Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 8946 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
 4. #define INCLUDE_KOLIBRI_H
 5.  
 6. #pragma option OST
 7. #pragma option ON
 8. #pragma option cri-
 9. #pragma option -CPA
 10. #initallvar 0
 11. #jumptomain FALSE
 12.  
 13. #startaddress 0
 14.  
 15. #code32 TRUE
 16.  
 17. #ifndef ENTRY_POINT
 18.         #define ENTRY_POINT #______INIT______
 19. #endif
 20.  
 21. char   os_name[]    = "MENUET01"n;
 22. dword  os_version   = 0x00000001;
 23. dword  start_addr   = ENTRY_POINT;
 24. dword  final_addr   = #______STOP______+32;
 25. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 26. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 27. dword  I_Param      = #param;
 28. dword  I_Path       = #program_path;
 29. char param[4096];
 30. char program_path[4096];
 31.  
 32. #define bool      int
 33.  
 34. #define NULL      0
 35. #define OLD      -1
 36. #define true      1
 37. #define false     0
 38.  
 39. //Process Events
 40. #define evReDraw  1
 41. #define evKey     2
 42. #define evButton  3
 43. #define evExit    4
 44. #define evDesktop 5
 45. #define evMouse   6
 46. #define evIPC     7
 47. #define evNetwork 8
 48. #define evDebug   9
 49.  
 50. //Event mask bits for function 40
 51. #define EVM_REDRAW                1b
 52. #define EVM_KEY                  10b
 53. #define EVM_BUTTON              100b
 54. #define EVM_EXIT               1000b
 55. #define EVM_DESKTOPBG         10000b
 56. #define EVM_MOUSE            100000b
 57. #define EVM_IPC             1000000b
 58. #define EVM_STACK          10000000b
 59. #define EVM_DEBUG         100000000b
 60. #define EVM_STACK2       1000000000b
 61. #define EVM_MOUSE_FILTER  0x80000000
 62. #define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
 63.  
 64. //Button options
 65. #define BT_DEL      0x80000000
 66. #define BT_HIDE     0x40000000
 67. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 68.  
 69. #define CLOSE_BTN 1
 70.  
 71. //-------------------------------------------------------------------------
 72.  
 73. #include "../lib/system.h"
 74. #include "../lib/mouse.h"
 75. #include "../lib/keyboard.h"
 76.  
 77. inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
 78.  
 79.  
 80. :struct raw_image {
 81.         dword w, h, data;
 82. };
 83.  
 84. //------------------------------------------------------------------------------
 85. inline fastcall dword WaitEvent()
 86. {
 87.         $mov eax,10
 88.         $int 0x40
 89. }
 90.  
 91. inline fastcall dword CheckEvent()
 92. {
 93.         $mov eax,11
 94.         $int 0x40
 95. }
 96.  
 97. inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
 98. {
 99.         EAX = 23;
 100.         $int 0x40
 101. }
 102.  
 103. inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
 104. {
 105.         $mov eax,40
 106.         $int 0x40
 107. }
 108.  
 109.  
 110. inline fastcall pause(EBX)
 111. {
 112.         $mov eax, 5
 113.         $int 0x40
 114. }
 115.  
 116. inline fastcall word GetButtonID()
 117. {
 118.         $mov eax,17
 119.         $int  0x40
 120.         $shr eax,8
 121. }
 122.  
 123. inline fastcall int GetKernelRev()
 124. {
 125.         char buf[16];
 126.         EAX = 18;
 127.         EBX = 13;
 128.         ECX = #buf;
 129.         $int 0x40
 130.         EAX = ESDWORD[#buf+5];
 131. }
 132.  
 133. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 134. {
 135.         $mov eax, 18
 136.         $mov ebx, 16
 137.         $int 0x40
 138.         //return eax = free RAM size in Kb
 139. }
 140.  
 141. inline fastcall dword GetTotalRAM()
 142. {
 143.         $mov eax, 18
 144.         $mov ebx, 17
 145.         $int 0x40
 146.         //return eax = total RAM size in Kb
 147. }
 148.  
 149. inline fastcall int GetCpuIdleCount()
 150. {
 151.         EAX = 18;
 152.         EBX = 4;
 153.         $int 0x40
 154. }
 155.  
 156. inline fastcall int GetCpuFrequency()
 157. {
 158.         EAX = 18;
 159.         EBX = 5;
 160.         $int 0x40
 161. }
 162.  
 163. inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 164. {
 165.         $mov eax, 68
 166.         $mov ebx, 16
 167.         $int 0x40
 168.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 169. }
 170.  
 171. inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 172. {
 173.         $mov eax, 68
 174.         $mov ebx, 17
 175.         $int 0x40
 176.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 177. }
 178.  
 179. struct proc_info
 180. {
 181.         #define SelfInfo -1
 182.         dword   use_cpu;
 183.         word    pos_in_stack,slot,rezerv1;
 184.         unsigned char name[11];
 185.         char    rezerv2;
 186.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 187.         word    status_slot,rezerv3;
 188.         dword   cleft,ctop,cwidth,cheight;
 189.         char    status_window;
 190.         byte    reserved[1024-71-8];
 191. };
 192.  
 193. :void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
 194. {
 195.         EAX = 9;
 196.         EBX = _process_struct_pointer;
 197.         ECX = _process_id;
 198.         $int  0x40
 199. }
 200.  
 201. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 202. {
 203.         $mov eax,34
 204.         $int 0x40
 205. }
 206.  
 207. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 208. {
 209.         EAX = 18;
 210.         EBX = 21;
 211.         $int 0x40
 212. }
 213.  
 214. inline fastcall int GetActiveProcess()
 215. {
 216.         EAX = 18;
 217.         EBX = 7;
 218.         $int 0x40
 219. }
 220.  
 221. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 222. {
 223.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 224.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 225.         return 0;
 226. }
 227.  
 228. inline fastcall void ActivateWindow( ECX) //ECX - slot
 229. {
 230.         EAX = 18;
 231.         EBX = 3;
 232.         $int 0x40
 233. }
 234.  
 235. :void RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
 236. {
 237.         ActivateWindow(ID_REFRESH);
 238.         ActivateWindow(ID_ACTIVE);
 239. }
 240.  
 241. inline fastcall int MinimizeWindow()
 242. {
 243.         EAX = 18;
 244.         EBX = 10;
 245.         $int 0x40
 246. }
 247.  
 248. inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
 249. {
 250.         $mov eax,51
 251.         $mov ebx,1
 252.         $int 0x40
 253. }
 254.  
 255. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 256. {
 257.         $mov eax,68
 258.         $mov ebx,1
 259.         $int 0x40
 260. }
 261.  
 262. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 263. {
 264.         $mov eax, 72
 265.         $mov ebx, 1
 266.         $int 0x40
 267. }
 268.  
 269. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 270. {
 271.         $mov eax,18;
 272.         $mov ebx,18;
 273.         $int 0x40
 274. }
 275.  
 276. #define TURN_OFF 2
 277. #define REBOOT 3
 278. #define KERNEL 4
 279. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 280. {
 281.         $mov eax, 18
 282.         $mov ebx, 9
 283.         $int 0x40
 284. }
 285.  
 286. inline fastcall ExitProcess()
 287. {
 288.         $mov eax,-1;
 289.         $int 0x40
 290. }
 291.  
 292. //------------------------------------------------------------------------------
 293.  
 294. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 295. ///SYSFUNC DOESN'T WORK!!!  =>  https://bit.ly/2XNdiTD
 296. #define SYS_LANG_ENG 1
 297. #define SYS_LANG_FIN 2
 298. #define SYS_LANG_GER 3
 299. #define SYS_LANG_RUS 4
 300. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 301. {
 302.         EAX = 26;
 303.         EBX = 5;
 304.         $int 0x40
 305. }
 306.  
 307. #define BUTTON_STYLE_FLAT 0
 308. #define BUTTON_STYLE_GRADIENT 1
 309. inline fastcall SetButtonStyle(ECX) //ECX - button style
 310. {
 311.         $mov eax,48
 312.         $mov ebx,1
 313.         int 64
 314. }
 315.  
 316. inline fastcall GetSkinHeight()
 317. {
 318.         $push ebx
 319.         $mov  eax,48
 320.         $mov  ebx,4
 321.         $int 0x40
 322.         $pop  ebx
 323. }
 324.  
 325. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 326. {
 327.         EAX = 48;
 328.         EBX = 8;
 329.         $int 0x40
 330. }
 331.  
 332. inline fastcall int GetScreenWidth()
 333. {
 334.         $mov eax, 14
 335.         $int 0x40
 336.         $shr eax, 16
 337. }
 338.  
 339. inline fastcall int GetScreenHeight()
 340. {
 341.         $mov eax, 14
 342.         $int 0x40
 343.         $and eax,0x0000FFFF
 344. }
 345.  
 346. inline fastcall int GetClientTop()
 347. {
 348.         $mov eax, 48
 349.         $mov ebx, 5
 350.         $int 0x40
 351.         $mov eax, ebx
 352.         $shr eax, 16
 353. }
 354.  
 355. inline fastcall int GetClientHeight()
 356. {
 357.         $mov eax, 48
 358.         $mov ebx, 5
 359.         $int 0x40
 360.         $mov eax, ebx
 361. }
 362.  
 363. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 364. {
 365.         $mov eax, 68
 366.         $mov ebx, 19
 367.         $int  0x40
 368. }
 369.  
 370. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 371. {
 372.         $shr eax,cl
 373.         $and eax,1
 374. }
 375.  
 376. :void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
 377. {
 378.         EAX = 48;
 379.         EBX = 6;
 380.         ECX = _left * 65536 + _right;
 381.         EDX = _top * 65536 + _bottom;
 382.         $int 64;
 383. }
 384.  
 385. //------------------------------------------------------------------------------
 386.  
 387. #define ROLLED_UP 0x04
 388. :void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
 389. {
 390.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 391.         EBX = 1;
 392.         $int 0x40
 393.        
 394.         $xor EAX,EAX
 395.         EBX = _x << 16 + _w;
 396.         ECX = _y << 16 + _h;
 397.         EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
 398.         EDI = _title;
 399.         ESI = _flags;
 400.         $int 0x40
 401.  
 402.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 403.         EBX = 2;
 404.         $int 0x40
 405. }
 406.  
 407. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 408. {
 409.         $mov eax, 67
 410.         $int 0x40
 411. }
 412.  
 413. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 414. {
 415.         EAX = 71;
 416.         EBX = 1;
 417.         $int 0x40;
 418. }
 419.  
 420. // @EDX is a process id, -1 for self
 421. // @ESI is a new LayerBehaviour
 422. // @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
 423. #define ZPOS_DESKTOP     -2
 424. #define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
 425. #define ZPOS_NORMAL      0
 426. #define ZPOS_ALWAYS_TOP  1
 427. inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
 428. {
 429.         EAX = 18;
 430.         EBX = 25;
 431.         ECX = 2;
 432.         $int 64
 433. }
 434.  
 435. :void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 436. {
 437.         EAX = 4;
 438.         EBX = x<<16+y;
 439.         ECX = fontType<<24+color;
 440.         EDX = str_offset;
 441.         ESI = 0;
 442.         $int 0x40;
 443.         $add ebx, 1<<16
 444.         $int 0x40
 445. }
 446.  
 447. :void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 448. {
 449.         EAX = 4;
 450.         EBX = x<<16+y;
 451.         ECX = fontType<<24+color;
 452.         EDX = str_offset;
 453.         $int 0x40;
 454. }
 455.  
 456. :dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
 457. {
 458.         EDI = buf_offset;
 459.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 460. }
 461.  
 462. :void WriteTextWithBg(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, bgcolor)
 463. {
 464.         EDI = bgcolor;
 465.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 466. }
 467.  
 468. :void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
 469. {
 470.         EAX = 47;
 471.         EBX = count<<16;
 472.         ECX = number_or_offset;
 473.         EDX = x<<16+y;
 474.         ESI = fontType<<24+color;
 475.         $int 0x40;
 476. }
 477.  
 478. :void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
 479. {
 480.   EAX = 36;
 481.   EBX = dst_offset;
 482.   ECX = w << 16 + h;
 483.   EDX = x << 16 + y;
 484.   $int  0x40;
 485. }
 486.  
 487. :dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
 488. {
 489.         EAX = 35;
 490.         EBX = _y * screen.width + _x;
 491.         $int 64
 492. }
 493.  
 494. #define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
 495. #define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
 496. :void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
 497. {
 498.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 499.         $mov     ebx,4       // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
 500.         $mov     ecx,mode    // drawing mode - tile (1), stretch (2)
 501.         $int     64
 502.  
 503.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 504.         $mov     ebx,1       // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
 505.         $mov     ecx,w       // width
 506.         $mov     edx,h       // height
 507.         $int     64
 508.  
 509.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 510.         $mov     ebx,5       // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
 511.         $mov     ecx,image   // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
 512.         $mov     edx,0       // offset in data of the background image
 513.         ESI      = 3*w*h;    // size of data in bytes = 3 * number of pixels
 514.         $int     64
 515.  
 516.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 517.         $mov     ebx,3       // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
 518.         $int     64
 519. }
 520.  
 521. :void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
 522. {
 523.         EAX = 7;
 524.         EBX = data_offset;
 525.         ECX = w<<16+h;
 526.         EDX = x<<16+y;
 527.         $int 0x40
 528. }
 529.  
 530. :void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
 531. {
 532.         if (h<1) || (w<0) return;
 533.         EAX = 65;
 534.         EBX = inbuf;
 535.         ECX = w<<16+h;
 536.         EDX = x<<16+y;
 537.         ESI = bits;
 538.         EDI = pal;
 539.         EBP = 0;
 540.         $int 0x40
 541. }
 542.  
 543. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 544. {
 545.   EAX=1;
 546.   $int 0x40
 547. }
 548.  
 549. :void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
 550. {
 551.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 552.         EAX = 13;
 553.         EBX = x<<16+w;
 554.         ECX = y<<16+h;
 555.         EDX = color;
 556.         $int 0x40
 557. }
 558.  
 559. :void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 560. {
 561.         EAX = 8;
 562.         EDX = id + BT_DEL;
 563.         $int 0x40;
 564.         EDX = id;
 565.         ESI = color;
 566.         EBX = x<<16+w;
 567.         ECX = y<<16+h;
 568.         $int 0x40
 569. }
 570.  
 571. :void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 572. {
 573.         EAX = 8;
 574.         EBX = x<<16+w;
 575.         ECX = y<<16+h;
 576.         EDX = id;
 577.         ESI = color;
 578.         $int 0x40
 579. }
 580.  
 581. :void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 582. {
 583.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
 584. }
 585.  
 586. :void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 587. {
 588.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
 589. }
 590.  
 591. :void EventDragWindow()
 592. {
 593.         proc_info Form1;
 594.         dword tmp_x,tmp_y;
 595.         dword z1,z2;
 596.         tmp_x = mouse.x;
 597.         tmp_y = mouse.y;
 598.         do {
 599.                 GetProcessInfo(#Form1, SelfInfo);
 600.                 mouse.get();
 601.                 if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
 602.                 {
 603.                         z1 = Form1.left + mouse.x - tmp_x;
 604.                         z2 = Form1.top + mouse.y - tmp_y;
 605.                         if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form1.width-10)z1=screen.width-Form1.width;
 606.                         if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form1.height-10)z2=screen.height-Form1.height;
 607.                         MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
 608.                         draw_window();
 609.                 }
 610.                 pause(1);
 611.         } while (mouse.lkm);
 612. }
 613.  
 614. :void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
 615. {
 616.         DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
 617. }
 618.  
 619. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 620. {
 621.         EAX = 8;
 622.         EDX += BT_DEL;
 623.         $int 0x40
 624. }
 625.  
 626. inline fastcall dword GetStartTime()
 627. {
 628.         $mov eax,26
 629.         $mov ebx,9
 630.         $int 0x40
 631. }
 632.  
 633. :dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
 634. :void _EventRedrawWindow()
 635. {
 636.         DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,1,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
 637.         //pause(10);
 638.         ExitProcess();
 639. }
 640. :char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
 641. :void EventRedrawWindow(dword x,y)
 642. {
 643.         X_EventRedrawWindow = x;
 644.         Y_EventRedrawWindow = y;
 645.         CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
 646. }
 647.  
 648. :struct _screen
 649. {
 650.         dword width,height;
 651. } screen;
 652.  
 653. :byte skin_height;
 654.  
 655. dword __generator;  // random number generator init
 656.  
 657. //The initialization of the initial data before running
 658. :void ______INIT______()
 659. {
 660.         skin_height   = @GetSkinHeight();
 661.         screen.width  = @GetScreenWidth()+1;
 662.         screen.height = @GetScreenHeight()+1;
 663.         __generator = @GetStartTime(); 
 664.         mem_init();
 665.         main();
 666. }
 667. ______STOP______:
 668. #endif
 669.  
 670. #ifndef INCLUDE_MEM_H
 671. #include "../lib/mem.h"
 672. #endif
 673.  
 674. #ifndef INCLUDE_DEBUG_H
 675. #include "../lib/debug.h"
 676. #endif
 677.  
 678. #ifndef INCLUDE_IPC_H
 679. #include "../lib/ipc.h"
 680. #endif
 681.