Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 4137 | Rev 4536 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #startaddress 0
 4. #code32 TRUE
 5.  
 6. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 7. dword  os_version   = 0x00000001;
 8. dword  start_addr   = #main;
 9. dword  final_addr   = #stop+32;
 10. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 11. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 12. dword  I_Param      = #param;
 13. dword  I_Path       = #program_path;
 14. char param[4096];
 15. char program_path[4096];
 16.  
 17. #define NULL      0
 18. #define OLD      -1
 19. #define true      1
 20. #define false     0
 21.  
 22. //Events
 23. #define evMouse   6
 24. #define evButton  3
 25. #define evKey     2
 26. #define evReDraw  1
 27.  
 28. //Button options
 29. #define BT_DEL      0x80000000
 30. #define BT_HIDE     0x40000000
 31. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 32.  
 33. //-------------------------------------------------------------------------
 34.  
 35. struct mouse
 36. {
 37.         signed x,y,lkm,pkm,hor,vert;
 38.         void get();
 39. };
 40.  
 41. void mouse::get()
 42. {
 43.         EAX = 37;
 44.         EBX = 1;
 45.         $int    0x40
 46.         $mov    ebx, eax
 47.         $shr    eax, 16
 48.         $and    ebx,0x0000FFFF
 49.         x = EAX;
 50.         y = EBX;
 51.         if (x>6000) x-=65535;
 52.         if (y>6000) y-=65535;
 53.         EAX = 37;
 54.         EBX = 2;
 55.         $int    0x40
 56.         $mov    ebx, eax
 57.         $and    eax, 0x00000001
 58.         $shr    ebx, 1
 59.         $and    ebx, 0x00000001
 60.         lkm = EAX;
 61.         pkm = EBX;
 62.         EAX = 37; //áªà®««
 63.         EBX = 7;
 64.         $int    0x40
 65.         $mov    ebx, eax
 66.         $shr    eax, 16
 67.         $and    ebx,0x0000FFFF
 68.         //hor = EAX;
 69.         vert = EBX;
 70. }
 71.  
 72.  
 73. struct system_colors
 74. {
 75.         dword frame,grab,grab_button,grab_button_text,grab_text,
 76.               work,work_button,work_button_text,work_text,work_graph;
 77.         void get();
 78. };
 79.  
 80. void system_colors::get()
 81. {
 82.         EAX = 48;
 83.         EBX = 3;
 84.         ECX = #frame;
 85.         EDX = 40;
 86.         $int 0x40
 87. }
 88.  
 89. //------------------------------------------------------------------------------
 90.  
 91. inline fastcall dword WaitEvent()
 92. {
 93.         $mov eax,10
 94.         $int 0x40
 95. }
 96.  
 97. inline fastcall dword CheckEvent()
 98. {
 99.         $mov eax,11
 100.         $int 0x40
 101. }
 102.  
 103. inline fastcall dword WaitEventTimeout( EBX)
 104. {
 105.         $mov eax,23
 106.         $int 0x40
 107. }
 108.  
 109. inline fastcall SetEventMask( EBX)
 110. {
 111.         $mov eax,40
 112.         $int 0x40
 113. }
 114.  
 115. inline fastcall ScancodesGeting(){
 116.         $mov eax,66
 117.         $mov ebx,1
 118.         $mov ecx,1 //᪠­ª®¤ë
 119.         $int 0x40
 120. }
 121.  
 122. inline fastcall word GetKey()  //+Gluk fix
 123. {
 124.                 $push edx
 125. GETKEY:
 126.                 $mov  eax,2
 127.                 $int  0x40
 128.                 $cmp eax,1
 129.                 $jne GETKEYI
 130.                 $mov ah,dh
 131.                 $jmp GETKEYII //jz?
 132. GETKEYI:
 133.                 $mov dh,ah
 134.                 $jmp GETKEY
 135. GETKEYII:
 136.                 $pop edx
 137.                 $shr eax,8
 138. }
 139.  
 140.  
 141. inline fastcall pause( EBX)
 142. {
 143.         $mov eax, 5
 144.         $int 0x40
 145. }
 146.  
 147. inline fastcall word GetButtonID()
 148. {
 149.         $mov eax,17
 150.         $int  0x40
 151.         $shr eax,8
 152. }
 153.  
 154. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 155. {
 156.         $mov eax, 18
 157.         $mov ebx, 16
 158.         $int 0x40
 159.         //return eax = ðàçìåð ñâîáîäíîé ïàìÿòè â êèëîáàéòàõ
 160. }
 161.  
 162. inline fastcall dword LoadDriver( ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 163. {
 164.         $mov eax, 68
 165.         $mov ebx, 16
 166.         $int 0x40
 167.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 168. }
 169.  
 170. inline fastcall dword RuleDriver( ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 171. {
 172.         $mov eax, 68
 173.         $mov ebx, 17
 174.         $int 0x40
 175.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 176. }
 177.  
 178. struct proc_info
 179. {
 180.         #define SelfInfo -1
 181.         dword   use_cpu;
 182.         word    pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
 183.         unsigned char name[11];
 184.         char    rezerv2;
 185.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 186.         word    status_slot,rezerv3;
 187.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 188.         char    status_window;
 189.         dword   cwidth,cheight;
 190.         byte    reserved[1024-71-8];
 191. };
 192.  
 193. inline fastcall void GetProcessInfo( EBX, ECX)
 194. {
 195.         $mov eax,9;
 196.         $int  0x40
 197.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 198.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - GetSkinHeight() - 4; //set cheight
 199. }
 200.  
 201. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 202. {
 203.         $mov eax,34
 204.         $int 0x40
 205. }
 206.  
 207. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 208. {
 209.         EAX = 18;
 210.         EBX = 21;
 211.         $int 0x40
 212. }
 213.  
 214. inline fastcall int GetActiveProcess()
 215. {
 216.         EAX = 18;
 217.         EBX = 7;
 218.         $int 0x40
 219. }
 220.  
 221. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 222. {
 223.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 224.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 225.         return 0;
 226. }
 227.  
 228. inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
 229. {
 230.         EAX = 18;
 231.         EBX = 3;
 232.         $int 0x40
 233. }
 234.  
 235. inline fastcall int CreateThread( ECX,EDX)
 236. {
 237.         $mov eax,51
 238.         $mov ebx,1
 239.         $int 0x40
 240. }
 241.  
 242. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 243. {
 244.         $mov eax,68
 245.         $mov ebx,1
 246.         $int 0x40
 247. }
 248.  
 249. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 250. {
 251.         $mov eax, 72
 252.         $mov ebx, 1
 253.         $int 0x40
 254. }
 255.  
 256. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 257. {
 258.         $mov eax,18;
 259.         $mov ebx,18;
 260.         $int 0x40
 261. }
 262.  
 263. #define TURN_OFF 2
 264. #define REBOOT 3
 265. #define KERNEL 4
 266. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 267. {
 268.         $mov eax, 18
 269.         $mov ebx, 9
 270.         $int 0x40
 271. }
 272.  
 273. inline fastcall ExitProcess()
 274. {
 275.         $mov eax,-1;
 276.         $int 0x40
 277. }
 278.  
 279. //------------------------------------------------------------------------------
 280.  
 281. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 282. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 283. {
 284.         EAX = 26;
 285.         EBX = 5;
 286.         $int 0x40
 287. }
 288.  
 289. inline fastcall GetSkinHeight()
 290. {
 291.         $push ebx
 292.         $mov  eax,48
 293.         $mov  ebx,4
 294.         $int 0x40
 295.         $pop  ebx
 296. }
 297.  
 298. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 299. {
 300.         EAX = 48;
 301.         EBX = 8;
 302.         $int 0x40
 303. }
 304.  
 305. inline fastcall int GetScreenWidth()
 306. {
 307.         $mov eax, 14
 308.         $int 0x40
 309.         $shr eax, 16
 310. }
 311.  
 312. inline fastcall int GetScreenHeight()
 313. {
 314.         $mov eax, 14
 315.         $int 0x40
 316.         $and eax,0x0000FFFF
 317. }
 318.  
 319. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 320. {
 321.         $mov eax, 68
 322.         $mov ebx, 19
 323.         $int  0x40
 324. }
 325.  
 326. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 327. {
 328.         $shr eax,cl
 329.         $and eax,1
 330. }
 331.  
 332. inline fastcall int PlaySpeaker( ESI)
 333. {
 334.         $mov eax, 55
 335.         $mov ebx, 55
 336.         $int 0x40
 337. }
 338.  
 339. inline fastcall void debug( EDX)
 340. {
 341.         $push eax
 342.         $push ebx
 343.         $push ecx
 344.         $mov eax, 63
 345.         $mov ebx, 1
 346. NEXT_CHAR:
 347.         $mov ecx, DSDWORD[edx]
 348.         $or      cl, cl
 349.         $jz  DONE
 350.         $int 0x40
 351.         $inc edx
 352.         $jmp NEXT_CHAR
 353. DONE:
 354.         $mov cl, 13
 355.         $int 0x40
 356.         $mov cl, 10
 357.         $int 0x40
 358.         $pop ecx
 359.         $pop ebx
 360.         $pop eax
 361. }
 362.  
 363.  
 364. inline fastcall void debugch( ECX)
 365. {
 366.         $push eax
 367.         $push ebx
 368.         $mov eax,63
 369.         $mov ebx,1
 370.         $int 0x40
 371.         $pop ebx
 372.         $pop eax
 373. }
 374. //------------------------------------------------------------------------------
 375.  
 376. void DefineAndDrawWindow(dword x, y, size_w, size_h, byte WindowType,dword WindowAreaColor, EDI, ESI)
 377. {
 378.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 379.         EBX = 1;
 380.         $int 0x40
 381.        
 382.         EAX = 0;
 383.         EBX = x << 16 + size_w;
 384.         ECX = y << 16 + size_h;
 385.         EDX = WindowType << 24 | WindowAreaColor;
 386.         $int 0x40
 387.  
 388.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 389.         EBX = 2;
 390.         $int 0x40
 391. }
 392.  
 393. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 394. {
 395.         $mov eax, 67
 396.         $int 0x40
 397. }
 398.  
 399. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 400. {
 401.         EAX = 71;
 402.         EBX = 1;
 403.         $int 0x40;
 404. }
 405.  
 406. void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, EDX)
 407. {
 408.         EAX = 4;
 409.         EBX = x<<16+y;
 410.         ECX = fontType<<24+color;
 411.         ESI = 0;
 412.         $int 0x40;
 413.         $add ebx, 1<<16
 414.         $int 0x40
 415. }
 416.  
 417. void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, EDX)
 418. {
 419.         EAX = 4;
 420.         EBX = x<<16+y;
 421.         ECX = fontType<<24+color;
 422.         $int 0x40;
 423. }
 424.  
 425. dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, EDX, EDI)
 426. {
 427.         EAX = 4;
 428.         EBX = x<<16+y;
 429.         ECX = fontType<<24+color;
 430.         $int 0x40;
 431. }
 432.  
 433. void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, ECX)
 434. {
 435.         EAX = 47;
 436.         EBX = count<<16;
 437.         EDX = x<<16+y;
 438.         ESI = fontType<<24+color;
 439.         $int 0x40;
 440. }
 441.  
 442. void CopyScreen(dword EBX, x, y, w, h)
 443. {
 444.   EAX = 36;
 445.   ECX = w << 16 + h;
 446.   EDX = x << 16 + y;
 447.   $int  0x40;
 448. }
 449.  
 450. :dword GetPixelColor(dword x, x_size, y)
 451. {
 452.         $mov eax, 35
 453.         EBX= y*x_size+x;
 454.         $int 0x40
 455. }
 456.  
 457.  
 458. void _PutImage(dword x,y, w,h, EBX)
 459. {
 460.         EAX = 7;
 461.         ECX = w<<16+h;
 462.         EDX = x<<16+y;
 463.         $int 0x40
 464. }
 465.  
 466. void PutPaletteImage(dword EBX,w,h,x,y,ESI,EDI)
 467. {
 468.         EAX = 65;
 469.         ECX = w<<16+h;
 470.         EDX = x<<16+y;
 471.         EBP = 0;
 472.         $int 0x40
 473. }
 474.  
 475. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 476. {
 477.   EAX=1;
 478.   $int 0x40
 479. }
 480.  
 481. void DrawBar(dword x,y,w,h,EDX)
 482. {
 483.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 484.         EAX = 13;
 485.         EBX = x<<16+w;
 486.         ECX = y<<16+h;
 487.         $int 0x40
 488. }
 489.  
 490. void DefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
 491. {
 492.         EAX = 8;
 493.         $push edx
 494.         EDX += BT_DEL;
 495.         $int 0x40;
 496.         $pop edx
 497.         EBX = x<<16+w;
 498.         ECX = y<<16+h;
 499.         $int 0x40
 500. }
 501.  
 502. void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
 503. {
 504.         EAX = 8;
 505.         EBX = x<<16+w;
 506.         ECX = y<<16+h;
 507.         $int 0x40
 508. }
 509.  
 510. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 511. {
 512.         EAX = 8;
 513.         EDX += BT_DEL;
 514.         $int 0x40;
 515. }