Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 109 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. PKBGI Stroked Font V1.1 - Dec 20, 2004
 2. Copyright (c) 1987,1988 Borland International
 3. АLITT+╥ Ж■2RnЬж▓╛╥▐Ї№
 4. (8JnzТк╕▐°,6BL`~Р▓╞╪ъ·"2DT^lxОа╝╥ю·
 5. &2DT`ht~ЖОв╢╞╪ю*>N^lВРж╕╩┌ю*8NZpxОЪк╝╥Ї■$<ZfvЖРЮо─╨тЎ2>P`rКЮ┤╞▐№    &       @       ^       r       О       д       ╝       ╥       р       Є       
 6. 
 7. *
 8. @
 9. N
 10. R
 11. V
 12. Z
 13. ^
 14. b
 15. f
 16. j
 17. n
 18. r
 19. v
 20. z
 21. ~
 22. В
 23. Ж
 24. К
 25. О
 26. Т
 27. Ц
 28. Ъ
 29. Ю
 30. в
 31. ж
 32. к
 33. о
 34. т
 35. ц
 36. ъ
 37. ю
 38. Є
 39. Ў
 40. ·
 41. 
 42. 0 F \ v Д Ф д ╢ ╬ т °
 43. < P j       ЖАААААЗГААЖВВДЕББЖГГААГДДДАДВЖАБАГАДБДВГГБГАДАЕБЖГЖДЕВВАЖАЕЖААЗБЗБЖАЖДДБЕБЕАДАЖДГБВАБААБАВБГАДАЕБЖВЖГЕГДГДВГГВГБДГВБВГЖББЕАДДВАВАДВЖЕАВВВДАЖЕАДБАДЕАДГВВЕЖАДГВВБЖБВАВББББАВАБ БА■ЖАДГЖААББББАААЕАДДЖАБЖГЖДЕДБГАБААБАЕЖАВАБАБЖБЖАЕЕДААДДДЕГЖБЖАЕЖАБЖГЖДЕДДДДДДДДГГВГГГДВДБГАБААБЖГГЖАГДГЖДАЖАГВДГДДГДБГАБААБЖДВЕАГАББАГАДБДВГГАГЖАДЖДЕАБААЖАБЖГЖДЕДДГГДВДБГАБААБАВБГАДАЕБГГЖАБАГАДБДЕГЖБЖАЕАДБГДГЖАБДБГАГАДАБББААААБЕААДБДБГАГАБББАА БАААБЕГАГГЖЖАДВАДДЖАГГАЖЕАБЖГЖДЕДДВВВВАЖГГГВГВВГВДГДЕГЖБЖАЕАББАДАЖААДВЖДДДАДГАГЖАААГАДБДВГГАГАГАГАГГГДДДЕГЖАЖЖДГЖБЖАЕАББАГАДБЖАААГАДБДЕГЖАЖЖДАЖАГВГАГААДАЖДАЖАГВГАГААЖДГЖБЖАЕАББАГАДБДГВГЖААААГДГДЖДАЖАВЖБЖБАААВАЕДВЖГЖГБВАБААБЖААААВДЖБГДАЖАААДАЖААЖВДДЖДАЖААЖДАДЖЖГБЖАЕАББАГАДБДЕГЖЖААЖГЖДЕДГГВАВЖДДЕГЖБЖАЕАББАГАВДАГДБЖААЖГЖДЕДГГВАВВДАЖДГЖБЖАЕАДБГГГДВДБГАБААБЖАДЖВЖВАЖААББАГАДБДЖЖААВВАДВДЖЖАААВВДАДЖЖАДАДААЖААЕВГДЕДЖВВАЖАДЖДЕАБААДАЖВАААЖВЖЕДАДЖАВАВЖАЖЕАВЕДГЖАД ЖАВГЖБГДДГДАБААББВДВЖАААГАДБДВДГГДАДЖДБДАГАББАДАЖДДАБААБАГБДДДЖГБААБАГБДГДДГДВАВЖББЕБГАГВГБГБЕВЖЕВ~Г■Д ДДБДАГАББАДАЖААААГБДГДДГДАЖАВАБАБДАДБББЖЕА~Б■В ВДВВЖЖААЖАГДАГАЖАВАБАБЖАЖЕААДБДВГВАВГГДДГДАЖААДГДДГДАЖБГАДБДГГДБДАГАББАЖА~АДГДДГДБГАААЖД~ДДБДАГАББАДАЖААААВБГВДГДЖАГАДБГВБВАГБДДДЖББДАДВДБДББВАЕААББАДАДДЖАВАДДЖААББАВБГАДБДДЖАДАВВДДААЖААББАДАД Г■В■ДДДЖАДДААДАЖГВЖБЕБДАГБВББВАГАЕАА ДАБЖВЕВДГГВВВББАААЖАБГГГДДЖАААДАДГВЕАГЖААДВЖДДДАДГАГЖДАЖААГАДБДВГГАГАГЖАААГАДБДВГГАГАГАГАГГГДДДЕГЖАЖЖААЖДЖЖАААЖАЖ БВЖДЖЕАИДАЖАГВГАГААДАЖАВГАЖГГАЖДГЖЖДВГИАБАГАДБДВГГВГГГДДДЕГЖВЖБЕЖАААДЖДАЖАААДЖДАБГЗЖААААВДЖБГДАЖАДЖДАЖААЖВДДЖДАЖААААГДГДЖДАЖГБЖАЕАББАГАДБДЕГЖЖААЖДЖДАЖААЖГЖДЕДГГВАВЖДГЖБЖАЕАББАГАДБЖАДЖВЖВАЖАГАДБДЖДБВАГАЖЖВВЖВБЕАДАВББГБДВДДГЕВЕЖАДАДААЖАААДАДЖДЕАЕ ЗДДЖДБВАГАЖЖАААГАГЖГЖАЖЖИАААГАГЖГЖАЖЖЖЗАЗ ЙАБЖБАГАДБДГГДБДЖАААВАГБГГВДАДЕЕАЗАААГАДБДГГДАДЖАБАГАДБДЕГЖБЖАЕВДГЖААЖАВГВЕГЖДЖЕЕЕБДАГАВБВГЗАВГДБГАДАЕБЖДЖДАЖБГДДГДАБААББВДВЖДБЖАЕАББАГАДБДВДГГДАДЖАВЖБЗБЗАЖАББАГАДБДВДГГДАДЖДБААББВГВДГГДАДЖДБДАГАББАГАДБДЕГЖАЖЖАЖГБААБАГБДГДДГДВАВЖАБВАДВВАДГВДДГБВЖАБАГАДБГВДГГДБДАГЖААББАДАДДЖААББАДАДДБГЕЖААДАГДАГАЖАГДГАЕААДВАДДДАЖААДАГВГГАЕБГАДБДГГДБДАГАББАЖААДГДДГДАЖААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА~АДГДДГДБГАААЖДБДАГАББАДАЖААДБДВГВАВГГДДГДАЖААББАДАД Г■В■ДДДЖВ~ВДБДАГАББАГАДБДГГДВДЖАДАВВДДААЖАААДАД ГГДЖААГБВДВДДАЖАААВАВДВДАДДЖАААВАВДВДАДДДЕАЕ ЗАБДБАГАДБДВГГБГЖАААВАГБГВВГАГЕЕАЗАААГАДБДВГГАГЖАГАДБДГГДАДБДВЖААДАВВВГГДДДЕГЕБДАГАВБВВЗАВВДБВАГБДДДДАЖДАЖАГВГАГААДАББЗГГЗЖГБААБАГБДГДДГДВАВББЕГГЕЖ