Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7972 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1.  
 2. void Sort_by_Size(int a, b)   // äëÿ ïåðâîãî âûçîâà: a = 0, b = <ýëåìåíòîâ â ìàññèâå> - 1
 3. {
 4.         int j;
 5.         int iss = a;
 6.         int size1, size2;
 7.         if (a >= b) return;
 8.         size2 = items.get(b)*304 + buf+64;
 9.         for (j = a; j <= b; j++) {
 10.                 size1 = items.get(j)*304 + buf+64;
 11.                 if (ESDWORD[size1] <= ESDWORD[size2]) { items.swap(iss,j);  iss++;}
 12.         }
 13.         Sort_by_Size (a, iss-2);
 14.         Sort_by_Size (iss, b);
 15. }
 16.  
 17.  
 18. void Sort_by_Name(int a, b)   // äëÿ ïåðâîãî âûçîâà: a = 0, b = <ýëåìåíòîâ â ìàññèâå> - 1
 19. {
 20.         int j;
 21.         int isn = a;
 22.         dword name2 = items.get(b)*304 + buf+72;
 23.         if (a >= b) return;
 24.         for (j = a; j <= b; j++) {
 25.                 if (strcmpi(items.get(j)*304 + buf+72, name2)<=0) { items.swap(isn,j);  isn++;}
 26.         }
 27.         Sort_by_Name(a, isn-2);
 28.         Sort_by_Name(isn, b);
 29. }
 30.  
 31.        
 32. void Sort_by_Type(int a, b)   // äëÿ ïåðâîãî âûçîâà: a = 0, b = <ýëåìåíòîâ â ìàññèâå> - 1
 33. {        
 34.         int j;      
 35.         dword filename1, filename2, ext1, ext2;
 36.         int n, isn = a;
 37.         if (a >= b) return;
 38.         filename2 = items.get(b)*304 + buf+72;
 39.         for (j = a; j <= b; j++)
 40.         {
 41.                 filename1 = items.get(j)*304 + buf+72;
 42.  
 43.                 n=strlen(filename1)-1;
 44.                 WHILE (n>0) && (ESBYTE[filename1+n]!='.') n--;
 45.                 if (n) ext1 = filename1+n+1; else ext1=0;
 46.                 n=strlen(filename2);
 47.                 n--;
 48.                 WHILE (n>0) && (ESBYTE[filename2+n]!='.') n--;
 49.                 if (n) ext2 = filename2+n+1; else ext2=0;
 50.  
 51.                 n=strcmp(ext1, ext2);
 52.                 if (n<0) { items.swap(isn, j); isn++;}
 53.                 if (!n) && (strcmp(filename1, filename2) <= 0) { items.swap(isn,j);  isn++;}
 54.         }
 55.         Sort_by_Type(a, isn-2);
 56.         Sort_by_Type(isn, b);
 57. }
 58.  
 59.