Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 6794 | Rev 6978 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
 4. #define INCLUDE_KOLIBRI_H
 5.  
 6. #pragma option OST
 7. #pragma option ON
 8. #pragma option cri-
 9. #pragma option -CPA
 10. #initallvar 0
 11. #jumptomain FALSE
 12.  
 13. #startaddress 0
 14.  
 15. #code32 TRUE
 16.  
 17. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 18. dword  os_version   = 0x00000001;
 19. dword  start_addr   = #______INIT______;
 20. dword  final_addr   = #______STOP______+32;
 21. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 22. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 23. dword  I_Param      = #param;
 24. dword  I_Path       = #program_path;
 25. char param[4096];
 26. char program_path[4096];
 27.  
 28. #define bool      int
 29.  
 30. #define NULL      0
 31. #define OLD      -1
 32. #define true      1
 33. #define false     0
 34.  
 35. //Process Events
 36. #define evReDraw  1
 37. #define evKey     2
 38. #define evButton  3
 39. #define evDesktop 5
 40. #define evMouse   6
 41. #define evIPC     7
 42. #define evNetwork 8
 43. #define evDebug   9
 44.  
 45. //Button options
 46. #define BT_DEL      0x80000000
 47. #define BT_HIDE     0x40000000
 48. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 49.  
 50. //allow event mask
 51. #define EVENT_MASK_REDRAW   000000001b
 52. #define EVENT_MASK_KEYBOARD 000000010b
 53. #define EVENT_MASK_BUTTONS  000000100b
 54. #define EVENT_MASK_DESKTOP  000010000b
 55. #define EVENT_MASK_MOUSE    000100000b
 56. #define EVENT_MASK_IPC      001000000b
 57. #define EVENT_MASK_NETWORK  010000000b
 58. #define EVENT_MASK_DEBUG    100000000b
 59.  
 60. //-------------------------------------------------------------------------
 61.  
 62. #include "../lib/system.h"
 63. #include "../lib/mouse.h"
 64. #include "../lib/keyboard.h"
 65.  
 66. inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
 67.  
 68. :struct raw_image {
 69.         dword w, h, data;
 70. };
 71.  
 72. //------------------------------------------------------------------------------
 73. :dword wait_event_code;
 74. inline fastcall dword WaitEvent()
 75. {
 76.         $mov eax,10
 77.         $int 0x40
 78.         wait_event_code = EAX;
 79.         //if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
 80.         //return wait_event_code;
 81. }
 82.  
 83. inline fastcall dword CheckEvent()
 84. {
 85.         $mov eax,11
 86.         $int 0x40
 87. }
 88.  
 89. inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
 90. {
 91.         $mov eax,23
 92.         $int 0x40
 93. }
 94.  
 95. inline fastcall SetEventMask(EBX)
 96. {
 97.         $mov eax,40
 98.         $int 0x40
 99. }
 100.  
 101.  
 102. inline fastcall pause(EBX)
 103. {
 104.         $mov eax, 5
 105.         $int 0x40
 106. }
 107.  
 108. inline fastcall word GetButtonID()
 109. {
 110.         $mov eax,17
 111.         $int  0x40
 112.         $shr eax,8
 113. }
 114.  
 115. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 116. {
 117.         $mov eax, 18
 118.         $mov ebx, 16
 119.         $int 0x40
 120.         //return eax = ðàçìåð ñâîáîäíîé ïàìÿòè â êèëîáàéòàõ
 121. }
 122.  
 123. inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 124. {
 125.         $mov eax, 68
 126.         $mov ebx, 16
 127.         $int 0x40
 128.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 129. }
 130.  
 131. inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 132. {
 133.         $mov eax, 68
 134.         $mov ebx, 17
 135.         $int 0x40
 136.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 137. }
 138.  
 139. struct proc_info
 140. {
 141.         #define SelfInfo -1
 142.         dword   use_cpu;
 143.         word    pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
 144.         unsigned char name[11];
 145.         char    rezerv2;
 146.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 147.         word    status_slot,rezerv3;
 148.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 149.         char    status_window;
 150.         dword   cwidth,cheight;
 151.         byte    reserved[1024-71-8];
 152. };
 153.  
 154. inline fastcall void GetProcessInfo(EBX, ECX)
 155. {
 156.         $mov eax,9;
 157.         $int  0x40
 158.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 159.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - GetSkinHeight() - 4; //set cheight
 160. }
 161.  
 162. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 163. {
 164.         $mov eax,34
 165.         $int 0x40
 166. }
 167.  
 168. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 169. {
 170.         EAX = 18;
 171.         EBX = 21;
 172.         $int 0x40
 173. }
 174.  
 175. inline fastcall int GetActiveProcess()
 176. {
 177.         EAX = 18;
 178.         EBX = 7;
 179.         $int 0x40
 180. }
 181.  
 182. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 183. {
 184.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 185.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 186.         return 0;
 187. }
 188.  
 189. inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
 190. {
 191.         EAX = 18;
 192.         EBX = 3;
 193.         $int 0x40
 194. }
 195.  
 196. inline fastcall int MinimizeWindow()
 197. {
 198.         EAX = 18;
 199.         EBX = 10;
 200.         $int 0x40
 201. }
 202.  
 203. inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
 204. {
 205.         $mov eax,51
 206.         $mov ebx,1
 207.         $int 0x40
 208. }
 209.  
 210. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 211. {
 212.         $mov eax,68
 213.         $mov ebx,1
 214.         $int 0x40
 215. }
 216.  
 217. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 218. {
 219.         $mov eax, 72
 220.         $mov ebx, 1
 221.         $int 0x40
 222. }
 223.  
 224. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 225. {
 226.         $mov eax,18;
 227.         $mov ebx,18;
 228.         $int 0x40
 229. }
 230.  
 231. #define TURN_OFF 2
 232. #define REBOOT 3
 233. #define KERNEL 4
 234. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 235. {
 236.         $mov eax, 18
 237.         $mov ebx, 9
 238.         $int 0x40
 239. }
 240.  
 241. inline fastcall ExitProcess()
 242. {
 243.         $mov eax,-1;
 244.         $int 0x40
 245. }
 246.  
 247. //------------------------------------------------------------------------------
 248.  
 249. inline fastcall void SetCurDir( ECX)
 250. {
 251.   EAX=30;
 252.   EBX=1;
 253.   $int 0x40
 254. }
 255.  
 256.  
 257. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 258. #define SYS_LANG_ENG 1
 259. #define SYS_LANG_FIN 2
 260. #define SYS_LANG_GER 3
 261. #define SYS_LANG_RUS 4
 262. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 263. {
 264.         EAX = 26;
 265.         EBX = 5;
 266.         $int 0x40
 267. }
 268.  
 269. inline fastcall GetSkinHeight()
 270. {
 271.         $push ebx
 272.         $mov  eax,48
 273.         $mov  ebx,4
 274.         $int 0x40
 275.         $pop  ebx
 276. }
 277.  
 278. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 279. {
 280.         EAX = 48;
 281.         EBX = 8;
 282.         $int 0x40
 283. }
 284.  
 285. inline fastcall int GetScreenWidth()
 286. {
 287.         $mov eax, 14
 288.         $int 0x40
 289.         $shr eax, 16
 290. }
 291.  
 292. inline fastcall int GetScreenHeight()
 293. {
 294.         $mov eax, 14
 295.         $int 0x40
 296.         $and eax,0x0000FFFF
 297. }
 298.  
 299. inline fastcall int GetClientTop()
 300. {
 301.         $mov eax, 48
 302.         $mov ebx, 5
 303.         $int 0x40
 304.         $mov eax, ebx
 305.         $shr eax, 16
 306. }
 307.  
 308. inline fastcall int GetClientHeight()
 309. {
 310.         $mov eax, 48
 311.         $mov ebx, 5
 312.         $int 0x40
 313.         $mov eax, ebx
 314. }
 315.  
 316. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 317. {
 318.         $mov eax, 68
 319.         $mov ebx, 19
 320.         $int  0x40
 321. }
 322.  
 323. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 324. {
 325.         $shr eax,cl
 326.         $and eax,1
 327. }
 328.  
 329. //------------------------------------------------------------------------------
 330.  
 331. :void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
 332. {
 333.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 334.         EBX = 1;
 335.         $int 0x40
 336.        
 337.         $xor EAX,EAX
 338.         EBX = _x << 16 + _w;
 339.         ECX = _y << 16 + _h;
 340.         EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
 341.         EDI = _title;
 342.         ESI = _flags;
 343.         $int 0x40
 344.  
 345.  
 346.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 347.         EBX = 2;
 348.         $int 0x40
 349. }
 350.  
 351. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 352. {
 353.         $mov eax, 67
 354.         $int 0x40
 355. }
 356.  
 357. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 358. {
 359.         EAX = 71;
 360.         EBX = 1;
 361.         $int 0x40;
 362. }
 363.  
 364. // @EDX is a process id, -1 for self
 365. // @ESI is a new LayerBehaviour
 366. // @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
 367. #define ZPOS_DESKTOP     -2
 368. #define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
 369. #define ZPOS_NORMAL      0
 370. #define ZPOS_ALWAYS_TOP  1
 371. inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
 372. {
 373.         EAX = 18;
 374.         EBX = 25;
 375.         ECX = 2;
 376.         $int 64
 377. }
 378.  
 379. :void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 380. {
 381.         EAX = 4;
 382.         EBX = x<<16+y;
 383.         ECX = fontType<<24+color;
 384.         EDX = str_offset;
 385.         ESI = 0;
 386.         $int 0x40;
 387.         $add ebx, 1<<16
 388.         $int 0x40
 389. }
 390.  
 391. :void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 392. {
 393.         EAX = 4;
 394.         EBX = x<<16+y;
 395.         ECX = fontType<<24+color;
 396.         EDX = str_offset;
 397.         $int 0x40;
 398. }
 399.  
 400. :dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
 401. {
 402.         EAX = 4;
 403.         EBX = x<<16+y;
 404.         ECX = fontType<<24+color;
 405.         EDX = str_offset;
 406.         EDI = buf_offset;
 407.         $int 0x40;
 408. }
 409.  
 410. :void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
 411. {
 412.         EAX = 47;
 413.         EBX = count<<16;
 414.         ECX = number_or_offset;
 415.         EDX = x<<16+y;
 416.         ESI = fontType<<24+color;
 417.         $int 0x40;
 418. }
 419.  
 420. :void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
 421. {
 422.   EAX = 36;
 423.   EBX = dst_offset;
 424.   ECX = w << 16 + h;
 425.   EDX = x << 16 + y;
 426.   $int  0x40;
 427. }
 428.  
 429. :dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
 430. {
 431.         EAX = 35;
 432.         EBX = _y * screen.width + _x;
 433.         $int 64
 434. }
 435.  
 436. :void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
 437. {
 438.         EAX = 7;
 439.         EBX = data_offset;
 440.         ECX = w<<16+h;
 441.         EDX = x<<16+y;
 442.         $int 0x40
 443. }
 444.  
 445. void PutPaletteImage(dword EBX,w,h,x,y,ESI,EDI)
 446. {
 447.         EAX = 65;
 448.         ECX = w<<16+h;
 449.         EDX = x<<16+y;
 450.         EBP = 0;
 451.         $int 0x40
 452. }
 453.  
 454. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 455. {
 456.   EAX=1;
 457.   $int 0x40
 458. }
 459.  
 460. :void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
 461. {
 462.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 463.         EAX = 13;
 464.         EBX = x<<16+w;
 465.         ECX = y<<16+h;
 466.         EDX = color;
 467.         $int 0x40
 468. }
 469.  
 470. void DefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
 471. {
 472.         EAX = 8;
 473.         $push edx
 474.         EDX += BT_DEL;
 475.         $int 0x40;
 476.         $pop edx
 477.         EBX = x<<16+w;
 478.         ECX = y<<16+h;
 479.         $int 0x40
 480. }
 481.  
 482. inline RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
 483. {
 484.         EAX = 18;
 485.         EBX = 22;
 486.         ECX = 3;
 487.         EDX = ID_REFRESH;
 488.         $int 0x40
 489.         EAX = 18;
 490.         EBX = 3;
 491.         EDX = ID_ACTIVE;
 492.         $int 0x40
 493. }
 494.  
 495. :void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 496. {
 497.         EAX = 8;
 498.         EBX = x<<16+w;
 499.         ECX = y<<16+h;
 500.         EDX = id;
 501.         ESI = color;
 502.         $int 0x40
 503. }
 504.  
 505. void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 506. {
 507.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
 508. }
 509.  
 510. :void EventDragWindow()
 511. {
 512.         dword tmp_x,tmp_y;
 513.         dword z1,z2;
 514.         tmp_x = mouse.x;
 515.         tmp_y = mouse.y;
 516.         do {
 517.                 mouse.get();
 518.                 if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
 519.                 {
 520.                         z1 = Form.left + mouse.x - tmp_x;
 521.                         z2 = Form.top + mouse.y - tmp_y;
 522.                         if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form.width-10)z1=screen.width-Form.width;
 523.                         if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form.height-10)z2=screen.height-Form.height;
 524.                         MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
 525.                         draw_window();
 526.                 }
 527.                 pause(1);
 528.         } while (mouse.lkm);
 529. }
 530.  
 531. :void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
 532. {
 533.         DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
 534. }
 535.  
 536. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 537. {
 538.         EAX = 8;
 539.         EDX += BT_DEL;
 540.         $int 0x40
 541. }
 542.  
 543. inline fastcall dword GetStartTime()
 544. {
 545.         $mov eax,26
 546.         $mov ebx,9
 547.         $int 0x40
 548. }
 549.  
 550. :dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
 551. :void _EventRedrawWindow()
 552. {
 553.         loop()switch(WaitEvent())
 554.         {
 555.                 case evReDraw:
 556.                         DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,100,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
 557.                         pause(10);
 558.                         ExitProcess();
 559.                         break;
 560.         }
 561. }
 562. :char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
 563. :void EventRedrawWindow(dword x,y)
 564. {
 565.         X_EventRedrawWindow = x;
 566.         Y_EventRedrawWindow = y;
 567.         CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
 568. }
 569.  
 570. :struct obj
 571. {
 572.         dword x,y,w,h;
 573.         void set_size();
 574. };
 575.  
 576. :void obj::set_size(dword _x, _y, _w, _h)
 577. {
 578.         x=_x;
 579.         y=_y;
 580.         w=_w;
 581.         h=_h;
 582. }
 583.  
 584. :struct _screen
 585. {
 586.         dword width,height;
 587. } screen;
 588.  
 589. :byte skin_height;
 590.  
 591. :void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
 592. {
 593.         EDI = in_date;
 594.         EAX = 47;
 595.         EBX = 2<<16;
 596.         EDX = x<<16+y;
 597.         ESI = 0x90<<24+color;
 598.         ECX = EDI.date.day;
 599.         $int 0x40;
 600.         EDX += 20<<16;
 601.         ECX = EDI.date.month;
 602.         $int 0x40;
 603.         EDX += 20<<16;
 604.         EBX = 4<<16;
 605.         ECX = EDI.date.year;
 606.         $int 0x40;
 607.         DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
 608.         DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
 609. }
 610.  
 611. :void __path_name__(dword BUF,PATH)
 612. {
 613.         dword beg = PATH;
 614.         dword pos = PATH;
 615.         dword sav = PATH;
 616.         dword i;
 617.         while(DSBYTE[pos])
 618.         {
 619.                 if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
 620.                 pos++;
 621.         }
 622.         i = sav-beg;
 623.         while(i)
 624.         {
 625.                 DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
 626.                 beg++;
 627.                 BUF++;
 628.                 i--;
 629.         }
 630.         /*while(DSBYTE[beg])
 631.         {
 632.                 DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
 633.                 beg++;
 634.                 BUF1++;
 635.         }*/
 636.         //DSBYTE[BUF1] = 0;
 637.         DSBYTE[BUF] = 0;
 638. }
 639. char __BUF_DIR__[4096];
 640. :struct SELF
 641. {
 642.         dword dir;
 643.         dword file;
 644.         dword path;
 645. } self;
 646.  
 647. dword __generator;  // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
 648.  
 649. :dword program_path_length;
 650.  
 651. //The initialization of the initial data before running
 652. void ______INIT______()
 653. {
 654.         //if (program_path[0]!='/') I_Path++;
 655.        
 656.         self.dir = #__BUF_DIR__;
 657.         self.file = 0;
 658.         self.path = I_Path;
 659.         __path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
 660.        
 661.         skin_height   = GetSkinHeight();
 662.         screen.width  = GetScreenWidth()+1;
 663.         screen.height = GetScreenHeight()+1;
 664.        
 665.         DOUBLE_CLICK_DELAY = GetMouseDoubleClickDelay();
 666.         __generator = GetStartTime();
 667.        
 668.         mem_init();
 669.  
 670.  
 671.         main();
 672.         ExitProcess();
 673. }
 674. ______STOP______:
 675. #endif
 676.  
 677. #ifndef INCLUDE_MEM_H
 678. #include "../lib/mem.h"
 679. #endif
 680.  
 681. #ifndef INCLUDE_DEBUG_H
 682. #include "../lib/debug.h"
 683. #endif