Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 425 | Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. $Revision: 431 $
 2. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 3. ;;                                                              ;;
 4. ;; Copyright (C) KolibriOS team 2004-2007. All rights reserved. ;;
 5. ;; Distributed under terms of the GNU General Public License    ;;
 6. ;;                                                              ;;
 7. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 8.  
 9. ; Íîìåð ïðèíèìàåìîãî îò ìûøè áàéòà
 10. MouseByteNumber_1 DB 0
 11. ; Òðåõáàéòîâàÿ ñòðóêòóðà äàííûõ, ïåðåäàâàåìàÿ ìûøüþ
 12. FirstByte_1       DB 0
 13. SecondByte_1      DB 0
 14. ThirdByte_1       DB 0
 15. timer_ticks_com_1 dd 0
 16. ;***************************************
 17. ;* ÍÎÂÛÉ ÎÁÐÀÁÎÒ×ÈÊ ÏÐÅÐÛÂÀÍÈß ÎÒ ÌÛØÈ *
 18. ;***************************************
 19. check_mouse_data_com2:
 20. ;        cmp     [com2_mouse_detected],0
 21. ;        je      @@EndMouseInterrupt_1
 22. ; Ïðîâåðèòü íàëè÷èå äàííûõ
 23.         mov     DX,2F8h  ;[COMPortBaseAddr]
 24.         add     DX,5         ;xFDh
 25.         in      AL,DX
 26.         test    AL,1   ;Äàííûå ãîòîâû?
 27.         jz      @@Error_1
 28. ; Ââåñòè äàííûå
 29.         mov     DX,2F8h   ;[COMPortBaseAddr]   ;xF8h
 30.         in      AL,DX
 31. ; Ñáðîñèòü ñòàðøèé íåçíà÷àùèé áèò
 32.         and     AL,01111111b
 33.  
 34. ; Îïðåäåëèòü ïîðÿäêîâûé íîìåð ïðèíèìàåìîãî áàéòà
 35.         cmp     [MouseByteNumber_1],0
 36.         je      @@FirstByte_1
 37.         cmp     [MouseByteNumber_1],1
 38.         je      @@SecondByte_1
 39.         cmp     [MouseByteNumber_1],2
 40.         je      @@ThirdByte_1
 41.         jmp     @@Error_1
 42.  
 43. ; Ñîõðàíèòü ïåðâûé áàéò äàííûõ
 44. @@FirstByte_1:
 45.         test    AL,1000000b       ;Ïåðâûé áàéò ïîñûëêè?
 46.         jz      @@Error_1
 47.         mov     [FirstByte_1],AL
 48.         inc     [MouseByteNumber_1] ;óâåëè÷èòü ñ÷åò÷èê
 49.         jmp     @@EndMouseInterrupt_1
 50. ; Ñîõðàíèòü âòîðîé áàéò äàííûõ
 51. @@SecondByte_1:
 52.         test    AL,1000000b
 53.         jnz     @@Error_1
 54.         mov     [SecondByte_1],AL
 55.         inc     [MouseByteNumber_1] ;óâåëè÷èòü ñ÷åò÷èê
 56.         jmp     @@EndMouseInterrupt_1
 57. ; Ñîõðàíèòü òðåòèé áàéò äàííûõ
 58. @@ThirdByte_1:
 59.         test    AL,1000000b
 60.         jnz     @@Error_1
 61.         mov     [ThirdByte_1],AL    ;óâåëè÷èòü ñ÷åò÷èê
 62.         mov     [MouseByteNumber_1],0
 63. ; (Ïàêåò äàííûõ îò ìûøè ïðèíÿò ïîëíîñòüþ).
 64. ; Çàïèñàòü íîâîå çíà÷åíèå ñîñòîÿíèÿ êíîïîê ìûøè
 65.         mov al,[FirstByte_1]   ;[0xfb01]
 66.         mov ah,al
 67.         shr al,3
 68.         and al,2
 69.         shr ah,5
 70.         and ah,1
 71.         add al,ah
 72.         mov    [BTN_DOWN],al
 73.         mov    [mouse_active],1
 74. ; Ïðèáàâèòü ïåðåìåùåíèå ïî X ê êîîðäèíàòå X
 75.         mov     AL,[FirstByte_1]
 76.         shl     AL,6
 77.         or      AL,[SecondByte_1]
 78.         cbw
 79.         call    mouse_acceleration_com2
 80.         add     AX,[MOUSE_X]    ;[XCoordinate]
 81.         ; Êóðñîð íå äîëæåí âûõîäèòü çà ëåâóþ èëè
 82.         ; ïðàâóþ ãðàíèöó ýêðàíà
 83.         js      @@X1_1
 84.         cmp     AX,[ScreenWidth]   ;ScreenLength
 85.         jb      @@X2_1
 86.         ; Óñòàíîâèòü êîîðäèíàòó X ïî ïðàâîé ãðàíèöå
 87.         mov     AX,[ScreenWidth]   ;ScreenLength-1
 88.         dec     ax
 89.         jmp     @@X2_1
 90. @@X1_1:
 91.        ; Óñòàíîâèòü êîîðäèíàòó X ïî ëåâîé ãðàíèöå
 92.         xor     AX,AX
 93. @@X2_1:
 94.         mov     [MOUSE_X],AX     ;[XCoordinate]
 95.         ; Ïðèáàâèòü ïåðåìåùåíèå ïî Y ê êîîðäèíàòå Y
 96.         mov     AL,[FirstByte_1]
 97.         and     AL,00001100b
 98.         shl     AL,4
 99.         or      AL,[ThirdByte_1]
 100.         cbw
 101.         call    mouse_acceleration_com2
 102.         add     AX,[MOUSE_Y]   ;[YCoordinate]
 103.         ; Êóðñîð íå äîëæåí âûõîäèòü çà âåðõíþþ èëè
 104.         ; íèæíþþ ãðàíèöó ýêðàíà
 105.         js      @@Y1_1
 106.         cmp     AX,[ScreenHeight]  ;ScreenHeigth
 107.         jb      @@Y2_1
 108.         ; Óñòàíîâèòü êîîðäèíàòó X ïî íèæíåé ãðàíèöå
 109.         mov     AX,[ScreenHeight] ;ScreenHeigth-1
 110.         dec     ax
 111.         jmp     @@Y2_1
 112. @@Y1_1:
 113.        ; Óñòàíîâèòü êîîðäèíàòó X ïî âåðõíåé ãðàíèöå
 114.         xor     AX,AX
 115. @@Y2_1:
 116.         mov     [MOUSE_Y],AX     ;[YCoordinate]
 117.         mov   eax,[timer_ticks]
 118.         mov   [timer_ticks_com_1],eax
 119.         jmp     @@EndMouseInterrupt_1
 120.  
 121. @@Error_1:
 122. ; Ïðîèçîøåë ñáîé â ïîðÿäêå ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè îò
 123. ; ìûøè, îáíóëèòü ñ÷åò÷èê áàéòîâ ïàêåòà äàííûõ
 124.         mov     [MouseByteNumber_1],0
 125. @@EndMouseInterrupt_1:
 126.         call  ready_for_next_irq
 127.         ret
 128.  
 129. mouse_acceleration_com2:
 130.         push    eax
 131.         mov   eax,[timer_ticks]
 132.         sub   eax,[timer_ticks_com_1]
 133.         cmp   eax,[mouse_delay]
 134.         pop    eax
 135.         ja     @f
 136.         imul  ax,[mouse_speed_factor]
 137. @@:
 138.         ret
 139.