Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 8868 | Rev 8927 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1.  
 2. void Scroll() {
 3.         dword i;
 4.  
 5.         dword sc_x = files.x + files.w;
 6.         dword sc_y = files.y;
 7.         dword sc_h = files.h - 16;
 8.         dword sc_slider_y;
 9.         dword sc_center;
 10.  
 11.         if (files.count<=0)
 12.         {
 13.                 sc_slider_y = sc_y - 1;
 14.                 sc_slider_h = sc_h + 1;
 15.         }
 16.         else
 17.         {
 18.                 sc_slider_y = files.first * sc_h / files.count + sc_y - 1;
 19.                 sc_slider_h = sc_h * files.visible - files.visible / files.count + 2;
 20.                 if (sc_slider_h < 20) sc_slider_h = 20; //minimal scroll height
 21.                 if (sc_slider_h > sc_h-sc_slider_y+56) || (files.first+files.visible>=files.count) sc_slider_y= sc_y + sc_h - sc_slider_h; //äëÿ áîëüøîãî ñïèñêà
 22.         }
 23.         //slider
 24.         DrawRectangle(sc_x,sc_slider_y,16,sc_slider_h,sc.work_graph);
 25.         DrawRectangle3D(sc_x+1,sc_slider_y+1,14,sc_slider_h-2, sc.work_light , sc.work_dark);
 26.         if (!scroll_used) for (i=0; i<13; i++) DrawBar(sc_x + 2 + i, sc_slider_y+2, 1, sc_slider_h-3, col.work_gradient[13-i]);
 27.         if (scroll_used)  for (i=0; i<13; i++) DrawBar(sc_x + 2 + i, sc_slider_y+2, 1, sc_slider_h-3, col.work_gradient[i]);
 28.  
 29.         sc_center = sc_slider_h / 2 + sc_slider_y;
 30.  
 31.         DrawBar(sc_x+4,   sc_center-3, 8,  1, sc.work_graph);
 32.         DrawBar(sc_x+4+1, sc_center-2, 8,  1, sc.work_light);
 33.  
 34.         DrawBar(sc_x+3,   sc_center,   10, 1, sc.work_graph);
 35.         DrawBar(sc_x+3+1, sc_center+1, 10, 1, sc.work_light);
 36.  
 37.         DrawBar(sc_x+4,   sc_center+3, 8,  1, sc.work_graph);
 38.         DrawBar(sc_x+4+1, sc_center+4, 8,  1, sc.work_light);
 39.  
 40.         //area before slider
 41.         if (sc_slider_y > sc_y + 1)
 42.         {
 43.                 DrawBar(sc_x+1, sc_y,   15, 1, col.slider_bg_left);
 44.                 DrawBar(sc_x+1, sc_y+1,  1, sc_slider_y-sc_y-1, col.slider_bg_left);
 45.                 DrawBar(sc_x+2, sc_y+1, 14, sc_slider_y-sc_y-1, col.slider_bg_big);
 46.         }
 47.         //area after slider
 48.         if (sc_h-sc_slider_h+sc_y-2>sc_slider_y)
 49.         {
 50.                 DrawBar(sc_x+1, sc_slider_y + sc_slider_h+1, 15, 1, col.slider_bg_left);
 51.                 DrawBar(sc_x+1, sc_slider_y + sc_slider_h+2,  1, sc_h-sc_slider_h-sc_slider_y+sc_y-2, col.slider_bg_left);
 52.                 DrawBar(sc_x+2, sc_slider_y + sc_slider_h+2, 14, sc_h-sc_slider_h-sc_slider_y+sc_y-2, col.slider_bg_big);
 53.         }
 54. }
 55.  
 56. void DrawFlatButtonSmall(dword x,y,width,height,id,text)
 57. {
 58.         DrawRectangle(x,y,width,height,sc.work_graph);
 59.         DrawRectangle3D(x+1,y+1,width-2,height-2, sc.work_light, sc.work_dark);
 60.         PutPixel(x+width-1, y+1, sc.work_dark);
 61.         DrawFilledBar(x+2, y+2, width-3, height-3);
 62.         if (id) DefineHiddenButton(x+1,y+1,width-2,height-2,id);
 63.         WriteText(-strlen(text)*6+width/2+x+1,height/2+y-3,0x80,sc.work_text,text);
 64. }
 65.  
 66. void DrawFuncButton(dword x,y,width,id,text)
 67. {
 68.         #define FW 17
 69.         #define FH 16
 70.         if (skin_is_dark()) {
 71.                 DrawFlatButtonSmall(x,y,width,FH,id,text);
 72.                 return;
 73.         }
 74.         DrawRectangle(x,y,width,FH,sc.work_graph);
 75.         DrawRectangle3D(x+1,y+1,width-2,FH-2, sc.work_light, sc.work_dark);
 76.         PutPixel(x+width-1, y+1, sc.work_dark);
 77.         DrawBar(x+2, y+2, FW, FH-3, 0x6060FF);
 78.         DrawBar(x+2+FW, y+2, width-3-FW, FH-3, 0x00AA00);
 79.         DefineHiddenButton(x+1,y+1,width-2,FH-2,id);
 80.         WriteText(-strlen(text)*6+width/2+x+2,FH/2+y-2,0x80,0x444444,text);
 81.         $sub ebx, 1 <<16 + 1
 82.         $add ecx, 0xFFFfff-0x444444
 83.         $int 64
 84. }
 85.  
 86. void DrawFilledBar(dword x, y, w, h)
 87. { int i; for (i=0; i<h; i++) DrawBar(x, y+h-i-1, w, 1, col.work_gradient[i]); }
 88.  
 89. void DrawEolitePopup(dword b1_text, b2_text)
 90. {
 91.         #define POPIN_W 260
 92.         int popin_x = files.w - POPIN_W / 2 + files.x ;
 93.         DrawPopup(popin_x, 160, POPIN_W, 95, 1, sc.work, sc.work_graph);
 94.         DrawCaptButton(popin_x+23+000, 215, 100, 26, POPUP_BTN1, sc.button, sc.button_text, b1_text);
 95.         DrawCaptButton(popin_x+23+114, 215, 100, 26, POPUP_BTN2, sc.button, sc.button_text, b2_text);
 96. }
 97.  
 98. void DrawDot(dword x,y) {
 99.         dword col_pxl = MixColors(sc.work_graph, sc.work, 60);
 100.         DrawBar(x+1,y,2,4,sc.work_graph);
 101.         DrawBar(x,y+1,4,2,sc.work_graph);
 102.         PutPixel(x,y,col_pxl);
 103.         PutPixel(x+3,y,col_pxl);
 104.         PutPixel(x,y+3,col_pxl);
 105.         PutPixel(x+3,y+3,col_pxl);
 106. }
 107.