Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7773 | Rev 7812 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
 4. #define INCLUDE_KOLIBRI_H
 5.  
 6. #pragma option OST
 7. #pragma option ON
 8. #pragma option cri-
 9. #pragma option -CPA
 10. #initallvar 0
 11. #jumptomain FALSE
 12.  
 13. #startaddress 0
 14.  
 15. #code32 TRUE
 16.  
 17. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 18. dword  os_version   = 0x00000001;
 19. dword  start_addr   = #______INIT______;
 20. dword  final_addr   = #______STOP______+32;
 21. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 22. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 23. dword  I_Param      = #param;
 24. dword  I_Path       = #program_path;
 25. char param[4096];
 26. char program_path[4096];
 27.  
 28. #define bool      int
 29.  
 30. #define NULL      0
 31. #define EOS       0
 32. #define OLD      -1
 33. #define true      1
 34. #define false     0
 35.  
 36. //Process Events
 37. #define evReDraw  1
 38. #define evKey     2
 39. #define evButton  3
 40. #define evExit    4
 41. #define evDesktop 5
 42. #define evMouse   6
 43. #define evIPC     7
 44. #define evNetwork 8
 45. #define evDebug   9
 46.  
 47. //Event mask bits for function 40
 48. #define EVM_REDRAW                1b
 49. #define EVM_KEY                  10b
 50. #define EVM_BUTTON              100b
 51. #define EVM_EXIT               1000b
 52. #define EVM_DESKTOPBG         10000b
 53. #define EVM_MOUSE            100000b
 54. #define EVM_IPC             1000000b
 55. #define EVM_STACK          10000000b
 56. #define EVM_DEBUG         100000000b
 57. #define EVM_STACK2       1000000000b
 58. #define EVM_MOUSE_FILTER  0x80000000
 59. #define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
 60.  
 61. //Button options
 62. #define BT_DEL      0x80000000
 63. #define BT_HIDE     0x40000000
 64. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 65.  
 66. #define CLOSE_BTN 1
 67.  
 68. //-------------------------------------------------------------------------
 69.  
 70. #include "../lib/system.h"
 71. #include "../lib/mouse.h"
 72. #include "../lib/keyboard.h"
 73.  
 74. inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
 75.  
 76. :struct raw_image {
 77.         dword w, h, data;
 78. };
 79.  
 80. //------------------------------------------------------------------------------
 81. inline fastcall dword WaitEvent()
 82. {
 83.         $mov eax,10
 84.         $int 0x40
 85. }
 86.  
 87. inline fastcall dword CheckEvent()
 88. {
 89.         $mov eax,11
 90.         $int 0x40
 91. }
 92.  
 93. inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
 94. {
 95.         EAX = 23;
 96.         $int 0x40
 97. }
 98.  
 99. inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
 100. {
 101.         $mov eax,40
 102.         $int 0x40
 103. }
 104.  
 105.  
 106. inline fastcall pause(EBX)
 107. {
 108.         $mov eax, 5
 109.         $int 0x40
 110. }
 111.  
 112. inline fastcall word GetButtonID()
 113. {
 114.         $mov eax,17
 115.         $int  0x40
 116.         $shr eax,8
 117. }
 118.  
 119. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 120. {
 121.         $mov eax, 18
 122.         $mov ebx, 16
 123.         $int 0x40
 124.         //return eax = free RAM size in Kb
 125. }
 126.  
 127. inline fastcall dword GetTotalRAM()
 128. {
 129.         $mov eax, 18
 130.         $mov ebx, 17
 131.         $int 0x40
 132.         //return eax = total RAM size in Kb
 133. }
 134.  
 135. inline fastcall int GetCpuIdleCount()
 136. {
 137.         EAX = 18;
 138.         EBX = 4;
 139.         $int 0x40
 140. }
 141.  
 142. inline fastcall int GetCpuFrequency()
 143. {
 144.         EAX = 18;
 145.         EBX = 5;
 146.         $int 0x40
 147. }
 148.  
 149. inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 150. {
 151.         $mov eax, 68
 152.         $mov ebx, 16
 153.         $int 0x40
 154.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 155. }
 156.  
 157. inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 158. {
 159.         $mov eax, 68
 160.         $mov ebx, 17
 161.         $int 0x40
 162.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 163. }
 164.  
 165. struct proc_info
 166. {
 167.         #define SelfInfo -1
 168.         dword   use_cpu;
 169.         word    pos_in_stack,slot,rezerv1;
 170.         unsigned char name[11];
 171.         char    rezerv2;
 172.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 173.         word    status_slot,rezerv3;
 174.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 175.         char    status_window;
 176.         dword   cwidth,cheight;
 177.         byte    reserved[1024-71-8];
 178. };
 179.  
 180. :void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
 181. {
 182.         skin_height = GetSkinHeight();
 183.         EAX = 9;
 184.         EBX = _process_struct_pointer;
 185.         ECX = _process_id;
 186.         $int  0x40
 187.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 188.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
 189. }
 190.  
 191. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 192. {
 193.         $mov eax,34
 194.         $int 0x40
 195. }
 196.  
 197. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 198. {
 199.         EAX = 18;
 200.         EBX = 21;
 201.         $int 0x40
 202. }
 203.  
 204. inline fastcall int GetActiveProcess()
 205. {
 206.         EAX = 18;
 207.         EBX = 7;
 208.         $int 0x40
 209. }
 210.  
 211. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 212. {
 213.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 214.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 215.         return 0;
 216. }
 217.  
 218. inline fastcall void ActivateWindow( ECX) //ECX - slot
 219. {
 220.         EAX = 18;
 221.         EBX = 3;
 222.         $int 0x40
 223. }
 224.  
 225. :void RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
 226. {
 227.         ActivateWindow(ID_REFRESH);
 228.         ActivateWindow(ID_ACTIVE);
 229. }
 230.  
 231. inline fastcall int MinimizeWindow()
 232. {
 233.         EAX = 18;
 234.         EBX = 10;
 235.         $int 0x40
 236. }
 237.  
 238. inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
 239. {
 240.         $mov eax,51
 241.         $mov ebx,1
 242.         $int 0x40
 243. }
 244.  
 245. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 246. {
 247.         $mov eax,68
 248.         $mov ebx,1
 249.         $int 0x40
 250. }
 251.  
 252. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 253. {
 254.         $mov eax, 72
 255.         $mov ebx, 1
 256.         $int 0x40
 257. }
 258.  
 259. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 260. {
 261.         $mov eax,18;
 262.         $mov ebx,18;
 263.         $int 0x40
 264. }
 265.  
 266. #define TURN_OFF 2
 267. #define REBOOT 3
 268. #define KERNEL 4
 269. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 270. {
 271.         $mov eax, 18
 272.         $mov ebx, 9
 273.         $int 0x40
 274. }
 275.  
 276. inline fastcall ExitProcess()
 277. {
 278.         $mov eax,-1;
 279.         $int 0x40
 280. }
 281.  
 282. //------------------------------------------------------------------------------
 283.  
 284. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 285. ///SYSFUNC DOESN'T WORK!!!  =>  https://bit.ly/2XNdiTD
 286. #define SYS_LANG_ENG 1
 287. #define SYS_LANG_FIN 2
 288. #define SYS_LANG_GER 3
 289. #define SYS_LANG_RUS 4
 290. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 291. {
 292.         EAX = 26;
 293.         EBX = 5;
 294.         $int 0x40
 295. }
 296.  
 297. #define BUTTON_STYLE_FLAT 0
 298. #define BUTTON_STYLE_GRADIENT 1
 299. inline fastcall SetButtonStyle(ECX) //ECX - button style
 300. {
 301.         $mov eax,48
 302.         $mov ebx,1
 303.         int 64
 304. }
 305.  
 306. inline fastcall GetSkinHeight()
 307. {
 308.         $push ebx
 309.         $mov  eax,48
 310.         $mov  ebx,4
 311.         $int 0x40
 312.         $pop  ebx
 313. }
 314.  
 315. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 316. {
 317.         EAX = 48;
 318.         EBX = 8;
 319.         $int 0x40
 320. }
 321.  
 322. inline fastcall int GetScreenWidth()
 323. {
 324.         $mov eax, 14
 325.         $int 0x40
 326.         $shr eax, 16
 327. }
 328.  
 329. inline fastcall int GetScreenHeight()
 330. {
 331.         $mov eax, 14
 332.         $int 0x40
 333.         $and eax,0x0000FFFF
 334. }
 335.  
 336. inline fastcall int GetClientTop()
 337. {
 338.         $mov eax, 48
 339.         $mov ebx, 5
 340.         $int 0x40
 341.         $mov eax, ebx
 342.         $shr eax, 16
 343. }
 344.  
 345. inline fastcall int GetClientHeight()
 346. {
 347.         $mov eax, 48
 348.         $mov ebx, 5
 349.         $int 0x40
 350.         $mov eax, ebx
 351. }
 352.  
 353. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 354. {
 355.         $mov eax, 68
 356.         $mov ebx, 19
 357.         $int  0x40
 358. }
 359.  
 360. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 361. {
 362.         $shr eax,cl
 363.         $and eax,1
 364. }
 365.  
 366. :void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
 367. {
 368.         EAX = 48;
 369.         EBX = 6;
 370.         ECX = _left * 65536 + _right;
 371.         EDX = _top * 65536 + _bottom;
 372.         $int 64;
 373. }
 374.  
 375. //------------------------------------------------------------------------------
 376.  
 377. :void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
 378. {
 379.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 380.         EBX = 1;
 381.         $int 0x40
 382.        
 383.         $xor EAX,EAX
 384.         EBX = _x << 16 + _w;
 385.         ECX = _y << 16 + _h;
 386.         EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
 387.         EDI = _title;
 388.         ESI = _flags;
 389.         $int 0x40
 390.  
 391.  
 392.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 393.         EBX = 2;
 394.         $int 0x40
 395. }
 396.  
 397. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 398. {
 399.         $mov eax, 67
 400.         $int 0x40
 401. }
 402.  
 403. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 404. {
 405.         EAX = 71;
 406.         EBX = 1;
 407.         $int 0x40;
 408. }
 409.  
 410. // @EDX is a process id, -1 for self
 411. // @ESI is a new LayerBehaviour
 412. // @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
 413. #define ZPOS_DESKTOP     -2
 414. #define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
 415. #define ZPOS_NORMAL      0
 416. #define ZPOS_ALWAYS_TOP  1
 417. inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
 418. {
 419.         EAX = 18;
 420.         EBX = 25;
 421.         ECX = 2;
 422.         $int 64
 423. }
 424.  
 425. :void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 426. {
 427.         EAX = 4;
 428.         EBX = x<<16+y;
 429.         ECX = fontType<<24+color;
 430.         EDX = str_offset;
 431.         ESI = 0;
 432.         $int 0x40;
 433.         $add ebx, 1<<16
 434.         $int 0x40
 435. }
 436.  
 437. :void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 438. {
 439.         EAX = 4;
 440.         EBX = x<<16+y;
 441.         ECX = fontType<<24+color;
 442.         EDX = str_offset;
 443.         $int 0x40;
 444. }
 445.  
 446. :dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
 447. {
 448.         EDI = buf_offset;
 449.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 450. }
 451.  
 452. :void WriteTextWithBg(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, bgcolor)
 453. {
 454.         EDI = bgcolor;
 455.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 456. }
 457.  
 458. :void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
 459. {
 460.         EAX = 47;
 461.         EBX = count<<16;
 462.         ECX = number_or_offset;
 463.         EDX = x<<16+y;
 464.         ESI = fontType<<24+color;
 465.         $int 0x40;
 466. }
 467.  
 468. :void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
 469. {
 470.   EAX = 36;
 471.   EBX = dst_offset;
 472.   ECX = w << 16 + h;
 473.   EDX = x << 16 + y;
 474.   $int  0x40;
 475. }
 476.  
 477. :dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
 478. {
 479.         EAX = 35;
 480.         EBX = _y * screen.width + _x;
 481.         $int 64
 482. }
 483.  
 484. #define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
 485. #define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
 486. :void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
 487. {
 488.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 489.         $mov     ebx,4       // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
 490.         $mov     ecx,mode    // drawing mode - tile (1), stretch (2)
 491.         $int     64
 492.  
 493.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 494.         $mov     ebx,1       // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
 495.         $mov     ecx,w       // width
 496.         $mov     edx,h       // height
 497.         $int     64
 498.  
 499.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 500.         $mov     ebx,5       // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
 501.         $mov     ecx,image   // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
 502.         $mov     edx,0       // offset in data of the background image
 503.         ESI      = 3*w*h;    // size of data in bytes = 3 * number of pixels
 504.         $int     64
 505.  
 506.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 507.         $mov     ebx,3       // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
 508.         $int     64
 509. }
 510.  
 511. :void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
 512. {
 513.         EAX = 7;
 514.         EBX = data_offset;
 515.         ECX = w<<16+h;
 516.         EDX = x<<16+y;
 517.         $int 0x40
 518. }
 519.  
 520. :void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
 521. {
 522.         if (h<1) || (w<0) return;
 523.         EAX = 65;
 524.         EBX = inbuf;
 525.         ECX = w<<16+h;
 526.         EDX = x<<16+y;
 527.         ESI = bits;
 528.         EDI = pal;
 529.         EBP = 0;
 530.         $int 0x40
 531. }
 532.  
 533. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 534. {
 535.   EAX=1;
 536.   $int 0x40
 537. }
 538.  
 539. :void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
 540. {
 541.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 542.         EAX = 13;
 543.         EBX = x<<16+w;
 544.         ECX = y<<16+h;
 545.         EDX = color;
 546.         $int 0x40
 547. }
 548.  
 549. :void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 550. {
 551.         EAX = 8;
 552.         EDX = id + BT_DEL;
 553.         $int 0x40;
 554.         EDX = id;
 555.         ESI = color;
 556.         EBX = x<<16+w;
 557.         ECX = y<<16+h;
 558.         $int 0x40
 559. }
 560.  
 561. :void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 562. {
 563.         EAX = 8;
 564.         EBX = x<<16+w;
 565.         ECX = y<<16+h;
 566.         EDX = id;
 567.         ESI = color;
 568.         $int 0x40
 569. }
 570.  
 571. :void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 572. {
 573.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
 574. }
 575.  
 576. :void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 577. {
 578.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
 579. }
 580.  
 581. :void EventDragWindow()
 582. {
 583.         proc_info Form1;
 584.         dword tmp_x,tmp_y;
 585.         dword z1,z2;
 586.         tmp_x = mouse.x;
 587.         tmp_y = mouse.y;
 588.         do {
 589.                 GetProcessInfo(#Form1, SelfInfo);
 590.                 mouse.get();
 591.                 if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
 592.                 {
 593.                         z1 = Form1.left + mouse.x - tmp_x;
 594.                         z2 = Form1.top + mouse.y - tmp_y;
 595.                         if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form1.width-10)z1=screen.width-Form1.width;
 596.                         if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form1.height-10)z2=screen.height-Form1.height;
 597.                         MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
 598.                         draw_window();
 599.                 }
 600.                 pause(1);
 601.         } while (mouse.lkm);
 602. }
 603.  
 604. :void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
 605. {
 606.         DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
 607. }
 608.  
 609. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 610. {
 611.         EAX = 8;
 612.         EDX += BT_DEL;
 613.         $int 0x40
 614. }
 615.  
 616. inline fastcall dword GetStartTime()
 617. {
 618.         $mov eax,26
 619.         $mov ebx,9
 620.         $int 0x40
 621. }
 622.  
 623. :dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
 624. :void _EventRedrawWindow()
 625. {
 626.         DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,1,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
 627.         //pause(10);
 628.         ExitProcess();
 629. }
 630. :char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
 631. :void EventRedrawWindow(dword x,y)
 632. {
 633.         X_EventRedrawWindow = x;
 634.         Y_EventRedrawWindow = y;
 635.         CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
 636. }
 637.  
 638. :struct _screen
 639. {
 640.         dword width,height;
 641. } screen;
 642.  
 643. :byte skin_height;
 644.  
 645. dword __generator;  // random number generator init
 646.  
 647. //The initialization of the initial data before running
 648. void ______INIT______()
 649. {
 650.         skin_height   = GetSkinHeight();
 651.         screen.width  = GetScreenWidth()+1;
 652.         screen.height = GetScreenHeight()+1;
 653.         __generator = GetStartTime();  
 654.         //mem_init();
 655.         main();
 656. }
 657. ______STOP______:
 658. #endif
 659.  
 660. #ifndef INCLUDE_MEM_H
 661. #include "../lib/mem.h"
 662. #endif
 663.  
 664. #ifndef INCLUDE_DEBUG_H
 665. #include "../lib/debug.h"
 666. #endif
 667.  
 668. #ifndef INCLUDE_IPC_H
 669. #include "../lib/ipc.h"
 670. #endif