Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1737 | Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. #0    **** MAIN ****
 2. ˆ£àë               >      /@1
 3. „¥¬ª¨              >      /@4
 4. ƒà ä¨ª             >      /@6
 5. ‡¢ãª ¨ ¬ã§ëª       >      /@7
 6.  §à ¡®âª          >      /@8
 7. ‘¨á⥬             >      /@10
 8. Ž¡à ¡®âª  ¤ ­­ëå   >      /@14
 9. ‘¥âì               >      /@15
 10.  §­®¥             >      /@18
 11. ®¬®éì                    /rd/1/docpak
 12. ‡ ¯ã᪠¯à®£à ¬¬ë          /rd/1/run
 13. ‡ ¢¥à襭¨¥ à ¡®âë         /rd/1/end
 14. #1    **** GAMES ****
 15. ‹®£¨ç¥áª¨¥         >      /@2
 16. €àª ¤ë             >      /@3
 17. ¬ã«ïâ®à Spectrum         /rd/1/e80
 18. Memory Blocks             /rd/1/games/mblocks
 19. FreeCell                  /rd/1/games/freecell
 20. ’àã¡®¯à®¢®¤               /rd/1/games/pipes
 21. Š®á¨«ª                    /rd/1/games/kosilka
 22. RockeT ForceS             /rd/1/games/rforces
 23. €â ª                      /rd/1/games/ataka
 24. Find Numbers              /rd/1/games/FindNumbers
 25. #2    **** ‹Žƒˆ—…‘Šˆ… ****
 26. C4                        /rd/1/games/c4
 27. 15                        /rd/1/games/15
 28. ‘ ¯ñà                     /rd/1/games/mine
 29. Just Clicks               /rd/1/games/clicks
 30. ˜ èª¨                     /rd/1/games/checkers
 31. SQ_Game                   /rd/1/games/sq_game
 32. Color Lines               /rd/1/games/lines
 33. Lights                    /rd/1/games/lights
 34. Šà¥á⨪¨-­®«¨ª¨           /rd/1/games/kox
 35. ëª¨ ¨ Š®à®¢ë             /rd/1/games/bnc
 36. Œ¨««¨®­¥à                 /rd/1/games/whowtbam
 37. ‹ ¡¨à¨­â                  /rd/1/games/megamaze
 38. Œ®à᪮© ¡®©               /rd/1/games/sw
 39. ‘㤮ªã                    /rd/1/games/sudoku
 40. ƒ®-¬®ªã                   /rd/1/games/gomoku
 41. ¥¢¥àᨠ                  /rd/1/games/reversi
 42. #3    **** €Š€„› ****
 43. ’¥âà¨á                    /rd/1/games/tetris
 44. ®­£                      /rd/1/games/pong
 45. ®¢ë© ®­£                /rd/1/games/pong3
 46. Red Square                /rd/1/games/rsquare
 47. XONIX                     /rd/1/games/xonix
 48. ArcanII                   /rd/1/games/arcanii
 49. PheniX                    /rd/1/games/phenix
 50.  ¤¥­¨¥                   /rd/1/games/padenie
 51. ‡¬¥©ª                     /rd/1/games/snake
 52. #4    **** DEMOS ****
 53. ’àñ嬥à­ë¥         >      /@5
 54. Ž£®­ì                     /rd/1/demos/fire
 55. Šà㦮ª                    /rd/1/demos/circle
 56. ”ࠪ⠫ Œ ­¤¥«ì¡à®â       /rd/1/demos/tinyfrac
 57. –¢¥â                      /rd/1/demos/colorref
 58. ƒ« §                      /rd/1/demos/eyes
 59. ’àã¡                      /rd/1/demos/tube
 60. Plasma                    /rd/1/demos/plasma
 61. Moveback                  /rd/1/demos/movback
 62. Life                      /rd/1/demos/life2
 63. TranTest                  /rd/1/demos/trantest
 64.  ã⨭ª                   /rd/1/demos/web
 65. ”¥©¥à¢¥àª                 /rd/1/demos/firework
 66. UnvWater                  /rd/1/demos/unvwater
 67. #5    **** 3D demos ****
 68. ‘ªà¨­á¥©¢¥à               /rd/1/3d/crownscr
 69. 3D-Šã¡                    /rd/1/3d/3dcube2
 70. 3D-‹ ¡¨à¨­â               /rd/1/3d/free3d04
 71. 3D-Textured Cube          /rd/1/3d/3dtcub10
 72. 3DSHeart                  /rd/1/3d/3dsheart
 73. View3DS                   /rd/1/3d/view3ds
 74. CubeLine                  /rd/1/3d/cubeline
 75. 3D-Šã¡ á ⥪áâãன        /rd/1/3d/cubetext
 76. ˜¥áâ¥àñ­ª¨                /rd/1/3d/gears
 77. FlatWave                  /rd/1/3d/flatwav
 78. 3D-‘¯¨à «ì                /rd/1/3d/3dspiral
 79. #6    **** GRAPHICS ****
 80. à®á¬®âà ¨§®¡à ¦¥­¨©      /rd/1/media/kiv
 81. ¥¤ ªâ®à Animage          /rd/1/media/animage
 82. #7    **** AUDIO ****
 83. MidAMP                    /rd/1/media/midamp
 84. CD-¯«¥©¥à                 /rd/1/media/cdp
 85. #8    **** PROGRAMMING ****
 86. à¨¬¥àë            >      /@9
 87. ˆ­áâà㬥­âë        >      /@20
 88. #9    **** EXAMPLES ****
 89. ®â®ª¨ (¤¥¬®)             /rd/1/develop/thread
 90. IPC                       /rd/1/develop/ipc
 91. Color Slider              /rd/1/demos/cslide
 92. Š®­á®«ì­ë© ¯à¨¬¥à 1       /rd/1/develop/testcon2
 93. Š®­á®«ì­ë© ¯à¨¬¥à 2       /rd/1/develop/test_gets
 94. Žª­  á®®¡é¥­¨©            /rd/1/demos/use_mb
 95. #10   **** SYSTEM ****
 96.  áâனª           >      /@11
 97. ‘¨á⥬­ë¥ ᥭá®àë  >      /@12
 98.  ¡®â  á ä ©« ¬¨   >      /@13
 99. ’¥áâ¨à®¢ ­¨¥       >      /@19
 100. ‘¯¥æ. ¢®§¬®¦­®á⨠ >      /@21
 101. „®áª  ®â« ¤ª¨             /rd/1/develop/board
 102. #11   **** SETUP ****
 103. “áâனá⢠                /rd/1/setup
 104. ƒ¥­¥à â®à ä®­             /rd/1/pic4
 105. ‘â¨«ì ®ª®­                /rd/1/desktop
 106.  ­¥«ì § ¤ ç              /rd/1/spanel
 107. Œ¥­¥¤¦¥à ¨ª®­®ª           /rd/1/icon
 108. VRR                       /rd/1/vrr
 109. MyKey                     /rd/1/mykey
 110. ‚¨¤¥®à¥¦¨¬ ¤«ï ATI        /rd/1/vmode
 111. #12   **** SENSORS ****
 112. „¨á¯¥âç¥à ¯à®æ¥áᮢ       /rd/1/cpu
 113. PCI-ãáâனá⢠            /rd/1/pcidev
 114. ’¥áâ ᪮à®á⨠£à ä.       /rd/1/mgb
 115. CPUID                     /rd/1/cpuid
 116. GHOST Monitor             /rd/1/gmon
 117. K. Bus disconnected       /rd/1/kbd
 118. HDD ¨­ä®à¬¥à              /rd/1/hdd_info
 119. —⥭¨¥ HDD                /rd/1/hdread
 120. #13   **** FM ****
 121. KFAR                      /rd/1/File Managers/kfar
 122. KFM                       /rd/1/File Managers/kfm
 123. Eolite                    /rd/1/File Managers/Eolite
 124. Š®­á®«ì SHELL             /rd/1/shell
 125. SysXTree                  /rd/1/sysxtree
 126. ‘®åà ­¥­¨¥ ®¡à §          /rd/1/rdsave
 127. #14   **** Ž€Ž’Š€ „€›• ****
 128. Š «ìªã«ïâ®à               /rd/1/calc
 129. ’¥ªáâ®¢ë© à¥¤ ªâ®à        /rd/1/tinypad
 130. ’ ¡«¨ç­ë© ¯à®æ¥áá®à       /rd/1/table
 131. ®áâ஥­¨¥ £à ä¨ª®¢       /rd/1/graph
 132. HEX-। ªâ®à              /rd/1/develop/heed
 133. #15   **** NET ****
 134. ‘¥à¢¥àë            >      /@16
 135. Š«¨¥­âë            >      /@17
 136. Š®­ä¨£ãà æ¨ï              /rd/1/network/stackcfg
 137. Zero-Config               /rd/1/network/zeroconf
 138. ‘â âãá á¥â¨               /rd/1/network/ethstat
 139. ‘â âãá ARP                /rd/1/network/arpstat
 140. #16   **** SERVERS ****
 141. SMTPS                     /rd/1/network/smtps
 142. HTTPS                     /rd/1/network/https
 143. FTPS                      /rd/1/network/ftps
 144. #17   **** CLIENTS ****
 145. TFTP-ª«¨¥­â               /rd/1/network/tftpc
 146. ˆ­â¥à­¥â-è å¬ âë          /rd/1/network/chess
 147. à®á⮩ HTTP-ª«¨¥­â       /rd/1/network/httpc
 148. à®á¬®âà HTML+HTTP        /rd/1/htmlv
 149. NNTP-£àã¯¯ë ­®¢®á⥩      /rd/1/network/nntpc
 150. TELNET                    /rd/1/network/telnet
 151. POP-¯®çâ                  /rd/1/network/popc
 152. IRC-ª«¨¥­â                /rd/1/network/airc
 153. YAHOO IM (¤¥¬®)           /rd/1/network/ym
 154. JMail                     /rd/1/network/jmail
 155. VNC-ª«¨¥­â                /rd/1/network/vncclient
 156. DNS resolver              /rd/1/network/nslookup
 157. #18   **** OTHER ****
 158. €­ «®£®¢ë¥ ç áë           /rd/1/demos/aclock
 159. ¨­ à­ë¥ ç áë             /rd/1/demos/bcdclk
 160. ’ ©¬¥à                    /rd/1/demos/timer
 161. ‘®§¤ ­¨¥ áªà¨­è®â®¢       /rd/1/scrshoot
 162. Š «¥­¤ àì                 /rd/1/calendar
 163. BGI-èà¨äâë (¤¥¬®)         /rd/1/fonts/bgitest
 164. à®á¬®âà RTF              /rd/1/rtfread
 165. ’ ¡«¨æ  Œ¥­¤¥«¥¥¢         /rd/1/period
 166. ¨¯¥âª                    /rd/1/pipetka
 167. ’७ ¦ñà KJ|ABuIIIA       /rd/1/games/klavisha
 168. #19   **** SYSTEM TESTS ****
 169. ’¥áâ § é¨âë               /rd/1/test
 170. ’¥áâ ¬®­¨â®à              /rd/1/disptest
 171. #20   **** DEVELOP TOOLS ****
 172. “¯ ª®¢é¨ª KPack           /rd/1/kpack
 173. Flat Assembler            /rd/1/develop/fasm
 174. ASCII-ª®¤ë                /rd/1/develop/keyascii
 175. SCAN-ª®¤ë                 /rd/1/develop/scancode
 176. Hex2Dec2Bin               /rd/1/develop/h2d2b
 177. „®áª  ®â« ¤ª¨             /rd/1/develop/board
 178. Žâ« ¤ç¨ª                  /rd/1/develop/mtdbg
 179. #21   **** SYSTEM SPECIAL ****
 180. ªà ­­ ï «ã¯              /rd/1/magnify
 181. ªà ­­ ï ª« ¢¨ âãà        /rd/1/zkey
 182. ’ ¡«¨æ  ᨬ¢®«®¢          /rd/1/ASCIIVju
 183. ##
 184.