Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7278 | Rev 7878 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1.  
 2. void Sort_by_Size(int a, b)   // äëÿ ïåðâîãî âûçîâà: a = 0, b = <ýëåìåíòîâ â ìàññèâå> - 1
 3. {                                        
 4.         int j;
 5.         int iss = a;
 6.         if (a >= b) return;
 7.         for (j = a; j <= b; j++)
 8.                 if (ESDWORD[file_mas[j]*304 + buf+64] <= ESDWORD[file_mas[b]*304 + buf+64])     { file_mas[iss] >< file_mas[j];   iss++;}
 9.         Sort_by_Size (a, iss-2);
 10.         Sort_by_Size (iss, b);
 11. }
 12.  
 13.  
 14. void Sort_by_Name(int a, b)   // äëÿ ïåðâîãî âûçîâà: a = 0, b = <ýëåìåíòîâ â ìàññèâå> - 1
 15. {                                        
 16.         int j;
 17.         int isn = a;
 18.         if (a >= b) return;
 19.         for (j = a; j <= b; j++)
 20.                 if (strcmp(file_mas[j]*304 + buf+72, file_mas[b]*304 + buf+72)<=0) { file_mas[isn] >< file_mas[j];   isn++;}
 21.         Sort_by_Name(a, isn-2);
 22.         Sort_by_Name(isn, b);
 23. }
 24.  
 25.        
 26. void Sort_by_Type(int a, b)   // äëÿ ïåðâîãî âûçîâà: a = 0, b = <ýëåìåíòîâ â ìàññèâå> - 1
 27. {        
 28.         int j;      
 29.         dword filename1, filename2, ext1, ext2;
 30.         int n, isn = a;
 31.         if (a >= b) return;
 32.         for (j = a; j <= b; j++)
 33.         {
 34.                 filename1 = file_mas[j]*304 + buf+72;
 35.                 filename2 = file_mas[b]*304 + buf+72;
 36.  
 37.                 n=strlen(filename1)-1;
 38.                 WHILE (n>0) && (ESBYTE[filename1+n]!='.') n--;
 39.                 if (n) ext1 = filename1+n+1; else ext1=0;
 40.                 n=strlen(filename2);
 41.                 n--;
 42.                 WHILE (n>0) && (ESBYTE[filename2+n]!='.') n--;
 43.                 if (n) ext2 = filename2+n+1; else ext2=0;
 44.  
 45.                 n=strcmp(ext1, ext2);
 46.                 if (n<0) { file_mas[isn] >< file_mas[j];   isn++;}
 47.                 if (!n) && (strcmp(filename1, filename2)<=0) { file_mas[isn] >< file_mas[j];   isn++;}
 48.         }
 49.         Sort_by_Type(a, isn-2);
 50.         Sort_by_Type(isn, b);
 51. }
 52.  
 53.  
 54.  
 55.