Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 5631 | Rev 7422 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1.  
 2. void Sort_by_Size(int a, b)   // äëÿ ïåðâîãî âûçîâà: a = 0, b = <ýëåìåíòîâ â ìàññèâå> - 1
 3. {                                        
 4.         int iss = a;
 5.         if (a >= b) return;
 6.         for (j = a; j <= b; j++)
 7.                 if (ESDWORD[file_mas[j]*304 + buf+64] <= ESDWORD[file_mas[b]*304 + buf+64])     { file_mas[iss] >< file_mas[j];   iss++;}
 8.         Sort_by_Size (a, iss-2);
 9.         Sort_by_Size (iss, b);
 10. }
 11.  
 12.  
 13. void Sort_by_Name(int a, b)   // äëÿ ïåðâîãî âûçîâà: a = 0, b = <ýëåìåíòîâ â ìàññèâå> - 1
 14. {                                        
 15.         int isn = a;
 16.         if (a >= b) return;
 17.         for (j = a; j <= b; j++)
 18.                 if (strcmp(file_mas[j]*304 + buf+72, file_mas[b]*304 + buf+72)<=0) { file_mas[isn] >< file_mas[j];   isn++;}
 19.         Sort_by_Name(a, isn-2);
 20.         Sort_by_Name(isn, b);
 21. }
 22.  
 23.        
 24. void Sort_by_Type(int a, b)   // äëÿ ïåðâîãî âûçîâà: a = 0, b = <ýëåìåíòîâ â ìàññèâå> - 1
 25. {              
 26.         dword filename1, filename2, ext1, ext2;
 27.         int n, isn = a;
 28.         if (a >= b) return;
 29.         for (j = a; j <= b; j++)
 30.         {
 31.                 filename1 = file_mas[j]*304 + buf+72;
 32.                 filename2 = file_mas[b]*304 + buf+72;
 33.  
 34.                 n=strlen(filename1)-1;
 35.                 WHILE (n>0) && (ESBYTE[filename1+n]!='.') n--;
 36.                 if (n) ext1 = filename1+n+1; else ext1=0;
 37.                 n=strlen(filename2);
 38.                 n--;
 39.                 WHILE (n>0) && (ESBYTE[filename2+n]!='.') n--;
 40.                 if (n) ext2 = filename2+n+1; else ext2=0;
 41.  
 42.                 n=strcmp(ext1, ext2);
 43.                 if (n<0) { file_mas[isn] >< file_mas[j];   isn++;}
 44.                 if (!n) && (strcmp(filename1, filename2)<=0) { file_mas[isn] >< file_mas[j];   isn++;}
 45.         }
 46.         Sort_by_Type(a, isn-2);
 47.         Sort_by_Type(isn, b);
 48. }
 49.  
 50.  
 51.  
 52.