Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 6771 | Rev 6794 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
 4. #define INCLUDE_KOLIBRI_H
 5. #print "[include <kolibri.h>]\n"
 6.  
 7. #pragma option OST
 8. #pragma option ON
 9. #pragma option cri-
 10. #pragma option -CPA
 11. #initallvar 0
 12. #jumptomain FALSE
 13.  
 14. #startaddress 0
 15.  
 16. #code32 TRUE
 17.  
 18. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 19. dword  os_version   = 0x00000001;
 20. dword  start_addr   = #______INIT______;
 21. dword  final_addr   = #______STOP______+32;
 22. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 23. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 24. dword  I_Param      = #param;
 25. dword  I_Path       = #program_path;
 26. char param[4096];
 27. char program_path[4096];
 28.  
 29. #define bool      int
 30.  
 31. #define NULL      0
 32. #define OLD      -1
 33. #define true      1
 34. #define false     0
 35.  
 36. //Process Events
 37. #define evReDraw  1
 38. #define evKey     2
 39. #define evButton  3
 40. #define evDesktop 5
 41. #define evMouse   6
 42. #define evIPC     7
 43. #define evNetwork 8
 44. #define evDebug   9
 45.  
 46. //Button options
 47. #define BT_DEL      0x80000000
 48. #define BT_HIDE     0x40000000
 49. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 50.  
 51. //allow event mask
 52. #define EVENT_MASK_REDRAW   000000001b
 53. #define EVENT_MASK_KEYBOARD 000000010b
 54. #define EVENT_MASK_BUTTONS  000000100b
 55. #define EVENT_MASK_DESKTOP  000010000b
 56. #define EVENT_MASK_MOUSE    000100000b
 57. #define EVENT_MASK_IPC      001000000b
 58. #define EVENT_MASK_NETWORK  010000000b
 59. #define EVENT_MASK_DEBUG    100000000b
 60.  
 61. //-------------------------------------------------------------------------
 62.  
 63. #include "../lib/system.h"
 64. #include "../lib/mouse.h"
 65. #include "../lib/keyboard.h"
 66.  
 67. inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
 68.  
 69. :struct raw_image {
 70.         dword w, h, data;
 71. };
 72.  
 73. //------------------------------------------------------------------------------
 74. :dword wait_event_code;
 75. inline fastcall dword WaitEvent()
 76. {
 77.         $mov eax,10
 78.         $int 0x40
 79.         wait_event_code = EAX;
 80.         //if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
 81.         //return wait_event_code;
 82. }
 83.  
 84. inline fastcall dword CheckEvent()
 85. {
 86.         $mov eax,11
 87.         $int 0x40
 88. }
 89.  
 90. inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
 91. {
 92.         $mov eax,23
 93.         $int 0x40
 94. }
 95.  
 96. inline fastcall SetEventMask(EBX)
 97. {
 98.         $mov eax,40
 99.         $int 0x40
 100. }
 101.  
 102.  
 103. inline fastcall pause(EBX)
 104. {
 105.         $mov eax, 5
 106.         $int 0x40
 107. }
 108.  
 109. inline fastcall word GetButtonID()
 110. {
 111.         $mov eax,17
 112.         $int  0x40
 113.         $shr eax,8
 114. }
 115.  
 116. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 117. {
 118.         $mov eax, 18
 119.         $mov ebx, 16
 120.         $int 0x40
 121.         //return eax = ðàçìåð ñâîáîäíîé ïàìÿòè â êèëîáàéòàõ
 122. }
 123.  
 124. inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 125. {
 126.         $mov eax, 68
 127.         $mov ebx, 16
 128.         $int 0x40
 129.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 130. }
 131.  
 132. inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 133. {
 134.         $mov eax, 68
 135.         $mov ebx, 17
 136.         $int 0x40
 137.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 138. }
 139.  
 140. struct proc_info
 141. {
 142.         #define SelfInfo -1
 143.         dword   use_cpu;
 144.         word    pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
 145.         unsigned char name[11];
 146.         char    rezerv2;
 147.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 148.         word    status_slot,rezerv3;
 149.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 150.         char    status_window;
 151.         dword   cwidth,cheight;
 152.         byte    reserved[1024-71-8];
 153. };
 154.  
 155. inline fastcall void GetProcessInfo(EBX, ECX)
 156. {
 157.         $mov eax,9;
 158.         $int  0x40
 159.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 160.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - GetSkinHeight() - 4; //set cheight
 161. }
 162.  
 163. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 164. {
 165.         $mov eax,34
 166.         $int 0x40
 167. }
 168.  
 169. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 170. {
 171.         EAX = 18;
 172.         EBX = 21;
 173.         $int 0x40
 174. }
 175.  
 176. inline fastcall int GetActiveProcess()
 177. {
 178.         EAX = 18;
 179.         EBX = 7;
 180.         $int 0x40
 181. }
 182.  
 183. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 184. {
 185.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 186.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 187.         return 0;
 188. }
 189.  
 190. inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
 191. {
 192.         EAX = 18;
 193.         EBX = 3;
 194.         $int 0x40
 195. }
 196.  
 197. inline fastcall int MinimizeWindow()
 198. {
 199.         EAX = 18;
 200.         EBX = 10;
 201.         $int 0x40
 202. }
 203.  
 204. inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
 205. {
 206.         $mov eax,51
 207.         $mov ebx,1
 208.         $int 0x40
 209. }
 210.  
 211. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 212. {
 213.         $mov eax,68
 214.         $mov ebx,1
 215.         $int 0x40
 216. }
 217.  
 218. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 219. {
 220.         $mov eax, 72
 221.         $mov ebx, 1
 222.         $int 0x40
 223. }
 224.  
 225. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 226. {
 227.         $mov eax,18;
 228.         $mov ebx,18;
 229.         $int 0x40
 230. }
 231.  
 232. #define TURN_OFF 2
 233. #define REBOOT 3
 234. #define KERNEL 4
 235. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 236. {
 237.         $mov eax, 18
 238.         $mov ebx, 9
 239.         $int 0x40
 240. }
 241.  
 242. inline fastcall ExitProcess()
 243. {
 244.         $mov eax,-1;
 245.         $int 0x40
 246. }
 247.  
 248. //------------------------------------------------------------------------------
 249.  
 250. inline fastcall void SetCurDir( ECX)
 251. {
 252.   EAX=30;
 253.   EBX=1;
 254.   $int 0x40
 255. }
 256.  
 257.  
 258. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 259. #define SYS_LANG_ENG 1
 260. #define SYS_LANG_FIN 2
 261. #define SYS_LANG_GER 3
 262. #define SYS_LANG_RUS 4
 263. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 264. {
 265.         EAX = 26;
 266.         EBX = 5;
 267.         $int 0x40
 268. }
 269.  
 270. inline fastcall GetSkinHeight()
 271. {
 272.         $push ebx
 273.         $mov  eax,48
 274.         $mov  ebx,4
 275.         $int 0x40
 276.         $pop  ebx
 277. }
 278.  
 279. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 280. {
 281.         EAX = 48;
 282.         EBX = 8;
 283.         $int 0x40
 284. }
 285.  
 286. inline fastcall int GetScreenWidth()
 287. {
 288.         $mov eax, 14
 289.         $int 0x40
 290.         $shr eax, 16
 291. }
 292.  
 293. inline fastcall int GetScreenHeight()
 294. {
 295.         $mov eax, 14
 296.         $int 0x40
 297.         $and eax,0x0000FFFF
 298. }
 299.  
 300. inline fastcall int GetClientTop()
 301. {
 302.         $mov eax, 48
 303.         $mov ebx, 5
 304.         $int 0x40
 305.         $mov eax, ebx
 306.         $shr eax, 16
 307. }
 308.  
 309. inline fastcall int GetClientHeight()
 310. {
 311.         $mov eax, 48
 312.         $mov ebx, 5
 313.         $int 0x40
 314.         $mov eax, ebx
 315. }
 316.  
 317. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 318. {
 319.         $mov eax, 68
 320.         $mov ebx, 19
 321.         $int  0x40
 322. }
 323.  
 324. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 325. {
 326.         $shr eax,cl
 327.         $and eax,1
 328. }
 329.  
 330. //------------------------------------------------------------------------------
 331.  
 332. :void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
 333. {
 334.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 335.         EBX = 1;
 336.         $int 0x40
 337.        
 338.         $xor EAX,EAX
 339.         EBX = _x << 16 + _w;
 340.         ECX = _y << 16 + _h;
 341.         EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
 342.         EDI = _title;
 343.         ESI = _flags;
 344.         $int 0x40
 345.  
 346.  
 347.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 348.         EBX = 2;
 349.         $int 0x40
 350. }
 351.  
 352. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 353. {
 354.         $mov eax, 67
 355.         $int 0x40
 356. }
 357.  
 358. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 359. {
 360.         EAX = 71;
 361.         EBX = 1;
 362.         $int 0x40;
 363. }
 364.  
 365. // @EDX is a procewss id, -1 for self
 366. // @ESI is a new LayerBehaviour
 367. // @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
 368. #define WINDOW_LAYER_ALWAYS_ON_TOP 1
 369. inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
 370. {
 371.         EAX = 18;
 372.         EBX = 25;
 373.         ECX = 2;
 374.         $int 64
 375. }
 376.  
 377. :void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 378. {
 379.         EAX = 4;
 380.         EBX = x<<16+y;
 381.         ECX = fontType<<24+color;
 382.         EDX = str_offset;
 383.         ESI = 0;
 384.         $int 0x40;
 385.         $add ebx, 1<<16
 386.         $int 0x40
 387. }
 388.  
 389. :void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 390. {
 391.         EAX = 4;
 392.         EBX = x<<16+y;
 393.         ECX = fontType<<24+color;
 394.         EDX = str_offset;
 395.         $int 0x40;
 396. }
 397.  
 398. :dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
 399. {
 400.         EAX = 4;
 401.         EBX = x<<16+y;
 402.         ECX = fontType<<24+color;
 403.         EDX = str_offset;
 404.         EDI = buf_offset;
 405.         $int 0x40;
 406. }
 407.  
 408. :void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
 409. {
 410.         EAX = 47;
 411.         EBX = count<<16;
 412.         ECX = number_or_offset;
 413.         EDX = x<<16+y;
 414.         ESI = fontType<<24+color;
 415.         $int 0x40;
 416. }
 417.  
 418. :void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
 419. {
 420.   EAX = 36;
 421.   EBX = dst_offset;
 422.   ECX = w << 16 + h;
 423.   EDX = x << 16 + y;
 424.   $int  0x40;
 425. }
 426.  
 427. :dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
 428. {
 429.         EAX = 35;
 430.         EBX = _y * screen.width + _x;
 431.         $int 64
 432. }
 433.  
 434. :void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
 435. {
 436.         EAX = 7;
 437.         EBX = data_offset;
 438.         ECX = w<<16+h;
 439.         EDX = x<<16+y;
 440.         $int 0x40
 441. }
 442.  
 443. void PutPaletteImage(dword EBX,w,h,x,y,ESI,EDI)
 444. {
 445.         EAX = 65;
 446.         ECX = w<<16+h;
 447.         EDX = x<<16+y;
 448.         EBP = 0;
 449.         $int 0x40
 450. }
 451.  
 452. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 453. {
 454.   EAX=1;
 455.   $int 0x40
 456. }
 457.  
 458. :void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
 459. {
 460.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 461.         EAX = 13;
 462.         EBX = x<<16+w;
 463.         ECX = y<<16+h;
 464.         EDX = color;
 465.         $int 0x40
 466. }
 467.  
 468. void DefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
 469. {
 470.         EAX = 8;
 471.         $push edx
 472.         EDX += BT_DEL;
 473.         $int 0x40;
 474.         $pop edx
 475.         EBX = x<<16+w;
 476.         ECX = y<<16+h;
 477.         $int 0x40
 478. }
 479.  
 480. inline RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
 481. {
 482.         EAX = 18;
 483.         EBX = 22;
 484.         ECX = 3;
 485.         EDX = ID_REFRESH;
 486.         $int 0x40
 487.         EAX = 18;
 488.         EBX = 3;
 489.         EDX = ID_ACTIVE;
 490.         $int 0x40
 491. }
 492.  
 493. :void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 494. {
 495.         EAX = 8;
 496.         EBX = x<<16+w;
 497.         ECX = y<<16+h;
 498.         EDX = id;
 499.         ESI = color;
 500.         $int 0x40
 501. }
 502.  
 503. void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 504. {
 505.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
 506. }
 507.  
 508. :void EventDragWindow()
 509. {
 510.         dword tmp_x,tmp_y;
 511.         dword z1,z2;
 512.         tmp_x = mouse.x;
 513.         tmp_y = mouse.y;
 514.         do {
 515.                 mouse.get();
 516.                 if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
 517.                 {
 518.                         z1 = Form.left + mouse.x - tmp_x;
 519.                         z2 = Form.top + mouse.y - tmp_y;
 520.                         if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form.width-10)z1=screen.width-Form.width;
 521.                         if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form.height-10)z2=screen.height-Form.height;
 522.                         MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
 523.                         draw_window();
 524.                 }
 525.                 pause(1);
 526.         } while (mouse.lkm);
 527. }
 528.  
 529. :void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
 530. {
 531.         DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
 532. }
 533.  
 534. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 535. {
 536.         EAX = 8;
 537.         EDX += BT_DEL;
 538.         $int 0x40
 539. }
 540.  
 541. inline fastcall dword GetStartTime()
 542. {
 543.         $mov eax,26
 544.         $mov ebx,9
 545.         $int 0x40
 546. }
 547.  
 548. :dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
 549. :void _EventRedrawWindow()
 550. {
 551.         loop()switch(WaitEvent())
 552.         {
 553.                 case evReDraw:
 554.                         DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,100,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
 555.                         pause(10);
 556.                         ExitProcess();
 557.                         break;
 558.         }
 559. }
 560. :char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
 561. :void EventRedrawWindow(dword x,y)
 562. {
 563.         X_EventRedrawWindow = x;
 564.         Y_EventRedrawWindow = y;
 565.         CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
 566. }
 567.  
 568. :struct obj
 569. {
 570.         dword x,y,w,h;
 571.         void set_size();
 572. };
 573.  
 574. :void obj::set_size(dword _x, _y, _w, _h)
 575. {
 576.         x=_x;
 577.         y=_y;
 578.         w=_w;
 579.         h=_h;
 580. }
 581.  
 582. :struct _screen
 583. {
 584.         dword width,height;
 585. } screen;
 586.  
 587. :byte skin_height;
 588.  
 589. :void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
 590. {
 591.         EDI = in_date;
 592.         EAX = 47;
 593.         EBX = 2<<16;
 594.         EDX = x<<16+y;
 595.         ESI = 0x90<<24+color;
 596.         ECX = EDI.date.day;
 597.         $int 0x40;
 598.         EDX += 20<<16;
 599.         ECX = EDI.date.month;
 600.         $int 0x40;
 601.         EDX += 20<<16;
 602.         EBX = 4<<16;
 603.         ECX = EDI.date.year;
 604.         $int 0x40;
 605.         DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
 606.         DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
 607. }
 608.  
 609. :void __path_name__(dword BUF,PATH)
 610. {
 611.         dword beg = PATH;
 612.         dword pos = PATH;
 613.         dword sav = PATH;
 614.         dword i;
 615.         while(DSBYTE[pos])
 616.         {
 617.                 if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
 618.                 pos++;
 619.         }
 620.         i = sav-beg;
 621.         while(i)
 622.         {
 623.                 DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
 624.                 beg++;
 625.                 BUF++;
 626.                 i--;
 627.         }
 628.         /*while(DSBYTE[beg])
 629.         {
 630.                 DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
 631.                 beg++;
 632.                 BUF1++;
 633.         }*/
 634.         //DSBYTE[BUF1] = 0;
 635.         DSBYTE[BUF] = 0;
 636. }
 637. char __BUF_DIR__[4096];
 638. :struct SELF
 639. {
 640.         dword dir;
 641.         dword file;
 642.         dword path;
 643. } self;
 644.  
 645. dword __generator;  // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
 646.  
 647. :dword program_path_length;
 648.  
 649. //The initialization of the initial data before running
 650. void ______INIT______()
 651. {
 652.         //if (program_path[0]!='/') I_Path++;
 653.        
 654.         self.dir = #__BUF_DIR__;
 655.         self.file = 0;
 656.         self.path = I_Path;
 657.         __path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
 658.        
 659.         skin_height   = GetSkinHeight();
 660.         screen.width  = GetScreenWidth()+1;
 661.         screen.height = GetScreenHeight()+1;
 662.        
 663.         DOUBLE_CLICK_DELAY = GetMouseDoubleClickDelay();
 664.         __generator = GetStartTime();
 665.        
 666.         mem_init();
 667.  
 668.  
 669.         main();
 670.         ExitProcess();
 671. }
 672. ______STOP______:
 673. #endif
 674.  
 675. #ifndef INCLUDE_MEM_H
 676. #include "../lib/mem.h"
 677. #endif
 678.  
 679. #ifndef INCLUDE_DEBUG_H
 680. #include "../lib/debug.h"
 681. #endif