Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7089 | Rev 7163 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
 4. #define INCLUDE_KOLIBRI_H
 5.  
 6. #pragma option OST
 7. #pragma option ON
 8. #pragma option cri-
 9. #pragma option -CPA
 10. #initallvar 0
 11. #jumptomain FALSE
 12.  
 13. #startaddress 0
 14.  
 15. #code32 TRUE
 16.  
 17. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 18. dword  os_version   = 0x00000001;
 19. dword  start_addr   = #______INIT______;
 20. dword  final_addr   = #______STOP______+32;
 21. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 22. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 23. dword  I_Param      = #param;
 24. dword  I_Path       = #program_path;
 25. char param[4096];
 26. char program_path[4096];
 27.  
 28. #define bool      int
 29.  
 30. #define NULL      0
 31. #define OLD      -1
 32. #define true      1
 33. #define false     0
 34.  
 35. //Process Events
 36. #define evReDraw  1
 37. #define evKey     2
 38. #define evButton  3
 39. #define evExit    4
 40. #define evDesktop 5
 41. #define evMouse   6
 42. #define evIPC     7
 43. #define evNetwork 8
 44. #define evDebug   9
 45.  
 46. //Event mask bits for function 40
 47. #define EVM_REDRAW                1b
 48. #define EVM_KEY                  10b
 49. #define EVM_BUTTON              100b
 50. #define EVM_EXIT               1000b
 51. #define EVM_BACKGROUND        10000b
 52. #define EVM_MOUSE            100000b
 53. #define EVM_IPC             1000000b
 54. #define EVM_STACK          10000000b
 55. #define EVM_DEBUG         100000000b
 56. #define EVM_STACK2       1000000000b
 57. #define EVM_MOUSE_FILTER  0x80000000
 58. #define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
 59.  
 60. //Button options
 61. #define BT_DEL      0x80000000
 62. #define BT_HIDE     0x40000000
 63. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 64.  
 65. #define CLOSE_BTN 1
 66.  
 67. //-------------------------------------------------------------------------
 68.  
 69. #include "../lib/system.h"
 70. #include "../lib/mouse.h"
 71. #include "../lib/keyboard.h"
 72.  
 73. inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
 74.  
 75. :struct raw_image {
 76.         dword w, h, data;
 77. };
 78.  
 79. //------------------------------------------------------------------------------
 80. :dword wait_event_code;
 81. inline fastcall dword WaitEvent()
 82. {
 83.         $mov eax,10
 84.         $int 0x40
 85.         wait_event_code = EAX;
 86.         //if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
 87.         //return wait_event_code;
 88. }
 89.  
 90. inline fastcall dword CheckEvent()
 91. {
 92.         $mov eax,11
 93.         $int 0x40
 94. }
 95.  
 96. inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
 97. {
 98.         $mov eax,23
 99.         $int 0x40
 100. }
 101.  
 102. inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
 103. {
 104.         $mov eax,40
 105.         $int 0x40
 106. }
 107.  
 108.  
 109. inline fastcall pause(EBX)
 110. {
 111.         $mov eax, 5
 112.         $int 0x40
 113. }
 114.  
 115. inline fastcall word GetButtonID()
 116. {
 117.         $mov eax,17
 118.         $int  0x40
 119.         $shr eax,8
 120. }
 121.  
 122. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 123. {
 124.         $mov eax, 18
 125.         $mov ebx, 16
 126.         $int 0x40
 127.         //return eax = free RAM in Kb
 128. }
 129.  
 130. inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 131. {
 132.         $mov eax, 68
 133.         $mov ebx, 16
 134.         $int 0x40
 135.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 136. }
 137.  
 138. inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 139. {
 140.         $mov eax, 68
 141.         $mov ebx, 17
 142.         $int 0x40
 143.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 144. }
 145.  
 146. struct proc_info
 147. {
 148.         #define SelfInfo -1
 149.         dword   use_cpu;
 150.         word    pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
 151.         unsigned char name[11];
 152.         char    rezerv2;
 153.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 154.         word    status_slot,rezerv3;
 155.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 156.         char    status_window;
 157.         dword   cwidth,cheight;
 158.         byte    reserved[1024-71-8];
 159. };
 160.  
 161. inline fastcall void GetProcessInfo(EBX, ECX)
 162. {
 163.         $mov eax,9;
 164.         $int  0x40
 165.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 166.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
 167. }
 168.  
 169. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 170. {
 171.         $mov eax,34
 172.         $int 0x40
 173. }
 174.  
 175. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 176. {
 177.         EAX = 18;
 178.         EBX = 21;
 179.         $int 0x40
 180. }
 181.  
 182. inline fastcall int GetActiveProcess()
 183. {
 184.         EAX = 18;
 185.         EBX = 7;
 186.         $int 0x40
 187. }
 188.  
 189. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 190. {
 191.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 192.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 193.         return 0;
 194. }
 195.  
 196. inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
 197. {
 198.         EAX = 18;
 199.         EBX = 3;
 200.         $int 0x40
 201. }
 202.  
 203. inline fastcall int MinimizeWindow()
 204. {
 205.         EAX = 18;
 206.         EBX = 10;
 207.         $int 0x40
 208. }
 209.  
 210. inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
 211. {
 212.         $mov eax,51
 213.         $mov ebx,1
 214.         $int 0x40
 215. }
 216.  
 217. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 218. {
 219.         $mov eax,68
 220.         $mov ebx,1
 221.         $int 0x40
 222. }
 223.  
 224. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 225. {
 226.         $mov eax, 72
 227.         $mov ebx, 1
 228.         $int 0x40
 229. }
 230.  
 231. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 232. {
 233.         $mov eax,18;
 234.         $mov ebx,18;
 235.         $int 0x40
 236. }
 237.  
 238. #define TURN_OFF 2
 239. #define REBOOT 3
 240. #define KERNEL 4
 241. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 242. {
 243.         $mov eax, 18
 244.         $mov ebx, 9
 245.         $int 0x40
 246. }
 247.  
 248. inline fastcall ExitProcess()
 249. {
 250.         $mov eax,-1;
 251.         $int 0x40
 252. }
 253.  
 254. //------------------------------------------------------------------------------
 255.  
 256. inline fastcall void SetCurDir( ECX)
 257. {
 258.   EAX=30;
 259.   EBX=1;
 260.   $int 0x40
 261. }
 262.  
 263.  
 264. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 265. #define SYS_LANG_ENG 1
 266. #define SYS_LANG_FIN 2
 267. #define SYS_LANG_GER 3
 268. #define SYS_LANG_RUS 4
 269. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 270. {
 271.         EAX = 26;
 272.         EBX = 5;
 273.         $int 0x40
 274. }
 275.  
 276. inline fastcall GetSkinHeight()
 277. {
 278.         $push ebx
 279.         $mov  eax,48
 280.         $mov  ebx,4
 281.         $int 0x40
 282.         $pop  ebx
 283. }
 284.  
 285. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 286. {
 287.         EAX = 48;
 288.         EBX = 8;
 289.         $int 0x40
 290. }
 291.  
 292. inline fastcall int GetScreenWidth()
 293. {
 294.         $mov eax, 14
 295.         $int 0x40
 296.         $shr eax, 16
 297. }
 298.  
 299. inline fastcall int GetScreenHeight()
 300. {
 301.         $mov eax, 14
 302.         $int 0x40
 303.         $and eax,0x0000FFFF
 304. }
 305.  
 306. inline fastcall int GetClientTop()
 307. {
 308.         $mov eax, 48
 309.         $mov ebx, 5
 310.         $int 0x40
 311.         $mov eax, ebx
 312.         $shr eax, 16
 313. }
 314.  
 315. inline fastcall int GetClientHeight()
 316. {
 317.         $mov eax, 48
 318.         $mov ebx, 5
 319.         $int 0x40
 320.         $mov eax, ebx
 321. }
 322.  
 323. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 324. {
 325.         $mov eax, 68
 326.         $mov ebx, 19
 327.         $int  0x40
 328. }
 329.  
 330. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 331. {
 332.         $shr eax,cl
 333.         $and eax,1
 334. }
 335.  
 336. //------------------------------------------------------------------------------
 337.  
 338. :void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
 339. {
 340.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 341.         EBX = 1;
 342.         $int 0x40
 343.        
 344.         $xor EAX,EAX
 345.         EBX = _x << 16 + _w;
 346.         ECX = _y << 16 + _h;
 347.         EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
 348.         EDI = _title;
 349.         ESI = _flags;
 350.         $int 0x40
 351.  
 352.  
 353.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 354.         EBX = 2;
 355.         $int 0x40
 356. }
 357.  
 358. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 359. {
 360.         $mov eax, 67
 361.         $int 0x40
 362. }
 363.  
 364. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 365. {
 366.         EAX = 71;
 367.         EBX = 1;
 368.         $int 0x40;
 369. }
 370.  
 371. // @EDX is a process id, -1 for self
 372. // @ESI is a new LayerBehaviour
 373. // @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
 374. #define ZPOS_DESKTOP     -2
 375. #define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
 376. #define ZPOS_NORMAL      0
 377. #define ZPOS_ALWAYS_TOP  1
 378. inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
 379. {
 380.         EAX = 18;
 381.         EBX = 25;
 382.         ECX = 2;
 383.         $int 64
 384. }
 385.  
 386. :void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 387. {
 388.         EAX = 4;
 389.         EBX = x<<16+y;
 390.         ECX = fontType<<24+color;
 391.         EDX = str_offset;
 392.         ESI = 0;
 393.         $int 0x40;
 394.         $add ebx, 1<<16
 395.         $int 0x40
 396. }
 397.  
 398. :void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 399. {
 400.         EAX = 4;
 401.         EBX = x<<16+y;
 402.         ECX = fontType<<24+color;
 403.         EDX = str_offset;
 404.         $int 0x40;
 405. }
 406.  
 407. :dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
 408. {
 409.         EAX = 4;
 410.         EBX = x<<16+y;
 411.         ECX = fontType<<24+color;
 412.         EDX = str_offset;
 413.         EDI = buf_offset;
 414.         $int 0x40;
 415. }
 416.  
 417. :void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
 418. {
 419.         EAX = 47;
 420.         EBX = count<<16;
 421.         ECX = number_or_offset;
 422.         EDX = x<<16+y;
 423.         ESI = fontType<<24+color;
 424.         $int 0x40;
 425. }
 426.  
 427. :void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
 428. {
 429.   EAX = 36;
 430.   EBX = dst_offset;
 431.   ECX = w << 16 + h;
 432.   EDX = x << 16 + y;
 433.   $int  0x40;
 434. }
 435.  
 436. :dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
 437. {
 438.         EAX = 35;
 439.         EBX = _y * screen.width + _x;
 440.         $int 64
 441. }
 442.  
 443. #define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
 444. #define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
 445. :void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
 446. {
 447.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 448.         $mov     ebx,4       // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
 449.         $mov     ecx,mode    // drawing mode - tile (1), stretch (2)
 450.         $int     64
 451.  
 452.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 453.         $mov     ebx,1       // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
 454.         $mov     ecx,w       // width
 455.         $mov     edx,h       // height
 456.         $int     64
 457.  
 458.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 459.         $mov     ebx,5       // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
 460.         $mov     ecx,image   // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
 461.         $mov     edx,0       // offset in data of the background image
 462.         ESI      = 3*w*h;    // size of data in bytes = 3 * number of pixels
 463.         $int     64
 464.  
 465.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 466.         $mov     ebx,3       // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
 467.         $int     64
 468. }
 469.  
 470. :void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
 471. {
 472.         EAX = 7;
 473.         EBX = data_offset;
 474.         ECX = w<<16+h;
 475.         EDX = x<<16+y;
 476.         $int 0x40
 477. }
 478.  
 479. void PutPaletteImage(dword EBX,w,h,x,y,ESI,EDI)
 480. {
 481.         EAX = 65;
 482.         ECX = w<<16+h;
 483.         EDX = x<<16+y;
 484.         EBP = 0;
 485.         $int 0x40
 486. }
 487.  
 488. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 489. {
 490.   EAX=1;
 491.   $int 0x40
 492. }
 493.  
 494. :void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
 495. {
 496.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 497.         EAX = 13;
 498.         EBX = x<<16+w;
 499.         ECX = y<<16+h;
 500.         EDX = color;
 501.         $int 0x40
 502. }
 503.  
 504. void DefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
 505. {
 506.         EAX = 8;
 507.         $push edx
 508.         EDX += BT_DEL;
 509.         $int 0x40;
 510.         $pop edx
 511.         EBX = x<<16+w;
 512.         ECX = y<<16+h;
 513.         $int 0x40
 514. }
 515.  
 516. inline RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
 517. {
 518.         EAX = 18;
 519.         EBX = 22;
 520.         ECX = 3;
 521.         EDX = ID_REFRESH;
 522.         $int 0x40
 523.         EAX = 18;
 524.         EBX = 3;
 525.         EDX = ID_ACTIVE;
 526.         $int 0x40
 527. }
 528.  
 529. :void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 530. {
 531.         EAX = 8;
 532.         EBX = x<<16+w;
 533.         ECX = y<<16+h;
 534.         EDX = id;
 535.         ESI = color;
 536.         $int 0x40
 537. }
 538.  
 539. :void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 540. {
 541.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
 542. }
 543.  
 544. :void EventDragWindow()
 545. {
 546.         dword tmp_x,tmp_y;
 547.         dword z1,z2;
 548.         tmp_x = mouse.x;
 549.         tmp_y = mouse.y;
 550.         do {
 551.                 mouse.get();
 552.                 if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
 553.                 {
 554.                         z1 = Form.left + mouse.x - tmp_x;
 555.                         z2 = Form.top + mouse.y - tmp_y;
 556.                         if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form.width-10)z1=screen.width-Form.width;
 557.                         if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form.height-10)z2=screen.height-Form.height;
 558.                         MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
 559.                         draw_window();
 560.                 }
 561.                 pause(1);
 562.         } while (mouse.lkm);
 563. }
 564.  
 565. :void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
 566. {
 567.         DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
 568. }
 569.  
 570. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 571. {
 572.         EAX = 8;
 573.         EDX += BT_DEL;
 574.         $int 0x40
 575. }
 576.  
 577. inline fastcall dword GetStartTime()
 578. {
 579.         $mov eax,26
 580.         $mov ebx,9
 581.         $int 0x40
 582. }
 583.  
 584. :dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
 585. :void _EventRedrawWindow()
 586. {
 587.         loop()switch(WaitEvent())
 588.         {
 589.                 case evReDraw:
 590.                         DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,100,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
 591.                         pause(10);
 592.                         ExitProcess();
 593.                         break;
 594.         }
 595. }
 596. :char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
 597. :void EventRedrawWindow(dword x,y)
 598. {
 599.         X_EventRedrawWindow = x;
 600.         Y_EventRedrawWindow = y;
 601.         CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
 602. }
 603.  
 604. :struct rect
 605. {
 606.         dword x,y,w,h;
 607.         void set_size();
 608. };
 609.  
 610. :void rect::set_size(dword _x, _y, _w, _h)
 611. {
 612.         x=_x;
 613.         y=_y;
 614.         w=_w;
 615.         h=_h;
 616. }
 617.  
 618. :struct _screen
 619. {
 620.         dword width,height;
 621. } screen;
 622.  
 623. :byte skin_height;
 624.  
 625. :void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
 626. {
 627.         EDI = in_date;
 628.         EAX = 47;
 629.         EBX = 2<<16;
 630.         EDX = x<<16+y;
 631.         ESI = 0x90<<24+color;
 632.         ECX = EDI.date.day;
 633.         $int 0x40;
 634.         EDX += 20<<16;
 635.         ECX = EDI.date.month;
 636.         $int 0x40;
 637.         EDX += 20<<16;
 638.         EBX = 4<<16;
 639.         ECX = EDI.date.year;
 640.         $int 0x40;
 641.         DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
 642.         DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
 643. }
 644.  
 645. :void __path_name__(dword BUF,PATH)
 646. {
 647.         dword beg = PATH;
 648.         dword pos = PATH;
 649.         dword sav = PATH;
 650.         dword i;
 651.         while(DSBYTE[pos])
 652.         {
 653.                 if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
 654.                 pos++;
 655.         }
 656.         i = sav-beg;
 657.         while(i)
 658.         {
 659.                 DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
 660.                 beg++;
 661.                 BUF++;
 662.                 i--;
 663.         }
 664.         /*while(DSBYTE[beg])
 665.         {
 666.                 DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
 667.                 beg++;
 668.                 BUF1++;
 669.         }*/
 670.         //DSBYTE[BUF1] = 0;
 671.         DSBYTE[BUF] = 0;
 672. }
 673. char __BUF_DIR__[4096];
 674. :struct SELF
 675. {
 676.         dword dir;
 677.         dword file;
 678.         dword path;
 679. } self;
 680.  
 681. dword __generator;  // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
 682.  
 683. :dword program_path_length;
 684.  
 685. //The initialization of the initial data before running
 686. void ______INIT______()
 687. {
 688.         //if (program_path[0]!='/') I_Path++;
 689.        
 690.         self.dir = #__BUF_DIR__;
 691.         self.file = 0;
 692.         self.path = I_Path;
 693.         __path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
 694.        
 695.         skin_height   = GetSkinHeight();
 696.         screen.width  = GetScreenWidth()+1;
 697.         screen.height = GetScreenHeight()+1;
 698.        
 699.         DOUBLE_CLICK_DELAY = GetMouseDoubleClickDelay();
 700.         __generator = GetStartTime();
 701.        
 702.         mem_init();
 703.  
 704.  
 705.         main();
 706.         ExitProcess();
 707. }
 708. ______STOP______:
 709. #endif
 710.  
 711. #ifndef INCLUDE_MEM_H
 712. #include "../lib/mem.h"
 713. #endif
 714.  
 715. #ifndef INCLUDE_DEBUG_H
 716. #include "../lib/debug.h"
 717. #endif