Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. Ini-ä ©«ë ¯à¥¤áâ ¢«ïîâ ¨§ ᥡï ⥪áâ®¢ë¥ ä ©«ë ᯥ樠«ì­®£® ¢¨¤ :
 2.  
 3. [­ §¢ ­¨¥ ¯¥à¢®© ᥪ樨]
 4.  à ¬¥âà1=§­ ç¥­¨¥1
 5.  à ¬¥âà2=§­ ç¥­¨¥2
 6. ;ª®¬¬¥­â à¨©
 7. [­ §¢ ­¨¥ ¢â®à®© ᥪ樨]
 8.  à ¬¥âà3=§­ ç¥­¨¥3
 9.  
 10. ‚ᥠáâப¨, ­ ç¨­ î騥áï á ᨬ¢®«  ';', áç¨â îâáï ª®¬¬¥­â à¨ï¬¨
 11. ¨ ¨£­®à¨àãîâáï.
 12.  
 13. ‘¨­â ªá¨á ®¯¨á ­¨ï ª®¬¡¨­ æ¨© ª« ¢¨è:
 14. ¯à®¨§¢®«ì­®¥ ª®«¨ç¥á⢮ ¬®¤¨ä¨ª â®à®¢ Ctrl/Alt/Shift/LCtrl/LAlt/LShift/RCtrl/RAlt/RShift,
 15. ¯®á«¥ ª®â®àëå á«¥¤ã¥â « â¨­áª ï ¡ãª¢ , æ¨äà  ¨«¨ ¨¬ï ª« ¢¨è¨.
 16. ˆ¬¥­  ᮡá⢥­­ë¥ ¨¬¥îâ á«¥¤ãî騥 ª« ¢¨è¨:
 17. F1 - F12
 18. Home; End; PgUp; PgDn; Ins, ®­  ¦¥ Insert; Del, ®­  ¦¥ Delete;
 19. Tab; Plus; Esc; Enter; Backspace; Space (¯à®¡¥«);
 20. Left (áâ५ª  ¢«¥¢®); Right (áâ५ª  ¢¯à ¢®); Up (áâ५ª  ¢¢¥àå); Down (áâ५ª  ¢­¨§).
 21. ‘âப㠬®¦­® ¯¨á âì á «î¡ë¬ ॣ¨áâ஬ ᨬ¢®«®¢. Žâ¤¥«ì­ë¥ ç á⨠¯¨èãâáï
 22. «¨¡® ᫨⭮, «¨¡® à §¤¥«ïîâáï ¯«îᮬ.  ¯à¨¬¥à:
 23. Ctrl+Alt+Backspace
 24. RCtrl+RShift
 25. ShiftA
 26. f10
 27. shiftalt5
 28.