Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 3434 | Rev 3458 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #startaddress 0
 4. #code32 TRUE
 5.  
 6. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 7. dword  os_version   = 0x00000001;
 8. dword  start_addr   = #main;
 9. dword  final_addr   = #stop+32;
 10. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 11. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 12. dword  I_Param      = #param;
 13. dword  I_Path       = #program_path;
 14. char param[4096];
 15. char program_path[4096];
 16.  
 17. #define NULL      0
 18. #define OLD      -1
 19. #define true      1
 20. #define false     0
 21.  
 22. //Events
 23. #define evMouse   6
 24. #define evButton  3
 25. #define evKey     2
 26. #define evReDraw  1
 27.  
 28. //Button options
 29. #define BT_DEL      0x80000000
 30. #define BT_HIDE     0x40000000
 31. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 32.  
 33. //-------------------------------------------------------------------------
 34.  
 35. struct mouse
 36. {
 37.         signed int x,y,lkm,pkm,hor,vert;
 38.         void get();
 39. };
 40.  
 41. void mouse::get()
 42. {
 43.         EAX = 37;
 44.         EBX = 1;
 45.         $int    0x40
 46.         $mov    ebx, eax
 47.         $shr    eax, 16
 48.         $and    ebx,0x0000FFFF
 49.         x = EAX;
 50.         y = EBX;
 51.         EAX = 37;
 52.         EBX = 2;
 53.         $int    0x40
 54.         $mov    ebx, eax
 55.         $and    eax, 0x00000001
 56.         $shr    ebx, 1
 57.         $and    ebx, 0x00000001
 58.         lkm = EAX;
 59.         pkm = EBX;
 60.         EAX = 37; //áªà®««
 61.         EBX = 7;
 62.         $int    0x40
 63.         $mov    ebx, eax
 64.         $shr    eax, 16
 65.         $and    ebx,0x0000FFFF
 66.         //hor = EAX;
 67.         vert = EBX;
 68.         if (y>6000) y=0;
 69. }
 70.  
 71.  
 72. struct system_colors
 73. {
 74.         dword frame,grab,grab_button,grab_button_text,grab_text,
 75.               work,work_button,work_button_text,work_text,work_graph;
 76.         void get();
 77. };
 78.  
 79. void system_colors::get()
 80. {
 81.         EAX = 48;
 82.         EBX = 3;
 83.         ECX = #frame;
 84.         EDX = 40;
 85.         $int 0x40
 86. }
 87.  
 88. //------------------------------------------------------------------------------
 89.  
 90. inline fastcall dword WaitEvent()
 91. {
 92.         $mov eax,10
 93.         $int 0x40
 94. }
 95.  
 96. inline fastcall dword CheckEvent()
 97. {
 98.         $mov eax,11
 99.         $int 0x40
 100. }
 101.  
 102. inline fastcall dword WaitEventTimeout( EBX)
 103. {
 104.         $mov eax,23
 105.         $int 0x40
 106. }
 107.  
 108. inline fastcall SetEventMask( EBX)
 109. {
 110.         $mov eax,40
 111.         $int 0x40
 112. }
 113.  
 114. inline fastcall ScancodesGeting(){
 115.         $mov eax,66
 116.         $mov ebx,1
 117.         $mov ecx,1 //᪠­ª®¤ë
 118.         $int 0x40
 119. }
 120.  
 121. inline fastcall word GetKey()  //+Gluk fix
 122. {
 123.                 $push edx
 124. GETKEY:
 125.                 $mov  eax,2
 126.                 $int  0x40
 127.                 $cmp eax,1
 128.                 $jne GETKEYI
 129.                 $mov ah,dh
 130.                 $jmp GETKEYII //jz?
 131. GETKEYI:
 132.                 $mov dh,ah
 133.                 $jmp GETKEY
 134. GETKEYII:
 135.                 $pop edx
 136.                 $shr eax,8
 137. }
 138.  
 139.  
 140. inline fastcall pause( EBX)
 141. {
 142.         $mov eax, 5
 143.         $int 0x40
 144. }
 145.  
 146. inline fastcall word GetButtonID()
 147. {
 148.         $mov eax,17
 149.         $int  0x40
 150.         $shr eax,8
 151. }
 152.  
 153. //----------------------------------------
 154.  
 155. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 156. {
 157.         $mov eax, 18
 158.         $mov ebx, 16
 159.         $int 0x40
 160.         //return eax = ðàçìåð ñâîáîäíîé ïàìÿòè â êèëîáàéòàõ
 161. }
 162.  
 163. inline fastcall dword LoadDriver( ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 164. {
 165.         $mov eax, 68
 166.         $mov ebx, 16
 167.         $int 0x40
 168.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 169. }
 170.  
 171. inline fastcall dword RuleDriver( ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 172. {
 173.         $mov eax, 68
 174.         $mov ebx, 17
 175.         $int 0x40
 176.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 177. }
 178.  
 179. struct proc_info
 180. {
 181.         #define SelfInfo -1
 182.         dword   use_cpu;
 183.         word    pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
 184.         char    name[11];
 185.         char    rezerv2;
 186.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 187.         word    status_slot,rezerv3;
 188.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 189.         char    status_window;
 190.         dword   cwidth,cheight;
 191.         byte    reserved[1024-71-8];
 192. };
 193.  
 194. inline fastcall void GetProcessInfo( EBX, ECX)
 195. {
 196.         $mov eax,9;
 197.         $int  0x40
 198.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 199.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - GetSkinHeight() - 4; //set cheight
 200. }
 201.  
 202. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 203. {
 204.         $mov eax,34
 205.         $int 0x40
 206. }
 207.  
 208. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 209. {
 210.         EAX = 18;
 211.         EBX = 21;
 212.         $int 0x40
 213. }
 214.  
 215. inline fastcall int GetActiveProcess()
 216. {
 217.         EAX = 18;
 218.         EBX = 7;
 219.         $int 0x40
 220. }
 221.  
 222. inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
 223. {
 224.         EAX = 18;
 225.         EBX = 3;
 226.         $int 0x40
 227. }
 228.  
 229. inline fastcall int CreateThread( ECX,EDX)
 230. {
 231.         $mov eax,51
 232.         $mov ebx,1
 233.         $int 0x40
 234. }
 235.  
 236. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 237. {
 238.         $mov eax,68
 239.         $mov ebx,1
 240.         $int 0x40
 241. }
 242.  
 243. inline fastcall void SendWindowMessage( ECX, EDX)
 244. {
 245.         $mov eax, 72
 246.         $mov ebx, 1
 247.         $int 0x40
 248. }
 249.  
 250. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 251. {
 252.         $mov eax,18;
 253.         $mov ebx,18;
 254.         $int 0x40
 255. }
 256.  
 257. #define TURN_OFF 2
 258. #define REBOOT 3
 259. #define KERNEL 4
 260. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 261. {
 262.         $mov eax, 18
 263.         $mov ebx, 9
 264.         $int 0x40
 265. }
 266.  
 267. inline fastcall ExitProcess()
 268. {
 269.         $mov eax,-1;
 270.         $int 0x40
 271. }
 272.  
 273. //------------------------------------------------------------------------------
 274.  
 275. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 276. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 277. {
 278.         EAX = 26;
 279.         EBX = 5;
 280.         $int 0x40
 281. }
 282.  
 283. inline fastcall GetSkinHeight()
 284. {
 285.         $push ebx
 286.         $mov  eax,48
 287.         $mov  ebx,4
 288.         $int 0x40
 289.         $pop  ebx
 290. }
 291.  
 292. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 293. {
 294.         EAX = 48;
 295.         EBX = 8;
 296.         $int 0x40
 297. }
 298.  
 299. inline fastcall int GetScreenWidth()
 300. {
 301.         $mov eax, 14
 302.         $int 0x40
 303.         $shr eax, 16
 304. }
 305.  
 306. inline fastcall int GetScreenHeight()
 307. {
 308.         $mov eax, 14
 309.         $int 0x40
 310.         $and eax,0x0000FFFF
 311. }
 312.  
 313. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 314. {
 315.         $mov eax, 68
 316.         $mov ebx, 19
 317.         $int  0x40
 318. }
 319.  
 320. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 321. {
 322.         $shr eax,cl
 323.         $and eax,1
 324. }
 325.  
 326. inline fastcall int PlaySpeaker( ESI)
 327. {
 328.         $mov eax, 55
 329.         $mov ebx, 55
 330.         $int 0x40
 331. }
 332.  
 333. inline fastcall void debug( EDX)
 334. {
 335.         $push eax
 336.         $push ebx
 337.         $push ecx
 338.         $mov eax, 63
 339.         $mov ebx, 1
 340. NEXT_CHAR:
 341.         $mov ecx, DSDWORD[edx]
 342.         $or      cl, cl
 343.         $jz  DONE
 344.         $int 0x40
 345.         $inc edx
 346.         $jmp NEXT_CHAR
 347. DONE:
 348.         $mov cl, 13
 349.         $int 0x40
 350.         $mov cl, 10
 351.         $int 0x40
 352.         $pop ecx
 353.         $pop ebx
 354.         $pop eax
 355. }
 356.  
 357.  
 358. inline fastcall void debugch( ECX)
 359. {
 360.         $push eax
 361.         $push ebx
 362.         $mov eax,63
 363.         $mov ebx,1
 364.         $int 0x40
 365.         $pop ebx
 366.         $pop eax
 367. }
 368. //------------------------------------------------------------------------------
 369.  
 370. void DefineAndDrawWindow(dword x,y, sizeX,sizeY, byte WindowType,dword WindowAreaColor, EDI, ESI)
 371. {
 372.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 373.         EBX = 1;
 374.         $int 0x40
 375.        
 376.         EAX = 0;
 377.         EBX = x << 16 + sizeX;
 378.         ECX = y << 16 + sizeY;
 379.         EDX = WindowType << 24 | WindowAreaColor;
 380.         $int 0x40
 381.  
 382.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 383.         EBX = 2;
 384.         $int 0x40
 385. }
 386.  
 387. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 388. {
 389.         $mov eax, 67
 390.         $int 0x40
 391. }
 392.  
 393. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 394. {
 395.         EAX = 71;
 396.         EBX = 1;
 397.         $int 0x40;
 398. }
 399.  
 400. void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, EDX)
 401. {
 402.         EAX = 4;
 403.         EBX = x<<16+y;
 404.         ECX = fontType<<24+color;
 405.         ESI = 0;
 406.         $int 0x40;
 407.         $add ebx, 1<<16
 408.         $int 0x40
 409. }
 410.  
 411. void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, EDX)
 412. {
 413.         EAX = 4;
 414.         EBX = x<<16+y;
 415.         ECX = fontType<<24+color;
 416.         ESI = 0;
 417.         $int 0x40;
 418. }
 419.  
 420. void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, ECX)
 421. {
 422.         EAX = 47;
 423.         EBX = count<<16;
 424.         EDX = x<<16+y;
 425.         ESI = fontType<<24+color;
 426.         $int 0x40;
 427. }
 428.  
 429. void CopyScreen(dword EBX, x, y, w, h)
 430. {
 431.   EAX = 36;
 432.   ECX = w << 16 + h;
 433.   EDX = x << 16 + y;
 434.   $int  0x40;
 435. }
 436.  
 437. dword GetPixelColor(dword x, x_size, y)
 438. {
 439.         $mov eax, 35
 440.         EBX= y*x_size+x;
 441.         $int 0x40
 442. }
 443.  
 444.  
 445. void _PutImage(dword x,y, w,h, EBX)
 446. {
 447.         EAX = 7;
 448.         ECX = w<<16+h;
 449.         EDX = x<<16+y;
 450.         $int 0x40
 451. }
 452.  
 453. void PutPaletteImage(dword EBX,w,h,x,y,ESI,EDI)
 454. {
 455.         EAX = 65;
 456.         ECX = w<<16+h;
 457.         EDX = x<<16+y;
 458.         EBP = 0;
 459.         $int 0x40
 460. }
 461.  
 462. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 463. {
 464.   EAX=1;
 465.   $int 0x40
 466. }
 467.  
 468. void DrawBar(dword x,y,w,h,EDX)
 469. {
 470.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 471.         EAX = 13;
 472.         EBX = x<<16+w;
 473.         ECX = y<<16+h;
 474.         $int 0x40
 475. }
 476.  
 477. void DefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
 478. {
 479.         EAX = 8;
 480.         $push edx
 481.         EDX += BT_DEL;
 482.         $int 0x40;
 483.         $pop edx
 484.         EBX = x<<16+w;
 485.         ECX = y<<16+h;
 486.         $int 0x40
 487. }
 488.  
 489. void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
 490. {
 491.         EAX = 8;
 492.         EBX = x<<16+w;
 493.         ECX = y<<16+h;
 494.         $int 0x40
 495. }
 496.  
 497. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 498. {
 499.         EAX = 8;
 500.         EDX += BT_DEL;
 501.         $int 0x40;
 502. }