Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7031 | Rev 7054 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
 4. #define INCLUDE_KOLIBRI_H
 5.  
 6. #pragma option OST
 7. #pragma option ON
 8. #pragma option cri-
 9. #pragma option -CPA
 10. #initallvar 0
 11. #jumptomain FALSE
 12.  
 13. #startaddress 0
 14.  
 15. #code32 TRUE
 16.  
 17. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 18. dword  os_version   = 0x00000001;
 19. dword  start_addr   = #______INIT______;
 20. dword  final_addr   = #______STOP______+32;
 21. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 22. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 23. dword  I_Param      = #param;
 24. dword  I_Path       = #program_path;
 25. char param[4096];
 26. char program_path[4096];
 27.  
 28. #define bool      int
 29.  
 30. #define NULL      0
 31. #define OLD      -1
 32. #define true      1
 33. #define false     0
 34.  
 35. //Process Events
 36. #define evReDraw  1
 37. #define evKey     2
 38. #define evButton  3
 39. #define evExit    4
 40. #define evDesktop 5
 41. #define evMouse   6
 42. #define evIPC     7
 43. #define evNetwork 8
 44. #define evDebug   9
 45.  
 46. //Event mask bits for function 40
 47. #define EVM_REDRAW                1b
 48. #define EVM_KEY                  10b
 49. #define EVM_BUTTON              100b
 50. #define EVM_EXIT               1000b
 51. #define EVM_BACKGROUND        10000b
 52. #define EVM_MOUSE            100000b
 53. #define EVM_IPC             1000000b
 54. #define EVM_STACK          10000000b
 55. #define EVM_DEBUG         100000000b
 56. #define EVM_STACK2       1000000000b
 57. #define EVM_MOUSE_FILTER  0x80000000
 58. #define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
 59.  
 60. //Button options
 61. #define BT_DEL      0x80000000
 62. #define BT_HIDE     0x40000000
 63. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 64.  
 65. //-------------------------------------------------------------------------
 66.  
 67. #include "../lib/system.h"
 68. #include "../lib/mouse.h"
 69. #include "../lib/keyboard.h"
 70.  
 71. inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
 72.  
 73. :struct raw_image {
 74.         dword w, h, data;
 75. };
 76.  
 77. //------------------------------------------------------------------------------
 78. :dword wait_event_code;
 79. inline fastcall dword WaitEvent()
 80. {
 81.         $mov eax,10
 82.         $int 0x40
 83.         wait_event_code = EAX;
 84.         //if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
 85.         //return wait_event_code;
 86. }
 87.  
 88. inline fastcall dword CheckEvent()
 89. {
 90.         $mov eax,11
 91.         $int 0x40
 92. }
 93.  
 94. inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
 95. {
 96.         $mov eax,23
 97.         $int 0x40
 98. }
 99.  
 100. inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
 101. {
 102.         $mov eax,40
 103.         $int 0x40
 104. }
 105.  
 106.  
 107. inline fastcall pause(EBX)
 108. {
 109.         $mov eax, 5
 110.         $int 0x40
 111. }
 112.  
 113. inline fastcall word GetButtonID()
 114. {
 115.         $mov eax,17
 116.         $int  0x40
 117.         $shr eax,8
 118. }
 119.  
 120. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 121. {
 122.         $mov eax, 18
 123.         $mov ebx, 16
 124.         $int 0x40
 125.         //return eax = free RAM in Kb
 126. }
 127.  
 128. inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 129. {
 130.         $mov eax, 68
 131.         $mov ebx, 16
 132.         $int 0x40
 133.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 134. }
 135.  
 136. inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 137. {
 138.         $mov eax, 68
 139.         $mov ebx, 17
 140.         $int 0x40
 141.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 142. }
 143.  
 144. struct proc_info
 145. {
 146.         #define SelfInfo -1
 147.         dword   use_cpu;
 148.         word    pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
 149.         unsigned char name[11];
 150.         char    rezerv2;
 151.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 152.         word    status_slot,rezerv3;
 153.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 154.         char    status_window;
 155.         dword   cwidth,cheight;
 156.         byte    reserved[1024-71-8];
 157. };
 158.  
 159. inline fastcall void GetProcessInfo(EBX, ECX)
 160. {
 161.         $mov eax,9;
 162.         $int  0x40
 163.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 164.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
 165. }
 166.  
 167. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 168. {
 169.         $mov eax,34
 170.         $int 0x40
 171. }
 172.  
 173. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 174. {
 175.         EAX = 18;
 176.         EBX = 21;
 177.         $int 0x40
 178. }
 179.  
 180. inline fastcall int GetActiveProcess()
 181. {
 182.         EAX = 18;
 183.         EBX = 7;
 184.         $int 0x40
 185. }
 186.  
 187. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 188. {
 189.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 190.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 191.         return 0;
 192. }
 193.  
 194. inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
 195. {
 196.         EAX = 18;
 197.         EBX = 3;
 198.         $int 0x40
 199. }
 200.  
 201. inline fastcall int MinimizeWindow()
 202. {
 203.         EAX = 18;
 204.         EBX = 10;
 205.         $int 0x40
 206. }
 207.  
 208. inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
 209. {
 210.         $mov eax,51
 211.         $mov ebx,1
 212.         $int 0x40
 213. }
 214.  
 215. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 216. {
 217.         $mov eax,68
 218.         $mov ebx,1
 219.         $int 0x40
 220. }
 221.  
 222. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 223. {
 224.         $mov eax, 72
 225.         $mov ebx, 1
 226.         $int 0x40
 227. }
 228.  
 229. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 230. {
 231.         $mov eax,18;
 232.         $mov ebx,18;
 233.         $int 0x40
 234. }
 235.  
 236. #define TURN_OFF 2
 237. #define REBOOT 3
 238. #define KERNEL 4
 239. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 240. {
 241.         $mov eax, 18
 242.         $mov ebx, 9
 243.         $int 0x40
 244. }
 245.  
 246. inline fastcall ExitProcess()
 247. {
 248.         $mov eax,-1;
 249.         $int 0x40
 250. }
 251.  
 252. //------------------------------------------------------------------------------
 253.  
 254. inline fastcall void SetCurDir( ECX)
 255. {
 256.   EAX=30;
 257.   EBX=1;
 258.   $int 0x40
 259. }
 260.  
 261.  
 262. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 263. #define SYS_LANG_ENG 1
 264. #define SYS_LANG_FIN 2
 265. #define SYS_LANG_GER 3
 266. #define SYS_LANG_RUS 4
 267. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 268. {
 269.         EAX = 26;
 270.         EBX = 5;
 271.         $int 0x40
 272. }
 273.  
 274. inline fastcall GetSkinHeight()
 275. {
 276.         $push ebx
 277.         $mov  eax,48
 278.         $mov  ebx,4
 279.         $int 0x40
 280.         $pop  ebx
 281. }
 282.  
 283. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 284. {
 285.         EAX = 48;
 286.         EBX = 8;
 287.         $int 0x40
 288. }
 289.  
 290. inline fastcall int GetScreenWidth()
 291. {
 292.         $mov eax, 14
 293.         $int 0x40
 294.         $shr eax, 16
 295. }
 296.  
 297. inline fastcall int GetScreenHeight()
 298. {
 299.         $mov eax, 14
 300.         $int 0x40
 301.         $and eax,0x0000FFFF
 302. }
 303.  
 304. inline fastcall int GetClientTop()
 305. {
 306.         $mov eax, 48
 307.         $mov ebx, 5
 308.         $int 0x40
 309.         $mov eax, ebx
 310.         $shr eax, 16
 311. }
 312.  
 313. inline fastcall int GetClientHeight()
 314. {
 315.         $mov eax, 48
 316.         $mov ebx, 5
 317.         $int 0x40
 318.         $mov eax, ebx
 319. }
 320.  
 321. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 322. {
 323.         $mov eax, 68
 324.         $mov ebx, 19
 325.         $int  0x40
 326. }
 327.  
 328. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 329. {
 330.         $shr eax,cl
 331.         $and eax,1
 332. }
 333.  
 334. //------------------------------------------------------------------------------
 335.  
 336. :void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
 337. {
 338.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 339.         EBX = 1;
 340.         $int 0x40
 341.        
 342.         $xor EAX,EAX
 343.         EBX = _x << 16 + _w;
 344.         ECX = _y << 16 + _h;
 345.         EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
 346.         EDI = _title;
 347.         ESI = _flags;
 348.         $int 0x40
 349.  
 350.  
 351.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 352.         EBX = 2;
 353.         $int 0x40
 354. }
 355.  
 356. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 357. {
 358.         $mov eax, 67
 359.         $int 0x40
 360. }
 361.  
 362. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 363. {
 364.         EAX = 71;
 365.         EBX = 1;
 366.         $int 0x40;
 367. }
 368.  
 369. // @EDX is a process id, -1 for self
 370. // @ESI is a new LayerBehaviour
 371. // @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
 372. #define ZPOS_DESKTOP     -2
 373. #define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
 374. #define ZPOS_NORMAL      0
 375. #define ZPOS_ALWAYS_TOP  1
 376. inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
 377. {
 378.         EAX = 18;
 379.         EBX = 25;
 380.         ECX = 2;
 381.         $int 64
 382. }
 383.  
 384. :void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 385. {
 386.         EAX = 4;
 387.         EBX = x<<16+y;
 388.         ECX = fontType<<24+color;
 389.         EDX = str_offset;
 390.         ESI = 0;
 391.         $int 0x40;
 392.         $add ebx, 1<<16
 393.         $int 0x40
 394. }
 395.  
 396. :void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 397. {
 398.         EAX = 4;
 399.         EBX = x<<16+y;
 400.         ECX = fontType<<24+color;
 401.         EDX = str_offset;
 402.         $int 0x40;
 403. }
 404.  
 405. :dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
 406. {
 407.         EAX = 4;
 408.         EBX = x<<16+y;
 409.         ECX = fontType<<24+color;
 410.         EDX = str_offset;
 411.         EDI = buf_offset;
 412.         $int 0x40;
 413. }
 414.  
 415. :void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
 416. {
 417.         EAX = 47;
 418.         EBX = count<<16;
 419.         ECX = number_or_offset;
 420.         EDX = x<<16+y;
 421.         ESI = fontType<<24+color;
 422.         $int 0x40;
 423. }
 424.  
 425. :void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
 426. {
 427.   EAX = 36;
 428.   EBX = dst_offset;
 429.   ECX = w << 16 + h;
 430.   EDX = x << 16 + y;
 431.   $int  0x40;
 432. }
 433.  
 434. :dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
 435. {
 436.         EAX = 35;
 437.         EBX = _y * screen.width + _x;
 438.         $int 64
 439. }
 440.  
 441. :void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
 442. {
 443.         EAX = 7;
 444.         EBX = data_offset;
 445.         ECX = w<<16+h;
 446.         EDX = x<<16+y;
 447.         $int 0x40
 448. }
 449.  
 450. void PutPaletteImage(dword EBX,w,h,x,y,ESI,EDI)
 451. {
 452.         EAX = 65;
 453.         ECX = w<<16+h;
 454.         EDX = x<<16+y;
 455.         EBP = 0;
 456.         $int 0x40
 457. }
 458.  
 459. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 460. {
 461.   EAX=1;
 462.   $int 0x40
 463. }
 464.  
 465. :void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
 466. {
 467.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 468.         EAX = 13;
 469.         EBX = x<<16+w;
 470.         ECX = y<<16+h;
 471.         EDX = color;
 472.         $int 0x40
 473. }
 474.  
 475. void DefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
 476. {
 477.         EAX = 8;
 478.         $push edx
 479.         EDX += BT_DEL;
 480.         $int 0x40;
 481.         $pop edx
 482.         EBX = x<<16+w;
 483.         ECX = y<<16+h;
 484.         $int 0x40
 485. }
 486.  
 487. inline RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
 488. {
 489.         EAX = 18;
 490.         EBX = 22;
 491.         ECX = 3;
 492.         EDX = ID_REFRESH;
 493.         $int 0x40
 494.         EAX = 18;
 495.         EBX = 3;
 496.         EDX = ID_ACTIVE;
 497.         $int 0x40
 498. }
 499.  
 500. :void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 501. {
 502.         EAX = 8;
 503.         EBX = x<<16+w;
 504.         ECX = y<<16+h;
 505.         EDX = id;
 506.         ESI = color;
 507.         $int 0x40
 508. }
 509.  
 510. void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 511. {
 512.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
 513. }
 514.  
 515. :void EventDragWindow()
 516. {
 517.         dword tmp_x,tmp_y;
 518.         dword z1,z2;
 519.         tmp_x = mouse.x;
 520.         tmp_y = mouse.y;
 521.         do {
 522.                 mouse.get();
 523.                 if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
 524.                 {
 525.                         z1 = Form.left + mouse.x - tmp_x;
 526.                         z2 = Form.top + mouse.y - tmp_y;
 527.                         if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form.width-10)z1=screen.width-Form.width;
 528.                         if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form.height-10)z2=screen.height-Form.height;
 529.                         MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
 530.                         draw_window();
 531.                 }
 532.                 pause(1);
 533.         } while (mouse.lkm);
 534. }
 535.  
 536. :void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
 537. {
 538.         DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
 539. }
 540.  
 541. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 542. {
 543.         EAX = 8;
 544.         EDX += BT_DEL;
 545.         $int 0x40
 546. }
 547.  
 548. inline fastcall dword GetStartTime()
 549. {
 550.         $mov eax,26
 551.         $mov ebx,9
 552.         $int 0x40
 553. }
 554.  
 555. :dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
 556. :void _EventRedrawWindow()
 557. {
 558.         loop()switch(WaitEvent())
 559.         {
 560.                 case evReDraw:
 561.                         DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,100,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
 562.                         pause(10);
 563.                         ExitProcess();
 564.                         break;
 565.         }
 566. }
 567. :char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
 568. :void EventRedrawWindow(dword x,y)
 569. {
 570.         X_EventRedrawWindow = x;
 571.         Y_EventRedrawWindow = y;
 572.         CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
 573. }
 574.  
 575. :struct obj
 576. {
 577.         dword x,y,w,h;
 578.         void set_size();
 579. };
 580.  
 581. :void obj::set_size(dword _x, _y, _w, _h)
 582. {
 583.         x=_x;
 584.         y=_y;
 585.         w=_w;
 586.         h=_h;
 587. }
 588.  
 589. :struct _screen
 590. {
 591.         dword width,height;
 592. } screen;
 593.  
 594. :byte skin_height;
 595.  
 596. :void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
 597. {
 598.         EDI = in_date;
 599.         EAX = 47;
 600.         EBX = 2<<16;
 601.         EDX = x<<16+y;
 602.         ESI = 0x90<<24+color;
 603.         ECX = EDI.date.day;
 604.         $int 0x40;
 605.         EDX += 20<<16;
 606.         ECX = EDI.date.month;
 607.         $int 0x40;
 608.         EDX += 20<<16;
 609.         EBX = 4<<16;
 610.         ECX = EDI.date.year;
 611.         $int 0x40;
 612.         DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
 613.         DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
 614. }
 615.  
 616. :void __path_name__(dword BUF,PATH)
 617. {
 618.         dword beg = PATH;
 619.         dword pos = PATH;
 620.         dword sav = PATH;
 621.         dword i;
 622.         while(DSBYTE[pos])
 623.         {
 624.                 if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
 625.                 pos++;
 626.         }
 627.         i = sav-beg;
 628.         while(i)
 629.         {
 630.                 DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
 631.                 beg++;
 632.                 BUF++;
 633.                 i--;
 634.         }
 635.         /*while(DSBYTE[beg])
 636.         {
 637.                 DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
 638.                 beg++;
 639.                 BUF1++;
 640.         }*/
 641.         //DSBYTE[BUF1] = 0;
 642.         DSBYTE[BUF] = 0;
 643. }
 644. char __BUF_DIR__[4096];
 645. :struct SELF
 646. {
 647.         dword dir;
 648.         dword file;
 649.         dword path;
 650. } self;
 651.  
 652. dword __generator;  // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
 653.  
 654. :dword program_path_length;
 655.  
 656. //The initialization of the initial data before running
 657. void ______INIT______()
 658. {
 659.         //if (program_path[0]!='/') I_Path++;
 660.        
 661.         self.dir = #__BUF_DIR__;
 662.         self.file = 0;
 663.         self.path = I_Path;
 664.         __path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
 665.        
 666.         skin_height   = GetSkinHeight();
 667.         screen.width  = GetScreenWidth()+1;
 668.         screen.height = GetScreenHeight()+1;
 669.        
 670.         DOUBLE_CLICK_DELAY = GetMouseDoubleClickDelay();
 671.         __generator = GetStartTime();
 672.        
 673.         mem_init();
 674.  
 675.  
 676.         main();
 677.         ExitProcess();
 678. }
 679. ______STOP______:
 680. #endif
 681.  
 682. #ifndef INCLUDE_MEM_H
 683. #include "../lib/mem.h"
 684. #endif
 685.  
 686. #ifndef INCLUDE_DEBUG_H
 687. #include "../lib/debug.h"
 688. #endif