Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 3877 | Rev 3991 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #startaddress 0
 4. #code32 TRUE
 5.  
 6. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 7. dword  os_version   = 0x00000001;
 8. dword  start_addr   = #main;
 9. dword  final_addr   = #stop+32;
 10. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 11. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 12. dword  I_Param      = #param;
 13. dword  I_Path       = #program_path;
 14. char param[4096];
 15. char program_path[4096];
 16.  
 17. #define NULL      0
 18. #define OLD      -1
 19. #define true      1
 20. #define false     0
 21.  
 22. //Events
 23. #define evMouse   6
 24. #define evButton  3
 25. #define evKey     2
 26. #define evReDraw  1
 27.  
 28. //Button options
 29. #define BT_DEL      0x80000000
 30. #define BT_HIDE     0x40000000
 31. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 32.  
 33. //-------------------------------------------------------------------------
 34.  
 35. struct mouse
 36. {
 37.         signed int x,y,lkm,pkm,hor,vert;
 38.         void get();
 39. };
 40.  
 41. void mouse::get()
 42. {
 43.         EAX = 37;
 44.         EBX = 1;
 45.         $int    0x40
 46.         $mov    ebx, eax
 47.         $shr    eax, 16
 48.         $and    ebx,0x0000FFFF
 49.         x = EAX;
 50.         y = EBX;
 51.         EAX = 37;
 52.         EBX = 2;
 53.         $int    0x40
 54.         $mov    ebx, eax
 55.         $and    eax, 0x00000001
 56.         $shr    ebx, 1
 57.         $and    ebx, 0x00000001
 58.         lkm = EAX;
 59.         pkm = EBX;
 60.         EAX = 37; //áªà®««
 61.         EBX = 7;
 62.         $int    0x40
 63.         $mov    ebx, eax
 64.         $shr    eax, 16
 65.         $and    ebx,0x0000FFFF
 66.         //hor = EAX;
 67.         vert = EBX;
 68.         if (y>6000) y=0;
 69. }
 70.  
 71.  
 72. struct system_colors
 73. {
 74.         dword frame,grab,grab_button,grab_button_text,grab_text,
 75.               work,work_button,work_button_text,work_text,work_graph;
 76.         void get();
 77. };
 78.  
 79. void system_colors::get()
 80. {
 81.         EAX = 48;
 82.         EBX = 3;
 83.         ECX = #frame;
 84.         EDX = 40;
 85.         $int 0x40
 86. }
 87.  
 88. //------------------------------------------------------------------------------
 89.  
 90. inline fastcall dword WaitEvent()
 91. {
 92.         $mov eax,10
 93.         $int 0x40
 94. }
 95.  
 96. inline fastcall dword CheckEvent()
 97. {
 98.         $mov eax,11
 99.         $int 0x40
 100. }
 101.  
 102. inline fastcall dword WaitEventTimeout( EBX)
 103. {
 104.         $mov eax,23
 105.         $int 0x40
 106. }
 107.  
 108. inline fastcall SetEventMask( EBX)
 109. {
 110.         $mov eax,40
 111.         $int 0x40
 112. }
 113.  
 114. inline fastcall ScancodesGeting(){
 115.         $mov eax,66
 116.         $mov ebx,1
 117.         $mov ecx,1 //᪠­ª®¤ë
 118.         $int 0x40
 119. }
 120.  
 121. inline fastcall word GetKey()  //+Gluk fix
 122. {
 123.                 $push edx
 124. GETKEY:
 125.                 $mov  eax,2
 126.                 $int  0x40
 127.                 $cmp eax,1
 128.                 $jne GETKEYI
 129.                 $mov ah,dh
 130.                 $jmp GETKEYII //jz?
 131. GETKEYI:
 132.                 $mov dh,ah
 133.                 $jmp GETKEY
 134. GETKEYII:
 135.                 $pop edx
 136.                 $shr eax,8
 137. }
 138.  
 139.  
 140. inline fastcall pause( EBX)
 141. {
 142.         $mov eax, 5
 143.         $int 0x40
 144. }
 145.  
 146. inline fastcall word GetButtonID()
 147. {
 148.         $mov eax,17
 149.         $int  0x40
 150.         $shr eax,8
 151. }
 152.  
 153. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 154. {
 155.         $mov eax, 18
 156.         $mov ebx, 16
 157.         $int 0x40
 158.         //return eax = ðàçìåð ñâîáîäíîé ïàìÿòè â êèëîáàéòàõ
 159. }
 160.  
 161. inline fastcall dword LoadDriver( ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 162. {
 163.         $mov eax, 68
 164.         $mov ebx, 16
 165.         $int 0x40
 166.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 167. }
 168.  
 169. inline fastcall dword RuleDriver( ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 170. {
 171.         $mov eax, 68
 172.         $mov ebx, 17
 173.         $int 0x40
 174.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 175. }
 176.  
 177. struct proc_info
 178. {
 179.         #define SelfInfo -1
 180.         dword   use_cpu;
 181.         word    pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
 182.         char    name[11];
 183.         char    rezerv2;
 184.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 185.         word    status_slot,rezerv3;
 186.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 187.         char    status_window;
 188.         dword   cwidth,cheight;
 189.         byte    reserved[1024-71-8];
 190. };
 191.  
 192. inline fastcall void GetProcessInfo( EBX, ECX)
 193. {
 194.         $mov eax,9;
 195.         $int  0x40
 196.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 197.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - GetSkinHeight() - 4; //set cheight
 198. }
 199.  
 200. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 201. {
 202.         $mov eax,34
 203.         $int 0x40
 204. }
 205.  
 206. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 207. {
 208.         EAX = 18;
 209.         EBX = 21;
 210.         $int 0x40
 211. }
 212.  
 213. inline fastcall int GetActiveProcess()
 214. {
 215.         EAX = 18;
 216.         EBX = 7;
 217.         $int 0x40
 218. }
 219.  
 220. inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
 221. {
 222.         EAX = 18;
 223.         EBX = 3;
 224.         $int 0x40
 225. }
 226.  
 227. inline fastcall int CreateThread( ECX,EDX)
 228. {
 229.         $mov eax,51
 230.         $mov ebx,1
 231.         $int 0x40
 232. }
 233.  
 234. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 235. {
 236.         $mov eax,68
 237.         $mov ebx,1
 238.         $int 0x40
 239. }
 240.  
 241. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 242. {
 243.         $mov eax, 72
 244.         $mov ebx, 1
 245.         $int 0x40
 246. }
 247.  
 248. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 249. {
 250.         $mov eax,18;
 251.         $mov ebx,18;
 252.         $int 0x40
 253. }
 254.  
 255. #define TURN_OFF 2
 256. #define REBOOT 3
 257. #define KERNEL 4
 258. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 259. {
 260.         $mov eax, 18
 261.         $mov ebx, 9
 262.         $int 0x40
 263. }
 264.  
 265. inline fastcall ExitProcess()
 266. {
 267.         $mov eax,-1;
 268.         $int 0x40
 269. }
 270.  
 271. //------------------------------------------------------------------------------
 272.  
 273. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 274. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 275. {
 276.         EAX = 26;
 277.         EBX = 5;
 278.         $int 0x40
 279. }
 280.  
 281. inline fastcall GetSkinHeight()
 282. {
 283.         $push ebx
 284.         $mov  eax,48
 285.         $mov  ebx,4
 286.         $int 0x40
 287.         $pop  ebx
 288. }
 289.  
 290. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 291. {
 292.         EAX = 48;
 293.         EBX = 8;
 294.         $int 0x40
 295. }
 296.  
 297. inline fastcall int GetScreenWidth()
 298. {
 299.         $mov eax, 14
 300.         $int 0x40
 301.         $shr eax, 16
 302. }
 303.  
 304. inline fastcall int GetScreenHeight()
 305. {
 306.         $mov eax, 14
 307.         $int 0x40
 308.         $and eax,0x0000FFFF
 309. }
 310.  
 311. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 312. {
 313.         $mov eax, 68
 314.         $mov ebx, 19
 315.         $int  0x40
 316. }
 317.  
 318. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 319. {
 320.         $shr eax,cl
 321.         $and eax,1
 322. }
 323.  
 324. inline fastcall int PlaySpeaker( ESI)
 325. {
 326.         $mov eax, 55
 327.         $mov ebx, 55
 328.         $int 0x40
 329. }
 330.  
 331. inline fastcall void debug( EDX)
 332. {
 333.         $push eax
 334.         $push ebx
 335.         $push ecx
 336.         $mov eax, 63
 337.         $mov ebx, 1
 338. NEXT_CHAR:
 339.         $mov ecx, DSDWORD[edx]
 340.         $or      cl, cl
 341.         $jz  DONE
 342.         $int 0x40
 343.         $inc edx
 344.         $jmp NEXT_CHAR
 345. DONE:
 346.         $mov cl, 13
 347.         $int 0x40
 348.         $mov cl, 10
 349.         $int 0x40
 350.         $pop ecx
 351.         $pop ebx
 352.         $pop eax
 353. }
 354.  
 355.  
 356. inline fastcall void debugch( ECX)
 357. {
 358.         $push eax
 359.         $push ebx
 360.         $mov eax,63
 361.         $mov ebx,1
 362.         $int 0x40
 363.         $pop ebx
 364.         $pop eax
 365. }
 366. //------------------------------------------------------------------------------
 367.  
 368. void DefineAndDrawWindow(dword x, y, size_w, size_h, byte WindowType,dword WindowAreaColor, EDI, ESI)
 369. {
 370.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 371.         EBX = 1;
 372.         $int 0x40
 373.        
 374.         EAX = 0;
 375.         EBX = x << 16 + size_w;
 376.         ECX = y << 16 + size_h;
 377.         EDX = WindowType << 24 | WindowAreaColor;
 378.         $int 0x40
 379.  
 380.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 381.         EBX = 2;
 382.         $int 0x40
 383. }
 384.  
 385. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 386. {
 387.         $mov eax, 67
 388.         $int 0x40
 389. }
 390.  
 391. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 392. {
 393.         EAX = 71;
 394.         EBX = 1;
 395.         $int 0x40;
 396. }
 397.  
 398. void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, EDX)
 399. {
 400.         EAX = 4;
 401.         EBX = x<<16+y;
 402.         ECX = fontType<<24+color;
 403.         ESI = 0;
 404.         $int 0x40;
 405.         $add ebx, 1<<16
 406.         $int 0x40
 407. }
 408.  
 409. void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, EDX)
 410. {
 411.         EAX = 4;
 412.         EBX = x<<16+y;
 413.         ECX = fontType<<24+color;
 414.         $int 0x40;
 415. }
 416.  
 417. dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, EDX, EDI)
 418. {
 419.         EAX = 4;
 420.         EBX = x<<16+y;
 421.         ECX = fontType<<24+color;
 422.         $int 0x40;
 423. }
 424.  
 425. void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, ECX)
 426. {
 427.         EAX = 47;
 428.         EBX = count<<16;
 429.         EDX = x<<16+y;
 430.         ESI = fontType<<24+color;
 431.         $int 0x40;
 432. }
 433.  
 434. void CopyScreen(dword EBX, x, y, w, h)
 435. {
 436.   EAX = 36;
 437.   ECX = w << 16 + h;
 438.   EDX = x << 16 + y;
 439.   $int  0x40;
 440. }
 441.  
 442. :dword GetPixelColor(dword x, x_size, y)
 443. {
 444.         $mov eax, 35
 445.         EBX= y*x_size+x;
 446.         $int 0x40
 447. }
 448.  
 449.  
 450. void _PutImage(dword x,y, w,h, EBX)
 451. {
 452.         EAX = 7;
 453.         ECX = w<<16+h;
 454.         EDX = x<<16+y;
 455.         $int 0x40
 456. }
 457.  
 458. void PutPaletteImage(dword EBX,w,h,x,y,ESI,EDI)
 459. {
 460.         EAX = 65;
 461.         ECX = w<<16+h;
 462.         EDX = x<<16+y;
 463.         EBP = 0;
 464.         $int 0x40
 465. }
 466.  
 467. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 468. {
 469.   EAX=1;
 470.   $int 0x40
 471. }
 472.  
 473. void DrawBar(dword x,y,w,h,EDX)
 474. {
 475.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 476.         EAX = 13;
 477.         EBX = x<<16+w;
 478.         ECX = y<<16+h;
 479.         $int 0x40
 480. }
 481.  
 482. void DefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
 483. {
 484.         EAX = 8;
 485.         $push edx
 486.         EDX += BT_DEL;
 487.         $int 0x40;
 488.         $pop edx
 489.         EBX = x<<16+w;
 490.         ECX = y<<16+h;
 491.         $int 0x40
 492. }
 493.  
 494. void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
 495. {
 496.         EAX = 8;
 497.         EBX = x<<16+w;
 498.         ECX = y<<16+h;
 499.         $int 0x40
 500. }
 501.  
 502. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 503. {
 504.         EAX = 8;
 505.         EDX += BT_DEL;
 506.         $int 0x40;
 507. }