Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 533 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. $Revision: 536 $
 2. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 3. ;;                                                              ;;
 4. ;; Copyright (C) KolibriOS team 2004-2007. All rights reserved. ;;
 5. ;; Distributed under terms of the GNU General Public License    ;;
 6. ;;                                                              ;;
 7. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 8.  
 9. uglobal
 10. cd_current_pointer_of_input    dd  0
 11. cd_current_pointer_of_input_2  dd  0
 12. cd_mem_location                dd  0
 13. cd_counter_block               dd  0
 14. IDE_Channel_1                  db  0
 15. IDE_Channel_2                  db  0
 16. endg
 17.  
 18. reserve_cd:
 19.  
 20.     cli
 21.     cmp   [cd_status],0
 22.     je    reserve_ok2
 23.  
 24.     sti
 25.     call  change_task
 26.     jmp   reserve_cd
 27.  
 28.   reserve_ok2:
 29.  
 30.     push  eax
 31.     mov   eax,[CURRENT_TASK]
 32.     shl   eax,5
 33.     mov   eax,[eax+CURRENT_TASK+TASKDATA.pid]
 34.     mov   [cd_status],eax
 35.     pop   eax
 36.     sti
 37.     ret
 38.  
 39. reserve_cd_channel:
 40.     cmp   [ChannelNumber],1
 41.     jne   .IDE_Channel_2
 42. .IDE_Channel_1:
 43.     cli
 44.     cmp   [IDE_Channel_1],0
 45.     je    .reserve_ok_1
 46.     sti
 47.     call  change_task
 48.     jmp   .IDE_Channel_1
 49. .IDE_Channel_2:
 50.     cli
 51.     cmp   [IDE_Channel_2],0
 52.     je    .reserve_ok_2
 53.     sti
 54.     call  change_task
 55.     jmp   .IDE_Channel_1
 56. .reserve_ok_1:
 57.     mov [IDE_Channel_1],1
 58.     ret
 59. .reserve_ok_2:
 60.     mov [IDE_Channel_2],1
 61.     ret
 62.  
 63. free_cd_channel:
 64.     cmp   [ChannelNumber],1
 65.     jne   .IDE_Channel_2
 66. .IDE_Channel_1:
 67.     mov [IDE_Channel_1],0
 68.     ret
 69. .IDE_Channel_2:
 70.     mov [IDE_Channel_2],0
 71.     ret
 72.  
 73. uglobal
 74. cd_status dd 0
 75. endg
 76.  
 77. ;----------------------------------------------------------------
 78. ;
 79. ;  fs_CdRead - LFN variant for reading CD disk
 80. ;
 81. ;  esi  points to filename /dir1/dir2/.../dirn/file,0
 82. ;  ebx  pointer to 64-bit number = first wanted byte, 0+
 83. ;       may be ebx=0 - start from first byte
 84. ;  ecx  number of bytes to read, 0+
 85. ;  edx  mem location to return data
 86. ;
 87. ;  ret ebx = bytes read or 0xffffffff file not found
 88. ;      eax = 0 ok read or other = errormsg
 89. ;
 90. ;--------------------------------------------------------------
 91. fs_CdRead:
 92.     push    edi
 93.     cmp    byte [esi], 0
 94.     jnz    @f
 95. .noaccess:
 96.     pop    edi
 97. .noaccess_2:
 98.     or    ebx, -1
 99.     mov    eax, ERROR_ACCESS_DENIED
 100.     ret
 101.  
 102. .noaccess_3:
 103.     pop     eax edx ecx edi
 104.     jmp  .noaccess_2
 105.  
 106. @@:
 107.     call    cd_find_lfn
 108.     jnc    .found
 109.     pop    edi
 110.     cmp   [DevErrorCode],0
 111.     jne   .noaccess_2
 112.     or    ebx, -1
 113.     mov    eax, ERROR_FILE_NOT_FOUND
 114.     ret
 115.  
 116. .found:
 117.     mov    edi,[cd_current_pointer_of_input]
 118.     test   byte [edi+25],10b    ; do not allow read directories
 119.     jnz    .noaccess
 120.     test    ebx, ebx
 121.     jz    .l1
 122.     cmp    dword [ebx+4], 0
 123.     jz    @f
 124.         xor     ebx, ebx
 125. .reteof:
 126.     mov    eax, 6 ; end of file
 127.     pop    edi
 128.     ret
 129. @@:
 130.     mov    ebx, [ebx]
 131. .l1:
 132.         push    ecx edx
 133.         push    0
 134.         mov     eax, [edi+10] ; ðåàëüíûé ðàçìåð ôàéëîâîé ñåêöèè
 135.         sub     eax, ebx
 136.         jb      .eof
 137.         cmp     eax, ecx
 138.         jae     @f
 139.         mov     ecx, eax
 140.         mov     byte [esp], 6
 141. @@:
 142.      mov    eax,[edi+2]
 143.      mov    [CDSectorAddress],eax
 144. ; now eax=cluster, ebx=position, ecx=count, edx=buffer for data
 145. .new_sector:
 146.     test    ecx, ecx
 147.     jz    .done
 148.     sub    ebx, 2048
 149.     jae    .next
 150.     add    ebx, 2048
 151.     jnz    .incomplete_sector
 152.     cmp    ecx, 2048
 153.     jb    .incomplete_sector
 154. ; we may read and memmove complete sector
 155.     mov  [CDDataBuf_pointer],edx
 156.     call ReadCDWRetr      ; ÷èòàåì ñåêòîð ôàéëà
 157.     cmp   [DevErrorCode],0
 158.     jne   .noaccess_3
 159.     add    edx, 2048
 160.     sub    ecx, 2048
 161. .next:
 162.     inc  dword [CDSectorAddress]
 163.     jmp    .new_sector
 164. .incomplete_sector:
 165. ; we must read and memmove incomplete sector
 166.     mov  [CDDataBuf_pointer],CDDataBuf
 167.     call ReadCDWRetr      ; ÷èòàåì ñåêòîð ôàéëà
 168.     cmp   [DevErrorCode],0
 169.     jne   .noaccess_3
 170.     push    ecx
 171.     add    ecx, ebx
 172.     cmp    ecx, 2048
 173.     jbe    @f
 174.     mov    ecx, 2048
 175. @@:
 176.     sub    ecx, ebx
 177.      push edi esi ecx
 178.      mov edi,edx
 179.         lea     esi, [CDDataBuf + ebx]
 180.      cld
 181.      rep movsb
 182.      pop ecx esi edi
 183.     add    edx, ecx
 184.     sub    [esp], ecx
 185.     pop    ecx
 186.     xor    ebx, ebx
 187.     jmp    .next
 188.  
 189. .done:
 190.         mov     ebx, edx
 191.         pop     eax edx ecx edi
 192.         sub     ebx, edx
 193.         ret
 194. .eof:
 195.         mov     ebx, edx
 196.         pop     eax edx ecx
 197.         sub     ebx, edx
 198.         jmp     .reteof
 199.  
 200. ;----------------------------------------------------------------
 201. ;
 202. ;  fs_CdReadFolder - LFN variant for reading CD disk folder
 203. ;
 204. ;  esi  points to filename  /dir1/dir2/.../dirn/file,0
 205. ;  ebx  pointer to structure 32-bit number = first wanted block, 0+
 206. ;                          & flags (bitfields)
 207. ; flags: bit 0: 0=ANSI names, 1=UNICODE names
 208. ;  ecx  number of blocks to read, 0+
 209. ;  edx  mem location to return data
 210. ;
 211. ;  ret ebx = blocks read or 0xffffffff folder not found
 212. ;      eax = 0 ok read or other = errormsg
 213. ;
 214. ;--------------------------------------------------------------
 215. fs_CdReadFolder:
 216.         push    edi
 217.         call    cd_find_lfn
 218.         jnc     .found
 219.         pop     edi
 220.         cmp     [DevErrorCode], 0
 221.         jne     .noaccess_1
 222.         or      ebx, -1
 223.         mov     eax, ERROR_FILE_NOT_FOUND
 224.         ret
 225. .found:
 226.         mov     edi, [cd_current_pointer_of_input]
 227.         test    byte [edi+25], 10b    ; do not allow read directories
 228.         jnz     .found_dir
 229.         pop     edi
 230. .noaccess_1:
 231.         or      ebx, -1
 232.         mov     eax, ERROR_ACCESS_DENIED
 233.         ret
 234. .found_dir:
 235.         mov     eax, [edi+2]    ; eax=cluster
 236.         mov     [CDSectorAddress], eax
 237.         mov     eax, [edi+10]   ; ðàçìåð äèðåêòðîðèè
 238. .doit:
 239. ; init header
 240.         push    eax ecx
 241.         mov     edi, edx
 242.         mov     ecx, 32/4
 243.         xor     eax, eax
 244.         rep     stosd
 245.         pop     ecx eax
 246.         mov     byte [edx], 1   ; version
 247.         mov     [cd_mem_location], edx
 248.         add     [cd_mem_location], 32
 249. ; íà÷èíàåì ïåðåáðîñêó ÁÄÂÊ â ÓÑÂÊ
 250. ;.mainloop:
 251.         mov     [cd_counter_block], dword 0
 252.         dec     dword [CDSectorAddress]
 253.         push    ecx
 254. .read_to_buffer:
 255.         inc     dword [CDSectorAddress]
 256.         mov     [CDDataBuf_pointer], CDDataBuf
 257.         call    ReadCDWRetr         ; ÷èòàåì ñåêòîð äèðåêòîðèè
 258.         cmp     [DevErrorCode], 0
 259.         jne     .noaccess_1
 260.         call    .get_names_from_buffer
 261.         sub     eax,2048
 262. ; äèðåêòîðèÿ çàêîí÷èëàñü?
 263.         ja      .read_to_buffer
 264.         mov     edi, [cd_counter_block]
 265.         mov     [edx+8], edi
 266.         mov     edi, [ebx]
 267.         sub     [edx+4], edi
 268.         xor     eax, eax
 269.         dec     ecx
 270.         js      @f
 271.         mov     al, ERROR_END_OF_FILE
 272. @@:
 273.         pop     ecx edi
 274.         mov     ebx, [edx+4]
 275.         ret
 276.  
 277. .get_names_from_buffer:
 278.     mov     [cd_current_pointer_of_input_2],CDDataBuf
 279.     push    eax esi edi edx
 280. .get_names_from_buffer_1:
 281.     call    cd_get_name
 282.     jc    .end_buffer
 283.     inc    dword [cd_counter_block]
 284.     mov    eax,[cd_counter_block]
 285.     cmp    [ebx],eax
 286.     jae     .get_names_from_buffer_1
 287.     test    ecx, ecx
 288.     jz    .get_names_from_buffer_1
 289.     mov   edi,[cd_counter_block]
 290.     mov   [edx+4],edi
 291.     dec     ecx
 292.     mov   esi,ebp
 293.     mov   edi,[cd_mem_location]
 294.     add   edi,40
 295.     test   dword [ebx+4], 1 ; 0=ANSI, 1=UNICODE
 296.     jnz    .unicode
 297. ;    jmp  .unicode
 298. .ansi:
 299.     cmp   [cd_counter_block],2
 300.     jbe   .ansi_parent_directory
 301.     cld
 302.     lodsw
 303.     xchg ah,al
 304.     call uni2ansi_char
 305.     cld
 306.     stosb
 307. ; ïðîâåðêà êîíöà ôàéëà
 308.     mov   ax,[esi]
 309.     cmp   ax,word 3B00h ; ñåïàðàòîð êîíöà ôàéëà ';'
 310.     je   .cd_get_parameters_of_file_1
 311. ; ïðîâåðêà äëÿ ôàéëîâ íå çàêàí÷èâàþùèõñÿ ñåïàðàòîðîì
 312.     movzx   eax,byte [ebp-33]
 313.     add   eax,ebp
 314.     sub   eax,34
 315.     cmp   esi,eax
 316.     je   .cd_get_parameters_of_file_1
 317. ; ïðîâåðêà êîíöà ïàïêè
 318.     movzx   eax,byte [ebp-1]
 319.     add   eax,ebp
 320.     cmp   esi,eax
 321.     jb   .ansi
 322. .cd_get_parameters_of_file_1:
 323.     mov   [edi],byte 0
 324.     call  cd_get_parameters_of_file
 325.     add   [cd_mem_location],304
 326.     jmp   .get_names_from_buffer_1
 327.  
 328. .ansi_parent_directory:
 329.     cmp   [cd_counter_block],2
 330.     je    @f
 331.     mov   [edi],byte '.'
 332.     inc   edi
 333.     jmp  .cd_get_parameters_of_file_1
 334. @@:
 335.     mov   [edi],word '..'
 336.     add   edi,2
 337.     jmp  .cd_get_parameters_of_file_1
 338.  
 339. .unicode:
 340.     cmp   [cd_counter_block],2
 341.     jbe   .unicode_parent_directory
 342.     cld
 343.     movsw
 344. ; ïðîâåðêà êîíöà ôàéëà
 345.     mov   ax,[esi]
 346.     cmp   ax,word 3B00h ; ñåïàðàòîð êîíöà ôàéëà ';'
 347.     je   .cd_get_parameters_of_file_2
 348. ; ïðîâåðêà äëÿ ôàéëîâ íå çàêàí÷èâàþùèõñÿ ñåïàðàòîðîì
 349.     movzx   eax,byte [ebp-33]
 350.     add   eax,ebp
 351.     sub   eax,34
 352.     cmp   esi,eax
 353.     je   .cd_get_parameters_of_file_2
 354. ; ïðîâåðêà êîíöà ïàïêè
 355.     movzx   eax,byte [ebp-1]
 356.     add   eax,ebp
 357.     cmp   esi,eax
 358.     jb   .unicode
 359. .cd_get_parameters_of_file_2:
 360.     mov   [edi],word 0
 361.     call  cd_get_parameters_of_file
 362.     add   [cd_mem_location],560
 363.     jmp   .get_names_from_buffer_1
 364.  
 365. .unicode_parent_directory:
 366.     cmp   [cd_counter_block],2
 367.     je    @f
 368.     mov   [edi],word 2E00h ; '.'
 369.     add   edi,2
 370.     jmp   .cd_get_parameters_of_file_2
 371. @@:
 372.     mov   [edi],dword 2E002E00h ; '..'
 373.     add   edi,4
 374.     jmp   .cd_get_parameters_of_file_2
 375.  
 376. .end_buffer:
 377.     pop   edx edi esi eax
 378.     ret
 379.  
 380. cd_get_parameters_of_file:
 381.     mov   edi,[cd_mem_location]
 382. cd_get_parameters_of_file_1:
 383. ; ïîëó÷àåì àòðèáóòû ôàéëà
 384.     xor   eax,eax
 385. ; ôàéë íå àðõèâèðîâàëñÿ
 386.     inc   eax
 387.     shl   eax,1
 388. ; ýòî êàòàëîã?
 389.     test  [ebp-8],byte 2
 390.     jz    .file
 391.     inc   eax
 392. .file:
 393. ; ìåòêà òîìà íå êàê â FAT, â ýòîì âèäå îòñóòñâóåò
 394. ; ôàéë íå ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìíûì
 395.     shl   eax,3
 396. ; ôàéë ÿâëÿåòñÿ ñêðûòûì? (àòðèáóò ñóùåñòâîâàíèå)
 397.     test  [ebp-8],byte 1
 398.     jz    .hidden
 399.     inc   eax
 400. .hidden:
 401.     shl   eax,1
 402. ; ôàéë âñåãäà òîëüêî äëÿ ÷òåíèÿ, òàê êàê ýòî CD
 403.     inc   eax
 404.     mov   [edi],eax
 405. ; ïîëó÷àåì âðåìÿ äëÿ ôàéëà
 406. ;÷àñ
 407.     movzx eax,byte [ebp-12]
 408.     shl   eax,8
 409. ;ìèíóòà
 410.     mov   al,[ebp-11]
 411.     shl   eax,8
 412. ;ñåêóíäà
 413.     mov   al,[ebp-10]
 414. ;âðåìÿ ñîçäàíèÿ ôàéëà
 415.     mov   [edi+8],eax
 416. ;âðåìÿ ïîñëåäíåãî äîñòóïà
 417.     mov   [edi+16],eax
 418. ;âðåìÿ ïîñëåäíåé çàïèñè
 419.     mov   [edi+24],eax
 420. ; ïîëó÷àåì äàòó äëÿ ôàéëà
 421. ;ãîä
 422.     movzx eax,byte [ebp-15]
 423.     add   eax,1900
 424.     shl   eax,8
 425. ;ìåñÿö
 426.     mov   al,[ebp-14]
 427.     shl   eax,8
 428. ;äåíü
 429.     mov   al,[ebp-13]
 430. ;äàòà ñîçäàíèÿ ôàéëà
 431.     mov   [edi+12],eax
 432. ;âðåìÿ ïîñëåäíåãî äîñòóïà
 433.     mov   [edi+20],eax
 434. ;âðåìÿ ïîñëåäíåé çàïèñè
 435.     mov   [edi+28],eax
 436. ; ïîëó÷àåì òèï äàííûõ èìåíè
 437.     xor   eax,eax
 438.     test   dword [ebx+4], 1 ; 0=ANSI, 1=UNICODE
 439.     jnz    .unicode_1
 440.     mov    [edi+4],eax
 441.     jmp   @f
 442. .unicode_1:
 443.     inc    eax
 444.     mov    [edi+4],eax
 445. @@:
 446. ; ïîëó÷àåì ðàçìåð ôàéëà â áàéòàõ
 447.     xor   eax,eax
 448.     mov   [edi+32+4],eax
 449.     mov   eax,[ebp-23]
 450.     mov   [edi+32],eax
 451.     ret
 452.  
 453. ;----------------------------------------------------------------
 454. ;
 455. ;  fs_CdGetFileInfo - LFN variant for CD
 456. ;                     get file/directory attributes structure
 457. ;
 458. ;----------------------------------------------------------------
 459. fs_CdGetFileInfo:
 460.         cmp     byte [esi], 0
 461.         jnz     @f
 462.         mov     eax, 2
 463.         ret
 464. @@:
 465.         push    edi
 466.         call    cd_find_lfn
 467.         pushfd
 468.         cmp     [DevErrorCode], 0
 469.         jz      @f
 470.         popfd
 471.         pop     edi
 472.         mov     eax, 11
 473.         ret
 474. @@:
 475.         popfd
 476.         jnc     @f
 477.         pop     edi
 478.         mov     eax, ERROR_FILE_NOT_FOUND
 479.         ret
 480. @@:
 481.  
 482.         mov     edi, edx
 483.         push    ebp
 484.         mov     ebp, [cd_current_pointer_of_input]
 485.         add     ebp, 33
 486.         call    cd_get_parameters_of_file_1
 487.         pop     ebp
 488.         and     dword [edi+4], 0
 489.         pop     edi
 490.         xor     eax, eax
 491.         ret
 492.  
 493. cd_find_lfn:
 494. ; in: esi+ebp -> name
 495. ; out: CF=1 - file not found
 496. ;      else CF=0 and [cd_current_pointer_of_input] direntry
 497.         push eax esi
 498. ; 16 ñåêòîð íà÷àëî íàáîðà äåñêðèïòîðîâ òîìîâ
 499.         mov  [CDSectorAddress],dword 15
 500. .start:
 501.         inc  dword [CDSectorAddress]
 502.        mov  [CDDataBuf_pointer],CDDataBuf
 503.        call  ReadCDWRetr
 504.        cmp   [DevErrorCode],0
 505.        jne   .access_denied
 506. ; ïðîâåðêà íà âøèâîñòü
 507.         cmp  [CDDataBuf+1],dword 'CD00'
 508.         jne  .access_denied
 509.         cmp  [CDDataBuf+5],byte '1'
 510.         jne  .access_denied
 511. ; ñåêòîð ÿâëÿåòñÿ òåðìèíàòîðîì íàáîð äåñêðèïòîðîâ òîìîâ?
 512.         cmp  [CDDataBuf],byte 0xff
 513.         je  .access_denied
 514. ; ñåêòîð ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì è óëó÷øåííûì äåñêðèïòîðîì òîìà?
 515.         cmp  [CDDataBuf],byte 0x2
 516.         jne  .start
 517. ; ñåêòîð ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì äåñêðèïòîðîì òîìà?
 518.         cmp  [CDDataBuf+6],byte 0x1
 519.         jne  .start
 520. ; ïàðàìåòðû root äèðåêòðîðèè
 521.         mov  eax,[CDDataBuf+0x9c+2] ; íà÷àëî root äèðåêòðîðèè
 522.         mov  [CDSectorAddress],eax
 523.         mov  eax,[CDDataBuf+0x9c+10] ; ðàçìåð root äèðåêòðîðèè
 524.         cmp    byte [esi], 0
 525.         jnz    @f
 526.         mov   [cd_current_pointer_of_input],CDDataBuf+0x9c
 527.         jmp   .done
 528. @@:
 529. ; íà÷èíàåì ïîèñê
 530. .mainloop:
 531.         dec  dword [CDSectorAddress]
 532. .read_to_buffer:
 533.         inc  dword [CDSectorAddress]
 534.         mov  [CDDataBuf_pointer],CDDataBuf
 535.         call ReadCDWRetr         ; ÷èòàåì ñåêòîð äèðåêòîðèè
 536.         cmp   [DevErrorCode],0
 537.         jne   .access_denied
 538.         push    ebp
 539.         call    cd_find_name_in_buffer
 540.         pop     ebp
 541.         jnc     .found
 542.         sub  eax,2048
 543. ; äèðåêòîðèÿ çàêîí÷èëàñü?
 544.         cmp  eax,0
 545.         ja   .read_to_buffer
 546. ; íåò èñêîìîãî ýëåìåíòà öåïî÷êè
 547. .access_denied:
 548.         pop  esi eax
 549.         stc
 550.         ret
 551. ; èñêîìûé ýëåìåíò öåïî÷êè íàéäåí
 552.   .found:
 553. ; êîíåö ïóòè ôàéëà
 554.         cmp    byte [esi-1], 0
 555.         jz    .done
 556.   .nested:
 557.         mov    eax,[cd_current_pointer_of_input]
 558.         push    dword [eax+2]
 559.         pop     dword [CDSectorAddress]       ; íà÷àëî äèðåêòîðèè
 560.         mov    eax,[eax+2+8]  ; ðàçìåð äèðåêòîðèè
 561.         jmp    .mainloop
 562. ; óêàçàòåëü ôàéëà íàéäåí
 563.    .done:
 564.         test    ebp, ebp
 565.         jz      @f
 566.         mov     esi, ebp
 567.         xor     ebp, ebp
 568.         jmp     .nested
 569. @@:
 570.         pop  esi eax
 571.         clc
 572.         ret
 573.  
 574. cd_find_name_in_buffer:
 575.         mov     [cd_current_pointer_of_input_2],CDDataBuf
 576. .start:
 577.         call    cd_get_name
 578.         jc      .not_found
 579.         call    cd_compare_name
 580.         jc      .start
 581. .found:
 582.         clc
 583.         ret
 584. .not_found:
 585.         stc
 586.         ret
 587.  
 588. cd_get_name:
 589.         push eax
 590.         mov   ebp,[cd_current_pointer_of_input_2]
 591.         mov   [cd_current_pointer_of_input],ebp
 592.         mov   eax,[ebp]
 593.         cmp   eax,0   ; âõîäû çàêîí÷èëèñü?
 594.         je    .next_sector
 595.         cmp   ebp,CDDataBuf+2048     ; áóôåð çàêîí÷èëñÿ?
 596.         jae   .next_sector
 597.         movzx eax, byte [ebp]
 598.         add   [cd_current_pointer_of_input_2],eax ; ñëåäóþùèé âõîä êàòàëîãà
 599.         add   ebp,33 ; óêàçàòåëü óñòàíîâëåí íà íà÷àëî èìåíè
 600.         pop   eax
 601.         clc
 602.         ret
 603. .next_sector:
 604.         pop  eax
 605.         stc
 606.         ret
 607.  
 608. cd_compare_name:
 609. ; compares ASCIIZ-names, case-insensitive (cp866 encoding)
 610. ; in: esi->name, ebp->name
 611. ; out: if names match: ZF=1 and esi->next component of name
 612. ;      else: ZF=0, esi is not changed
 613. ; destroys eax
 614.     push    esi eax edi
 615.     mov     edi,ebp
 616. .loop:
 617.     cld
 618.     lodsb
 619.     push eax
 620.     call char_todown
 621.     call ansi2uni_char
 622.     xchg ah,al
 623.     scasw
 624.     pop  eax
 625.     je    .coincides
 626.     call char_toupper
 627.     call ansi2uni_char
 628.     xchg ah,al
 629.     sub  edi,2
 630.     scasw
 631.     jne   .name_not_coincide
 632. .coincides:
 633.     cmp   [esi],byte '/'  ; ðàçäåëèòåëü ïóòè, êîíåö èìåíè òåêóùåãî ýëåìåíòà
 634.     je   .done
 635.     cmp   [esi],byte 0  ; ðàçäåëèòåëü ïóòè, êîíåö èìåíè òåêóùåãî ýëåìåíòà
 636.     je   .done
 637.     jmp   .loop
 638. .name_not_coincide:
 639.     pop    edi eax esi
 640.     stc
 641.     ret
 642. .done:
 643. ; ïðîâåðêà êîíöà ôàéëà
 644.     cmp   [edi],word 3B00h ; ñåïàðàòîð êîíöà ôàéëà ';'
 645.     je   .done_1
 646. ; ïðîâåðêà äëÿ ôàéëîâ íå çàêàí÷èâàþùèõñÿ ñåïàðàòîðîì
 647.     movzx   eax,byte [ebp-33]
 648.     add   eax,ebp
 649.     sub   eax,34
 650.     cmp   edi,eax
 651.     je   .done_1
 652. ; ïðîâåðêà êîíöà ïàïêè
 653.     movzx   eax,byte [ebp-1]
 654.     add   eax,ebp
 655.     cmp   edi,eax
 656.     jne   .name_not_coincide
 657. .done_1:
 658.     pop   edi eax
 659.     add   esp,4
 660.     inc   esi
 661.     clc
 662.     ret
 663.  
 664. char_todown:
 665. ; convert character to uppercase, using cp866 encoding
 666. ; in: al=symbol
 667. ; out: al=converted symbol
 668.         cmp     al, 'A'
 669.         jb      .ret
 670.         cmp     al, 'Z'
 671.         jbe     .az
 672.         cmp     al, '€'
 673.         jb      .ret
 674.         cmp     al, ''
 675.         jb      .rus1
 676.         cmp     al, 'Ÿ'
 677.         ja      .ret
 678. ; 0x90-0x9F -> 0xE0-0xEF
 679.         add     al, 'à'-''
 680. .ret:
 681.         ret
 682. .rus1:
 683. ; 0x80-0x8F -> 0xA0-0xAF
 684. .az:
 685.         add     al, 0x20
 686.         ret
 687.  
 688. uni2ansi_char:
 689. ; convert UNICODE character in al to ANSI character in ax, using cp866 encoding
 690. ; in: ax=UNICODE character
 691. ; out: al=converted ANSI character
 692.         cmp     ax, 0x80
 693.         jb      .ascii
 694.         cmp     ax, 0x401
 695.         jz      .yo1
 696.         cmp     ax, 0x451
 697.         jz      .yo2
 698.         cmp     ax, 0x410
 699.         jb      .unk
 700.         cmp     ax, 0x440
 701.         jb      .rus1
 702.         cmp     ax, 0x450
 703.         jb      .rus2
 704. .unk:
 705.         mov     al, '_'
 706.         jmp     .doit
 707. .yo1:
 708.         mov     al, 'ð'
 709.         jmp     .doit
 710. .yo2:
 711.         mov     al, 'ñ'
 712.         jmp     .doit
 713. .rus1:
 714. ; 0x410-0x43F -> 0x80-0xAF
 715.         add     al, 0x70
 716.         jmp     .doit
 717. .rus2:
 718. ; 0x440-0x44F -> 0xE0-0xEF
 719.         add     al, 0xA0
 720. .ascii:
 721. .doit:
 722.         ret
 723.