,2
 712.         sub     [.string_size],2
 713.         jz      .ascii
 714. .ascii:
 715.         push    edi
 716.         mov     edi,[.temp]
 717.         mov     word [esi],0x2020
 718.         mov     ebx,[.cursor_temp]
 719.         add     esi,2
 720.         add     [.string_size],2
 721.         mov     ecx,[bytes_per_line]
 722. @@:
 723.         mov     al,[edi]
 724.         mov     [esi],al
 725.         mov     byte [esi+1],0x20
 726.         dec     ebx
 727.         jnz     .s1
 728.         mov     byte [esi+1],(0x20+3*4)
 729. .s1:
 730.         dec     ebx
 731.         jnz     .s2
 732.         mov     byte [esi+1],(0x20+3*4)
 733. .s2:
 734.         inc     edi
 735.         add     esi,2
 736.         add     [.string_size],2
 737.         loop    @b
 738.         pop     edi
 739.         mov     edx,[bytes_per_line]
 740.         dec     [.number_strings]
 741.         jnz     .next_string
 742.         ret
 743.  
 744. .fl     db 0
 745. .fl_buf dd 0
 746. .to_null:
 747.         dec     [.fl]
 748.         mov     [.fl_buf],edi
 749.         jmp     .pre_next_byte0
 750.  
 751. .pre_next_string:
 752.         mov     word [esi],0x2020
 753.         add     esi,2
 754.         mov     eax,0x20302030
 755.         mov     dword [esi],eax
 756.         mov     dword [esi+4],eax
 757.         mov     dword [esi+8],eax
 758.         mov     dword [esi+12],eax
 759.         mov     ecx,8
 760.         mov     edi,[.offset]
 761. @@:
 762.         mov     eax,edi
 763.         and     eax,0xF
 764.         cmp     al,10
 765.         sbb     al,69h
 766.         das
 767.         mov     [esi+ecx*2-2],al
 768.         shr     edi,4
 769.         loop    @b
 770.         mov     word [esi+16],0x203a    ;¤¢®¥â®ç¨¥
 771.         mov     eax,[bytes_per_line]
 772.         add     [.offset],eax
 773.         mov     [.string_size],2+4*4+4+2
 774.         add     esi,4*4+4+2
 775.         push    [.cursor]
 776.         pop     [.cursor_temp]
 777.  
 778.         ;hex §­ ç¥­¨ï
 779.         mov     dword [esi-4],0x20202020
 780.  
 781.         mov     edx,[bytes_per_line]
 782. .pre_next_group:
 783.         mov     ecx,[group_bytes]
 784.  
 785. .pre_next_byte:
 786.         mov     dword [esi],0x20202020
 787.         dec     [.cursor]
 788.         jnz     @f
 789.         mov     byte [esi+1],(0x20+2*4)
 790. @@:
 791.         dec     [.cursor]
 792.         jnz     @f
 793.         mov     byte [esi+3],(0x20+2*4)
 794. @@:
 795.         mov     word [esi+4],0x2020
 796.         add     [.string_size],6
 797.         add     esi,6
 798. .pre_next_byte0:
 799.         dec     ecx
 800.         jz      @f
 801.         dec     edx
 802.         jnz     .pre_next_byte
 803.         jz      .pre_ascii
 804. @@:
 805.         mov     word [esi],0x2020
 806.         add     esi,2
 807.         add     [.string_size],2
 808.         dec     edx
 809.         jnz     .pre_next_group;byte
 810.         sub     esi,2
 811.         sub     [.string_size],2
 812.         jz      .pre_ascii
 813.  
 814. .pre_ascii:
 815.         mov     word [esi],0x2020
 816.         add     esi,2
 817.         add     [.string_size],2
 818.         mov     ecx,[bytes_per_line]
 819.         cmp     [.fl],0 ;¯à®¢¥àª  ä« £ 
 820.         jne     .last_ascii
 821.         mov     ebx,[.cursor_temp]
 822. @@:
 823.         mov     word [esi],0x2020
 824.         dec     ebx
 825.         jnz     .ps1
 826.         mov     byte [esi+1],(0x20+3*4)
 827. .ps1:
 828.         dec     ebx
 829.         jnz     .ps2
 830.         mov     byte [esi+1],(0x20+3*4)
 831. .ps2:
 832.         add     esi,2
 833.         add     [.string_size],2
 834. .1:
 835.         loop    @b
 836.         mov     edx,[bytes_per_line]
 837.         dec     [.number_strings]
 838.         jnz     .pre_next_string
 839.         ret
 840.  
 841. ;ª®à४⭮ ®¡à ¡ â뢠¥¬ 䨭 «ì­ãî áâபã ä ©« , ¤«¨­  ª®â®à®© ¢ à¨ â¨¢­ 
 842. .last_ascii:
 843.         mov     ebx,[.fl_buf]
 844.         sub     ebx,[.temp]
 845.         sub     ecx,ebx
 846.         mov     edi,[.temp]
 847.         mov     [.fl],0
 848. @@:
 849.         mov     al,[edi]
 850.         mov     [esi],al
 851.         mov     byte [esi+1],0x20
 852.         dec     [.cursor_temp]
 853.         jnz     .la1
 854.         mov     byte [esi+1],(0x20+3*4)
 855. .la1:
 856.         dec     [.cursor_temp]
 857.         jnz     .la2
 858.         mov     byte [esi+1],(0x20+3*4)
 859. .la2:
 860.         inc     edi
 861.         add     esi,2
 862.         add     [.string_size],2
 863.         dec     ebx
 864.         jnz     @b
 865.         inc     ecx
 866.         jmp     .1
 867.  
 868. .string_size    dd 16
 869. .number_strings dw 0
 870. .length_to_end  dd 0
 871. .temp           dd 0
 872. .offset         dd 0
 873. .cursor         dd 0
 874. .cursor_temp    dd 0
 875. .shblock_beg    dd 0
 876. .shblock_end    dd 0
 877.  
 878.  
 879. align   4
 880. main_area:
 881.         mov     ecx,[number_strings]
 882.         mov     [.number_strings],cx
 883.         push    [len_str_scr]
 884.         pop     [.len_str_scr]
 885.         mov     eax,[ready_screen_buffer.string_size]
 886.         shr     eax,1
 887.         mov     [.string_size],eax
 888.         mov     edi,[screen_table]
 889.         mov     edi,[edi]
 890.         cmp     [file_size],edi
 891.         jbe     .4
 892.         xor     edx,edx ;¯®«§ã­®ª
 893.         mov     ebx,[scroll_bar_data_vertical.max_area]
 894.         sub     ebx,[scroll_bar_data_vertical.cur_area]
 895.         mov     ecx,[file_size]
 896.         mov     eax,[current_offset]
 897.         test    eax,eax
 898.         jnz     .3
 899.         inc     eax
 900. .3:
 901.         mul     ebx
 902.         test    ecx,ecx
 903.         jnz     .5
 904.         inc     ecx
 905. .5:
 906.         div     ecx
 907.         mov     [scroll_bar_data_vertical.position],eax
 908.  
 909.         mcall   37,2    ;ª¯®¯ª  ¬ëè¨ ­ ¦ â  - ­¥â á¬ëá«  ¯¥à¥à¨á®¢ë¢ âì ScrollBar
 910.         test    eax,eax
 911.         jnz     .4
 912.         push    dword scroll_bar_data_vertical
 913.         call    [scrollbar_ver_mouse]
 914.  
 915.         push    dword scroll_bar_data_vertical  ;draw for Vertical ScrollBar
 916.         call    [scrollbar_ver_draw]
 917.  
 918. ;       push    dword scroll_bar_data_vertical  ;draw for Vertical ScrollBar
 919. ;       call    [scrollbar_ver_draw]
 920.  
 921. ;       xor     eax,eax
 922. ;       inc     eax
 923. ;       mov     [scroll_bar_data_vertical.all_redraw],eax
 924. ;       push    dword scroll_bar_data_vertical  ;draw for Vertical ScrollBar
 925. ;       call    [scrollbar_ver_draw]
 926. ;       xor     eax,eax ;reset  all_redraw      flag
 927. ;       mov     [scroll_bar_data_vertical.all_redraw],eax
 928.  
 929. .4:
 930.         mov     esi,0x000001    ;梥⠨ ç¨á«® ¡¨â ­  ¯¨ªá¥«ì
 931.         mov     edx,FIRST_HEX   ;ª®®à¤¨­ âë ¯¥à¢®£® hex
 932.         call    show_current_offset
 933.         mov     edi,[screen_table]
 934.         add     edi,4
 935.         mov     ecx,[beg_str_scr]
 936.         sub     [.string_size],ecx
 937.         shl     ecx,1
 938.         add     edi,ecx
 939. .out:
 940.         push    edi
 941.         movzx   ebx,byte [edi]
 942.         cmp     bl,128  ;¯à®¢¥àª  ­  ¯à¨­ ¤«¥¦­®áâì ᨬ¢®«  ª à áè¨à¥­­®© â ¡«¨æ¥
 943.         jb      .7
 944.         add     ebx,[codepage_offset]
 945. .7:
 946.         movzx   edi,byte [edi+1]
 947.         lea     edi,[(edi*2-0x40)]
 948.         add     edi,palitra
 949.         shl     bx,4
 950.         add     ebx,font_buffer
 951.         mov     ecx,8*65536+16
 952.         mov     ebp,0
 953.         mcall   65
 954.         pop     edi
 955.  
 956.         add     edi,2
 957.         add     edx,8*65536
 958.  
 959.         dec     [.len_str_scr]
 960.         jz      .loop_str
 961.         dec     [.string_size]
 962.         jz      .next_string
 963.  
 964.         push    edi
 965.         movzx   ebx,byte [edi]
 966.         cmp     bl,128
 967.         jb      .8
 968.         add     ebx,[codepage_offset]
 969. .8:
 970.         movzx   edi,byte [edi+1]
 971.         lea     edi,[(edi*2-0x40)]
 972.         add     edi,palitra
 973.         shl     bx,4
 974.         add     ebx,font_buffer
 975.         mcall
 976.         pop     edi
 977.  
 978.         add     edi,2
 979.         add     edx,8*65536
 980.  
 981.         dec     [.len_str_scr]
 982.         jz      .loop_str
 983.         dec     [.string_size]
 984.         jnz     .out
 985.         jz      .next_string
 986.  
 987. .string_size    dd 0
 988. .number_strings dw 0
 989. .len_str_scr    dd 0
 990.  
 991. @@:
 992.         pushad
 993.         mov     ecx,edx
 994.         shl     ecx,16
 995.         mov     ebx,edx
 996.         shr     ebx,16
 997.         cmp     bx,[scroll_bar_data_vertical.start_x]
 998.         jge     .ls1
 999.         mov     ax,[scroll_bar_data_vertical.start_x]
 1000.         sub     ax,bx
 1001.         shl     ebx,16
 1002.         mov     bx,ax
 1003.         mov     cx,16
 1004.         mcall   13,,,frgrd_color
 1005. .ls1:
 1006.         popad
 1007.         jmp     @f
 1008. .loop_str:
 1009.         bt      [flags],6
 1010.         jc      @b
 1011. @@:
 1012.         dec     [.string_size]
 1013.         jz      .next_string
 1014.         add     edi,2
 1015.         add     edx,8*65536
 1016.         jmp     @b
 1017.  
 1018. @@:;®ç¨á⪠ ä®­®¢ë¬ 梥⮬ ­¥§ ªà è¥­­ëå ®¡« á⥩
 1019.         pushad
 1020.         ror     edx,16
 1021.         mov     dx,16
 1022.         mov     ecx,edx
 1023.         mov     edx,frgrd_color
 1024.         movzx   ebx,[scroll_bar_data_vertical.start_x]
 1025.         sub     ecx,2*65536
 1026.         mov     cx,2
 1027.         mcall   13
 1028.         popad
 1029.  
 1030.         pushad
 1031.         mov     ecx,edx
 1032.         shl     ecx,16
 1033.         mov     ebx,edx
 1034.         shr     ebx,16
 1035.         cmp     bx,[scroll_bar_data_vertical.start_x]
 1036.         jge     .10
 1037.         mov     ax,[scroll_bar_data_vertical.start_x]
 1038.         sub     ax,bx
 1039.         shl     ebx,16
 1040.         mov     bx,ax
 1041.         mov     cx,16
 1042.         mcall   13,,,frgrd_color
 1043. .10:
 1044.         popad
 1045.         jmp     @f
 1046. .next_string:
 1047.         bt      [flags],6
 1048.         jc      @b
 1049. @@:
 1050.         push    [len_str_scr]
 1051.         pop     [.len_str_scr]
 1052.         mov     eax,[ready_screen_buffer.string_size]
 1053.         shr     eax,1
 1054.         mov     [.string_size],eax      ;ª®à४æ¨ï ᬥ饭¨ï ¢å®¤­ëå ¤ ­­ëå
 1055.         mov     ecx,[beg_str_scr]
 1056.         sub     [.string_size],ecx
 1057.         sub     eax,ecx
 1058.         shl     ecx,1
 1059.         add     edi,ecx
 1060.  
 1061.         shl     eax,19
 1062.         sub     edx,eax
 1063.         add     edx,18
 1064.         dec     [.number_strings]
 1065.         jnz     .out
 1066.         btr     [flags],6
 1067.         jmp     end_draw
 1068.  
 1069.  
 1070. align   4
 1071. show_current_offset:
 1072.         pushad
 1073.         push    edx     ;¢ë¢®¤ ⥪ã饣® ᬥ饭¨ï ¢ ä ©«¥
 1074.         mov     edi,palitra.5
 1075.         mov     eax,[begin_offset]
 1076.         mov     ebx,[cursor]
 1077.         dec     ebx
 1078.         shr     bx,1
 1079.         add     ebx,eax
 1080.         mov     [current_offset],ebx
 1081.         mov     edx,[low_area]
 1082.         lea     eax,[8*8+8+8]
 1083.         shl     eax,16
 1084.         add     edx,eax
 1085.         mov     ecx,8
 1086.         call    hex_output
 1087.         lea     eax,[8*8+14]
 1088.         shl     eax,16
 1089.         add     edx,eax
 1090.         push    edx
 1091.         ;¤¢®¨ç­®¥ §­ ç¥­¨¥ ¡ ©â 
 1092.         mov     edx,[file_buffer]
 1093.         add     edx,ebx;[current_offset]
 1094.         xor     eax,eax
 1095.         cmp     ebx,[file_size]
 1096.         jae     @f
 1097.         mov     al,[edx]
 1098. @@:
 1099.         mov     bx,2
 1100.         mov     ebp,8
 1101.         xor     ecx,ecx
 1102.         xor     edx,edx
 1103. @@:
 1104.         div     bx
 1105.         or      cl,dl
 1106.         ror     ecx,4
 1107.         dec     ebp
 1108.         jnz     @b
 1109.         mov     ebx,ecx
 1110.         pop     edx
 1111.         mov     ecx,8
 1112.         call    hex_output
 1113.  
 1114.         ;¤¥áïâ¨ç­®¥
 1115.         push    edx
 1116.         mov     edx,[file_buffer]
 1117.         mov     ebx,[current_offset]
 1118.         add     edx,ebx
 1119.         xor     eax,eax
 1120.         inc     ebx
 1121.         cmp     ebx,[file_size] ;0 ¥á«¨ §  £à ­¨æ¥© ä ©« 
 1122.         jb      @f
 1123.         mov     edx,D_END
 1124. @@:
 1125.         mov     al,[edx]
 1126.         xor     ebx,ebx
 1127. ;       mov     ebp,3
 1128.         mov     cl,10
 1129. @@:
 1130.         div     cl
 1131.         mov     bl,ah
 1132.         xor     ah,ah
 1133.         shl     ebx,8
 1134.         test    al,al
 1135. ;       dec     ebp
 1136.         jnz     @b
 1137.         shr     ebx,8
 1138.         cmp     byte [edx],100
 1139.         jb      .1
 1140.         mov     ebp,3
 1141.         jmp     @f
 1142. .1:
 1143.         mov     ebp,1
 1144.         cmp     byte [edx],10
 1145.         jb      @f
 1146.         mov     ebp,2
 1147. @@:
 1148.         mov     al,bl
 1149.         shr     ebx,8
 1150.         cmp     al,10
 1151.         sbb     al,69h
 1152.         das
 1153.         shl     eax,8
 1154. ;       test    bx,bx
 1155.         dec     ebp
 1156.         jnz     @b
 1157.  
 1158.         mov     ecx,8*65536+16
 1159.         pop     edx
 1160.         add     edx,(8*8+30)*65536;268*65536
 1161.         mov     edi,palitra.5
 1162.         mov     ebp,0
 1163.         push    dword 3
 1164. @@:
 1165.         shr     eax,8
 1166.         xor     ebx,ebx
 1167.         mov     bl,al
 1168.         shl     ebx,4
 1169.         add     ebx,font_buffer
 1170.         push    eax
 1171.         mcall   65
 1172.         pop     eax
 1173.         sub     edx,8*65536
 1174.         dec     dword [esp]
 1175.         jnz     @b
 1176.         add     esp,4
 1177. ;       mov     edx,[low_area]  ;¢ë¢®¤ esp
 1178. ;       add     edx,298*65536
 1179. ;       mov     ebx,esp
 1180. ;       mov     ecx,8
 1181. ;       call    hex_output
 1182.         pop     edx
 1183.         popad
 1184.         ret
 1185.  
 1186.  
 1187. align   4
 1188. hex_output:     ;¢ë¢®¤ hex áâப¨ ¨§ 8 ᨬ¢®«®¢
 1189.         pushad
 1190.         mov     edi,(hex8_string)       ; ¤à¥á ¡ãä¥à 
 1191.         mov     dword [edi],0x30303030
 1192.         mov     dword [edi+4],0x30303030
 1193.         push    ecx
 1194. .1:
 1195.         mov     eax,ebx
 1196.         and     eax,0xF
 1197.         cmp     al,10
 1198.         sbb     al,69h
 1199.         das
 1200.         mov     [edi+ecx-1],al
 1201.         shr     ebx,4
 1202.         loop    .1
 1203.         mov     ecx,8*65536+16
 1204. .2:
 1205.         push    edi
 1206.         xor     ebx,ebx
 1207.         mov     al,[edi]
 1208.         shl     eax,4
 1209.         add     eax,font_buffer
 1210.         xchg    eax,ebx
 1211.         mov     edi,palitra.5
 1212.         mov     ebp,0
 1213.         mcall   65
 1214.         add     edx,8*65536
 1215.         pop     edi
 1216.         inc     edi
 1217.         dec     dword [esp]
 1218.         jnz     .2
 1219.         add     esp,4
 1220.         popad
 1221.         ret
 1222. ;------------------------------------------------------
 1223. align   4
 1224. input_from_keyboard:
 1225.         xor     al,al
 1226.         sub     ah,48
 1227.         cmp     ah,9
 1228.         jle     .1
 1229.         sub     ah,7
 1230.         cmp     ah,15
 1231.         jle     .1
 1232.         sub     ah,32
 1233. .1:
 1234.         bt      [flags],1
 1235.         jnc     .2
 1236.         mov     ebx,[cursor]
 1237.         and     bl,1
 1238.         jz      .2
 1239.         inc     [file_size]
 1240.         call    raspred_mem
 1241.         mov     edi,[current_offset]
 1242.         add     edi,[file_buffer]
 1243.         mov     esi,[file_buffer]
 1244.         add     esi,[file_size]
 1245.         dec     esi
 1246. @@:
 1247.         cmp     edi,esi
 1248.         ja      @f
 1249.         mov     bl,[esi]
 1250.         mov     [esi+1],bl
 1251.         dec     esi
 1252.         jmp     @b
 1253. @@:
 1254.         call    show_file_size
 1255.         mov     ebx,[current_offset]
 1256.         add     ebx,[file_buffer]
 1257.         mov     byte [ebx],0
 1258. .2:
 1259.         mov     ecx,[current_offset]
 1260.         add     ecx,[file_buffer]
 1261.         ;á¬.    ¯¥à¢ãî  ¢¥àá¨î  heed.asm
 1262.         mov     dl,[ecx]        ;®à¨£¨­ «ì­ë© ¡ ©â
 1263.         mov     ebx,[cursor]
 1264.         and     bl,1    ;­¥ç¥â - । ªâ¨à㥬 áâ à訩 ¯®«ã¡ ©â
 1265.         jnz     .hi_half_byte ;çñâ - áâ à訩
 1266.         and     dl,0xf0 ;®¡­ã«ï¥¬ ¬«. ¯-¡ ©â ®à¨£¨­ «ì­®£® ¡ ©â 
 1267.         jmp     .patch_byte
 1268. .hi_half_byte:  ;®¤­®¢à¥¬¥­­® ᤢ¨£ ¥¬ ­ã¦­®¥ §­ ç¥­¨¥ ¢ áâ ¯-â ¨ ®¡­ã«ï¥¬ ¬« ¤è¨©
 1269.         shl     ax,4
 1270.         and     dl,0x0f ;®¡­ã«ï¥¬ áâ à訩 ¯®«ã¡ ©â 㠮ਣ¨­ «ì­®£® ¡ ©â 
 1271. .patch_byte:
 1272.         or      ah,dl
 1273.         mov     [ecx],ah
 1274.         jmp     RIGHT
 1275.  
 1276. raspred_mem:
 1277.         pushad
 1278.         xor     edx,edx
 1279.         mov     ecx,4096
 1280.         mov     eax,[file_size]
 1281.         inc     eax
 1282.         div     ecx
 1283.         cmp     eax,[prev_f_size_bl]
 1284.         ja      @f
 1285.         je      .ret
 1286.         cmp     [file_size],4096
 1287.         jbe     .ret
 1288.         mov     [prev_f_size_bl],eax
 1289.         xor     edx,edx
 1290.         mul     ecx
 1291.         mov     ecx,eax
 1292.         jmp     .1
 1293. @@:
 1294.         mov     [prev_f_size_bl],eax
 1295.         xor     edx,edx
 1296.         mul     ecx
 1297.         add     ecx,eax
 1298. .1:
 1299.         mcall   68,20,,[file_buffer]
 1300. .ret:
 1301.         popad
 1302.         ret
 1303. ;---------------------------------------
 1304.  
 1305. align   4
 1306. show_file_size:
 1307.         mov     ebx,[file_size]
 1308.         mov     edx,[low_area];
 1309.         mov     esi,1
 1310.         mov     ecx,8
 1311.         call    hex_output
 1312.         ret
 1313.  
 1314.  
 1315. align   4
 1316. draw_window:
 1317.         xor     esi,esi
 1318.         mcall   0,100*65536+653,100*65536+360,((0x73 shl 24) + frgrd_color),,title
 1319.         mcall   9,threath_buf,-1
 1320.         cmp     byte [threath_buf+70],3 ;®ª­® á¢ñà­ãâ® ¢ § £®«®¢®ª?
 1321.         jnae    @f
 1322. .@d:
 1323.         call    end_draw
 1324.         add     esp,4
 1325.         jmp     still
 1326. @@:
 1327.         cmp     dword [threath_buf+66],(24*4)   ;¯à®¢¥àª  ¬¨­¨¬ «ì­®© ¢ëá®âë
 1328.         jae     @f
 1329.         mov     esi,dword [threath_buf+46]
 1330.         sub     esi,dword [threath_buf+66]
 1331.         add     esi,24*4
 1332.         mcall   67,-1,-1,-1,
 1333.         jmp     .@d
 1334. @@:
 1335.         cmp     dword [threath_buf+62],(26*6)   ;¯à®¢¥àª  ¬¨­¨¬ «ì­®© è¨à¨­ë
 1336.         jae     @f
 1337.         mov     edx,dword [threath_buf+42]
 1338.         sub     edx,dword [threath_buf+62]
 1339.         add     edx,26*6
 1340.         mcall   67,-1,-1,,-1
 1341.         jmp     .@d
 1342. @@:
 1343.         mov     eax,[file_size]
 1344.         mov     ebx,[bytes_per_line]
 1345.         xor     edx,edx
 1346.         div     ebx
 1347.         mov     [scroll_bar_data_vertical.size_x],0
 1348.         cmp     eax,[number_strings]
 1349.         jl      @f
 1350.         mov     [scroll_bar_data_vertical.size_x],scroll_width_size
 1351. @@:
 1352.         mov     eax,dword [threath_buf+62]      ;è¨à¨­  ª«¨¥­â᪮© ®¡« áâ¨
 1353.         sub     ax,[scroll_bar_data_vertical.size_x]
 1354.         mov     [scroll_bar_data_vertical.start_x],ax
 1355.         mov     eax,dword [threath_buf+66]      ;¢ëá®â  ª«¨¥­â᪮© ®¡« áâ¨
 1356.         sub     eax,24+24-11
 1357.         mov     [scroll_bar_data_vertical.size_y],ax
 1358.         mov     ebx,eax
 1359.         push    eax
 1360.         add     ebx,20
 1361.         mov     [scroll_bar_data_vertical.max_area],ebx
 1362.         mov     ebx,[scroll_bar_data_vertical.btn_high]
 1363.         shl     ebx,1
 1364.         add     ebx,20
 1365.         mov     [scroll_bar_data_vertical.cur_area],ebx
 1366.         pop     eax
 1367.         sub     eax,3
 1368.         mov     ebx,18
 1369.         xor     edx,edx
 1370.         div     bx
 1371.         mov     [number_strings],eax    ;ª®«-¢® hex áâப ¢ ®ª­¥
 1372.         mov     ebx,[bytes_per_line]
 1373.         mul     ebx
 1374.         mov     edi,[screen_table]      ;ª®«-¢® ¡ ©â®¢ ¤«ï ¢ë¢®¤ 
 1375.         mov     dword [edi],eax
 1376.  
 1377.         push    eax
 1378.  
 1379.         mov     ebx,dword [threath_buf+62]
 1380.         inc     ebx
 1381.         mov     ecx,(FIRST_HEX-18)
 1382.         ror     ecx,16
 1383.         mov     cx,18
 1384.         ror     ecx,16
 1385.         mcall   13,,,frgrd_color        ;¯®«®á  ᢥàåã
 1386.  
 1387.         mcall   ,,18,panel_clr1 ;¢¥àå­ïï ¯ ­¥«ì
 1388.  
 1389.         dec     ebx
 1390.         mcall   38,,<18,18>,panel_clr2
 1391.         mov     ecx,dword [threath_buf+66]
 1392.         sub     cx,18
 1393.         push    cx
 1394.         shl     ecx,16
 1395.         pop     cx
 1396.         mcall   ,,,panel_clr3   ;­¨¦­ïï ¯ ­¥«ì
 1397.         add     ecx,1*65536
 1398.         mov     cx,18
 1399. ;       inc     ebx
 1400.         mcall   13,,,panel_clr1
 1401.  
 1402.  
 1403.         mov     eax,dword [threath_buf+62]
 1404.         sub     eax,scroll_width_size
 1405.         shr     eax,3   ;div 8
 1406.         mov     [len_str_scr],eax
 1407.  
 1408.  
 1409.         mov     eax,[len_str_scr]
 1410.         shl     eax,1
 1411.         cmp     eax,[ready_screen_buffer.string_size]
 1412.         jae     @f
 1413.  
 1414.         mov     edi,[screen_table]
 1415.         mov     eax,[bytes_per_line]
 1416.         sub     dword [edi],eax
 1417.         dec     [number_strings]
 1418.  
 1419. @@:
 1420.         shr     ecx,16
 1421.         mov     edx,ecx
 1422.         mov     ecx,(FIRST_HEX)
 1423.         shr     ecx,16
 1424.         mov     eax,[number_strings]
 1425.         lea     ebx,[eax*8];*18
 1426.         lea     ebx,[ebx*2]
 1427.         lea     eax,[eax*2]
 1428.         add     eax,ebx
 1429.         add     cx,ax
 1430.         add     cx,21
 1431.         sub     dx,cx
 1432.         shl     ecx,16
 1433.         add     cx,dx
 1434.         sub     ecx,1*65536
 1435.         movzx   ebx,    word [scroll_bar_data_vertical.start_x]
 1436.         mcall   13,,,frgrd_color
 1437.  
 1438.         pop     eax
 1439.  
 1440.         cmp     eax,[file_size]
 1441.         jge     @f
 1442. ;       push    dword scroll_bar_data_vertical
 1443. ;       call    [scrollbar_ver_mouse]
 1444.         xor     eax,eax
 1445.         inc     eax
 1446.         mov     [scroll_bar_data_vertical.all_redraw],eax
 1447.         push    dword scroll_bar_data_vertical  ;draw for Vertical ScrollBar
 1448.         call    [scrollbar_ver_draw]
 1449.         xor     eax,eax ;reset all_redraw flag
 1450.         mov     [scroll_bar_data_vertical.all_redraw],eax
 1451. @@:
 1452.         push    dword menu_data_1       ;draw for Menu 1
 1453.         call    [menu_bar_draw]
 1454.         push    dword menu_data_2       ;draw for Menu 2
 1455.         call    [menu_bar_draw]
 1456.         push    dword menu_data_3       ;draw for Menu 3
 1457.         call    [menu_bar_draw]
 1458.  
 1459. ;;;
 1460.  
 1461.         mov     eax,dword [threath_buf+66]
 1462.         add     eax,8*65536-15
 1463.         mov     [low_area],eax
 1464.  
 1465.         mov     ebx,[beg_str_scr]
 1466.         mov     [beg_str_scr],0
 1467.         mov     eax,[len_str_scr]
 1468.         shl     eax,1
 1469.         cmp     eax,[ready_screen_buffer.string_size]
 1470.         jae     @f
 1471.  
 1472.         mov     [beg_str_scr],ebx
 1473.         movzx   eax,word [threath_buf+66]
 1474.         sub     eax,34
 1475.         mov     [scroll_bar_data_horizontal.start_y],ax
 1476.  
 1477. ;cur_area/(size_x-30)=len_str_scr/string_size
 1478.  
 1479.         mov     eax,dword [threath_buf+62]
 1480.         sub     ax,[scroll_bar_data_vertical.size_x]
 1481.         mov     [scroll_bar_data_horizontal.size_x],ax
 1482.         sub     eax,[scroll_bar_data_horizontal.btn_high]
 1483.         sub     eax,[scroll_bar_data_horizontal.btn_high]
 1484.         mov     [scroll_bar_data_horizontal.max_area],eax
 1485.         xor     edx,edx
 1486.         mov     ebx,[len_str_scr]
 1487.         mul     ebx
 1488.         mov     ebx,[ready_screen_buffer.string_size]
 1489.         shr     ebx,1
 1490.         div     ebx
 1491.         mov     [scroll_bar_data_horizontal.cur_area],eax
 1492.  
 1493.         push    dword scroll_bar_data_horizontal        ;draw for Horizontal ScrollBar
 1494.         call    [scrollbar_hor_mouse]
 1495.         xor     eax,eax
 1496.         inc     eax
 1497.         mov     [scroll_bar_data_horizontal.all_redraw],eax
 1498.         push    dword scroll_bar_data_horizontal        ;draw for Vertical ScrollBar
 1499.         call    [scrollbar_hor_draw]
 1500.         xor     eax,eax ;reset all_redraw flag
 1501.         mov     [scroll_bar_data_horizontal.all_redraw],eax
 1502. @@:
 1503.         mov     eax,[low_area]
 1504.         mov     edi,[screen_table]
 1505.         mov     esi,[bytes_per_line]
 1506.         mov     ecx,esi
 1507.         shl     ecx,1
 1508.         mov     eax,[edi]
 1509.         mov     ebx,[cursor]
 1510.         inc     ebx
 1511.         shr     ebx,1
 1512. @@:
 1513.         cmp     eax,ebx
 1514.         jge     @f
 1515.         add     [begin_offset],esi
 1516.         sub     [cursor],ecx
 1517.         sub     ebx,esi
 1518.         jmp     @b
 1519. @@:
 1520.         bts     [flags],6
 1521.         ret
 1522.  
 1523. align   4
 1524. start_draw:
 1525.         mcall   12,1
 1526.         ret
 1527.  
 1528. end_draw:
 1529.         mcall   12,2
 1530.         ret
 1531.  
 1532. close_prog:
 1533.         mcall   -1
 1534. ;-------------------------------------------------------------------------------
 1535. change_codepage:        ;¬¥­ï¥¬ ¢â®àãî ¯®«®¢¨­ã â ¡«¨æë
 1536.         test    ah,ah
 1537.         jnz     @f
 1538.         btc     [flags],4
 1539.         jc      .1
 1540.         push    [codepage_offset]
 1541.         pop     [codepage_offset_previous]
 1542.         mov     [codepage_offset],2*128
 1543.         jmp     .end
 1544. .1:
 1545.         push    [codepage_offset_previous]
 1546.         pop     [codepage_offset]
 1547.         jmp     .end
 1548. @@:
 1549.         cmp     [codepage_offset],0
 1550.         jne     @f
 1551.         add     [codepage_offset],128
 1552.         jmp     .end
 1553. @@:
 1554.         mov     [codepage_offset],0
 1555. .end:
 1556.         call    show_codepage
 1557.         jmp     red
 1558.  
 1559. show_codepage:
 1560.         mov     ebp,6
 1561.         mov     edx,dword [threath_buf+62]
 1562.         sub     edx,73
 1563.         shl     edx,16
 1564.         add     edx,[low_area]
 1565.         mov     edi,string_cp866
 1566.         cmp     [codepage_offset],0
 1567.         je      @f
 1568.         add     edi,6
 1569.         cmp     [codepage_offset],128
 1570.         je      @f
 1571.         add     edi,6
 1572. @@:
 1573.         mov     ecx,8*65536+16
 1574.         mov     esi,1
 1575.         push    ebp
 1576.         mov     ebp,0
 1577. @@:
 1578.         xor     ebx,ebx
 1579.         push    edi
 1580.         mov     bl,[edi]
 1581.         shl     bx,4
 1582.         add     ebx,font_buffer
 1583.         mov     edi,palitra.5
 1584.         mcall   65
 1585.         add     edx,8*65536
 1586.         pop     edi
 1587.         inc     edi
 1588.         dec     dword [esp]
 1589.         jnz     @b
 1590.         add     esp,4
 1591.         ret
 1592.  
 1593. show_insert:    ;®â®¡à ¦¥­¨¥ ०¨¬  ¢áâ ¢ª¨/§ ¬¥­ë
 1594.         mov     ebp,3
 1595.         mov     edx,dword [threath_buf+62]
 1596.         sub     edx,120
 1597.         shl     edx,16  ; mov edx,428*65536+335
 1598.         add     edx,[low_area]
 1599.         mov     edi,string_ins
 1600.         push    ebp
 1601.         mov     ecx,8*65536+16
 1602.         mov     esi,1
 1603.         mov     ebp,0
 1604. .1:
 1605.         xor     ebx,ebx
 1606.         push    edi
 1607.         bt      [flags],1
 1608.         jnc     .2
 1609.         mov     bl,[edi]
 1610.         shl     bx,4
 1611. .2:
 1612.         add     ebx,font_buffer
 1613.         mov     edi,palitra.5
 1614.         mcall   65
 1615.         add     edx,8*65536
 1616.         pop     edi
 1617.         inc     edi
 1618.         dec     dword [esp]
 1619.         jnz     .1
 1620.         add     esp,4
 1621.         ret
 1622. ;-------------------------------------------------------------------------------
 1623.         ;help window
 1624. create_help_window:
 1625.         pushad
 1626.         cmp     [help_is_open_already], 1
 1627.         jne     @f
 1628.         mov     ECX, [help_window_pid]
 1629.         mcall   18, 21
 1630.         xchg    EAX, ECX
 1631.         mcall   18, 3
 1632.         popad
 1633.         ret
 1634. @@:
 1635.         mcall   51,1,.thread,(.threat_stack+16*4)
 1636.         mov     [help_is_open_already], 1
 1637.         mov     [help_window_pid], EAX
 1638.         popad
 1639.         ret
 1640. .thread:
 1641.         call    .window
 1642. .still:
 1643.         mcall   10
 1644.         dec     al
 1645.         jz      .red
 1646.         dec     al
 1647.         jz      .key
 1648.         dec     al
 1649.         jz      .button
 1650.         jmp     .still
 1651.         and     [help_is_open_already], 0
 1652.         mcall   -1
 1653. .button:
 1654.         mcall   17,1
 1655.         cmp     ah,1
 1656.         jne     @f
 1657.         and     [help_is_open_already], 0
 1658.         mcall   -1
 1659. @@:
 1660.         cmp     ah,2
 1661.         jne     @f
 1662.         mov     edi,(help_end-help_text)/51
 1663.         movzx   eax,[cur_help_string]
 1664.         sub     edi,13
 1665.         sub     edi,eax
 1666.         jz      .still
 1667.         inc     [cur_help_string]
 1668.         jmp     .red
 1669. @@:
 1670.         cmp     ah,3
 1671.         jne     .still
 1672.         cmp     [cur_help_string],0
 1673.         je      .still
 1674.         dec     [cur_help_string]
 1675.         jmp     .red
 1676.  
 1677. .key:
 1678.         mcall   2
 1679.         jmp     .still
 1680.  
 1681. .red:
 1682.         call    .window
 1683.         jmp     .still
 1684.  
 1685. .window:
 1686.         pushad
 1687.         mcall   12,1
 1688.         mcall   0,50*65536+320,0x70*65536+240,0x13000000,,help_but_text
 1689.         mcall   8,<130,20>,<6,12>,2,0xaaaaaa
 1690.         mcall   ,<150,20>,,3,
 1691.         mov     ebx,8*65536+15
 1692.         mov     ecx,0x00DDDDDD
 1693.         xor     edx,edx
 1694.         movzx   eax,byte [cur_help_string]
 1695.         mov     edi,(help_end-help_text)/51
 1696.         sub     edi,eax
 1697.         mov     esi,51
 1698.         mul     si
 1699.         mov     edx,help_text
 1700.         add     edx,eax
 1701.         mov     eax,4
 1702. @@:
 1703.         add     ebx,0x10
 1704.         mcall
 1705.         add     edx,51
 1706.         dec     edi
 1707.         jnz     @b
 1708.         mcall   12,2
 1709.         popad
 1710.         ret
 1711.  
 1712. .threat_stack:  times   16      dd      0
 1713. ;-------------------------------------------------
 1714.  
 1715. open_file:
 1716.         mov     [func_70.func_n],5
 1717.         mov     [func_70.param1],0
 1718.         mov     [func_70.param2],0
 1719.         mov     [func_70.param3],0
 1720.         mov     [func_70.param4],bufferfinfo
 1721.         mov     [func_70.rezerv],0
 1722.         mov     [func_70.name],file_name
 1723.         mcall   70,func_70
 1724.  
 1725.         test    al,al   ;ä ©« ­ ©¤¥­?
 1726.         jz      @f
 1727.         mcall   4,400*65536+31,0x80CC0000,error_open_file_string
 1728.         jmp     open_file
 1729. @@:
 1730. ;       mov     edx,[blocks_counter]
 1731. ;       mov     edi,[blocks_table]
 1732. ;       @@:     mov     ecx,[edi]       ;¢ë᢮¡®¦¤ ¥¬:
 1733. ;       mcall   68,13   ;¡«®ª¨ ä ©« 
 1734. ;       add     edi,8
 1735. ;       dec     edx
 1736. ;       jnz     @b
 1737. ;       mcall   68,13,[blocks_table]    ;â ¡«¨æã
 1738.  
 1739.         mov     eax,    dword [bufferfinfo+32]  ;ª®¯¨à㥬 à §¬¥à ä ©« 
 1740.         mov     [file_size],eax
 1741.  
 1742. ;       mov     ebx,65536       ;64Š ¡«®ª
 1743. ;       xor     edx,edx
 1744. ;       div     ebx
 1745. ;       push    dx      ;¤«¨­  ¯®á«¥¤­¥£® ¡«®ª 
 1746. ;       test    dx,dx
 1747. ;       jz      @f
 1748. ;       inc     eax
 1749. ;       @@:     test    eax,eax
 1750. ;       jnz     @f
 1751. ;       inc     eax
 1752. ;       @@:     mov     [blocks_counter],eax
 1753. ;       sal     eax,3;*8        ;à §¬¥à â ¡«¨æë á ¨­¤¥ªá ¬¨ ¡«®ª®¢
 1754. ;;      add     eax,32  ;à¥è ¥¬ ¯à®¡«¥¬ã á 32Œ ä ©« ¬¨
 1755.  
 1756. ;       mov     ecx,eax ;¢ë¤¥«ï¥¬ ¯ ¬ïâì:
 1757. ;       mcall   68,12   ;¯®¤ â ¡«¨æã
 1758. ;       mov     [blocks_table],eax
 1759. ;       mov     edi,eax
 1760. ;       mov     ecx,[blocks_counter]
 1761. ;       @@:     mov     dword [edi+4],65536
 1762. ;       add     edi,8
 1763. ;       loop    @b
 1764. ;       xor     edx,edx
 1765. ;       pop     dx      ;¤«¨­  ¯®á«¥¤­¥£® ¡«®ª 
 1766. ;       mov     dword [edi-4],edx
 1767.  
 1768. ;       mov     edx,[blocks_counter]
 1769. ;       mov     edi,[blocks_table]
 1770. ;@@:    mcall   68,12,[edi+4]   ;¯®¤ ¡«®ª
 1771. ;       mov     [edi],eax
 1772. ;       add     edi,8
 1773. ;       dec     edx
 1774. ;       jnz     @b
 1775.  
 1776.         mcall   68,13,[file_buffer]
 1777.         test    eax,eax
 1778.         jnz     @f
 1779.         ;§¤¥áì ®è¨¡ª  ­  ­¥ ®á¢®¡®¦¤¥­¨¥ ¡«®ª 
 1780. @@:
 1781.         mcall   68,12,[file_size]
 1782.         mov     [file_buffer],eax
 1783.  
 1784. ;;¨¬¥¥¬ â ¡«¨æã: [ DWORD 㪠§ â¥«ì ­  ¯¥à¢ë© í«¥¬¥­â ¡«®ª  : DWORD ¤«¨­  ¡«®ª  ]
 1785.  
 1786. ;       mov     ecx,[blocks_counter]    ;®âªà뢠¥¬ ä ©«
 1787. ;       mov     edi,[blocks_table]
 1788.         mov     [func_70.func_n],0
 1789.         mov     [func_70.param1],0
 1790.         mov     [func_70.param2],0
 1791.         mov     [func_70.rezerv],0
 1792.         mov     [func_70.name],file_name
 1793. ;@@:
 1794.         push    dword [file_size];dword [edi+4]
 1795.         pop     dword [func_70.param3]
 1796.         push    dword [file_buffer];dword [edi]
 1797.         pop     dword [func_70.param4]
 1798.         mcall   70,func_70
 1799. ;       add     edi,8
 1800. ;       add     dword [func_70.param1],65536
 1801. ;       loop    @b
 1802.  
 1803.         test    eax,eax
 1804.         jz      @f
 1805.         ;®è¨¡ª  ç⥭¨ï
 1806. @@:
 1807.         call    Ctrl_HOME
 1808.  
 1809.         jmp     redraw_all
 1810. ;-------------------------------------------------------------------------------
 1811. open_dialog_save:
 1812.         mov     [OpenDialog_data.type],1        ; Save
 1813.  
 1814.         push    dword OpenDialog_data
 1815.         call    [OpenDialog_Start]
 1816.  
 1817. ;       cmp     [OpenDialog_data.status],2      ; OpenDialog does not start
 1818. ;;      je      .sysxtree       ; some kind of alternative, instead OpenDialog
 1819. ;       je      save_file
 1820.         cmp     [OpenDialog_data.status],1
 1821.         jne     still
 1822.         mov     esi,fname_buf
 1823.         mov     edi,file_name
 1824.         cld
 1825. @@:
 1826.         cmp     byte [esi],0
 1827.         je      @f
 1828.         movsb
 1829.         jmp     @b
 1830. @@:
 1831.         mov     byte [edi],0
 1832.         sub     esi,path
 1833.         mov     [edit1.size],esi
 1834.         mov     [edit1.pos],esi
 1835. ;       jmp     save_file
 1836. ;-------------------------------------------------------------------------------
 1837. save_file:      ;á®å࠭塞 ä ©«
 1838.         mov     [func_70.func_n],2
 1839.         mov     [func_70.param1],0
 1840.         mov     [func_70.param2],0
 1841.         push    [file_size]
 1842.         pop     [func_70.param3]
 1843.         push    [file_buffer]
 1844.         pop     [func_70.param4]
 1845.         mov     [func_70.rezerv],0
 1846.         mov     [func_70.name],file_name
 1847.         mcall   70,func_70
 1848.         cmp     al,0    ;á®åà ­ñ­ 㤠筮?
 1849.         je      redraw_all
 1850.         mcall   4,400*65536+31,0x80CC0000,error_save_file_string
 1851.         jmp     save_file
 1852. ;-------------------------------------------------------------------------------
 1853. draw_ed_box:    ;à¨á®¢ ­¨¥ edit box' 
 1854. .1:
 1855.         push    eax     ebx     ecx     edx
 1856.         mcall   13,180*65536+220,25*65536+70,0xaaaaaa
 1857.         bt      [flags],9
 1858.         jnc     @f
 1859.         mcall   4,246*65536+35,0x80ffffff,sel_text
 1860. @@:
 1861.         bt      [flags],2
 1862.         jnc     @f
 1863.         push    dword Option_boxs
 1864.         call    [option_box_draw]
 1865. @@:
 1866.         bt      [flags],3
 1867.         jnc     @f
 1868.         push    dword Option_boxs2
 1869.         call    [option_box_draw]
 1870. @@:
 1871.         mov     eax,ed_box_data
 1872.         mov     ecx,[eax]
 1873. @@:
 1874.         add     eax,4
 1875.         push    dword [eax]
 1876.         call    [edit_box_draw]
 1877.         loop    @b
 1878.         pop     edx     ecx     ebx     eax
 1879. .2:
 1880.         mcall   10
 1881.         cmp     al,6
 1882.         je      .mouse
 1883.         cmp     al,3
 1884.         je      .button
 1885.         cmp     al,2
 1886.         je      .keys
 1887.         cmp     al,1
 1888.         jne     .2
 1889.         call    draw_window
 1890.         call    main_area
 1891.         bt      [flags],2
 1892.         jnc     @f
 1893.         push    dword Option_boxs
 1894.         call    [option_box_draw]
 1895. @@:
 1896.         bt      [flags],3
 1897.         jnc     @f
 1898.         push    dword Option_boxs2
 1899.         call    [option_box_draw]
 1900. @@:
 1901.         jmp     .1
 1902.  
 1903. .mouse:
 1904.         bt      [flags],2
 1905.         jnc     @f
 1906.         push    dword Option_boxs
 1907.         call    [option_box_mouse]
 1908. @@:
 1909.         bt      [flags],3
 1910.         jnc     @f
 1911.         push    dword Option_boxs2
 1912.         call    [option_box_mouse]
 1913. @@:
 1914.         jmp     .2
 1915.  
 1916. .keys:
 1917.         mcall   2
 1918.         cmp     ah,13
 1919.         je      .4
 1920.         cmp     ah,27
 1921.         je      .3
 1922.  
 1923.         bt      [flags],2       ;¯à®¢¥àª  ­  ¯à¨¬¥­¨¬®áâì ᨬ¢®«®¢ 0-9,a-b
 1924.         jnc     .eb2
 1925. .eb1:
 1926.         cmp     ah,9
 1927.         jne     .eb1_1
 1928.         push    edx
 1929.         mov     edx,[option_group1]
 1930.         cmp     edx,op1
 1931.         jne     @f
 1932.         mov     edx,op2
 1933.         jmp     .eb1_2
 1934. @@:
 1935.         cmp     edx,op2
 1936.         jne     @f
 1937.         mov     edx,op3
 1938.         jmp     .eb1_2
 1939. @@:
 1940.         mov     edx,op1
 1941. .eb1_2:
 1942.         mov     [option_group1],edx
 1943.         pop     edx
 1944.         jmp     .1
 1945. .eb1_1:
 1946.         cmp     ah,48
 1947.         jb      .eb1_3
 1948.         cmp     ah,57
 1949.         jbe     .eb
 1950.         cmp     ah,102
 1951.         jg      .eb1_3
 1952.         cmp     ah,97
 1953.         jge     .eb
 1954. .eb1_3:
 1955.         cmp     ah,182
 1956.         je      .eb
 1957.         cmp     ah,8
 1958.         je      .eb
 1959.         cmp     ah,176
 1960.         je      .eb
 1961.         cmp     ah,179
 1962.         je      .eb
 1963.         dec     [edit2.shift]
 1964.         dec     [edit2.shift+4]
 1965.  
 1966.         push    dword [ed_box_data+4];  [esp]
 1967.         call    [edit_box_draw]
 1968.         jmp     .2
 1969.  
 1970. .eb2:
 1971.         bt      [flags],3
 1972.         jnc     .eb3
 1973.         cmp     ah,9
 1974.         jne     .eb2_2
 1975.         push    edx
 1976.         mov     edx,[option_group2]
 1977.         cmp     edx,op11
 1978.         jne     @f
 1979.         mov     edx,op12
 1980.         jmp     .eb2_1
 1981. @@:
 1982.         mov     edx,op11
 1983. .eb2_1:
 1984.         mov     [option_group2],edx
 1985.         pop     edx
 1986.         jmp     .1
 1987. .eb2_2:
 1988.         cmp     ah,182
 1989.         je      .eb
 1990.         cmp     ah,8
 1991.         je      .eb
 1992.         cmp     ah,176
 1993.         je      .eb
 1994.         cmp     ah,179
 1995.         je      .eb
 1996.         mov     edx,[option_group2]
 1997.         cmp     edx,op11
 1998.         jne     .eb
 1999.         cmp     ah,48
 2000.         jb      .eb2_3
 2001.         cmp     ah,57
 2002.         jbe     .eb
 2003.         cmp     ah,102
 2004.         jg      .eb2_3
 2005.         cmp     ah,97
 2006.         jge     .eb
 2007. .eb2_3:
 2008.         dec     [edit3.shift]
 2009.         dec     [edit3.shift+4]
 2010.         push    dword [ed_box_data+4];[esp]
 2011.         call    [edit_box_draw]
 2012.         jmp     .2
 2013. .eb3:
 2014.         bt      [flags],9
 2015.         jnc     .eb
 2016.         cmp     ah,9
 2017.         je      .eb3_1
 2018.         cmp     ah,182
 2019.         je      .eb3_2
 2020.         cmp     ah,8
 2021.         je      .eb3_2
 2022.         cmp     ah,176
 2023.         je      .eb3_2
 2024.         cmp     ah,179
 2025.         je      .eb3_2
 2026.         cmp     ah,48
 2027.         jb      .eb3_3
 2028.         cmp     ah,57
 2029.         jbe     .eb3_2
 2030.         cmp     ah,102
 2031.         jg      .eb3_3
 2032.         cmp     ah,97
 2033.         jge     .eb3_2
 2034. .eb3_3:
 2035.         push    edx
 2036.         mov     edx,[edit4.flags]
 2037.         and     edx,2
 2038.         jz      @f
 2039.         pop     edx
 2040.         dec     [edit4.shift]
 2041.         dec     [edit4.shift+4]
 2042.         jmp     .2
 2043. @@:
 2044.         pop     edx
 2045.         dec     [edit5.shift]
 2046.         dec     [edit5.shift+4]
 2047.         jmp     .2
 2048. .eb3_1:
 2049.         push    edx
 2050.         mov     edx,[edit4.flags]
 2051.         and     edx,2
 2052.         jz      @f
 2053.         pop     edx
 2054.         mov     [edit5.flags],2
 2055.         mov     [edit4.flags],0
 2056.         jmp     .eb3_2
 2057. @@:
 2058.         pop     edx
 2059.         mov     [edit4.flags],2
 2060.         mov     [edit5.flags],0
 2061. .eb3_2:
 2062.         push    dword [ed_box_data+4]
 2063.         call    [edit_box_key]
 2064.         push    dword [ed_box_data+8]
 2065.         call    [edit_box_key]
 2066.         jmp     .1
 2067.  
 2068. .eb:
 2069.         push    dword [ed_box_data+4];[esp]
 2070.         call    [edit_box_key]
 2071.         jmp     .2
 2072.  
 2073. .button:
 2074.         mcall   17
 2075.         cmp     ah,1
 2076.         jne     .2
 2077.         jmp     close_prog
 2078. .3:
 2079.         btr     [flags],2
 2080.         btr     [flags],3
 2081.         add     esp,4
 2082.         jmp     redraw_all
 2083. .4:
 2084.         mcall   13,180*65536+220,25*65536+70,frgrd_color
 2085.         ret
 2086.  
 2087.  
 2088. ;-------------------------------------------------
 2089. ;-------------------------------------------------
 2090. ;-------------------------------------------------
 2091.  
 2092. strtohex:
 2093. ;enter: edi - pointer to string,ebx - pointer to size of string; exit: eax in hex
 2094.         mov     esi,hex8_string
 2095. @@:
 2096.         mov     ah,[edi+ecx-1]  ;®¡à ¡®âª  ¢¢¥¤ñ­­ëå ᨬ¢®«®¢
 2097.         sub     ah,48
 2098.         cmp     ah,9
 2099.         jbe     .1
 2100.         sub     ah,7
 2101.         cmp     ah,15
 2102.         jbe     .1
 2103.         sub     ah,32
 2104. .1:
 2105.         mov     [esi+ecx-1],ah
 2106.         dec     ecx
 2107.         jnz     @b
 2108.         mov     ecx,[ebx]
 2109.         xor     eax,eax
 2110. .2:
 2111.         shl     eax,4
 2112.         or      al,[esi]
 2113.         inc     esi
 2114.         dec     ecx
 2115.         jnz     .2
 2116.         ret
 2117.  
 2118. Ctrl_G:
 2119.         bts     [flags],2
 2120.         mov     dword [ed_box_data],1
 2121.         mov     dword [ed_box_data+4],edit2
 2122.         call    draw_ed_box
 2123.         btr     [flags],2
 2124.         mov     ecx,[edit2.size]
 2125.         test    ecx,ecx
 2126.         jz      .end
 2127.         cmp     ecx,8
 2128.         jg      Ctrl_G
 2129.  
 2130.         mov     edi,go_to_string
 2131.         mov     ebx,edit2.size
 2132.         call    strtohex
 2133.  
 2134.         cmp     eax,[file_size] ;¢ë¡®à check_box' 
 2135.         jg      Ctrl_G
 2136.         mov     edx,[option_group1]
 2137.         cmp     edx,op1 ;abs
 2138.         je      .abs
 2139.         cmp     edx,op2
 2140.         jne     .back
 2141.         add     eax,[current_offset]    ;forward
 2142.         cmp     eax,[file_size]
 2143.         jg      Ctrl_G
 2144.         mov     edi,[screen_table]
 2145.         mov     edi,[edi]
 2146.         xor     edx,edx
 2147. @@:
 2148.         add     edx,edi
 2149.         cmp     eax,edx
 2150.         jg      @b
 2151.         sub     edx,edi
 2152.         mov     [begin_offset],edx
 2153.         sub     eax,edx
 2154.         shl     eax,1
 2155.         inc     eax
 2156.         mov     [cursor],eax
 2157.         jmp     .end
 2158.  
 2159. .back:
 2160.         cmp     eax,[current_offset]    ;back
 2161.         jg      Ctrl_G
 2162.         mov     edi,[screen_table]
 2163.         mov     edi,[edi]
 2164.         mov     ebx,[current_offset]
 2165.         sub     ebx,eax
 2166.         xor     edx,edx
 2167. @@:
 2168.         add     edx,edi
 2169.         cmp     edx,ebx
 2170.         jb      @b
 2171.         sub     edx,edi
 2172.         mov     [begin_offset],edx
 2173.         sub     ebx,edx
 2174.         mov     edx,ebx
 2175.         shl     edx,1
 2176.         inc     edx
 2177.         mov     [cursor],edx
 2178.         jmp     .end
 2179. .abs:
 2180.         mov     esi,[screen_table]
 2181.         mov     esi,[esi]
 2182.         xor     ebx,ebx
 2183. .3:
 2184.         add     ebx,esi
 2185.         cmp     eax,ebx
 2186.         jg      .3
 2187.         sub     ebx,esi
 2188.         cmp     ebx,[file_size]
 2189.         jg      Ctrl_G
 2190.         mov     [begin_offset],ebx
 2191.         sub     eax,ebx
 2192.         shl     eax,1
 2193.         inc     eax
 2194.         mov     [cursor],eax
 2195. .end:
 2196.         jmp     red
 2197.  
 2198. Ctrl_B:
 2199.         bts     [flags],9
 2200.         mov     dword [ed_box_data],2
 2201.         mov     dword [ed_box_data+4],edit4
 2202.         mov     dword [ed_box_data+8],edit5
 2203.         call    draw_ed_box
 2204.         btr     [flags],9
 2205.  
 2206.         mov     ecx,[edit4.size]
 2207.         test    ecx,ecx
 2208.         jz      .end
 2209.         cmp     ecx,8
 2210.         jg      Ctrl_B
 2211.  
 2212.         mov     edi,sel1_string
 2213.         mov     ebx,edit4.size
 2214.         call    strtohex
 2215.  
 2216.         cmp     eax,[file_size]
 2217.         jge     Ctrl_B
 2218.         push    eax     ;from
 2219.         mov     ecx,[edit5.size]
 2220.         test    ecx,ecx
 2221.         jz      .end
 2222.         cmp     ecx,8
 2223.         jg      Ctrl_B
 2224.  
 2225.         mov     edi,sel2_string
 2226.         mov     ebx,edit5.size
 2227.         call    strtohex
 2228.  
 2229.         cmp     eax,[file_size]
 2230.         jb      @f
 2231.         pop     eax
 2232.         jmp     Ctrl_B
 2233. @@:
 2234.         pop     [shblock_beg]
 2235.         cmp     eax,[shblock_beg]
 2236.         jae     @f
 2237.         xchg    eax,[shblock_beg]
 2238. @@:
 2239.         mov     [shblock_end],eax
 2240.         bts     [flags],8
 2241. .end:
 2242.         jmp     red
 2243.  
 2244. Ctrl_F:
 2245.         bts     [flags],3
 2246.         mov     dword [ed_box_data],1
 2247.         mov     dword [ed_box_data+4],edit3
 2248.         call    draw_ed_box
 2249.         btr     [flags],3
 2250.         mov     ecx,[edit3.size]
 2251.         test    ecx,ecx
 2252.         jz      .end
 2253.         cmp     ecx,8
 2254.         jg      Ctrl_F
 2255.         mov     edi,find_string
 2256.         mov     edx,[option_group2]
 2257.         cmp     edx,op11
 2258.         jne     .find
 2259.         mov     eax,find_string
 2260.         push    dword [eax]
 2261.         push    dword [eax+4]
 2262.         bts     [flags],0
 2263.         mov     ebx,edit3.size
 2264.         call    strtohex
 2265.         mov     ecx,[edit3.size]
 2266.         bt      cx,0
 2267.         jnc     .3
 2268.         inc     ecx
 2269.         shl     eax,4
 2270. .3:
 2271.         shr     ecx,1
 2272. .4:
 2273.         mov     [edi+ecx-1],al
 2274.         shr     eax,8
 2275.         loop    .4
 2276. .find:
 2277.         mov     esi,[current_offset]
 2278.         mov     ebx,[file_size]
 2279.         mov     eax,ebx
 2280.         add     eax,[file_buffer]
 2281.         add     esi,[file_buffer]
 2282. .5:
 2283.         mov     ecx,[edit3.size]
 2284.         cmp     edx,op11
 2285.         jne     .7
 2286.         bt      cx,0
 2287.         jnc     .6
 2288.         inc     ecx
 2289. .6:
 2290.         shr     ecx,1
 2291. .7:
 2292.         cld
 2293. @@:
 2294.         cmp     esi,eax
 2295.         jg      .end
 2296.         cmpsb
 2297.         je      .8
 2298.         mov     edi,find_string
 2299.         jmp     .5
 2300. .8:
 2301.         loop    @b
 2302.         sub     esi,[file_buffer]
 2303.         mov     ecx,[edit3.size]
 2304.         cmp     edx,op11
 2305.         jne     .10
 2306.         bt      cx,0
 2307.         jnc     .9
 2308.         inc     ecx
 2309. .9:
 2310.         shr     ecx,1
 2311. .10:
 2312.         sub     esi,ecx
 2313.         xor     edx,edx
 2314.         mov     edi,[screen_table]
 2315.         mov     edi,[edi]
 2316. @@:
 2317.         add     edx,edi
 2318.         cmp     edx,esi
 2319.         jb      @b
 2320.         sub     edx,edi
 2321.         mov     [begin_offset],edx
 2322.         sub     esi,edx
 2323.         shl     esi,1
 2324.         inc     esi
 2325.         mov     [cursor],esi
 2326. .end:
 2327.         bt      [flags],0
 2328.         jnc     @f
 2329.         mov     eax,find_string
 2330.         pop     dword [eax+4]
 2331.         pop     dword [eax]
 2332.         btr     [flags],0
 2333. @@:
 2334.         jmp     red
 2335.  
 2336. invert_byte:
 2337.         mov     ebx,[current_offset]
 2338.         cmp     ebx,[file_size]
 2339.         jae     still
 2340.         add     ebx,[file_buffer]
 2341.         not     byte [ebx]
 2342.         jmp     red
 2343.  
 2344.  
 2345. Insert: ;¯¥à¥ª«î祭¨¥   ०¨¬   ¢áâ ¢ª¨/§ ¬¥­ë
 2346.         btc     [flags],1       ;not [insert_mod]
 2347.         call    show_insert
 2348.         jmp     red
 2349.  
 2350.  
 2351. DEL:
 2352.         bt      [flags],1
 2353.         jnc     still
 2354.         mov     edi,[current_offset]
 2355.         mov     esi,[file_buffer]
 2356.         mov     edx,[file_size]
 2357.         test    edx,edx
 2358.         jz      still
 2359.         dec     edx
 2360.         cmp     edi,edx
 2361.         jbe     @f
 2362.         call    LEFT
 2363.         call    LEFT
 2364.         jmp     red
 2365. @@:
 2366.         jb      @f
 2367.         call    LEFT
 2368.         call    LEFT
 2369. @@:
 2370.         cmp     edi,edx
 2371.         je      @f
 2372.         mov     al,[edi+esi+1]
 2373.         mov     [edi+esi],al
 2374.         inc     edi
 2375.         jmp     @b
 2376. @@:
 2377.         dec     [file_size]
 2378.         call    show_file_size
 2379.         jmp     red
 2380.  
 2381.  
 2382. BackSpace:
 2383.         bt      [flags],1       ;cmp [insert_mod],0
 2384.         jnc     still   ;je still
 2385.         mov     edi,[current_offset]
 2386.         mov     esi,[file_buffer]
 2387.         mov     edx,[file_size]
 2388.         test    edx,edx
 2389.         jz      still
 2390.         test    edi,edi
 2391.         jz      still
 2392.         call    LEFT
 2393.         call    LEFT
 2394.         cmp     [cursor],2
 2395.         jne     @f
 2396.         cmp     edx,1
 2397.         jne     @f
 2398.         dec     [cursor]
 2399. @@:
 2400.         cmp     edi,edx
 2401.         jge     @f
 2402.         mov     al,[edi+esi]
 2403.         mov     [edi+esi-1],al
 2404.         inc     edi
 2405.         jmp     @b
 2406. @@:
 2407.         dec     [file_size]
 2408.         call    show_file_size
 2409.         jmp     red
 2410.  
 2411.  
 2412. Ctrl_UP:
 2413.         cmp     [begin_offset],0
 2414.         je      @f
 2415.         mov     eax,[bytes_per_line]
 2416.         sub     [begin_offset],eax
 2417. @@:
 2418.         ret
 2419.  
 2420.  
 2421. Ctrl_DOWN:
 2422.         mov     eax,[cursor]
 2423.         dec     eax
 2424.         shr     eax,1
 2425.         add     eax,[begin_offset]
 2426.         mov     ebx,[bytes_per_line]
 2427.         add     eax,ebx
 2428.         cmp     eax,[file_size]
 2429.         jge     @f
 2430.         add     [begin_offset],ebx
 2431. @@:
 2432.         ret
 2433.  
 2434.  
 2435. UP:
 2436.         mov     eax,[current_offset]
 2437.         cmp     eax,[bytes_per_line]
 2438.         jb      still
 2439.         mov     eax,[cursor]
 2440.         dec     ax
 2441.         shr     ax,1
 2442.         cmp     eax,[bytes_per_line]
 2443.         jge     @f
 2444.         mov     eax,[bytes_per_line]
 2445.         sub     [begin_offset],eax
 2446.         jmp     red
 2447. @@:
 2448.         mov     eax,[bytes_per_line]
 2449.         shl     ax,1
 2450.         sub     [cursor],eax
 2451.         jmp     red
 2452.  
 2453.  
 2454. DOWN:   ;­      áâà®ªã  ¢­¨§
 2455.         mov     eax,[current_offset]
 2456.         add     eax,[bytes_per_line]
 2457.         bt      [flags],1
 2458.         jnc     @f
 2459.         dec     eax
 2460. @@:
 2461.         cmp     eax,[file_size]
 2462.         jge     still   ;¥á«¨ ¬ë ­  ¯®á«¥¤­¥© áâப¥ ä ©« , â® á⮯
 2463.         mov     eax,[screen_table]
 2464.         mov     eax,[eax]
 2465.         mov     edx,[cursor]
 2466.         dec     dx
 2467.         shr     dx,1
 2468.         add     edx,[bytes_per_line]
 2469.         cmp     eax,edx ;­  ¯®á«¥¤­¥© áâப¥?
 2470.         jbe     @f
 2471.         mov     eax,[bytes_per_line]
 2472.         shl     ax,1
 2473.         add     [cursor],eax
 2474.         ret
 2475. @@:
 2476.         mov     eax,[bytes_per_line]
 2477.         add     [begin_offset],eax
 2478.         ret
 2479.  
 2480.  
 2481. LEFT:
 2482.         cmp     [cursor],1
 2483.         jbe     @f
 2484.         dec     [cursor]
 2485.         jmp     .end
 2486. @@:
 2487.         cmp     [begin_offset],0        ;ªãàá®à ­  ¯¥à¢®© áâப¥ ᮠᬥ饭¨¥¬ 0?
 2488.         jne     @f      ;¨­ ç¥ ᬥ頥¬ á ¯à®ªàã⪮© ¢¢¥àå ¢¢¥àå ¨ ¢ ª®­¥æ áâப¨
 2489. ;       inc     [cursor]
 2490.         jmp     .end;still      ;⮣¤  á⮯
 2491. @@:
 2492.         mov     eax,[bytes_per_line]
 2493.         sub     [begin_offset],eax
 2494.         shl     ax,1
 2495.         dec     eax
 2496.         add     [cursor],eax
 2497. .end:
 2498.         ret
 2499.  
 2500.  
 2501. RIGHT:
 2502.         mov     ecx,[begin_offset]      ;¢ëç¨á«ï¥¬ ᬥ饭¨¥ ªãàá®à 
 2503.         mov     edx,[cursor]    ;¤«ï ¯à®¢¥àª¨ áãé¥á⢮¢ ­¨ï
 2504.         shr     edx,1   ;á«¥¤ãî饣® ᨬ¢®« 
 2505.         add     ecx,edx
 2506.         bt      [flags],1
 2507.         jnc     @f
 2508.         dec     ecx     ;áà ¢­¨¢ ¥¬ á à §¬¥à®¬ ä ©« 
 2509. @@:
 2510.         cmp     ecx,[file_size] ;¯®«®¦¥­¨¥¬ ªãàá®à  - ­¥ ¤ «¥¥ 1 ¡ ©â  ®â ª®­æ  ä ©« 
 2511.         jge     red
 2512.         cmp     [file_size],0
 2513.         je      still
 2514.         mov     eax,[screen_table]
 2515.         mov     eax,[eax]
 2516.         mov     ecx,[begin_offset]
 2517.         cmp     eax,edx ;áà ¢­¥­¨¥ ­  ­¨¦­îî áâபã
 2518.         jbe     @f
 2519.         inc     [cursor]        ;ªãàá®à ¢¯à ¢®
 2520.         jmp     red
 2521. @@:
 2522.         mov     ecx,[bytes_per_line]    ;ᬥ頥¬áï ­  áâà®çªã ¢­¨§
 2523.         add     [begin_offset],ecx      ;á ¯à®ªàã⪮©
 2524.         shl     cx,1
 2525.         dec     cx
 2526.         sub     [cursor],ecx
 2527.         jmp     red
 2528.  
 2529.  
 2530. PGDN:
 2531.         mov     edi,[screen_table]
 2532.         mov     eax,[edi]
 2533.         shl     eax,1
 2534.         add     eax,[begin_offset]
 2535.         cmp     eax,[file_size] ;¥áâì «¨ ¢®§¬®¦­®áâì ᬥáâ¨âìáï ­  áâà ­¨æã?
 2536.         jg      Ctrl_END
 2537.         mov     eax,[edi]
 2538.         add     [begin_offset],eax
 2539. ;       mov     ebx,[cursor]
 2540. ;       dec     ebx
 2541. ;       xor     ecx,ecx
 2542. ;       bt      ebx,0
 2543. ;       jnc     @f
 2544. ;       inc     ecx
 2545. ;       @@:     shr     ebx,1
 2546. ;       add     ebx,eax
 2547. ;       @@:     cmp     ebx,[file_size]
 2548. ;       jbe     @f
 2549. ;       sub     ebx,[bytes_per_line]
 2550. ;       jmp     @b
 2551. ;       @@:     sub     ebx,eax
 2552. ;       shl     ebx,1
 2553. ;       inc     ebx
 2554. ;       add     ebx,ecx
 2555. ;       mov     [cursor],ebx
 2556.         jmp     red
 2557.  
 2558.  
 2559. PGUP:
 2560.         mov     eax,[screen_table]
 2561.         mov     eax,[eax]
 2562.         mov     edx,[begin_offset]
 2563.         cmp     eax,edx
 2564.         jbe     @f
 2565.         call    Ctrl_HOME
 2566.         jmp     red
 2567. @@:
 2568.         sub     [begin_offset],eax
 2569.         jmp     red
 2570.  
 2571.  
 2572. HOME:
 2573.         mov     eax,[cursor]
 2574.         dec     ax
 2575.         shr     ax,1
 2576.         mov     ecx,[bytes_per_line]
 2577.         xor     edx,edx
 2578.         div     ecx
 2579.         shl     dx,1
 2580.         sub     [cursor],edx
 2581.         bt      [cursor],0
 2582.         jc      @f
 2583.         dec     [cursor]
 2584. @@:
 2585.         ret
 2586.  
 2587.  
 2588. END_:
 2589.         mov     eax,[cursor]
 2590.         dec     ax
 2591.         shr     ax,1
 2592.         mov     ecx,[bytes_per_line]
 2593.         xor     edx,edx
 2594.         div     ecx
 2595.         mov     eax,[current_offset]
 2596.         sub     eax,edx
 2597.         add     eax,[bytes_per_line]
 2598.         mov     edx,[file_size]
 2599.         cmp     eax,edx
 2600.         jbe     @f
 2601.         sub     edx,eax
 2602.         add     eax,edx
 2603. @@:
 2604.         sub     eax,[begin_offset]
 2605.         shl     eax,1
 2606.         test    eax,eax
 2607.         jz      red
 2608.         dec     eax
 2609.         mov     [cursor],eax
 2610.         jmp     red
 2611.  
 2612.  
 2613. Ctrl_HOME:
 2614.         mov     [begin_offset],0
 2615.         mov     [cursor],1
 2616.         ret
 2617.  
 2618.  
 2619. Ctrl_END:
 2620.         mov     eax,[file_size]
 2621.         mov     ecx,[screen_table]
 2622.         mov     ecx,[ecx]
 2623.         xor     edx,edx
 2624.         div     ecx
 2625.         test    dx,dx
 2626.         jnz     @f
 2627.         test    eax,eax
 2628.         jz      @f
 2629.         mov     edx,ecx
 2630.         dec     eax
 2631. @@:
 2632.         push    dx
 2633.         xor     dx,dx
 2634.         mul     ecx
 2635.         pop     dx
 2636.         shl     edx,1
 2637.         cmp     edx,1
 2638.         jg      @f
 2639.         mov     edx,2
 2640. @@:
 2641.         dec     edx
 2642.         mov     [begin_offset],eax
 2643.         mov     [cursor],edx
 2644.         jmp     red
 2645.  
  <