Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. $Revision: 473 $
 2. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 3. ;;                                                              ;;
 4. ;; Copyright (C) KolibriOS team 2004-2007. All rights reserved. ;;
 5. ;; Distributed under terms of the GNU General Public License    ;;
 6. ;;                                                              ;;
 7. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 8.  
 9. struc COM_MOUSE_DATA {
 10. ; Íîìåð ïðèíèìàåìîãî îò ìûøè áàéòà
 11.         .MouseByteNumber        db      ?
 12. ; Òðåõáàéòîâàÿ ñòðóêòóðà äàííûõ, ïåðåäàâàåìàÿ ìûøüþ
 13.         .FirstByte              db      ?
 14.         .SecondByte             db      ?
 15.         .ThirdByte              db      ?
 16.         .timer_ticks_com        dd      ?
 17. }
 18. virtual at 0
 19.  COM_MOUSE_DATA COM_MOUSE_DATA
 20. end virtual
 21.  
 22. uglobal
 23. com1_mouse COM_MOUSE_DATA
 24. com2_mouse COM_MOUSE_DATA
 25. endg
 26.  
 27. ;***************************************
 28. ;* ÍÎÂÛÉ ÎÁÐÀÁÎÒ×ÈÊ ÏÐÅÐÛÂÀÍÈß ÎÒ ÌÛØÈ *
 29. ;***************************************
 30. check_mouse_data_com:
 31. ; in: esi -> COM_MOUSE_DATA struc, dx = base port (xF8h)
 32.         add     edx, 5          ; xFDh
 33.         in      al, dx
 34.         test    al, 1           ; Äàííûå ãîòîâû?
 35.         jz      .Error
 36. ; Ââåñòè äàííûå
 37.         sub     edx, 5
 38.         in      al, dx
 39. ; Ñáðîñèòü ñòàðøèé íåçíà÷àùèé áèò
 40.         and     al, 01111111b
 41.  
 42. ; Îïðåäåëèòü ïîðÿäêîâûé íîìåð ïðèíèìàåìîãî áàéòà
 43.         cmp     [esi+COM_MOUSE_DATA.MouseByteNumber], 2
 44.         ja      .Error
 45.         jz      .ThirdByte
 46.         jp      .SecondByte
 47. ; Ñîõðàíèòü ïåðâûé áàéò äàííûõ
 48. .FirstByte:
 49.         test    al, 1000000b    ; Ïåðâûé áàéò ïîñûëêè?
 50.         jz      .Error
 51.         mov     [esi+COM_MOUSE_DATA.FirstByte], al
 52.         inc     [esi+COM_MOUSE_DATA.MouseByteNumber]
 53.         jmp     .EndMouseInterrupt
 54. ; Ñîõðàíèòü âòîðîé áàéò äàííûõ
 55. .SecondByte:
 56.         test    al, 1000000b
 57.         jnz     .Error
 58.         mov     [esi+COM_MOUSE_DATA.SecondByte], al
 59.         inc     [esi+COM_MOUSE_DATA.MouseByteNumber]
 60.         jmp     .EndMouseInterrupt
 61. ; Ñîõðàíèòü òðåòèé áàéò äàííûõ
 62. .ThirdByte:
 63.         test    al, 1000000b
 64.         jnz     .Error
 65.         mov     [esi+COM_MOUSE_DATA.ThirdByte], al
 66.         mov     [esi+COM_MOUSE_DATA.MouseByteNumber], 0
 67. ; (Ïàêåò äàííûõ îò ìûøè ïðèíÿò ïîëíîñòüþ).
 68. ; Çàïèñàòü íîâîå çíà÷åíèå ñîñòîÿíèÿ êíîïîê ìûøè
 69.         mov     al, [esi+COM_MOUSE_DATA.FirstByte]
 70.         mov     ah, al
 71.         shr     al, 3
 72.         and     al, 2
 73.         shr     ah, 5
 74.         and     ah, 1
 75.         add     al, ah
 76.         mov     [BTN_DOWN], al
 77.         mov     [mouse_active], 1
 78. ; Ïðèáàâèòü ïåðåìåùåíèå ïî X ê êîîðäèíàòå X
 79.         mov     al, [esi+COM_MOUSE_DATA.FirstByte]
 80.         shl     al, 6
 81.         or      al, [esi+COM_MOUSE_DATA.SecondByte]
 82.         call    mouse_acceleration_com
 83. ; mouse acceleration
 84.         mov     ecx, [timer_ticks]
 85.         sub     ecx, [esi+COM_MOUSE_DATA.timer_ticks_com]
 86.         cmp     ecx, [mouse_delay]
 87.         ja      @f
 88.         imul    ax, [mouse_speed_factor]
 89. @@:
 90.         add     ax, [MOUSE_X]
 91. ; Êóðñîð íå äîëæåí âûõîäèòü çà ëåâóþ èëè ïðàâóþ ãðàíèöó ýêðàíà
 92.         js      .x1
 93.         cmp     ax, [ScreenWidth]
 94.         jb      .x2
 95. ; Óñòàíîâèòü êîîðäèíàòó X ïî ïðàâîé ãðàíèöå
 96.         mov     ax, [ScreenWidth]
 97.         jmp     .x2
 98. .x1:
 99. ; Óñòàíîâèòü êîîðäèíàòó X ïî ëåâîé ãðàíèöå
 100.         xor     eax, eax
 101. .x2:
 102.         mov     [MOUSE_X], ax
 103. ; Ïðèáàâèòü ïåðåìåùåíèå ïî Y ê êîîðäèíàòå Y
 104.         mov     al, [esi+COM_MOUSE_DATA.FirstByte]
 105.         and     al, 00001100b
 106.         shl     al, 4
 107.         or      al, [esi+COM_MOUSE_DATA.ThirdByte]
 108.         call    mouse_acceleration_com
 109.         add     ax, [MOUSE_Y]
 110. ; Êóðñîð íå äîëæåí âûõîäèòü çà âåðõíþþ èëè íèæíþþ ãðàíèöó ýêðàíà
 111.         js      .y1
 112.         cmp     ax, [ScreenHeight]
 113.         jb      .y2
 114. ; Óñòàíîâèòü êîîðäèíàòó Y ïî íèæíåé ãðàíèöå
 115.         mov     ax, [ScreenHeight]
 116.         jmp     .y2
 117. .y1:
 118. ; Óñòàíîâèòü êîîðäèíàòó Y ïî âåðõíåé ãðàíèöå
 119.         xor     eax, eax
 120. .y2:
 121.         mov     [MOUSE_Y], ax
 122.         mov     eax, [timer_ticks]
 123.         mov     [esi+COM_MOUSE_DATA.timer_ticks_com], eax
 124.         jmp     .EndMouseInterrupt
 125.  
 126. .Error:
 127. ; Ïðîèçîøåë ñáîé â ïîðÿäêå ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè îò
 128. ; ìûøè, îáíóëèòü ñ÷åò÷èê áàéòîâ ïàêåòà äàííûõ
 129.         mov     [esi+COM_MOUSE_DATA.MouseByteNumber],0
 130. .EndMouseInterrupt:
 131.         jmp     ready_for_next_irq
 132.  
 133. mouse_acceleration_com:
 134.         cbw
 135.         mov     ecx, [timer_ticks]
 136.         sub     ecx, [esi+COM_MOUSE_DATA.timer_ticks_com]
 137.         cmp     ecx, [mouse_delay]
 138.         ja      @f
 139.         imul    ax, [mouse_speed_factor]
 140. @@:
 141.         ret
 142.