Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 8666 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. x3d equ 0
 2. y3d equ 2
 3. z3d equ 4
 4. vec_x equ 0
 5. vec_y equ 4
 6. vec_z equ 8
 7. ; 3d point - triple integer word coordinate
 8. ; vector   - triple float dword coordinate
 9. ;----------------------in: --------------------------------
 10. ;------------------------ esi - pointer to 1st 3d point ---
 11. ;------------------------ edi - pointer to 2nd 3d point ---
 12. ;------------------------ ebx - pointer to result vector --
 13. ;---------------------- out : none ------------------------
 14. reverse_mx_3x3:
 15. ; esi - source matrix
 16. ; edi - desired reversed matrix
 17.  
 18.   push  ebp
 19.   mov   ebp,esp
 20.   sub   esp,4
 21.   .det equ  ebp-4
 22.  
 23.   fninit
 24.   fld  dword[esi]
 25.   fmul dword[esi+16]
 26.   fmul dword[esi+32]
 27.   fld  dword[esi+12]
 28.   fmul dword[esi+28]
 29.   fmul dword[esi+8]
 30.   faddp
 31.   fld  dword[esi+24]
 32.   fmul dword[esi+4]
 33.   fmul dword[esi+20]
 34.   faddp
 35.   fld  dword[esi]
 36.   fmul dword[esi+28]
 37.   fmul dword[esi+20]
 38.   fchs
 39.   faddp
 40.   fld  dword[esi+24]
 41.   fmul dword[esi+16]
 42.   fmul dword[esi+8]
 43.   fchs
 44.   faddp
 45.   fld  dword[esi+12]
 46.   fmul dword[esi+4]
 47.   fmul dword[esi+32]
 48.   fchs
 49.   faddp
 50.   fstp dword[.det]
 51.   cmp  dword[.det],0
 52.   jne  @f
 53.   int3
 54.  @@:
 55.  ; fld1
 56.  ; fdiv dword[.det]
 57.  ; fstp dword[.det]
 58.  
 59.   fld  dword[esi+16]
 60.   fmul dword[esi+32]
 61.   fld  dword[esi+20]
 62.   fmul dword[esi+28]
 63.   fchs
 64.   faddp
 65.   fdiv dword[.det]
 66.   fstp dword[edi]
 67.  
 68.   fld  dword[esi+8]
 69.   fmul dword[esi+28]
 70.   fld  dword[esi+4]
 71.   fmul dword[esi+32]
 72.   fchs
 73.   faddp
 74.   fdiv dword[.det]
 75.   fstp dword[edi+4]
 76.  
 77.   fld  dword[esi+4]
 78.   fmul dword[esi+20]
 79.   fld  dword[esi+8]
 80.   fmul dword[esi+16]
 81.   fchs
 82.   faddp
 83.   fdiv dword[.det]
 84.   fstp dword[edi+8]
 85.  
 86.   fld  dword[esi+20]
 87.   fmul dword[esi+24]
 88.   fld  dword[esi+12]
 89.   fmul dword[esi+32]
 90.   fchs
 91.   faddp
 92.   fdiv dword[.det]
 93.   fstp dword[edi+12]
 94.  
 95.   fld  dword[esi]
 96.   fmul dword[esi+32]
 97.   fld  dword[esi+8]
 98.   fmul dword[esi+24]
 99.   fchs
 100.   faddp
 101.   fdiv dword[.det]
 102.   fstp dword[edi+16]
 103.  
 104.   fld  dword[esi+8]
 105.   fmul dword[esi+12]
 106.   fld  dword[esi]
 107.   fmul dword[esi+20]
 108.   fchs
 109.   faddp
 110.   fdiv dword[.det]
 111.   fstp dword[edi+20]
 112.  
 113.   fld  dword[esi+12]
 114.   fmul dword[esi+28]
 115.   fld  dword[esi+16]
 116.   fmul dword[esi+24]
 117.   fchs
 118.   faddp
 119.   fdiv dword[.det]
 120.   fstp dword[edi+24]
 121.  
 122.   fld  dword[esi+4]
 123.   fmul dword[esi+24]
 124.   fld  dword[esi]
 125.   fmul dword[esi+28]
 126.   fchs
 127.   faddp
 128.   fdiv dword[.det]
 129.   fstp dword[edi+28]
 130.  
 131.   fld  dword[esi]
 132.   fmul dword[esi+16]
 133.   fld  dword[esi+4]
 134.   fmul dword[esi+12]
 135.   fchs
 136.   faddp
 137.   fdiv dword[.det]
 138.   fstp dword[edi+32]
 139.  
 140.  
 141.   mov  esp,ebp
 142.   pop  ebp
 143. ret
 144.  
 145. make_vector_r:
 146.    if Ext < SSE2
 147.         fninit
 148.         fld     dword[edi]                ;edi+x3d
 149.         fsub    dword[esi]                ;esi+x3d
 150.         fstp    dword[ebx+vec_x]
 151.  
 152.         fld     dword[edi+4]
 153.         fsub    dword[esi+4]
 154.         fstp    dword[ebx+vec_y]
 155.  
 156.         fld     dword[edi+8]
 157.         fsub    dword[esi+8]
 158.         fstp    dword[ebx+vec_z]
 159.     else
 160.         movups  xmm0,[esi]
 161.         movups  xmm1,[edi]
 162.         subps   xmm1,xmm0
 163.         movlps  [ebx],xmm1
 164.         movhlps  xmm1,xmm1
 165.         movss   [ebx+8],xmm1
 166.      end if
 167.  
 168. ret
 169. ;---------------------- in: -------------------------------
 170. ;--------------------------- esi - pointer to 1st vector --
 171. ;--------------------------- edi - pointer to 2nd vector --
 172. ;--------------------------- ebx - pointer to result vector
 173. ;---------------------- out : none
 174. cross_product:
 175.         fninit
 176.         fld     dword [esi+vec_y]
 177.         fmul    dword [edi+vec_z]
 178.         fld     dword [esi+vec_z]
 179.         fmul    dword [edi+vec_y]
 180.         fsubp   ;st1 ,st
 181.         fstp    dword [ebx+vec_x]
 182.  
 183.         fld     dword [esi+vec_z]
 184.         fmul    dword [edi+vec_x]
 185.         fld     dword [esi+vec_x]
 186.         fmul    dword [edi+vec_z]
 187.         fsubp   ;st1 ,st
 188.         fstp    dword [ebx+vec_y]
 189.  
 190.         fld     dword [esi+vec_x]
 191.         fmul    dword [edi+vec_y]
 192.         fld     dword [esi+vec_y]
 193.         fmul    dword [edi+vec_x]
 194.         fsubp   ;st1 ,st
 195.         fstp    dword [ebx+vec_z]
 196. ret
 197. ;----------------------- in: ------------------------------
 198. ;---------------------------- edi - pointer to vector -----
 199. ;----------------------- out : none
 200. normalize_vector:
 201. if Ext >= SSE3
 202.         movups  xmm0,[edi]
 203.         andps   xmm0,[zero_hgst_dd]
 204.         movups  xmm1,xmm0
 205.         mulps   xmm0,xmm0
 206.         haddps  xmm0,xmm0
 207.         haddps  xmm0,xmm0
 208.         rsqrtps xmm0,xmm0
 209.         mulps   xmm0,xmm1
 210.         movlps  [edi],xmm0
 211.         movhlps xmm0,xmm0
 212.         movss   [edi+8],xmm0
 213. else
 214.  
 215.         fninit
 216.         fld     dword [edi+vec_x]
 217.         fmul    st, st
 218.         fld     dword [edi+vec_y]
 219.         fmul    st, st
 220.         fld     dword [edi+vec_z]
 221.         fmul    st, st
 222.         faddp   st1, st
 223.         faddp   st1, st
 224.         fsqrt
 225.  
 226.         ftst
 227.         fstsw ax
 228.         sahf
 229.         jnz     @f
 230.  
 231.         fst     dword [edi+vec_x]
 232.         fst     dword [edi+vec_y]
 233.         fstp    dword [edi+vec_z]
 234.         ret
 235.       @@:
 236.         fld st
 237.         fld st
 238.         fdivr dword [edi+vec_x]
 239.         fstp  dword [edi+vec_x]
 240.         fdivr dword [edi+vec_y]
 241.         fstp  dword [edi+vec_y]
 242.         fdivr dword [edi+vec_z]
 243.         fstp  dword [edi+vec_z]
 244. end if
 245. ret
 246. ;------------------in: -------------------------
 247. ;------------------ esi - pointer to 1st vector
 248. ;------------------ edi - pointer to 2nd vector
 249. ;------------------out: ------------------------
 250. ;------------------ st0 - dot-product
 251. dot_product:
 252.         fninit
 253. ;if Ext >=SSE3
 254. ;        movups  xmm0,[esi]
 255. ;        movups  xmm1,[edi]
 256. ;        andps   xmm0,[zero_hgst_dd]
 257. ;        mulps   xmm0,xmm1
 258. ;        haddps  xmm0,xmm0
 259. ;        haddps  xmm0,xmm0
 260. ;        movss   [esp-4],xmm0
 261. ;        fld     dword[esp-4]
 262. ;else
 263.         fld     dword [esi+vec_x]
 264.         fmul    dword [edi+vec_x]
 265.         fld     dword [esi+vec_y]
 266.         fmul    dword [edi+vec_y]
 267.         fld     dword [esi+vec_z]
 268.         fmul    dword [edi+vec_z]
 269.         faddp
 270.         faddp
 271. ;end if
 272. ret
 273.  
 274. ; DOS version Coded by Mikolaj Felix aka Majuma
 275. ; mfelix@polbox.com
 276. ; www.majuma.xt.pl
 277. ; into FASM translation by Macgub
 278. init_sincos_tab:
 279. .counter   equ  dword [ebp-4]  ; cur angle
 280.  
 281.      push       ebp
 282.      mov        ebp,esp
 283.  
 284.      xor        eax,eax
 285.      push       eax            ; init .counter
 286.      mov        edi,cos_tab
 287.      mov        esi,sin_tab
 288.      mov        ecx,256
 289.      fninit
 290.  
 291.      fld        .counter
 292.   @@:
 293.      fld        st
 294.      fsincos
 295.      fstp       dword [edi]
 296.      fstp       dword [esi]
 297. ;     fadd       [piD180]
 298.      fadd       [piD128]
 299.      add        esi,4
 300.      add        edi,4
 301.      loop       @b
 302.      ffree      st
 303.  
 304.      mov        esp,ebp
 305.      pop        ebp
 306. ret
 307. ;------
 308. ; esi - offset (pointer) to angles, edi offset to 3x3 matrix
 309. make_rotation_matrix:
 310.    .sinx   equ dword[ebp-4]
 311.    .cosx   equ dword[ebp-8]
 312.    .siny   equ dword[ebp-12]
 313.    .cosy   equ dword[ebp-16]
 314.    .sinz   equ dword[ebp-20]
 315.    .cosz   equ dword[ebp-24]
 316.      push      ebp
 317.      mov       ebp,esp
 318.      sub       esp,24
 319.  
 320.      movzx     ebx,word[esi]
 321.      shl       ebx,2
 322.      mov       eax,dword[sin_tab+ebx]
 323.      mov       .sinx,eax
 324.      mov       edx,dword[cos_tab+ebx]
 325.      mov       .cosx,edx
 326.  
 327.      movzx     ebx,word[esi+2]
 328.      shl       ebx,2
 329.      mov       eax,dword[sin_tab+ebx]
 330.      mov       .siny,eax
 331.      mov       edx,dword[cos_tab+ebx]
 332.      mov       .cosy,edx
 333.  
 334.      movzx     ebx,word[esi+4]
 335.      shl       ebx,2
 336.      mov       eax,dword[sin_tab+ebx]
 337.      mov       .sinz,eax
 338.      mov       edx,dword[cos_tab+ebx]
 339.      mov       .cosz,edx
 340.  
 341.      fninit
 342.      fld       .cosy
 343.      fmul      .cosz
 344.      fstp      dword[edi]
 345.  
 346.      fld       .sinx
 347.      fmul      .siny
 348.      fmul      .cosz
 349.      fld       .cosx
 350.      fmul      .sinz
 351.      fchs
 352.      faddp
 353.      fstp      dword[edi+12]
 354.  
 355.      fld       .cosx
 356.      fmul      .siny
 357.      fmul      .cosz
 358.      fld       .sinx
 359.      fmul      .sinz
 360.      faddp
 361.      fstp      dword[edi+24]
 362.  
 363.      fld       .cosy
 364.      fmul      .sinz
 365.      fstp      dword[edi+4]
 366.  
 367.      fld       .sinx
 368.      fmul      .siny
 369.      fmul      .sinz
 370.      fld       .cosx
 371.      fmul      .cosz
 372.      faddp
 373.      fstp      dword[edi+16]
 374.  
 375.      fld       .cosx
 376.      fmul      .siny
 377.      fmul      .sinz
 378.      fld       .sinx
 379.      fchs
 380.      fmul      .cosz
 381.      faddp
 382.      fstp      dword[edi+28]
 383.  
 384.      fld       .siny
 385.      fchs
 386.      fstp      dword[edi+8]
 387.  
 388.      fld       .cosy
 389.      fmul      .sinx
 390.      fstp      dword[edi+20]
 391.  
 392.      fld       .cosx
 393.      fmul      .cosy
 394.      fstp      dword[edi+32]
 395.  
 396.      mov       esp,ebp
 397.      pop       ebp
 398. ret
 399. ;---------------------
 400. ;  in:  esi - ptr to points(normals], each point(normal) coeficient as dword
 401. ;       edi - ptr to rotated points(normals)
 402. ;       ebx - ptr to 3x3 (9 dwords, 36 bytes) rotation matrix
 403. ;       ecx - number of points(normals)
 404. rotary:
 405. if Ext<SSE
 406.     fninit
 407.  .again:
 408.  
 409.     fld     dword[esi]
 410.     fmul    dword[ebx]
 411.     fld     dword[esi+4]
 412.     fmul    dword[ebx+12]
 413.     faddp
 414.     fld     dword[esi+8]
 415.     fmul    dword[ebx+24]
 416.     faddp
 417.     fstp    dword[edi]
 418.  
 419.  
 420.     fld     dword[esi+4]
 421.     fmul    dword[ebx+16]
 422.     fld     dword[esi]
 423.     fmul    dword[ebx+4]
 424.     faddp
 425.     fld     dword[esi+8]
 426.     fmul    dword[ebx+28]
 427.     faddp
 428.     fstp    dword[edi+4]
 429.  
 430.  
 431.     fld     dword[esi+8]
 432.     fmul    dword[ebx+32]
 433.     fld     dword[esi]
 434.     fmul    dword[ebx+8]
 435.     fld     dword[esi+4]
 436.     fmul    dword[ebx+20]
 437.     faddp
 438.     faddp
 439.     fstp    dword[edi+8]
 440.  
 441.  
 442.     add     esi,12
 443.     add     edi,12
 444.     loop    .again
 445.     mov     [edi],dword -1
 446. else
 447. ;   Copyright (C) 1999-2001  Brian Paul
 448. ;   Copyright (C)            Maciej Guba
 449. ;---------------------
 450. ;  in:  esi - ptr to points(normals], each point(normal) coeficient as dword
 451. ;       edi - ptr to rotated points(normals)
 452. ;       ebx - ptr to 3x3 (9 dwords, 36 bytes) rotation matrix
 453. ;       ecx - number of points(normals)
 454. ;align 32
 455.     movups   xmm4,[ebx]
 456.  ;   lddqu    xmm4,[ebx]   ; I tried sse3 :D
 457.     movups   xmm5,[ebx+12]
 458.     movups   xmm6,[ebx+24]
 459. ;align 32
 460.   .again:
 461.     movss    xmm0,dword[esi]
 462.     shufps   xmm0,xmm0,0
 463.     mulps    xmm0,xmm4
 464.  
 465.     movss    xmm1,dword[esi+4]
 466.     shufps   xmm1,xmm1,0
 467.     mulps    xmm1,xmm5
 468.  
 469.     movss    xmm2,dword[esi+8]
 470.     shufps   xmm2,xmm2,0
 471.     mulps    xmm2,xmm6
 472.  
 473.     addps    xmm0,xmm1
 474.     addps    xmm0,xmm2
 475.  
 476.     movups   [edi],xmm0
 477.  
 478.     add      esi,12
 479.     add      edi,12
 480.     dec      ecx
 481.     jne      .again
 482.     mov      [edi],dword -1
 483. end if
 484. ret
 485. ;----------------------------------------------
 486. ;  esi - pointer to 3x3 matrix
 487. add_scale_to_matrix:
 488.      fninit
 489.      fld     [rsscale]
 490.      fld     dword[esi]            ;-----
 491.      fmul    st,st1
 492.      fstp    dword[esi]
 493.      fld     dword[esi+12]           ; x scale
 494.      fmul    st,st1
 495.      fstp    dword[esi+12]
 496.      fld     dword[esi+24]
 497.      fmul    st,st1
 498.      fstp    dword[esi+24]         ;------
 499.  
 500.      fld     dword[esi+4]          ;-----
 501.      fmul    st,st1
 502.      fstp    dword[esi+4]
 503.      fld     dword[esi+16]            ; y scale
 504.      fmul    st,st1
 505.      fstp    dword[esi+16]
 506.      fld     dword[esi+28]
 507.      fmul    st,st1
 508.      fstp    dword[esi+28]         ;------
 509.  
 510.  
 511.      fld     dword[esi+8]          ;-----
 512.      fmul    st,st1
 513.      fstp    dword[esi+8]
 514.      fld     dword[esi+20]              ; z scale
 515.      fmul    st,st1
 516.      fstp    dword[esi+20]
 517.      fld     dword[esi+32]
 518.      fmulp    st1,st
 519.      fstp    dword[esi+32]         ;------
 520.  
 521. ret
 522.  
 523. ;in   esi - offset to 3d points  (point as 3 dwords float)
 524. ;     edi - offset to 2d points  ( as 3 words integer)
 525. ;     ecx - number of points
 526. translate_points:  ; just convert into integer; z coord still needed
 527.     fninit
 528.   .again:
 529.   if 0
 530.     fld    dword[esi+8]
 531.  ;   fmul   [rsscale]
 532.     fist   word[edi+4]
 533.  
 534.     fisub  [zobs]
 535.     fchs
 536.  
 537.     fld    dword[esi]
 538. ;    fmul   [rsscale]
 539.     fisub  [xobs]
 540.     fimul  [zobs]
 541.     fdiv   st0,st1
 542.  
 543.     fiadd  [xobs]
 544.     fiadd  [vect_x]
 545.     fistp  word[edi]
 546.  
 547.     fld    dword[esi+4]
 548. ;    fmul   [rsscale]
 549.     fisub  [yobs]
 550.     fimul  [zobs]
 551.     fdivrp  ;   st0,st1
 552.  
 553.     fiadd  [yobs]
 554.     fiadd  [vect_y]
 555.     fistp  word[edi+2]
 556.    end if
 557.    ; movups   xmm0,[esi]
 558.    ; cvtps2dq xmm0,xmm0
 559.    ; packsdw xmm0,xmm0
 560.    ; movq     [edi]
 561.     fld    dword[esi]
 562.     fiadd  [vect_x]
 563.     fistp  word[edi]
 564.     fld    dword[esi+4]
 565.     fiadd  [vect_y]
 566.     fistp  word[edi+2]
 567.     fld    dword[esi+8]
 568.     fistp  word[edi+4]
 569.     add    esi,12
 570.     add    edi,6
 571.     dec    ecx
 572.     jnz    .again
 573.  
 574. ret
 575.