Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 6563 | Rev 6662 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
 4. #define INCLUDE_KOLIBRI_H
 5. #print "[include <kolibri.h>]\n"
 6.  
 7. #pragma option OST
 8. #pragma option ON
 9. #pragma option cri-
 10. #pragma option -CPA
 11. #initallvar 0
 12. #jumptomain FALSE
 13.  
 14. #startaddress 0
 15.  
 16. #code32 TRUE
 17.  
 18. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 19. dword  os_version   = 0x00000001;
 20. dword  start_addr   = #______INIT______;
 21. dword  final_addr   = #______STOP______+32;
 22. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 23. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 24. dword  I_Param      = #param;
 25. dword  I_Path       = #program_path;
 26. char param[4096];
 27. char program_path[4096];
 28.  
 29. #define bool      int
 30.  
 31. #define NULL      0
 32. #define OLD      -1
 33. #define true      1
 34. #define false     0
 35.  
 36. //Process Events
 37. #define evReDraw  1
 38. #define evKey     2
 39. #define evButton  3
 40. #define evDesktop 5
 41. #define evMouse   6
 42. #define evIPC     7
 43. #define evNetwork 8
 44. #define evDebug   9
 45.  
 46. //Button options
 47. #define BT_DEL      0x80000000
 48. #define BT_HIDE     0x40000000
 49. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 50.  
 51. //allow event mask
 52. #define EVENT_MASK_REDRAW   000000001b
 53. #define EVENT_MASK_KEYBOARD 000000010b
 54. #define EVENT_MASK_BUTTONS  000000100b
 55. #define EVENT_MASK_DESKTOP  000010000b
 56. #define EVENT_MASK_MOUSE    000100000b
 57. #define EVENT_MASK_IPC      001000000b
 58. #define EVENT_MASK_NETWORK  010000000b
 59. #define EVENT_MASK_DEBUG    100000000b
 60.  
 61. //ARGS FUNCTION
 62. #define END_ARGS 0xFF00FF
 63. //-------------------------------------------------------------------------
 64.  
 65. #include "../lib/system.h"
 66. #include "../lib/mouse.h"
 67. #include "../lib/keyboard.h"
 68.  
 69. :struct raw_image {
 70.         dword w, h, data;
 71. };
 72.  
 73. //------------------------------------------------------------------------------
 74. :dword wait_event_code;
 75. inline fastcall dword WaitEvent()
 76. {
 77.         $mov eax,10
 78.         $int 0x40
 79.         wait_event_code = EAX;
 80.         //if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
 81.         //return wait_event_code;
 82. }
 83.  
 84. inline fastcall dword CheckEvent()
 85. {
 86.         $mov eax,11
 87.         $int 0x40
 88. }
 89.  
 90. inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
 91. {
 92.         $mov eax,23
 93.         $int 0x40
 94. }
 95.  
 96. inline fastcall SetEventMask(EBX)
 97. {
 98.         $mov eax,40
 99.         $int 0x40
 100. }
 101.  
 102.  
 103. inline fastcall pause(EBX)
 104. {
 105.         $mov eax, 5
 106.         $int 0x40
 107. }
 108.  
 109. inline fastcall word GetButtonID()
 110. {
 111.         $mov eax,17
 112.         $int  0x40
 113.         $shr eax,8
 114. }
 115.  
 116. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 117. {
 118.         $mov eax, 18
 119.         $mov ebx, 16
 120.         $int 0x40
 121.         //return eax = ðàçìåð ñâîáîäíîé ïàìÿòè â êèëîáàéòàõ
 122. }
 123.  
 124. inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 125. {
 126.         $mov eax, 68
 127.         $mov ebx, 16
 128.         $int 0x40
 129.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 130. }
 131.  
 132. inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 133. {
 134.         $mov eax, 68
 135.         $mov ebx, 17
 136.         $int 0x40
 137.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 138. }
 139.  
 140. struct proc_info
 141. {
 142.         #define SelfInfo -1
 143.         dword   use_cpu;
 144.         word    pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
 145.         unsigned char name[11];
 146.         char    rezerv2;
 147.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 148.         word    status_slot,rezerv3;
 149.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 150.         char    status_window;
 151.         dword   cwidth,cheight;
 152.         byte    reserved[1024-71-8];
 153. };
 154.  
 155. inline fastcall void GetProcessInfo(EBX, ECX)
 156. {
 157.         $mov eax,9;
 158.         $int  0x40
 159.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 160.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - GetSkinHeight() - 4; //set cheight
 161. }
 162.  
 163. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 164. {
 165.         $mov eax,34
 166.         $int 0x40
 167. }
 168.  
 169. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 170. {
 171.         EAX = 18;
 172.         EBX = 21;
 173.         $int 0x40
 174. }
 175.  
 176. inline fastcall int GetActiveProcess()
 177. {
 178.         EAX = 18;
 179.         EBX = 7;
 180.         $int 0x40
 181. }
 182.  
 183. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 184. {
 185.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 186.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 187.         return 0;
 188. }
 189.  
 190. inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
 191. {
 192.         EAX = 18;
 193.         EBX = 3;
 194.         $int 0x40
 195. }
 196.  
 197. inline fastcall int MinimizeWindow()
 198. {
 199.         EAX = 18;
 200.         EBX = 10;
 201.         $int 0x40
 202. }
 203.  
 204. inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
 205. {
 206.         $mov eax,51
 207.         $mov ebx,1
 208.         $int 0x40
 209. }
 210.  
 211. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 212. {
 213.         $mov eax,68
 214.         $mov ebx,1
 215.         $int 0x40
 216. }
 217.  
 218. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 219. {
 220.         $mov eax, 72
 221.         $mov ebx, 1
 222.         $int 0x40
 223. }
 224.  
 225. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 226. {
 227.         $mov eax,18;
 228.         $mov ebx,18;
 229.         $int 0x40
 230. }
 231.  
 232. #define TURN_OFF 2
 233. #define REBOOT 3
 234. #define KERNEL 4
 235. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 236. {
 237.         $mov eax, 18
 238.         $mov ebx, 9
 239.         $int 0x40
 240. }
 241.  
 242. inline fastcall ExitProcess()
 243. {
 244.         $mov eax,-1;
 245.         $int 0x40
 246. }
 247.  
 248. //------------------------------------------------------------------------------
 249.  
 250. inline fastcall void SetCurDir( ECX)
 251. {
 252.   EAX=30;
 253.   EBX=1;
 254.   $int 0x40
 255. }
 256.  
 257.  
 258. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 259. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 260. {
 261.         EAX = 26;
 262.         EBX = 5;
 263.         $int 0x40
 264. }
 265.  
 266. inline fastcall GetSkinHeight()
 267. {
 268.         $push ebx
 269.         $mov  eax,48
 270.         $mov  ebx,4
 271.         $int 0x40
 272.         $pop  ebx
 273. }
 274.  
 275. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 276. {
 277.         EAX = 48;
 278.         EBX = 8;
 279.         $int 0x40
 280. }
 281.  
 282. inline fastcall int GetScreenWidth()
 283. {
 284.         $mov eax, 14
 285.         $int 0x40
 286.         $shr eax, 16
 287. }
 288.  
 289. inline fastcall int GetScreenHeight()
 290. {
 291.         $mov eax, 14
 292.         $int 0x40
 293.         $and eax,0x0000FFFF
 294. }
 295.  
 296. inline fastcall int GetClientTop()
 297. {
 298.         $mov eax, 48
 299.         $mov ebx, 5
 300.         $int 0x40
 301.         $mov eax, ebx
 302.         $shr eax, 16
 303. }
 304.  
 305. inline fastcall int GetClientHeight()
 306. {
 307.         $mov eax, 48
 308.         $mov ebx, 5
 309.         $int 0x40
 310.         $mov eax, ebx
 311. }
 312.  
 313. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 314. {
 315.         $mov eax, 68
 316.         $mov ebx, 19
 317.         $int  0x40
 318. }
 319.  
 320. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 321. {
 322.         $shr eax,cl
 323.         $and eax,1
 324. }
 325.  
 326. //------------------------------------------------------------------------------
 327.  
 328. void DefineAndDrawWindow(dword x, y, size_w, size_h, byte WindowType,dword WindowAreaColor, EDI, ESI)
 329. {
 330.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 331.         EBX = 1;
 332.         $int 0x40
 333.        
 334.         $xor EAX,EAX
 335.         EBX = x << 16 + size_w;
 336.         ECX = y << 16 + size_h;
 337.  
 338.         EDX = WindowType << 24 | WindowAreaColor;
 339.         $int 0x40
 340.  
 341.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 342.         EBX = 2;
 343.         $int 0x40
 344. }
 345.  
 346. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 347. {
 348.         $mov eax, 67
 349.         $int 0x40
 350. }
 351.  
 352. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 353. {
 354.         EAX = 71;
 355.         EBX = 1;
 356.         $int 0x40;
 357. }
 358.  
 359. void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, EDX)
 360. {
 361.         EAX = 4;
 362.         EBX = x<<16+y;
 363.         ECX = fontType<<24+color;
 364.         ESI = 0;
 365.         $int 0x40;
 366.         $add ebx, 1<<16
 367.         $int 0x40
 368. }
 369.  
 370. void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, EDX)
 371. {
 372.         EAX = 4;
 373.         EBX = x<<16+y;
 374.         ECX = fontType<<24+color;
 375.         $int 0x40;
 376. }
 377.  
 378. dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, EDX, EDI)
 379. {
 380.         EAX = 4;
 381.         EBX = x<<16+y;
 382.         ECX = fontType<<24+color;
 383.         $int 0x40;
 384. }
 385.  
 386. void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, ECX)
 387. {
 388.         EAX = 47;
 389.         EBX = count<<16;
 390.         EDX = x<<16+y;
 391.         ESI = fontType<<24+color;
 392.         $int 0x40;
 393. }
 394.  
 395. void CopyScreen(dword EBX, x, y, w, h)
 396. {
 397.   EAX = 36;
 398.   ECX = w << 16 + h;
 399.   EDX = x << 16 + y;
 400.   $int  0x40;
 401. }
 402.  
 403. :dword GetPixelColor(dword x, x_size, y)
 404. {
 405.         $mov eax, 35
 406.         EBX= y*x_size+x;
 407.         $int 0x40
 408. }
 409.  
 410.  
 411. void _PutImage(dword x,y, w,h, EBX)
 412. {
 413.         EAX = 7;
 414.         ECX = w<<16+h;
 415.         EDX = x<<16+y;
 416.         $int 0x40
 417. }
 418.  
 419. void PutPaletteImage(dword EBX,w,h,x,y,ESI,EDI)
 420. {
 421.         EAX = 65;
 422.         ECX = w<<16+h;
 423.         EDX = x<<16+y;
 424.         EBP = 0;
 425.         $int 0x40
 426. }
 427.  
 428. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 429. {
 430.   EAX=1;
 431.   $int 0x40
 432. }
 433.  
 434. void DrawBar(dword x,y,w,h,EDX)
 435. {
 436.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 437.         EAX = 13;
 438.         EBX = x<<16+w;
 439.         ECX = y<<16+h;
 440.         $int 0x40
 441. }
 442.  
 443. void DefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
 444. {
 445.         EAX = 8;
 446.         $push edx
 447.         EDX += BT_DEL;
 448.         $int 0x40;
 449.         $pop edx
 450.         EBX = x<<16+w;
 451.         ECX = y<<16+h;
 452.         $int 0x40
 453. }
 454.  
 455. inline RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
 456. {
 457.         EAX = 18;
 458.         EBX = 22;
 459.         ECX = 3;
 460.         EDX = ID_REFRESH;
 461.         $int 0x40
 462.         EAX = 18;
 463.         EBX = 3;
 464.         EDX = ID_ACTIVE;
 465.         $int 0x40
 466. }
 467.  
 468. void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
 469. {
 470.         EAX = 8;
 471.         EBX = x<<16+w;
 472.         ECX = y<<16+h;
 473.         $int 0x40
 474. }
 475.  
 476. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 477. {
 478.         EAX = 8;
 479.         EDX += BT_DEL;
 480.         $int 0x40
 481. }
 482.  
 483. inline fastcall dword GetStartTime()
 484. {
 485.         $mov eax,26
 486.         $mov ebx,9
 487.         $int 0x40
 488. }
 489.  
 490. :dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
 491. :void _EventRedrawWindow()
 492. {
 493.         loop()switch(WaitEvent())
 494.         {
 495.                 case evReDraw:
 496.                         DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,100,1,1,0x34,0xFFFFFF,"");
 497.                         pause(10);
 498.                         ExitProcess();
 499.                         break;
 500.         }
 501. }
 502. :char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
 503. :void EventRedrawWindow(dword x,y)
 504. {
 505.         X_EventRedrawWindow = x;
 506.         Y_EventRedrawWindow = y;
 507.         CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
 508. }
 509.  
 510. :struct obj
 511. {
 512.         dword x,y,w,h;
 513.         void size();
 514. };
 515.  
 516. :void obj::size(dword _x, _y, _w, _h)
 517. {
 518.         x=_x;
 519.         y=_y;
 520.         w=_w;
 521.         h=_h;
 522. }
 523.  
 524. :struct _screen
 525. {
 526.         dword width,height;
 527. } screen;
 528.  
 529. :byte skin_height;
 530.  
 531. :void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
 532. {
 533.         EDI = in_date;
 534.         EAX = 47;
 535.         EBX = 2<<16;
 536.         EDX = x<<16+y;
 537.         ESI = 0x90<<24+color;
 538.         ECX = EDI.date.day;
 539.         $int 0x40;
 540.         EDX += 20<<16;
 541.         ECX = EDI.date.month;
 542.         $int 0x40;
 543.         EDX += 20<<16;
 544.         EBX = 4<<16;
 545.         ECX = EDI.date.year;
 546.         $int 0x40;
 547.         DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
 548.         DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
 549. }
 550.  
 551. :void __path_name__(dword BUF,PATH)
 552. {
 553.         dword beg = PATH;
 554.         dword pos = PATH;
 555.         dword sav = PATH;
 556.         dword i;
 557.         while(DSBYTE[pos])
 558.         {
 559.                 if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
 560.                 pos++;
 561.         }
 562.         i = sav-beg;
 563.         while(i)
 564.         {
 565.                 DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
 566.                 beg++;
 567.                 BUF++;
 568.                 i--;
 569.         }
 570.         /*while(DSBYTE[beg])
 571.         {
 572.                 DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
 573.                 beg++;
 574.                 BUF1++;
 575.         }*/
 576.         //DSBYTE[BUF1] = 0;
 577.         DSBYTE[BUF] = 0;
 578. }
 579. char __BUF_DIR__[4096];
 580. :struct SELF
 581. {
 582.         dword dir;
 583.         dword file;
 584.         dword path;
 585. } self;
 586.  
 587. dword __generator;  // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
 588.  
 589. :dword program_path_length;
 590.  
 591. //The initialization of the initial data before running
 592. void ______INIT______()
 593. {
 594.         self.dir = #__BUF_DIR__;
 595.         self.file = 0;
 596.         self.path = I_Path;
 597.         __path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
 598.        
 599.         skin_height   = GetSkinHeight();
 600.         screen.width  = GetScreenWidth();
 601.         screen.height = GetScreenHeight();
 602.        
 603.         //program_path_length = strlen(I_Path);
 604.         DOUBLE_CLICK_DELAY = GetMouseDoubleClickDelay();
 605.         __generator = GetStartTime();
 606.        
 607.         mem_init();
 608.  
 609.         main();
 610.         ExitProcess();
 611. }
 612. ______STOP______:
 613. #endif
 614.  
 615. #ifndef INCLUDE_MEM_H
 616. #include "../lib/mem.h"
 617. #endif
 618.  
 619. #ifndef INCLUDE_DEBUG_H
 620. #include "../lib/debug.h"
 621. #endif